Διαδικασία : 2015/2206(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0127/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0127/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0148

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 928kWORD 354k
11.4.2016
PE 569.797v02-00 A8-0127/2016

σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2206(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: Martina Dlabajová

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2206(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκπονήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377 – C8-0267/2015)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της ........... σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή(5) και το ψήφισμά του με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω απόφασης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05583/2016 – C8-0042/2016),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0127/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρέχουν πληροφορίες για θέματα που προκαλούν ανησυχία και σχετίζονται με την εκτέλεση των δαπανών και είναι, κατά συνέπεια, χρήσιμες για το Κοινοβούλιο κατά την άσκηση του ρόλου του ως αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου επί των ειδικών εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προαναφερόμενης απόφασής του της ........ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III - Επιτροπή·

Μέρος I – Ειδική έκθεση αριθ. 18/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Συστήματα αξιολόγησης και προσανατολισμένης στα αποτελέσματα παρακολούθησης της EuropeAid»

1.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση που έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση των συστημάτων αξιολόγησης και προσανατολισμένης στα αποτελέσματα παρακολούθησης (ROM) της EuropeAid και εκθέτει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του κατωτέρω·

Γενικές παρατηρήσεις

2.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την ανεπαρκή αξιοπιστία των συστημάτων αξιολόγησης και ROM της EuropeAid, για το ανεπαρκές επίπεδο εποπτείας και παρακολούθησης της αξιολόγησης των προγραμμάτων καθώς και για το γεγονός ότι η EuropeAid δεν δύναται να διασφαλίσει ότι οι ανθρώπινοι και χρηματοοικονομικοί πόροι είναι επαρκείς και κατανέμονται αποδοτικά στις διάφορες δραστηριότητες αξιολόγησης·

3.  τονίζει ότι είναι απαραίτητο να παρασχεθεί στο Κοινοβούλιο ως αρμόδια για τον έλεγχο του προϋπολογισμού αρχή σαφής εικόνα του πραγματικού βαθμού επίτευξης των βασικών στόχων της Ένωσης·

4.   θεωρεί ότι οι ακροάσεις όχι μόνο με αξιωματούχους της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ αλλά και με δικαιούχους και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα δώσουν τη δυνατότητα μιας πιο ολοκληρωμένης αξιολόγησης της συμβολής της EuropeAid στους στόχους της Ένωσης·

5.  υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να παρέχεται εξωτερική, αντικειμενική και αμερόληπτη ανατροφοδότηση όσον αφορά τις επιδόσεις των έργων και των προγραμμάτων βοήθειας της Επιτροπής στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχει αναλάβει η Επιτροπή για διασφάλιση της ποιότητας·

6.   θεωρεί ότι τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αποτελούν βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν στις πολιτικές και στις διεργασίες πολιτικής επανεξέτασης, προκειμένου να προσαρμοστούν οι στρατηγικοί πολιτικοί στόχοι και να ενισχυθεί η συνολική συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης· εκτιμά, εν προκειμένω, ότι έχει καίρια σημασία να είναι οι αξιολογήσεις ανεξάρτητες, διαφανείς και διαθέσιμες στο κοινό·

7.  εκτιμά ότι η επένδυση στην ανάλυση και συγκέντρωση των αποτελεσμάτων από διαφορετικά είδη αξιολόγησης όχι μόνο παρέχει μια συνολική εικόνα των τάσεων, αλλά και επιτρέπει την άντληση διδαγμάτων τα οποία ενισχύουν την τελική αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αξιολόγησης, ενώ, παράλληλα, προσφέρει καλύτερα αποδεικτικά στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων, τη χάραξη πολιτικών και τη συνέχιση υφιστάμενων έργων που σχετίζονται με ειδικά μέσα ενίσχυσης·

8.  θεωρεί ότι η ανταλλαγή γνώσεων με όλα τα μέσα και εργαλεία έχει αποφασιστική σημασία όχι μόνο για την καλλιέργεια μιας νοοτροπίας αξιολόγησης αλλά, κυρίως, για την προώθηση μιας νοοτροπίας αποτελεσματικών επιδόσεων·

9.   παροτρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάσει όλους τους μηχανισμούς χρηματοδότησης της EuropeAid, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι επιτυγχάνεται η βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους και ότι η χρηματοδότηση που παρέχει η Ένωση συμβάλλει αποτελεσματικά στην προώθηση των στόχων και των αξιών της Ένωσης· εκτιμά ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ένωση θα πρέπει να συμφωνούν με τους πολιτικούς στόχους της Ένωσης στις γειτονικές χώρες, λαμβανομένης υπόψη της υποχρέωσης λογοδοσίας των δικαιούχων, και ότι τα χρήματα της ΕΕ είναι αναλώσιμα αγαθά·

10.  υποστηρίζει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τα συστήματα αξιολόγησης και προσανατολισμένης στα αποτελέσματα παρακολούθησης της EuropeAid·

Συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

11.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διατυπώνει συστάσεις σχετικά με την αποδοτική χρήση των πόρων που αφορούν την αξιολόγηση και την ROM, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και παρακολούθηση των αξιολογήσεων, την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου ποιότητας, την επίδειξη των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται, την παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται στις διαπιστώσεις των αξιολογήσεων και της ROM και τη διάδοσή τους·

12.  θεωρεί ότι η EuropeAid θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες πρακτικές διαχείρισης των πληροφοριών και να διενεργεί εκτιμήσεις αναγκών σε τακτική βάση, προκειμένου να διασφαλίζει μια ενημερωμένη κατανομή των χρηματοοικονομικών και ανθρώπινων πόρων μετά τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων και τις ασκήσεις ROM·

13.  θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι αξιολογήσεις που διενεργούνται αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητές της, η EuropeAid θα πρέπει:

–   να προσδιορίσει σαφή κριτήρια επιλογής για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων και να τεκμηριώσει τον τρόπο εφαρμογής τους κατά την κατάρτιση των σχεδίων αξιολογήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη συμπληρωματικότητα με τη ROM·

–   να ενισχύσει σημαντικά το σύστημά της που αφορά την παρακολούθηση και την αναφορά της υλοποίησης των σχεδίων αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των λόγων για τις καθυστερήσεις και της περιγραφής των μέτρων που εγκρίνονται για την αντιμετώπισή τους·

–   να ενισχύσει τη συνολική επίβλεψη των δραστηριοτήτων αξιολόγησης των προγραμμάτων από την EuropeAid·

14.  θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητα των αξιολογήσεων των προγραμμάτων και των ROM, η EuropeAid θα πρέπει:

–   να επιμείνει ώστε οι επιχειρησιακές μονάδες και οι αντιπροσωπείες να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις ελέγχου ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων, για τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων, της χρήσης ομάδας αναφοράς και της τεκμηρίωσης των διενεργούμενων ελέγχων ποιότητας·

–   να ελέγχει σε τακτική βάση την εφαρμογή των εν λόγω ελέγχων·

15.  θεωρεί ότι, προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητα του συστήματος αξιολόγησης να παρέχει κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται, η EuropeAid θα πρέπει:

–   να εφαρμόζει με μεγαλύτερη αυστηρότητα τις κανονιστικές διατάξεις που ορίζουν τη χρήση στόχων SMART (ειδικών, μετρήσιμων, υλοποιήσιμων, σχετικών και χρονικά προσδιορισμένων) και επαληθεύσιμων δεικτών·

–   να τροποποιήσει το σύστημα παρακολούθησης, προκειμένου να εξακολουθήσει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα κατ’ ελάχιστο έως τρία έτη μετά την ολοκλήρωσή τους· και

–   να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό των εκ των υστέρων αξιολογήσεων των προγραμμάτων·

Μέρος ΙI – Ειδική έκθεση αριθ. 22/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εφαρμόζοντας την αρχή της οικονομίας: συγκράτηση των δαπανών για τις χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ επιχορηγήσεις έργων αγροτικής ανάπτυξης»

16.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εφαρμόζοντας την αρχή της οικονομίας: συγκράτηση των δαπανών για τις χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ επιχορηγήσεις έργων αγροτικής ανάπτυξης» και προσυπογράφει τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του·

  σημειώνει ότι η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της Ένωσης είναι βασικός παράγοντας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και την προώθηση της δράσης για το κλίμα· τονίζει τη σημασία της εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών οικονομιών και κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και της διατήρησης θέσεων απασχόλησης·

18.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν παρείχε καθοδήγηση ούτε διέδωσε ορθές πρακτικές κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 και δεν διασφάλισε την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου των κρατών μελών προτού τα τελευταία αρχίσουν να εγκρίνουν επιχορηγήσεις· υπογραμμίζει ότι από το 2012 η Επιτροπή έχει υιοθετήσει ενεργότερη και περισσότερο συντονισμένη προσέγγιση·

19.   σημειώνει ότι εντοπίστηκαν πολλές αδυναμίες στον έλεγχο που άσκησαν τα κράτη μέλη επί των δαπανών επιχορηγήσεων για την αγροτική ανάπτυξη· σημειώνει ότι η Επιτροπή συμφωνεί ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί εξοικονόμηση πόρων μέσω καλύτερου ελέγχου των δαπανών στις επιχορηγήσεις έργων για την αγροτική ανάπτυξη, επιτυγχάνοντας παράλληλα τις ίδιες υλοποιήσεις και αποτελέσματα, καθώς και τους ίδιους στόχους· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι διαπιστώθηκαν εφικτές και οικονομικά αποδοτικές προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ευρύτερα και ότι η Επιτροπή αποδέχεται τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έχει εκφράσει την πρόθεσή της να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση του ελέγχου των δαπανών αγροτικής ανάπτυξης κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·

  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ελέγξουν κατά το αρχικό στάδιο της νέας περιόδου προγραμματισμού ότι τα συστήματα ελέγχου λειτουργούν αποδοτικά και ότι είναι αποτελεσματικά σε σχέση με τους κινδύνους·

  τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το ερωτηματολόγιο ελέγχου και τα κριτήρια που κατάρτισε το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα οποία περιέχονται στο Παράρτημα Ι(7)·

  τονίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ότι οι προσεγγίσεις που θα υιοθετηθούν σε σχέση με το σύνολο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθόρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο βάσει των οποίων αξιολογείται κατά πόσον τα συστήματα ελέγχου αντιμετωπίζουν τους κινδύνους καθορισμού προδιαγραφών υψηλότερων των αναγκαίων, μη ανταγωνιστικών τιμών και τροποποιήσεων στο έργο και στοχεύουν στους τομείς που εμφανίζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους· η διαδικασία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει εκ των προτέρων αξιολόγηση των συστημάτων ελέγχου από τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου των αρχών των κρατών μελών (ή από άλλους φορείς επιθεώρησης ή ελέγχου)·

  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει: να εφαρμόζουν ευρύτερα τις οικονομικά αποδοτικές προσεγγίσεις που έχουν ήδη προσδιοριστεί· να αξιολογούν τις δαπάνες σε σχέση με τις αναμενόμενες υλοποιήσεις ή τα αποτελέσματα· να ελέγχουν κατά πόσον το τυποποιημένο κόστος οδηγεί στην καταβολή ποσών μεγαλύτερων των αναγκαίων· να χρησιμοποιούν ως τιμές αναφοράς για εξοπλισμό και μηχανήματα κλπ. τις πραγματικές τιμές αγοράς και όχι τους πίνακες τιμών των προμηθευτών· να ελέγχουν τον εύλογο χαρακτήρα των δαπανών και στις περιπτώσεις εφαρμογής διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων· να εφαρμόζουν υψηλότερες απαιτήσεις και/ή ελέγχους για μέτρα με υψηλά ποσοστά ενίσχυσης κλπ.·

  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεσμεύθηκε να παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τους ελέγχους και τις κυρώσεις στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων ειδική ενότητα για το εύλογο των δαπανών και το ερωτηματολόγιο ελέγχου για τις διαχειριστικές αρχές το οποίο επισυνάπτεται στην ειδική έκθεση· σημειώνει ότι η κατάρτιση και η ανταλλαγή εμπειριών θα αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την περίοδο 2014-2020·

Μέρος III – Ειδική έκθεση αριθ. 23/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Σφάλματα στις δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης: αιτίες και αντιμετώπιση»

25.   εκφράζει την ανησυχία του για το υψηλό ποσοστό σφάλματος που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης· σημειώνει, ωστόσο, την ελαφρά πτωτική του εξέλιξη κατά τα τελευταία τρία έτη·

26.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή για τη μείωση των σφαλμάτων στις δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης, ιδιαιτέρως σε αυτήν την περίοδο της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης και της δημοσιονομικής λιτότητας·

27.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή, βάσει των διαπιστώσεων ελέγχου των κρατών μελών και των δικών της διαπιστώσεων, έχει εφαρμόσει ή είναι σε διαδικασία εφαρμογής διορθωτικών μέτρων σε πολλούς τομείς που προσδιορίζονται στην ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

28.   υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επισημάνει στις ετήσιες εκθέσεις του ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι εθνικές αρχές είχαν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες για να προλάβουν ή να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα σφάλματα πριν από τη δήλωση των δαπανών στην Επιτροπή, γεγονός το οποίο θα είχε μειώσει σημαντικά το ποσοστό σφάλματος·

29.   παρατηρεί ότι όσο ευκολότερα εφαρμόσιμοι είναι οι κανόνες τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να γίνουν σφάλματα· εκφράζει την ανησυχία του διότι το ποσοστό σφάλματος θα μπορούσε να αυξηθεί εκ νέου κατά τα προσεχή έτη λόγω της πολυπλοκότητας των νέων κανόνων της μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ· ζητεί, συνεπώς, μια πραγματική απλοποίηση της ΚΓΠ, μαζί με σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές για τις εθνικές αρχές και τους γεωργούς·

30.  θεωρεί ότι το κόστος της διαχείρισης και των ελέγχων (4 δισεκατομμύρια EUR) για ολόκληρη την ΚΓΠ είναι σημαντικό και ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και όχι στην αύξηση του αριθμού τους· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εστιάσουν στις βασικές αιτίες εμφάνισης σφαλμάτων στις δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα προληπτικά και διορθωτικά μέτρα:

α)  Δημόσιες συμβάσεις

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της έννοιας των εκ των προτέρων όρων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν και να παράσχουν στους δικαιούχους λεπτομερείς κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων σύναψης δημόσιων συμβάσεων·

Στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να εμπλακούν οι εθνικές αρχές που ειδικεύονται στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων· ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις τρεις κύριες παραβιάσεις των κανόνων: αδικαιολόγητη απευθείας ανάθεση συμβάσεων χωρίς να έχει προηγηθεί κατάλληλη ανταγωνιστική διαδικασία· εσφαλμένη εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης και άνιση μεταχείριση των υποψηφίων·

β)   Δόλια καταστρατήγηση των κανόνων

Βάσει των ειδικών κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής που προβλέπονται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξής τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν κατευθυντήριες γραμμές προς διευκόλυνση των επιθεωρητών τους στον εντοπισμό ενδείξεων δυνητικών περιπτώσεων απάτης·

γ)   Γεωργοπεριβαλλοντικές πληρωμές

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επεκτείνουν την εμβέλεια των διοικητικών ελέγχων τους, προκειμένου να συμπεριλάβουν ελέγχους των δεσμεύσεων βάσει αποδεικτικών εγγράφων, οι οποίοι επί του παρόντος διεξάγονται μόνο στο 5% των περιπτώσεων στο πλαίσιο επιτόπιων ελέγχων· επιπροσθέτως, το σύστημα μειώσεων και κυρώσεων θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να έχει ουσιαστικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα για τους δυνητικούς παραβάτες·

31.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και κατά τους ελέγχους συμμόρφωσης που διενεργεί να λαμβάνει υπόψη τους εφαρμοστέους κανόνες, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, εκείνων που θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος επανεμφάνισης αδυναμιών και σφαλμάτων που παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013·

32.  θεωρεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ασυνέπειες στις μεθοδολογίες για τον υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος, όχι μόνο ανάμεσα στις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, αλλά και ανάμεσα σε εκείνες που χρησιμοποιούνται εντός των υπηρεσιών της Επιτροπής, πράγμα το οποίο καθιστά δυσκολότερη τη θέσπιση κατάλληλης εσωτερικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει μια ενιαία μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος, η οποία να μπορεί να αντικατοπτρίζεται πλήρως στις μεθοδολογίες των κρατών μελών·

33.  υποστηρίζει μια πιο εντατική χρήση απλουστευμένων μεθόδων απόδοσης των δαπανών, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους νομοθετικούς κανόνες, και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύσουν σε ποιο βαθμό τα χαρακτηριστικά μιας πιο εστιασμένης εμβέλειας, των περιορισμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας και της χρήσης απλουστευμένων μεθόδων απόδοσης των δαπανών μπορούν να αναπαραχθούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγαλύτερου αριθμού μέτρων στήριξης, χωρίς να διακυβεύονται οι γενικοί στόχοι των εν λόγω μέτρων·

34.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν με ποιον τρόπο μπορεί να βελτιωθεί το μέτρο για τη στήριξη επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων καθώς και να εξετάσουν το μέτρο των γεωργοπεριβαλλοντικών πληρωμών προκειμένου, στο μέτρο του δυνατού, η συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις να μπορεί να ελέγχεται μέσω των διοικητικών ελέγχων των κρατών μελών·

35.  απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να διεξαγάγει λεπτομερή ανάλυση των αιτίων του αρνητικού συσχετισμού μεταξύ του ποσοστού εκτέλεσης του προϋπολογισμού και του ποσοστού σφάλματος·

Μέρος IV – Ειδική έκθεση αριθ. 24/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Είναι ορθή η διαχείριση της στήριξης που παρέχει η ΕΕ για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται στα δάση από πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές;»

36.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει κοινά κριτήρια για τον εντοπισμό της κλίμακας του κινδύνου πυρκαγιάς στα ευρωπαϊκά δάση, προκειμένου να τεθεί τέρμα στον αυθαίρετο και ασυνεπή ορισμό των περιοχών υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και, ως εκ τούτου, στην ελλιπή αξιολόγηση και διαδικασία επιλογής από τα κράτη μέλη·

37.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να επιλέγουν τις προληπτικές τους δράσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες του κινδύνου πυρκαγιάς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέτρου 226 και όχι με βάση άλλους περιβαλλοντικούς ή οικονομικούς στόχους· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποδεικνύουν άνευ όρων και με ακριβή στοιχεία την ανάγκη τους για στήριξη στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μέτρου· συμφωνεί με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δίδεται προτεραιότητα στην ανάληψη δράσεων σε δασικές εκτάσεις υψίστης περιβαλλοντικής αξίας, όπως οι δασικές περιοχές του δικτύου Natura 2000·

38.   ζητεί, λαμβανομένων υπόψη των ανησυχητικών πορισμάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά το μέσο κόστος για παρόμοιες δράσεις σε διαφορετικές περιφέρειες, την καθιέρωση εύλογου και επαληθεύσιμου ανωτάτου ορίου στήριξης και την απαίτηση διεξοδικά θεμελιωμένης αιτιολόγησης σε περίπτωση αλλαγής του·

39.   καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον συντονισμό και τη διάρθρωση των πολιτικών τους για τις δασικές πυρκαγιές· στηρίζει τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας όπου οι δικαιούχοι θα μπορούν να ανταλλάσουν και να προωθούν βέλτιστες πρακτικές·

40.   εκφράζει ιδίως τη λύπη του για τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία σοβαρές ελλείψεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν κατά την περίοδο 2014-2020, δεδομένου ότι το πλαίσιο παρακολούθησης εξακολουθεί να είναι ανεπαρκές· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα για τη βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου που εφαρμόζει·

41.   καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την παροχή εναρμονισμένων δεδομένων σχετικά με τον πολυλειτουργικό ρόλο των δασών και των δασικών πόρων, ενθαρρύνοντας την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών για τα δάση βάσει εθνικών δεδομένων και την ενσωμάτωσή του σε μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα δεδομένων·

42.   τονίζει, επιπλέον, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα υγιές σύστημα ελέγχου, το οποίο θα περιλαμβάνει την τήρηση των σχετικών εγγράφων και στοιχείων· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η στήριξη θα παρέχεται μόνον εφόσον τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ένα κατάλληλο και αναθεωρήσιμο σύστημα ελέγχου·

43.   καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλλουν τακτικά έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των δράσεων που πραγματοποιούνται και τις μειώσεις του αριθμού των πυρκαγιών ή των φυσικών καταστροφών καθώς και της έκτασης των περιοχών που πλήττονται·

Μέρος V – Ειδική Έκθεση αριθ. 1/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εσωτερικές πλωτές μεταφορές στην Ευρώπη: καμία σημαντική βελτίωση του μεριδίου αυτού του τρόπου μεταφοράς ούτε των συνθηκών πλοϊμότητας από το 2001»

44.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εσωτερικές πλωτές μεταφορές στην Ευρώπη: καμία σημαντική βελτίωση του μεριδίου αυτού του τρόπου μεταφοράς ούτε των συνθηκών πλοϊμότητας από το 2001» και συμφωνεί με τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του·

45.  επισημαίνει ότι ο τομέας των μεταφορών της Ένωσης είναι εξαιρετικά σημαντικός για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και τη συνολική οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη·

46.  συμπεραίνει ότι η ανάπτυξη των εσωτερικών πλωτών μεταφορών υστερεί σε σχέση με τον ρυθμό ανάπτυξης των οδικών και των σιδηροδρομικών μεταφορών, παρά τις επενδύσεις που γίνονται εδώ και μία δεκαετία· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν σημαντικά τις προσπάθειές τους·

47.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν οδικούς χάρτες για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στον τομέα των εσωτερικών πλωτών μεταφορών όπως πράττουν σε άλλους τομείς και να συμπεριλάβουν σε αυτήν την προσπάθεια υποδομές και εξοπλισμό λιμένων, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι τεχνικές εξελίξεις είναι συμβατές με τις απαιτήσεις άλλων τρόπων μεταφοράς και να εξασφαλίσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο τις πολυτροπικές μεταφορές·

48.  θεωρεί ότι η υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν στη Λευκή Βίβλο του 2001, στην ενδιάμεση αξιολόγησή της του 2006, καθώς και στα προγράμματα NAIA­DES (Ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την Εσωτερική Ναυσιπλοΐα) του 2006 και του 2013, δεν ήταν αποτελεσματική, εν μέρει εξαιτίας της έλλειψης δέσμευσης από τα κράτη μέλη·

49.  παρατηρεί ότι έχει μειωθεί το ενδιαφέρον των κρατών μελών για επενδύσεις σε μια κοινοτική πολιτική μεταφορών, ότι τα κράτη μέλη προτιμούν τη χρηματοδότηση εθνικών, περιφερειακών και τοπικών έργων και ότι οι διαδικασίες επιλογής των έργων είναι αποκεντρωμένες, πράγμα το οποίο δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να δίδει προτεραιότητα σε επιλέξιμα έργα·

50.  υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί νομικά να παράσχουν εθνική χρηματοδότηση για την υλοποίηση του κεντρικού δικτύου, ούτως ώστε οι πλωτές οδοί στρατηγικής σημασίας στην Ευρώπη να μετατραπούν σε διάδρομους μεταφορών υψηλής δυναμικότητας·

51.  παρατηρεί ότι ο στρατηγικός συντονιστικός ρόλος της Επιτροπής έχει αποδυναμωθεί, πράγμα το οποίο έχει οδηγήσει σε αναντιστοιχία μεταξύ υλοποιούμενων έργων και προτεραιοτήτων σε επίπεδο Ένωσης·

52.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βάσει των ειδικών εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου(8) προκύπτει ότι παρόμοια συμπεράσματα με αυτά που αφορούν τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές μπορούν να εξαχθούν και για άλλους τομείς μεταφορών που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· σημειώνει ότι σε αυτούς τους τομείς των δημόσιων αστικών μεταφορών και των αερολιμενικών υποδομών, τα έργα αντιμετωπίζουν συχνά τα ακόλουθα προβλήματα:

α)  χαμηλή προστιθέμενη αξία μετά την υλοποίηση·

β)  ανεπαρκής μέτρηση των αποτελεσμάτων·

γ)  ανεπαρκής έμφαση στη σχέση κόστους-αποδοτικότητας·

δ)  απουσία εκτίμησης επιπτώσεων·

ε)  μη συνεκτικά περιφερειακά, εθνικά και υπερεθνικά σχέδια·

στ)  υποχρησιμοποίηση υποδομών με μείωση του συνολικού τους αποτελέσματος·

ζ)  έλλειψη βιωσιμότητας·

η)  αδυναμίες στον σχεδιασμό των έργων και στην πολιτική κινητικότητας·

θ)  απουσία ορθής πολιτικής κινητικότητας·

ι)  δυσκολίες συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών των κρατών μελών·

53.  θεωρεί ότι τα προαναφερθέντα συμπεράσματα, παράλληλα με τις παρατηρήσεις που αφορούν τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές, συνιστούν κοινά οριζόντια προβλήματα σε ολόκληρη την Ένωση· θεωρεί ότι τα αποτελέσματα της χρηματοδότησης της Ένωσης για τις μεταφορές γενικά αποδυναμώνονται από την μη ικανοποιητική κατάσταση του στρατηγικού σχεδιασμού και από την έλλειψη συνοχής, βιώσιμων αποτελεσμάτων, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας·

54.  εκτιμά ότι τα βιώσιμα αποτελέσματα πολιτικής είναι εφικτά μέσω εντατικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, αφενός, και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, αφετέρου, για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη εσωτερικών πλωτών μεταφορών·

55.  προτείνει ότι τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη πρέπει να αποδώσουν τη μέγιστη προσοχή σε κοινές δεσμεύσεις, διότι ο τομέας μεταφορών της Ένωσης λειτουργεί σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον οικονομικών, πολιτικών και νομικών μεταβλητών, όπου η δημιουργία δικτύων πολλαπλών μεταφορικών μέσων συναντά εμπόδια και περιορισμούς που σχετίζονται με αποκλίνουσες προτεραιότητες και ασύμβατες δεσμεύσεις·

56.  συνιστά στα κράτη μέλη να εστιάσουν σε έργα εσωτερικής ναυσιπλοΐας τα οποία σχετίζονται άμεσα με διαδρόμους του κεντρικού δικτύου, ώστε να προκύψουν τα μεγαλύ­τερα αποτελέσματα και τα αμεσότερα οφέλη για τη βελτίωση των εσωτερικών πλωτών μεταφορών·

57.  συνιστά να εφαρμόζεται η αρχή «περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα» όταν τα κράτη μέλη επενδύουν σε πλωτές μεταφορές: οι περιορισμένοι πόροι της Ένωσης θα πρέπει να επικεντρωθούν στα έργα ύψιστης προτεραιότητας, ώστε να εξαλειφθούν αποτελεσματικά τα σημεία συμφόρησης και να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο πλωτών οδών σε ολόκληρη την Ένωση·

58.  συνιστά στα κράτη μέλη να θεωρούν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9) (κανονισμός ΔΕΔ-Μ) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) (κανονισμός για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη») ως βασικά εργαλεία για τον εξορθολογισμό έργων, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η Επιτροπή από το 2001·

59.  συνιστά να χρησιμοποιούνται εντατικά τόσο το μέσο ΔΕΔ-Μ όσο και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» ως ευκαιρία για επενδύσεις με εστίαση σε στρατηγικής σημασίας διαδρόμους της Ένωσης (ένα κεντρικό και εκτεταμένο δίκτυο) με συγκεκριμένες τυποποιημένες απαιτήσεις υποδομών για το συνολικό μήκος του δικτύου και με νομικά δεσμευτικές προθεσμίες για την υλοποίηση των έργων·

60.  συνιστά να χρησιμοποιούνται αναλυτικές στρατηγικές προσεγγίσεις και σχεδίαση για τον συγχρονισμό της χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ, το ΔΕΔ-Μ και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», προκειμένου να επιτευχθούν με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο οι στόχοι των εσωτερικών πλωτών μεταφορών·

61.  συνιστά να θεωρείται η δημιουργία διατροπικών κέντρων μεταφορών, παράλληλα με το κεντρικό δίκτυο, καθοριστικός παράγοντας που θα επιτρέψει τη μετατόπιση της μεταφοράς αγαθών και εμπορευμάτων από το οδικό δίκτυο στην εσωτερική ναυσιπλοΐα·

62.  συνιστά στα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τον συντονιστικό ρόλο της Επιτροπής στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων στρατηγικών έργων όπως είναι οι διάδρομοι του κεντρικού δικτύου·

63.  συνιστά στην Επιτροπή να εντοπίσει και να αναλύσει όλα τα οριζόντια ζητήματα, με ιδιαίτερη εστίαση στον στρατηγικό σχεδιασμό, τη συνεργασία με τα κράτη μέλη και μεταξύ αυτών, καθώς και την επιλογή και υλοποίηση των έργων, προκειμένου να καταστεί δυνατό να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού·

64.  θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να παράσχει εντατική τεχνική στήριξη και καθοδήγηση στα κράτη μέλη, πριν από την υποβολή προτάσεων έργων και καθ’όλη τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης, προκειμένου να εξαλειφθούν τα εμπόδια που έχει εντοπίσει στις πλωτές μεταφορές·

65.  συνιστά στην Επιτροπή να επικεντρώνει τη χρηματοδότησή της στα έργα με τη μεγαλύτερη σημασία για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές και να παρουσιάσει ολοκληρωμένα σχέδια για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης·

66.   συνιστά στην Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έργων και πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη που αποσκοπούν στη βελτίωση των πλωτών μεταφορών μέσω καινοτόμων λύσεων όπως είναι η πλοήγηση υψηλής τεχνολογίας, τα εναλλακτικά καύσιμα και τα αποδοτικά σκάφη· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει επίσης πολυμερή ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και γνώσεων μεταξύ των διαφόρων λιμένων της Ένωσης·

67.  συνιστά στην Επιτροπή να βελτιώσει την πληροφόρηση στα κράτη μέλη και στις περιφέρειές τους όσον αφορά τα διαθέσιμα μέσα χρηματοδότησης για τη στήριξη των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, με στόχο την εξάλειψη των υφιστάμενων σημείων συμφόρησης κατά μήκος των βασικών διαδρόμων·

68.  θεωρεί ότι ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών για την ανάπτυξη των εσωτερικών πλωτών μεταφορών θα πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά μέσω διευκολύνσεων και δεσμευτικότερων υποχρεώσεων και όρων, που θα δημιουργήσουν το πλαίσιο των εργασιών για τους πολυτροπικούς διαδρόμους του κεντρικού δικτύου, οι οποίοι έχουν καθιερωθεί από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και τον κανονισμό ΔΕΔ-Μ·

69.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διαπραγματευτεί ειδικές και εφικτές δράσεις για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν επ’ αυτών υπό τη μορφή ενός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης·

70.   καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τους στρατηγικούς στόχους και τις συστάσεις της για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές και να προτείνει μια στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης της Ένωσης για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές για το 2020 και εφεξής·

71.  θεωρεί ότι η εκ των προτέρων αξιολόγηση των επιχειρήσεων από την Επιτροπή όσον αφορά τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές πρέπει να αποτιμά τα αποτελέσματα στο πλαίσιο των συνολικών στόχων που έχουν τεθεί από το 2001 και στο πλαίσιο της υλοποίησης του κεντρικού δικτύου·

Μέρος VI – Ειδική έκθεση αριθ. 2/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Χρηματοδότηση σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων από την ΕΕ στη λεκάνη απορροής του Δούναβη: χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες στήριξης των κρατών μελών για την εξασφάλιση των στόχων της πολιτικής της ΕΕ για τα λύματα»

72.  θεωρεί ότι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 7 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου(11) (οδηγία για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (UWWTD)), θα πρέπει να απαιτείται από οικισμούς που έχουν ισοδύναμο πληθυσμό (ι.π.) κάτω των 2 000 μονάδων και διαθέτουν συστήματα συλλογής να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την καταλληλότητα της επεξεργασίας των λυμάτων· σημειώνει ότι στις εκθέσεις που υποβάλλουν οικισμοί όπου δεν υπάρχουν συστήματα συλλογής θα πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το αν έχουν περιληφθεί επαρκή μέτρα στα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών·

  συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει τα στοιχεία που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με τον αριθμό των οικισμών με ι.π. άνω και κάτω των 2 000 μονάδων, σε περιπτώσεις που έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές, και ιδίως αλλαγή κατηγορίας·

  τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σαφείς νομικές υποχρεώσεις σύνδεσης των νοικοκυριών με υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης όπου οι υποχρεώσεις αυτές δεν υπάρχουν ή οι προθεσμίες είναι ασαφείς·

  επισημαίνει ότι ο χρόνος που απαιτείται για να αξιολογηθεί η συμμόρφωση με την οδηγία UWWTD θα πρέπει να μειωθεί και να απαιτηθεί από τα κράτη μέλη να υποβάλουν στοιχεία εντός έξι μηνών από την ημερομηνία αναφοράς της Επιτροπής· σημειώνει επίσης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει εάν υπάρχουν ζητήματα μακρών περιόδων διαβίβασης στοιχείων στο πλαίσιο άλλων οδηγιών σχετικών με το περιβάλλον·

  επιμένει στην ανάγκη να επιταχυνθεί η απορρόφηση από τα κράτη μέλη των κονδυλίων της Ένωσης που διατέθηκαν για επενδύσεις στον τομέα των λυμάτων, καθώς σημειώθηκαν καθυστερήσεις στα κράτη μέλη που καλύπτονται από την παρούσα έκθεση και η απορρόφηση των κονδυλίων της Ένωσης ήταν βραδεία· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει τεχνική, νομική και διοικητική βοήθεια στους δικαιούχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των υπό εξέλιξη έργων·

  σημειώνει ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το ποσοστό απορρόφησης στο τέλος του 2013 σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ήταν αρκετά χαμηλό και, ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος αποδέσμευσης σε επίπεδο προγράμματος (άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1083/2006 του Συμβουλίου(12))· τονίζει, ωστόσο, ότι υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι για αυτό, όπως, για παράδειγμα, η ανάγκη ενίσχυσης της τεχνικής, νομικής και διοικητικής ικανότητας στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη· σημειώνει επιπλέον ότι η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι πληρωμές για τα περισσότερα από τα έργα συνήθως πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών εφαρμογής (δηλαδή το 2014 και το 2015 για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013)·

  θεωρεί ότι θα πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να παράσχουν επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους πρόσθετους πόρους που θα χρειαστούν προκειμένου να διασφαλίσουν την τήρηση των προθεσμιών εφαρμογής που ορίζονται στην οδηγία UWWTD τόσο για τους οικισμούς με ι.π. άνω των 2 000 μονάδων όσο και για τους οικισμούς με ι.π. κάτω των 2 000 μονάδων που διαθέτουν συστήματα συλλογής· χαιρετίζει τη δημιουργία του δομημένου πλαισίου εφαρμογής και πληροφοριών, το οποίο αποτελεί ένα εργαλείο αναφοράς που αναμένεται να βελτιώσει τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο·

  τονίζει ότι είναι απαραίτητη η εκτέλεση των αναγκαίων έργων στα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι οικισμοί που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία UWWTD θα το πράξουν·

  τονίζει ότι είναι ανάγκη να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των χρηματοδοτούμενων από την Ένωση επιχειρήσεων ύδρευσης καθώς και να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες από την Επιτροπή για την παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας και την τήρηση των προθεσμιών για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας UWWTD· θεωρεί ότι πρέπει να διασφαλιστεί ισοδύναμη προστασία του περιβάλλοντος σε ολόκληρη την Ένωση·

  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να αναζητήσουν και να διαδώσουν στοιχεία σχετικά με τις δυνατότητες εξοικονόμησης πόρων, όπως μέσω της χρήσης του δυναμικού παραγωγής ενέργειας της ιλύος καθαρισμού λυμάτων ή μέσω της χρήσης της ιλύος καθαρισμού λυμάτων ως πολύτιμης πρώτης ύλης για την ανάκτηση φωσφόρου·

  σημειώνει ότι η εξεύρεση κατάλληλης λύσης για την επαναχρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων θα πρέπει να τεθεί ως προϋπόθεση για την καταβολή των τελικών πληρωμών για «μεγάλα έργα» που εγκρίνονται στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν την ίδια προσέγγιση για έργα που εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο·

  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια υπεύθυνη τιμολογιακή πολιτική για τα λύματα και να προσαρμόσουν, εφόσον είναι αναγκαίο, τις νομικές διατάξεις τους στον τομέα της τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε τα τέλη χρέωσης να μην είναι κατώτερα από το κοινώς αποδεκτό ποσοστό προσιτότητας ύψους 4%·

  παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι δημόσιοι ιδιοκτήτες σταθμών επεξεργασίας λυμάτων, όπως, για παράδειγμα, οι δήμοι, θα διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση σε μακροπρόθεσμη βάση για τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης των υποδομών αποχέτευσης·

Μέρος VIΙ – Ειδική έκθεση αριθ. 3/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Πρόγραμμα της ΕΕ “Εγγυήσεις για τη νεολαία”: τα πρώτα βήματα έγιναν, ωστόσο διαφαίνονται κίνδυνοι στο επίπεδο της υλοποίησης»

85.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Πρόγραμμα της ΕΕ “Εγγυήσεις για τη νεολαία”: τα πρώτα βήματα έγιναν, ωστόσο διαφαίνονται κίνδυνοι στο επίπεδο της υλοποίησης» και συμφωνεί με τις συστάσεις του·

86.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολογεί την πρωτοβουλία στα μέσα της υλοποίησής της και επιδοκιμάζει την πρόθεση του Συνεδρίου να ξεκινήσει την αξιολόγηση της χρήσης των κονδυλίων της Ένωσης σε νωρίτερο στάδιο·

87.  τονίζει ότι το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία» αποτελεί βασική πτυχή του αγώνα κατά της ανεργίας των νέων· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ένωσης αποφάσισαν να διαθέσουν 6,4 δισεκατομμύρια EUR από τα κονδύλια της Ένωσης (3,2 δισεκατομμύρια EUR από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 3,2 δισεκατομμύρια EUR από το νέο ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού) στο πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία»· επισημαίνει ότι το γεγονός αυτό αποτελεί ένα καλό ξεκίνημα, αλλά δεν είναι αρκετό για την επιτυχία του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία»· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη δυνατότητα εξεύρεσης περαιτέρω κονδυλίων για τη στήριξη του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία» κατά τη διάρκεια της επταετούς περιόδου·

88.   σημειώνει ότι χρηματοδοτικοί πόροι για την απασχόληση των νέων διατίθενται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) καθώς και από μέσα όπως το Erasmus+, το Erasmus για νέους επιχειρηματίες και άλλα προγράμματα· υπογραμμίζει ότι πρέπει να επιτευχθεί καλύτερη συνέργεια μεταξύ όλων των διαθέσιμων πηγών·

89.  θεωρεί τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία» πολύ περίπλοκη λόγω των διαφόρων επιλογών χρηματοδότησης που διατίθενται μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (YEI)· ζητεί από την Επιτροπή να προσφέρει καθοδήγηση στις αρχές των κρατών μελών λαμβάνοντας δεόντως υπόψη ότι οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις κατά την υλοποίηση του προγράμματος και, συνεπώς, χρειάζονται ειδικές κατευθυντήριες γραμμές·

90.  είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή έχει αφιερώσει πολλούς πόρους για να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα του εν λόγω μέτρου στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι αφιερώθηκε πολύ λιγότερη ενέργεια στο να εξασφαλιστεί ο συντονισμός της υλοποίησής του από τα κράτη μέλη·

91.  επισημαίνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία» δεν είναι μόνον η διαθεσιμότητα κονδυλίων αλλά και η επιτυχής απορρόφησή τους· εκφράζει, επομένως, τη λύπη του για το γεγονός ότι η ικανότητα απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΚΤ σε ορισμένες περιφέρειες της Ευρώπης είναι πολύ περιορισμένη· ζητεί από τα κράτη μέλη να παράσχουν τους αναγκαίους διοικητικούς και ανθρώπινους πόρους, ώστε τα κονδύλια που διατίθενται να χρησιμοποιούνται για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία»·

92.  είναι της γνώμης ότι, παρά την ανάγκη βελτίωσης της ικανότητας απορρόφησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατά την υλοποίηση του προγράμματος, να εστιάζουν στα αποτελέσματα, όπως θα πρέπει να πράττει και η Επιτροπή κατά την άσκηση του εποπτικού ρόλου της, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα κονδύλια που επενδύονται θα έχουν μακροπρόθεσμη επίδραση·

93.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης, το οποίο να περιλαμβάνει ένα σύνολο προτύπων για την αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία» και την αποτίμηση της επιτυχίας τους στα κράτη μέλη· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης υποχρεωτικών στόχων για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

94.  θεωρεί ότι έχει θεμελιώδη σημασία να συνδυαστεί η αποτελεσματική εκτέλεση των διαθέσιμων κονδυλίων από τα κράτη μέλη με εκτενή βοήθεια από την Επιτροπή, ώστε να εξαλειφθούν τα κενά στην εκτέλεση·

95.  επισημαίνει ότι η Ένωση δεν έχει αρμοδιότητες δεσμευτικής νομοθεσίας στον τομέα των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, ωστόσο τονίζει ότι είναι αναγκαίο να παρέχει η Επιτροπή στα κράτη μέλη παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία», ιδίως των πρακτικών που προσδιορίζει το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης·

96.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση της Ένωσης και να δεσμευτούν σε μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην κάλυψη κενών στην παιδεία, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και στη βελτίωση των υπηρεσιών απασχόλησης και της προσβασιμότητάς τους·

97.  ζητεί από τα κράτη μέλη, προς εξασφάλιση ορθής υλοποίησης και θετικού μακροπρόθεσμου αντίκτυπου, να δρομολογήσουν θεσμικές αλλαγές, όπου αυτές είναι αναγκαίες, και να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ τοπικών κοινοτήτων, εκπαιδευτικών αρχών, δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, τοπικών βιομηχανιών και επιχειρήσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και οργανώσεων των νέων· θεωρεί ότι αυτό έχει καθοριστική σημασία για τον καλύτερο σχεδιασμό της ικανότητας και τη στρατηγική χρήση των διαφόρων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης με γνώμονα την επίτευξη αποτελεσμάτων·

98.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι θα πρέπει να δεσμευτούν στην επέκταση της εθνικής χρηματοδότησης, συμπληρωματικά προς τις πιστώσεις του ΕΚΤ και της YEI, προκειμένου να δοθεί η απαραίτητη ώθηση στην απασχόληση των νέων·

99.  επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13) για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με σκοπό την αύξηση του ποσού της αρχικής προχρηματοδότησης το οποίο καταβάλλεται στα επιχειρησιακά προγράμματα που στηρίζονται από την YEI και, κατά συνέπεια, την αύξηση του ποσού της αρχικής προχρηματοδότησης το 2015 από περίπου 1% σε 30% για τη χρηματοδότηση της YEI· επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δεσμευτεί για την καταβολή του ποσού της προχρηματοδότησης στα κράτη μέλη αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων που στηρίζονται από την YEI·

100.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης, το οποίο να περιλαμβάνει το πλαίσιο δεικτών για την παρακολούθηση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία» σε συνδυασμό με τους δείκτες επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, να εστιάζει στα αποτελέσματα και να αξιολογεί την κατάσταση της απασχόλησης των ατόμων που επωφελούνται από τα μέτρα για την απασχόληση των νέων·

101.  είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να εξεταστούν πολιτικές για την αγορά εργασίας από την πλευρά της προσφοράς σε συνδυασμό τόσο με πολιτικές στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας και της πρόνοιας όσο και με το ευρύτερο μακροοικονομικό πλαίσιο·

102.  σημειώνει ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής, του 2016, σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία» και οι προσεχείς ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την απασχόληση των νέων αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αδυναμιών, τόσο σε επίπεδο Επιτροπής όσο και σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

Μέρος VIII – Ειδική Έκθεση αριθ. 4/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Τεχνική βοήθεια: ποια η συνεισφορά της στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη;»

103.   ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει το πεδίο και τον τρόπο εφαρμογής της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται στα κράτη μέλη στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης· θεωρεί, ειδικότερα, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αποσαφηνίσει τη διάκριση μεταξύ επιχειρησιακών δαπανών/δαπανών για την «ανάπτυξη ικανοτήτων» και επιλέξιμων διοικητικών δαπανών/δαπανών «δημοσιονομικής στήριξης», ιδίως στην περίπτωση των δαπανών μισθοδοσίας·

104.   ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της τεχνικής βοήθειας από τα κράτη μέλη·

105.   ζητεί από την Επιτροπή να λάβει κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι γενικές διοικητικές δαπάνες, όπως οι δαπάνες τακτικής συντήρησης του εξοπλισμού ΤΠ, δεν καταλογίζονται στις γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν την τεχνική βοήθεια·

106.   καλεί την Επιτροπή να ζητεί, στο μέλλον, από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν χωριστά στοιχεία σχετικά με τις διοικητικές δαπάνες/δαπάνες «δημοσιονομικής στήριξης» στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς το ότι τμήμα της χρηματοδότησης που προορίζεται για τεχνική βοήθεια διατίθεται για στήριξη αυτού του είδους·

107.   ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, κατάλληλο πλαίσιο για τις επιδόσεις που επιτυγχάνονται σε σχέση με τη χρηματοδότηση της τεχνικής βοήθειας· θεωρεί, ειδικότερα, ότι θα πρέπει να διενεργείται ορθή αξιολόγηση των αναγκών της Επιτροπής και των κρατών μελών σε τεχνική βοήθεια και ότι θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός για τον καθορισμό στόχων και τη μέτρηση της προόδου που επιτελείται για την υλοποίησή τους·

Μέρος IX – Ειδική Έκθεση αριθ. 5/2011 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αποτελούν τα χρηματοοικονομικά μέσα επιτυχές και ελπιδοφόρο εργαλείο για τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης;»

108.  ζητεί από την Επιτροπή να εντοπίσει τις προκλήσεις, τα ειδικά χαρακτηριστικά και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η αγροτική ανάπτυξη, προκειμένου να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διαπιστώνουν και να αξιολογούν καλύτερα τις χρηματικές ανάγκες για τα χρηματοοικονομικά μέσα και να αποφεύγουν την υπερκεφαλαιοποίηση, η οποία δεσμεύει κονδύλια χωρίς να συμβάλλει στην υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης· ζητεί επίσης να διευκολυνθεί η πρόσβαση για τους τελικούς δικαιούχους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πιο ενεργή εφαρμογή των χρηματοοικονομικών μέσων σε περιφερειακό επίπεδο, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις επιχορηγήσεις·

109.  ζητεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν αξιόπιστες, ποσοτικώς προσδιορίσιμες πληροφορίες, προκειμένου να μπορεί να προσδιορίζεται το κατάλληλο είδος χρηματοδοτικού μέσου και να κατανέμονται ανάλογα οι οικονομικοί πόροι· ζητεί επίσης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν συστήματα εποπτείας που θα επιτρέπουν την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των χρηματοοικονομικών μέσων·

110.  ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει καθοδήγηση και να ενθαρρύνει ενεργά την καλύτερη ποιότητα των υποχρεωτικών εκ των προτέρων εκτιμήσεων για τα χρηματοοικονομικά μέσα, όπως αυτές καθιερώθηκαν για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, με σκοπό τον εντοπισμό συγκεκριμένων αδυναμιών και την αποφυγή της υπερκεφαλαιοποίησης· ζητεί, επιπρόσθετα, από τα κράτη μέλη να καθορίσουν τον λόγο έκθεσης σε κίνδυνο μέσω κατάλληλης τεχνικής ανάλυσης·

111.  ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει κατάλληλα πρότυπα και στόχους για το αποτέλεσμα μόχλευσης και το αποτέλεσμα ανανέωσης, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των χρηματοοικονομικών μέσων για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020· ζητεί επίσης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διενεργούν διεξοδική αξιολόγηση πριν από τη μελλοντική χρήση και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών μέσων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης με βάση τη συμβολή τους στην υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης και την αποτελεσματικότητά τους για τους δικαιούχους·

112.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποφασίσουν και να διατυπώσουν σαφείς μεταβατικούς κανόνες μεταξύ των περιόδων προγραμματισμού, προκειμένου να προωθηθούν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και η βιωσιμότητα των χρηματοοικονομικών μέσων·

113.  ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα ενιαίο χρηματοδοτικό μέσο, το οποίο να μπορεί να παρέχει τόσο δάνεια όσο και εγγυήσεις, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δραστηριότητα και την κρίσιμη μάζα·

114.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξεύρουν τρόπους για να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες στη διαδικασία επιλογής κατά τη διαχείριση επιχορηγήσεων για επενδυτικά μέτρα, αδυναμίες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εμφάνιση φαινομένων μη αποδοτικής δαπάνης ή μετατόπισης του οφέλους· ζητεί, για τον λόγο αυτό, από τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κατάλληλους και σαφώς προσδιορισμένους δείκτες, όπως την απόδοση της επένδυσης και τις προβλέψεις ταμειακής ροής, προκειμένου να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των έργων·

115.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν τρόπους συνδυασμού των επιχορηγήσεων με τα χρηματοοικονομικά μέσα στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, ώστε να επιτυγχάνεται η αποδοτικότερη χρήση των πόρων, βελτιστοποιώντας τα αποτελέσματα μόχλευσης/ανανέωσης·

116.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει σαφώς προσδιορισμένους επιχειρησιακούς κανόνες εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής εξόδου, έγκαιρα και πριν από το κλείσιμο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013·

Μέρος X – Ειδική Έκθεση αριθ. 6/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η αρτιότητα και η εφαρμογή του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ»

117.   εκφράζει την απογοήτευσή του διότι δεν κατέστη δυνατό να ληφθεί πλήρης ανάλυση της αποτελεσματικότητας των διάφορων συστημάτων κατανομής που εφαρμόστηκαν από τα κράτη μέλη κατά τη δεύτερη φάση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (2008-2012), η οποία θα ήταν εξαιρετικά σημαντική για τη διατύπωση πολιτικών συστάσεων βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

118.   σημειώνει ότι η αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επικεντρώθηκε στην εφαρμογή της δεύτερης φάσης του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (2008-2012), ενώ για την τρίτη φάση του εν λόγω συστήματος (2013-2020) αποφασίστηκαν και εφαρμόστηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων ενωσιακών μέτρων εναρμόνισης·

119.   επιδοκιμάζει το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις στο πλαίσιο για την προστασία της αρτιότητας του συστήματος, ιδίως μέσω της ενσωμάτωσης του μεγαλύτερου μέρους της αγοράς άμεσης παράδοσης για τα δικαιώματα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας(14) για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας(15) και του κανονισμού(16) για την κατάχρηση της αγοράς· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής συμπληρωματικών μέτρων σύμφωνα με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τους συναλλασσόμενους που υπόκεινται σε υποχρέωση συμμόρφωσης·

120.   παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς εκπομπών σε επίπεδο Ένωσης καθώς και των διαδικασιών συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής·

121.   θεωρεί ότι η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, οφείλει να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή στα κράτη μέλη και να παρέχει πιο διεξοδική βοήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει η σωστή ισορροπία μεταξύ της αυστηρής παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων και της εξακρίβωσης και του διοικητικού φόρτου· θεωρεί ότι η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει την προβλεψιμότητα των νομικών αποφάσεων καθώς και την ασφάλεια δικαίου, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

122.   σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολόγησε την αρτιότητα και την εφαρμογή του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, παρατηρεί όμως ότι είναι επίσης απαραίτητη η ανάλυση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εμπορίας εκπομπών και της επίτευξης των στόχων του, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της αλληλεπίδρασης μεταξύ ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, για παράδειγμα, στον τομέα της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέτρων ενεργειακής απόδοσης, τα οποία έχουν με τη σειρά τους σημαντικό αντίκτυπο στις εκπομπές CO2 και, συνεπώς, στην αγορά διοξειδίου του άνθρακα·

123. ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να συμπεριλάβει στην ανάλυσή του τους βιομηχανικούς τομείς που επηρεάζονται, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια δικαίου και την προβλεψιμότητα, και να εξετάσει κατά πόσο διασφαλίζεται ένα αξιόπιστο νομικό πλαίσιο και πώς οι πρόσφατες αναπροσαρμογές του πλαισίου του συστήματος εμπορίας εκπομπών έχουν πιθανές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα του συστήματος·

124.   εκφράζει την ανησυχία του διότι, κατά τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου, δεν είχε αντιμετωπιστεί πλήρως ο κίνδυνος απάτης στον τομέα του ΦΠΑ εντός του συστήματος εμπορίας εκπομπών, καθώς το ένα τρίτο των κρατών μελών δεν είχε εφαρμόσει ακόμη τη νομοθεσία σχετικά με τον μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης· καλεί τα κράτη μέλη να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση·

125.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί η διαρροή άνθρακα και να διασφαλιστεί η θεμιτή διεθνής ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τα υφιστάμενα μέτρα για τη δωρεάν κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπών· ζητεί να διενεργήσει η Επιτροπή αξιολόγηση των βιομηχανικών κλάδων και εταιρειών με επιρρέπεια στη διαρροή άνθρακα, ώστε να προσδιοριστούν σαφώς οι τομείς στους οποίους προκλήθηκε απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την ευρωπαϊκή βιομηχανία προς όφελος χωρών που δεν έχουν θεσπίσει αυστηρή νομοθεσία για το κλίμα·

Μέρος XI – Ειδική έκθεση αριθ. 7/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αστυνομική αποστολή της ΕΕ στο Αφγανιστάν: μικτά αποτελέσματα»

126.  ζητεί από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να εφαρμόσουν τα διδάγματα που αντλήθηκαν όχι μόνο από την αποστολή της EUPOL στο Αφγανιστάν αλλά και από άλλες αποστολές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), με στόχο να διευκολυνθούν η μεταφορά γνώσεων και τα αποτελέσματα συνέργειας μεταξύ των διαφόρων αποστολών· ζητεί να δοθούν σαφέστερες οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές από την ΕΥΕΔ για τις αποστολές της ΚΠΑΑ, όπου αυτό είναι σκόπιμο· επισημαίνει ότι ο συντονισμός μεταξύ όλων των συμμετεχόντων παραγόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, καθώς με άλλους διεθνείς παράγοντες, έχει καίρια σημασία για την επιτυχή έκβαση των εν εξελίξει και των μελλοντικών αποστολών·

127.  ζητεί από την ΕΥΕΔ να ενισχύσει τη λογοδοσία όσον αφορά το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της στο Αφγανιστάν, το Καταπιστευματικό Ταμείο υπέρ του Νόμου και της Τάξης στο Αφγανιστάν (LOTFA), το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του UNDP (Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών) και έχει επικριθεί για κακοδιαχείριση και έλλειψη διαφάνειας· επαναλαμβάνει επιπλέον την ανάγκη χρησιμοποίησης όλων των κατάλληλων διαύλων χρηματοδότησης για μελλοντικές αποστολές στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένων των καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ, με αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να εξασφαλίζονται η επίτευξη των στόχων πολιτικής της αποστολής και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση·

128.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να δημιουργήσουν συνέργειες και σημεία αλληλεπίδρασης μεταξύ των δραστηριοτήτων του έργου, καθώς και μια ισχυρή και αποτελεσματική σύνδεση μεταξύ των στόχων της αποστολής και των ορόσημων που καθορίζονται στο σχέδιο εκτέλεσης της αποστολής (MIP)·

129.  θεωρεί ότι θέματα όπως το φύλο, η ενδυνάμωση των γυναικών και η εκπαίδευση πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα προγράμματα κατάρτισης της EUPOL και άλλων αποστολών ΚΠΑΑ· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι παρά την εν γένει επιτυχία της EUPOL στις δραστηριότητες κατάρτισης, δεν υπήρξε αντίστοιχο αποτέλεσμα όσον αφορά την καθοδήγηση και την παροχή συμβουλών·

130.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συντονίζουν πιο διεξοδικά και εκ των προτέρων τις αποστολές ΚΠΑΑ με άλλες διμερείς αποστολές της Ένωσης και διεθνείς προσπάθειες με παρόμοιους στόχους· απευθύνει, εν προκειμένω, έκκληση για περισσότερη συνεργασία και μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, ώστε να προωθηθούν συνέργειες εντός ενός ευρωπαϊκού πλαισίου· ζητεί, στο πλαίσιο της εντολής για εν εξελίξει και μελλοντικές αποστολές ΚΠΑΑ, να καθορίζονται σαφώς οι αρμοδιότητες συντονισμού με άλλους φορείς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών·

131.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι αυτές ανταποκρίνονται στις επιχειρησιακές ανάγκες της ΚΠΑΑ· επισημαίνει ότι οι περίπλοκες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων είχαν αρνητική επίδραση στην υλοποίηση των έργων με αποτέλεσμα να σημειωθούν χαμηλές επιδόσεις, καθώς και ότι η χρήση απλουστευμένων ή ευέλικτων διαδικασιών οδήγησε σε αύξηση των διαδικασιών που κατέληξαν σε σύναψη σύμβασης·

132.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενισχύσουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των αποστολών ΚΠΑΑ βελτιώνοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η υποστήριξη της Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για την επίτευξη των εν λόγω μακροπρόθεσμων στόχων·

133.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να παρακολουθούν τα επιτεύγματα της Ένωσης μετά τη σταδιακή αποχώρηση της EUPOL έως τα τέλη του 2016, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω δέσμευσης μετά το 2016·

134.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να καταρτίσουν πολύ νωρίτερα λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για τη μείωση του μεγέθους των αποστολών και την περάτωσή τους, καθώς και την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων τους·

Μέρος ΧΙΙ – Ειδική έκθεση αριθ. 8/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των μικροεπιχειρηματιών η παρεχόμενη από την ΕΕ χρηματοδοτική στήριξη;»

135.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των μικροεπιχειρηματιών η παρεχόμενη από την ΕΕ χρηματοδοτική στήριξη;» και συμφωνεί κατ’ αρχήν με τις συστάσεις του·

136.  παρατηρεί ότι οι μικροπιστώσεις, αν και ακόμη θεωρούνται ανώριμες, αυξάνονται σταθερά στην Ένωση και έχουν αντίκτυπο στη δημιουργία άνω των 250 000 θέσεων εργασίας (στοιχεία του 2013)·

137.   είναι της γνώμης ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και των χρηματοδοτικών μέσων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress (EPMF), τα οποία τείνουν να υπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς· θεωρεί ότι, ανάλογα με τις διαφορετικές συνθήκες της αγοράς, μπορεί να είναι κατάλληλοι διαφορετικοί μηχανισμοί στήριξης·

138.   σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στον έλεγχό του συγκρίνει δύο ανόμοιους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και στόχους· τονίζει ότι το ΕΚΤ και ο EPMF διαφέρουν από πολλές απόψεις, και συγκεκριμένα ως προς τη δομή, τους κανόνες και τις ομάδες-στόχους, δεδομένου ότι ο EPMF είναι αποκλειστικά αφιερωμένος στη μικροχρηματοδότηση, ενώ το ΕΚΤ καλύπτει πολύ ευρύτερο φάσμα θεμάτων·

139.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι αυτές οι δύο χρηματοδοτικές διευκολύνσεις είναι συμπληρωματικές και ωφελούν σημαντικά τους μικροδανειολήπτες, μέσω των τριών μέσων χρηματοδότησης: επιχορηγήσεων, δανείων και εγγυήσεων· θεωρεί ότι οι επιχορηγήσεις – οι οποίες παρέχονται μόνο μέσω του ΕΚΤ – είναι εξίσου κεφαλαιώδεις για τις μικροπιστώσεις όσο και τα δύο άλλα μέσα και κατά την εκτίμηση της επίδοσής τους θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο συμπληρωματικός τους ρόλος·

140.  τονίζει ότι οι στόχοι της μικροχρηματοδότησης είναι σημαντικοί για τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης, την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της πρόσβασης των ανέργων, άλλων μειονεκτούντων ατόμων και των μικροεπιχειρήσεων στη χρηματοδότηση· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι οι επιχορηγήσεις και τα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να έχουν την πρωταρχική ευθύνη να βοηθούν τους πολίτες και τους μικροεπιχειρηματίες να ξεπερνούν τις δυσκολίες στην επίτευξη αυτών των στόχων·

141.  είναι της γνώμης ότι οι επιχορηγήσεις έχουν θεμελιώδη σημασία για την επίτευξη των στόχων της ανάπτυξης, της ένταξης και της απασχόλησης που ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους – Η συμβολή της Ένωσης στην εφαρμογή της ατζέντας της αξιοπρεπούς εργασίας στον κόσμο» (COM(2006)(0249), στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Κοινή δέσμευση για την απασχόληση» (COM(2009)0257) και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17) για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία·

142.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα ενισχυμένο σύστημα μικροχρηματοδοτήσεων ως εργαλείο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που στηρίζει τις ανάγκες όσων έχουν πραγματική ανάγκη·

143.  διαπιστώνει ότι η σχετικά χαμηλή εστίαση στα χρηματοδοτικά μέσα για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ευάλωτων ομάδων πρέπει να ξεπεραστεί στο EaSI για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·

144.  φρονεί ότι δεν υπήρχε αρκετή συμπληρωματικότητα ανάμεσα στον EPMF και στο ΕΚΤ, ώστε να ικανοποιηθεί η απαίτηση σύμφωνα με την οποία όλοι οι πάροχοι μικροπιστώσεων πρέπει να συνεργάζονται με οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης και καθοδήγησης, ειδικότερα με αυτές που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ·

145.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν και τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν ήδη αντιμετωπιστεί από την Επιτροπή στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο (2014-2020)·

Μέρος ΧΙΙΙ – Ειδική έκθεση αριθ. 9/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η στήριξη της ΕΕ για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και την κατάργηση της θανατικής ποινής»

146.  επικροτεί την ειδική έκθεση με θέμα τη στήριξη της Ένωσης για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και την κατάργηση της θανατικής ποινής και εκθέτει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του κατωτέρω·

147.  υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και των διμερών και πολυμερών σχέσεών της· πιστεύει ότι, επειδή αποτελούν βασική προτεραιότητα της Ένωσης, θα πρέπει να τους αποδίδεται συνεχής προσοχή·

148.  τονίζει ότι η Ένωση είναι σταθερά προσηλωμένη στους στόχους της αποτροπής και της εξάλειψης κάθε μορφής βασανιστηρίων και άλλης κακομεταχείρισης, καθώς και της κατάργησης της θανατικής ποινής· σημειώνει ότι το κύριο μέσο που χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό είναι το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), μέσω του οποίου παρέχονται επιχορηγήσεις σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την υλοποίηση έργων·

149.  σημειώνει ότι κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 διατέθηκαν 100,9 εκατομμύρια EUR στο πλαίσιο του ΕΜΔΔΑ για έργα σχετικά με την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και την κατάργηση της θανατικής ποινής· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το εν λόγω χρηματικό ποσό είναι σχετικά μικρό αν ληφθούν υπόψη οι φιλόδοξοι στόχοι του μέσου και η παγκόσμια εμβέλεια εφαρμογής του·

150.  τονίζει ότι η διασπορά της χρηματοδότησης – η οποία διατίθεται σε περισσότερες από 120 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο – αποδυναμώνει τον αντίκτυπο του ΕΜΔΔΑ· προτρέπει την Επιτροπή να βελτιώσει την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και να περιορίσει το πεδίο στόχευσης, προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα· επισημαίνει ότι οι πόροι θα πρέπει να κατανέμονται κατά προτεραιότητα σε χώρες όπου οι ανάγκες είναι μεγάλες και σε ζητήματα όπου υπάρχουν απτές δυνατότητες βελτίωσης· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται επιδιώκοντας μεγαλύτερη στόχευση στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2015·

151.  σημειώνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τα χρηματοδοτούμενα έργα συχνά δεν συντονίζονται κατάλληλα με άλλες δράσεις της Ένωσης, όπως η συνήθης αναπτυξιακή στήριξη και ο διάλογος με χώρες-εταίρους, δεν ήταν μέρος συνεκτικής και στρατηγικής προσέγγισης και δεν αλληλοσυμπληρώνονταν αποτελεσματικά· παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει μια συνολική στρατηγική, προκειμένου να αλληλοσυμπληρώνονται οι δραστηριότητες που έχουν τους ίδιους στόχους και να αποφεύγεται η διπλή χρηματοδότηση·

152.  παροτρύνει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να εστιάσουν την προσοχή και την πολιτική δυναμική στους τομείς όπου αυτό είναι περισσότερο αναγκαίο και να βελτιώσουν ταυτόχρονα την επιτόπου ικανότητα των αντιπροσωπειών της Ένωσης με στόχο την εμβάθυνση της αποτελεσματικότητας, των αποτελεσμάτων και της επίδρασης της νοοτροπίας στις πολιτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

153.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των διαλόγων, των ανά χώρα στρατηγικών και των ειδικών κατευθυντήριων γραμμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενσωματώσουν την διάσταση αυτή στις δράσεις τους, διασφαλίζοντας ότι βασικά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως η κατάργηση της θανατικής ποινής και η καταπολέμηση των βασανιστηρίων θα θίγονται συστηματικά σε όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής με τις τρίτες χώρες·

154.  θεωρεί ότι πρέπει να επιδιωχθεί στενότερος κοινός προγραμματισμός και παρακολούθηση μεταξύ της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη εναρμόνιση με τοπικές πολιτικές στρατηγικές και στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

155.  ζητεί να τεθεί σε εφαρμογή μια περισσότερο ποιοτική και στρατηγική προσέγγιση στη συνολική διαδικασία επιλογής των αιτήσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων· παροτρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει το εν λόγω μέσο σύμφωνα με μια μακροπρόθεσμη θεώρηση που θα βασίζεται σε συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους·

156.  προτρέπει την ΕΥΕΔ και τις αντιπροσωπείες της Ένωσης να παρακολουθούν συστηματικά τις εξελίξεις ή οπισθοδρομήσεις σε όλες τις χώρες του κόσμου και να χρησιμοποιούν κάθε μέσο επιρροής που διαθέτουν· υποστηρίζει τον ρόλο των αντιπροσωπειών της Ένωσης στην ανάλυση και διαμόρφωση πολιτικών καθώς και την αποστολή τους στους τομείς του συντονισμού και της υποβολής εκθέσεων·

157.  τονίζει ότι το εν λόγω μέσο αποτελεί μια καλή χαρτογράφηση για την ανάλυση της κατάστασης και της εξέλιξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο· επισημαίνει ότι η διαρκής παρουσία και το ενδιαφέρον της Ένωσης μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές όσον αφορά τα βασανιστήρια και τη θανατική ποινή· τονίζει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή χρειάζεται να αναπτύξει στρατηγική προσέγγιση ως προς το ζήτημα αυτό·

158.  σημειώνει ότι η Επιτροπή λαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άλλες χώρες μέσω διαφόρων διαύλων και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τον καθορισμό προτεραιοτήτων· σημειώνει με ανησυχία ότι, μολονότι η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της ειδικές ανά χώρα στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα οι οποίες περιέχουν διεξοδική ανάλυση της κατάστασης στις εκάστοτε χώρες και προβλέπουν βασικές προτεραιότητες στον εν λόγω τομέα, οι στρατηγικές αυτές δεν ελήφθησαν δεόντως υπόψη κατά τη διάθεση της χρηματοδότησης και τον συντονισμό άλλων δράσεων της Ένωσης· επισημαίνει ότι η προστιθέμενη αξία των ανά χώρα στρατηγικών είναι περιορισμένη λόγω του αυστηρά εμπιστευτικού τους χαρακτήρα· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση των αξιολογητών έργων στις στρατηγικές, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία·

159.  επικροτεί την προσέγγιση για τη χρηματοδότηση έργων με γνώμονα τη ζήτηση και την θεωρεί καλό τρόπο για την ενθάρρυνση της συμμετοχής πεπειραμένων οργανισμών που επιδεικνύουν ζήλο και προτείνουν έργα υψηλής ποιότητας· σημειώνει με ικανοποίηση ότι αυτή η προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή ενθαρρύνει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να σχεδιάζουν τα έργα τους σύμφωνα με τις διοικητικές, επιχειρησιακές και γεωγραφικές τους δυνατότητες και τη δική τους στρατηγική·

160.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι μικρότερου μεγέθους τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ενδέχεται να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όταν υποβάλλουν αιτήσεις επιχορήγησης, λόγω των χρονοβόρων και πολύπλοκων διαδικασιών υποβολής αιτήσεων, των γλωσσικών απαιτήσεων και/ή των απαιτήσεων όσον αφορά την πείρα· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει και να απλοποιήσει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ώστε να ενθαρρύνει την υποβολή αιτήσεων για ποιοτικά έργα·

161.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή διοργανώνει σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης απευθυνόμενα σε τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προάγει την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων, επιτρέπει την παροχή κλιμακωτών επιχορηγήσεων και, κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, διοργανώνει σεμινάριο για την κοινωνία των πολιτών πριν από τη δημοσίευση των διεθνών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για να δώσει τη δυνατότητα παρουσίασης του ΕΜΔΔΑ·

162.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η έλλειψη οικονομικής αυτονομίας των οργανώσεων υπονομεύει τη συνέχεια των δραστηριοτήτων τους, με κίνδυνο απώλειας εμπειρογνωμοσύνης· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή προσπαθεί να μετριάσει την οικονομική εξάρτηση των οργανώσεων αυτών παρέχοντας σε αυτές τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν υπαλλήλους για τη συγκέντρωση κεφαλαίων στο πλαίσιο του ΕΜΔΔΑ·

163.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα αποτελέσματα των έργων ήταν εν γένει δύσκολο να μετρηθούν, καθώς ο επιδιωκόμενος αντίκτυπος είναι συχνά άυλος, δεν υπάρχουν επιμέρους στόχοι για τους δείκτες επιδόσεων, ενώ οι εκθέσεις που διαβιβάζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Επιτροπή επικεντρώνονται στις δραστηριότητες·

164.  λαμβάνει υπόψη ότι η καταπολέμηση των βασανιστηρίων και η κατάργηση της θανατικής ποινής είναι μακροχρόνιες διαδικασίες, ο αντίκτυπος και τα αποτελέσματα είναι δύσκολο να προσδιοριστούν ποσοτικά, το ΕΜΔΔΑ αντιμετωπίζει ευαίσθητα ζητήματα σε δύσκολα πολιτικά πλαίσια και η εφαρμογή του απαιτεί ενδελεχή και χρονοβόρα διαχείριση·

165.  επισημαίνει ως προς αυτό ότι τα συστήματα για τη μέτρηση του αντίκτυπου είναι επίσης μάλλον αδύναμα, δεδομένου ότι τα λογικά πλαίσια για τα έργα είναι ασαφή και δεν εμπεριέχουν σαφώς καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και στόχους· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τις απαιτήσεις όσον αφορά τα λογικά πλαίσια των έργων, προκειμένου να αυξήσει τα αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία τους·

166.  καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει μια ενδελεχή αξιολόγηση αντίκτυπου για τη χρηματοδότηση από το ΕΜΔΔΑ και να συναγάγει συμπεράσματα από μια τέτοια ανάλυση· προτρέπει την Επιτροπή να λάβει υπόψη τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματα διαφορετικών ειδών έργων κατά τη διαδικασία επιλογής· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή εργάζεται ήδη πάνω στη βελτιωμένη αξιολόγηση αντίκτυπου των έργων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλεί την Επιτροπή να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

167.  σημειώνει ότι οι αξιολογήσεις έργων διενεργούνται βάσει συστήματος βαθμολόγησης και τυποποιημένων πινάκων αξιολόγησης με κριτήρια που καλύπτουν πτυχές του σχεδιασμού, της συνάφειας, της ικανότητας, της σκοπιμότητας, της αποτελεσματικότητας, της βιωσιμότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας, καθώς και ότι οι επιχορηγήσεις παρέχονται στα έργα που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία· σημειώνει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι τυποποιημένοι πίνακες αξιολόγησης εμφανίζουν μια σειρά αδυναμιών όσον αφορά την καθοδήγηση που διατίθεται για τη βαθμολόγηση βάσει των ανωτέρω κριτηρίων· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την καθοδήγηση και να επανεξετάσει την προοπτική βελτίωσης των τυποποιημένων πινάκων αξιολόγησης·

168.  ζητεί από την Επιτροπή να μετριάσει τις αδυναμίες της αξιολόγησής της όπως επισημάνθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο· επιδοκιμάζει παρ’ όλα αυτά την ύπαρξη ορισμένου βαθμού ευελιξίας στην αξιολόγηση των έργων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς η εν λόγω αξιολόγηση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλά ως μια τυπική διαδικασία «τσεκαρίσματος»· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η χρήση κοινής λογικής, όπως έχει επισημάνει παλαιότερα η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

169.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι περιγραφές των στόχων των περισσότερων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ήταν αόριστες· σημειώνει την παρατήρηση της Επιτροπής ότι η στρατηγική που προτιμά είναι μια ολιστική προσέγγιση σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων· καλεί ωστόσο την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι τα κονδύλια του ΕΜΔΔΑ χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικό τρόπο διασφαλίζοντας τη σκοπιμότητα, τη βιωσιμότητα και την προστιθέμενη αξία των έργων, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω του καθορισμού ελάχιστων απαιτήσεων για τα αποτελέσματα του έργου στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων·

170.  επικροτεί το γεγονός ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που επιθυμούν να λάβουν επιχορήγηση οφείλουν κατ’ αρχάς να υποβάλουν υπόμνημα στο οποίο να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου· θεωρεί το υπόμνημα μια χρονικά και οικονομικά αποδοτική λύση για την προεπιλογή των έργων·

171.  σημειώνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η επιλογή των έργων ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη αλλά δεν χαρακτηριζόταν από αυστηρότητα, καθώς και ότι οι αδυναμίες των έργων δεν αποκαταστάθηκαν ύστερα από τον εντοπισμό τους· σημειώνει με ικανοποίηση ότι τα συνολικά συμπεράσματα των επιτροπών αξιολόγησης παρουσιάστηκαν αρκετά λεπτομερώς· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι δραστηριότητες των έργων υλοποιήθηκαν κατά κανόνα σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους και ήταν οικονομικά αποδοτικές· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη συνέπεια των αξιολογήσεων των έργων·

172.  σημειώνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι δικαιούχοι οργανώσεις ερμηνεύουν διαφορετικά το τι καλύπτει το κατ’ αποκοπή ποσό για τις έμμεσες δαπάνες, πράγμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην υποτίμηση των εργασιών της οργάνωσης ή στην κάλυψη μη επιλέξιμων δαπανών· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τους κανόνες σχετικά με το κατ’ αποκοπή ποσό·

173.  επικροτεί το νέο σχέδιο δράσης της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019 ως μια ανανεωμένη πολιτική δέσμευση για την καθιέρωση μεγαλύτερης συνοχής και συνέπειας σε όλο το φάσμα των εξωτερικών πολιτικών και των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης·

174.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει μία βασιζόμενη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση και θα συνεχίσει να το πράττει μέσω της ενσωμάτωσης της προσέγγισης αυτής σε διαδικασίες και υποδείγματα, της κατάρτισης χαρτών πορείας και της διοργάνωσης προγραμμάτων επιμόρφωσης·

Μέρος XIV – Ειδική έκθεση αριθ. 10/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Προβλήματα στις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των δαπανών συνοχής της ΕΕ: πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίλυσή τους»

175.  επικροτεί τις διαπιστώσεις και τις συστάσεις της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Προβλήματα στις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των δαπανών συνοχής της ΕΕ: πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίλυσή τους»·

176.  σημειώνει ότι με συνολικά κονδύλια ύψους 349 δισεκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2007-2013, η πολιτική συνοχής αποτελεί τη βασική πολιτική που στοχεύει στην μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της εφαρμογής ορθών διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων, όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο εντοπίζει την διαδικασία σύναψης συμβάσεων ως βασική πηγή των σφαλμάτων όσον αφορά τις δαπάνες της Ένωσης για τη συνοχή·

177.  επισημαίνει ότι το 40 % των έργων που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2007-2013 περιείχαν σφάλματα σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και ότι τα κυριότερα σφάλματα ήταν η αδικαιολόγητη απευθείας ανάθεση, η εσφαλμένη εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής και η μεροληπτική επιλογή·

178.  σημειώνει ότι οι κύριες πηγές σφαλμάτων ήταν η έλλειψη διοικητικής ικανότητας, η εσφαλμένη μεταφορά οδηγιών της Ένωσης στο εθνικό δίκαιο από τα κράτη μέλη, ανακολουθίες στην ερμηνεία της νομοθεσίας και ανεπαρκής προγραμματισμός·

179.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η πολυπλοκότητα του νομικού και διοικητικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων θεωρείται ως μία από τις αιτίες των σφαλμάτων· σημειώνει ότι το 90% των 69 ελεγκτικών αρχών υποστήριξαν ότι το σημερινό επίπεδο πολυπλοκότητας είναι υψηλότερο απ’ όσο χρειάζεται· σημειώνει ότι περίπου το 50 % των αρχών αυτών επεσήμαναν ότι η βασική πτυχή της πρακτικής των δημόσιων συμβάσεων η οποία επιδέχεται βελτίωση θα μπορούσε να είναι η απλούστευση των διαδικασιών·

180.  καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να αποφεύγουν κανόνες που υπερβαίνουν τα όρια των οδηγιών της Ένωσης· πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο θα ενθαρρυνόταν και θα διευκολυνόταν επίσης η συμμετοχή των ΜΜΕ στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων·

181.  σημειώνει ότι η κύρια διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ήταν ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καταβάλλουν ανεπαρκείς προσπάθειες για τη διεξαγωγή τακτικής και συστηματικής ανάλυσης των δημόσιων συμβάσεων και ότι η έλλειψη συνεκτικών και αναλυτικών στοιχείων κατέστησε αδύνατη την ανάλυση, αντιμετώπιση και πρόληψη των σφαλμάτων αυτών·

182.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει μια βάση δεδομένων με σκοπό την ανάλυση της συχνότητας, της σοβαρότητας και των αιτίων των σφαλμάτων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνει συνεπείς και αξιόπιστες πληροφορίες από τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρατυπίες·

183.  χαιρετίζει την προορατική προσέγγιση που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η οποία έχει ως στόχο να στηρίξει, μέσω της καθοδήγησης, της παρακολούθησης και της τεχνικής συνδρομής, τα εθνικά σχέδια δράσης που πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2016· αναγνωρίζει ότι, με αυτήν την προορατική προσέγγιση, η Επιτροπή σκοπεύει να περιορίσει τον κίνδυνο της πιθανής αναστολής πληρωμών προς επιχειρησιακά προγράμματα μετά το 2016·

184.  αναμένει από την Επιτροπή να αναστείλει τις πληρωμές και να επιβάλει δημοσιονομικές διορθώσεις στα κράτη μέλη που δεν μπόρεσαν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους μόνο ως έσχατη λύση, αφού θα έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα μέσα πρόληψης, διόρθωσης και βοήθειας·

185.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, ενώ η Επιτροπή αντιμετωπίζει εδώ και πολύ καιρό τα προβλήματα των σφαλμάτων στις δημόσιες συμβάσεις που ήταν εμφανή στον τομέα της πολιτικής συνοχής, τώρα το πράττει με πιο συντονισμένο τρόπο στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις· καλεί σε αυτό το πλαίσιο την Επιτροπή να προωθήσει την εφαρμογή αυτού του σχεδίου και να υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση για την πρόοδό του·

186.  αναμένει από την Επιτροπή να συγκροτήσει ομάδα υψηλού επιπέδου η οποία θα ηγείται των προσπαθειών επίλυσης των προβλημάτων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και θα προωθεί την απλούστευσή του·

187.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρέχουν οι ηλεκτρονικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες προσφέρουν πολλές δυνατότητες για βελτίωση της διαφάνειας και της ευρύτερης πρόσβασης σε διαγωνισμούς – και για τις ΜΜΕ – καθώς και για πρόληψη των παρατυπιών και της απάτης·

188.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους στον τομέα της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών·

189.  επικροτεί το βασιζόμενο στην ΤΠ εργαλείο προειδοποίησης για απάτη ARACHNE και καλεί όλα τα κράτη μέλη να καταχωρίζουν συγκεντρωτικά και καλής ποιότητας στοιχεία, ώστε να συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία αυτού του προγράμματος·

Μέρος XV – Ειδική Έκθεση αριθ. 11/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Διαχειρίζεται ορθά η Επιτροπή τις συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης;»

190.  επικροτεί το σταθερότερο νομικό πλαίσιο που προσφέρουν οι συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ), σε σύγκριση με τις ιδιωτικές συμφωνίες· σημειώνει ότι οι ευρωπαίοι πλοιοκτήτες έχουν εκφράσει την προτίμησή τους για τις ΣΑΣ και έχουν ζητήσει από την Επιτροπή να επεκτείνει το δίκτυο συμφωνιών·

191.  ζητεί από την Επιτροπή να τηρεί με μεγαλύτερη συνέπεια τη ρήτρα αποκλειστικότητας· σημειώνει ότι, μολονότι ορισμένοι παράγοντες δεν εξαρτώνται από την Επιτροπή, θα πρέπει αυτή να κινήσει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης ενός νέου πρωτοκόλλου πολύ πριν από τη λήξη του τρέχοντος· προτρέπει την Επιτροπή να συντομεύσει τη χρονική διάρκεια των διαπραγματεύσεων, όπου αυτό είναι δυνατόν·

192.  προτρέπει την Επιτροπή να βελτιώσει τη συνοχή μεταξύ των ΣΑΣ και άλλων πρωτοβουλιών και πηγών χρηματοδότησης της Ένωσης στον αλιευτικό τομέα εντός της ίδιας περιφέρειας, να καθορίσει περιφερειακές στρατηγικές για την ανάπτυξη του συστήματος διακυβέρνησης της αλιείας και να διασφαλίσει ότι τα πρωτόκολλα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εντός της ίδιας περιφέρειας συνάδουν με τη σχετική περιφερειακή στρατηγική και με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

193.  ζητεί από την Επιτροπή να επικεντρωθεί περισσότερο στις περιοριστικές τεχνικές προϋποθέσεις, όπως στον στενό ορισμό των αλιευτικών ζωνών· υπογραμμίζει ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την κερδοφορία του εξωτερικού στόλου της Ένωσης·

194.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη χρησιμοποίηση προηγούμενων πρωτοκόλλων και να επιχειρήσει να συνδέσει αποτελεσματικότερα τις πληρωμές για τα δικαιώματα πρόσβασης με τα πραγματικά αλιεύματα, αποτρέποντας συγχρόνως τις αρνητικές συνέπειες στις αλιευτικές δραστηριότητες·

195.  σημειώνει με ανησυχία ότι το κόστος των ΣΑΣ που διαπραγματεύθηκε η Επιτροπή ήταν σχετικά υψηλό, λαμβανομένου υπόψη του βαθμού χρήσης τους κατά το παρελθόν· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις αρχές της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας κατά την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων για τις ΣΑΣ, ούτως ώστε να εγγυηθεί τη βέλτιστη σχέση κόστους-ωφέλειας και τη συμμόρφωση με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση·

196.  σημειώνει ότι οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις θα πρέπει να εστιάζουν στην εξασφάλιση συνεπούς και συγκρίσιμης ανάλυσης της απόδοσης των δημόσιων πόρων που δαπανώνται στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων, καθώς και ολοκληρωμένης και κριτικής ανάλυσης της αποτελεσματικότητάς τους τόσο για την Ένωση όσο και την ενδιαφερόμενη χώρα-εταίρο·

197.  παροτρύνει την Επιτροπή να αυξήσει τη διαπραγματευτική της ισχύ· υπογραμμίζει τη σημασία της συνολικής χρηματικής αντιπαροχής της Ένωσης προς τις χώρες-εταίρους·

198.  προτρέπει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία για την εκ των υστέρων έκθεσή της· ζητεί από την Επιτροπή να τα διαθέσει εγκαίρως στα ενδιαφερόμενα μέρη·

199.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την αποδοχή ηλεκτρονικών αδειών ή καταλόγου εγκεκριμένων σκαφών στις χώρες-εταίρους για ολόκληρη την περίοδο ισχύος των αδειών· υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθούν οι καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει και να μειώσει τις διαδικαστικές συμφορήσεις·

200.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η νέα βάση δεδομένων για τα αλιεύματα χρησιμοποιείται πλήρως από τα κράτη μέλη σημαίας και περιέχει αξιόπιστα δεδομένα για τα αλιεύματα, τα οποία μπορούν να ενοποιούνται, να παρακολουθούνται και να επικαιροποιούνται·

201.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για τη διαχείριση δεδομένων για τα αλιεύματα· σημειώνει ακόμη ότι αυτή η βάση δεδομένων θα πρέπει να περιέχει εβδομαδιαία δεδομένα για τα αλιεύματα από τα κράτη μέλη, κατανεμημένα ανά αλιευτική ζώνη· σημειώνει με ανησυχία ότι αυτή η βάση δεδομένων εξακολουθούσε να μην βρίσκεται σε λειτουργία κατά την περίοδο πραγματοποίησης του ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ότι τα κράτη μέλη δεν είχαν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων· καλεί την Επιτροπή να επιλύσει το ζήτημα αυτό σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, καθώς και να συμπεριλαμβάνει σαφή και συνεπή δεδομένα όσον αφορά τα πραγματικά τελικά αλιεύματα, προκειμένου να αποφεύγονται πιθανές αρνητικές χρηματοοικονομικές συνέπειες όταν τα τελικά αλιεύματα είναι περισσότερα από το βάρος αναφοράς·

202.  προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί πιο στενά την εφαρμογή της τομεακής στήριξης, ώστε να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την οικονομική αποδοτικότητά της· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό συντονισμό των δράσεων που υλοποιούνται από τις χώρες-εταίρους· καλεί την Επιτροπή να περιλάβει στα πρωτόκολλα τυπικούς όρους επιλεξιμότητας για δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν·

203.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εκταμιεύσεις της τομεακής στήριξης είναι συνεπείς με άλλες πληρωμές στο πλαίσιο της δημοσιονομικής στήριξης και βασίζονται στα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι χώρες-εταίροι κατά την εφαρμογή του πίνακα των από κοινού συμφωνημένων δράσεων·

204.  σημειώνει με ανησυχία ότι, μολονότι οι πληρωμές τομεακής στήριξης θα πρέπει να καταβάλλονται όταν οι χώρες-εταίροι είναι σε θέση να παρουσιάσουν αποτελέσματα, τα τρέχοντα πρωτόκολλα εξακολουθούν να μην παρέχουν τη δυνατότητα μερικών πληρωμών όταν τα προβλεπόμενα αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί μόνο μερικώς· λαμβάνει υπό σημείωση την παρατήρηση της Επιτροπής ότι, στις περιπτώσεις που δεν έχουν επιτευχθεί αποτελέσματα ή έχουν επιτευχθεί μερικώς, η πληρωμή της τομεακής στήριξης για το επόμενο έτος πρέπει να αναστέλλεται έως ότου επιτευχθούν οι στόχοι· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να περιλάβει, όπου αυτό είναι δυνατόν, στα νέα πρωτόκολλα τη δυνατότητα μερικών πληρωμών της τομεακής στήριξης·

Μέρος XVI – Ειδική Έκθεση αριθ. 12/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η προτεραιότητα της ΕΕ για την προώθηση μιας αγροτικής οικονομίας βασισμένης στη γνώση επηρεάστηκε από την κακή διαχείριση των μέτρων μεταφοράς γνώσεων και παροχής συμβουλών»

205.  ζητεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν διαδικασίες για την ανάλυση των αναγκών των αγροτικών φορέων σε γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες να μην παραμένουν μόνο στον καθορισμό των ευρύτερων θεμάτων, ιδίως όσον αφορά τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων ή τις περιόδους διαγωνισμού, και από την Επιτροπή να παράσχει πρόσθετη καθοδήγηση ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα πρέπει να διεξάγουν τέτοιου είδους επαναλαμβανόμενες αναλύσεις, διατυπώνοντας την καθοδήγηση αυτή με συγκεκριμένους και όχι γενικούς όρους·

206.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε η στήριξη για τη σύσταση νέων υπηρεσιών παροχής συμβουλών να χορηγείται μόνο όταν υπάρχει αποδεδειγμένα έλλειμμα σε σχετικές υπηρεσίες του οικείου τομέα και όταν υπάρχει ανάγκη χρηματοδότησης νέου προσωπικού, εγκαταστάσεων ή/και εξοπλισμού·

207.  καλεί τα κράτη μέλη να επιλέξουν τους παρόχους υπηρεσιών που θα λαμβάνουν δημόσιους πόρους μέσω δίκαιου και διαφανούς ανταγωνισμού, ανεξαρτήτως του αν θα χρησιμοποιήσουν για τον σκοπό αυτό προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων ή επίσημες διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων·

208.   συνιστά στα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις οδηγίες περί δημόσιων συμβάσεων προς επαγγελματίες σχετικά με την αποφυγή των πλέον κοινών σφαλμάτων σε έργα που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία·

209.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει πρόσθετες ειδικές οδηγίες όσον αφορά την εσωτερική παροχή υπηρεσιών, την ανάθεση υπηρεσιών σε υπεργολάβους και την αξιολόγηση της παροχής υπηρεσιών από κοινοπραξίες καθώς και να παρακολουθεί επαρκώς τις διαδικασίες των κρατών μελών, ώστε να διασφαλίζει ότι η επιλογή των δραστηριοτήτων μεταφοράς γνώσεων και παροχής συμβουλών είναι ανταγωνιστική, δίκαιη και διαφανής·

210.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογούν την ανάγκη στήριξης δραστηριοτήτων μεταφοράς γνώσεων και παροχής συμβουλών οι οποίες είναι άμεσα διαθέσιμες στην αγορά σε λογική τιμή και, όταν η εν λόγω ανάγκη αιτιολογείται, να μεριμνούν ώστε το κόστος των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν στήριξη να μην υπερβαίνει το κόστος παρόμοιων δραστηριοτήτων που προσφέρονται στην αγορά·

211.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα πρώτα βήματα που έχουν γίνει για την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας μεταξύ των ταμείων της Ένωσης, ώστε να μετριαστεί ο κίνδυνος διπλής χρηματοδότησης και διοικητικών επικαλύψεων·

212.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν συστήματα ανατροφοδότησης τα οποία να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες από την παρακολούθηση και την αξιολόγηση για τη βελτίωση των επόμενων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ή διαδικασιών διαγωνισμού και ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τέτοιου είδους επαναλαμβανόμενες διαδικασίες ανατροφοδότησης και να παρακολουθήσει εάν τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει αυτές τις διαδικασίες·

213.  ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει, αμελλητί, το προφίλ κινδύνου των μέτρων μεταφοράς γνώσεων και παροχής συμβουλών, καθώς και να ενισχύσει αναλόγως την εποπτεία και διαχείρισή της·

214.  καλεί τα κράτη μέλη να πραγματοποιούν ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και να συνεχίσουν την αξιολόγηση των έργων τους, ώστε να έχουν μια καλή βάση για την περίοδο εφαρμογής 2014-2020·

215.   καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει συνολική αξιολόγηση των υπηρεσιών παροχής συμβουλών εστιάζοντας στα αποτελέσματα και στις καθαρές επιπτώσεις, προκειμένου να αποφευχθεί μια καθαρά ποσοτική αξιολόγηση των επενδύσεων·

216.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά με μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο δραστηριοτήτων δικτύωσης·

Μέρος XVII - Ειδική έκθεση αριθ. 13/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Στήριξη της ΕΕ προς τις χώρες παραγωγής ξυλείας στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης FLEGT»

217.  επικροτεί την ειδική έκθεση με θέμα τη στήριξη της Ένωσης προς τις χώρες παραγωγής ξυλείας στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης FLEGT και εκθέτει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του κατωτέρω·

218.  θεωρεί την πρωτοβουλία FLEGT ουσιώδους σημασίας για τη βελτίωση της διακυβέρνησης των δασών, τη διατήρηση των δασών και τη διασφάλιση της επιβολής του νόμου, ιδίως με τη χρήση κάθε δυνατού μέσου όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης ή ο διεξοδικός οικονομικός έλεγχος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το παγκόσμιο ζήτημα της παράνομης υλοτομίας και να διασφαλιστούν οι εξαγωγές ξυλείας προς την Ένωση·

219.  εκφράζει εντούτοις τη λύπη του για τις σωρευτικές αδυναμίες που εντοπίστηκαν στη φάση εφαρμογής του σχεδίου δράσης και των έργων FLEGT, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια ταχεία και διεξοδική αξιολόγηση·

220.  πιστεύει ακράδαντα ότι έφτασε πλέον η ώρα, μετά τη διάθεση 300 εκατομμυρίων EUR κατά την περίοδο 2003-2013 για στήριξη στο πλαίσιο του FLEGT, να πραγματοποιηθεί μια αξιόπιστη ανάλυση κόστους-οφέλους για τη διαδικασία FLEGT με σκοπό τη μείωση της παράνομης υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου αλλά και την απλοποίηση των υφιστάμενων μηχανισμών, ώστε να καταστούν περισσότερο αποδοτικοί από πλευράς αποτελεσμάτων και αντίκτυπου·

221.  εκφράζει τη λύπη του για την βραδεία εφαρμογή του σχεδίου δράσης FLEGT, την καθυστερημένη έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18) (κανονισμός της Ένωσης για την ξυλεία) καθώς και για το γεγονός ότι η Επιτροπή άργησε να αντλήσει διδάγματα από τη συνολική χρηματοδότηση για το FLEGT·

222.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στις προσπάθειές της για παροχή βοήθειας με βάση σαφείς στόχους και κριτήρια· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εγκαταλείψει τη διάρθρωση της ενωσιακής χρηματοδότησης από διαφορετικούς προϋπολογισμούς και να εξετάσει το ενδεχόμενο ενός ενιαίου, σαφώς προσδιορισμένου προϋπολογισμού·

223.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει ταχέως τα πλαίσια διαφάνειας και λογοδοσίας μέσω της παρακολούθησης και τακτικής υποβολής εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένης κατάλληλης αξιολόγησης της προόδου· παροτρύνει, επιπλέον, την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία στα κράτη μέλη, να υποβάλλει σχετική έκθεση και να προβαίνει στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για να εξασφαλίσει την εφαρμογή του·

224.  ζητεί από την Επιτροπή να βελτιστοποιήσει και να συντονίσει καλύτερα τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας στο πλαίσιο των διαφορετικών πολιτικών της Ένωσης και των υπηρεσιών που συμμετέχουν·

225.  υπενθυμίζει ότι η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων ξυλείας, μέσω ενός νομίμως θεσπισθέντος λειτουργικού συστήματος αδειοδότησης μεταξύ της Ένωσης και των χωρών εξαγωγής ξυλείας, θα πρέπει να αποτελεί πάγιο και κεντρικό στόχο, ιδίως αν ληφθούν υπόψη παράγοντες που επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως η εκτεταμένη διαφθορά, η ελλιπής επιβολή του νόμου και η ανεπαρκής εκτίμηση των κινδύνων και των περιορισμών των έργων·

226.  ζητεί από την Επιτροπή να διαπραγματευτεί πρότυπα για την εισαγωγή ξυλείας στις μελλοντικές διμερείς ή πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες, προκειμένου να μην υπονομευθεί η πρόοδος που έχει συντελεστεί με τις χώρες παραγωγής ξυλείας στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης FLEGT·

227.  θεωρεί ότι τα κενά διακυβέρνησης στο σύστημα FLEGT θα πρέπει να αντιμετωπιστούν είτε στο πλαίσιο εξωτερικής αξιολόγησης της δράσης FLEGT είτε σε ad hoc βάση από την Επιτροπή·

Μέρος XVIII – Ειδική έκθεση αριθ. 14/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Επενδυτική Διευκόλυνση ΑΚΕ: προσφέρει προστιθέμενη αξία;»

228.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση για την προστιθέμενη αξία της Επενδυτικής Διευκόλυνσης ΑΚΕ ως συγκεκριμένο και θετικό παράδειγμα παρακολούθησης της διαδικασίας απαλλαγής του 2012 και του 2013 από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στα πλαίσια της οποίας το Κοινοβούλιο ζήτησε τη σύνταξη ειδικής έκθεσης σχετικά με τις επιδόσεις και την ευθυγράμμιση με τις αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης και τους στόχους των εξωτερικών δανειακών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), πριν από την ενδιάμεση επανεξέταση της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ και την ενδιάμεση επανεξέταση της Επενδυτικής Διευκόλυνσης·

229.  θεωρεί ότι η ενσωμάτωση ενός τέτοιου ελέγχου της Επενδυτικής Διευκόλυνσης ΑΚΕ στο πρόγραμμα εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελεί ορθή πρακτική όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Ελεγκτικού Συνεδρίου και το κοινό ελεγκτικό τους έργο·

230.  εκτιμά ότι η εν λόγω έκθεση ελέγχου αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα, δεδομένου ότι είναι ο πρώτος έλεγχος που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο στον συγκεκριμένο τομέα· εκφράζει τη λύπη του διότι η Επενδυτική Διευκόλυνση δεν εμπίπτει στην εμβέλεια του ετήσιου ελέγχου που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του οποίου εκδίδει δήλωση αξιοπιστίας·

231.  σημειώνει τα θετικά συμπεράσματα όσον αφορά τη συνοχή της Επενδυτικής Διευκόλυνσης ΑΚΕ με τους στόχους αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης και την καταλυτική επίδραση που ασκεί· επιδοκιμάζει την καλή συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ και της Επιτροπής, ιδιαίτερα όσον αφορά τον προσδιορισμό και την επιλογή έργων·

232.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ακριβέστερα την προστιθέμενη αξία της Επενδυτικής Διευκόλυνσης ΑΚΕ· καλεί, συνεπώς, το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε μελλοντικές ειδικές εκθέσεις, να δίδει πιο συγκεκριμένα παραδείγματα και να παρουσιάζει ορισμένα έργα, προκειμένου να επεξηγεί καλύτερα τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιοποιήσει αυτή την πρώτη εμπειρία για να βελτιώσει περαιτέρω τα μέσα αξιολόγησης της μόχλευσης, της καταλυτικής επίδρασης και της προστιθέμενης αξίας τέτοιων διευκολύνσεων· καλεί, επίσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάσει την προστιθέμενη αξία όχι μόνο μέσω του κλασικού Τρίπτυχου (οικονομία, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα) αλλά και υπό μια ευρύτερη έννοια που περιλαμβάνει ένα δεύτερο Τρίπτυχο (οικολογία, ισότητα και δεοντολογία)·

233.  συμφωνεί με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις και διαπραγματεύσεις της, όπως στην αναθεώρηση της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ ή στη συμφωνία που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού·

234.  συστήνει την ταχεία προσαρμογή της Επενδυτικής Διευκόλυνσης και της πολιτικής της ΕΤΕπ, σύμφωνα με την έκβαση της COP 21 και τους πιθανούς Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) μετά το 2015, για να διασφαλιστεί η πολιτική συνοχή της Ένωσης· εκτιμά ότι θα πρέπει να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη προτεραιότητα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και όλων των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεών της, ειδικά στις φτωχότερες χώρες του κόσμου·

235.  εκτιμά ότι αποτελεί ζήτημα καίριας σημασίας για την ΕΤΕπ να επενδύει συνεχώς χρόνο στην υποχρέωση της δέουσας επιμέλειας, σε συνδυασμό με εργαλεία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, προκειμένου να αποκτήσει καλύτερη γνώση του προφίλ των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και δικαιούχων και να αξιολογεί επίσης καλύτερα τον αντίκτυπο των έργων για τους τελικούς δικαιούχους· καλεί την ΕΤΕπ να λάβει σοβαρά υπόψη τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να βελτιώσει τις τρέχουσες πρακτικές, προκειμένου να ενισχύσει την προστιθέμενη αξία της Επενδυτικής Διευκόλυνσης ΑΚΕ·

236.  θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρχει ούτε μία δαπάνη χρηματοδοτούμενη από τους φορολογούμενους της Ένωσης που να μην υπόκειται στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το Κοινοβούλιο· επαναλαμβάνει, συνεπώς, και πιστεύει ακράδαντα ότι η Επενδυτική Διευκόλυνση, την οποία διαχειρίζεται η ΕTΕπ εξ ονόματος της Ένωσης, θα πρέπει επίσης να υπόκειται στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι η Επενδυτική Διευκόλυνση χρηματοδοτείται με χρήματα των φορολογούμενων της Ένωσης·

237.  επισημαίνει ότι η τριμερής συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 287 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διέπει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ, της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τις μεθόδους των ελέγχων που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο στη δραστηριότητα της ΕΤΕπ που αφορά τη διαχείριση των πόρων της Ένωσης και των κρατών μελών πρόκειται να αναθεωρηθεί το 2015· επαναλαμβάνει τη θέση του Κοινοβουλίου ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να περιληφθούν σε αυτές όλα τα νέα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΤΕπ που αφορούν δημόσιους πόρους προερχόμενους από την Ένωση ή από το ΕΤΑ·

Μέρος XIX – Ειδική έκθεση αριθ. 15/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Υποστήριξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ανατολική Αφρική μέσω της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ΑΚΕ-ΕΕ στον τομέα της ενέργειας»

238.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση με θέμα την υποστήριξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ανατολική Αφρική μέσω της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ΑΚΕ-ΕΕ στον τομέα της ενέργειας και εκθέτει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του κατωτέρω·

239.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι από τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης για την Ενέργεια έχει καταστεί υποχρεωτική η διενέργεια προκαταρκτικής ανάλυσης σκοπιμότητας· επισημαίνει ότι αυτές οι αναλύσεις σκοπιμότητας θα πρέπει να βασίζονται σε ακριβή και ρεαλιστικά σενάρια· τονίζει επίσης ότι τα σενάρια θα πρέπει να περιλαμβάνουν ήδη εκτιμήσεις σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι τοπικές κοινότητες μπορούν να συμπεριληφθούν στην υλοποίηση του έργου, προκειμένου να βελτιωθεί ο ενστερνισμός από τον τοπικό πληθυσμό και να προωθηθεί καλύτερα το έργο·

240.  είναι της γνώμης ότι η σύνδεση μεταξύ σκοπιμότητας του έργου και κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς του θα πρέπει να παγιωθεί αρτιότερα, προκειμένου να διασφαλιστούν όχι απλώς η αποδοτικότητα, η συνεκτικότητα και η προβολή των επενδυτικών έργων της Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης για την Ενέργεια, αλλά και η αποτελεσματικότητά τους και η επίτευξη ευρύτερων αποτελεσμάτων στις ενδιαφερόμενες περιοχές·

241.  θεωρεί ότι η παρακολούθηση των έργων και των συναφών κινδύνων θα πρέπει να πραγματοποιείται τακτικά και να συνοδεύεται από ταχέα μέτρα μετριασμού, με σκοπό την προσαρμογή, εφόσον χρειαστεί, της στρατηγικής για τις συμβάσεις και της διαδικασίας επιλογής και υλοποίησης· θεωρεί ότι οι διαπιστώσεις που παρατίθενται στις εκθέσεις παρακολούθησης θα πρέπει να αξιοποιηθούν στην εκτέλεση των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων που θα ακολουθήσουν·

242.  καλεί τη Χρηματοδοτική Διευκόλυνση για την Ενέργεια να διασφαλίσει ότι οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως οι ΜΚΟ ή οι τοπικές κοινότητες, συμμετέχουν καθ᾽ όλη τη διάρκεια των έργων, από την έναρξη έως και μετά την ολοκλήρωσή τους, λαμβάνοντας προσεκτικά υπόψη τις ανάγκες των συγκεκριμένων έργων· ζητεί να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη στήριξη της ανάπτυξης τοπικών ικανοτήτων με κατάλληλη προσφορά επιμόρφωσης καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός έργου, με κύριο στόχο να βελτιωθεί περαιτέρω ο ενστερνισμός από τον τοπικό πληθυσμό και να προωθηθεί ο συντονισμός, ούτως ώστε το έργο να είναι βιώσιμο και αειφόρο μετά το πέρας της περιόδου χρηματοδότησης·

243.  καλεί τη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Επιτροπής (ΓΔ DEVCO) να εξασφαλίσει ότι οι εταίροι υλοποίησης απαντούν σε όλα τα αιτήματα για παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση του/των έργου/ων· καλεί τη ΓΔ DEVCO να εστιάσει ιδιαίτερα σε ενδεχόμενες δραστηριότητες διαφθοράς και/ή απάτης εκ μέρους των εταίρων υλοποίησης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αποφυγή περιττού επιπρόσθετου διοικητικού φόρτου· καλεί τη ΓΔ DEVCO, στην περίπτωση διαφθοράς και/ή απάτης, να καταγγείλει δεόντως τα σχετικά συμβόλαια και να αναζητήσει νέους εταίρους στην περιοχή·

244.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή της πολιτικής και τη στενή συνεργασία με τους λοιπούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, ειδικά με τα όργανα του ΟΗΕ και την πρωτοβουλία SE4ALL («Βιώσιμη ενέργεια για όλους»), όχι όμως μόνο στον τομέα της ενέργειας, με στόχο την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων για τους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή και για το περιβάλλον· θεωρεί ότι οι συνέργειες με άλλα επιτόπια έργα, περιλαμβανομένων έργων σε φάση σχεδιασμού όπου αυτό είναι δυνατό, θα πρέπει να αξιοποιούνται από όλα τα έργα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό·

Μέρος XX – Ειδική Έκθεση αριθ. 16/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας: απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες»

245.  καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, να συντονίσουν τις επενδύσεις τους σε ενεργειακές υποδομές και τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζουν τις ενεργειακές αγορές τους, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη αξιοποίηση των χρημάτων της Ένωσης·

246.  θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς ενέργειας πρέπει να ξεκινήσουν σε επίπεδο κρατών μελών· θεωρεί ότι η εφαρμογή των από κοινού συμφωνημένων δεσμών μέτρων για την ενέργεια, ιδιαίτερα της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια, θα δημιουργούσε τις συνθήκες για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

247.   τονίζει, λαμβάνοντας υπόψη τη μελλοντική περιφερειακή προσέγγιση για την ενεργειακή ασφάλεια, ότι είναι σημαντικό να μπορούν τα επιμέρους κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την υποδομή που είναι αναγκαία για την εξαγωγή και την εισαγωγή ενέργειας, αλλά και να λειτουργούν ως χώρες διαμετακόμισης για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο·

248.   τονίζει ότι όλα τα μελλοντικά ενεργειακά έργα της Ένωσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης και με τις αρχές της ενεργειακής ένωσης: διαφοροποίηση, ασφάλεια εφοδιασμού, προσβασιμότητα, ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα·

249.   θεωρεί ότι η ενίσχυση και η βελτίωση των διασυνδέσεων με τα γειτονικά κράτη μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως προτεραιότητα· ενθαρρύνει την ανάπτυξη της ικανότητας αμφίδρομης ροής (ροές διπλής κατεύθυνσης) σε κάθε συνοριακή διασύνδεση με συμμετοχή εκείνων των κρατών μελών από τα οποία διέρχονται διάδρομοι·

250.  θεωρεί ότι η υλοποίηση στρατηγικών έργων υποδομών συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική·

251.  καλεί την Επιτροπή να διαθέσει περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους και να εκχωρήσει περισσότερες εξουσίες στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και θεωρεί ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσλάβει πρόσθετο προσωπικό, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης και αποτελεσματική παρακολούθηση των αγορών ενέργειας·

Μέρος XXI – Ειδική έκθεση αριθ. 17/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Στήριξη των Ομάδων Δράσης για τους Νέους από την Επιτροπή: επιτυχής ο αναπροσανατολισμός της χρηματοδότησης του ΕΚΤ, αλλά ανεπαρκής η έμφαση στα αποτελέσματα»

252.  επιδοκιμάζει την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συμφωνεί με τις συστάσεις του και εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή τις αποδέχεται και θα τις λαμβάνει υπόψη της στο μέλλον· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ενσωματώσει τις συστάσεις αυτές στο νομικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων, δηλαδή, μέσω ενός πλαισίου και αποθεματικού επιδόσεων, εκ των προτέρων όρων και κοινών δεικτών επακόλουθων και αποτελεσμάτων·

253.  σημειώνει ότι η ανεργία των νέων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε ολόκληρη την Ένωση και ότι, για την αντιμετώπισή του, θα πρέπει να διατεθούν οι κατάλληλοι πόροι τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο· προτρέπει μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη διαθέσιμη στήριξη της Ένωσης·

254.  σημειώνει ότι οι ομάδες δράσης για τους νέους ήταν κυρίως μια πολιτική κίνηση, η οποία και ανακοινώθηκε ως τοιαύτη εξαρχής και είχε ως στόχο να πείσει τις εθνικές κυβερνήσεις να ανακατευθύνουν αχρησιμοποίητους πόρους για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, χωρίς ταυτόχρονα να επιβάλουν πρόσθετες διοικητικές και/ή νομικές διαδικασίες ούτε να διαθέσουν νέα κονδύλια·

255.  σημειώνει την πολιτικά δύσκολη φύση αυτής της αποστολής και αναγνωρίζει το σπουδαίο έργο που επιτελούν οι ομάδες δράσης για τους νέους όσον αφορά την ευαισθητοποίηση στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, την εδραίωση της επαφής μεταξύ διαφόρων πολιτικών και διοικητικών αρχών και την προσπάθεια να πείσουν τις αρχές αυτές να δώσουν προτεραιότητα στην απασχόληση των νέων έναντι άλλων πρωτοβουλιών·

256.  τονίζει ότι η εστίαση στις επιδόσεις και στα αποτελέσματα είναι αναγκαία και εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 περιλαμβάνει διατάξεις για την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη σχετικά με τα αποτελέσματα·

257.   σημειώνει ότι, συχνά, τα κράτη μέλη που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη χρηματοδότησης πάσχουν και από ανεπάρκεια διοικητικής ικανότητας, με αποτέλεσμα να δίδεται έμφαση περισσότερο στη διαχείριση του έργου παρά στη διαχείριση των στόχων της επένδυσης·

258.   σημειώνει ότι τα αποτελέσματα των επενδύσεων εξακολουθούν να παρακολουθούνται σε μεγάλο βαθμό μέσω ποσοτικών δεικτών, πράγμα το οποίο δεν αντικατοπτρίζει όλες τις πτυχές της ορθής πρακτικής αξιολόγησης· σημειώνει ότι η απόδοση δεν είναι το ίδιο πράγμα με το αποτέλεσμα·

259. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης για μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις ΕΔΕΤ ούτως ώστε τα κράτη μέλη να διαθέτουν επαρκή χρόνο για να ανακατανείμουν τις πιστώσεις σε μέτρα για την απασχόληση των νέων·

260.  αναμένει την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα «Πρόγραμμα της ΕΕ “Εγγυήσεις για τη νεολαία”: η υλοποίηση στα κράτη μέλη», που προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2017 και προτείνει να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματά της κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ·

Μέρος XXII - Ειδική έκθεση αριθ. 20/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η οικονομική αποδοτικότητα της στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ σε μη παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα της γεωργίας»

261.   συνιστά στην Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν μη παραγωγικές επενδύσεις σε συνδυασμό με άλλα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικά προγράμματα και να παρακολουθεί την υλοποίηση στα σχετικά κράτη μέλη μέσω των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης από το 2017·

262.   συνιστά στην Επιτροπή να παράσχει κατευθυντήριες οδηγίες στα κράτη μέλη σχετικά με τα κριτήρια επιλογής μη παραγωγικών επενδύσεων για την περίοδο 2014-2020 και να ελέγξει αν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες για την επιλογή των έργων· συνιστά επίσης, στο πλαίσιο αυτό, στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες επιλογής των μη παραγωγικών επενδύσεων είναι διαφανείς, δημοσιοποιούνται και εφαρμόζονται αποτελεσματικά, καθώς και να επαληθεύουν αποτελεσματικά τη συμμόρφωση με τα εν λόγω κριτήρια·

263.   συνιστά στην Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η συμβολή των μη παραγωγικών επενδύσεων στην επίτευξη των γεωργοπεριβαλλοντικών στόχων της Ένωσης αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης ή τουλάχιστον ειδικής αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των αξιολογήσεων της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020·

264.   συνιστά στην Επιτροπή να παροτρύνει και να βοηθήσει τα κράτη μέλη στα οποία η στήριξη των μη παραγωγικών επενδύσεων είναι σημαντική να ορίσουν ειδικούς δείκτες αποτελεσμάτων για τις πιο συχνά χρηματοδοτούμενες μη παραγωγικές επενδύσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερη παρακολούθηση και αξιολόγηση της συνεισφοράς των μη παραγωγικών επενδύσεων στην επίτευξη των γεωργοπεριβαλλοντικών στόχων της Ένωσης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα κράτη μέλη να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω δείκτες στις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησής τους, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του 2016, και να συμπεριλαμβάνουν αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μη παραγωγικών επενδύσεων στα σχέδια αξιολόγησής τους·

265.   συνιστά στην Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τον ορισμό των κριτηρίων που καθορίζουν τα κερδοφόρα χαρακτηριστικά των μη παραγωγικών επενδύσεων που επωφελούνται από τα υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης, και στα κράτη μέλη να καθιερώσουν χωρίς καθυστέρηση τέτοια κριτήρια και να τα χρησιμοποιούν, προκειμένου να διαφοροποιούν την ένταση της στήριξης·

266.   ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση διαδικασίες, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι δαπάνες των μη παραγωγικών επενδύσεων που λαμβάνουν στήριξη δεν υπερβαίνουν τις δαπάνες παρόμοιων ειδών αγαθών, υπηρεσιών ή έργων που προσφέρονται στην αγορά· στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν κατάλληλα κριτήρια αναφοράς ή/και δαπάνες αναφοράς βάσει των οποίων θα επαληθεύονται συστηματικά οι δαπάνες των μη παραγωγικών επενδύσεων στο πλαίσιο των διοικητικών ελέγχων που διενεργούν·

267.   συνιστά στην Επιτροπή να αξιοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη σχετικά με την ελεγξιμότητα και την επαληθευσιμότητα των μέτρων για την έγκριση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) των κρατών μελών που αφορούν την περίοδο 2014-2020, ώστε να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα καθορίσουν και θα εφαρμόσουν κατάλληλες διαδικασίες σχετικά με τον εύλογο χαρακτήρα των δαπανών, καθώς και να επαληθεύσει την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων ελέγχων από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτό· συνιστά επίσης στην Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με την καθιέρωση διαδικασιών για τον έλεγχο του εύλογου χαρακτήρα των δαπανών·

268.   συνιστά στα κράτη μέλη να καθορίσουν, πριν από την διενέργεια των πρώτων επιτόπιων ελέγχων για την περίοδο 2014-2020, μέθοδο για την έγκαιρη συγκέντρωση και ανάλυση των αιτιών των σφαλμάτων που θα εντοπίζονται κατά τους ελέγχους αυτούς και να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για την βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των συστημάτων του καθεστώτος των μη παραγωγικών επενδύσεων·

269.   συνιστά στην Επιτροπή να λάβει υπόψη τις αδυναμίες που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο στον τομέα των δαπανών των μη παραγωγικών επενδύσεων και να λάβει, από κοινού με τα κράτη μέλη, κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η δέουσα δημοσιονομική διαχείριση όσον αφορά τις επενδύσεις τέτοιου είδους·

Μέρος XVIII - Ειδική έκθεση αριθ. 22/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας από την ΕΕ: εδραιωμένη αλλά όχι πλήρως αποτελεσματική»

270.   τονίζει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19) (ΟΑΠΙ) έχει ως στόχο να εισαγάγει «μια κοινή ρυθμιστική προσέγγιση για την ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της υπευθυνότητας, της χρηστής διακυβέρνησης και της ανεξαρτησίας των δραστηριοτήτων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, συμβάλλοντας έτσι στην ποιότητα των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται στην Ένωση και στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, επιτυγχάνοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών» (άρθρο 1 του κανονισμού ΟΑΠΙ)·

271.   αναγνωρίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) συμφώνησαν σε πολλές πτυχές του ελέγχου και των συστάσεων·

272.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΑΚΑΑ έθεσε γερά θεμέλια για την αποτελεσματική εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στην Ένωση σε σύντομο χρονικό διάστημα· σημειώνει, ωστόσο, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πολύπλοκη, εξαιτίας της διαίρεσής της στα στάδια επαλήθευσης της πληρότητας και επαλήθευσης της συμμόρφωσης, όπως προβλέπει ο κανονισμός·

273.   συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, κατά τη διαδικασία εγγραφής, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να τεκμηριώνει επαρκώς την αξιολόγηση του συνόλου των κανονιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τις μεθοδολογίες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, και τα στοιχεία της διαδικασίας έγκρισης δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο σε εσωτερική αλληλογραφία αλλά σε ειδικούς φακέλους για κάθε υπόθεση·

274.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο και η ΕΑΚΑΑ συμφωνούν με την προσέγγιση βάσει κινδύνου της ΕΑΚΑΑ· θεωρεί ότι η διαδικασία εντοπισμού των κινδύνων θα πρέπει να είναι διαφανής, κατανοητή και ανιχνεύσιμη·

275.   είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να τεκμηριώνονται κατάλληλα όλες οι έρευνες, ώστε να αποδεικνύεται και να διασφαλίζεται ότι όλα τα συμπεράσματα υποστηρίζονται από επαρκείς αναλύσεις των αποδεικτικών στοιχείων· σημειώνει ότι, για τον σκοπό αυτό, το Ελεγκτικό Συνέδριο συνιστά την ανάπτυξη ενός εργαλείου πληροφορικής ειδικά για την εποπτεία· σημειώνει το επιχείρημα της ΕΑΚΑΑ ότι τα υφιστάμενα εργαλεία παρακολούθησης που διαθέτει είναι αποτελεσματικά· εξακολουθεί, ωστόσο, να είναι πεπεισμένο ότι ένα ειδικό εργαλείο πληροφορικής θα ήταν το καλύτερο μέσο για τη διαχείριση των πληροφοριών με διαφανή, κατανοητό και ανιχνεύσιμο τρόπο, ιδίως αν ληφθούν υπόψη τα συνήθη ποσοστά εναλλαγής προσωπικού· ζητεί, ως εκ τούτου, από την ΕΑΚΑΑ να προβλέψει την καθιέρωση ενός τέτοιου εργαλείου πληροφορικής στο πλαίσιο του δημοσιονομικού της σχεδιασμού·

276.   υπενθυμίζει ότι ένας από τους στόχους και τις ευθύνες στο πλαίσιο του κανονισμού ΟΑΠΙ είναι να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία και να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων (βλ. παράρτημα 1 του κανονισμού ΟΑΠΙ)· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να επαληθεύουν, μεταξύ άλλων, τις δραστηριότητες διαπραγμάτευσης των αναλυτών πιστοληπτικής ικανότητας· θεωρεί, παρ’ όλα αυτά ότι η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να επιβλέπει, με δομημένο τρόπο, τα συστήματα που εφαρμόζουν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων·

277.   επισημαίνει το άρθρο 23 του κανονισμού ΟΑΠΙ το οποίο προβλέπει: «Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η ΕΑΚΑΑ, η Επιτροπή ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή κράτους μέλους δεν επεμβαίνει στο περιεχόμενο των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας ή των μεθοδολογιών»· θεωρεί ότι η εφαρμογή των μεθοδολογιών των ΟΑΠΙ μπορεί επομένως να παρακολουθείται μόνο μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, με συνεχείς εποπτικές διαδικασίες·

278.   συμφωνεί ότι η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να εξετάσει κάθε σημαντική πτυχή του σχεδιασμού και της εφαρμογής των μεθοδολογιών των ΟΑΠΙ που δεν έχουν καλυφθεί ακόμη· εκφράζει την ανησυχία του γιατί το έργο αυτό δεν μπορεί να εκτελεστεί πλήρως λόγω έλλειψης πόρων·

279.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το υφιστάμενο σύστημα δεν εξασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των αγορών σε περίπτωση διαρροής και καλεί την ΕΑΚΑΑ να βελτιώσει το σύστημα ελέγχου της για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ενεργειών που μπορούν να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις της αγοράς·

280.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ισχύοντες κανόνες που διέπουν το ευρώ δεν διασφαλίζουν ισότιμη αντιμετώπιση όλων των εγγεγραμμένων από την ΕΑΚΑΑ οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον ευρωπαίο νομοθέτη να λάβουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα το συντομότερο δυνατό·

281.   αναγνωρίζει ότι το κεντρικό αρχείο θα ενταχθεί στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα αξιολόγησης (άρθρο 11α του κανονισμού ΟΑΠΙ) που δημιουργήθηκε το 2013 και η οποία βρίσκεται υπό επεξεργασία· ζητεί από την ΕΑΚΑΑ να εξασφαλίζει την ορθότητα των δεδομένων που υποβάλλονται από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας·

282.   καλεί την ΕΑΚΑΑ να βελτιώσει περαιτέρω και να εναρμονίσει τις πρακτικές των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας όσον αφορά την κοινοποίηση στοιχείων·

283.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της ΕΑΚΑΑ να βελτιώσει περαιτέρω τον ιστότοπό της, να δημοσιεύει, ιδίως, σε αυτόν το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας και τα σχετικά έγγραφα και να τον καταστήσει φιλικότερο προς τον χρήστη·

284.   σημειώνει ότι ορισμένοι όροι που χρησιμοποιούνται στη μεθοδολογία του κανονισμού ΟΑΠΙ ενδέχεται να αφήνουν περιθώριο ερμηνείας και θα μπορούσαν συνεπώς να έχουν αρνητικές συνέπειες στην εφαρμογή του κανονισμού· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΑΚΑΑ και το Ελεγκτικό Συνέδριο να διαβιβάσουν στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή έναν κατάλογο νομοθετικών διατάξεων που ενδέχεται να χρειάζονται περαιτέρω αποσαφήνιση·

Μέρος XXIV - Ειδική έκθεση αριθ. 2/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο: «Έκθεση του 2014 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου»

285.   χαιρετίζει το γεγονός ότι 23 από τις 44 συστάσεις υλοποιήθηκαν πλήρως·

286.   εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή αποδέχθηκε, σε γενικές γραμμές, τις πρόσθετες συστάσεις που διατυπώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην τρέχουσα ειδική έκθεση·

287.   σημειώνει, ωστόσο, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι 18 από τις 44 συστάσεις υλοποιήθηκαν μερικώς, δεν υλοποιήθηκαν ή δεν κατέστη δυνατή η επαλήθευσή τους:

α)   στον τομέα της γεωργικής πολιτικής (10 συστάσεις), η επακόλουθη παρακολούθηση των συστάσεων αφορούσε συχνά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, η δε Επιτροπή θεωρούσε ότι έχει εκπληρώσει τις ευθύνες της·

β)   στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής (2 συστάσεις), ο οποίος τελεί υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι δεν μετρούνται επαρκώς οι επιδόσεις και η αποτελεσματικότητα·

γ)   στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων (3 συστάσεις), το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί απευθείας τον εύλογο χαρακτήρα των δαπανών των έργων και να βασίζεται λιγότερο στις γνώσεις των διεθνών οργανισμών όσον αφορά την αγορά· έκρινε επίσης ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να έχει αναβαθμίσει την ποιότητα και την ασφάλεια του κοινού συστήματος πληροφόρησης εξωτερικών σχέσεων (CRIS)· και

δ)   στον τομέα του ανταγωνισμού (3 συστάσεις), το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η διαχείριση των προκαταρκτικών ερευνών, να μειωθεί ο αριθμός των αβάσιμων καταγγελιών και να βελτιωθεί η διεπαφή για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις (SARI).

288.   τονίζει ότι, από την άποψη της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής, δεν είναι ικανοποιητικό όταν διαδικασίες αντιπαράθεσης ολοκληρώνονται με την εξαγωγή διαφορετικών συμπερασμάτων από την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο· καλεί, επομένως, και τα δύο θεσμικά όργανα να αποφεύγουν αυτήν την έκβαση·

289.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναφέρει σαφώς στις συστάσεις του τι είδους μέτρα αναμένονται από την Επιτροπή και τι είδους από τα κράτη μέλη·

290.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναπτύξει ένα σύστημα, σε συνεργασία με τις εθνικές ελεγκτικές αρχές, το οποίο θα επιτρέπει στο Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιολογεί τη συνέχεια που δίνουν τα κράτη μέλη στις συστάσεις του·

291.   τονίζει ότι ουδέποτε έλαβε ικανοποιητική εξήγηση του λόγου για τον οποίο, ενώ η Επιτροπή έκρινε επί σειρά αρκετών ετών πολύ σημαντικό να διαθέτουν οι γενικές διευθύνσεις τις δικές τους μονάδες εσωτερικού ελέγχου, τον Απρίλιο του 2015 επανένταξε τις εν λόγω μονάδες στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου·

°

°  °

292.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

7.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luke Ming Flanagan, Arne Gericke, Ramón Jáuregui Atondo, Claudiu Ciprian Tănăsescu

(1)

  ΕΕ L 51, 20.2.2014.

(2)

  ΕΕ C 377, 13.11.2015, σ. 1.

(3)

  ΕΕ C 373, 10.11.2015, σ. 1.

(4)

  ΕΕ C 377, 13.11.2015, σ. 146.

(5)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2016)0000.

(6)

  ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(7)

  Βλέπε στο Παράρτημα I της ειδικής έκθεσης το ερωτηματολόγιο ελέγχου που κατάρτισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για την αξιολόγηση του σχεδιασμού των συστημάτων ελέγχου σε σχέση με τους κινδύνους που συνδέονται με τις δαπάνες στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης.

(8)

  Ειδική έκθεση αριθ. 1/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αποτελεσματικότητα των έργων δημόσιων αστικών μεταφορών που στηρίζονται από την ΕΕ» και ειδική έκθεση αριθ. 21/2014 με τίτλο «Χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ αερολιμενικές υποδομές: περιορισμένη η αποδοτικότητα των σχετικών δαπανών».

(9)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (ΕΕ L 348, 20.12.2013, σ. 1).

(10)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348, 20.12.2013, σ. 129).

(11)

  Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 135, 30.5.1991, σ. 40).

(12)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 25).

(13)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 470).

(14)

  Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 145, 30.4.2004, σ. 1).

(15)

  Οδηγία 2014/57/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς (οδηγία για την κατάχρηση αγοράς) (ΕΕ L 173, 12.6.2014, σ. 179).

(16)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173, 12.6.2014, σ. 1).

(17)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 238).

(18)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (ΕΕ L 295, 12.11.2010, σ. 2).

(19)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ΕΕ L 302, 17.11.2009, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου