SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych w odniesieniu do niektórych dat

11.4.2016 - (COM(2016)0057 – C8‑0027/2016 – 2016/0034(COD)) - ***I

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: Markus Ferber


Procedura : 2016/0034(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0125/2016
Teksty złożone :
A8-0125/2016
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych w odniesieniu do niektórych dat

(COM(2016)0057 – C8‑0027/2016 – 2016/0034(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0057),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0027/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0125/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka 1    

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO[1]*

do wniosku Komisji

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych w odniesieniu do niektórych dat

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego[2],

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[3],

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014[4] oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE[5] zawierają najważniejsze przepisy finansowe przyjęte w następstwie kryzysu finansowego w odniesieniu do rynków papierów wartościowych, pośredników inwestycyjnych i systemów obrotu. Te nowe ramy prawne rozbudowują i zastępują dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady[6].

(2)  W rozporządzeniu (UE) nr 600/2014 i dyrektywie 2014/65/UE określono wymogi dotyczące zezwoleń dla firm inwestycyjnych, rynków regulowanych i dostawców usług w zakresie udostępniania informacji, oraz wymogi dotyczące ich działalności. W aktach tych zharmonizowano system limitów pozycji w towarowych instrumentach pochodnych w celu poprawy przejrzystości, wspierania prawidłowej wyceny i zapobiegania nadużyciom na rynku. Wprowadzono również zasady dotyczące transakcji wysokich częstotliwości i ulepszono nadzór nad rynkami finansowymi poprzez harmonizację kar administracyjnych. W oparciu o obecnie obowiązujące zasady nowe ramy prawne zwiększają również ochronę inwestorów poprzez wprowadzenie surowych wymogów organizacyjnych oraz wymogów w zakresie prowadzenia działalności. Nowe przepisy mają być stosowane od dnia 3 stycznia 2017 r.

(3)  W nowych ramach prawnych wprowadzonych rozporządzeniem (UE) nr 600/2014 i dyrektywą 2014/65/UE określono, że systemy obrotu i podmioty systematycznie internalizujące transakcje mają obowiązek przekazywać właściwym organom dane referencyjne dotyczące instrumentów finansowych, które opisują w jednolity sposób cechy każdego instrumentu finansowego objętego zakresem dyrektywy. Dane te są również wykorzystywane do innych celów, na przykład do obliczania progów przejrzystości i płynności oraz sprawozdań dotyczących pozycji w towarowych instrumentach pochodnych.

(4)  W celu efektywnego i zharmonizowanego gromadzenia informacji tworzona jest nowa infrastruktura do celów gromadzenia danych. W związku z tym Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”) ma obowiązek ustanowienia, wspólnie z właściwymi organami krajowymi, systemu danych referencyjnych dotyczących instrumentów finansowych (ang. Financial Instruments Reference Data System – FIRDS). Obejmie on różne instrumenty finansowe wchodzące w zakres rozporządzenia (UE) nr 600/2014 i połączy dane pochodzące z ESMA, przekazywane przez właściwe organy krajowe i pochodzące z systemów obrotu w Unii. Zdecydowaną większość nowych systemów informatycznych stanowiących podstawę FIRDS trzeba będzie dopiero stworzyć w oparciu o nowe parametry.

(5)  Ze względu na złożoność nowych ram prawnych i konieczność przyjęcia bardzo dużej liczby aktów delegowanych i wykonawczych datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) nr 600/2014 odroczono o 30 miesięcy od daty wejścia w życie. Mimo tego wyjątkowo długiego okresu zainteresowane strony, takie jak platformy obrotu, właściwe organy krajowe i ESMA, nie są w stanie zapewnić gotowości i funkcjonowania niezbędnej infrastruktury do celów gromadzenia danych w terminie do dnia 3 stycznia 2017 r. Jest to spowodowane wielkością i złożonością danych, które muszą zostać zgromadzone i przetworzone po to, by nowe ramy prawne mogły być stosowane, w szczególności w obszarze zgłaszania transakcji, obliczania przejrzystości oraz sprawozdawczości dotyczącej pozycji w towarowych instrumentach pochodnych.

(6)  Brak infrastruktury do celów gromadzenia danych wywołuje skutki w odniesieniu do całego zakresu rozporządzenia (UE) nr 600/2014 i dyrektywy 2014/65/UE. Bez danych nie można będzie precyzyjnie rozróżnić instrumentów finansowych wchodzących w zakres nowych ram prawnych. Ponadto nie będzie możliwe dostosowanie zasad przejrzystości przedtransakcyjnej i potransakcyjnej, aby ustalić, które instrumenty są płynne oraz kiedy należy przyznać zwolnienie lub odroczenie publikacji.

(7)  W przypadku braku danych systemy obrotu i firmy inwestycyjne nie będą mogły informować właściwych organów o przeprowadzonych transakcjach. Bez sprawozdań dotyczących pozycji w towarowych instrumentach pochodnych trudno będzie wyegzekwować limity pozycji w odniesieniu do takich kontraktów. Brak sprawozdań dotyczących pozycji ogranicza możliwość skutecznego wykrywania przypadków przekroczenia limitów pozycji. Przykładowo wiele wymogów w odniesieniu do handlu algorytmicznego jest również związanych z danymi.

(8)  Brak infrastruktury do celów gromadzenia danych utrudni również firmom inwestycyjnym stosowanie zasad jak najlepszej realizacji zleceń. Systemy obrotu i podmioty systematycznie internalizujące transakcje nie będą mogły publikować danych dotyczących jakości realizacji transakcji w tych systemach. Firmy inwestycyjne nie otrzymają ważnych danych dotyczących realizacji zleceń, które pomagają im określić najlepszy sposób realizacji zlecenia od danego klienta.

(9)  W trosce o pewność prawa i w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń rynku konieczne i uzasadnione jest podjęcie pilnych działań w celu odroczenia rozpoczęcia stosowania całości ram prawnych, w tym wszystkich aktów delegowanych i wykonawczych.

(10)  Proces wdrażania w odniesieniu do infrastruktury danych obejmuje pięć etapów: wymogi dotyczące prowadzenia działalności, specyfikacje, opracowanie, testowanie i zastosowanie. Według szacunków ESMA etapy te powinny zostać zakończone do stycznia 2018 r., pod warunkiem że nie później niż do czerwca 2016 r. osiągnięta zostanie pewność prawa w odniesieniu do ostatecznych wymogów w ramach odpowiednich regulacyjnych standardów technicznych.

(11)  W świetle wyjątkowych okoliczności i w celu umożliwienia ESMA, właściwym organom centralnym i zainteresowanym stronom zakończenia operacyjnego wdrażania należy odroczyć datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) nr 600/2014 o 12 miesięcy do dnia 3 stycznia 2018 r. Należy odpowiednio odroczyć sprawozdania i przeglądy.

(11a)  Firmy inwestycyjne często realizują – na rachunek własny lub w imieniu swoich klientów – transakcje na instrumentach pochodnych i innych instrumentach finansowych lub aktywach, które obejmują szereg wzajemnie powiązanych i zależnych transakcji. Takie transakcje pakietowe umożliwiają firmom inwestycyjnym i ich klientom lepsze zarządzanie ponoszonymi przez nich ryzykami, gdyż cena każdego komponentu transakcji pakietowej bardziej odzwierciedla ogólny profil ryzyka pakietu niż aktualną cenę rynkową każdego komponentu. Transakcje pakietowe mogą przybierać różne formy, takie jak zamiana na aktywa fizyczne, strategie tradingowe realizowane w systemach obrotu lub zindywidualizowane transakcje pakietowe, dlatego też podczas kalibrowania stosownego systemu przejrzystości należy uwzględnić te specyficzne cechy. W związku z tym właściwe jest określenie na potrzeby rozporządzenia (UE) nr 600/2014 szczególnych okoliczności, w jakich wymogi przejrzystości przedtransakcyjnej nie powinny mieć zastosowania do transakcji pakietowych ani do żadnego z komponentów takich transakcji.

(12)  W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014[7] znajduje się odniesienie do daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) nr 600/2014 i dyrektywy 2014/65/UE. Aby zapewnić, by odesłania w rozporządzeniu (UE) nr 596/2014 do zorganizowanych platform obrotu, rynków rozwoju MŚP, uprawnień do emisji lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji nie miały zastosowania do dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) nr 600/2014 i dyrektywy 2014/65/UE, należy dostosować art. 39 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 596/2014, zgodnie z którym odesłania te odczytuje się jako odesłania do dyrektywy 2004/39/WE, uwzględniając przesunięcie terminu rozpoczęcia stosowania tych aktów.

(13)  Rozrachunek transakcji na papierach wartościowych jest blisko związany z obrotem papierami wartościowymi. W związku z tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014[8] znajdują się odniesienia do daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) nr 600/2014 i dyrektywy 2014/65/UE. Przed tą datą odesłania do tych dwóch aktów powinny być odczytywane jako odesłania do dyrektywy 2004/39/WE. Ponadto w rozporządzeniu (UE) nr 909/2014 utworzono przejściowy system stosowania zasad dyscypliny rozrachunku wobec wielostronnych platform obrotu (MTF) ubiegających się o rejestrację jako rynki rozwoju MŚP zgodnie z dyrektywą 2014/65/UE.

(14)  Aby zapewnić, by odesłanie do dyrektywy 2004/39/WE w rozporządzeniu (UE) nr 909/2014 obowiązywało do nowej daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) nr 600/2014 i dyrektywy 2014/65/UE, oraz aby zostały utrzymane przepisy przejściowe dotyczące MTF ubiegających się o rejestrację jako rynki rozwoju MŚP na podstawie rozporządzenia (UE) nr 909/2014, dzięki czemu MTF będą miały wystarczającą ilość czasu na ubieganie się o taką rejestrację na podstawie dyrektywy 2014/65/UE, należy zmienić rozporządzenie (UE) nr 909/2014.

(15)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (UE) nr 600/2014, (UE) nr 596/2014 i (UE) nr 909/2014,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 600/2014 wprowadza się następujące zmiany:

-1) w art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„6a. Tytuł II i tytuł III nie mają zastosowania do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zdefiniowanych w art. 3 pkt 11 rozporządzenia (UE) nr 2015/2365.”;

-1a) w art. 2 ust. 1 dodaje się punkty w brzmieniu:

„28a) »transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych« (SFT) oznacza transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych zdefiniowaną w art. 3 pkt 11 rozporządzenia (UE) nr 2015/2365;”;

„48) »zamiana na aktywa fizyczne« (exchange for physical lub EFP) oznacza transakcję na instrumencie pochodnym lub innym instrumencie finansowym zależną od jednoczesnego przekazania równoważnej ilości fizycznych aktywów bazowych;

49) »transakcja pakietowa« oznacza:

a) EFP; lub

b) transakcję obejmującą realizację co najmniej dwóch transakcji składowych na instrumentach finansowych, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

(i) transakcja jest realizowana między co najmniej dwoma kontrahentami;

(ii) każdy komponent transakcji wiąże się z konkretnym ryzykiem ekonomicznym lub finansowym związanym ze wszystkimi pozostałymi komponentami;

(iii) realizacja każdego komponentu następuje równocześnie z realizacją wszystkich pozostałych komponentów i jest od nich zależna.”;

1)  w art. 4 ust. 7 datę „3 stycznia 2017 r.” zastępuje się datą „3 stycznia 2018 r.”, a datę „3 stycznia 2019 r.” zastępuje się datą „3 stycznia 2020 r.”;

2)  w art. 5 ust. 8 datę „3 stycznia 2016 r.” zastępuje się datą „3 stycznia 2017 r.”;

2a) w art. 9 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się literę w brzmieniu:

„d) transakcji pakietowych, które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

(i) co najmniej jeden z komponentów transakcji jest instrumentem finansowym, na który nie ma płynnego rynku, lub jest EFP;

(ii) co najmniej jeden z komponentów transakcji ma dużą skalę w porównaniu z normalną wielkością rynkową;

(iii) co najmniej jeden z komponentów transakcji jest realizowany w oparciu o zapytanie o kwotowanie lub w systemie zlecenia głosowego i ten komponent przekracza wielkość specyficzną dla danego instrumentu.”;

b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Jeżeli transakcja pakietowa spełnia którekolwiek z kryteriów określonych w lit. d) akapit pierwszy, właściwy organ ma możliwość zwolnienia z obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1, w odniesieniu do każdego komponentu pakietu.”;

2b) w art. 18 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„2a. W odniesieniu do transakcji pakietowych, w których co najmniej jeden z komponentów transakcji obejmuje instrumenty finansowe, na które nie ma płynnego rynku, podmioty systematycznie internalizujące transakcje ujawniają swoim klientom kwotowania na życzenie, jeżeli zgadzają się podawać kwotowania. Obowiązek ten może zostać uchylony, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 9 ust. 1.”;

b) na końcu ust. 5 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Nie naruszając ust. 2a, jeżeli podmiot systematycznie internalizujący transakcje zgadza się podać kwotowanie zgodnie z ust. 1 w odniesieniu do transakcji pakietowej, obowiązek przewidziany w niniejszym ustępie ma zastosowanie wyłącznie do całego pakietu, a nie odrębnie do poszczególnych elementów pakietu.”.

3)  w art. 19 ust. 1 datę „3 stycznia 2019 r.” zastępuje się datą „3 stycznia 2020 r.”;

4)  w art. 26 ust. 10 datę „3 stycznia 2019 r.” zastępuje się datą „3 stycznia 2020 r.”;

5)  w art. 35 ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)  datę „3 stycznia 2017 r.” zastępuje się datą „3 stycznia 2018 r.”;

b)  datę „3 lipca 2019 r.” zastępuje się datą „3 lipca 2020 r.”;

6)  w art. 37 ust. 2 datę „3 stycznia 2017 r.” zastępuje się datą „3 stycznia 2018 r.”;

7)  w art. 52 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w ust. 1 datę „3 marca 2019 r.” zastępuje się datą „3 marca 2020 r.”;

b)  w ust. 4 datę „3 marca 2019 r.” zastępuje się datą „3 marca 2020 r.”;

c)  w ust. 5 datę „3 marca 2019 r.” zastępuje się datą „3 marca 2020 r.”;

d)  w ust. 6 datę „3 marca 2019 r.” zastępuje się datą „3 marca 2020 r.”;

e)  w ust. 7 datę „3 lipca 2019 r.” zastępuje się datą „3 lipca 2020 r.”;

f)  w ust. 8 datę „3 lipca 2019 r.” zastępuje się datą „3 lipca 2020 r.”;

g)  w ust. 9 akapit pierwszy datę „3 lipca 2019 r.” zastępuje się datą „3 lipca 2020 r.”;

h)  w ust. 9 akapit drugi datę „3 lipca 2021 r.” zastępuje się datą „3 lipca 2022 r.”;

i)  w ust. 10 akapit pierwszy datę „3 lipca 2019 r.” zastępuje się datą „3 lipca 2020 r.”;

j)  w ust. 11 datę „3 lipca 2019 r.” zastępuje się datą „3 lipca 2020 r.”;

k)  w ust. 12 akapit drugi datę „3 stycznia 2017 r.” zastępuje się datą „3 stycznia 2018 r.”;

8)  w art. 54 ust. 2 akapit pierwszy datę „3 lipca 2019 r.” zastępuje się datą „3 lipca 2020 r.”;

9)  w art. 55 wprowadza się następujące zmiany:

a)  akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 stycznia 2018 r.”;

b)  akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Niezależnie od akapitu drugiego art. 37 ust. 1, 2 i 3 stosuje się od dnia 3 stycznia 2020 r.”.

Artykuł 2

W rozporządzeniu (UE) nr 596/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 39 ust. 4 akapit pierwszy datę „3 stycznia 2017 r.” zastępuje się datą „3 stycznia 2018 r.”;

2)  w art. 39 ust. 4 akapit drugi datę „3 stycznia 2017 r.” zastępuje się datą „3 stycznia 2018 r.”.

Artykuł 3

W rozporządzeniu (UE) nr 909/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 76 ust. 5 akapit drugi lit. b) datę „13 czerwca 2017 r.” zastępuje się datą „13 czerwca 2018 r.”;

2)  w art. 76 ust. 7 datę „3 stycznia 2017 r.” zastępuje się datą „3 stycznia 2018 r.”.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenia (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenia (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w UE i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, w odniesieniu do niektórych terminów

Odsyłacze

COM(2016)0057 – C8-0027/2016 – 2016/0034(COD)

Data przedstawienia w PE

9.2.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

25.2.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

25.2.2016

ITRE

25.2.2016

JURI

25.2.2016

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

DEVE

16.3.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Markus Ferber

4.2.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.2.2016

7.4.2016

 

 

Data przyjęcia

7.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

2

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Matt Carthy, Mady Delvaux, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Romana Tomc, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Beatrix von Storch

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Krzysztof Hetman

Data złożenia

11.4.2016

  • [1] * Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.
  • [2]   Dz.U. C z , s. .
  • [3]   Dz.U. C z , s. .
  • [4]   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).
  • [5]   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84).
  • [6]   Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1).
  • [7]   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 1).
  • [8]   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1).