SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité dátumy

11.4.2016 - (COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD)) - ***I

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Markus Ferber


Postup : 2016/0033(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0126/2016
Predkladané texty :
A8-0126/2016
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité dátumy

(COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0056),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 53 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0026/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0126/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU[1]*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité dátumy

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky[2],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[3],

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014[4] a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ[5] sú hlavné finančné právne predpisy prijaté v dôsledku finančnej krízy, pokiaľ ide o trhy s cennými papiermi, investičných sprostredkovateľov a miesta obchodovania. Novým rámcom sa posilňuje a nahrádza smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES[6].

(2)  V nariadení (EÚ) č. 600/2014 a smernici 2014/65/EÚ sa stanovujú požiadavky na udelenie povolenia a prevádzku investičných spoločností, regulovaných trhov a poskytovateľov služieb vykazovania údajov. V novom rámci sa harmonizuje režim obmedzovania pozícií (position-limits) pre komoditné deriváty s cieľom zvýšiť transparentnosť, podporiť riadnu tvorbu cien a zabrániť zneužívaniu trhu. Zavádzajú sa v ňom aj pravidlá vysokofrekvenčného obchodovania a zlepšuje dohľad nad finančnými trhmi prostredníctvom harmonizácie správnych sankcií. Nový rámec vychádza z existujúcich pravidiel a takisto posilňuje ochranu investorov zavedením prísnych požiadaviek na organizáciu a správanie. Je potrebné, aby členské štáty smernicu 2014/65/EÚ transponovali do 3. júla 2016.

(3)  Nový rámec zavedený nariadením (EÚ) č. 600/2014 a smernicou 2014/65/EÚ vyžaduje, aby miesta obchodovania a systematickí internalizátori poskytli príslušným orgánom referenčné údaje o finančných nástrojoch, ktoré jednotným spôsobom opisujú charakteristiky každého finančného nástroja, na ktorý sa vzťahuje uvedená smernica. Tieto údaje sa používajú aj na iné účely, napríklad pri výpočte prahových hodnôt transparentnosti a likvidity, ako aj na podávanie správ o pozíciách komoditných derivátov.

(4)  S cieľom zbierať údaje efektívnym a harmonizovaným spôsobom sa vyvíja nová infraštruktúra zberu údajov. Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“) tak v spojení s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vyplýva povinnosť vytvoriť systém referenčných údajov finančných nástrojov (ďalej len „FIRDS“). Uvedený systém sa bude sa vzťahovať na široké spektrum finančných nástrojov zahrnutých do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a v rámci neho sa prepoja údaje medzi orgánom ESMA, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a miestami obchodovania v celej Európskej únii. Prevažná väčšina nových informačných systémov, ktoré podporujú systém FIRDS, sa vypracuje úplne od začiatku, a to na základe nových parametrov.

(5)  Podľa článku 93 smernice 2014/65/EÚ majú členské štáty uplatňovať opatrenia transponujúce uvedenú smernicu od 3. januára 2017. V dôsledku veľkosti a zložitosti údajov, ktoré sa majú zozbierať a spracovať, aby bolo možné nový rámec sfunkčniť, najmä na účely oznamovania transakcií, výpočtov transparentnosti a vykazovania pozícií v komoditných derivátoch, zainteresované strany, akými sú obchodné platformy, orgán ESMA a príslušné vnútroštátne orgány, však nie sú schopné zabezpečiť, aby boli potrebné infraštruktúry zberu údajov zavedené a funkčné do uvedeného dátumu.

(6)  Neexistencia infraštruktúr zberu údajov má dôsledky na celý rozsah pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a smernice 2014/65/EÚ. Bez údajov nebude možné stanoviť presné vymedzenie finančných nástrojov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nového rámca. Okrem toho nebude možné prispôsobiť pravidlá transparentnosti pred obchodovaním a po ňom tak, aby sa určilo, ktoré nástroje sú likvidné a kedy by sa mala udeliť výnimka alebo odklad uverejnenia.

(7)  Miesta obchodovania a investičné spoločnosti nebudú môcť v prípade chýbajúcich údajov podávať príslušným orgánom správy o vykonaných transakciách. V dôsledku nepodávania správ o pozíciách pre komoditné deriváty bude zložité presadzovať obmedzovanie pozícií na uvedené kontrakty. Ak nebude dochádzať k podávaniu správ o pozíciách, kapacita účinne zisťovať porušenia obmedzenia pozícií je limitovaná. Mnohé požiadavky súvisiace s algoritmickým obchodovaním takisto závisia od údajov.

(8)  V dôsledku neexistencie infraštruktúry zberu údajov bude pre investičné spoločnosti zložité aj uplatňovanie pravidiel vykonania pokynu najlepším spôsobom („best execution“). Miesta obchodovania a systematickí internalizátori nebudú môcť uverejniť údaje o kvalite výkonu transakcií na daných obchodných miestach. Investičným spoločnostiam nebudú poskytnuté dôležité údaje o výkone, ktoré by im pomohli určiť najlepší spôsob vykonania pokynov klienta.

(9)  S cieľom zabezpečiť právnu istotu a zamedziť prípadnému narušeniu trhu je potrebné a opodstatnené prijať naliehavé opatrenia na oddialenie začatia uplatňovania celého rámca vrátane všetkých delegovaných a vykonávacích aktov.

(10)  Proces vykonávania súvisiaci s dátovou infraštruktúrou pozostáva z piatich krokov: obchodné požiadavky, špecifikácie, vývoj, testovanie a zavedenie. Orgán ESMA odhaduje, že tieto kroky by mali byť ukončené do januára 2018 za predpokladu, že najneskôr do júna 2016 bude existovať právna istota týkajúca sa konečných požiadaviek podľa príslušných regulačných technických predpisov.

(11)  Vzhľadom na výnimočné okolnosti a s cieľom umožniť orgánu ESMA, príslušným vnútroštátnym orgánom a zainteresovaným stranám, aby dokončili operačné vykonávanie, je vhodné odložiť dátum, do ktorého členské štáty musia uplatňovať opatrenia transponujúce smernicu 2014/65/EÚ, a dátum, ku ktorému má zrušenie smernice 2004/39/ES nadobudnúť účinnosť, o 12 mesiacov, t. j. do 3. januára 2018. Správy a preskúmania sa mali príslušným spôsobom odložiť.

(12)  Smernica 2014/65/EÚ by preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2014/65/EÚ sa mení takto:

(-1) V článku 2 ods. 1 sa písmeno d) ii) nahrádza takto:

„sú buď účastníkmi regulovaného trhu alebo MTF na jednej strane alebo majú priamy elektronický prístup k obchodnému miestu na strane druhej, a v každom prípade vykonávajú stratégiu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania na takomto obchodnom mieste;“.

(1)  Článok 90 sa mení takto:

(a)  v prvom odseku sa výraz „3. marca 2019“ nahrádza výrazom „3. marca 2020“,

(b)  druhý odsek sa mení takto:

(i)  výraz „do 3. septembra 2018“ sa nahrádza výrazom „do 3. septembra 2019“,

(ii)  výraz „3. septembra 2020“ sa nahrádza výrazom „3. septembra 2021“,

(c)  vo štvrtom odseku sa v3 January 2017ýraz „1. januára 2018“ nahrádza výrazom „1. januára 2019“.

(2)  V ▌článku 93 ods. 1sa výraz „3. júla 2016“ nahrádza výrazom „3. júla 2017“,výraz „3. januára 2017“ sa nahrádza výrazom „3. januára 2018“ a výraz „3. septembra 2018“ sa nahrádza výrazom „3. septembra 2019“;

(3)  V článku 94 sa výraz „3. januára 2017“ nahrádza výrazom „3. januára 2018“;

(4)  V článku 95 ods. 1 sa výraz „3. júla 2020“ nahrádza výrazom „3. júla 2021“ a výraz „3. januára 2017“ sa nahrádza výrazom „3. januára 2018“.

Článok 2

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zmena smernice 2004/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité termíny

Referenčné čísla

COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD)

Dátum predloženia v EP

9.2.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

25.2.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

25.2.2016

ITRE

25.2.2016

JURI

25.2.2016

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

DEVE

16.3.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Markus Ferber

4.2.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.2.2016

7.4.2016

 

 

Dátum prijatia

7.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

2

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Matt Carthy, Mady Delvaux, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Romana Tomc, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Beatrix von Storch

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Krzysztof Hetman

Dátum predloženia

11.4.2016

  • [1] * Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.
  • [2]   Ú. v. EÚ C , , s. .
  • [3]   Ú. v. EÚ C , , s. .
  • [4]   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).
  • [5]   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).
  • [6]   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).