Menettely : 2016/0033(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0126/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0126/2016

Keskustelut :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Äänestykset :

PV 07/06/2016 - 5.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0243

MIETINTÖ     ***I
PDF 441kWORD 249k
11.4.2016
PE 576.962v02-00 A8-0126/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta tiettyjen päivämäärien osalta

(COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Markus Ferber

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta tiettyjen päivämäärien osalta

(COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0056),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 53 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0026/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0126/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(1)*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta tiettyjen päivämäärien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(2),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014(4) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU(5) ovat keskeisiä rahoitusalan säädöksiä, jotka hyväksyttiin rahoituskriisin seurauksena arvopaperimarkkinoita, välittäjiä ja kauppapaikkoja varten. Uudella lainsäädäntökehyksellä vahvistetaan ja korvataan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY(6).

(2)  Asetuksessa (EU) N:o 600/2014 ja direktiivissä 2014/65/EU vahvistetaan vaatimukset, jotka koskevat sijoituspalveluyritysten toimilupia ja toimintaa, säänneltyjä markkinoita ja raportointipalvelujen tarjoajia. Siinä yhdenmukaistetaan positiolimiittejä koskeva järjestelmä hyödykejohdannaisille, jotta lisättäisiin avoimuutta, tuettaisiin asianmukaista hinnoittelua ja estettäisiin markkinoiden väärinkäyttö. Siinä otetaan käyttöön myös huippunopeaa kaupankäyntiä koskevia sääntöjä ja tehostetaan rahoitusmarkkinoiden valvontaa yhdenmukaistamalla hallinnollisia seuraamuksia. Uusi lainsäädäntökehys, joka pohjautuu jo voimassa oleviin sääntöihin, vahvistaa myös sijoittajien suojaa ottamalla käyttöön tehokkaat toiminnan järjestämistä ja toiminnan harjoittamista koskevat vaatimukset. Direktiivi 2014/65/EU on saatettava osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä 3 päivään heinäkuuta 2016 mennessä.

(3)  Asetuksessa (EU) N:o 600/2014 ja direktiivissä 2014/65/EU käyttöön otetussa uudessa lainsäädäntökehyksessä velvoitetaan kauppapaikat ja kauppojen sisäiset toteuttajat toimittamaan toimivaltaisille viranomaisille rahoitusvälineiden viitetiedot, joissa kuvataan yhdenmukaisella tavalla jokaisen mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluvan rahoitusvälineen piirteet. Näitä tietoja käytetään myös muihin tarkoituksiin, esimerkiksi avoimuuden ja likviditeetin kynnysarvojen laskentaan ja hyödykejohdannaisten position raportointiin.

(4)  Jotta tietoja voidaan kerätä tehokkaalla ja yhdenmukaisella tavalla, uusi tiedonkeruun infrastruktuuri on kehitteillä. Tämän vuoksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, jäljempänä ’EAMV’, on yhdessä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa perustettava tietojärjestelmä rahoitusvälineiden viitetietoja varten, jäljempänä ’FIRDS’ (Financial Instruments Reference Data System). Se kattaa monenlaisia rahoitusvälineitä, jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamisalaan, ja se yhdistää EAMV:n sekä eri puolilla Euroopan unionia olevien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja kauppapaikkojen väliset tiedot. Valtaosa uusista FIRDSin perustana olevista tietotekniikkajärjestelmistä rakennetaan tyhjästä uusien parametrien perusteella.

(5)  Direktiivin 2014/65/EU 93 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on sovellettava säännöksiä mainitun direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä 3 päivästä tammikuuta 2017 lähtien. Uuden lainsäädäntökehyksen käyttöönottoa varten kerättävät ja käsiteltävät tiedot, jotka liittyvät erityisesti liiketoimista annettaviin ilmoituksiin, avoimuutta koskeviin laskelmiin ja hyödykejohdannaisten position raportointiin, ovat kuitenkin volyymiltään suuria ja monimutkaisia, ja siksi sidosryhmät, kuten kauppapaikat, EAMV ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, eivät pysty varmistamaan, että tarpeelliset tiedonkeruun infrastruktuurit ovat valmiita ja toimintakunnossa mainittuun päivään mennessä.

(6)  Tiedonkeruun infrastruktuurien puuttumisella on vaikutuksia asetuksen (EU) N:o 600/2014 ja direktiivin 2014/65/EU koko soveltamisalalla. Ilman tietoja ei ole mahdollista määritellä täsmällisesti, mitkä rahoitusvälineet kuuluvat uuden lainsäädäntökehyksen soveltamisalaan. Ei myöskään voida räätälöidä kauppaa edeltävää ja kaupan jälkeistä avoimuutta koskevia sääntöjä, jotta voidaan määrittää, mitkä instrumentit ovat likvidejä ja milloin olisi myönnettävä vapautuksia tai julkistamisen lykkääminen.

(7)  Ilman tietoja kauppapaikat ja sijoituspalveluyritykset eivät pysty antamaan toteutettuja liiketoimia koskevia ilmoituksia toimivaltaisille viranomaisille. Hyödykejohdannaisten position raportoinnin puuttuessa on erittäin vaikea valvoa tällaisten sopimusten positiolimiittejä. Ilman position raportointia on vain vähäiset mahdollisuudet havaita positiolimiitin rikkomisia tehokkaasti. Monet algoritmikauppaa koskevat vaatimukset ovat myös riippuvaisia tiedoista.

(8)  Tiedonkeruun infrastruktuurin puuttuminen vaikeuttaa myös sijoituspalveluyritysten toimintaa, kun ne soveltavat parasta toteutusta koskevia sääntöjä. Kauppapaikat ja kauppojen sisäiset toteuttajat eivät pysty julkistamaan tietoja, jotka liittyvät liiketoimien toteuttamisen laatuun näissä kauppapaikoissa. Sijoituspalveluyritykset eivät saa tärkeitä toteutusta koskevia tietoja, joiden avulla ne voivat määrittää, mikä on paras tapa toteuttaa asiakkaiden toimeksiantoja.

(9)  Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja mahdollisten markkinahäiriöiden välttämiseksi on välttämätöntä ja perusteltua ryhtyä kiireellisiin toimiin koko lainsäädäntökehyksen, kaikki delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset mukaan luettuina, soveltamisen aloittamisen lykkäämiseksi.

(10)  Tietoinfrastruktuurien täytäntöönpanoprosessissa on viisi vaihetta: liiketoiminnan edellytykset, yksityiskohtainen selvitys, kehitys, testaus ja käyttöönotto. EAMV arvioi, että näiden toimenpiteiden pitäisi olla valmiina tammikuuhun 2018 mennessä edellyttäen, että on olemassa riittävä oikeudellinen varmuus asiaankuuluvien teknisten sääntelystandardien lopullisista vaatimuksista viimeistään kesäkuussa 2016.

(11)  Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ja jotta EAMV, kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja sidosryhmät kykenevät saattamaan käytännön täytäntöönpanon loppuun, on tarkoituksenmukaista lykätä päivämäärää, johon mennessä jäsenvaltioiden on sovellettava direktiivin 2014/65/EU täytäntöönpanotoimia, ja päivämäärää, jolloin direktiivin 2004/39/EY kumoaminen tulee voimaan, 12 kuukaudella 3 päivään tammikuuta 2018 saakka. Kertomuksia ja uudelleentarkasteluja olisi lykättävä vastaavasti.

(12)  Direktiiviä 2014/65/EU olisi sen vuoksi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2014/65/EU seuraavasti:

(-1) Korvataan 2 artiklan 1 kohdan d alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ovat joko säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän jäseniä tai osapuolia tai vaihtoehtoisesti käyttävät suoraa sähköistä markkinoillepääsyä kauppapaikkaan ja molemmissa tapauksissa käyttävät huippunopeaa algoritmista kaupankäyntimenetelmää tällaiseen kauppapaikkaan;”.

(1)  Muutetaan 90 artikla seuraavasti:

(a)  korvataan 1 kohdassa päivämäärä ”3 päivää maaliskuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivää maaliskuuta 2020”;

(b)  muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)  korvataan päivämäärä ”3 päivänä syyskuuta 2018” päivämäärällä ”3 päivänä syyskuuta 2019”;

ii)  korvataan päivämäärä ”3 päivänä syyskuuta 2020” päivämäärällä ”3 päivänä syyskuuta 2021”;

(c)  korvataan 4 kohdassa päivämäärä ”1 päivänä tammikuuta 2018” päivämäärällä ”1 päivänä tammikuuta 2019”.

(2)  Korvataan 93 artiklan 1 kohdassa päivämäärä ”3 päivästä heinäkuuta 2016” päivämäärällä ”3 päivästä heinäkuuta 2017”, ”3 päivästä tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivästä tammikuuta 2018” ja päivämäärä ”3 päivästä syyskuuta 2018” päivämäärällä ”3 päivästä syyskuuta 2019”.

(3)  Korvataan 94 artiklassa päivämäärä ”3 päivästä tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivästä tammikuuta 2018”.

(4)  Korvataan 95 artiklan 1 kohdassa päivämäärä ”Heinäkuun 3 päivään 2020” päivämäärällä ”Tammikuun 3 päivään 2021” ja päivämäärä ”3 päivästä tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivästä tammikuuta 2018”.

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttaminen tiettyjen päivämäärien osalta

Viiteasiakirjat

COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

9.2.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

25.2.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

25.2.2016

ITRE

25.2.2016

JURI

25.2.2016

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

DEVE

16.3.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Markus Ferber

4.2.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

22.2.2016

7.4.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

7.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

2

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Matt Carthy, Mady Delvaux, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Romana Tomc, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Beatrix von Storch

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Krzysztof Hetman

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.4.2016

(1)

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(2)

  EUVL C , , s. .

(3)

  EUVL C , , s. .

(4)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(5)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

(6)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö