Postupak : 2016/0033(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0126/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0126/2016

Rasprave :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Glasovanja :

PV 07/06/2016 - 5.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0243

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 606kWORD 266k
11.4.2016
PE 576.962v02-00 A8-0126/2016

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištima financijskih instrumenata u pogledu određenih datuma

(COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Markus Ferber

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištima financijskih instrumenata u pogledu određenih datuma

(COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0056),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 53. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0026/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i mišljenja Odbora za razvoj, Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i Odbora za pravna pitanja (A8-0126/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(1)*

na prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

Prijedlog

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištima financijskih instrumenata u pogledu određenih datuma

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 53. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke(2),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(3),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)  Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(4) i Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća(5) najvažniji su dijelovi financijskog zakonodavstva donesenog u svjetlu financijske krize u vezi s tržištima vrijednosnih papira, posrednicima u ulaganjima i mjestima trgovanja. Novim se okvirom jača i zamjenjuje Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(6).

(2)  Uredbom (EU) br. 600/2014 i Direktivom 2014/65/EU utvrđuju se zahtjevi povezani s odobravanjem i djelovanjem investicijskih društava, reguliranih tržišta i pružatelja usluga podatkovnog izvješćivanja. Usklađuje se režim ograničenja pozicija u robnim izvedenicama radi poboljšanja transparentnosti, potpore propisnom određivanju cijena i sprječavanja zlouporabe tržišta. Uvode se i pravila o visokofrenkventnom trgovanju te se usklađivanjem administrativnih sankcija poboljšava nadzor financijskih tržišta. Novi okvir temelji se na već uspostavljenim pravilima te se njima jača i zaštita ulagača uvođenjem strogih zahtjeva u pogledu organizacije i poslovnog ponašanja. Države članice Direktivu 2014/65/EU moraju prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do 3. srpnja 2016.

(3)  U skladu s novim okvirom koji je uveden Uredbom (EU) br. 600/2014 i Direktivom 2014/65/EU, mjesta trgovanja i sistematski internalizatori dužni su nadležnim tijelima osigurati referentne podatke o financijskim instrumentima kojima se na jedinstven način opisuju značajke svakog financijskog instrumenta na koji se primjenjuje ta Direktiva. Ti se podaci upotrebljavaju i u druge svrhe, primjerice za izračun pragova transparentnosti i likvidnosti te za izvješćivanje o pozicijama u robnim izvedenicama.

(4)  Kako bi se podaci prikupljali učinkovito i usklađeno, razvija se nova infrastruktura za prikupljanje podataka. U tu su svrhu Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) i nacionalna nadležna tijela obvezni uspostaviti sustav referentnih podataka o financijskim instrumentima („FIRDS”). Njime će se obuhvatiti širok spektar financijskih instrumenata obuhvaćenih područjem primjene Uredbe (EU) br. 600/2014 te će se povezati tokovi podataka između ESMA-e, nacionalnih nadležnih tijela i mjesta trgovanja iz cijele Europske unije. Veliku većinu novih informacijskih sustava na kojima se FIRDS temelji trebat će razviti od samih temelja, uporabom novih parametara.

(5)  U skladu s člankom 93. Direktive 2014/65/EU, mjere kojima se ta Direktiva prenosi u nacionalno zakonodavstvo države članice obvezne su primjenjivati od 3. siječnja 2017. No zbog obujma i složenosti podataka koji se trebaju prikupiti i obraditi da bi novi okvir postao operativan, posebno u svrhu izvješćivanja o transakcijama, izračuna transparentnosti i izvješćivanja o pozicijama u robnim derivatima, dionici (primjerice trgovinske platforme), ESMA i nacionalna nadležna tijela nisu u mogućnosti osigurati da potrebna infrastruktura za prikupljanje podataka bude uspostavljena i operativna do tog datuma.

(6)  Nedostatak infrastrukture za prikupljanje podataka ima posljedice na cijelo područje primjene Uredbe (EU) br. 600/2014 i Direktive 2014/65/EU. Bez podataka neće se moći jasno razlikovati financijske instrumente koji su obuhvaćeni područjem primjene novog okvira. Nadalje, neće biti moguće prilagoditi pravila o transparentnosti prije i poslije trgovanja koja su potrebna kako bi se odredilo koji su instrumenti likvidni te kada bi se trebala odobriti izuzeća ili odgoda objavljivanja.

(7)  Zbog nedostatka podataka mjesta trgovanja i investicijska društva neće moći izvješćivati nadležna tijela o izvršenim transakcijama. Bez izvješćivanja o pozicijama u robnim izvedenicama bit će teško primjenjivati ograničenja pozicija povezana s tim ugovorima. Nedostatak izvješćivanja o pozicijama dovodi do ograničene sposobnosti učinkovitog otkrivanja kršenja ograničenja pozicija. Mnogi zahtjevi povezani s algoritamskim trgovanjem također ovise o podacima.

(8)  Zbog nepostojanja infrastrukture za prikupljanje podataka i investicijskim će društvima biti teško primjenjivati pravila o najboljem izvršenju. Mjesta trgovanja i sistematski internalizatori neće moći objavljivati podatke o kvaliteti izvršenja transakcija na tim mjestima trgovanja. Investicijska društva neće imati na raspolaganju važne podatke o izvršenju koji bi im pomogli utvrditi najbolji način izvršavanja naloga klijenata.

(9)  Kako bi se zajamčila pravna sigurnost i izbjeglo moguće narušavanje tržišta, potrebno je i opravdano poduzeti hitne mjere za produljenje roka za početak primjene cjelokupnog okvira, uključujući sve delegirane i provedbene akte.

(10)  Postupak uspostave podatkovne infrastrukture obuhvaća pet koraka: poslovne zahtjeve, specifikacije, razvoj, ispitivanje i puštanje u rad. Prema procjenama ESMA-e ti bi koraci trebali biti dovršeni do siječnja 2018. pod uvjetom da se najkasnije do lipnja 2016. uspostavi pravna sigurnost u pogledu konačnih zahtjeva u okviru relevantnih regulatornih tehničkih zahtjeva.

(11)  U svjetlu iznimnih okolnosti te kako bi se omogućilo da ESMA, nacionalna nadležna tijela i dionici dovrše operativnu provedbu, primjereno je datum do kojeg su države članice obvezne početi primjenjivati mjere kojima se Direktiva 2014/65/EU prenosi u nacionalno zakonodavstvo i datum do kojeg stavljanje izvan snage Direktive 2004/39/EZ treba proizvoditi učinke odgoditi za 12 mjeseci do 3. siječnja 2018. U skladu s time trebalo bi odgoditi i izvješća i preglede.

(12)  Direktivu 2014/65/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 2014/65/EU mijenja se kako slijedi:

(-1) U članku 2. stavku 1. točki (d) podtočka ii. mijenja se kako slijedi:

„članovi ili sudionici uređenog tržišta ili MTP-a ili pak imaju izravan elektronički pristup mjestu trgovanja, a u svakom slučaju bave se strategijom visokofrekventnog algoritamskog trgovanja na takvom mjestu trgovanja;”.

(1)  članak 90. mijenja se kako slijedi:

(a)  u prvom stavku „3. ožujka 2019.” zamjenjuje se s „3. ožujka 2020.”;

(b)  drugi stavak mijenja se kako slijedi:

(i)  „3. rujna 2018.” zamjenjuje se s „3. rujna 2019.”;

(ii)  „3. rujna 2020.” zamjenjuje se s „3. rujna 2021.”;

(c)  u četvrtom stavku „1. siječnja 2018.” zamjenjuje se s „1. siječnja 2019.”;

(2)  U ▌ članku 93. stavku 1. „3. srpnja 2016.” zamjenjuje se s „3. srpnja 2017.”, „3. siječnja 2017.” zamjenjuje se s „3. siječnja 2018.”, a „3. rujna 2018.” s „3. rujna 2019.”;

(3)  u članku 94. „3. siječnja 2017.” zamjenjuje se s „3. siječnja 2018.”;

(4)  u članku 95. stavku 1. „3. srpnja 2020.” zamjenjuje se s „3. siječnja 2021.”, a „3. siječnja 2017.” s „3. siječnja 2018.”.

Članak 2.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Izmjena Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata u pogledu određenih datuma

Referentni dokumenti

COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD)

Datum podnošenja EP-u

9.2.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

25.2.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

25.2.2016

ITRE

25.2.2016

JURI

25.2.2016

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

DEVE

16.3.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Markus Ferber

4.2.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

22.2.2016

7.4.2016

 

 

Datum usvajanja

7.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

2

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Matt Carthy, Mady Delvaux, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Romana Tomc, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Beatrix von Storch

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Krzysztof Hetman

Datum podnošenja

11.4.2016.

(1)

* Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom, a brisani tekst oznakom ▌.

(2)

  SL C , , str. .

(3)

  SL C , , str. .

(4)

  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

(5)

  Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).

(6)

  Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata te o izmjeni direktiva Vijeća 85/611/EEZ i 93/6/EEZ i Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/22/EEZ (SL L 145, 30.4.2004., str. 1.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti