Procedure : 2016/2037(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0130/2016

Indgivne tekster :

A8-0130/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/04/2016 - 11.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0113

BETÆNKNING     
PDF 366kWORD 81k
11.4.2016
PE 578.847v02-00 A8-0130/2016

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2016 for regnskabsåret 2016: Nyt instrument for nødhjælp i Unionen

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: José Manuel Fernandes

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2016 for regnskabsåret 2016: Nyt instrument for nødhjælp i Unionen

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, endeligt vedtaget den 25. november 2015(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(5),

–   der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 2016/369 af 15. marts 2016 om ydelse af nødhjælp i Unionen(6),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 1/2016, vedtaget af Kommissionen den 9. marts 2016 (COM(2016)0152),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1/2016, vedtaget af Rådet den 16. marts 2016 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 17. marts 2016 (07068/2016 – C8-0122/2016),

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0130/2016),

A.  der henviser til, at den massive tilstrømning af flygtninge og migranter til Europa har skabt en ekstraordinær situation, hvor et betydeligt antal mennesker har behov for akut humanitær bistand i Unionen; der henviser til, at denne nødsituation har overbebyrdet de hårdest ramte medlemsstaters indsatskapacitet; der henviser til, at der ikke findes et passende instrument på EU-plan til at imødekomme katastroferamte befolkningers humanitære behov inden for Unionen;

B.  der henviser til, at Kommissionen den 2. marts 2016 fremsatte et forslag til Rådets forordning, der har til formål at udfylde et hul i de eksisterende instrumenter med henblik på at adressere humanitære behov inden for Unionens område; der henviser til, at denne forordning er baseret på artikel 122, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som ikke foreskriver en rolle til Europa-Parlamentet; der henviser til, at forordning (EU) nr. 2016/369 blev vedtaget af Rådet den 15. marts 2016;

C.  der henviser til, at Kommissionen efterfølgende forelagde et forslag til ændringsbudget med henblik på at skabe budgetstrukturen for dette instrumentet og på ved hjælp af en omfordeling inden for udgiftsområde 3 i den flerårige finansielle ramme (FFR) at tilvejebringe 100 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 80,2 mio. EUR i betalingsbevillinger til umiddelbare finansieringsbehov;

D.  der henviser til, at Kommissionen anslår, at dette nye instrument vil få brug for 300 mio. EUR i 2016 (efterfulgt af 200 mio. EUR i 2017 og 200 mio. EUR i 2018), men at der sandsynligvis vil opstå yderligere behov, hvis migrant- og flygtningestrømmen fortsætter på sit nuværende niveau;

E.  der henviser til, at Kommissionen også foreslår at styrke personalet i Europols europæiske center for terrorbekæmpelse og at tilvejebringe de nødvendige forpligtelses- og betalingsbevillinger hertil, svarende til 2 mio. EUR, der skal omfordeles fra Fonden for Intern Sikkerhed;

1.  glæder sig over Kommissionens forslag, der sætter Unionens budget i stand til at levere nødhjælp inden for Unionens område med henblik på at tackle de humanitære følger af den nuværende flygtningekrise; påpeger den forværrede situation for migranter og asylansøgere, navnlig som følge af den ukoordinerede reaktion fra europæiske landes side, hvilket gør en sådan nødhjælp endnu mere nødvendig og presserende; understreger, at det er nødvendigt at udvise solidaritet over for de medlemsstater, der står over for en sådan krisesituation på deres område;

2.   noterer sig den løsning, der blev foreslået af Kommissionen som en hastesag; bemærker, at der efter oprettelsen af to trustfonde og en facilitet for flygtninge i Tyrkiet er blevet etableret en ny ad hoc-mekanisme uden en overordnet strategi til at imødegå flygtningekrisen og uden at sikre fuld respekt for Parlamentets beføjelser som medlovgiver; peger på det problem, at det nye instrument ikke er baseret på et forslag til forordning fra Kommissionen i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure; understreger, at Parlamentet altid har ageret konstruktivt og hurtigt til støtte for alle initiativer i forbindelse med flygtningekrisen, og at dette fortsat er tilfældet med denne hurtige vedtagelse af et ændringsbudget;

3.   mener, at der bør etableres en mere bæredygtig retlig og budgetmæssig ramme for at muliggøre fremtidig humanitær bistand inden for Unionen, når omstændighederne kræver det; bemærker, at en sådan nødfinansiering, der har til formål at reagere på kriser og uforudsete situationer, i sagens natur bør dækkes af særlige instrumenter og ikke tælle med i FFR-lofterne;

4.  glæder sig over Kommissionens tilsagn om ikke at anvende bevillinger fra budgettet til ekstern humanitær bistand; noterer sig, at Kommissionen agter at finansiere første rate under dette nye instrument ved at omfordele bevillinger fra Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF), men at disse bevillinger allerede var beregnet til at sikre byrdefordeling mellem medlemsstaterne for så vidt angår behandlingen af flygtninge; mener ikke, at hele beløbet kan dækkes gennem omfordelinger, uden at det påvirker AMIF's aktiviteter, da det nødvendigvis kommer under pres i år og kan få behov for yderligere ressourcer, hvis omfordelingsmekanismen når op på fuld kraft; mener derfor, at disse 100 mio. EUR bør findes ved en fremrykning af bevillinger, der vil skulle udlignes på et senere tidspunkt; bemærker, at der ikke er nogen margen tilbage under udgiftsområde 3, og at fleksibilitetsinstrumentet allerede er blevet opbrugt for 2016; støtter derfor en mobilisering af margenen til uforudsete udgifter til dækning af det resterende beløb for dette år, så snart det er nødvendigt, og opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag i denne henseende; forudser, at en forhøjelse af FFR-loftet for udgiftsområde 3 vil vise sig at være uundgåelig for at dække alle behov i forbindelse med flygtninge- og migrationskrisen;

5.  godkender de foreslåede stigninger i antallet af ansatte i Europols europæiske center for terrorbekæmpelse i lyset af den aktuelle sikkerhedssituation i Den Europæiske Union; bemærker, at disse forhøjelser kommer oven i dem, der allerede var aftalt i forbindelse med den seneste gennemgang af Europols retlige ramme;

6.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at undtage alle agenturer, der i bredere forstand arbejder med migration og sikkerhed, fra målet om en reduktion af personalet med 5 %, da de alle er underbemandede på grund af den enorme stigning i arbejdsbyrden og antallet af opgaver over de sidste to år; opfordrer Kommissionen til at sikre en balance mellem RIA-agenturerne, der respekterer deres arbejdsbyrde og opgaver;

7.  bekræfter sin vilje til at vedtage ændringsbudget nr. 1/2016 som forelagt af Kommissionen, i betragtning af den presserende situation;

8.   godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1/2016;

9.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 1/2016 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten samt til de nationale parlamenter.

BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDERS

IPOL-COM-LIBE D (2016)14174

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Emne:   Første forslag til ændringsbudget 2016

Kære formand

LIBE-udvalget glæder sig over Kommissionens forslag om at oprette en budgetpost, der hurtigere og mere målrettet finansierer nødhjælp i Unionen ved at udvide den vifte af finansielle instrumenter, der allerede er til rådighed, til at tackle nødsituationer inden for Unionen.

LIBE-udvalget er imidlertid ikke overbevist om den løsning, som Kommissionen har foreslået om straks at oprette en ny krisemekanisme for humanitær bistand med hjemmel i artikel 122, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Når en ny fond oprettes for at yde humanitær bistand inden for EU, synes det aldeles uhensigtsmæssigt at udelukke den ene af lovgivningsmyndighedens to parter fra lovgivningsprocessen.

LIBE-udvalget beklager, at uopsætteligheden er opstået som følge af en manglende sammenhængende strategi og vision for at finde en løsning på migrationskrisen på europæisk plan, og insisterer på, at EU ikke regelmæssigt bør være nødt til at ty til budgetmæssige procedurer, som f.eks. fleksibilitetsinstrumentet, for at finansiere EU's migrationspolitik. LIBE-udvalget bifalder imidlertid, at det nye instrument vil gøre det muligt for Unionen i solidarisk ånd at træffe foranstaltninger til at imødekomme katastroferamte menneskers basale behov i Unionen. Situationen for migranter og asylansøgere er faktisk blevet værre og værre, navnlig i Grækenland, hvor den økonomiske situation er meget vanskelig og kræver et fælles initiativ på europæisk plan. LIBE-udvalget forventer, at det nye instrument vil minimere den økonomiske indvirkning på de berørte medlemsstater, der står over for eller kommer til at stå over for en nødsituation i forbindelse med migrationskrisen, navnlig de lande, der grænser op til Grækenland.

LIBE-udvalget understreger, at Parlamentet altid har handlet konstruktivt og hurtigt til støtte for alle initiativer i forbindelse med flygtningekrisen, og udvalget anmoder om at blive fuldt ud underrettet gennem gældende budgetprocedurer om effektiviteten og merværdien af dette nye instrument i forhold til andre allerede eksisterende instrumenter og om de foranstaltninger, der er truffet af Kommissionen med henblik på at sikre, at aktioner, der finansieres under dette nye fondinstrument, gennemføres korrekt for at beskytte EU's finansielle interesser mod svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter.

Desuden vil LIBE-udvalget gerne have kvantificerbare oplysninger i dette forslag til ændringsbudget vedrørende det gennemsnitlige budget for humanitær bistand pr. flygtning/migrant, der har modtaget bistand. Disse oplysninger er nødvendige for bedre at forstå rækkevidden af den humanitære bistand, der er mulig med dette forslag til ændringsbudget, og for at udføre vores legitime finansielle kontrolopgaver. I betragtning af, at ca. 55 000 flygtninge er strandet i Grækenland på tidspunktet for udfærdigelsen af denne skrivelse, svarer dette forslag til ændringsbudget til gennemsnitligt 1 818 EUR pr. flygtning. Vi vil sætte stor pris på nærmere oplysninger fra Kommissionen om, hvad pengene præcist bliver brugt til.

LIBE-udvalget anmoder også om at blive underrettet fuldt ud om de kontrolprocedurer, som Kommissionen agter at anvende, og hvem der foretager konsekvensanalysen for dette nye finansieringsinstrument. Kommissær Christos Stylianides har meddelt, at der kun vil blive ydet nødhjælp gennem Kommissionens humanitære partnere på stedet. Af hensyn til gennemsigtigheden anmoder LIBE-udvalget om en udtømmende liste over disse partnere og detaljerede oplysninger om deres aktiviteter.

Vi noterer os med beklagelse, at dette forslag til ændringsbudget ikke er ensbetydende med nye midler. Vi er bekymret over, at 100 mio. EUR vil blive overført fra AMIF-fonden til denne nye nødfond. Dette svarer til ca. 10 % af beløbet på 1 mia. EUR, der er afsat til omfordeling af 160 000 migranter i perioden 2015-2017. Selv om det nuværende omfordelingstempo er meget lavere end forventet, bør EU beholde sin kapacitet til at opfylde sine retlige forpligtelser på ethvert tidspunkt, især med hensyn til et sådant afgørende politisk spørgsmål som omfordeling. LIBE-udvalget mener, at anvendelsen af disse midler — afsat til omfordeling— til andre formål, skal være en enkeltstående undtagelse.

LIBE-udvalget mener derfor, at dette særlige instrument i sagens natur bør medregnes ud over lofterne i den flerårige finansielle ramme. Vi noterer os, at Kommissionen har foreslået, at det kun er den første rate, der skal finansieret under dette nye instrument ved at omfordele bevillinger fra Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF). Det bør påpeges, at Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden selv allerede er næsten opbrugt, og at denne overførsel derfor er bekymrende. Disse 100 mio. EUR som en fremrykning af bevillinger skal efter vores mening kompenseres på et senere tidspunkt. LIBE-udvalget bemærker, at den margen, der er tilbage under udgiftsområde 3, og fleksibilitetsinstrumentet allerede er blevet opbrugt for 2016. Vi vil derfor støtte en genopfyldning af AMIF-budgettet ved at anvende margenen til uforudsete udgifter og opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag herom. Vi anmoder ligeledes om, at den kommende midtvejsevaluering af FFR er i overensstemmelse med den budgetmæssige virkelighed i den nuværende flygtninge- og migrationskrise, som i vid udstrækning var uforudsigelig i 2013, da FFR blev forhandlet.

LIBE-udvalget bifalder oprettelsen af yderligere 25 stillinger i stillingsfortegnelsen, fem kontraktansatte og fem udstationerede nationale eksperter inden for Europol efter angrebene i Paris den 13. november fra budgetposten til finansiering af foranstaltninger med henblik på at forbedre den interne sikkerhed i EU. Dette svarer til agenturets aktuelle og fremtidige aktiviteter inden for terrorbekæmpelse efter angrebene i Paris og Bruxelles. Det stigende antal anmodninger om udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne via Europol for at nationale myndigheder vil være i stand til at bekæmpe den aktuelle terrortrussel i EU effektivt, vil øge agenturets arbejdsbyrde. Det er dog også foruroligende, at de samlede midler, der er til rådighed til disse formål, ikke er blevet forhøjet.

Endelig understreger LIBE-udvalget, at Det Europæiske Asylstøttekontors (EASO's) økonomiske behov med henblik på at kunne imødegå flygtningekrisen er af meget stor betydning, og minder om, at der endnu ikke i tilstrækkelig grad er blevet taget hensyn til EASO's yderligere behov. LIBE-udvalget anmoder derfor om en tilsvarende styrkelse af EASO's menneskelige ressourcer i det næste forslag til ændringsbudget.

LIBE-udvalget anmoder endvidere indtrængende Kommissionen om at undtage alle agenturer, der i bredere forstand arbejder med migrations- og sikkerhedsspørgsmål, fra målet om en reduktion af personalet med 5 %, da de alle er underbemandede på grund af den enorme stigning i arbejdsbyrden og antallet af opgaver over de sidste to år.

Claude MORAES

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

11.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

5

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Xabier Benito Ziluaga, Mercedes Bresso, Sven Giegold, Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Michał Marusik, Andrej Plenković, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Susanne Melior, Josep-Maria Terricabras

(1)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 48 af 24.2.2016, s. 1.

(3)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(5)

EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

(6)

EUT L 70 af 16.3.2016, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik