Διαδικασία : 2016/0034(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0125/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0125/2016

Συζήτηση :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Ψηφοφορία :

PV 07/06/2016 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0244

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 720kWORD 130k
11.4.2016
PE 576.963v02-00 A8-0125/2016

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, ως προς ορισμένες ημερομηνίες

(COM(2016)0057 – C8-0027/2016 – 2016/0034(COD))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Markus Ferber

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, ως προς ορισμένες ημερομηνίες

(COM(2016)0057 – C8-0027/2016 – 2016/0034(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0057),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0027/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0125/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(1)*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, ως προς ορισμένες ημερομηνίες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) και η οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) αποτελούν εξαιρετικά σημαντικές νομοθετικές πράξεις που θεσπίστηκαν στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης για τις αγορές κινητών αξιών, τους διαμεσολαβητές επενδύσεων και τους τόπους διαπραγμάτευσης. Το νέο πλαίσιο ενισχύει και αντικαθιστά την οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6).

(2)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και η οδηγία 2014/65/ΕΕ θεσπίζουν απαιτήσεις που αφορούν την αδειοδότηση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, των ρυθμιζόμενων αγορών και των παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων. Εναρμονίζουν το καθεστώς ορίων θέσεων για τα παράγωγα επί εμπορευμάτων με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας, την υποστήριξη ορθών όρων τιμολόγησης και την πρόληψη κατάχρησης της αγοράς. Επίσης, εισάγουν κανόνες για τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας και βελτιώνουν την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών μέσω της εναρμόνισης των διοικητικών κυρώσεων. Βάσει των ήδη εφαρμοζόμενων κανόνων, το νέο πλαίσιο ενισχύει επίσης την προστασία των επενδυτών με τη θέσπιση ισχυρών οργανωτικών απαιτήσεων και απαιτήσεων συμπεριφοράς. Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ από την 3η Ιανουαρίου 2017.

(3)  Το νέο πλαίσιο που εισάγουν ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και η οδηγία 2014/65/ΕΕ απαιτεί τόπους διαπραγμάτευσης και συστηματικούς εσωτερικοποιητές που θα παρέχουν στις αρμόδιες αρχές στοιχεία αναφοράς χρηματοπιστωτικών μέσων που περιγράφουν με ενιαίο τρόπο τα χαρακτηριστικά κάθε χρηματοπιστωτικού μέσου που υπόκειται στην εν λόγω οδηγία. Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς, για παράδειγμα για τον υπολογισμό των κατώτατων ορίων διαφάνειας και ρευστότητας, καθώς και για την αναφορά θέσεων για παράγωγα επί εμπορευμάτων.

(4)  Για τη συλλογή δεδομένων με αποδοτικό και εναρμονισμένο τρόπο, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη νέας υποδομής συλλογής δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών («ΕΑΚΑΑ»), από κοινού με τις εθνικές αρμόδιες αρχές, υποχρεούνται να θεσπίσουν Σύστημα Δεδομένων Αναφοράς Χρηματοπιστωτικών Μέσων («FIRDS»). Αυτό θα καλύπτει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών μέσων που εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και θα συνδέει τις ροές δεδομένων της ΕΑΚΑΑ, των εθνικών αρμόδιων αρχών («ΕΑΑ») και των τόπων διαπραγμάτευσης σε ολόκληρη την Ένωση. Η συντριπτική πλειονότητα των νέων πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν το FIRDS θα πρέπει να δημιουργηθούν από το μηδέν, βάσει νέων παραμέτρων.

(5)  Δεδομένης της πολυπλοκότητας του νέου πλαισίου και της ανάγκης για πολύ μεγάλο αριθμό κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων, η ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 μετατέθηκε 30 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος. Παρά την ασυνήθιστα μακρά περίοδο, τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι χώροι διαπραγμάτευσης, οι ΕΑΑ και η ΕΑΚΑΑ, δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ότι οι απαραίτητες υποδομές δεδομένων θα είναι έτοιμες και σε λειτουργία έως τις 3 Ιανουαρίου 2017. Αυτό οφείλεται στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δεδομένων που πρέπει να συλλεγούν και να υποστούν επεξεργασία ώστε να καταστεί λειτουργικό το νέο πλαίσιο, ιδίως για την αναφορά των συναλλαγών, τον υπολογισμό της διαφάνειας και την αναφορά θέσεων σε παράγωγα επί εμπορευμάτων.

(6)  Η απουσία των υποδομών συλλογής δεδομένων έχει επιπτώσεις σε ολόκληρο το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Χωρίς στοιχεία δεν θα είναι εφικτή η ακριβής οριοθέτηση των χρηματοπιστωτικών μέσων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου πλαισίου. Επιπλέον, δεν θα είναι δυνατή η προσαρμογή των κανόνων διαφάνειας πριν και μετά τις συναλλαγές, προκειμένου να καθοριστεί ποια μέσα είναι ρευστά και πότε θα πρέπει να χορηγούνται εξαιρέσεις ή να προβλέπεται αναστολή της δημοσιοποίησης.

(7)  Σε περίπτωση απουσίας των δεδομένων, οι τόποι διαπραγμάτευσης και οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δεν θα είναι σε θέση να αναφέρουν τις εκτελεσθείσες συναλλαγές στις αρμόδιες αρχές. Σε περίπτωση απουσίας αναφοράς θέσης για παράγωγα επί εμπορευμάτων, θα είναι δύσκολη η επιβολή ορίων θέσης σε τέτοιες συμβάσεις. Χωρίς αναφορά θέσης, περιορίζεται η δυνατότητα αποτελεσματικής ανίχνευσης παραβάσεων των ορίων θέσης. Για παράδειγμα, πολλές από τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις αλγοριθμικές συναλλαγές, εξαρτώνται επίσης από δεδομένα.

(8)  Η απουσία υποδομών συλλογής δεδομένων θα καταστήσει επίσης δύσκολη για τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών την εφαρμογή των βέλτιστων κανόνων εκτέλεσης. Οι τόποι διαπραγμάτευσης και οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές δεν θα είναι σε θέση να δημοσιοποιήσουν στοιχεία σχετικά με την ποιότητα της εκτέλεσης των συναλλαγών σε αυτούς τους τόπους. Δεν θα παρέχονται στις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σημαντικά στοιχεία περί εκτέλεσης προκειμένου αυτές να βοηθηθούν στον καθορισμό του βέλτιστου τρόπο εκτέλεσης των εντολών των πελατών.

(9)  Για να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου και να αποφευχθεί ενδεχόμενη αποδιοργάνωση της αγοράς, είναι αναγκαία και δικαιολογημένη η ανάληψη επείγουσας δράσης για μετάθεση της έναρξης εφαρμογής του συνολικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων.

(10)  Η διαδικασία υλοποίησης για τις υποδομές δεδομένων περιλαμβάνει πέντε στάδια: επιχειρηματικές απαιτήσεις, προδιαγραφές, ανάπτυξη, δοκιμές, και εγκατάσταση. Η ΕΑΚΑΑ εκτιμά ότι αυτά τα στάδια θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τον Ιανουάριο του 2018, με την προϋπόθεση ότι, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2016, υπάρχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τις τελικές απαιτήσεις βάσει των σχετικών ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων.

(11)  Υπό το πρίσμα των εξαιρετικών περιστάσεων και προκειμένου η ΕΑΚΑΑ, οι ΕΑΑ και τα ενδιαφερόμενα μέρη να ολοκληρώσουν τη λειτουργική εφαρμογή, είναι σκόπιμο να μετατεθεί η ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 12 μήνες αργότερα, στις 3 Ιανουαρίου 2018. Αναλόγως, θα πρέπει να μετατεθούν οι εκθέσεις και επανεξετάσεις.

(11α) Οι εταιρείες επενδύσεων συχνά εκτελούν, για λογαριασμό είτε των ιδίων είτε πελατών τους, συναλλαγές σε παράγωγα και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ή περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνουν ορισμένες αλληλένδετες και αλληλεξαρτώμενες πράξεις. Οι εν λόγω δέσμες συναλλαγών επιτρέπουν στις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους πελάτες τους να διαχειρίζονται τους κινδύνους τους, δεδομένου ότι η τιμή κάθε στοιχείου της δέσμης συναλλαγών αντικατοπτρίζει το γενικό προφίλ κινδύνου της δέσμης αντί την επικρατούσα τιμή κάθε στοιχείου στην αγορά. Οι δέσμες συναλλαγών μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές, όπως ανταλλαγή προθεσμιακού με υλικό, στρατηγικές διαπραγμάτευσης που εφαρμόζονται σε τόπους διαπραγμάτευσης, ή εξειδικευμένες δέσμες συναλλαγών, και είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες αυτές στη ρύθμιση των λεπτομερειών του εφαρμοστέου καθεστώτος διαφάνειας. Είναι επομένως σκόπιμος ο προσδιορισμός, για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 των ειδικών συνθηκών υπό τις οποίες η προδιαπραγματευτική διαφάνεια δεν θα πρέπει να έχει εφαρμογή ούτε στις δέσμες συναλλαγών ούτε σε κανένα από τα επιμέρους συστατικά στοιχεία των συναλλαγών αυτών.

(12)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) περιλαμβάνει αναφορά στην ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι αναφορές του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 σε μηχανισμούς οργανωμένης διαπραγμάτευσης και αγορές ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ»), δικαιώματα εκπομπής ή πλειστηριαζόμενα προϊόντα βάσει αυτών δεν ισχύουν έως την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, το άρθρο 39 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, όπου δηλώνεται ότι οι συγκεκριμένες αναφορές γίνονται αντιληπτές ως αναφορές στην οδηγία 2004/39/ΕΚ, θα πρέπει να προσαρμοστεί λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία εφαρμογής των εν λόγω πράξεων.

(13)  Ο διακανονισμός των συναλλαγών επί τίτλων συνδέεται στενά με τις διαπραγματεύσεις επί τίτλων. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) περιλαμβάνει αναφορά στην ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Πριν από αυτήν την ημερομηνία, οι αναφορές σε αυτές τις δύο νομοθετικές πράξεις θα πρέπει να γίνονται αντιληπτές ως αναφορές στην οδηγία 2004/39/ΕΚ. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 θεσπίζει επίσης μεταβατικό καθεστώς για την εφαρμογή των κανόνων που σχετίζονται με τη μέθοδο διακανονισμού σε πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης («ΠΜΔ») που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή ως αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/EΕ.

(14)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 παραπέμπει στην οδηγία 2004/39/ΕΚ μέχρι την παράταση της ημερομηνίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και ότι διατηρούνται οι μεταβατικές διατάξεις για τους ΠΜΔ που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή ως αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στους ΠΜΔ να υποβάλουν αίτηση για τέτοια εγγραφή δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(15)  Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 600/2014, (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 τροποποιείται ως εξής:

(-1) Στο άρθρο 1, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

‘6α. Ο τίτλος Ι και ο τίτλος ΙΙΙ δεν εφαρμόζονται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2365.’

(-1α) Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία:

‘(28α) «συναλλαγή χρηματοδότησης τίτλων» ή «SFT»: συναλλαγή χρηματοδότησης τίτλων κατά την έννοια του ορισμού που περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2365·

‘(48) «ανταλλαγή προθεσμιακού με υλικό» ή «EFP»: συναλλαγή με σύμβαση παράγωγου μέσου ή άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο που εξαρτάται από την ταυτόχρονη παράδοση ισοδύναμης ποσότητας υποκείμενου υλικού περιουσιακού στοιχείου·

(49) «δέσμη συναλλαγών»:

α) μια EFP· ή

β) συναλλαγή που περιλαμβάνει την εκτέλεση δύο ή περισσότερων επιμέρους συναλλαγών με χρηματοπιστωτικά μέσα και πληροί όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

(i) η συναλλαγή εκτελείται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αντισυμβαλλομένων·

(ii) κάθε συστατικό στοιχείο της συναλλαγής περιλαμβάνει ουσιαστικό οικονομικό ή χρηματοπιστωτικό κίνδυνο συνδεόμενο με όλα τα άλλα συστατικά στοιχεία·

(iii) η εκτέλεση κάθε συστατικού στοιχείου είναι ταυτόχρονη και αλληλένδετη με την εκτέλεση όλων των άλλων στοιχείων.’·

(1)  Στο άρθρο 4 παράγραφος 7, η ημερομηνία «3 Ιανουαρίου 2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «3 Ιανουαρίου 2018»· και η ημερομηνία «3 Ιανουαρίου 2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «3 Ιανουαρίου 2020».

(2)  Στο άρθρο 5 παράγραφος 8, η ημερομηνία «3 Ιανουαρίου 2016» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «3 Ιανουαρίου 2017».

(2α) Το άρθρο 9 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«δ) δέσμη συναλλαγών που πληροί ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:

(i) τουλάχιστον ένα από τα συστατικά στοιχεία της είναι χρηματοπιστωτικό μέσο για το οποίο δεν υπάρχει ρευστή αγορά, ή είναι EFP·

(ii) τουλάχιστον ένα από τα συστατικά στοιχεία της είναι μεγάλου μεγέθους σε σύγκριση με το κανονικό μέγεθος στην αγορά·

(iii) τουλάχιστον ένα από τα συστατικά στοιχεία της εκτελείται σε σύστημα αίτησης ή σύστημα προφορικής διαπραγμάτευσης και είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος που ορίζεται για το συγκεκριμένο μέσο.»·

β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Όταν μια δέσμη συναλλαγών πληροί οποιοδήποτε από τα κριτήρια που ορίζονται στο στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου, η αρμόδια αρχή μπορεί να άρει την υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 για καθένα από τα επιμέρους στοιχεία της δέσμης.»·

(2β) Το άρθρο 18 τροποποιείται ως εξής:

α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2α. Για δέσμες συναλλαγών που ένα ή περισσότερα επιμέρους στοιχεία τους περιλαμβάνουν χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία δεν υπάρχει ρευστή αγορά, οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές γνωστοποιούν προσφορές στους πελάτες τους, κατόπιν σχετικού αιτήματος αν συμφωνούν να δώσουν προσφορά. Η εν λόγω υποχρέωση δύναται να αίρεται όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1.»·

β) Στο τέλος της παραγράφου 5 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2α, όταν ένας συστηματικός εσωτερικοποιητής συμφωνεί να δώσει προσφορά σύμφωνα με την παράγραφο 1 για δέσμη συναλλαγών, η υποχρέωση που περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη παράγραφο εφαρμόζεται μόνο στη δέσμη στο σύνολό της και όχι στα επιμέρους στοιχεία της ξεχωριστά.».

(3)  Στο άρθρο 19 παράγραφος 1, η ημερομηνία «3 Ιανουαρίου 2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «3 Ιανουαρίου 2020».

(4)  Στο άρθρο 26 παράγραφος 10, η ημερομηνία «3 Ιανουαρίου 2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «3 Ιανουαρίου 2020»·

(5)  Το άρθρο 35 παράγραφος 5 τροποποιείται ως εξής:

α)  η ημερομηνία «3 Ιανουαρίου 2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «3 Ιανουαρίου 2018»·

β)  η ημερομηνία «3 Ιουλίου 2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «3 Ιουλίου 2020»·

(6)  Στο άρθρο 37 παράγραφος 2, η ημερομηνία «3 Ιανουαρίου 2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «3 Ιανουαρίου 2018»·

(7)  Το άρθρο 52 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, η ημερομηνία «3 Μαρτίου 2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «3 Μαρτίου 2020»·

β)  στην παράγραφο 4, η ημερομηνία «3 Μαρτίου 2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «3 Μαρτίου 2020»·

γ)  στην παράγραφο 5, η ημερομηνία «3 Μαρτίου 2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «3 Μαρτίου 2020»·

δ)  στην παράγραφο 6, η ημερομηνία «3 Μαρτίου 2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «3 Μαρτίου 2020»·

ε)  στην παράγραφο 7, η ημερομηνία «3 Ιουλίου 2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «3 Ιουλίου 2020»·

στ)  στην παράγραφο 8, η ημερομηνία «3 Ιουλίου 2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «3 Ιουλίου 2020»·

ζ)  στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9, η ημερομηνία «3 Ιουλίου 2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «3 Ιουλίου 2020»·

η)  στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9, η ημερομηνία «3 Ιουλίου 2021» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «3 Ιουλίου 2022»·

θ)  στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10, η ημερομηνία «3 Ιουλίου 2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «3 Ιουλίου 2020»·

ι)  στην παράγραφο 11, η ημερομηνία «3 Ιουλίου 2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «3 Ιουλίου 2020»·

ια)  στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12, η ημερομηνία «3 Ιανουαρίου 2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «3 Ιανουαρίου 2018».

(8)  Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 54 παράγραφος 2, η ημερομηνία «3 Ιουλίου 2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «3 Ιουλίου 2020»·

(9)  Το άρθρο 55 τροποποιείται ως εξής:

α)  η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 3η Ιανουαρίου 2018.»

β)  η τέταρτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Παρά τη δεύτερη παράγραφο, το άρθρο 37 παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζεται από τις 3 Ιανουαρίου 2020.»

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 τροποποιείται ως εξής:

(1)  Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 39 παράγραφος 4, η ημερομηνία «3 Ιανουαρίου 2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «3 Ιανουαρίου 2018».

(2)  Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 39 παράγραφος 4, η ημερομηνία «3 Ιανουαρίου 2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «3 Ιανουαρίου 2018».

Άρθρο 3

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 τροποποιείται ως εξής:

(1)  Στο άρθρο 76 παράγραφος 5 στοιχείο β), η ημερομηνία «13 Ιουνίου 2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «13 Ιουνίου 2018».

(2)  Στο άρθρο 76 παράγραφος 7, η ημερομηνία «3 Ιανουαρίου 2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «3 Ιανουαρίου 2018».

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, όσον αφορά ορισμένες ημερομηνίες

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0057 – C8-0027/2016 – 2016/0034(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

9.2.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

25.2.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

25.2.2016

ITRE

25.2.2016

JURI

25.2.2016

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

DEVE

16.3.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Markus Ferber

4.2.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.2.2016

7.4.2016

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

2

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Othmar Karas, Alain Lamassoure, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matt Carthy, Mady Delvaux, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Romana Tomc, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Beatrix von Storch

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Krzysztof Hetman

Ημερομηνία κατάθεσης

11.4.2016

(1)

* Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.

(2)

  ΕΕ C της , σ. .

(3)

  ΕΕ C της , σ. .

(4)

  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

(5)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).

(6)

  Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1).

(7)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1).

(8)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου