Procedura : 2016/0033(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0126/2016

Teksty złożone :

A8-0126/2016

Debaty :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Głosowanie :

PV 07/06/2016 - 5.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0243

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 681kWORD 105k
11.4.2016
PE 576.962v02-00 A8-0126/2016

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych dat

(COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Markus Ferber

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych dat

(COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0056),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 53 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8–0026/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8–0126/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO(1)*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

Wniosek

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniająca dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych dat

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 53 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego(2),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014(4) oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE(5) zawierają najważniejsze przepisy finansowe przyjęte w następstwie kryzysu finansowego w odniesieniu do rynków papierów wartościowych, pośredników inwestycyjnych i systemów obrotu. Te nowe ramy prawne rozbudowują i zastępują dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(6).

(2)  W rozporządzeniu (UE) nr 600/2014 i dyrektywie 2014/65/UE określono wymogi dotyczące zezwoleń dla firm inwestycyjnych, rynków regulowanych i dostawców usług w zakresie udostępniania informacji, oraz wymogi dotyczące ich działalności. W aktach tych zharmonizowano system limitów pozycji w towarowych instrumentach pochodnych w celu poprawy przejrzystości, wspierania prawidłowej wyceny i zapobiegania nadużyciom na rynku. Wprowadzono również zasady dotyczące transakcji wysokich częstotliwości i ulepszono nadzór nad rynkami finansowymi poprzez harmonizację kar administracyjnych. W oparciu o obecnie obowiązujące zasady nowe ramy prawne zwiększają również ochronę inwestorów poprzez wprowadzenie surowych wymogów organizacyjnych oraz wymogów w zakresie prowadzenia działalności. Państwa członkowskie muszą dokonać transpozycji dyrektywy 2014/65/UE do dnia 3 lipca 2016 r.

(3)  W nowych ramach prawnych wprowadzonych rozporządzeniem (UE) nr 600/2014 i dyrektywą 2014/65/UE określono, że systemy obrotu i podmioty systematycznie internalizujące transakcje mają obowiązek przekazywać właściwym organom dane referencyjne dotyczące instrumentów finansowych, które opisują w jednolity sposób cechy każdego instrumentu finansowego objętego zakresem dyrektywy. Dane te są również wykorzystywane do innych celów, na przykład do obliczania progów przejrzystości i płynności oraz sprawozdań dotyczących pozycji w towarowych instrumentach pochodnych.

(4)  W celu efektywnego i zharmonizowanego gromadzenia informacji tworzona jest nowa infrastruktura do celów gromadzenia danych. W związku z tym Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”) ma obowiązek ustanowienia, wspólnie z właściwymi organami krajowymi, systemu danych referencyjnych dotyczących instrumentów finansowych (ang. Financial Instruments Reference Data System – FIRDS). Obejmie on różne instrumenty finansowe wchodzące w zakres rozporządzenia (UE) nr 600/2014 i połączy dane pochodzące z ESMA, przekazywane przez właściwe organy krajowe i pochodzące z systemów obrotu w Unii Europejskiej. Zdecydowaną większość nowych systemów informatycznych stanowiących podstawę FIRDS trzeba będzie dopiero stworzyć w oparciu o nowe parametry.

(5)  Zgodnie z art. 93 dyrektywy 2014/65/UE państwa członkowskie zobowiązane są stosować środki transponujące tę dyrektywę od dnia 3 stycznia 2017 r. Jednak ze względu na wielkość i złożoność danych, które muszą zostać zgromadzone i przetworzone po to, by nowe ramy prawne mogły być stosowane, w szczególności w kwestiach zgłaszania transakcji, obliczania przejrzystości oraz sprawozdań dotyczących pozycji w towarowych instrumentach pochodnych, zainteresowane strony, takie jak platformy obrotu, ESMA i właściwe organy krajowe nie są w stanie zapewnić gotowości i funkcjonowania niezbędnej infrastruktury do celów gromadzenia danych w wyznaczonym terminie.

(6)  Brak infrastruktury do celów gromadzenia danych wywołuje skutki w odniesieniu do całego zakresu rozporządzenia (UE) nr 600/2014 i dyrektywy 2014/65/UE. Bez danych nie można będzie precyzyjnie rozróżnić instrumentów finansowych wchodzących w zakres nowych ram prawnych. Ponadto nie będzie możliwe dostosowanie zasad przejrzystości przedtransakcyjnej i potransakcyjnej, aby ustalić, które instrumenty są płynne oraz kiedy należy przyznać zwolnienie lub odroczenie publikacji.

(7)  W przypadku braku danych systemy obrotu i firmy inwestycyjne nie będą mogły informować właściwych organów o przeprowadzonych transakcjach. Bez sprawozdań dotyczących pozycji w towarowych instrumentach pochodnych trudno będzie wyegzekwować limity pozycji w odniesieniu do takich kontraktów. Brak sprawozdań dotyczących pozycji ogranicza możliwość skutecznego wykrywania przypadków przekroczenia limitów pozycji. Wiele wymogów w odniesieniu do handlu algorytmicznego jest również związanych z danymi.

(8)  Brak infrastruktury do celów gromadzenia danych utrudni również firmom inwestycyjnym stosowanie zasad jak najlepszej realizacji zleceń. Systemy obrotu i podmioty systematycznie internalizujące transakcje nie będą mogły publikować danych dotyczących jakości realizacji transakcji w tych systemach. Firmy inwestycyjne nie otrzymają ważnych danych dotyczących realizacji zleceń, które pomagają im określić najlepszy sposób realizacji zlecenia od danego klienta.

(9)  W trosce o pewność prawa i w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń rynku konieczne i uzasadnione jest podjęcie pilnych działań w celu odroczenia rozpoczęcia stosowania całości ram prawnych, w tym wszystkich aktów delegowanych i wykonawczych.

(10)  Proces wdrażania w odniesieniu do infrastruktury danych obejmuje pięć etapów: wymogi dotyczące prowadzenia działalności, specyfikacje, opracowanie, testowanie i zastosowanie. Według szacunków ESMA etapy te powinny zostać zakończone do stycznia 2018 r., pod warunkiem że nie później niż do czerwca 2016 r. osiągnięta zostanie pewność prawa w odniesieniu do ostatecznych wymogów w ramach odpowiednich regulacyjnych standardów technicznych.

(11)  W świetle wyjątkowych okoliczności i w celu umożliwienia ESMA, właściwym organom centralnym i zainteresowanym stronom zakończenia operacyjnego wdrażania należy odroczyć datę, do której państwa członkowskie muszą rozpocząć stosowanie środków transponujących dyrektywę 2014/65/UE, oraz datę, od której uchylenie dyrektywy 2004/39/WE staje się skuteczne, o 12 miesięcy, czyli do dnia 3 stycznia 2018 r. Należy odpowiednio odroczyć sprawozdania i przeglądy.

(12)  Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2014/65/UE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 2014/65/UE wprowadza się następujące zmiany:

-1) art. 2 ust. 1 lit. d) ppkt (ii) otrzymuje brzmienie:

„są członkami lub uczestnikami rynku regulowanego lub MTF, z jednej strony, lub mają bezpośredni dostęp elektroniczny do systemu obrotu, z drugiej strony, oraz w obu przypadkach zajmują się strategiami handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości w takich systemach obrotu;”.

1)  w art. 90 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w ust. 1 datę „3 marca 2019 r.” zastępuje się datą „3 marca 2020 r.”;

b)  w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)  datę „3 września 2018 r.” zastępuje się datą „3 września 2019 r.”;

(ii)  datę „3 września 2020 r.” zastępuje się datą „3 września 2021 r.”;

c)  w ust. 4 datę „1 stycznia 2018 r.” zastępuje się datą „1 stycznia 2019 r.”;

2)  w art. 93 ust. 1 ▌datę „3 lipca 2016 r.” zastępuje się datą „3 lipca 2017 r.”, datę „3 stycznia 2017 r.” zastępuje się datą „3 stycznia 2018 r.”, a datę „3 września 2018 r.” zastępuje się datą „3 września 2019 r.”;

3)  w art. 94 datę „3 stycznia 2017 r.” zastępuje się datą „3 stycznia 2018 r.”;

4)  w art. 95 ust. 1 datę „3 lipca 2020 r.” zastępuje się datą „3 stycznia 2021 r.”, a datę „3 stycznia 2017 r.” zastępuje się datą „3 stycznia 2018 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia ... r.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zmiana dyrektywy 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych terminów

Odsyłacze

COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD)

Data przedstawienia w PE

9.2.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

25.2.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

25.2.2016

ITRE

25.2.2016

JURI

25.2.2016

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

DEVE

16.3.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Markus Ferber

4.2.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.2.2016

7.4.2016

 

 

Data przyjęcia

7.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

2

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Matt Carthy, Mady Delvaux, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Romana Tomc, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Beatrix von Storch

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Krzysztof Hetman

Data złożenia

11.4.2016

(1)

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.

(2)

  Dz.U. C z , s. .

(3)

  Dz.U. C z , s. .

(4)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

(5)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84).

(6)

  Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1).

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności