Postup : 2014/0187(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0129/2016

Předložené texty :

A8-0129/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0139

DOPORUČENÍ     ***
PDF 498kWORD 76k
11.4.2016
PE 576.984v02-00 A8-0129/2016

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

(12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Francisco Assis

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

(12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12265/2014),

–  s ohledem na protokol (12264/2014),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 100 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0102/2015),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0129/2016),

1.  uděluje svůj souhlas s uzavřením protokolu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Státu Izrael.

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Úvod

Na základě rozhodnutí Rady přijatého v dubnu 2008, kterým bylo schváleno zahájení jednání, byla mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Státem Izrael vyjednána Evropsko-středomořská letecká dohoda. Dohoda byla podepsána dne 10. června 2013(1).

Dohoda s Izraelem, jenž je klíčovým partnerem v letecké dopravě v oblasti Středomoří, představuje důležitý pokrok v procesu vytváření společného leteckého prostoru mezi EU a jejími jižními a východními sousedy. Je součástí rámce vnější politiky Unie v oblasti letectví, kterou Komise vypracovala.

Přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

V souladu s aktem o přistoupení Chorvatské republiky(2) přistoupí Chorvatsko k dohodám uzavřeným nebo podepsaným před jeho přistoupením členskými státy EU a Unií a jednou nebo více třetími zeměmi prostřednictvím protokolu k uvedeným dohodám.

Rozhodnutím Rady 13351/12 ze dne 14. září 2012 byla Komise zmocněna k zahájení jednání o protokolech, kterými se mění dohody podepsané či uzavřené Evropskou unií nebo Evropskou unií a jejími členskými státy a třetími zeměmi s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii.

Dne 1. července 2013 přistoupila Chorvatská republika k EU a stala se jejím 28. členským státem.

Protokol s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii byl vyjednán mezi Komisí a izraelskými orgány.

Hlavní ustanovení protokolu

Cílem tohoto protokolu je umožnit Chorvatské republice stát se stranou Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropskou unií, jejími členskými státy a Státem Izrael (článek 1) a zajistit nutné jazykové úpravy, které z přistoupení vyplývají (článek 2). Protokol nezavádí do Evropsko-středomořské letecké dohody žádné podstatné změny.

Postup

Protokol byl podepsán dne 19. února 2015. K uzavření protokolu Rada potřebuje souhlas Evropského parlamentu. Parlament přijme rozhodnutí v souladu s článkem 99 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu v jediném hlasování, přičemž k vlastní dohodě nelze předkládat pozměňovací návrhy. Přípustné jsou pouze změny, jejichž cílem je zvrátit doporučení navržené zpravodajem.

Na základě výše uvedených skutečností zpravodaj navrhuje, aby výbor TRAN zaujal k uzavření tohoto protokolu kladné stanovisko.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

7.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

46

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ivo Belet, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Marek Plura, Herbert Reul

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Edward Czesak, Sven Schulze, Marc Tarabella, Isabelle Thomas

(1)

Znění dohody bylo zveřejněno v Úř. věst. L 208, 2.8.2013, s. 3.

(2)

Úř. věst. L 112, 24.4.2012, s. 21.

Právní upozornění - Ochrana soukromí