Procedūra : 2016/0034(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0125/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0125/2016

Debates :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Balsojumi :

PV 07/06/2016 - 5.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0244

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 711kWORD 120k
11.4.2016
PE 576.963v02-00 A8-0125/2016

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un Regulu (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem

(COM(2016)0057 – C8-0027/2016 – 2016/0034(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Markus Ferber

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un Regulu (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem

(COM(2016)0057 – C8-0027/2016 – 2016/0034(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0057),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0027/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0125/2016),

1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI(1)*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un Regulu (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu(2),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(3),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014(4) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES(5) ir nozīmīgi tiesību akti finanšu jomā, kurus pieņēma pēc finanšu krīzes attiecībā uz vērtspapīru tirgiem, ieguldījumu starpniekiem un tirdzniecības vietām. Jaunais regulējums nostiprina un aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK(6).

(2)  Regula (ES) Nr. 600/2014 un Direktīva 2014/65/ES nosaka prasības attiecībā uz atļauju izsniegšanu ieguldījumu brokeru sabiedrībām, regulētam tirgum un datu ziņošanas pakalpojumu nodrošinātājiem un prasības attiecībā uz šo struktūru darbību. Tā saskaņo preču atvasināto instrumentu pozīciju ierobežošanu, lai uzlabotu pārredzamību, atbalstītu pareizu cenu noteikšanu un novērstu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Ar to ievieš arī noteikumus attiecībā uz ātro datorizēto tirdzniecību un uzlabo finanšu tirgu pārraudzību, saskaņojot administratīvās sankcijas. Pamatojoties uz jau esošajiem noteikumiem, ar jauno sistēmu tiek arī stiprināta ieguldītāju aizsardzība, ieviešot stingras organizatoriskās un darījumdarbības prasības. Jaunie noteikumi ir jāpiemēro no 2017. gada 3. janvāra.

(3)  Jaunais regulējums, ko ieviesa ar Regulu (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvu 2014/65/ES, nosaka prasību tirdzniecības vietām un sistemātiskiem internalizētājiem sniegt kompetentajām iestādēm finanšu instrumentu atsauces datus, kas vienotā veidā apraksta raksturlielumus katram finanšu instrumentam, uz kuru attiecas minētā direktīva. Šos datus izmanto arī citiem mērķiem, piemēram, aprēķinot pārredzamības un likviditātes robežvērtības, kā arī sniedzot pārskatus par pozīcijām attiecībā uz preču atvasinātajiem instrumentiem.

(4)  Lai efektīvi un saskaņoti apkopotu datus, tiek veidota jauna datu apkopošanas infrastruktūra. Šajā nolūkā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) sadarbībā ar kompetentajām valstu iestādēm ir jāievieš Finanšu instrumentu atsauces datu sistēma (FIADS). Tā attieksies uz plašu finanšu instrumentu klāstu, kas iekļauti Regulas (ES) Nr. 600/2014 darbības jomā, un savienos jaunāko datu plūsmas starp EVTI, valstu kompetentajām iestādēm un tirdzniecības vietām visā Savienībā. Lielākā daļa jauno IT sistēmu, kas būs FIADS pamatā, būs jāveido no jauna, pamatojoties uz jauniem parametriem.

(5)  Ņemot vērā jaunā regulējuma sarežģītību un vajadzību pēc ļoti liela skaita deleģēto un īstenošanas aktu, Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērojamības dienu atlika par 30 mēnešiem no spēkā stāšanās dienas. Neraugoties uz šo neparasti ilgo laikposmu, ieinteresētās personas, piemēram, tirdzniecības platformas, valstu kompetentās iestādes un EVTI nespēj nodrošināt, ka vajadzīgās datu infrastruktūras būs ieviestas un varēs sākt darboties no 2017. gada 3. janvāra. Tas ir saistīts ar to datu apjomu un sarežģītību, kurus ir jāapkopo un jāapstrādā, lai jaunais regulējums varētu sākt darboties, jo īpaši attiecībā uz pārskatu sniegšanu par darījumiem, pārredzamības aprēķiniem un pārskatu sniegšanu par pozīcijām attiecībā uz preču atvasinātajiem instrumentiem.

(6)  Datu apkopošanas instrumentu neesamība atstāj ietekmi uz visu Regulas (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvas 2014/65/ES darbības jomu. Bez datiem nebūs iespējams precīzi nodalīt finanšu instrumentus, kas ietilpst jaunā regulējuma darbības jomā. Turklāt nebūs iespējams pielāgot pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības noteikumus, lai noteiktu, kuri instrumenti ir likvīdi un kad būtu jāpiešķir atbrīvojumi vai jāatliek publicēšana.

(7)  Bez datiem tirdzniecības vietas un ieguldījumu brokeru sabiedrības nespēs kompetentajām iestādēm sniegt pārskatus par veiktajiem darījumiem. Bez pārskatu sniegšanas par pozīcijām attiecībā uz preču atvasinātajiem instrumentiem būs ļoti grūti piemērot pozīciju ierobežojumus šādiem līgumiem. Bez pārskatu sniegšanas par pozīcijām spēja efektīvi atklāt pozīcijas ierobežojumu pārkāpumus ir ierobežota. Piemēram, daudzas no prasībām attiecībā uz algoritmisko tirdzniecību arī ir atkarīgas no datiem.

(8)  Bez datu apkopošanas infrastruktūrām arī ieguldījumu brokeru sabiedrībām būs grūti piemērot labākās izpildes noteikumus. Tirdzniecības vietas un sistemātiskie internalizētāji nespēs publicēt datus par darījumu izpildes kvalitāti minētajās vietās. Ieguldījumu brokeru sabiedrības nesaņems svarīgus izpildes datus, kas tiem palīdz noteikt, kā vislabāk izpildīt klientu rīkojumus.

(9)  Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un novērstu iespējamos tirgus traucējumus, ir nepieciešami un pamatoti steidzami rīkoties, lai atliktu visa regulējuma, tostarp visu deleģēto un īstenošanas aktu, piemērošanas sākšanu.

(10)  Īstenošanas process attiecībā uz datu infrastruktūru ietver piecus soļus: darījumdarbības prasības, specifikācijas, izveidošana, testēšana un ieviešana. EVTI lēš, ka šie soļi būtu jāpabeidz līdz 2018. gada janvārim ar noteikumu, ka ne vēlāk kā līdz 2016. gada jūnijam tiks iegūta juridiska noteiktība par galīgajām prasībām saskaņā ar attiecīgajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem.

(11)  Ņemot vērā ārkārtas apstākļus un lai EVTI, valstu kompetentās iestādes un ieinteresētās personas varētu pabeigt darbības īstenošanu, ir lietderīgi atlikt Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas dienu par 12 mēnešiem – līdz 2018. gada 3. janvārim. Attiecīgi būtu jāatliek ziņojumi un pārskatīšana.

(11a)  Ieguldījumu brokeru sabiedrības bieži savā vārdā vai klientu vārdā veic darījumus ar atvasinātajiem instrumentiem un citiem finanšu instrumentiem vai aktīviem, kas ietver vairākus savstarpēji saistītus iespējamos darījumus. Šādi paketes darījumi ļauj ieguldījumu brokeru sabiedrībām un klientiem labāk pārvaldīt riskus, katrai darījumu paketes komponentei atspoguļojot paketes vispārējo riska profilu, nevis katras komponentes dominējošo tirgus cenu. Paketes darījumi var izpausties dažādos veidos, piemēram, kā nomaiņa ar fiziskiem līdzekļiem, tirdzniecības vietās īstenotas tirdzniecības stratēģijas vai pasūtījuma paketes darījumi, un ir svarīgi šīs īpatnības ņemt vērā, pielāgojot piemērojamo pārredzamības režīmu. Tādēļ ir lietderīgi Regulas (ES) Nr. 600/2014 nolūkam precizēt konkrētos apstākļus, kuros pirmstirdzniecības pārredzamība nebūtu jāpiemēro ne paketes darījumiem, ne šādu darījumu atsevišķajām komponentēm.

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 596/2014(7) ietver atsauci uz Regulas (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvas 2014/65/ES piemērošanas dienu. Lai nodrošinātu, ka Regulas (ES) Nr. 596/2014 atsauces uz organizētās tirdzniecības sistēmām, mazo un vidējo uzņēmumu (“MVU”) izaugsmes tirgiem, emisijas kvotām vai uz to pamata izsolītajiem produktiem nepiemēro līdz dienai, kad sāk piemērot Regulu (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvu 2014/65/ES, būtu jāpielāgo Regulas (ES) Nr. 596/2014 39. panta 4. punkts, kurā noteikts, ka atsauces uz tām lasa kā atsauces uz Direktīvu 2004/39/EK, ņemot vērā, ka tiek atlikta diena, kad minētos aktus sāk piemērot.

(13)  Norēķini par darījumiem ar vērtspapīriem ir cieši saistīti ar vērtspapīru tirdzniecību. Šajā ziņā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 909/2014(8) ietver atsauces uz Regulas (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvas 2014/65/ES piemērošanas dienu. Pirms minētās dienas atsauces uz abiem minētajiem tiesību aktiem būtu jālasa kā atsauces uz Direktīvu 2004/39/EK. Ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 turklāt tiek radīts pārejas režīms to noteikumu piemērošanai, kuri attiecas uz norēķinu disciplīnu daudzpusējās tirdzniecības sistēmās (“DTS”), kas iesniedz pieteikumu, lai tās reģistrētu kā MVU izaugsmes tirgus saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES.

(14)  Lai nodrošinātu to, ka Regulā (ES) Nr. 909/2014 tiek iekļauta atsauce uz Direktīvu 2004/39/EK līdz atliktajai dienai, no kuras sāk piemērot Regulu (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvu 2014/65/ES, un ka tiek saglabāti pārejas noteikumi attiecībā uz DTS, kas iesniedz pieteikumu, lai tās reģistrētu kā MVU izaugsmes tirgus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, ar mērķi nodrošināt pietiekami daudz laika, lai MTF iesniegtu pieteikumu šādai reģistrācijai saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 909/2014.

(15)  Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 596/2014 un (ES) Nr. 909/2014,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 600/2014 groza šādi:

(-1) regulas 1. pantā iekļauj šādu punktu:

“6.a II un III sadaļa neattiecas uz vērtspapīru finansēšanas darījumiem, kas definēti Regulas (ES) Nr. 2015/2365 3. panta 11. punktā.”;

(-1a) regulas 2. panta 1. punktā iekļauj šādus apakšpunktus:

“28.a) “vērtspapīru finansēšanas darījums” jeb “VFD” ir vērtspapīru finansēšanas darījums, kā definēts Regulas (ES) Nr. 2015/2365 3. panta 11. punktā.”;

“48) “nomaiņa ar fiziskiem līdzekļiem” jeb “NFL” ir tāds darījums ar atvasināto instrumentu līgumu vai citu finanšu instrumentu, kas saistīts ar līdzvērtīga daudzuma bāzes fizisko aktīvu vienlaicīgu izpildi;

49) “paketes darījums” ir:

a) NFL; vai

b) darījums, kas ietver divu vai vairāku komponentdarījumu ar finanšu instrumentiem izpildi un kas atbilst visiem turpmāk minētajiem kritērijiem:

i) darījumu izpilda starp diviem vai vairākiem darījumu partneriem;

ii) katra komponente darījumā ir saistīta ar nozīmīgu ekonomisko vai finansiālo risku saistībā ar visām pārējām komponentēm;

iii) katras komponentes izpilde ir vienlaicīga un atkarīga no visu pārējo komponenšu izpildes.”;

(1)  regulas 4. panta 7. punktā vārdus “2017. gada 3. janvāra” aizstāj ar vārdiem “2018. gada 3. janvāra”; un vārdus “2019. gada 3. janvārim” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. janvārim”;

(2)  regulas 5. panta 8. punktā vārdus “2016. gada 3. janvāra” aizstāj ar vārdiem “2017. gada 3. janvāra”;

(2.a) regulas 9. panta 1. punktu groza šādi:

(a) pievieno šādu apakšpunktu:

“d) paketes darījumu, kas atbilst vienam vai vairākiem šādiem kritērijiem:

i) vismaz viena no tā komponentēm ir finanšu instruments, kuram nav likvīda tirgus, vai ir NFL;

ii) vismaz viena no tā komponentēm ir liela apjoma salīdzinājumā ar parasto tirgus lielumu;

iii) vismaz viena no tā komponentēm tiek izpildīta ar automatizētu vai balss sistēmu un šī komponente ir lielāka nekā instrumentam raksturīgais apjoms.”;

(b) pievieno šādu daļu:

“Ja paketes darījums atbilst kādam no kritērijiem, kas noteikti pirmās daļas d) apakšpunktā, kompetentā iestāde var piešķirt atbrīvojumu no 8. panta 1. punktā minētā pienākuma attiecībā uz katru atsevišķo paketes komponenti.”;

(2.b) regulas 18. pantu groza šādi:

(a) iekļauj šādu punktu:

“2.a Attiecībā uz paketes darījumu, kurā viena vai vairākas darījuma komponentes ietver finanšu instrumentus, kam nav likvīda tirgus, sistemātiskie internalizētāji saviem klientiem pēc pieprasījuma atklāj informāciju par cenu piedāvājumu, ja tie piekrīt sniegt cenu piedāvājumu. Minēto pienākumu var atcelt, ja ir izpildīti 9. panta 1. punktā minētie nosacījumi.”;

(b) 5. punktam pievieno šādu teikumu:

“Neskarot 2.a punktu, ja sistemātiskais internalizētājs piekrīt saskaņā ar 1. punktu sniegt cenu piedāvājumu paketes darījumam, šajā punktā paredzētais pienākums attiecas tikai uz šo paketi kopumā, nevis uz kādu no paketes komponentēm atsevišķi.”;

(3)  regulas 19. panta 1. punktā vārdus “2019. gada 3. janvārim” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. janvārim”;

(4)  regulas 26. panta 10. punktā vārdus “2019. gada 3. janvārim” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. janvārim”;

(5)  regulas 35. panta 5. punktu groza šādi:

(a)  vārdus “2017. gada 3. janvāra” aizstāj ar vārdiem “2018. gada 3. janvāra”;

(b)  vārdus “2019. gada 3. jūlijam” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. jūlijam”;

(6)  regulas 37. panta 2. punktā vārdus “2017. gada 3. janvāra” aizstāj ar vārdiem “2018. gada 3. janvāra”;

(7)  regulas 52. pantu groza šādi:

(a)  panta 1. punktā vārdus “2019. gada 3. martam” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. martam”;

(b)  panta 4. punktā vārdus “2019. gada 3. martam” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. martam”;

(c)  panta 5. punktā vārdus “2019. gada 3. martam” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. martam”;

(d)  panta 6. punktā vārdus “2019. gada 3. martam” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. martam”;

(e)  panta 7. punktā vārdus “2019. gada 3. jūlijam” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. jūlijam”;

(f)  panta 8. punktā vārdus “2019. gada 3. jūlijam” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. jūlijam”;

(g)  panta 9. punkta pirmajā daļā vārdus “2019. gada 3. jūlijam” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. jūlijam”;

(h)  panta 9. punkta otrajā daļā vārdus “2021. gada 3. jūlijam” aizstāj ar vārdiem “2022. gada 3. jūlijam”;

(i)  panta 10. punkta pirmajā daļā vārdus “2019. gada 3. jūlijam” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. jūlijam”;

(j)  panta 11. punktā vārdus “2019. gada 3. jūlijam” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. jūlijam”;

(k)  panta 12. punkta otrajā daļā vārdus “2017. gada 3. janvāra” aizstāj ar vārdiem “2018. gada 3. janvāra”;

(8)  regulas 54. panta 2. punkta pirmajā daļā vārdus “2019. gada 3. jūlijam” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. jūlijam”;

(9)  regulas 55. pantu groza šādi:

(a)  panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Šo regulu piemēro no 2018. gada 3. janvāra.”;

(b)  panta ceturto daļu aizstāj ar šādu:

“Neatkarīgi no otrās daļas 37. panta 1., 2. un 3. punktu piemēro no 2020. gada 3. janvāra.”.

2. pants

Regulu (ES) Nr. 596/2014 groza šādi:

(1)  regulas 39. panta 4. punkta pirmajā daļā vārdus “2017. gada 3. janvāra” aizstāj ar vārdiem “2018. gada 3. janvāra”;

(2)  regulas 39. panta 4. punkta otrajā daļā vārdus “2017. gada 3. janvārim” aizstāj ar vārdiem “2018. gada 3. janvārim”.

3. pants

Regulu (ES) Nr. 909/2014 groza šādi:

(1)  regulas 76. panta 5. punkta otrās daļas b) apakšpunktā vārdus “2017. gada 13. jūnijam” aizstāj ar vārdiem “2018. gada 13. jūnijam”;

(2)  regulas 76. panta 7. punktā vārdus “2017. gada 3. janvāra” aizstāj ar vārdiem “2018. gada 3. janvāra”.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana attiecībā uz konkrētiem datumiem Regulā (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulā (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un Regulā (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā un centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem

Atsauces

COM(2016)0057 – C8-0027/2016 – 2016/0034(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

9.2.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

25.2.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

25.2.2016

ITRE

25.2.2016

JURI

25.2.2016

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

DEVE

16.3.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Markus Ferber

4.2.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

22.2.2016

7.4.2016

 

 

Pieņemšanas datums

7.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

2

6

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Matt Carthy, Mady Delvaux, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Romana Tomc, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Beatrix von Storch

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Krzysztof Hetman

Iesniegšanas datums

11.4.2016

(1)

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.

(2)

  OV C [...], [...], [...]. lpp.

(3)

  OV C [...], [...], [...]. lpp.

(4)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(5)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

(6)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.).

(7)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.).

(8)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 (OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika