Förfarande : 2016/0034(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0125/2016

Ingivna texter :

A8-0125/2016

Debatter :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Omröstningar :

PV 07/06/2016 - 5.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0244

BETÄNKANDE     ***I
PDF 476kWORD 101k
11.4.2016
PE 576.963v02-00 A8-0125/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler med avseende på vissa datum

(COM(2016)0057 – C8-0027/2016 – 2016/0034(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Markus Ferber

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler med avseende på vissa datum

(COM(2016)0057 – C8-0027/2016 – 2016/0034(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0057),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0027/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0125/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(1)*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler med avseende på vissa datum

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(2),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014(4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU(5) är viktiga delar av den finansiella lagstiftning som antogs i kölvattnet av finanskrisen när det gäller värdepappersmarknader, investeringsförmedlare och handelsplatser. De nya ramarna förstärker och ersätter Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG(6).

(2)  I förordning (EU) nr 600/2014 och direktiv 2014/65/EU fastställs krav avseende auktorisation och drift av värdepappersföretag, reglerade marknader och leverantörer av datarapporteringstjänster. Förordningen harmoniserar systemet med positionslimiter för råvaruderivat i syfte att förbättra transparensen, stödja ordnad prissättning och förhindra marknadsmissbruk. Dessutom införs regler om högfrekvenshandel och tillsynen av finansmarknaderna förbättras genom att administrativa påföljder harmoniseras. Med utgångspunkt i det nu gällande regelverket stärker de nya ramarna också investerarskyddet genom att det införs handfasta organisations- och uppförandekrav. De nya reglerna är avsedda att gälla från den 3 januari 2017.

(3)  I det nya ramverket i förordning (EU) nr 600/2014 och direktiv 2014/65/EU innebär att handelsplatser och systematiska internhandlare förses de behöriga myndigheterna med referensuppgifter för finansiella instrument som på ett enhetligt sätt redogör för egenskaperna hos varje finansiellt instrument som omfattas av det direktivet. Dessa uppgifter används också för andra ändamål, t.ex. för beräkningen av tröskelvärden för transparens och likviditet liksom för positionsrapportering för råvaruderivat.

(4)  I syfte att samla in uppgifter på ett effektivt och enhetligt sätt håller en ny infrastruktur för uppgiftsinsamling på att utvecklas. Därför är Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) skyldig att i samarbete med behöriga nationella myndigheter inrätta ett referensdatasystem för finansiella instrument (nedan kallat Firds). Det kommer att omfatta ett stort antal finansiella instrument som lagts till i tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 600/2014, och kommer att koppla samman Esmas, de behöriga nationella myndigheternas och handelsplatsernas dataflöden i hela unionen. De allra flesta av de nya IT-system som ska stödja Firds kommer att behöva byggas upp från grunden, baserat på nya parametrar.

(5)  Med tanke på hur invecklat det nya ramverket är, och att det behövs ett mycket stort antal delegerade akter och genomförandeakter, har tillämpningsdatumet för förordning (EU) nr 600/2014 skjutits upp med 30 månader från och med dagen för ikraftträdandet. Trots denna ovanligt långa tidsfrist kan berörda parter som handelsplattformar, nationella behöriga myndigheter eller Esma inte garantera att den datainfrastruktur som krävs kommer att vara på plats och kunna tas i bruk till den 3 januari 2017. Orsaken till detta är att de uppgifter som måste samlas in och behandlas för att det nya ramverket ska kunna tas i drift är så omfattande och komplexa, särskilt när det gäller transaktionsrapportering, beräkningar av transparens och rapportering av positioner för råvaruderivat.

(6)  Avsaknaden av uppgiftsinsamlingsinfrastruktur har återverkningar på hela tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 600/2014 och direktiv 2014/65/EU. Utan uppgifter kommer det inte att vara möjligt att fastställa en exakt avgränsning av de finansiella instrument som faller inom det nya regelverkets tillämpningsområde. Dessutom kommer det inte att vara möjligt att anpassa reglerna om transparens i förhandel och efterhandel för att avgöra vilka instrument som är likvida och när undantag eller uppskjutande av offentliggörande bör beviljas.

(7)  Utan dessa uppgifter kommer handelsplatser och värdepappersföretag inte att kunna rapportera genomförda transaktioner till behöriga myndigheter. Utan positionsrapportering för råvaruderivat kommer det att vara svårt att genomdriva positionslimiter för sådana kontrakt. Utan positionsrapportering är möjligheterna att i praktiken upptäcka överträdelser av positionslimiterna små. T.ex. är många krav avseende algoritmisk handel också beroende av data.

(8)  Avsaknaden av datainsamlingsinfrastruktur gör det också svårt för värdepappersföretag att tillämpa regler om bästa möjliga utförande. Handelsplatser och systematiska internhandlare kommer inte att kunna publicera uppgifter om kvaliteten på genomförandet av transaktioner på dessa handelsplatser. Värdepappersföretag kommer inte att kunna få tillgång till viktiga genomförandeuppgifter som de behöver för att välja bästa sättet att utföra kundorder.

(9)  För att garantera rättslig förutsebarhet och undvika potentiella marknadsstörningar är det nödvändigt och motiverat att vidta skyndsamma åtgärder för att skjuta upp ikraftträdandet av hela den rättsliga ramen, inbegripet alla delegerade akter och genomförandeakter.

(10)  Processen för att införa datainsfrastrukturen omfattar fem steg: affärsmässiga krav, specifikationer, utveckling, provning och installation. Esma beräknar att dessa åtgärder bör vara avslutade senast i januari 2018 under förutsättning att det råder rättslig förutsebarhet om de slutliga kraven enligt de relevanta tekniska tillsynsstandarderna senast i juni 2016.

(11)  Mot bakgrund av de exceptionella omständigheterna och för att göra det möjligt för Esma, nationella behöriga myndigheter och berörda parter att slutföra det operativa genomförandet är det lämpligt att skjuta upp datumet för tillämpningen av förordning (EU) nr 600/2014 med 12 månader fram till den 3 januari 2018. Rapporter och granskningar bör skjutas upp på motsvarande sätt.

(11a) Värdepappersföretag genomför ofta, för egen eller för sina kunders räkning, transaktioner i derivat eller andra finansiella instrument eller tillgångar som utgör ett antal sammankopplade, villkorade transaktioner. Sådana pakettransaktioner gör det möjligt för värdepappersföretagen och deras kunder att hantera sina risker bättre, då priset på varje komponent i pakettransaktionen återspeglar paketets övergripande riskprofil snarare än det rådande marknadspriset på varje komponent. Pakettransaktioner kan anta olika former, t.ex. som utbyte mot fysiska varor, handelsstrategier genomförda på handelsplattformar eller specialutformade pakettransaktioner, och det är viktigt att ta hänsyn till dessa specialfall när man finjusterar de tillämpliga transparensbestämmelserna. Därför är det lämpligt att i förordning (EU) nr 600/2014 specificera de omständigheter vid vilka transparens före handel inte ska gälla pakettransaktioner eller några enskilda komponenter i sådana transaktioner.

(12)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014(7) hänvisas det till tillämpningsdatum för förordning (EU) nr 600/2014 och direktiv 2014/65/EU. I syfte att säkerställa att hänvisningar i förordning (EU) nr 596/2014 till organiserade handelsplattformar (OTF-plattformar), tillväxtmarknader för små och medelstora företag, emissionskvoter eller auktionerade produkter baserade på emissionskvoter inte gäller förrän den dag då förordning (EU) nr 600/2014 och direktiv 2014/65/EU börjar tillämpas, bör artikel 39.4 i förordning (EU) nr 596/2014, som fastställer att hänvisningar till dessa rättsakter ska anses vara hänvisningar till direktiv 2004/39/EG, anpassas för att ta hänsyn till uppskjutandet av akternas tillämpningsdatum.

(13)  Avveckling av värdepapperstransaktioner är nära kopplat till värdepappershandel. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014(8) innehåller hänvisningar till tillämpningsdatumet för förordning (EU) nr 600/2014 och direktiv 2014/65/EU. Före detta datum ska hänvisningar till dessa båda akter läsas som hänvisningar till direktiv 2004/39/EG. Förordning (EU) nr 909/2014 skapar dessutom en övergångsordning för tillämpningen av reglerna om avvecklingsdisciplin på multilaterala handelsplattformar (nedan kallade MTF-plattformar) som ansöker om registrering som tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med direktiv 2014/65/EU.

(14)  För att säkerställa att det hänvisas till direktiv 2004/39/EG i förordning (EU) nr 909/2014 fram till det uppskjutna tillämpningsdatumet för förordning (EU) nr 600/2014 och direktiv 2014/65/EU, och att övergångsbestämmelserna för MTF-plattformar som ansöker om registrering som tillväxtmarknader för små och medelstora företag enligt förordning (EU) nr 909/2014 upprätthålls så att MTF-plattformar får tillräcklig tid för att ansöka om sådan registrering enligt direktiv 2014/65/EU, bör förordning (EU) nr 909/2014 ändras.

(15)  Förordningarna (EU) nr 600/2014, (EU) nr 596/2014 och (EU) nr 909/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 600/2014 ska ändras på följande sätt:

(-1) I artikel 1 ska följande punkt införas:

”6a. Avdelningarna II och III ska inte gälla sådana transaktioner för värdepappersfinansiering som avses i artikel 3.11 i förordning (EU) 2015/2365.”

(-1a) I artikel 2.1 ska följande led införas:

”(28a) transaktion för värdepappersfinansiering: en transaktion för värdepappersfinansiering enligt definitionen i artikel 3.11 i förordning (EU) 2015/2365.”

”(48) utbyte mot fysiska varor: en transaktion rörande derivatkontrakt eller annat finansiellt instrument som förutsätter samtidig leverans av samma mängd av en underliggande fysisk tillgång.

(49) pakettransaktion:

(a) utbyte mot fysiska varor eller

(b) en transaktion som innebär genomförandet av två eller flera sammansatta transaktioner avseende finansiella instrument och som uppfyller samtliga följande kriterier:

(i) transaktionen genomförs mellan två eller flera motparter,

(ii) varje transaktionskomponent innebär en relevant ekonomisk eller finansiell risk i förhållande till samtliga andra komponenter,

(iii) genomförandet av varje komponent sker samtidigt och förutsätter genomförandet av samtliga andra komponenter.”

(1)  I artikel 4.7 ska ”3 januari 2017” ersättas med ”3 januari 2018”. och ”den 3 januari 2019” ska ersättas med ”den 3 januari 2020”.

(2)  I artikel 5.8 ska ”den 3 januari 2016” ersättas med ”den 3 januari 2017”.

(2a) Artikel 9.1 ska ändras på följande sätt:

(a) Följande led ska läggas till:

”(d) en pakettransaktion som uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

(i) minst en av komponenterna är ett finansiellt instrument för vilket det inte finns en likvid marknad eller som innebär utbyte mot fysiska varor,

(ii) minst en av komponenterna är av stor omfattning jämfört med den normala marknadsstorleken,

(iii) minst en av komponenterna genomförs via ett RFQ-system eller röstbaserat handelssystem, och denna komponent är större än den specifika storleken för instrumentet.”

(b) Följande stycke ska läggas till:

”När en pakettransaktion uppfyller minst ett av kriterierna i led d i första stycket ska den behöriga myndigheten kunna upphäva det krav som avses i artikel 8.1 för varje enskild komponent i paketet.”

(2b) Artikel 18 ska ändras på följande sätt:

(a) Följande punkt ska införas:

”2a. När det rör sig om en pakettransaktion där ett eller flera av transaktionens komponenter består av finansiella instrument som inte har en likvid marknad, ska de systematiska internhandlarna på begäran ge bud till sina kunder om de samtycker till att lämna ett bud. De kan befrias från denna skyldighet när villkoren i artikel 9.1 är uppfyllda.”

(b) Följande mening ska läggas till i slutet av punkt 5:

”När en systematisk internhandlare samtycker till att lämna ett bud i enlighet med punkt 1 avseende en pakettransaktion, ska skyldigheten i denna punkt uteslutande gälla paketet i sin helhet och inte någon del av paketet separat. Detta påverkar inte tillämpningen av punkt 2a.”

(3)  I artikel 19.1 ska ”den 3 januari 2019” ersättas med ”den 3 januari 2020”.

(4)  I artikel 26.10 ska ”den 3 januari 2019” ersättas med ”den 3 januari 2020”.

(5)  Artikel 35.5 ska ändras på följande sätt:

(a)  ”den 3 januari 2017” ska ersättas med ”den 3 januari 2018”.

(b)  ”den 3 juli 2019” ska ersättas med ”den 3 juli 2020”.

(6)  I artikel 37.2 ska ”den 3 januari 2017” ersättas med ”den 3 januari 2018”.

(7)  Artikel 52 ska ändras på följande sätt:

(a)  I punkt 1 ska ”den 3 mars 2019” ersättas med ”den 3 mars 2020”.

(b)  I punkt 4 ska ”den 3 mars 2019” ersättas med ”den 3 mars 2020”.

(c)  I punkt 5 ska ”den 3 mars 2019” ersättas med ”den 3 mars 2020”.

(d)  I punkt 6 ska ”den 3 mars 2019” ersättas med ”den 3 mars 2020”.

(e)  I punkt 7 ska ”den 3 juli 2019” ersättas med ”den 3 juli 2020”.

(f)  I punkt 8 ska ”den 3 juli 2019” ersättas med ”den 3 juli 2020”.

(g)  I punkt 9 första stycket ska ”den 3 juli 2019” ersättas med ”den 3 juli 2020”.

(h)  I punkt 9 andra stycket ska ”den 3 juli 2021” ersättas med ”den 3 juli 2022”.

(i)  I punkt 10 första stycket ska ”den 3 juli 2019” ersättas med ”den 3 juli 2020”.

(j)  I punkt 11 ska ”den 3 juli 2019” ersättas med ”den 3 juli 2020”.

(k)  I punkt 12 andra stycket ska ”den 3 januari 2017” ersättas med ”den 3 januari 2018”.

(8)  I artikel 54.2 första stycket ska ”den 3 juli 2019” ersättas med ”den 3 juli 2020”.

(9)  Artikel 55 ska ändras på följande sätt:

(a)  Andra stycket ska ersättas med följande:

”Denna förordning ska tillämpas från och med den 3 januari 2018.”

(b)  Fjärde stycket ska ersättas med följande:

”Utan hinder av andra stycket ska artikel 37.1, 37.2 och 37.3 gälla från och med den 3 januari 2020.”

Artikel 2

Förordning (EU) nr 596/2014 ska ändras på följande sätt:

(1)  I artikel 39.4 första stycket ska ”3 januari 2017” ersättas med ”3 januari 2018”.

(2)  I artikel 39.4 andra stycket ska ”3 januari 2017” ersättas med ”3 januari 2018”.

Artikel 3

Förordning (EU) nr 909/2014 ska ändras på följande sätt:

(1)  I artikel 76.5 andra stycket led b ska ”13 juni 2017” ersättas med ”13 juni 2018”.

(2)  I artikel 76.7 ska ”3 januari 2017” ersättas med ”3 januari 2018”.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler med avseende på vissa datum

Referensnummer

COM(2016)0057 – C8-0027/2016 – 2016/0034(COD)

Framläggande för parlamentet

9.2.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

25.2.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

25.2.2016

ITRE

25.2.2016

JURI

25.2.2016

 

Inget yttrande avges

       Beslut

DEVE

16.3.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Föredragande

       Utnämning

Markus Ferber

4.2.2016

 

 

 

Behandling i utskott

22.2.2016

7.4.2016

 

 

Antagande

7.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

2

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Matt Carthy, Mady Delvaux, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Romana Tomc, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Beatrix von Storch

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Krzysztof Hetman

Ingivande

11.4.2016

(1)

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌.

(2)

  EUT C , , s. .

(3)

  EUT C , , s. .

(4)

  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(5)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(6)

  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).

(7)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173, 12.6.2014, s. 1).

(8)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (EUT L 257, 28.8.2014, s. 1).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy