Procedūra : 2016/0033(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0126/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0126/2016

Debates :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Balsojumi :

PV 07/06/2016 - 5.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0243

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 678kWORD 266k
11.4.2016
PE 576.962v02-00 A8-0126/2016

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem

(COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Markus Ferber

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem

(COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0056),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 53. panta 1. punktu saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0026/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0126/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI(1)*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA,

ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu(2),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(3),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014(4) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES(5) ir nozīmīgi tiesību akti finanšu jomā, kurus pieņēma pēc finanšu krīzes attiecībā uz vērtspapīru tirgiem, ieguldījumu starpniekiem un tirdzniecības vietām. Jaunais regulējums nostiprina un aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK(6).

(2)  Regula (ES) Nr. 600/2014 un Direktīva 2014/65/ES nosaka prasības attiecībā uz atļauju izsniegšanu ieguldījumu brokeru sabiedrībām, regulētam tirgum un datu ziņošanas pakalpojumu nodrošinātājiem un to darbību. Tā saskaņo preču atvasināto instrumentu pozīciju ierobežošanu, lai uzlabotu pārredzamību, atbalstītu pareizu cenu noteikšanu un novērstu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Ar to ievieš arī noteikumus attiecībā uz ātro datorizēto tirdzniecību un uzlabo finanšu tirgu pārraudzību, saskaņojot administratīvās sankcijas. Pamatojoties uz jau esošajiem noteikumiem, ar jauno sistēmu tiek stiprināta arī ieguldītāju aizsardzība, ieviešot stabilas organizatoriskās un darījumdarbības prasības. Dalībvalstīm Direktīva 2014/65/ES ir jātransponē līdz 2016. gada 3. jūlijam.

(3)  Jaunais regulējums, ko ieviesa ar Regulu (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvu 2014/65/ES, nosaka prasību tirdzniecības vietām un sistemātiskiem internalizētājiem sniegt kompetentajām iestādēm finanšu instrumentu atsauces datus, kas vienotā veidā apraksta raksturlielumus katram finanšu instrumentam, uz kuru attiecas minētā direktīva. Šos datus izmanto arī citiem mērķiem, piemēram, aprēķinot pārredzamības un likviditātes robežvērtības, kā arī sniedzot pārskatus par pozīcijām attiecībā uz preču atvasinātajiem instrumentiem.

(4)  Lai efektīvi un saskaņoti apkopotu datus, tiek veidota jauna datu apkopošanas infrastruktūra. Šajā nolūkā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) sadarbībā ar kompetentajām valstu iestādēm ir jāievieš Finanšu instrumentu atsauces datu sistēma (FIADS). Tā attieksies uz plašu finanšu instrumentu klāstu, kas iekļauti Regulas (ES) Nr. 600/2014 darbības jomā un savienos jaunāko datu plūsmas starp EVTI, valstu kompetentajām iestādēm un tirdzniecības vietām visā Eiropas Savienībā. Lielākā daļa jauno IT sistēmu, kas būs FIADS pamatā, būs jāveido no jauna, pamatojoties uz jauniem parametriem.

(5)  Saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 93. pantu dalībvalstīm ir jāpiemēro pasākumi, ar kuriem transponē minēto direktīvu no 2017. gada 3. janvāra. Tomēr to datu apjoma un sarežģītības dēļ, kurus ir jāapkopo un jāapstrādā, lai jaunais regulējums varētu sākt darboties, jo īpaši attiecībā uz pārskatu sniegšanu par darījumiem, pārredzamības aprēķiniem un pārskatu sniegšanu par pozīcijām attiecībā uz preču atvasinātajiem instrumentiem, ieinteresētās personas, piemēram, tirdzniecības platformas, EVTI un valstu kompetentās iestādes nespēj nodrošināt to, lai nepieciešamās datu apkopošanas infrastruktūras būtu izveidotas un sāktu darboties līdz minētajai dienai.

(6)  Datu apkopošanas instrumentu neesamība atstāj ietekmi uz visu Regulas (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvas 2014/65/ES darbības jomu. Bez datiem nebūs iespējams precīzi nodalīt finanšu instrumentus, kas ietilpst jaunā regulējuma darbības jomā. Turklāt nebūs iespējams pielāgot pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības noteikumus, lai noteiktu, kuri instrumenti ir likvīdi un kad būtu jāpiešķir atbrīvojumi vai atlikta publicēšana.

(7)  Bez datiem tirdzniecības vietas un ieguldījumu brokeru sabiedrības nespēs kompetentajām iestādēm sniegt pārskatus par veiktajiem darījumiem. Bez pārskatu sniegšanas par pozīcijām attiecībā uz preču atvasinātajiem instrumentiem būs ļoti grūti piemērot pozīciju ierobežojumus šādiem līgumiem. Bez pārskatu sniegšanas par pozīcijām ir ierobežota spēja efektīvi atklāt pozīcijas ierobežojumu pārkāpumus. Daudzas no prasībām attiecībā uz algoritmisko tirdzniecību arī ir atkarīgas no datiem.

(8)  Bez datu apkopošanas infrastruktūras arī ieguldījumu brokeru sabiedrībām būs grūti piemērot labākās izpildes noteikumus. Tirdzniecības vietas un sistemātiskie internalizētāji nespēs publicēt datus par darījumu izpildes kvalitāti minētajās vietās. Ieguldījumu brokeru sabiedrības nesaņems svarīgus izpildes datus, kas tiem palīdz noteikt, kā vislabāk izpildīt klientu rīkojumus.

(9)  Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un novērstu iespējamos tirgus traucējumus, ir nepieciešami un pamatoti steidzami rīkoties, lai atliktu visa regulējuma, tostarp visu deleģēto un īstenošanas aktu, piemērošanas sākšanu.

(10)  Īstenošanas process attiecībā uz datu infrastruktūru ietver piecus soļus: darījumdarbības prasības, specifikācijas, izveidošana, testēšana un ieviešana. EVTI lēš, ka šie soļi būtu jāpabeidz līdz 2018. gada janvārim ar noteikumu, ka ne vēlāk kā līdz 2016. gada jūnijam tiks iegūta juridiska noteiktība par galīgajām prasībām saskaņā ar attiecīgajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem.

(11)  Ņemot vērā ārkārtas apstākļus un lai EVTI, valstu kompetentās iestādes un ieinteresētās personas varētu pabeigt darbības īstenošanu, ir lietderīgi atlikt dienu, līdz kurai dalībvalstīm ir jāpiemēro pasākumi, ar kuriem transponē Direktīvu 2014/65/ES, un dienu, līdz kurai ir jāatceļ Direktīva 2004/39/ES, par 12 mēnešiem – līdz 2018. gada 3. janvārim. Attiecīgi būtu jāatliek ziņojumi un pārskatīšana.

(12)  Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Direktīva 2014/65/ES,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 2014/65/ES groza šādi:

(-1) direktīvas 2. panta 1. punkta d) apakšpunkta ii) daļu aizstāj ar šādu:

“vai nu regulētā tirgus vai DTS locekļi vai dalībnieki, vai kas var paši veikt darījumus tirdzniecības vietās, izmantojot elektroniskos sakarus, un jebkurā no šiem gadījumiem tie šādā tirdzniecības vietā izmanto ātrās algoritmiskās tirdzniecības stratēģiju;”.

(1)  direktīvas 90. pantu groza šādi:

(a)  panta pirmajā punktā vārdus “2019. gada 3. martam” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. martam”;

(b)  panta otro punktu groza šādi:

(i)  vārdus “2018. gada 3. septembrim” aizstāj ar vārdiem “2019. gada 3. septembrim”;

(ii)  vārdus “2020. gada 3. septembrim” aizstāj ar vārdiem “2021. gada 3. septembrim”;

(c)  panta ceturtajā punktā vārdus “2018. gada 1. janvārim” aizstāj ar vārdiem “2019. gada 1. janvārim”;

(2)  direktīvas 93. panta 1. punktā vārdus “2016. gada 3. jūlijam” aizstāj ar vārdiem “2017. gada 3. jūlijam”, “2017. gada 3. janvāri” aizstāj ar vārdiem “2018. gada 3. janvāri” un vārdus “2018. gada 3. septembri” aizstāj ar vārdiem “2019. gada 3. septembri”;

(3)  direktīvas 94. pantā vārdus “2017. gada 3. janvāra” aizstāj ar vārdiem “2018. gada 3. janvāra”;

(4)  direktīvas 95. panta 1. punktā vārdus “2020. gada 3. jūlijam” aizstāj ar vārdiem “2021. gada 3. jūlijam” un vārdus “2017. gada 3. janvāra” aizstāj ar vārdiem “2018. gada 3. janvāra”.

2. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē,

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana attiecībā uz konkrētiem datumiem Direktīvā 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem

Atsauces

COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

9.2.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

25.2.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

25.2.2016

ITRE

25.2.2016

JURI

25.2.2016

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

DEVE

16.3.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Markus Ferber

4.2.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

22.2.2016

7.4.2016

 

 

Pieņemšanas datums

7.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

2

6

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Matt Carthy, Mady Delvaux, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Romana Tomc, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Beatrix von Storch

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Krzysztof Hetman

Iesniegšanas datums

11.4.2016

(1)

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.

(2)

  OV C [...], [...], [...]. lpp.

(3)

  OV C [...], [...], [...]. lpp.

(4)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(5)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

(6)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika