Procedure : 2016/0033(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0126/2016

Ingediende teksten :

A8-0126/2016

Debatten :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Stemmingen :

PV 07/06/2016 - 5.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0243

VERSLAG     ***I
PDF 374kWORD 88k
11.4.2016
PE 576.962v02-00 A8-0126/2016

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, wat bepaalde data betreft

(COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Markus Ferber

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, wat bepaalde data betreft

(COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0056),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 53, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0026/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0126/2016),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT(1)*

op het voorstel van de Commissie

---------------------------------------------------------

Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, wat bepaalde data betreft

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 53, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank(2),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(3),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad(4) en Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad(5) zijn grote financiële wetsteksten die in de nasleep van de financiële crisis zijn vastgesteld met betrekking tot effectenmarkten, beleggingstussenpersonen en handelsplatformen. Het nieuwe kader versterkt en vervangt Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad(6).

(2)  In Verordening (EU) nr. 600/2014 en Richtlijn 2014/65/EU zijn vereisten vastgesteld die gelden voor de vergunning en werking van beleggingsondernemingen, gereglementeerde markten en aanbieders van datarapporteringsdiensten. Het pakket harmoniseert de regeling voor positielimieten voor grondstoffenderivaten teneinde de transparantie te verbeteren, ordelijke koersvorming te ondersteunen en marktmisbruik te voorkomen. Het voert ook regels inzake hoogfrequentiehandel in en verbetert de controle op de financiële markten door de harmonisatie van de administratieve sancties. Het nieuwe kader, dat op de reeds bestaande regels voortbouwt, versterkt ook de bescherming van de beleggers door de invoering van robuuste vereisten op het gebied van organisatie en bedrijfsvoering. De lidstaten moeten Richtlijn 2014/65/EU in nationaal recht omzetten tegen 3 juli 2016.

(3)  Op grond van het nieuwe kader, dat bij Verordening (EU) nr. 600/2014 en Richtlijn 2014/65/EU is ingevoerd, moeten de handelsplatformen en de beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling de bevoegde autoriteiten referentiegegevens voor financiële instrumenten verstrekken waarmee op eenvormige wijze de kenmerken van elk financieel instrument dat onder die richtlijn valt, worden beschreven. Die gegevens worden ook voor andere doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld voor de berekening van de transparantie- en liquiditeitsdrempels en voor de rapportage van posities in grondstoffenderivaten.

(4)  Om de gegevens op efficiënte en geharmoniseerde wijze te verzamelen, wordt een nieuwe infrastructuur voor gegevensverzameling ontwikkeld. Daarvoor moet de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) samen met de bevoegde nationale autoriteiten een systeem van referentiegegevens voor financiële instrumenten (Financial Instruments Reference Data System, afgekort FIRDS) vaststellen. Het FIRDS zal betrekking hebben op een ruim scala van financiële instrumenten waarop Verordening (EU) nr. 600/2014 van toepassing zal zijn, en zal gegevensstromen tussen de ESMA, de nationale bevoegde autoriteiten en de handelsplatformen in de Europese Unie aan elkaar koppelen. De overgrote meerderheid van de nieuwe IT-systemen die het FIRDS onderbouwen, zal van nul moeten worden opgebouwd op basis van de nieuwe parameters.

(5)  Overeenkomstig artikel 93 van Richtlijn 2014/65/EU moeten de lidstaten de maatregelen tot omzetting van die richtlijn toepassen vanaf 3 januari 2017. De belanghebbenden, zoals de handelsplatformen, de ESMA en de nationale bevoegde autoriteiten kunnen echter niet garanderen dat de nodige infrastructuren voor gegevensverzameling tegen die datum beschikbaar en operationeel zullen zijn, omdat de gegevens die moeten worden verzameld en verwerkt om het nieuwe kader te kunnen toepassen, omvangrijk en complex zijn, met name voor de melding van transacties, de transparantieberekeningen en de rapportage van posities in grondstoffenderivaten.

(6)  Het gebrek aan infrastructuren voor gegevensverzameling heeft gevolgen voor het volledige toepassingsgebied van Verordening (EU) nr. 600/2014 en Richtlijn 2014/65/EU. Zonder gegevens zal niet precies kunnen worden afgebakend welke financiële instrumenten onder het nieuwe kader vallen. Voorts zal het niet mogelijk zijn om de vereisten inzake transparantie voor en na de handel af te stemmen, om te bepalen welke instrumenten liquide zijn en wanneer ontheffingen of uitgestelde openbaarmaking moeten worden toegekend.

(7)  Zonder gegevens zullen de handelsplatformen en de beleggingsondernemingen uitgevoerde transacties niet kunnen melden aan de bevoegde autoriteiten. Zonder rapportage van posities in grondstoffenderivaten zal het moeilijk zijn om de positielimieten voor dergelijke contracten te handhaven. Zonder positierapportage kunnen inbreuken op de positielimieten slechts in beperkte mate worden opgespoord. Veel van de vereisten met betrekking tot algoritmische handel zijn ook afhankelijk van gegevens.

(8)  Zonder infrastructuur voor gegevensverzameling zal het voor de beleggingsondernemingen ook moeilijk zijn om de regels inzake optimale uitvoering toe te passen. Handelsplatformen en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling zullen geen gegevens met betrekking tot de kwaliteit van de uitvoering van transacties op die platformen openbaar kunnen maken. Beleggingsondernemingen zullen niet kunnen beschikken over belangrijke uitvoeringsgegevens waarmee zij de manier kunnen bepalen om cliëntenorders het best uit te voeren.

(9)  Om rechtszekerheid te garanderen en potentiële marktverstoring te voorkomen, is het nodig en gerechtvaardigd om dringend maatregelen te nemen voor een uitstel van de datum waarop het volledige kader, met inbegrip van alle gedelegeerde en uitvoeringshandelingen, van toepassing wordt.

(10)  Het implementatieproces voor de gegevensinfrastructuur telt vijf stappen: bedrijfsvereisten, specificaties, ontwikkeling, tests en ingebruikneming. De ESMA schat dat die stappen tegen januari 2018 moeten kunnen worden voltooid, mits er uiterlijk in juni 2016 rechtszekerheid is over de definitieve vereisten op grond van de relevante technische reguleringsnormen.

(11)  In het licht van de uitzonderlijke omstandigheden en om de ESMA, de nationale bevoegde autoriteiten en de belanghebbenden in staat te stellen de operationele implementatie te voltooien, is het passend de datum waarop de lidstaten de maatregelen tot omzetting van Richtlijn 2014/65/EU moeten toepassen en de datum waarop de intrekking van Richtlijn 2004/39/EG moet ingaan, met twaalf maanden uit te stellen tot 3 januari 2018. De verslagen en evaluaties moeten dienovereenkomstig worden uitgesteld.

(12)  Richtlijn 2014/65/EU moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 2014/65/EU wordt als volgt gewijzigd:

(-1) Artikel 2, lid 1, letter d), punt (ii) wordt vervangen door:

"leden zijn van of deelnemers zijn in een gereglementeerde markt of een MTF enerzijds of directe elektronische toegang hebben tot een handelsplatform anderzijds, en in beide gevallen op een dergelijk handelsplatform een strategie op het gebied van de hoogfrequentie algoritmehandel aanwenden;".

(1)  artikel 90 wordt als volgt gewijzigd:

(a)  in lid 1 wordt "3 maart 2019" vervangen door "3 maart 2020";

(b)  lid 2 wordt als volgt gewijzigd:

(i)  "3 september 2018" wordt vervangen door "3 september 2019";

(ii)  "3 september 2020" wordt vervangen door "3 september 2021";

(c)  in lid 4 wordt "1 januari 2018" vervangen door "1 januari 2019";

(2)  in artikel 93, lid 1, wordt "3 juli 2016" vervangen door "3 juli 2017", "3 januari 2017" door "3 januari 2018" en "3 september 2018" door "3 september 2019";

(3)  in artikel 94 wordt "3 januari 2017" vervangen door "3 januari 2018";

(4)  in artikel 95, lid 1, wordt "3 juli 2020" vervangen door "3 januari 2021" en "3 januari 2017" door "3 januari 2018".

Artikel 2

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel,

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, wat bepaalde data betreft

Document en procedurenummers

COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD)

Datum indiening bij EP

9.2.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ECON

25.2.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

DEVE

25.2.2016

ITRE

25.2.2016

JURI

25.2.2016

 

Geen advies

       Datum besluit

DEVE

16.3.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Markus Ferber

4.2.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

22.2.2016

7.4.2016

 

 

Datum goedkeuring

7.4.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

38

2

6

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Matt Carthy, Mady Delvaux, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Romana Tomc, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Beatrix von Storch

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Krzysztof Hetman

Datum indiening

11.4.2016

(1)

* Amendmenten: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief; schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.

(2)

  PB C , , blz. .

(3)

  PB C , , blz. .

(4)

  Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).

(5)

  Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84).

(6)

  Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1).

Juridische mededeling - Privacybeleid