MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta eräiden päivämäärien osalta

11.4.2016 - (COM(2016)0057 – C8-0027/2016 – 2016/0034(COD)) - ***I

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Markus Ferber


Menettely : 2016/0034(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0125/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0125/2016
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta eräiden päivämäärien osalta

(COM(2016)0057 – C8-0027/2016 – 2016/0034(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0057),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0027/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0125/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET[1]**

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta tiettyjen päivämäärien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon[2],

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[3],

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014[4] ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU[5] ovat keskeisiä rahoitusalan säädöksiä, jotka hyväksyttiin rahoituskriisin seurauksena arvopaperimarkkinoita, välittäjiä ja kauppapaikkoja varten. Uudella lainsäädäntökehyksellä vahvistetaan ja korvataan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY[6].

(2)  Asetuksessa (EU) N:o 600/2014 ja direktiivissä 2014/65/EU vahvistetaan vaatimukset, jotka koskevat sijoituspalveluyritysten toimilupia ja toimintaa, säänneltyjä markkinoita ja raportointipalvelujen tarjoajia. Siinä yhdenmukaistetaan positiolimiittejä koskeva järjestelmä hyödykejohdannaisille, jotta lisättäisiin avoimuutta, tuettaisiin asianmukaista hinnoittelua ja estettäisiin markkinoiden väärinkäyttö. Siinä otetaan käyttöön myös huippunopeaa kaupankäyntiä koskevia sääntöjä ja tehostetaan rahoitusmarkkinoiden valvontaa yhdenmukaistamalla hallinnollisia seuraamuksia. Uusi lainsäädäntökehys, joka pohjautuu jo voimassa oleviin sääntöihin, vahvistaa myös sijoittajien suojaa ottamalla käyttöön tehokkaat toiminnan järjestämistä ja toiminnan harjoittamista koskevat vaatimukset. Uusia sääntöjä on määrä soveltaa 3 päivästä tammikuuta 2017 alkaen.

(3)  Asetuksessa (EU) N:o 600/2014 ja direktiivissä 2014/65/EU käyttöön otetussa uudessa lainsäädäntökehyksessä velvoitetaan kauppapaikat ja kauppojen sisäiset toteuttajat toimittamaan toimivaltaisille viranomaisille rahoitusvälineiden viitetiedot, joissa kuvataan yhdenmukaisella tavalla jokaisen mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluvan rahoitusvälineen piirteet. Näitä tietoja käytetään myös muihin tarkoituksiin, esimerkiksi avoimuuden ja likviditeetin kynnysarvojen laskentaan ja hyödykejohdannaisten position raportointiin.

(4)  Jotta tietoja voidaan kerätä tehokkaalla ja yhdenmukaisella tavalla, uusi tiedonkeruun infrastruktuuri on kehitteillä. Tämän vuoksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, jäljempänä ’EAMV’, on yhdessä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa perustettava tietojärjestelmä rahoitusvälineiden viitetietoja varten, jäljempänä ’FIRDS’ (Financial Instruments Reference Data System). Se kattaa monenlaisia rahoitusvälineitä, jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamisalaan, ja se yhdistää tiedot, jotka tulevat EAMV:ltä, kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta ja kauppapaikoilta eri puolilla unionia. Valtaosa uusista FIRDSin perustana olevista tietotekniikkajärjestelmistä on rakennettava tyhjästä uusien parametrien perusteella.

(5)  Uusi lainsäädäntökehys on monimutkainen ja tarvitaan hyvin suuri määrä delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä, joten asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamisen aloittamispäivää lykättiin 30 kuukauden päähän asetuksen voimaantulosta. Tästä epätavallisen pitkästä ajanjaksosta huolimatta sidosryhmät, kuten kauppapaikat, kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja EAMV, eivät pysty varmistamaan, että tarvittavat tietoinfrastruktuurit olisivat valmiita ja toimintakunnossa 3 päivään tammikuuta 2017 mennessä. Tämä johtuu niiden tietojen suuresta koosta ja monimutkaisuudesta, joita on kerättävä ja käsiteltävä uuden lainsäädäntökehyksen saattamiseksi toimintavalmiiksi ja jotka koskevat erityisesti liiketoimista annettavia ilmoituksia, avoimuutta koskevia laskelmia ja hyödykejohdannaisten position raportointia.

(6)  Tiedonkeruun infrastruktuurien puuttumisella on vaikutuksia asetuksen (EU) N:o 600/2014 ja direktiivin 2014/65/EU koko soveltamisalalla. Ilman tietoja ei ole mahdollista määritellä täsmällisesti, mitkä rahoitusvälineet kuuluvat uuden lainsäädäntökehyksen soveltamisalaan. Ei myöskään voida räätälöidä kauppaa edeltävää ja kaupan jälkeistä avoimuutta koskevia sääntöjä, jotta voidaan määrittää, mitkä instrumentit ovat likvidejä ja milloin olisi myönnettävä vapautuksia tai julkistamisen lykkääminen.

(7)  Ilman tietoja kauppapaikat ja sijoituspalveluyritykset eivät pysty antamaan toteutettuja liiketoimia koskevia ilmoituksia toimivaltaisille viranomaisille. Hyödykejohdannaisten position raportoinnin puuttuessa on erittäin vaikea valvoa tällaisten sopimusten positiolimiittejä. Ilman position raportointia on vain vähäiset mahdollisuudet havaita positiolimiitin rikkomisia tehokkaasti. Esimerkiksi monet algoritmikauppaa koskevat vaatimukset ovat myös riippuvaisia tiedoista.

(8)  Tiedonkeruun infrastruktuurien puuttuminen vaikeuttaa myös sijoituspalveluyritysten toimintaa, kun ne soveltavat parasta toteutusta koskevia sääntöjä. Kauppapaikat ja kauppojen sisäiset toteuttajat eivät pysty julkistamaan tietoja, jotka liittyvät liiketoimien toteuttamisen laatuun näissä kauppapaikoissa. Sijoituspalveluyritykset eivät saa tärkeitä toteutusta koskevia tietoja, joiden avulla ne voivat määrittää, mikä on paras tapa toteuttaa asiakkaiden toimeksiantoja.

(9)  Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja mahdollisten markkinahäiriöiden välttämiseksi on välttämätöntä ja perusteltua ryhtyä kiireellisiin toimiin koko lainsäädäntökehyksen, kaikki delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset mukaan luettuina, soveltamisen aloittamisen lykkäämiseksi.

(10)  Tietoinfrastruktuurien täytäntöönpanoprosessissa on viisi vaihetta: liiketoiminnan edellytykset, yksityiskohtainen selvitys, kehitys, testaus ja käyttöönotto. EAMV arvioi, että näiden toimenpiteiden pitäisi olla valmiina tammikuuhun 2018 mennessä edellyttäen, että on olemassa riittävä oikeudellinen varmuus asiaankuuluvien teknisten sääntelystandardien lopullisista vaatimuksista viimeistään kesäkuussa 2016.

(11)  Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ja jotta EAMV, kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja sidosryhmät kykenevät saattamaan käytännön täytäntöönpanon loppuun, on tarkoituksenmukaista lykätä asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamisen aloittamista 12 kuukaudella 3 päivään tammikuuta 2018 saakka. Kertomuksia ja uudelleentarkasteluja olisi lykättävä vastaavasti.

(11 a)   Sijoituspalveluyritykset toteuttavat usein joko omaan tai asiakkaidensa lukuun johdannaisilla ja muilla rahoitusvälineillä tai varoilla liiketoimia, jotka sisältävät joitakin toisiinsa liittyviä, ehdollisia kauppoja. Tällaisen liiketoimista muodostuvan kokonaisuuden avulla sijoituspalveluyritykset ja niiden asiakkaat voivat hallita paremmin riskejään, sillä liiketoimista muodostuvan kokonaisuuden kunkin osan hinta heijastaa kokonaisuuden koko riskiprofiilia kunkin osan vallitsevan markkinahinnan sijasta. Liiketoimista muodostuvat kokonaisuudet voivat olla erilaisia, kuten aineellisten hyödykkeiden vaihto, kauppapaikoissa toteutettavat kaupankäyntistrategiat tai liiketoimista muodostuvat kustomoidut kokonaisuudet, ja on tärkeää ottaa nämä erityispiirteet huomioon sovellettavaa avoimuusjärjestelmää mitoitettaessa. Sen vuoksi on aiheellista täsmentää asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamiseksi erityisolosuhteet, joissa kauppaa edeltävää avoimuutta ei pitäisi soveltaa liiketoimista muodostuvaan kokonaisuuteen eikä tällaisten liiketoimien yksittäiseen osaan.

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 596/2014[7] viitataan asetuksen (EU) N:o 600/2014 ja direktiivin 2014/65/EU soveltamisen aloittamispäivään. Sen varmistamiseksi, että asetuksessa (EU) N:o 596/2014 olevia viittauksia organisoituihin kaupankäyntijärjestelmiin, pienten ja keskisuurten yritysten, jäljempänä ’pk-yritykset’, kasvumarkkinoihin, päästöoikeuksiin tai niihin perustuviin huutokauppatuotteisiin ei sovelleta ennen asetuksen (EU) N:o 600/2014 ja direktiivin 2014/65/EU soveltamisen aloittamispäivää, asetuksen (EU) N:o 596/2014 39 artiklan 4 kohtaa, jossa säädetään, että mainittuja viittauksia pidetään viittauksina direktiiviin 2004/39/EY, olisi mukautettava ottaen huomioon kyseisten säädösten soveltamisen aloittamispäivän lykkääminen.

(13)  Arvopaperitapahtumien selvitys liittyy läheisesti arvopaperikauppaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 909/2014[8] viitataan tällä hetkellä asetuksen (EU) N:o 600/2014 ja direktiivin 2014/65/EU soveltamisen aloittamispäivään. Ennen kyseistä päivää viittaukset näihin kahteen säädökseen olisi katsottava viittauksiksi direktiiviin 2004/39/EY. Asetuksessa (EU) N:o 909/2014 luodaan myös siirtymäjärjestelmä toimituskuria koskevien sääntöjen soveltamiseksi monenkeskisiin kaupankäyntijärjestelmiin, jotka hakevat rekisteröintiä pk-yritysten kasvumarkkinoina direktiivin 2014/65/EU mukaisesti.

(14)  Sen varmistamiseksi, että asetuksessa (EU) N:o 909/2014 viitataan direktiiviin 2004/39/EY asetuksen (EU) N:o 600/2014 ja direktiivin 2014/65/EU lykättyyn soveltamisen aloittamispäivään saakka ja että siirtymäsäännökset, joita sovelletaan monenkeskisiin kaupankäyntijärjestelmiin, jotka hakevat rekisteröintiä pk-yritysten kasvumarkkinoina asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisesti, pysyvät voimassa riittävän kauan, jotta monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät voivat hakea kyseistä rekisteröintiä direktiivin 2014/65/EU mukaisesti, asetusta (EU) N:o 909/2014 olisi muutettava.

(15)  Sen vuoksi asetuksia (EU) N:o 600/2014, (EU) N:o 596/2014 ja (EU) N:o 909/2014 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 600/2014 seuraavasti:

(-1)  Lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti:

”6 a.  Asetuksen II ja III osastoa ei sovelleta arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 2015/2365 3 artiklan 11 kohdassa.”

(-1 a)  Lisätään 2 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”(28 a)  ’arvopapereilla toteutettavalla rahoitustoimella’ arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea sellaisena kuin se on määritelty asetuksen (EU) N:o 2015/2365 3 artiklan 11 kohdassa;”

”(48)  ’aineellisen hyödykkeen vaihdolla’ johdannaissopimuksella tai muulla rahoitusvälineellä toteutettavaa liiketoimea, joka on riippuvainen kohteena olevan aineellisen hyödykkeen vastaavan määrän samanaikaisesta toteuttamisesta;

(49)  ’liiketoimista muodostuvalla kokonaisuudella’

(a)  aineellisen hyödykkeen vaihtoa; tai

(b)  liiketoimea, johon sisältyy kahdesta tai useammasta osasta muodostuvien liiketoimien toteuttaminen rahoitusvälineillä ja joka täyttää kaikki seuraavat perusteet:

i)  liiketoimi toteutetaan kahden tai useamman osapuolen välillä;

ii)  kuhunkin liiketoimen osaan liittyy merkittävä taloudellinen riski tai rahoitusriski, joka liittyy kaikkiin muihin osiin;

iii)  kunkin osan toteuttaminen on samanaikaista ja riippuu kaikkien muiden osien toteuttamisesta.”;

(1)  Korvataan 4 artiklan 7 kohdassa päivämäärä ”3 päivää tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivää tammikuuta 2018”; ja päivämäärä ”3 päivänä tammikuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä tammikuuta 2020”.

(2)  Korvataan 5 artiklan 8 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä tammikuuta 2016” päivämäärällä ”3 päivänä tammikuuta 2017”.

(2 a)  Muutetaan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

(a)  lisätään alakohta seuraavasti:

”(d)  liiketoimista muodostuvasta kokonaisuudesta, joka täyttää yhden tai useamman seuraavista perusteista:

i)  ainakin yksi sen osista on rahoitusväline, jolle ei ole likvidejä markkinoita, tai se on aineellisen hyödykkeen vaihtoa;

ii)  ainakin yksi sen osista on suuri normaaliin markkinakokoon verrattuna;

iii)  ainakin yksi sen osista on toteutettu tarjouspyyntö- tai huutokauppajärjestelmällä ja tämä osa on suurempi kuin kyseiselle rahoitusvälineelle ominainen koko.”;

(b)  lisätään alakohta seuraavasti:

”Jos liiketoimista muodostuva kokonaisuus täyttää jonkin ensimmäisen alakohdan d alakohdassa esitetyistä kriteereistä, toimivaltaisen viranomaisen on voitava myöntää vapautus 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta velvollisuudesta kokonaisuuden jokaisen yksittäisen osan osalta.”;

(2 b)  Muutetaan 18 artikla seuraavasti:

(a)  lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.  Liiketoimista muodostuvan kokonaisuuden osalta, jonka yksi tai useampi osa sisältää rahoitusvälineitä, joille ei ole likvidejä markkinoita, kauppojen sisäisten toteuttajien on pyynnöstä annettava hintatarjouksia koskevat tiedot asiakkailleen, jos ne suostuvat antamaan hintatarjouksen. Ne voidaan vapauttaa tästä velvollisuudesta, jos 9 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.”;

(b)  lisätään 5 kohdan loppuun virke seuraavasti:

”Jos kauppojen sisäinen toteuttaja suostuu antamaan hintatarjouksen 1 kohdan mukaisesti liiketoimista muodostuvan kokonaisuuden osalta, tässä kohdassa tarkoitettua velvollisuutta sovelletaan ainoastaan koko kokonaisuuteen eikä erikseen kokonaisuuden osaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 a kohdan soveltamista.”.

(3)  Korvataan 19 artiklan 1 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä tammikuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä tammikuuta 2020”.

(4)  Korvataan 26 artiklan 10 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä tammikuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä tammikuuta 2020”.

(5)  Muutetaan 35 artiklan 5 kohta seuraavasti:

(a)  Korvataan päivämäärä ”3 päivää tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivää tammikuuta 2018”;

(b)  Korvataan päivämäärä ”3 päivään heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivään heinäkuuta 2020”.

(6)  Korvataan 37 artiklan 2 kohdassa päivämäärä ”3 päivän tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivän tammikuuta 2018”.

(7)  Muutetaan 52 artikla seuraavasti:

(a)  korvataan 1 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä maaliskuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä maaliskuuta 2020”;

(b)  korvataan 4 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä maaliskuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä maaliskuuta 2020”;

(c)  korvataan 5 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä maaliskuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä maaliskuuta 2020”;

(d)  korvataan 6 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä maaliskuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä maaliskuuta 2020”;

(e)  korvataan 7 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2020”;

(f)  korvataan 8 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2020”;

(g)  korvataan 9 kohdan ensimmäisessä alakohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2020”;

(h)  korvataan 9 kohdan toisessa alakohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2021” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2022”;

(i)  korvataan 10 kohdan ensimmäisessä alakohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2020”;

(j)  korvataan 11 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2020”;

(k)  korvataan 12 kohdan toisessa alakohdassa päivämäärä ”3 päivänä tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivänä tammikuuta 2018”.

(8)  Korvataan 54 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2020”.

(9)  Muutetaan 55 artikla seuraavasti:

(a)  korvataan toinen kohta seuraavasti:

”Tätä asetusta sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2018.”

(b)  korvataan neljäs kohta seuraavasti:

”Sen estämättä, mitä toisessa kohdassa säädetään, 37 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2020.”

2 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 596/2014 seuraavasti:

(1)  Korvataan 39 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa päivämäärä ”3 päivää heinäkuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivää tammikuuta 2018”.

(2)  Korvataan 39 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa päivämäärä ”3 päivää heinäkuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivää tammikuuta 2018”.

3 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 909/2014 seuraavasti:

(1)  Korvataan 76 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa päivämäärä ”13 päivään kesäkuuta 2017” päivämäärällä ”13 päivään kesäkuuta 2018”.

(2)  Korvataan 76 artiklan 7 kohdassa päivämäärä ”3 päivää tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivää tammikuuta 2018”.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun direktiivin muuttaminen tiettyjen päivämäärien osalta

Viiteasiakirjat

COM(2016)0057 – C8-0027/2016 – 2016/0034(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

9.2.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

25.2.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

25.2.2016

ITRE

25.2.2016

JURI

25.2.2016

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

DEVE

16.3.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Markus Ferber

4.2.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

22.2.2016

7.4.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

7.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

2

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Matt Carthy, Mady Delvaux, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Romana Tomc, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Beatrix von Storch

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Krzysztof Hetman

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.4.2016

  • [1] * Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.
  • [2]   EUVL C , , s. .
  • [3]   EUVL C , , s. .
  • [4]   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).
  • [5]   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).
  • [6]   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).
  • [7]   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).
  • [8]   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1).