Postup : 2014/0187(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0129/2016

Predkladané texty :

A8-0129/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0139

ODPORÚČANIE     ***
PDF 501kWORD 79k
11.4.2016
PE 576.984v02-00 A8-0129/2016

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu, ktorým sa mení euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

(12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Francisco Assis

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu, ktorým sa mení euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

(12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12265/2014),

–  so zreteľom na protokol (12264/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0102/2015),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako i článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0129/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Izraelského štátu.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Úvod

O euro-stredozemskej dohode o leteckej doprave medzi Európskou úniou, jej členskými štátmi a Izraelským štátom sa rokovalo na základe rozhodnutia Rady prijatého v apríli 2008, ktorým sa schvaľuje začatie rokovaní. Dohoda bola podpísaná 10. júna 2013(1).

Dohoda s Izraelom, ktorý je kľúčovým leteckým partnerom v regióne Stredozemia, je významným úspechom v procese vytvárania spoločného leteckého priestoru medzi EÚ a jej južnými a východnými susedmi. Je súčasťou rámca vonkajšej politiky Únie v oblasti letectva, ktorý zriadila Komisia.

Pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii

V zmysle Aktu o pristúpení Chorvátskej republiky(2) pristúpi Chorvátsko k dohodám, ktoré pred jeho pristúpením uzavreli alebo podpísali členské štáty EÚ a Únia s jednou treťou krajinou alebo viacerými tretími krajinami, prostredníctvom protokolu k uvedeným dohodám.

Rozhodnutie Rady 13351/12 zo 14. septembra 2012 splnomocnilo Komisiu na rokovania o protokoloch s cieľom zmeniť dohody podpísané alebo uzatvorené medzi EÚ, alebo medzi EÚ a jej členskými štátmi, a tretími krajinami so zreteľom na pristúpenie Chorvátska k EÚ.

Chorvátska republika pristúpila k EÚ 1. júla 2013 a stala sa jej 28. členským štátom.

Rokovania o protokole zohľadňujúcom pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii prebiehali medzi Komisiou a izraelskými orgánmi.

Hlavné ustanovenia protokolu

Cieľom protokolu je umožniť, aby sa Chorvátska republika stala zmluvnou stranou euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou, jej členskými štátmi a Izraelským štátom (článok 1), a zabezpečiť s tým súvisiacu nevyhnutnú jazykovú úpravu (článok 2). Protokolom sa nezavádzajú žiadne zmeny obsahu euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave.

Postup

Protokol bol podpísaný 19. februára 2015. Na uzatvorenie protokolu potrebuje Rada súhlas Európskeho parlamentu. V súlade s článkom 99 a článkom 108 ods. 7 rokovacieho poriadku Parlament rozhodne prostredníctvom jediného hlasovania, pričom k samotnej dohode nemožno predkladať žiadne pozmeňujúce návrhy. Pozmeňujúce návrhy sú prípustné iba vtedy, keď je ich cieľom zmena odporúčania navrhovaného spravodajcom.

Na základe uvedených skutočností spravodajca navrhuje, aby výbor TRAN vydal kladné stanovisko k uzatvoreniu tohto protokolu.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

7.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivo Belet, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Marek Plura, Herbert Reul

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Edward Czesak, Sven Schulze, Marc Tarabella, Isabelle Thomas

(1)

Text dohody je uverejnený v Ú. v. EÚ L 208, 2.8.2013, s. 3.

(2)

Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2012, s. 21.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia