Procedure : 2014/0187(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0129/2016

Indgivne tekster :

A8-0129/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0139

HENSTILLING     ***
PDF 351kWORD 70k
11.4.2016
PE 576.984v02-00 A8-0129/2016

om forslag til Rådets afgørelse om Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og dens medlemsstater på den ene side og Staten Israels regering på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Francisco Assis

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og dens medlemsstater på den ene side og Staten Israels regering på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (12265/2014),

–  der henviser til protokol (12264/2014),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 100, stk. 2 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0102/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0129/2016),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Staten Israels regering og parlament.

KORT BEGRUNDELSE

Indledning

Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Staten Israel blev forhandlet på plads på grundlag af en rådsafgørelse fra april 2008 om bemyndigelse til at indlede forhandlinger. Aftalen blev undertegnet den 10. juni 2013(1).

Aftalen med Israel, der er en nøglepartner i Middelhavsregionen, er et vigtigt skridt i bestræbelserne på at få oprettet et fælles luftfartsområde mellem Unionen og dens naboer mod syd og øst. Den er et led i Unionens eksterne luftfartspolitik, som blev fastlagt af Kommissionen.

Optagelse af Republikken Kroatien i Den Europæiske Union

I henhold til akten om Republikken Kroatiens tiltrædelse(2) tiltræder Kroatien de aftaler, der forud for Kroatiens tiltrædelse er indgået eller undertegnet af EU’s medlemsstater og Unionen med et eller flere tredjelande, ved indgåelse af en protokol til disse aftaler.

Rådets afgørelse 13351/12 af 14. september 2012 gav Kommissionen bemyndigelse til med henblik på Kroatiens tiltrædelse af EU at forhandle protokoller for at ændre aftaler med tredjelande, der er undertegnet af eller indgået af EU eller EU og dets medlemsstater.

Republikken Kroatien tiltrådte EU den 1. juli 2013 og blev den 28. medlemsstat.

Protokollen, der skal tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union er forhandlet mellem Kommissionen og de israelske myndigheder.

Protokollens vigtigste bestemmelser

Målet med protokollen er at give Republikken Kroatien mulighed for at deltage i Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union, dens medlemsstater og Staten Israel (artikel 1) og sikre de nødvendige sproglige tilpasninger (artikel 2). Med protokollen foretages ingen substantielle ændringer af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart.

Procedure

Protokollen blev undertegnet den 19. februar 2015. Rådet har brug for Europa-Parlamentets godkendelse for at kunne indgå aftalen. I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 99 og artikel 108, stk. 7, træffer Parlamentet afgørelse ved en enkelt afstemning, og der kan ikke stilles ændringsforslag til selve protokollen. Kun ændringsforslag, der sigter på at forkaste ordførerens henstilling, kan antages.

På baggrund af ovenstående foreslår ordføreren, at TRAN-Udvalget afgiver positiv udtalelse om indgåelsen af denne protokol.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

7.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ivo Belet, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Marek Plura, Herbert Reul

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Edward Czesak, Sven Schulze, Marc Tarabella, Isabelle Thomas

(1)

Teksten til aftalen er offentliggjort i EUT L 208 af 20.10.2012, s. 3.

(2)

EUT L 112 af 24.4.2012, s. 21.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik