Postup : 2016/2037(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0130/2016

Předložené texty :

A8-0130/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/04/2016 - 11.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0113

ZPRÁVA     
PDF 584kWORD 97k
11.4.2016
PE 578.847v02-00 A8-0130/2016

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2016 Evropské unie na rozpočtový rok 2016 – Nový nástroj pro poskytování mimořádné podpory v rámci Unie

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: José Manuel Fernandes

POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2016 Evropské unie na rozpočtový rok 2016 – Nový nástroj pro poskytování mimořádné podpory v rámci Unie

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016, schválený s konečnou platností dne 25. listopadu 2015(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/369 ze dne 15. března 2016 o poskytování mimořádné podpory v rámci Unie(6),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 1/2016, který Komise přijala dne 9. března 2016 (COM(2016)0152),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2016, který Rada přijala dne 16. března 2016 a postoupila Evropskému parlamentu dne 17. března 2016(07068/2016 – C8-0122/2016),

–  s ohledem na dopis Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0130/2016),

A.  vzhledem k tomu, že hromadný příliv uprchlíků a migrantů do Evropy vyústil ve výjimečnou situaci, v níž velké množství osob na území Unie potřebuje naléhavě humanitární pomoc; vzhledem k tomu, že tato krizová situace přesahuje organizační kapacitu většiny dotčených členských států; vzhledem k tomu, že na úrovni Unie nebyl k dispozici žádný vhodný nástroj, kterým by bylo možno řešit humanitární potřeby osob, jež byly na území Unie postiženy katastrofou;

B.  vzhledem k tomu, že Komise dne 2. března 2016 předložila návrh nařízení Rady, jehož cílem je odstranit skulinu v dostupných nástrojích s cílem řešit humanitární potřeby na území Unie; vzhledem k tomu, že uvedené nařízení se zakládá na čl. 122 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, který neupravuje úlohu Evropského parlamentu; vzhledem k tomu, že Rada přijala nařízení (EU) č. 2016/369 dne 15. března 2016;

C.  vzhledem k tomu, že Komise následně předložila návrh opravného rozpočtu s cílem vytvořit rozpočtový rámec pro uvedený nástroj, přičemž uvolnila100 milionů EUR v prostředcích na závazky a 80,2 milionů EUR v prostředcích na platby pro okamžité potřeby financování, a to přerozdělením prostředků v rámci okruhu 3 víceletého finančního rámce;

D.  vzhledem k odhadům Komise, že tento nový nástroj bude vyžadovat 300 milionů EUR v roce 2016 (a následně 200 milionů EUR v roce 2017 a dalších 200 milionů EUR v roce 2018), avšak budoucí potřeby se pravděpodobně zvýší, bude-li tok migrantů a uprchlíků i nadále pokračovat na současné úrovni;

E.  vzhledem k tomu, že Komise rovněž navrhuje zvýšit počet zaměstnanců Evropského centra pro boj proti terorismu zřízeného v rámci Europolu a poskytnout odpovídající prostředky na závazky a platby ve výši 2 miliony EUR, které by se získaly přerozdělením z Fondu pro vnitřní bezpečnost;

1.  vítá návrh Komise umožnit, aby se z rozpočtu Unie poskytovala podpora v krizových situacích na území Unie s cílem řešit humanitární dopady stávající uprchlické krize; upozorňuje na zhoršující se situaci migrantů a žadatelů o azyl, především v důsledku nekoordinované reakce evropských zemí, v důsledku čehož je uvedená pomoc v krizi o to nezbytnější a naléhavější; zdůrazňuje potřebu projevit solidaritu s členskými státy, které takové krizové situaci na svém území čelí;

2.  bere na vědomí řešení navržené jako urgentní záležitost Komisí; podotýká, že následně po zřízení dvou svěřeneckých fondů a nástroje pro uprchlíky v Turecku byl zprovozněn nový mechanismu ad hoc, aniž by byl doprovázen strategií na řešení uprchlické krize a aniž by byly respektovány výsady Parlamentu coby spoluzákonodárce; upozorňuje na problém spočívající v tom, že nový nástroj se nezakládá na návrhu nařízení Komise v rámci řádného legislativního postupu; zdůrazňuje, že Parlament jedná vždy konstruktivně a rychle, jedná-li se o podporu veškerých iniciativ v souvislosti s uprchlickou krizí, v čemž pokračuje i při rychlém schválení tohoto opravného rozpočtu;

3.  domnívá se, že je zapotřebí naplánovat udržitelnější právní a rozpočtový rámec, aby bylo v budoucnu možné mobilizovat v Unii humanitární pomoc, vyžadují-li to okolnosti; podotýká, že zmiňované financování v naléhavém případě, jež je reakcí na krizové a nepředpokládané situace, by ze své povahy mělo být pokryto zvláštními nástroji a započítáno mimo stropy víceletého finančního rámce;

4.  vítá závazek Komise neodklánět prostředky z rozpočtu na vnější humanitární pomoc; bere na vědomí, že Komise navrhuje financovat první splátku v rámci uvedeného nového nástroje přerozdělením prostředků z Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF), jež měly být původně využity ke sdílení zátěže, kterou představuje práce s uprchlíky, mezi členskými státy; je toho názoru, že celkovou částku nelze pokrýt prostřednictvím přerozdělování, aniž by to mělo dopad na výkon Azylového, migračního a integračního fondu, který bude letos čelit tlaku a možná bude potřebovat další prostředky, má-li relokační mechanismus fungovat v plném tempu; je proto toho názoru, že těchto 100 milionů EUR znamená předsunutí finančních prostředků, jež bude třeba později vykompenzovat; konstatuje, že v rámci okruhu 3 není k dispozici žádné rozpětí a že nástroj pružnosti byl již na rok 2016 plně využit; podporuje proto uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události, pokud jde o zbývající částku na tento rok, jakmile to bude třeba, a vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu předložila návrh; předpokládá, že bude třeba navýšení stropu VFR pro okruh 3, aby bylo možné řešit veškeré potřeby v souvislosti s uprchlickou a migrační krizí;

5.  vzhledem ke stávající bezpečnostní situaci v Evropské unii navrhuje zvýšit počet zaměstnanců Evropského centra pro boj proti terorismu zřízeného v rámci Europolu; podotýká, že toto navýšení bude následné ke změnám, které již byly schváleny v rámci stávajícího přezkumu právního rámce pro Europol;

6.  naléhavě vyzývá Komisi, aby vyňala veškeré agentury, které se v širším slova smyslu zabývají migrací a bezpečností, z cíle 5% snížení počtu zaměstnanců, jelikož v důsledku nesmírného nárůstu pracovní zátěže a úkolů v posledních dvou letech všechny vykazují nedostatek personálu; vyzývá Komisi, aby nastolila rovnováhu mezi agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, pokud jde o jejich pracovní zatížení a úkoly;

7.  potvrzuje svou ochotu schválit návrh opravného rozpočtu č. 1/2016 v podobě předložené Komisí s ohledem na naléhavost situace;

8.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2016;

9.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 1/2016 za schválený s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, jakož i vnitrostátním parlamentům.

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI

IPOL-COM-LIBE D (2016)14174

Pan Jean Arthuis

Předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc:  První návrh opravného rozpočtu v roce 2016

Vážený pane předsedo,

výbor LIBE vítá návrh Komise na vytvoření rozpočtové položky Unie k financování rychlejší a cílenější mimořádné podpory v rámci Evropské unie na základě rozšíření škály finančních nástrojů, které jsou již v současnosti k dispozici pro řešení mimořádných situací v rámci EU.

Výbor LIBE však není přesvědčen o řešení navrhovaném Evropskou komisí, aby byl bezodkladně zřízen nový nouzový mechanismus pro humanitární pomoc na právním základě čl. 122 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Pokud je zřizován nový fond pro poskytování humanitární pomoci v rámci Unie, zdá se naprosto nevhodné, aby byl z legislativního procesu vyloučen jeden ze dvou spoluzákonodárců.

Výbor LIBE lituje, že naléhavá situace vznikla proto, že neexistuje soudržná strategie ani vize při hledání řešení migrační krize na evropské úrovni, a trvá na tom, že by EU neměla pravidelně využívat rozpočtové postupy, jako je nástroj pružnosti, k financování migrační politiky Unie. Výbor LIBE však vítá skutečnost, že nový nástroj Unii umožní jednat v duchu solidarity a řešit základní potřeby lidí postižených katastrofou uvnitř Unie. Situace migrantů a žadatelů o azyl se skutečně stále zhoršuje, zejména v Řecku, kde panuje velmi těžká hospodářská situace, a vyžaduje společnou iniciativu na evropské úrovni. Výbor LIBE očekává, že nový nástroj minimalizuje hospodářský dopad na postižené členské státy, které čelí nebo budou čelit mimořádné situaci v souvislosti s migrační krizí, a zejména na státy sousedící s Řeckem.

S důrazem na to, že Parlament vždy jedná konstruktivně a rychle na podporu všech iniciativ v souvislosti s uprchlickou krizí, výbor LIBE žádá, aby byl prostřednictvím platných rozpočtových postupů plně informován o účinnosti a přidané hodnotě tohoto nového nástroje ve srovnání s již existujícími nástroji a o příslušných opatřeních přijatých Evropskou komisí k zajištění toho, že opatření financovaná z tohoto nového nástroje budou správně prováděna, aby byly chráněny finanční zájmy EU proti podvodům, korupci a jakékoli jiné ilegální činnosti.

Výbor LIBE by v návrhu opravného rozpočtu (NOR) také uvítal vyčíslitelné informace týkající se průměrného rozpočtu na humanitární pomoc poskytnutou jednomu uprchlíkovi/migrantovi. Tato informace je potřebná k tomu, aby bylo možné lépe porozumět rozsahu humanitární pomoci, již tento NOR umožňuje, a abychom mohli vykonávat své zákonné povinnosti v oblasti finanční kontroly. Vzhledem k tomu, že v době psaní tohoto dopisu je v Řecku drženo 55 000 uprchlíků, odpovídá tento NOR průměrně 1818 EUR na jednoho uprchlíka. Velmi bychom ocenili další vysvětlení Komise ohledně toho, na co budou tyto peníze přesně vydány.

Výbor LIBE také žádá, aby byl přesně informován o postupech sledování, které Komise hodlá používat, a o tom, kdo provádí posouzení dopadu tohoto nového finančního nástroje. Komisař Christos Stylianides uvedl, že mimořádná pomoc bude poskytována pouze prostřednictvím humanitárních partnerů Komise na místě. Z důvodu transparentnosti výbor LIBE žádá o úplný seznam těchto partnerů a o podrobné informace o jejich činnostech.

S politováním konstatujeme, že v tomto NOR nebudou nové finanční prostředky. Jsme znepokojeni tím, že 100 milionů EUR bude do tohoto nového mimořádného fondu převedeno z Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF). To představuje přibližně 10 % z jedné miliardy EUR určené na přemístění 160 000 migrantů v období let 2015–2017. Přestože je stávající míra přemisťování skutečně mnohem nižší, než se očekávalo, měla by Unie vždy zachovávat svou kapacitu plnit své právní závazky, zejména pokud jde o tak klíčovou politickou záležitost, jako je přemisťování uprchlíků. Výbor LIBE se domnívá, že využití těchto prostředků, které byly určeny na přemístění uprchlíků, k jinému účelu musí představovat jednorázovou výjimku.

Výbor LIBE se proto domnívá, že by tento zvláštní nástroj měl být již ze své povahy započítáván mimo stropy víceletého finančního rámce. Konstatujeme, že Komise navrhla financování pouze první části prostředků v rámci tohoto nového nástroje, a to přerozdělením prostředků z fondu AMIF. Je třeba zdůraznit, že sám fond AMIF je již téměř vyčerpán, a tento převod je tudíž znepokojující. Těchto 100 milionů EUR tudíž znamená předsunutí finančních prostředků, jež bude podle našeho názoru třeba později vykompenzovat. Výbor LIBE konstatuje, že rozpětí v rámci okruhu 3 a nástroj pružnosti již byly v roce 2016 vyčerpány. Rádi bychom proto podpořili doplnění rozpočtu fondu AMIF uvolněním prostředků z rozpětí pro nepředvídané události a vyzvali Komisi, aby podala návrh v tomto duchu. Dále žádáme, aby nadcházející přezkum VFR v polovině období odpovídal rozpočtové realitě stávající uprchlické a migrační krize, která se v roce 2013, kdy se schvaloval VFR, v takovém rozsahu neočekávala.

Výbor LIBE vítá vytvoření dalších 25 pracovních míst v plánu pracovních míst, přijetí pěti smluvních zaměstnanců a pěti přidělených národních odborníků v rámci agentury Europol v návaznosti na pařížské útoky ze dne 13. listopadu z rozpočtové položky určené na financování opatření na zlepšení vnitřní bezpečnosti EU. To odpovídá okamžitým i budoucím činnostem v boji proti terorismu, které bude tato agentura vykonávat po útocích v Paříži a v Bruselu. Požadovaná posílená výměna informací mezi členskými státy prostřednictvím Europolu umožňující vnitrostátním orgánům boj proti velmi aktuální teroristické hrozbě v Evropě zvýší pracovní zátěž této agentury. Je však také znepokojivé, že celkové finanční prostředky, které jsou na tyto cíle k dispozici, nebyly navýšeny.

A konečně, výbor LIBE zdůrazňuje, že finanční požadavky úřadu EASO, které mu umožní reagovat na uprchlickou krizi, jsou velmi důležité, a připomíná, že dodatečné potřeby tohoto úřadu nebyly dosud plně zohledněny. Výbor LIBE tudíž vyzývá, aby byly v příštím NOR rovnocenně posíleny také lidské zdroje úřadu EASO.

Výbor LIBE konečně naléhavě vyzývá Komisi, aby všechny agentury, které se v širším smyslu zabývají migrací a bezpečnostními otázkami, vyloučila z cíle na snížení počtu zaměstnanců o 5 %, vzhledem k tomu, že všechny trpí nedostatkem zaměstnanců z důvodu obrovského nárůstu pracovní zátěže a úkolů v posledních dvou letech.

Claude MORAES

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

11.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

5

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Xabier Benito Ziluaga, Mercedes Bresso, Sven Giegold, Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Michał Marusik, Andrej Plenković, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Susanne Melior, Josep-Maria Terricabras

(1)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 48, 24.2.2016, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.

(6)

Úř. věst. L 70 16.3.2016, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí