Διαδικασία : 2016/2037(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0130/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0130/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/04/2016 - 11.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0113

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 675kWORD 106k
11.4.2016
PE 578.847v02-00 A8-0130/2016

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: José Manuel Fernandes

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που εκδόθηκε οριστικά στις 25 Νοεμβρίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/369 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2016, για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 9 Μαρτίου 2016 (COM(2016)0152),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 16 Μαρτίου 2016 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο στις 17 Μαρτίου 2016 (07068/2016 – C8-0122/2016),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0130/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαζική εισροή προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει μια έκτακτη κατάσταση όπου μεγάλος αριθμός ατόμων χρειάζεται επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια εντός της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει θέσει σε σοβαρή δοκιμασία την ικανότητα αντίδρασης των κρατών μελών που πλήττονται περισσότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν διατίθεται κάποιο κατάλληλο μέσο σε επίπεδο Ένωσης για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών των πληθυσμών που έχουν πληγεί από καταστροφές εντός της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υπέβαλε στις 2 Μαρτίου 2016 πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου η οποία αποσκοπεί στην κάλυψη του κενού όσον αφορά τα διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών στο έδαφος της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω κανονισμός βασίζεται στο άρθρο 122 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δεν προβλέπει ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/369 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 15 Μαρτίου 2016·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνέχεια, η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού με σκοπό να δημιουργηθεί η δομή προϋπολογισμού για το εν λόγω μέσο και να καταστούν διαθέσιμα, μέσω ανακατανομής στο πλαίσιο του τομέα 3 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), 100 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 80,2 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών για άμεσες ανάγκες χρηματοδότησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι για το νέο αυτό μέσο θα χρειαστούν 300 εκατομμύρια EUR το 2016 (και, στη συνέχεια, 200 εκατομμύρια EUR το 2017 και 200 εκατομμύρια EUR το 2018), αλλά είναι πιθανό να προκύψουν περαιτέρω ανάγκες εάν η ροή μεταναστών και προσφύγων διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει επίσης να ενισχυθεί το επίπεδο στελέχωσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στους κόλπους της Ευρωπόλ και να χορηγηθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ύψους 2 εκατομμυρίων EUR μέσω ανακατανομής από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να δοθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης η δυνατότητα παροχής στήριξης έκτακτης ανάγκης στο έδαφος της Ένωσης για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών συνεπειών της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης· επισημαίνει την επιδείνωση της κατάστασης των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, ιδίως λόγω της ασυντόνιστης αντίδρασης των ευρωπαϊκών χωρών, γεγονός που καθιστά την εν λόγω στήριξη έκτακτης ανάγκης ακόμη πιο αναγκαία και επείγουσα· τονίζει την ανάγκη να επιδειχθεί αλληλεγγύη προς τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν μια τέτοια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην επικράτειά τους·

2.   σημειώνει την προταθείσα από την Επιτροπή λύση έκτακτης ανάγκης· σημειώνει ότι, μετά τη δημιουργία δύο καταπιστευματικών ταμείων και μίας διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, δημιουργήθηκε ένας νέος ad hoc μηχανισμός, χωρίς συνολική στρατηγική για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και χωρίς να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός των προνομίων του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη· επισημαίνει το πρόβλημα ότι το νέο μέσο δεν βασίζεται σε πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο παρείχε πάντοτε εποικοδομητική και ταχεία στήριξη όλων των πρωτοβουλιών σε σχέση με την προσφυγική κρίση, κάτι που εξακολουθεί να πράττει και σήμερα με την ταχεία έγκριση του εν λόγω διορθωτικού προϋπολογισμού·

3.   θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ένα πιο βιώσιμο νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο προκειμένου να καταστεί δυνατή στο μέλλον η κινητοποίηση ανθρωπιστικής βοήθειας εντός της Ένωσης, όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες· σημειώνει ότι η εν λόγω χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης, η οποία προορίζεται για την αντιμετώπιση κρίσεων και απρόβλεπτων καταστάσεων, θα πρέπει εξ ορισμού να καλύπτεται από ειδικά μέσα και να υπολογίζεται εκτός των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να μην ανακατευθύνει πιστώσεις από τον προϋπολογισμό για την εξωτερική ανθρωπιστική βοήθεια· σημειώνει ότι η Επιτροπή προτείνει να χρηματοδοτηθεί η πρώτη δόση στο πλαίσιο αυτού του νέου μέσου με ανακατανομή πιστώσεων από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), οι οποίες ήδη προορίζονταν για την εξασφάλιση της κατανομής βαρών μεταξύ των κρατών μελών κατά τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος· πιστεύει ότι το συνολικό ποσό δεν μπορεί να καλυφθεί μέσω ανακατανομών χωρίς να επηρεαστεί η υλοποίηση του ΤΑΜΕ, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει πίεση κατά το τρέχον έτος και μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω ενίσχυση σε περίπτωση που το πρόγραμμα μετεγκατάστασης υλοποιηθεί με τον προβλεπόμενο ρυθμό· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι αυτό το ποσό των 100 εκατομμυρίων EUR αποτελεί εμπροσθοβαρή καταβολή πιστώσεων η οποία θα πρέπει να αντισταθμιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο· σημειώνει ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο στο πλαίσιο του τομέα 3 και ότι ο μηχανισμός ευελιξίας έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του για το 2016· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το υπόλοιπο ποσό για το τρέχον έτος, μόλις αυτό καταστεί αναγκαίο, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχετική πρόταση· προβλέπει ότι θα είναι αναπόφευκτη η προς τα άνω αναθεώρηση του ανώτατου ορίου του ΠΔΠ για τον τομέα 3, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανάγκες που συνδέονται με την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση·

5.  εγκρίνει την προτεινόμενη αύξηση του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στους κόλπους της Ευρωπόλ, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· επισημαίνει ότι η αύξηση αυτή προστίθεται στην αύξηση που είχε ήδη συμφωνηθεί στο πλαίσιο της πρόσφατης αναθεώρησης του νομικού πλαισίου της Ευρωπόλ·

6.  προτρέπει την Επιτροπή να εξαιρέσει από τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5% όλους τους οργανισμούς που ασχολούνται, κατά την ευρύτερη έννοια, με τη μετανάστευση και την ασφάλεια, καθότι αντιμετωπίζουν στο σύνολό τους πρόβλημα υποστελέχωσης, δεδομένης της ραγδαίας αύξησης του φόρτου εργασίας και των καθηκόντων τους κατά τα τελευταία δύο έτη· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ισορροπία μεταξύ των οργανισμών ΔΕΥ όσον αφορά τον φόρτο εργασίας και τα καθήκοντά τους·

7.  επιβεβαιώνει την προθυμία του να εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016, όπως αυτό υποβλήθηκε από την Επιτροπή, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης·

8.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

IPOL-COM-LIBE D (2016)14174

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα:   Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016

Κύριε πρόεδρε,

Η επιτροπή LIBE χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής με την οποία δημιουργείται γραμμή στον προϋπολογισμό της Ένωσης που θα χρηματοδοτεί ταχύτερη και πιο στοχευμένη στήριξη έκτακτης ανάγκης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επέκταση του φάσματος των ήδη διαθέσιμων μέχρι σήμερα χρηματοοικονομικών μέσων με σκοπό την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης.

Ωστόσο, η επιτροπή LIBE δεν έχει πειστεί από τη λύση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συσταθεί δηλαδή ο νέος μηχανισμός έκτακτης ανάγκης για ανθρωπιστική βοήθεια επειγόντως σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ως νομική βάση. Όταν δημιουργείται ένα νέο ταμείο για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας εντός της Ένωσης, είναι εντελώς άτοπο να αποκλείεται από τη νομοθετική διαδικασία ο ένας από τους δύο νομοθέτες.

Η επιτροπή LIBE εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η επείγουσα ανάγκη αποτελεί συνέπεια της έλλειψης συνεκτικής στρατηγικής και οράματος για την εξεύρεση λύσης στη μεταναστευτική κρίση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επιμένει ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να καταφεύγει συστηματικά σε διαδικασίες του προϋπολογισμού όπως ο μηχανισμός ευελιξίας για τη χρηματοδότηση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης. Παρόλα αυτά, η επιτροπή LIBE χαιρετίζει το γεγονός ότι το νέο μέσο θα επιτρέψει στην Ένωση να ενεργήσει με πνεύμα αλληλεγγύης και να ανταποκριθεί στις βασικές ανάγκες των πληθυσμών που έχουν πληγεί από καταστροφές εντός της Ένωσης. Η κατάσταση των μεταναστών και αιτούντων άσυλο επιδεινώνεται, πράγματι, όλο και περισσότερο, ιδίως στην Ελλάδα όπου η οικονομική κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, και απαιτεί κοινή πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επιτροπή LΙΒΕ αναμένει ότι το νέο μέσο θα ελαχιστοποιήσει τον οικονομικό αντίκτυπο στα πληγέντα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με τη μεταναστευτική κρίση, ιδιαίτερα εκείνα που γειτνιάζουν με την Ελλάδα.

Τονίζοντας ότι το Κοινοβούλιο έχει πάντοτε ενεργήσει εποικοδομητικά και ταχέως προς στήριξη όλων των πρωτοβουλιών σε σχέση με την προσφυγική κρίση, η επιτροπή LIBE ζητεί να τηρείται πλήρως ενήμερη μέσω των υφισταμένων δημοσιονομικών διαδικασιών σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη αξία του νέου αυτού μέσου σε σύγκριση με άλλα ήδη υπάρχοντα μέσα και σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίσει ότι οι ενέργειες που χρηματοδοτούνται δυνάμει αυτού του νέου χρηματοδοτικού μέσου θα υλοποιούνται ορθά με στόχο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ από την απάτη, τη διαφθορά και κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα.

Πέραν αυτών, η επιτροπή LIBE θα επιθυμούσε το παρόν ΣΔΠ να περιέχει ποσοτικώς προσδιορίσιμες πληροφορίες όσον αφορά τον μέσο προϋπολογισμό ανθρωπιστικής βοήθειας ανά πρόσφυγα/μετανάστη που λαμβάνει βοήθεια. Οι πληροφορίες αυτές χρειάζονται για την καλύτερη κατανόηση του πεδίου εφαρμογής της ανθρωπιστικής βοήθειας που είναι δυνατόν να επιτευχθεί με αυτό το ΣΔΠ αλλά και για την άσκηση των νόμιμων καθηκόντων μας οικονομικού ελέγχου· Λαμβάνοντας υπόψη ότι 55 000 περίπου πρόσφυγες είναι εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα τη στιγμή που συντάσσεται η παρούσα επιστολή, αυτό το ΣΔΠ αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 1 818 EUR ανά πρόσφυγα. Θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως να μας διευκρινίσει περαιτέρω η Επιτροπή πού ακριβώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα.

Η επιτροπή LIBE ζητεί επίσης να ενημερωθεί πλήρως για τις διαδικασίες παρακολούθησης που η Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει και για τον αρμόδιο που διενεργεί την εκτίμηση αντικτύπου για το νέο αυτό χρηματοδοτικό μέσο. Ο Επίτροπος Χρήστος Στυλιανίδης δήλωσε ότι η βοήθεια έκτακτης ανάγκης θα παρέχεται μόνο μέσω των εταίρων της Επιτροπής στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας επί τόπου. Για λόγους διαφάνειας, η επιτροπή LIBE ζητεί πλήρη κατάλογο των εν λόγω εταίρων και λεπτομερέστερες πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους.

Με δυσαρέσκεια διαπιστώνουμε ότι αυτό το ΣΔΠ δεν περιέχει νέες πιστώσεις. Ανησυχούμε για το γεγονός ότι 100 εκατομμύρια ευρώ θα μεταφερθούν από το ΤΑΜΕ στο νέο αυτό ταμείο έκτακτης ανάγκης. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 10% του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ που προορίζεται για τη μετεγκατάσταση 160 000 μεταναστών κατά την περίοδο 2015-2017. Μολονότι το σημερινό ποσοστό μετεγκατάστασης είναι πράγματι πολύ χαμηλότερο από το αναμενόμενο, η Ένωση θα πρέπει να διατηρεί την ικανότητά της να εκπληρώνει τις νομικές της υποχρεώσεις ανά πάσα στιγμή, ιδιαίτερα όσον αφορά ένα τόσο σημαντικό ζήτημα πολιτικής όπως η μετεγκατάστασης. Η επιτροπή LIBE πιστεύει ότι η χρήση αυτή των κονδυλίων – που προορίζονται για μετεγκατάσταση – για άλλο σκοπό πρέπει να αποτελέσει μεμονωμένη εξαίρεση.

Ως εκ τούτου, η επιτροπή LIBE εκτιμά ότι το ειδικό αυτό μέσο εξ ορισμού θα πρέπει να υπολογιστεί εκτός των ανώτατων ορίων του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Σημειώνουμε ότι η Επιτροπή πρότεινε να χρηματοδοτηθεί μόνο η πρώτη δόση στο πλαίσιο αυτού του νέου μέσου, με ανακατανομή πιστώσεων από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ). Πρέπει να επισημανθεί ότι το ΤΑΜΕ έχει ήδη σχεδόν εξαντληθεί και ότι, επομένως, η εν λόγω μεταφορά είναι ανησυχητική. Αυτό το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ ως εμπροσθοβαρής καταβολή πιστώσεων, κατά την άποψή μας, θα χρειαστεί να αντισταθμιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Η επιτροπή LIBE σημειώνει ότι το περιθώριο που απομένει στο πλαίσιο του τομέα 3 και του μηχανισμού ευελιξίας έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για το 2016. Θα προτείναμε συνεπώς να ανεφοδιαστεί το ΤΑΜΕ με κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες και καλούμε την Επιτροπή να υποβάλει σχετική πρόταση. Ζητούμε επίσης η επικείμενη ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ να αντιστοιχεί στη δημοσιονομική πραγματικότητα της τρέχουσας προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, η οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος της δεν είχε προβλεφθεί το 2013 όταν διενεργούνταν οι διαπραγματεύσεις του ΠΔΠ.

Η επιτροπή LIBE χαιρετίζει την πρόσληψη 25 πρόσθετων υπαλλήλων, 5 συμβασιούχων και 5 αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπόλ, μετά τις επιθέσεις του Παρισιού στις 13 Νοεμβρίου 2015 που καλύφθηκε από την γραμμή του προϋπολογισμού που προοριζόταν για τη χρηματοδότηση ενεργειών με στόχο τη βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ. Τούτο αντιστοιχεί στις άμεσες και μελλοντικές δραστηριότητες του Οργανισμού για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες. Οι αυξανόμενες αιτήσεις ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών μέσω της Ευρωπόλ, προκειμένου οι εθνικές αρχές να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την τρομοκρατική απειλή που είναι ιδιαίτερα αισθητή στην Ευρώπη, θα αυξήσουν το φόρτο εργασίας του Οργανισμού. Ωστόσο, είναι επίσης ανησυχητικό το γεγονός ότι οι συνολικές πιστώσεις που διατίθενται για την επίτευξη των στόχων αυτών δεν αυξήθηκαν.

Τέλος η επιτροπή LIBE τονίζει ότι οι χρηματοοικονομικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προσφυγικής κρίσης είναι πολύ μεγάλης σημασίας, και υπενθυμίζει ότι οι πρόσθετες ανάγκες της υπηρεσίας δεν έχουν ακόμη ληφθεί πλήρως υπόψη. Η επιτροπή LIBE ζητεί, ως εκ τούτου, να ενισχυθούν αναλόγως οι ανθρώπινοι πόροι της EASO στο επόμενο ΣΔΠ.

Η επιτροπή LIBE προτρέπει την Επιτροπή να εξαιρέσει από τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5% όλους τους οργανισμούς που ασχολούνται, κατά την ευρύτερη έννοια, με θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας, καθότι αντιμετωπίζουν στο σύνολό τους πρόβλημα υποστελέχωσης, δεδομένης της ραγδαίας αύξησης του φόρτου εργασίας και των καθηκόντων τους κατά τα τελευταία δύο έτη.

Claude MORAES

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου, Неджми Али

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Mercedes Bresso, Sven Giegold, Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Michał Marusik, Andrej Plenković, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Susanne Melior, Josep-Maria Terricabras

(1)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 48 της 24.2.2016, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(4)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.

(6)

ΕΕ L 70, 16.3.2016, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου