Procedure : 2014/0187(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0129/2016

Ingediende teksten :

A8-0129/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 28/04/2016 - 4.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0139

AANBEVELING     ***
PDF 351kWORD 73k
11.4.2016
PE 576.984v02-00 A8-0129/2016

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een Protocol tot wijziging van de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

(12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))

Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: Francisco Assis

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een Protocol tot wijziging van de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

(12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12265/2014),

–  gezien het Protocol (12264/2014),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 100, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0102/2015),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0129/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het Protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten en de staat Israël.

KORTE TOELICHTING

Inleiding

De Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie, haar lidstaten en de Staat Israël kwam tot stand na onderhandelingen op basis van het besluit van de Raad van april 2008 houdende machtiging tot het openen van de onderhandelingen. De overeenkomst werd op 10 juni 2013 ondertekend(1).

De overeenkomst met Israël, een belangrijke luchtvaartpartner in de mediterrane regio, vormt een belangrijke stap in het proces van de totstandbrenging van een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en haar zuidelijke en oostelijke buurlanden. Zij maakt deel uit van het externe luchtvaartbeleid van de Unie dat is vastgesteld door de Commissie.

Toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Overeenkomstig de Akte van toetreding van de Republiek Kroatië(2) treedt Kroatië toe tot de overeenkomsten die vóór de toetreding van Kroatië tot de EU door de EU-lidstaten en de Unie met een of meer derde landen zijn gesloten of ondertekend door middel van een protocol bij die overeenkomsten.

Besluit 13351/12 van 14 september 2012 van de Raad machtigde de Commissie in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU te onderhandelen over protocollen tot wijziging van overeenkomsten die tussen de EU of de EU en haar lidstaten met derde landen zijn ondertekend of gesloten.

Op 1 juli 2013 trad de Republiek Kroatië als 28e lidstaat toe tot de EU.

Over het Protocol waarmee de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie in aanmerking wordt genomen, is tussen de Commissie en de Israëlische autoriteiten onderhandeld.

Belangrijkste bepalingen van het Protocol

Doel van het Protocol is de Republiek Kroatië in staat te stellen partij te worden bij de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie, haar lidstaten en de Staat Israël (artikel 1) en te voorzien in de daaruit voortvloeiende taalkundige aanpassingen (artikel 2). Met het Protocol worden geen wijzigingen van de inhoud van de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst ingevoerd.

Procedure

Het Protocol is op 19 februari 2015 ondertekend. Om het Protocol te sluiten heeft de Raad de goedkeuring van het Europees Parlement nodig. Op grond van artikel 99 en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement spreekt het Parlement zich uit bij een enkele stemming en kunnen er geen amendementen op de overeenkomst zelf worden ingediend. Amendementen zijn alleen ontvankelijk wanneer ermee wordt beoogd de aanbeveling van de rapporteur een tegenovergestelde strekking te geven.

Op basis van het bovenstaande stelt uw rapporteur voor dat de TRAN-commissie een positief advies uitbrengt over de sluiting van dit Protocol.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

7.4.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

46

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Ivo Belet, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Marek Plura, Herbert Reul

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Edward Czesak, Sven Schulze, Marc Tarabella, Isabelle Thomas

(1)

De tekst van de overeenkomst is bekendgemaakt in PB L 208 van 2.8.2013, blz. 3.

(2)

PB L 112 van 24.4.2012, blz. 21.

Juridische mededeling - Privacybeleid