Procedură : 2014/0187(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0129/2016

Texte depuse :

A8-0129/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0139

RECOMANDARE     ***
PDF 498kWORD 79k
11.4.2016
PE 576.984v02-00 A8-0129/2016

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

(12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Francisco Assis

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

(12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12265/2014),

–  având în vedere Protocolul (12264/2014),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 100 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0102/2015),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A8-0129/2016),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Statului Israel.

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Introducere

Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană, statele sale membre și Statul Israel a fost negociat pe baza deciziei Consiliului adoptată în aprilie 2008, prin care s-a autorizat deschiderea negocierilor. Acordul a fost semnat la 10 iunie 2013(1).

Acordul cu Israelul, partener-cheie în domeniul aviației din regiunea mediteraneană, reprezintă un pas important în direcția instituirii unui spațiu aerian comun între UE și vecinii săi de la sud și de la est. El face parte din cadrul politicii externe a Uniunii în domeniul aviației, stabilit de Comisie.

Aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

În conformitate cu Actul de aderare a Republicii Croația(2), Croația va adera la acordurile încheiate sau semnate, înainte de aderarea Croației, de către statele membre ale UE și de către Uniune, cu una sau mai multe țări terțe, prin intermediul unui protocol la acordurile respective.

Prin Decizia 13351/12 din 14 septembrie 2012 a Consiliului, Comisia a fost autorizată să negocieze protocoale de modificare a acordurilor semnate sau încheiate între UE sau UE și statele sale membre cu țări terțe, în vederea aderării Croației la UE.

La 1 iulie 2013, Republica Croația a aderat la UE și a devenit cel de-al 28-lea stat membru.

Protocolul privind aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Croația a fost negociat de Comisie și autoritățile israeliene.

Principalele dispoziții ale protocolului

Scopul protocolului este să permită Republicii Croația să devină parte la Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană, statele sale membre și Statul Israel (articolul 1) și să cuprindă adaptările lingvistice necesare (articolul 2). Protocolul nu introduce modificări în conținutul Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene.

Procedura

Protocolul a fost semnat la 19 februarie 2015. Pentru a încheia acordul, Consiliul are nevoie de aprobarea Parlamentului European. În conformitate cu articolul 99 și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul de procedură, Parlamentul decide prin vot unic și nu pot fi depuse niciun fel de amendamente la acord. Se admit doar amendamentele care vizează inversarea recomandării propuse de raportor.

Pe baza celor menționate anterior, raportorul sugerează Comisiei TRAN să exprime un aviz favorabil privind încheierea prezentului acord.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

7.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

46

1

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Ivo Belet, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Marek Plura, Herbert Reul

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Edward Czesak, Sven Schulze, Marc Tarabella, Isabelle Thomas

(1)

Textul acordului a fost publicat în JO L 208, 2.8.2013, p. 3.

(2)

JO L112, 24.4.2012, p.21.

Notă juridică - Politica de confidențialitate