Процедура : 2016/2037(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0130/2016

Внесени текстове :

A8-0130/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/04/2016 - 11.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0113

ДОКЛАД     
PDF 682kWORD 103k
11.4.2016
PE 578.847v02-00 A8-0130/2016

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година, Нов инструмент за предоставяне на спешна помощ в рамките на Съюза

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Жузе Мануел Фернандеш

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година, Нов инструмент за предоставяне на спешна помощ в рамките на Съюза

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, приет окончателно на 25 ноември 2015 г.(2),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(3),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

–  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(5),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета от 15 март 2016 г. относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза,(6)

–  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 1/2016, приет от Комисията на 9 март 2016 г. (COM(2016)0152),

–  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 1/2016, приета от Съвета на 16 март 2016 г. и предадена на Парламента на 17 март 2016 г. (07068/2016 – C8-0122/2016),

–  като взе предвид писмото на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0130/2016),

A.  като има предвид, че масивният приток на бежанци и мигранти в Европа доведе до изключителна ситуация, при която голям брой хора се нуждаят от спешна хуманитарна помощ в рамките на Съюза; като има предвид, че тази извънредна ситуация надхвърли капацитета за реагиране на най-засегнатите държави членки; като има предвид, че нямаше подходящ инструмент на равнището на Съюза за посрещане на хуманитарните потребности на хората, засегнати от бедствия в рамките на Съюза;

Б.  като има предвид, че на 2 март 2016 г. Комисията представи предложение за регламент на Съвета, целящо да запълни пропуските в наличните инструменти за посрещане на хуманитарните потребности на територията на Съюза; като има предвид, че този регламент се основава на член 122, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който не предвижда участие на Европейския парламент; като има предвид, че Регламент (ЕС) 2016/369 беше приет от Съвета на 15 март 2016 г.;

В.  като има предвид, че впоследствие Комисията предложи проект на коригиращ бюджет с цел създаване на бюджетна структура за този инструмент и предоставяне, от преразпределение в рамките на функция 3 от многогодишната финансова рамка (МФР), на 100 милиона евро за бюджетни кредити за поети задължения и 80,2 милиона евро за бюджетни кредити за плащания за спешни нужди от финансиране;

Г.  като има предвид, че Комисията преценява, че за този нов инструмент ще са необходими 300 милиона евро през 2016 г. (последвани от 200 милиона евро през 2017 г. и 200 милиона евро през 2018 г.), но че има вероятност да възникнат допълнителни потребност, ако потоците от бежанци и мигранти продължат на сегашното си равнище;

Д.  като има предвид, че Комисията също така предлага да се увеличи числеността на персонала на Европейския център за борба с тероризма в рамките на Европол и да се предоставят съответните бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания в размер на 2,0 милиона евро, които да бъдат преразпределени от фонд „Вътрешна сигурност“;

1.  приветства предложението на Комисията да се даде възможност на бюджета на Съюза да предостави спешна подкрепа на територията на Съюза за справяне с хуманитарните последици от настоящата криза с бежанците; отбелязва влошаването на положението на мигрантите и търсещите убежище лица, особено поради некоординираната реакция на европейските държави, което прави тази спешна подкрепа още по-необходима и неотложна; подчертава необходимостта да се демонстрира солидарност с държавите членки, които са изправени пред подобна извънредна ситуация на територията си;

2.   взема под внимание решението, предложено от Комисията като спешен въпрос; отбелязва, че след създаването на два доверителни фонда и на Механизъм за бежанците в Турция беше създаден нов специален механизъм без цялостна стратегия за справяне с кризата с бежанците и без да се гарантира пълно зачитане на прерогативите на Парламента като съзаконодател; посочва като проблем факта, че новият инструмент не се основава на предложение на Комисията за регламент съгласно обикновената законодателна процедура; подчертава, че Парламентът винаги е действал конструктивно и бързо в подкрепа на всички инициативи във връзка с кризата с бежанците и продължава да го прави с бързото приемане на коригиращия бюджет;

3.   счита, че следва да бъде предвидена една по-устойчива правна и бюджетна рамка, за да се даде възможност за мобилизиране на хуманитарна помощ в рамките на Съюза в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат; отбелязва, че такова извънредно финансиране за реакция на кризи и непредвидени ситуации по самото си естество следва да бъде обхванато от специални инструменти и да се отчита извън таваните на МФР;

4.  приветства ангажимента на Комисията да не отклонява средства от бюджета за външна хуманитарна помощ; отбелязва, че Комисията предлага да финансира първия транш по този нов инструмент чрез преразпределяне на бюджетни кредити от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), които вече бяха предназначени да осигурят споделяне на тежестта между държавите членки за разрешаване на проблема с бежанците; счита, че цялата сума не може да бъде осигурена чрез преразпределяне на средства, без да се засяга резултатността на ФУМИ, който тази година вероятно ще бъде подложен на натиск и може да се нуждае от допълнителни увеличения, ако искаме схемата за преместване да достигне пълния си капацитет; поради това разглежда тази сума в размер на 100 милиона евро като първоначално предоставяне на бюджетни кредити, които ще трябва да бъдат компенсирани на по-късен етап; отбелязва, че не остава марж по функция 3 и че Инструментът за гъвкавост вече е бил използван докрай за 2016 г.; поради това подкрепя мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства за оставащата сума за тази година възможно най-скоро и приканва Комисията да представи предложение в тази връзка; очаква, че преразглеждането във възходяща посока на тавана на МФР за функция 3 ще се окаже неизбежно, за да се отговори на всички потребности, свързани с кризата с бежанците и миграцията;

5.  одобрява предложението за увеличаване на персонала на Европейския център за борба с тероризма в рамките на Европол с оглед на настоящото положение със сигурността в Европейския съюз; отбелязва, че тези увеличения допълват вече договорените в рамките на неотдавнашното преразглеждане на правната рамка на Европол;

6.  настоятелно призовава Комисията да изключи всички агенции, които работят в по-широк смисъл с миграцията и сигурността, от целта за намаляване на персонала с 5%, тъй като всички те са с недостатъчен персонал предвид изключително силното нарастване на обема на работата и задачите през последните две години; призовава Комисията да гарантира баланс между агенциите в областта на ПВР при зачитане на тяхната натовареност и задачите им;

7.  потвърждава своята готовност да приеме проект на коригиращ бюджет № 1/2016 във вида, в който е представен от Комисията, предвид неотложността на ситуацията;

8.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2016;

9.  възлага на своя председател да обяви коригиращ бюджет № 1/2016 за окончателно приет и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

IPOL-COM-LIBE D (2016)14174

Г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно:   Първи проект на коригиращ бюджет за 2016 г.

Уважаеми господин председател,

Комисията LIBE приветства предложението на Комисията за създаване на бюджетен ред на Съюза за по-бързо и по-целево финансиране на спешна подкрепа в Европейския съюз чрез разширяване на набора от финансови инструменти, които към днешна дата вече са на разположение с цел справяне с извънредни ситуации в Съюза.

При все това комисията LIBE не е убедена в предложеното от Европейската комисия решение за спешно създаване на нов извънреден механизъм за хуманитарна помощ въз основа на правното основание на член 122, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Когато се създава нов фонд за предоставяне на хуманитарна помощ в Съюза, изглежда напълно нецелесъобразно да се изключва единият от двамата законодатели от законодателния процес.

Комисията LIBE изразява съжаление, че спешността възникна поради липса на съгласувана стратегия и визия за намиране на решение на миграционната криза на европейско равнище, и настоява ЕС да не прибягва редовно до бюджетни процедури, като например Инструмента за гъвкавост, с цел финансиране на миграционната политика на Съюза. Въпреки това комисията LIBE приветства факта, че новият инструмент ще позволи на Съюза да действа в дух на солидарност и да вземе мерки във връзка с основните потребности на пострадалите от бедствия хора в рамките на Съюза. Положението на мигрантите и търсещите убежище лица в действителност все повече се влошава, особено в Гърция, където икономическото положение е много трудно, и налага обща инициатива на европейско равнище. Комисията LIBE очаква новият инструмент да сведе до минимум икономическите последици за засегнатите държави членки, които са изправени или ще се изправят пред извънредно положение във връзка с миграционната криза, особено съседните на Гърция държави.

Като подчертава, че Парламентът винаги е действал конструктивно и бързо в подкрепа на всички инициативи във връзка с кризата с бежанците, комисията LIBE отправя искане да бъде редовно и изчерпателно информирана посредством приложимите бюджетни процедури относно ефективността и добавената стойност на този нов инструмент в сравнение с други вече съществуващи инструменти, както и относно приетите от Европейската комисия подходящи мерки с цел да гарантира, че действията, финансирани в рамките на този нов инструмент за финансиране, ще бъдат правилно изпълнени, за да се защитят финансовите интереси на ЕС срещу измами, корупция и всякакви други незаконни дейности.

Освен това комисията LIBE би приветствала количествено измерима информация в този проект на коригиращ бюджет (ПКБ) относно средната величина на бюджета за хуманитарна помощ за подпомогнат бежанец/мигрант. Тази информация е необходима с цел по-добро разбиране на обхвата на хуманитарната помощ, която е възможна с този ПКБ, както и с цел упражняване на нашите законни задължения за финансов контрол. Като се има предвид фактът, че около 55 000 бежанци са блокирани в Гърция по време на изготвянето на това писмо, този ПКБ съответства на средно 1 818 EUR за бежанец. Бихме били много благодарни на Комисията, ако тя предостави допълнителни разяснения относно точното предназначение за разходването на тези финансови средства.

Комисията LIBE отправя също така искане да бъде изчерпателно информирана относно процедурите за контрол, които Комисията възнамерява да използва, и относно това кой ще извършва оценката на въздействието за този нов инструмент за финансиране. Членът на Комисията Христос Стилианидис заяви, че извънредната подкрепа ще се предоставя единствено посредством хуманитарните партньори на Комисията на място. От съображения за прозрачност комисията LIBE отправя искане за изчерпателен списък на тези партньори и за подробна информация относно техните дейности.

Със съжаление отбелязваме, че този ПКБ няма да означава нови средства. Изразяваме своята загриженост относно факта, че 100 милиона евро ще бъдат прехвърлени от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ към този нов фонд за извънредни ситуации. Това съответства на около 10% от сумата от 1 милиард евро, предназначена за преместването на 160 000 мигранти през периода 2015 – 2017 г. Въпреки че настоящият процент на преместване е в действителност много по-нисък от очакваното, Съюзът следва да запази своя капацитет за изпълнение на правните си задължения по всяко време, особено по отношение на толкова жизненоважен въпрос на политиката, какъвто е въпросът за преместването. Комисията LIBE счита, че това използване на средства – предназначени за преместването – за друга цел трябва да бъде еднократно изключение.

По тази причина комисията LIBE счита, че този специален инструмент, поради самото си естество, следва да се разглежда извън таваните на многогодишната финансова рамка. Отбелязваме, че Комисията предложи да финансира само първата вноска в рамките на този нов инструмент чрез преразпределяне на бюджетни кредити от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ). Следва да се посочи, че самият ФУМИ е вече почти изчерпан и следователно това прехвърляне буди безпокойство. Според нашата гледна точка ще е необходимо тези 100 милиона евро, представляващи първоначално предоставяне на бюджетни кредити, да се компенсират на по-късен етап. Комисията LIBE отбелязва, че останалият марж по функция 3 и Инструментът за гъвкавост вече са били използвани за 2016 г. По тази причина бихме подкрепили попълването на средствата на бюджета на ФУМИ чрез мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства и бихме приканили Комисията да представи предложение във връзка с това. Също така отправяме искане предстоящият междинен преглед на МФР да отговори на бюджетната реалност на текущата криза с бежанците и миграцията, която до голяма степен не беше предвидена през 2013 г., когато беше договорена МФР.

Комисията LIBE приветства набирането на 25 допълнителни длъжности в щатното разписание, 5 договорно наети служители и 5 командировани национални експерти в рамките на Европол след нападенията в Париж на 13 ноември от бюджетния ред, определен за финансиране на действия за подобряване на вътрешната сигурност на ЕС. Това съответства на непосредствените и бъдещите действия на Агенцията за борба с тероризма след нападенията в Париж и Брюксел. Увеличаването на исканията за обмен на информация между държавите членки посредством Европол, за да могат националните органи да са в състояние да водят ефективна борба със съвсем реалната заплаха от тероризъм в Европа, ще увеличи работната натовареност на Агенцията. При все това буди безпокойство и фактът, че не са увеличени всички налични средства за тези цели.

На последно място, комисията LIBE подчертава, че финансовите потребности на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) с цел реагиране на кризата с бежанците са от много голямо значение, и припомня, че допълнителните потребности на EASO все още не са отчетени в пълна степен. По тази причина комисията LIBE призовава за еквивалентно увеличаване на човешките ресурси на EASO в следващия ПКБ.

Комисията LIBE също така настоятелно призовава Комисията да изключи всички агенции, които работят в по-широк смисъл с миграцията и сигурността, от целта за намаляване на персонала с 5%, тъй като всички те изпитват недостиг на персонал предвид изключително силното нарастване на обема на работата и задачите през последните две години.

Клод МОРАЙС

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

5

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Mercedes Bresso, Sven Giegold, Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Michał Marusik, Andrej Plenković, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Susanne Melior, Josep-Maria Terricabras

(1)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 48, 24.2.2016 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(4)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.

(6)

OВ L 70, 16.3.2016 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност