Postopek : 2014/0187(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0129/2016

Predložena besedila :

A8-0129/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0139

PRIPOROČILO     ***
PDF 495kWORD 77k
11.4.2016
PE 576.984v02-00 A8-0129/2016

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter vlado Države Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic

(12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Francisco Assis

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter vlado Države Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic

(12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12265/2014),

–  ob upoštevanju Protokola (12264/2014),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 100(2) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0102/2015),

–  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem (A8-0129/2016),

1.  odobri sklenitev Protokola;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Države Izrael.

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Uvod

Evro-sredozemski letalski sporazum med Evropsko unijo, njenimi državami članicami in Državo Izrael je bil dogovorjen na podlagi Sklepa Sveta o odobritvi začetka pogajanj, ki je bil sprejet aprila 2008. Sporazum je bil podpisan 10. junija 2013(1).

Sporazum z Izraelom, ključnim letalskim partnerjem na sredozemskem območju, je pomemben dosežek pri oblikovanju skupnega zračnega prostora med EU ter njenimi južnimi in vzhodnimi sosednjimi državami. Spada v okvir zunanje letalske politike Unije, ki ga je vzpostavila Komisija.

Pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji

V skladu z Aktom o pristopu Republike Hrvaške(2) bo Hrvaška pristopila k sporazumom, ki so jih pred pristopom Hrvaške sklenile ali podpisale države članice EU in Unija z eno ali več tretjimi državami, in sicer na podlagi protokola k navedenim sporazumom.

Komisija je bila na podlagi Sklepa Sveta 13351/12 z dne 14. septembra 2012 pooblaščena za pogajanja o protokolih o spremembi sporazumov, podpisanih ali sklenjenih med EU ali EU in njenimi državami članicami ter tretjimi državami članicami, zaradi pristopa Hrvaške k EU.

Republika Hrvaška je 1. julija 2013 pristopila k EU in tako postala njena 28. država članica.

Komisija in izraelske oblasti so na pogajanjih dosegle dogovor o protokolu o spremembi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji.

Glavne določbe protokola

Namen protokola je omogočiti Republiki Hrvaški, da postane pogodbenica Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter vlado Države Izrael (člen 1) in zagotoviti s tem povezane potrebne jezikovne prilagoditve (člen 2). S protokolom se vsebina sporazuma ne spremeni.

Postopek

Protokol je bil podpisan 19. februarja 2015. Za njegovo sklenitev potrebuje Svet odobritev Evropskega parlamenta. V skladu s členom 99 in členom 108(7) Poslovnika Parlament sprejme sklep z enim samim glasovanjem, s sporazumu pa ni mogoče vložiti predlogov sprememb. Vložijo se lahko le predlogi za popolno spremembo priporočila, kot ga predlaga poročevalec.

Na podlagi navedenega poročevalec predlaga, naj Odbor za promet in turizem poda pozitivno mnenje k sklenitvi tega protokola.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

7.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ivo Belet, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Marek Plura, Herbert Reul

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Edward Czesak, Sven Schulze, Marc Tarabella, Isabelle Thomas

(1)

Besedilo Sporazuma je objavljeno v UL L 208, 2.8.2013, str. 3.

(2)

UL L 112, 24.4.2012, str. 21.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov