Postopek : 2016/0033(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0126/2016

Predložena besedila :

A8-0126/2016

Razprave :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Glasovanja :

PV 07/06/2016 - 5.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0243

POROČILO     ***I
PDF 694kWORD 265k
11.4.2016
PE 576.962v02-00 A8-0126/2016

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov glede nekaterih datumov

(COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Markus Ferber

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov glede nekaterih datumov

(COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0056),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 53(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0026/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0126/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA(1)*

k predlogu Komisije

---------------------------------------------------------

Predlog

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov glede nekaterih datumov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 53(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke(2),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(3),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta(4) ter Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta(5) sta glavna akta finančne zakonodaje v zvezi s trgi vrednostnih papirjev, posredniki za naložbe in mesti trgovanja, ki sta bila sprejeta zaradi finančne krize. Novi okvir krepi in nadomešča Direktivo 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta(6).

(2)  Uredba (EU) št. 600/2014 in Direktiva 2014/65/EU določata zahteve v zvezi z dovoljenji za investicijska podjetja in njihovimi dejavnostmi, reguliranimi trgi in izvajalci storitev sporočanja podatkov. Usklajujeta režim omejitev pozicij za izvedene finančne instrumente na blago, da se izboljša preglednost, podpre pravilno oblikovanje cen in prepreči zloraba trga. Uvajata tudi pravila o visokofrekvenčnem trgovanju in z usklajevanjem upravnih sankcij izboljšujeta nadzor nad finančnimi trgi. Novi okvir na podlagi že obstoječih pravil izboljšuje tudi zaščito vlagateljev z uvedbo trdnih organizacijskih zahtev in zahtev glede poslovanja. Države članice morajo Direktivo 2014/65/EU v nacionalno zakonodajo prenesti do 3. julija 2016.

(3)  Novi okvir, uveden z Uredbo (EU) št. 600/2014 in Direktivo 2014/65/EU, od mest trgovanja in sistematičnih internalizatorjev zahteva, da pristojnim organom zagotovijo referenčne podatke o finančnih instrumentih, ki enotno opisujejo značilnosti vsakega finančnega instrumenta, ki spada na področje uporabe navedene direktive. Ti podatki se uporabljajo tudi za druge namene, in sicer za izračun za namene preglednosti in pragov likvidnosti ter za poročanje o pozicijah za izvedene finančne instrumente na blago.

(4)  Za učinkovito in usklajeno zbiranje podatkov se razvija nova infrastruktura za zbiranje podatkov. Zato mora Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA), skupaj s pristojnimi nacionalnimi organi vzpostaviti sistem referenčnih podatkov o finančnih instrumentih (FIRDS). Ta bo zajel širok nabor finančnih instrumentov s področja uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014 in povezal prenos podatkov med organom ESMA, pristojnimi nacionalnimi organi in mesti trgovanja po vsej Evropski uniji. Velika večina novih informacijskih sistemov, na katerih bo temeljil sistem FIRDS, bo na novo postavljena od temeljev in na podlagi novih parametrov.

(5)  V skladu s členom 93 Direktive 2014/65/EU morajo države članice začeti izvajati ukrepe za njen prenos v nacionalno zakonodajo od 3. januarja 2017. Vendar deležniki, npr. platforme za trgovanje, organ ESMA in pristojni nacionalni organi, zaradi obsega in kompleksnosti zbiranja in obdelave podatkov n morejo zagotoviti, da bo potrebna infrastruktura za zbiranje podatkov do navedenega datuma vzpostavljena in da bo delovala, kar bi omogočilo, da bi se novi okvir lahko začel uporabljati, zlasti za poročanje o poslih, izračune za namene preglednosti in poročanje o pozicijah za izvedene finančne instrumente na blago.

(6)  Odsotnost infrastruktur za zbiranje podatkov bo vplivalo na vse področje uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014 in Direktive 2014/65/EU. Brez podatkov ne bo mogoče natančno razlikovati med finančnimi instrumenti, ki spadajo na področje uporabe novega okvira. Poleg tega ne bo mogoče prilagoditi pravil o preglednosti pred trgovanjem in po njem, da bi se določilo, kateri instrumenti so likvidni in kdaj se lahko odobri opustitev ali odlog objave.

(7)  Ker mesta trgovanja in investicijska podjetja ne bodo imela podatkov, pristojnim organom ne bodo mogla poročati o opravljenih poslih. Brez poročanja o pozicijah za izvedene finančne instrumente na blago bo težko uveljavljati omejitve pozicij za tovrstne pogodbe. Če se ne bo poročalo o pozicijah za izvedene finančne instrumente na blago, bodo možnosti za učinkovito odkrivanje kršitev glede omejitev pozicij le omejene. Številne zahteve v zvezi z algoritemskim trgovanjem so odvisne tudi od podatkov.

(8)  Brez infrastrukture za zbiranje podatkov bo tudi za investicijska podjetja težje uporabljati pravila o najboljši izvršitvi. Mesta trgovanja in sistematični internalizatorji ne bodo mogli objaviti podatkov v zvezi s kakovostjo izvrševanja poslov na teh mestih. Investicijska podjetja ne bodo imela na voljo pomembnih podatkov o izvrševanju, ki bi jim pomagali določiti najboljši način za izvrševanje naročil strank.

(9)  Za zagotovitev pravne varnosti in preprečitev morebitnih motenj na trgu je potrebno in upravičeno nujno ukrepati za preložitev datuma začetka uporabe vsega okvira, vključno z vsemi delegiranimi in izvedbenimi akti.

(10)  Implementacija infrastrukture za zbiranje podatkov zajema pet korakov: zahteve za opravljanje dejavnosti, specifikacije, razvijanje, testiranje in uporaba. Organ ESMA ocenjuje, da bi morali biti ti koraki zaključeni do januarja 2018, pod pogojem, da se pravna varnost glede končnih zahtev v skladu z ustreznimi regulativnimi tehnični standardi zagotovi najpozneje do srede leta 2016.

(11)  Glede na izjemne okoliščine in da se organu ESMA, pristojnim nacionalnim organom in deležnikom omogoči dokončanje operativne implementacije, je ustrezno preložiti datum, s katerim morajo države članice začeti uporabljati ukrepe za prenos Direktive 2014/65/EU v nacionalno zakonodajo, in datum, s katerim začne veljati razveljavitev Direktive 2004/39/ES, za 12 mesecev, torej na 3. januar 2018. Poročila in preglede je treba ustrezno preložiti.

(12)  Direktivo 2014/65/EU je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 2014/65/EU se spremeni:

(-1) točka (d)(ii) člena 2(1) se nadomesti z naslednjim:

„so člani ali udeleženci reguliranega trga ali večstranskega sistema trgovanja ali pa imajo neposreden elektronski dostop do mesta trgovanja ter se na mestu trgovanja v vsakem primeru ukvarjajo s strategijo visokofrekvenčnega algoritemskega trgovanja;“.

(1)  Člen 90 se spremeni:

(a)  v prvem odstavku se „3. marcem 2019“ nadomesti s „3. marcem 2020“;

(b)  v drugem odstavku se spremeni:

(i)  „3. septembra 2018“ se nadomesti s „3. septembra 2019“;

(ii)  „3. septembra 2020“ se nadomesti s „3. septembra 2021“;

(c)  v četrtem odstavku se „1. januarja 2018“ nadomesti s „1. januarja 2019“.

(2)  V členu 93(1) se „3. julija 2016“ nadomesti s „3. julija 2017“, „3. januarja 2016“ nadomesti s „3. januarja 2017“, „3. januarja 2017“ s „3. januarja 2018“ in „3. septembra 2018“ s „3. septembra 2019“;

(3)  V členu 94 se „3. januarja 2017“ nadomesti s „3. januarja 2018“.

(4)  V členu 95(1) se „3. julija 2020“ nadomesti s „3. januarja 2021“ in „3. januarja 2017“ se nadomesti s „3. januarja 2018“.

Člen 2

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sprememba Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov glede nekaterih datumov

Referenčni dokumenti

COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD)

Datum predložitve EP

9.2.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

25.2.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

25.2.2016

ITRE

25.2.2016

JURI

25.2.2016

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

DEVE

16.3.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Poročevalec

Datum imenovanja

Markus Ferber

4.2.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

22.2.2016

7.4.2016

 

 

Datum sprejetja

7.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

2

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Othmar Karas, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Alain Lamassoure, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Matt Carthy, Mady Delvaux, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Romana Tomc, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Beatrix von Storch

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Krzysztof Hetman

Datum predložitve

11.4.2016

(1)

* Predlogi sprememb: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

(2)

  UL C , , str. .

(3)

  UL C , , str. .

(4)

  Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

(5)

  Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84).

(6)

  Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L 145, 30.4.2004, str. 1).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov