Διαδικασία : 2014/0134(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0128/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0128/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0138

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 646kWORD 78k
11.4.2016
PE 576.985v02-00 A8-0128/2016

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Francisco Assis

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12227/2014),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο (12226/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0035/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0128/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Γεωργίας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εισαγωγή

Η συμφωνία Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών της και της Γεωργίας απετέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης με βάση την απόφαση του Συμβουλίου του Ιουνίου 2009 με την οποία εξουσιοδοτήθηκε η έναρξη διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία υπογράφηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2010(1).

Η συμφωνία με τη Γεωργία ήταν η πρώτη συνολική συμφωνία αεροπορικών μεταφορών που υπογράφηκε με σημαντικό αεροπορικό εταίρο της Ένωσης στην περιοχή του Καυκάσου. Αποτελεί μέρος του πλαισίου εξωτερικής πολιτικής αερομεταφορών της Ένωσης που θεσπίστηκε από την Επιτροπή.

Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με την πράξη προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας(2), η Κροατία θα προσχωρήσει στις συμφωνίες που έχουν συναφθεί ή υπογραφεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Ένωση με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες πριν από την προσχώρηση της Κροατίας, με τη σύναψη πρωτοκόλλου των συμφωνιών αυτών.

Η απόφαση 13351/12 του Συμβουλίου, με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 2012, εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί τα πρωτόκολλα τροποποίησης των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί ή συναφθεί μεταξύ της ΕΕ, ή της ΕΕ και των κρατών μελών της, και τρίτων χωρών, ενόψει της προσχώρησης της Κροατίας στην ΕΕ.

Την 1η Ιουλίου 2013 η Δημοκρατία της Κροατίας προσχώρησε στην ΕΕ και κατέστη το 28ο κράτος μέλος της.

Το πρωτόκολλο των συμφωνιών που αφορούν την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών της Γεωργίας.

Κύριες διατάξεις του πρωτοκόλλου

Σκοπός του πρωτοκόλλου είναι επιτρέψει στη Δημοκρατίας της Κροατίας να γίνει μέρος του Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών της και της Γεωργίας (άρθρο 1) και να μεριμνήσει για τις αναγκαίες συνεπαγόμενες γλωσσικές προσαρμογές (άρθρο 2). Το πρωτόκολλο δεν θα εισαγάγει καμία αλλαγή στην ουσία Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου.

Διαδικασία

Το πρωτόκολλο υπεγράφη στις 26 Νοεμβρίου 2014. Το Συμβούλιο χρειάζεται την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συνάψει το πρωτόκολλο. Σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο αποφαίνεται σε μία μόνο ψηφοφορία και δεν μπορεί να κατατεθεί καμία τροπολογία επί της ίδιας της συμφωνίας. Παραδεκτές είναι μόνο τροπολογίες που έχουν στόχο να αναιρέσουν τη σύσταση όπως προτείνεται από τον εισηγητή.

Με βάση τα προαναφερθέντα ο εισηγητής σας προτείνει η επιτροπή TRAN να προβεί σε θετική γνωμοδότηση όσον αφορά τη σύναψη του προαναφερθέντος πρωτοκόλλου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

7.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivo Belet, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Herbert Reul

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edward Czesak, Sven Schulze, Marc Tarabella

(1)

Το κείμενο της συμφωνίας είναι δημοσιευμένο στην ΕΕ L 321, 20.10.2012, σ. 3.

(2)

ΕΕ L 112, 24.4.2012, σ. 21.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου