Förfarande : 2016/0033(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0126/2016

Ingivna texter :

A8-0126/2016

Debatter :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Omröstningar :

PV 07/06/2016 - 5.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0243

BETÄNKANDE     ***I
PDF 450kWORD 250k
11.4.2016
PE 576.962v02-00 A8-0126/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa datum

(COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Markus Ferber

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa datum

(COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0056),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 53.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0026/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0126/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(1)*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa datum

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 53.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(2),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014(4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU(5) är viktiga delar av den finansiella lagstiftning som antogs i kölvattnet av finanskrisen när det gäller värdepappersmarknader, investeringsförmedlare och handelsplatser. De nya ramarna förstärker och ersätter Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG(6).

(2)  I förordning (EU) nr 600/2014 och direktiv 2014/65/EU fastställs krav avseende auktorisation och drift av värdepappersföretag, reglerade marknader och leverantörer av datarapporteringstjänster. Förordningen harmoniserar systemet med positionslimiter för råvaruderivat i syfte att förbättra transparensen, stödja ordnad prissättning och förhindra marknadsmissbruk. Dessutom införs regler om högfrekvenshandel och tillsynen av finansmarknaderna förbättras genom att administrativa påföljder harmoniseras. Med utgångspunkt i det nu gällande regelverket förstärker de nya ramarna också investerarskyddet genom att det införs handfasta organisations- och uppförandekrav. EU-länderna ska införliva direktiv 2014/65/EU senast den 3 juli 2016.

(3)  I det nya ramverket i förordning (EU) nr 600/2014 och direktiv 2014/65/EU krävs att handelsplatser och systematiska internhandlare förser de behöriga myndigheterna med referensuppgifter för finansiella instrument som på ett enhetligt sätt redogör för egenskaperna hos varje finansiellt instrument som omfattas av det direktivet. Dessa uppgifter används också för andra ändamål, t.ex. för beräkningen av tröskelvärden för insyn och likviditet liksom för positionsrapportering för råvaruderivat.

(4)  I syfte att samla in uppgifter på ett effektivt och enhetligt sätt håller en ny infrastruktur för uppgiftsinsamling på att utvecklas. Därför är Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) skyldig att i samarbete med behöriga nationella myndigheter inrätta ett referensdatasystem för finansiella instrument (nedan kallat Firds). Det kommer att omfatta ett stort antal finansiella instrument som lagts till i tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 600/2014, och kommer att koppla samman Esmas, de behöriga nationella myndigheternas och handelsplatsernas dataflöden i hela Europeiska unionen. De allra flesta av de nya IT-system som ska stödja Firds kommer att behöva byggas upp från grunden, baserat på nya parametrar.

(5)  Enligt artikel 93 i direktiv 2014/65/EU ska medlemsstaterna tillämpa de bestämmelser som införlivar direktivet från och med den 3 januari 2017. Med tanke på hur omfattande och komplexa de uppgifter är som ska samlas in och bearbetas för att den nya ramen ska kunna tas i drift, i synnerhet för transaktionsrapportering, transparensberäkningar och rapportering av positioner för råvaruderivat, kan emellertid berörda parter såsom handelsplattformar, nationella behöriga myndigheter och Esma inte anses vara i stånd att säkerställa att den infrastruktur som krävs för uppgiftsinsamling kommer att vara installerad och färdig att tas i bruk till det datumet.

(6)  Avsaknaden av uppgiftsinsamlingsinfrastruktur har återverkningar på hela tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 600/2014 och direktiv 2014/65/EU. Utan uppgifter kommer det inte att vara möjligt att fastställa en exakt avgränsning av de finansiella instrument som faller inom det nya regelverkets tillämpningsområde. Dessutom kommer det inte att vara möjligt att anpassa reglerna om transparens i förhandel och efterhandel för att avgöra vilka instrument som är likvida och när undantag eller uppskjutande av offentliggörande bör beviljas.

(7)  Utan dessa uppgifter kommer handelsplatser och värdepappersföretag inte att kunna rapportera genomförda transaktioner till behöriga myndigheter. Utan positionsrapportering för råvaruderivat kommer det att vara svårt att genomdriva positionsbegränsningar för sådana kontrakt. Utan positionsrapportering är möjligheterna att i praktiken upptäcka överträdelser av positionsbegränsningarna små. Många krav avseende algoritmisk handel är också beroende av data.

(8)  Avsaknaden av datainsamlingsinfrastruktur gör det också svårt för värdepappersföretag att tillämpa regler om bästa möjliga utförande. Handelsplatser och systematiska internhandlare kommer inte att kunna publicera uppgifter om kvaliteten på genomförandet av transaktioner på dessa handelsplatser. Värdepappersföretag kommer inte att kunna få tillgång till viktiga genomförandeuppgifter som de behöver för att välja bästa sättet att utföra kundorder.

(9)  För att garantera rättslig förutsebarhet och undvika potentiella marknadsstörningar är det nödvändigt och motiverat att vidta skyndsamma åtgärder för att skjuta upp ikraftträdandet av hela den rättsliga ramen, inbegripet alla delegerade akter och genomförandeakter.

(10)  Processen för att införa datainsfrastrukturen omfattar fem steg: affärsmässiga krav, specifikationer, utveckling, provning och installation. Esma uppskattar att dessa åtgärder bör vara avslutade senast i januari 2018 under förutsättning att det råder rättslig förutsebarhet om de slutliga kraven enligt de relevanta tekniska tillsynsstandarderna senast i juni 2016.

(11)  Mot bakgrund av de exceptionella omständigheterna och för att göra det möjligt för Esma, de nationella behöriga myndigheterna och berörda parter att slutföra det operationella genomförandet är det lämpligt att skjuta upp det datum då medlemsstaterna måste tillämpa de åtgärder som införlivar direktiv 2014/65/EU och det datum då upphävandet av direktiv 2004/39/EG ska träda i kraft med 12 månader, till den 3 januari 2018. Rapporter och granskningar bör skjutas upp på motsvarande sätt.

(12)  Direktiv 2014/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

Artikel 1

Direktiv 2014/65/EU ska ändras på följande sätt:

(-1) I artikel 2.1 ska led d ii ersättas med följande:

”antingen är medlemmar av eller deltagare på en reglerad marknad eller en MTF‑plattform eller har direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats, och i båda fallen tillämpar en strategi för algoritmisk högfrekvenshandel på en sådan handelsplats.”

(1)  Artikel 90 ska ändras på följande sätt:

  a)  I första stycket ska ”den 3 mars 2019” ersättas med ”den 3 mars 2020”.

  b)  Andra stycket ska ändras på följande sätt:

    i)  ”den 3 september 2018” ska ersättas med ”den 3 september 2019”.

    ii)  ”den 3 september 2020” ska ersättas med ”den 3 september 2021”.

  c)  I fjärde stycket ska ”den 1 januari 2018” ersättas med ”den 1 januari 2019”.

(2)  I artikel 93.1 ska ”den 3 juli 2016” ersättas med ”den 3 juli 2017”, ”den 3 januari 2017” ersättas med ”den 3 januari 2018” och ”den 3 september 2018” med ”den 3 september 2019”.

(3)  I artikel 94 ska ”den 3 januari 2017” ersättas med ”den 3 januari 2018”.

(4)  I artikel 95.1 ska ”den 3 juli 2020” ersättas med ”den 3 januari 2021” och ”den 3 januari 2017” ska ersättas med ”den 3 januari 2018”.

Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa datum

Referensnummer

COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD)

Framläggande för parlamentet

9.2.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

25.2.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

25.2.2016

ITRE

25.2.2016

JURI

25.2.2016

 

Inget yttrande avges

       Beslut

DEVE

16.3.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Föredragande

       Utnämning

Markus Ferber

4.2.2016

 

 

 

Behandling i utskott

22.2.2016

7.4.2016

 

 

Antagande

7.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

2

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Matt Carthy, Mady Delvaux, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Romana Tomc, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Beatrix von Storch

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Krzysztof Hetman

Ingivande

11.4.2016

(1)

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar markeras med symbolen ▌.

(2)

EUT C , s. .

(3)

EUT C , s. .

(4)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(5)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(6)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy