Процедура : 2014/0187(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0129/2016

Внесени текстове :

A8-0129/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0139

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 659kWORD 80k
11.4.2016
PE 576.984v02-00 A8-0129/2016

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

(12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Франсишку Асиш

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

(12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12265/2014),

–  като взе предвид Протокола (12264/2014),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2, както и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0102/2015),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8-0129/2016),

1.  дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Държавата Израел.

КРАТКА ОБОСНОВКА

Увод

Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз, неговите държави членки и Държавата Израел бе договорено въз основа на приетото през април 2008 г. решение на Съвета, разрешаващо започването на преговори. Споразумението бе подписано на 10 юни 2013 г.(1)

Споразумението с Израел, който е ключов партньор в областта на въздухоплаването в Средиземноморския регион, е важно постижение в процеса на създаване на общо авиационно пространство между ЕС и южните и източните му съседи. То е част от уредбата на външната авиационна политика на Съюза, установена от Комисията.

Присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз

В съответствие с Акта за присъединяване на Република Хърватия(2)последната ще стане страна по споразуменията, сключени или подписани преди присъединяването на Хърватия от държавите — членки на ЕС, и от Съюза с една или повече трети държави, посредством протокол към тези споразумения.

С Решение 13351/12 на Съвета от 14 септември 2012 г. се разрешава на Комисията да води преговори по протоколи за изменение на споразумения, подписани или сключени между ЕС, или между ЕС и неговите държави членки, с трети държави, с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС.

На 1 юли 2013 г. Република Хърватия се присъедини към ЕС и стана неговата 28-ма държава членка.

Протоколът, с който се взема предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия, беше договорен между Комисията и държавните органи на Израел.

Основни разпоредби на Протокола

Целта на Протокола е да се позволи на Република Хърватия да стане страна поЕвро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз, неговите държави членки и Държавата Израел(член 1) и да се осигурят необходимите последващи езикови адаптации (член 2). Протоколът няма да доведе до никакви промени в съдържанието на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването.

Процедура

Протоколът беше подписан на 19 февруари 2015 г. За да се сключи Протоколът, Съветът се нуждае от одобрението на Европейския парламент. В съответствие с член 99 и член 108, параграф 7 от своя правилник Парламентът се произнася с едно гласуване, като не могат да се внасят никакви изменения към самото споразумение. допустими са само изменения, целящи отмяна на предложената от докладчика препоръка.

въз основа на гореизложеното докладчикът предлага комисията по транспорт и туризъм (TRAN) да даде положително становище относно сключването на този Протокол.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

7.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ivo Belet, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Marek Plura, Herbert Reul

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Edward Czesak, Sven Schulze, Marc Tarabella, Isabelle Thomas

(1)

Текстът на споразумението е публикуван в ОВ L 208, 2.8.2013 г., стр. 3.

(2)

OВ L112, 24.4.2012 г., стр.21.

Правна информация - Политика за поверителност