ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансовите инструменти по отношение на някои дати

  11.4.2016 - (COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD)) - ***I

  Комисия по икономически и парични въпроси
  Докладчик: Маркус Фербер


  Процедура : 2016/0033(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0126/2016
  Внесени текстове :
  A8-0126/2016
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансовите инструменти по отношение на някои дати

  (COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0056),

  –  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0026/2016),

  –  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

  –  като взе предвид член 59 от своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0126/2016),

  1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

  2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  Изменение    1

  ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ[1]*

  към предложението на Комисията

  ---------------------------------------------------------

  Предложение за

  ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

  за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансовите инструменти по отношение на някои дати

  (Текст от значение за ЕИП)

  ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

  като взеха предвид Договора за функционирането на ЕС, и по-специално член 53, параграф 1 от него,

  като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

  след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

  като взеха предвид становището на Европейската централна банка[2],

  като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[3],

  в съответствие с обикновената законодателна процедура,

  като имат предвид, както следва:

  (1)  Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета[4] и Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета[5] са основните финансови законодателни актове, приети след настъпването на финансовата криза, в областта на пазарите на ценни книжа, инвестиционните посредници и местата на търговия. Новата рамка доусъвършенства тази в Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и заменя посочената директива[6].

  (2)  С Регламент (ЕС) № 600/2014 и Директива 2014/65/ЕС се определят изискванията във връзка с предоставянето на разрешение и дейността на инвестиционните посредници, регулираните пазари и доставчиците на услуги във връзка с докладването на данни. С тях се хармонизира режимът на ограничения на позициите в стокови деривати с цел подобряване на прозрачността, насърчаване на подходящото ценообразуване и предотвратяване на пазарните злоупотреби. Въвеждат се също така правила относно високочестотната търговия и се подобрява надзорът на финансовите пазари чрез хармонизиране на административните санкции. Като се основава на съществуващите правила, новата рамка засилва също така защитата на инвеститорите чрез въвеждане на стриктни организационни изисквания и изисквания по отношение на осъществяването на дейността. Държавите членки трябва да транспонират Директива 2014/65/ЕС най-късно до 3 юли 2016 г.

  (3)  С новата рамка, въведена с Регламент (ЕС) № 600/2014 и Директива 2014/65/ЕС, се изисква местата на търговия и систематичните участници да предоставят на компетентните органи референтни данни за финансовите инструменти, които описват по еднакъв начин характеристиките на всеки финансов инструмент, попадащ в обхвата на посочената директива. Тези данни се използват и за други цели, например за изчисляване на праговете на ликвидност и прозрачност, както и за докладване на позициите в стокови деривати.

  (4)  С цел събирането на данни да става по ефикасен и хармонизиран начин, се разработва нова инфраструктура за събиране на данни. Поради това Европейският орган за ценни книжа и пазари („ЕОЦКП“) има задължението заедно с националните компетентни органи да създаде Система за референтни данни за финансовите инструменти („СРДФИ“). Тя ще обхваща широк спектър от финансови инструменти, включени в обхвата на Регламент (ЕС) № 600/2014, и ще свърже потоци от данни между ЕОЦКП, националните компетентни органи („НКО“) и местата на търговия в целия Европейски съюз. Почти всички нови информационни системи, които са в основата на СРДФИ, ще трябва да бъдат изградени наново въз основа на нови параметри.

  (5)  Съгласно член 93 от Директива 2014/65/ЕС държавите членки трябва да започнат да прилагат мерките за транспониране на посочената директива от 3 януари 2017 г. При все това поради обема и сложността на данните, които трябва да бъдат събрани и обработени, за да може новата рамка да започне да се прилага, по-специално за докладването на сделките, изчисляването на показателите за прозрачността и докладването на позициите в стокови деривати, заинтересованите страни, като например платформи за търговия, ЕОЦКП и НКО не са в състояние да гарантират, че към посочената дата необходимите инфраструктури за събиране на данни ще са създадени и ще функционират.

  (6)  Липсата на инфраструктурите за събиране на данни се отразява на целия обхват на Регламент (ЕС) № 600/2014 и Директива 2014/65/ЕС. Без данни няма да е възможно да се разграничат точно финансовите инструменти, които попадат в обхвата на новата рамка. Освен това няма да е възможно да се адаптират правилата за прозрачност преди и след сключването на сделките, за да се определи кои инструменти са ликвидни и кога следва да бъдат предоставяни освобождавания или отложено публикуване.

  (7)  При липса на данни местата на търговия и инвестиционните посредници няма да бъдат в състояние да докладват извършените сделки пред компетентните органи. При липса на докладване на позициите в стокови деривати ще бъде много трудно да бъдат наложени ограничения на позициите по такива договори. Без докладване на позициите са ограничени възможностите за ефективно установяване на нарушенията на ограниченията на позициите. Много от изискванията във връзка с алгоритмичната търговия също зависят от наличието на данни.

  (8)  Липсата на инфраструктура за събиране на данни ще затрудни също така инвестиционните посредници да прилагат правилата за най-добро изпълнение. Местата на търговия и систематичните участници няма да бъдат в състояние да публикуват данни за качеството на изпълнение на сделките на тези места. Инвестиционните посредници няма да разполагат с важни данни за изпълнението, които да им помогнат при определянето на най-добрия начин за изпълнение на нарежданията на клиентите.

  (9)  С цел да се гарантира правната сигурност и да се избегне евентуално нарушаване на функционирането на пазара, е необходимо и обосновано да се предприемат спешни действия, за да се отложи началото на прилагане на цялата рамка, включително всички делегирани актове и актове за изпълнение.

  (10)  Процесът на изпълнение на инфраструктурата за данни се състои от пет стъпки – изисквания към съответните дружества, спецификации, разработване, изпитване и привеждане в действие. ЕОЦКП смята, че тези стъпки би трябвало да бъдат изпълнени до януари 2018 г., при условие че не по-късно от юни 2016 г. има правна сигурност по отношение на окончателните изисквания по съответните регулаторни технически стандарти.

  (11)  Предвид извънредните обстоятелства и за да се даде възможност на ЕОЦКП, НКО и заинтересованите страни да завършат оперативното изпълнение, е целесъобразно датата, до която държавите членки трябва да приложат мерките за транспониране на Директива 2014/65/ЕС, и датата, от която отмяната на Директива 2004/39/ЕО поражда действие, да бъдат отложени с 12 месеца до 3 януари 2018 г. Следва да бъдат съответно отложени и докладите и прегледите.

  (12)  Поради това Директива 2014/65/ЕС следва да бъде съответно изменена,

  ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

  Член 1

  Директива 2014/65/ЕС се изменя, както следва:

  (-1) В член 2, параграф 1, буква г) подточка ii) се заменя със следното:

  „са членове или участници на регулиран пазар или МСТ, от една страна, или разполагат с пряк електронен достъп до място на търговия, от друга страна, като и в двата случая използват високочестотни способи за алгоритмична търговия на това място на търговия;“.

  (1)  Член 90 се изменя, както следва:

  а)  в параграф 1 „3 март 2019 г.“ се заменя с „3 март 2020 г.“;

  б)  параграф 2 се изменя, както следва:

  i)  „3 септември 2018 г.“ се заменя с „3 септември 2019 г.“,

  ii)  „3 септември 2020 г.“ се заменя с „3 септември 2021 г.“;

  в)  в параграф 4 „1 януари 2018 г.“ се заменя с „1 януари 2019 г.“.

  (2)  В член 93, параграф 1 „3 юли 2016 г.“ се заменя с „3 юли 2017 г.“, „3 януари 2017 г.“ се заменя с „3 януари 2018 г.“, а „3 септември 2018 г.“ се заменя с „3 септември 2019 г.“;

  (3)  В член 94 „3 януари 2017 г.“ се заменя с „3 януари 2018 г.“;

  (4)  В член 95, параграф 1 „3 юли 2020 г.“ се заменя с „3 януари 2021 г.“, а „3 януари 2017 г.“ се заменя с „3 януари 2018 г.“.

  Член 2

  Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

  Съставено в Брюксел на година.

  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Изменение на Директива 2004/39/ЕС относно пазарите на финансовите инструменти по отношение на някои срокове

  Позовавания

  COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  9.2.2016

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  ECON

  25.2.2016

   

   

   

  Подпомагащи комисии

         Дата на обявяване в заседание

  DEVE

  25.2.2016

  ITRE

  25.2.2016

  JURI

  25.2.2016

   

  Неизказано становище

         Дата на решението

  DEVE

  16.3.2016

  ITRE

  23.2.2016

  JURI

  15.3.2016

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Markus Ferber

  4.2.2016

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  22.2.2016

  7.4.2016

   

   

  Дата на приемане

  7.4.2016

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  38

  2

  6

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Matt Carthy, Mady Delvaux, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Romana Tomc, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Beatrix von Storch

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

  Krzysztof Hetman

  Дата на внасяне

  11.4.2016

  • [1] * Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.
  • [2]   ОВ C , г., стр. .
  • [3]   ОВ C , г., стр. .
  • [4]   Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).
  • [5]   Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).
  • [6]   Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета (ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1).