Postup : 2016/0033(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0126/2016

Předložené texty :

A8-0126/2016

Rozpravy :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Hlasování :

PV 07/06/2016 - 5.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0243

ZPRÁVA     ***I
PDF 614kWORD 262k
11.4.2016
PE 576.962v02-00 A8-0126/2016

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některá data

(COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Markus Ferber

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některá data

(COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2016)0056),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 53 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0026/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0126/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU(1)*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některá data

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(2),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(3),

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014(4) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU(5) jsou důležité finanční právní předpisy přijaté v důsledku finanční krize a upravující trhy s cennými papíry, investiční zprostředkovatele a obchodní systémy. Tento rámec posiluje a nahrazuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES(6).

(2)  Nařízení (EU) č. 600/2014 a směrnice 2014/65/EU stanoví požadavky týkající se udělování povolení investičním podnikům, regulovaným trhům a poskytovatelům služeb hlášení údajů, jakož i jejich výkonu činnosti a provozu. Harmonizují režim limitů pozic pro komoditní deriváty s cílem zvýšit transparentnost, podpořit řádné stanovení cen a zabránit zneužívání trhu. Zavádějí také pravidla pro vysokofrekvenční obchodování a zlepšují dohled nad finančními trhy harmonizací správních sankcí. Na základě již zavedených pravidel nový rámec rovněž posiluje ochranu investorů tím, že zavádí přísné požadavky na organizaci a řízení obchodní činnosti. Směrnici 2014/65/EU musí členské státy provést ve vnitrostátním právu do 3. července 2016.

(3)  Nový rámec zavedený nařízením (EU) č. 600/2014 a směrnicí 2014/65/EU vyžaduje, aby obchodní systémy a systematičtí internalizátoři poskytovali příslušným orgánům referenční údaje o finančních nástrojích, které jednotným způsobem popisují vlastnosti jednotlivých finančních nástrojů, na které se uvedená směrnice vztahuje. Tyto údaje se používají i pro jiné účely, například pro výpočet prahové hodnoty transparentnosti a likvidity, jakož i pro vykazování pozic u komoditních derivátů.

(4)  Aby bylo možné tyto údaje sbírat účinným a harmonizovaným způsobem, vytváří se pro tento sběr nová infrastruktura. Za tímto účelem musí Evropský orgán pro cenné papíry a trhy („orgán ESMA“) ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány vytvořit systém referenčních údajů o finančních nástrojích („systém FIRDS“). Ten bude pokrývat široké spektrum finančních nástrojů spadajících do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 600/2014 a vzájemně propojovat soubory údajů orgánu ESMA, příslušných vnitrostátních orgánů a obchodních míst v celé Evropské unii. Naprostou většinu nových informačních systémů, na nichž bude systém FIRDS vybudován, bude třeba vytvořit znovu na základě nových parametrů.

(5)  Podle článku 93 směrnice 2014/65/EU mají členské státy použít opatření, kterými se uvedená směrnice provádí ve vnitrostátním právu, ode dne 3. ledna 2017. Avšak vzhledem k rozsahu a složitosti údajů, které bude třeba sebrat a zpracovat, aby nový rámec mohl začít fungovat, zejména pokud jde o hlášení obchodů, výpočty pro účely transparentnosti a o vykazování pozic u komoditních derivátů, nejsou zúčastněné strany (např. obchodní platformy) ani orgán ESMA ani příslušné vnitrostátní orgány schopny do uvedeného data zajistit zavedení a zprovoznění nezbytných infrastruktur pro sběr údajů.

(6)  Absence infrastruktur pro sběr údajů má důsledky pro celou oblast působnosti nařízení (EU) č. 600/2014 a směrnice 2014/65/EU. Bez těchto údajů nebude možné přesně vymezit finanční nástroje, které spadají do oblasti působnosti nového rámce. Dále nebude možné přizpůsobit pravidla předobchodní a poobchodní transparentnosti tak, aby bylo možné určit, které nástroje jsou likvidní a kdy by měly být uděleny výjimky nebo povolen odklad uveřejnění.

(7)  Chybějí-li údaje, obchodní místa a investiční podniky nejsou schopny vykazovat provedené obchody příslušným orgánům. Chybí-li možnost vykazování pozic u komoditních derivátů, je u těchto derivátových smluv obtížné prosazovat limity pozic. Bez možnosti vykazování pozic existuje pouze omezená možnost účinně odhalovat porušení limitů pozic. Na údajích závisí i mnoho požadavků týkajících se algoritmického obchodování.

(8)  Neexistence infrastruktur pro sběr údajů rovněž investičním podnikům ztíží uplatňování pravidel nejlepšího způsobu provedení. Obchodní místa a systematičtí internalizátoři nebudou moci uveřejňovat údaje o kvalitě provádění obchodů na těchto místech. Investiční podniky nebudou mít k dispozici důležité údaje, které jim pomohou určit ten nejlepší způsob provádění pokynů zákazníků.

(9)  Aby byla zajištěna právní jistota a předešlo se možnému narušení trhu, je nezbytné a odůvodněné přijmout naléhavá opatření s cílem prodloužit použitelnost celého rámce, včetně všech aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů.

(10)  Proces realizace infrastruktury pro sběr údajů sestává z pěti etap: obchodních požadavků, specifikací, vývoje, testování a zavádění. Orgán ESMA odhaduje, že tyto etapy by měly být dokončeny do ledna 2018 za předpokladu, že nejpozději do června 2016 bude existovat právní jistota ohledně konečných požadavků příslušných regulačních technických norem.

(11)  Vzhledem k výjimečným okolnostem a s cílem umožnit orgánu ESMA, příslušným vnitrostátním orgánům a zúčastněným stranám dokončit provozní provádění je vhodné odložit datum, do něhož členské státy musí použít opatření provádějící směrnici 2014/65/EU ve vnitrostátním právu a k němuž nabude účinku zrušení směrnice 2004/39/ES, o dvanáct měsíců, tj. do 3. ledna 2018. Odpovídajícím způsobem odloženy by měly být i zprávy a přezkum.

(12)  Směrnice 2014/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2014/65/EU se mění takto:

-1) v čl. 2 odst. 1 se písm. d) bod ii) nahrazuje tímto:

„buď jsou členy nebo účastníky regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému, nebo mají přímý elektronický přístup k obchodnímu systému a v obou případech v tomto obchodním systému využívají strategii algoritmického obchodování s vysokou frekvencí;“.

1)  článek 90 se mění takto:

a)  v odstavci 1 se datum „3. března 2019“ nahrazuje datem „3. března 2020“;

b)  odstavec 2 se mění takto:

i)  datum „3. září 2018“ se nahrazuje datem „3. září 2019“;

ii)  datum „3. září 2020“ se nahrazuje datem „3. září 2021“;

c)  v odstavci 4 se datum „1. ledna 2018“ nahrazuje datem „1. ledna 2019“;

2)  v čl. 93 odst. 1 ▌se datum „3. července 2016“ nahrazuje datem „3. července 2017“, datum 3. ledna 2017“ ▌datem „3. ledna 2018“ a datum „3. září 2018“ datem „3. září 2019“;

3)  v článku 94 se datum „3. ledna 2017“ nahrazuje datem „3. ledna 2018“;

4)  v čl. 95 odst. 1 se datum „3. července 2020“ nahrazuje datem „3. ledna 2021“ a datum „3. ledna 2017“ datem „3. ledna 2018“.

Článek 2

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Změna směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některá data

Referenční údaje

COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD)

Datum předložení EP

9.2.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

25.2.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

25.2.2016

ITRE

25.2.2016

JURI

25.2.2016

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

DEVE

16.3.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Markus Ferber

4.2.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

22.2.2016

7.4.2016

 

 

Datum přijetí

7.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

2

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Matt Carthy, Mady Delvaux, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Romana Tomc, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Beatrix von Storch

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Krzysztof Hetman

Datum předložení

11.4.2016

(1)

* Pozměňovací návrhy: nový text či pozměněné znění je označeno tučnou kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(2)

  Úř. věst. C, , s. .

(3)

  Úř. věst. C, , s. .

(4)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úr. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(5)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(6)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).

Právní upozornění - Ochrana soukromí