Procedūra : 2016/0033(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0126/2016

Pateikti tekstai :

A8-0126/2016

Debatai :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Balsavimas :

PV 07/06/2016 - 5.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0243

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 676kWORD 268k
11.4.2016
PE 576.962v02-00 A8-0126/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų datų iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų

(COM(2016) 0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Markus Ferber

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų datų iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų

(COM(2016) 0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0056),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 53 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0026/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8–0126/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(1)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

kuria dėl tam tikrų datų iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(2),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(3),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014(4) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES(5) yra svarbūs finansų teisės aktai, priimti po finansų krizės ir susiję su vertybinių popierių rinkomis, investavimo tarpininkais ir prekybos vietomis. Naująja sistema sugriežtinama ir pakeičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB(6);

(2)  Reglamentu (ES) Nr. 600/2014 ir Direktyva 2014/65/ES nustatomi reikalavimai dėl leidimų investicinėms įmonėms išdavimo ir tų įmonių veikimo, reguliuojamų rinkų ir duomenų teikimo paslaugų teikėjų. Siekiant padidinti skaidrumą, užtikrinti tinkamai nustatytas kainas ir neleisti piktnaudžiauti rinka, tais teisės aktais suderinama biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimo tvarka. Jais taip pat įvedamos taisyklės dėl didelio dažnio prekybos ir suderinant administracines sankcijas gerinama finansų rinkų priežiūra. Naująja sistema, kuri pagrįsta jau galiojančiomis taisyklėmis, įvedant griežtus organizacinius ir veiklos vykdymo reikalavimus taip pat gerinama investuotojų apsauga. Direktyvą 2014/65/ES valstybės narės turi perkelti į nacionalinę teisę iki 2016 m. liepos 3 d.;

(3)  pagal naująją sistemą, įvedamą Reglamentu (ES) Nr. 600/2014 ir Direktyva 2014/65/ES, reikalaujama, kad prekybos vietos ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai kompetentingoms institucijoms teiktų finansinių priemonių bazinius duomenis, kuriais vienodai apibrėžiami kiekvienos finansinės priemonės, kuriai taikoma ta direktyva, požymiai. Tie duomenys taip pat naudojami kitais tikslais, pvz., siekiant apskaičiuoti skaidrumo ir likvidumo ribines vertes ir pranešti apie biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijas;

(4)  siekiant veiksmingai ir vienodai rinkti duomenis, kuriama nauja duomenų rinkimo infrastruktūra. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) kartu su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis tam privalo sukurti finansinių priemonių bazinių duomenų sistemą (angl. Financial Instruments Reference Data System, FIRDS). Ji apims labai įvairias finansines priemones, kurioms taikomas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014, ir susies EVPRI, nacionalinių kompetentingų institucijų ir prekybos vietų visoje Europos Sąjungoje tarpusavio duomenų srautus. Dauguma naujų IT sistemų, kuriomis grindžiama FIRDS, remiantis naujais parametrais bus sukurta iš naujo;

(5)  pagal Direktyvos 2014/65/ES 93 straipsnį valstybės narės priemones, kuriomis ta direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, turi pradėti taikyti 2017 m. sausio 3 d. Tačiau dėl duomenų, kuriuos reikia surinkti ir apdoroti, kad būtų galima taikyti naująją sistemą ir, visų pirma, kad būtų galima pranešti apie sandorius, atlikti skaidrumo skaičiavimus ir pranešti apie biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijas, dydžio ir sudėtingumo suinteresuotosios šalys, pvz., prekybos platformos, EVPRI ir nacionalinės kompetentingos institucijos negali užtikrinti, kad būtinos duomenų rinkimo infrastruktūros būtų sukurtos ir pradėtų veikti iki tos datos;

(6)  neturint duomenų rinkimo infrastruktūrų kyla pasekmių visoje Reglamento (ES) Nr. 600/2014 ir Direktyvos 2014/65/ES taikymo srityje. Neturint duomenų bus neįmanoma tiksliai nurodyti finansines priemones, kurioms taikoma naujoji sistema. Be to, bus neįmanoma suformuluoti skaidrumo iki sandorio ir po sandorio sudarymo taisykles, kad būtų nustatyta, kurios priemonės yra likvidžios ir kada reikėtų leisti netaikyti reikalavimų arba atidėti duomenų skelbimą;

(7)  neturėdamos duomenų, prekybos vietos ir investicinės įmonės negalės kompetentingoms institucijoms pranešti apie įvykdytus sandorius. Neturint pranešimų apie biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijas, bus sunku užtikrinti, kad tokioms sutartims būtų taikomos pozicijų ribos. Neturint pranešimų apie pozicijas, galimybės veiksmingai nustatyti pozicijų ribų pažeidimus yra ribotos. Daugelis reikalavimų, susijusių su algoritmine prekyba, taip pat priklauso nuo duomenų;

(8)  neturint duomenų rinkimo infrastruktūros, investicinėms įmonėms bus sunku taikyti optimalaus įvykdymo taisykles. Prekybos vietos ir sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai negalės skelbti duomenų, susijusių su sandorių vykdymo tose vietose kokybe. Investicinės įmonės negaus svarbių įvykdymo duomenų, kurie padėtų joms nuspręsti, kaip geriausiai vykdyti klientų pavedimus;

(9)  siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir išvengti galimo rinkos veikimo sutrikdymo, būtina ir pagrįsta skubiai atidėti visos sistemos, įskaitant visus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, taikymo pradžią;

(10)  duomenų infrastruktūros įgyvendinimo procesą sudaro penki etapai: veiklos vykdymo reikalavimų nustatymas, specifikacijų nustatymas, kūrimas, testavimas ir įdiegimas. EVPRI vertinimu, jeigu ne vėliau kaip 2016 m. birželio mėn. bus užtikrintas galutinių reikalavimų pagal atitinkamus techninius reguliavimo standartus teisinis tikrumas, tie etapai turėtų būti užbaigti iki 2018 m. sausio mėn.;

(11)  atsižvelgiant į išskirtines aplinkybes ir siekiant sudaryti sąlygas EVPRI, nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir suinteresuotosioms šalims užbaigti praktinį įgyvendinimą, tikslinga datą, kurią valstybės narės turi pradėti taikyti Direktyvos 2014/65/ES perkėlimo į nacionalinę teisę priemones, ir Direktyvos 2004/39/EB panaikinimo įsigaliojimo datą atidėti 12 mėnesių iki 2018 m. sausio 3 d. Atitinkamai reikėtų atidėti ataskaitų ir peržiūrų laiką;

(12)  todėl Direktyva 2014/65/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2014/65/ES iš dalies keičiama taip:

(-1) 2 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

„viena vertus, yra reguliuojamos rinkos arba DPS nariai arba dalyviai arba, kita vertus, turi tiesioginę elektroninę prieigą prie prekybos vietos ir bet kuriuo atveju tokioje prekybos vietoje vykdo didelio dažnio algoritminės prekybos strategiją;“.

(1)  90 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a)  pirmoje pastraipoje „2019 m. kovo 3 d.“ pakeičiama „2020 m. kovo 3 d.“;

(b)  antra pastraipa iš dalies keičiama taip:

i)  „2018 m. rugsėjo 3 d.“ pakeičiama „2019 m. rugsėjo 3 d.“;

ii)  „2020 m. rugsėjo 3 d.“ pakeičiama „2021 m. rugsėjo 3 d.“;

(c)  ketvirtoje pastraipoje „2018 m. sausio 1 d.“ pakeičiama „2019 m. sausio 1 d.“;

(2)  93 straipsnio 1 dalyje „2016 m. liepos 3 d.“ pakeičiama „2017 m. sausio 3 d.“, o „2018 m. sausio 3 d.“ pakeičiama „2019 m. rugsėjo 3 d.“.

(3)  94 straipsnyje „2017 m. sausio 3 d.“ pakeičiama „2018 m. sausio 3 d.“;

(4)  95 straipsnio 1 dalyje „2020 m. liepos 3 d.“ pakeičiama „2021 m. sausio 3 d.“, o „2017 m. sausio 3 d.“ pakeičiama „2018 m. sausio 3 d.“.

2 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dėl tam tikrų datų iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų

Nuorodos

COM(2016) 0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

9.2.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

25.2.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

25.2.2016

ITRE

25.2.2016

JURI

25.2.2016

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

DEVE

16.3.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Markus Ferber

4.2.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

22.2.2016

7.4.2016

 

 

Priėmimo data

7.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

2

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Matt Carthy, Mady Delvaux, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Romana Tomc, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Beatrix von Storch

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Krzysztof Hetman

Pateikimo data

11.4.2016

(1)

* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(2)

  OL C, , p. .

(3)

  OL C, , p. .

(4)

  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

(5)

  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

(6)

  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).

Teisinis pranešimas - Privatumo politika