Menetlus : 2014/0187(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0129/2016

Esitatud tekstid :

A8-0129/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0139

SOOVITUS     ***
PDF 346kWORD 76k
11.4.2016
PE 576.984v02-00 A8-0129/2016

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi valitsuse vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu muutmise protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

(12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Francisco Assis

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi valitsuse vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu muutmise protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

(12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12265/2014),

–  võttes arvesse protokolli (12264/2014),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0102/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust (A8-0129/2016),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Iisraeli Riigile.

LÜHISELGITUS

Sissejuhatus

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel sõlmitud Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingut käsitlevate läbirääkimiste aluseks oli nõukogu 2008. aasta aprilli otsus, millega anti luba alustada läbirääkimisi. Leping sõlmiti 10. juunil 2013(1).

Iisrael on ELi jaoks oluline lennunduspartner Vahemere piirkonnas ning temaga sõlmitud leping on tähtis saavutus ühise lennunduspiirkonna loomisel ELi ja selle lõuna- ja idapoolsete naaberriikidega. Kõnealune leping moodustab osa Euroopa Komisjoni kehtestatud ELi lennundusalase välispoliitika raamistikust.

Horvaatia Vabariigi ühinemine Euroopa Liiduga

Vastavalt Horvaatia Vabariigi ühinemisaktile(2) ühineb Horvaatia ELi liikmesriikide ja liidu poolt ühe või mitme kolmanda riigiga enne Horvaatia ühinemist sõlmitud või allkirjastatud lepingutega protokolli teel.

Nõukogu 14. septembri 2012. aasta otsusega 13351/12 anti Euroopa Komisjonile luba pidada läbirääkimisi protokollide üle, millega muudetakse ELi või ELi ja selle liikmesriikide ning kolmandate riikide vahel allkirjastatud või sõlmitud lepinguid, võttes arvesse Horvaatia ühinemist ELiga.

Horvaatia Vabariik ühines ELiga 1. juulil 2013 ning sai ELi 28. liikmesriigiks.

Komisjon ja Iisraeli riigiasutused on kokku leppinud protokolli suhtes, millega võetakse arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga.

Protokolli peamised sätted

Protokolli eesmärk on võimaldada Horvaatia Vabariigil saada osaliseks Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Iisraeli Riigi vahel sõlmitud Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingus (artikkel 1) ja näha ette vajalikud keelelised kohandused (artikkel 2). Protokolliga ei muudeta Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu sisulist osa.

Menetlus

Protokoll allkirjastati 19. veebruaril 2015. Protokolli sõlmimiseks on nõukogul vaja Euroopa Parlamendi nõusolekut. Vastavalt kodukorra artiklile 99 ja artikli 108 lõikele 7 teeb parlament otsuse ühe hääletusega ja lepingu kohta muudatusettepanekuid esitada ei saa. Muudatusettepanekud on vastuvõetavad üksnes juhul, kui nendes esitatakse raportööri soovitusele vastupidine seisukoht.

Ülaltoodut arvesse võttes soovitab raportöör transpordi- ja turismikomisjonil esitada protokolli sõlmimist pooldav arvamus.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

7.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

46

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ivo Belet, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Marek Plura, Herbert Reul

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Edward Czesak, Sven Schulze, Marc Tarabella, Isabelle Thomas

(1)

Lepingu tekst on avaldatud ELT L 208, 2.8.2013, lk 3.

(2)

ELT L112, 24.4.2012, lk 21.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika