Menetlus : 2016/0033(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0126/2016

Esitatud tekstid :

A8-0126/2016

Arutelud :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Hääletused :

PV 07/06/2016 - 5.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0243

RAPORT     ***I
PDF 445kWORD 86k
11.4.2016
PE 576.962v02-00 A8-0126/2016

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse teatavaid kuupäevi direktiivis 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta

(COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Markus Ferber

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse teatavaid kuupäevi direktiivis 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta

(COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0056),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 53 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0026/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0126/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED*(1)*

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV,

millega muudetakse teatavaid kuupäevi direktiivis 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust(2),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(3),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 600/2014(4) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/65/EL(5) on pärast finantskriisi väärtpaberiturgude, investeeringute vahendajate ja kauplemiskohtade kohta vastu võetud olulised finantsvaldkonna õigusaktid. Uue raamistikuga täiendatakse ja asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/39/EÜ(6).

(2)  Määrusega (EL) nr 600/2014 ja direktiiviga 2014/65/EL on kehtestatud nõuded, mida kohaldatakse investeerimisühingute tegevuslubade ja tegevuse, reguleeritud turgude ning andmearuandlusteenuste osutajate suhtes. Sellega ühtlustatakse kauba tuletisinstrumentide positsioonide piirmäärade korda, et parandada läbipaistvust, toetada nõuetekohast hinnakujundust ja hoida ära turukuritarvitusi. Sellega kehtestatakse ka välkkauplemise eeskirjad ja parandatakse halduskaristuste ühtlustamisega finantsturgude järelevalvet. Uue raamistikuga täiendatakse kehtivaid eeskirju ning tugevdatakse rangete organisatsiooniliste ja tegevusnõuete kehtestamisega ka investorite kaitset. Liikmesriigid peavad direktiivi 2014/65/EL üle võtma 3. juuliks 2016.

(3)  Määrusega (EL) nr 600/2014 ja direktiiviga 2014/65/EL kehtestatud uue raamistiku jaoks on vaja, et kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad esitaksid pädevatele asutustele finantsinstrumentide võrdlusandmed, millega kirjeldatakse ühetaoliselt kõikide kõnealuse direktiiviga reguleeritavate finantsinstrumentide omadusi. Neid andmeid kasutatakse ka muul otstarbel, näiteks läbipaistvus- ja likviidsuskünniste arvutamiseks, samuti kauba tuletisinstrumentide positsioonide aruandluseks.

(4)  Et andmeid kogutaks tulemuslikul ja ühtsel viisil, on väljatöötamisel uus andmete kogumise taristu. Selleks on Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve („ESMA“) koos riiklike pädevate asutustega kohustatud looma finantsinstrumentide võrdlusandmete süsteemi („FIRDS“). See hõlmab mitmeid nüüdsest määruse (EL) nr 600/2014 kohaldamisalasse kuuluvaid eri finantsinstrumente ning ühendab ESMA, riiklike pädevate asutuste ja kõikjal Euroopa Liidus asuvate kauplemiskohtade vahetatavaid sisendandmed. Enamik FIRDSi toetavaid uusi IT-süsteeme tuleb ehitada uute parameetrite järgi nullist.

(5)  Direktiivi 2014/65/EL artikli 93 kohaselt peavad liikmesriigid kohaldama nimetatud direktiivi ülevõtmiseks vajalikud meetmed alates 3. jaanuarist 2017. Kuna uue raamistiku töövalmiduse saavutamiseks, eriti tehinguaruandluse, läbipaistvuse kindlaksmääramise ja kauba tuletisinstrumentide positsioonide aruandluse jaoks, on vaja koguda ning töödelda väga mahukaid ja keerukaid andmeid, ei ole sidusrühmad (näiteks kauplemisplatvormid), ESMA ja riiklikud pädevad asutused siiski selleks kuupäevaks võimelised tagama andmete kogumiseks vajatavate taristute loomist ja töövalmidust.

(6)  Andmete kogumise taristute puudumine mõjutab määruse (EL) nr 600/2014 ja direktiivi 2014/65/EL kogu kohaldamisala. Ilma andmeteta ei ole uue raamistiku kohaldamisalasse jäävate finantsinstrumentide selge määramine teostatav. Lisaks ei ole võimalik täpsustada kauplemiseelse ja kauplemisjärgse läbipaistvuse eeskirju, mille alusel määratakse kindlaks, millised instrumendid on likviidsed ja millal tuleks lubada kohustustest vabastamist või avalikustamisega viivitamist.

(7)  Andmete puudumisel ei ole kauplemiskohad ja investeerimisühingud võimelised täidetud tehingute kohta pädevatele asutustele aruandeid esitama. Kauba tuletisinstrumentide positsioonide aruandluse puudumisel on selliste lepingute positsioonide piirangute järgimist raske kontrollida. Positsioonide aruandluseta on positsioonide piirangute ületamise tulemusliku tuvastamise võimalused piiratud. Andmetest sõltuvad ka paljud algoritmkauplemise nõuded.

(8)  Andmete kogumise taristu puudumine teeb parima täitmise eeskirjade kohaldamise keerukaks ka investeerimisühingute jaoks. Kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad ei ole võimelised nende juures täidetud tehingute kvaliteedi andmeid esitama. Investeerimisühingud ei saa olulisi täitmisandmeid, mis aitaksid neil määrata, kuidas oleks kliendi korraldusi kõige parem täita.

(9)  Õiguskindluse tagamiseks ja võimalike turuhäirete vältimiseks on vajalik ja õigustatud kiire tegutsemine, et kogu raamistiku, sealhulgas kõigi delegeeritud ja rakendavate õigusaktide kohaldamise tähtpäeva edasi lükata.

(10)  Andmetaristu rakendamise protsess koosneb järgmisest viiest etapist: ärilised nõuded, tehnilised kirjeldused, arendus, katsetamine ja kasutuselevõtt. ESMA hinnangul peaks need etapid olema lõpuleviidud 2018. aasta jaanuariks, kuid seda eeldusel, et hiljemalt 2016. aasta juuniks on saavutatud õiguskindlus asjaomaste regulatiivsete tehniliste standardite kohastes lõplikes nõuetes.

(11)  Arvestades erakorralisi asjaolusid ning selleks, et ESMA-l, riiklikel pädevatel asutustel ja sidusrühmadel oleks võimalik tegevuslik rakendamine lõpule viia, on asjakohane 12 kuu võrra kuni 3. jaanuarini 2018 edasi lükata kuupäev, mil liikmesriigid peavad asuma direktiivi 2014/65/EL ülevõtmise meetmeid kohaldama ja jõustub direktiivi 2004/39/EÜ kehtetuks tunnistamine. Aruanded ja läbivaatamised tuleb sellega kooskõlas edasi lükata.

(12)  Seepärast tuleks direktiivi 2014/65/EL vastavalt muuta.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2014/65/EL muudetakse järgmiselt.

(-1) Artikli 2 lõike 1 punkti d alapunkt ii asendatakse järgmisega:

„on reguleeritud turu või mitmepoolse kauplemissüsteemi liikmed või osalised või neil on otsene elektrooniline juurdepääs kauplemiskohale ning nad kasutavad mõlemal juhul sellises kauplemiskohas algoritmipõhist välkkauplemistehnikat;“.

(1)  Artiklit 90 muudetakse järgmiselt:

(a)  esimeses lõigus asendatakse tekst „3. märtsi 2019“ tekstiga „3. märtsi 2020“;

(b)  teist lõiku muudetakse järgmiselt:

(i)  tekst „3. septembriks 2018“ asendatakse tekstiga „3. septembriks 2019“;

(ii)  tekst „3. septembriks 2020“ asendatakse tekstiga „3. septembriks 2021“;

(c)  neljandas lõigus asendatakse tekst „1. jaanuariks 2018“ tekstiga „1. jaanuariks   2019“;

(2)  Artikli 93 lõikes 1 asendatakse tekst „3. juuliks 2016“ tekstiga „3. juuliks 2017“, tekst „3. jaanuarist 2017“ tekstiga „3. jaanuarist 2018“ ja tekst „3. septembrist 2018“ tekstiga „3. septembrist 2019“;

(3)  Artiklis 94 asendatakse tekst „3. jaanuarist 2017“ tekstiga „3. jaanuarist 2018“;

(4)  Artikli 95 lõikes 1 asendatakse tekst „3. juulini 2020“ tekstiga „3. jaanuarini 2021“ ja tekst „3. jaanuari 2017“ tekstiga „3. jaanuari 2018“;

Artikkel 2

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel,

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi 2014/65/EL muutmine teatavate kuupäevade osas

Viited

COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD)

EP-le esitamise kuupäev

9.2.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

25.2.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

25.2.2016

ITRE

25.2.2016

JURI

25.2.2016

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

DEVE

16.3.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Markus Ferber

4.2.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

22.2.2016

7.4.2016

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

7.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

38

2

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Matt Carthy, Mady Delvaux, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Romana Tomc, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Beatrix von Storch

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Krzysztof Hetman

Esitamise kuupäev

11.4.2016

(1)

* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌.

(2)

  ELT C ..., ..., lk …

(3)

  ELT C ..., ..., lk …

(4)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

(5)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014, finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).

(6)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ (ELT L 145, 30.4.2004, lk 1).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika