Postupak : 2016/2037(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0130/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0130/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/04/2016 - 11.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0113

IZVJEŠĆE     
PDF 518kWORD 100k
11.4.2016
PE 578.847v02-00 A8-0130/2016

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016. – Novi instrument za pružanje hitne potpore unutar Unije

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: José Manuel Fernandes

AMANDMANI
PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016. – Novi instrument za pružanje hitne potpore unutar Unije

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016. koji je konačno donesen 25. studenoga 2015.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2016/369 od 15. ožujka 2016. o pružanju hitne potpore unutar Unije(6),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 1/2016 koji je Komisija usvojila 9. ožujka 2016. (COM(2016)0152),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2016 koje je Vijeće usvojilo 16. ožujka 2016. i proslijedilo Europskom parlamentu 17. ožujka 2016. (07068/2016 – C8-0122/2016),

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0130/2016),

A.  budući da je zbog golemog priljeva izbjeglica i migranata u Europu nastala izvanredna situacija u kojoj je velikom broju osoba potrebna hitna humanitarna pomoć u samoj Uniji; budući da su zbog te izvanredne situacije preopterećeni kapaciteti za odgovor na krize većine pogođenih država članica; budući da na razini Unije nije postojao ni jedan odgovarajući instrument kojim bi se odgovorilo na humanitarne potrebe osoba koje su pretrpjele katastrofe, a sada se nalaze u Uniji;

B.  budući da je Komisija 2. ožujka 2016. predstavila prijedlog uredbe Vijeća čiji je cilj dopuniti postojeće instrumente kako bi se zadovoljile humanitarne potrebe na području Unije; budući da se ta uredba temelji na članku 122. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, kojim se ne predviđa uloga Europskog parlamenta u tome; budući da je Uredbu (EU) 2016/369 Vijeće usvojilo 15. ožujka 2016.;

C.  budući da je Komisija potom predložila nacrt izmjene proračuna s ciljem da se izradi struktura proračuna za taj instrument te da se preraspodjelom sredstava u okviru naslova 3. višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) učini dostupnim 100 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i 80,2 milijuna EUR odobrenih sredstava za plaćanja za hitne potrebe financiranja;

D.  budući da Komisija procjenjuje da će se za taj novi instrument 2016. morati izdvojiti 300 milijuna EUR, a potom 2017. i 2018. po 200 milijuna EUR, no potrebe bi mogle biti i veće ako val migranata i izbjeglica ne oslabi;

E.  budući da Komisija također predlaže da se poveća broj zaposlenika u Europskom centru za borbu protiv terorizma u okviru Europola i da se stave na raspolaganje odgovarajuća odobrena sredstva za preuzimanje obveza i plaćanja u iznosu od 2 milijuna EUR koji će se prenamijeniti iz Fonda za unutarnju sigurnost;

1.  pozdravlja prijedlog Komisije da se iz proračuna Unije izdvoje sredstva za hitnu pomoć na području Unije kako bi se moglo uhvatiti u koštac s humanitarnim posljedicama trenutačne migrantske krize; skreće pozornost na to da se položaj migranata i tražitelja azila pogoršava, posebno zbog nekoordiniranih odgovora europskih zemalja, pa je takva hitna pomoć tim više nužna i neodgodiva; ističe nužnost solidariziranja s državama članicama koje su suočene s takvom izvanrednom situacijom na svojem teritoriju;

2.   prima na znanje prijedlog Komisije za hitno rješenje tog problema; primjećuje da je nakon osnivanja dvaju uzajamnih fondova i Instrumenta za izbjeglice u Turskoj uspostavljen novi ad hoc mehanizam bez opće strategije za suočavanje s izbjegličkom krizom, u sklopu kojeg se ne nude jamstva u pogledu poštovanja ovlasti koje Parlament ima kao suzakonodavac; ističe da je problem to što novi instrument nije utemeljen na prijedlogu uredbe Komisije u okviru redovnog zakonodavnog postupka; ističe da je Parlament uvijek konstruktivno i pravodobno podržavao sve inicijative u vezi s izbjegličkom krizom i da to i dalje čini brzim usvajanjem izmjene proračuna o kojoj je riječ;

3.   drži da je potreban održiviji pravni i proračunski okvir kojim bi se ubuduće omogućila aktivacija humanitarne pomoći unutar Unije, kada to bude nužno; napominje da bi takvo financiranje u hitnim slučajevima, namijenjeno pružanju odgovora na krize i izvanredne situacije, zbog svoje naravi trebalo biti obuhvaćeno posebnim instrumentima te izdvojeno iz okvira gornjih granica VFO-a;

4.  pozdravlja obećanje Komisije da odobrena sredstva iz proračuna za vanjsku humanitarnu pomoć neće biti prenamijenjena; prima na znanje prijedlog Komisije da prvi obrok za taj novi instrument financira tako da prenamijeni sredstva iz Fonda za azil, migracije i integraciju, koja su već namijenjena podjeli financijskog opterećenja među državama članicama u zbrinjavanju izbjeglica; smatra da se cjelokupan iznos ne može pokriti prenamjenom sredstava a da se ne utječe na financiranje iz Fonda za azil, migracije i integraciju, koji će ove godine biti izložen pritisku i možda će trebati dodatna sredstva ako sustav premještanja bude u punom zamahu; stoga spomenutih 100 milijuna EUR odobrenih sredstava smatra pojačanim financiranjem na početku razdoblja koje će trebati nadoknaditi u kasnijoj fazi; primjećuje da su iznosi u okviru naslova 3. dosegnuli gornje granice i da je instrument fleksibilnosti za 2016. već u cijelosti iskorišten; stoga podupire, čim to bude potrebno, aktivaciju pričuve za nepredviđene izdatke za ostatak iznosa za ovu godinu i poziva Komisiju da iznese prijedlog u tom pogledu; predviđa da će povećanje gornje granice VFO-a za naslov 3. biti neizbježno da bi se moglo odgovoriti na sve potrebe nastale izbjegličkom i migrantskom krizom;

5.  prihvaća prijedlog o povećanju broja zaposlenih u Europskom centru za borbu protiv terorizma u sklopu Europola s obzirom na trenutačnu sigurnosnu situaciju u Europskoj uniji; napominje da je to povećanje povrh onog dogovorenog u okviru nedavne revizije pravnog okvira Europola;

6.  snažno potiče Komisiju da iz plana o smanjenju broja zaposlenih za 5 % isključi sve agencije čiji rad u širem smislu obuhvaća područja migracija i sigurnosti jer su sve te agencije potkapacitirane s obzirom na izrazito povećanje njihovih aktivnosti i zadaća tijekom posljednje dvije godine; poziva Komisiju da zajamči ravnotežu u radnom opterećenju i zadaćama među agencijama zaduženim za pravosuđe i unutarnje poslove;

7.  uzevši o obzir hitnost situacije, ponovno iskazuje odlučnost da usvoji nacrt izmjene proračuna br. 1/2016 koji je predložila Komisija;

8.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2016;

9.  nalaže svojem predsjedniku da izmjenu proračuna br. 1/2016 proglasi konačno donesenom i da je dade na objavu u Službenom listu Europske unije;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu i nacionalnim parlamentima.

PRILOG: PISMO ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE

IPOL-COM-LIBE D (2016)14174

G. Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet:   Nacrt izmjene proračuna za 2016.

Poštovani predsjedniče,

odbor LIBE pozdravlja prijedlog Komisije da se uvede proračunska linija Unije za brže i usmjerenije financiranje krizne potpore unutar Europske unije i tako poveća broj raspoloživih financijskih instrumenata za rješavanje kriznih situacija unutar Unije.

Međutim, odbor LIBE nije uvjeren u rješenje koje je predložila Europska komisija, odnosno da novi krizni mehanizam treba uspostaviti po hitnom postupku, temeljem pravne osnove iz čl.122 (1) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Čini se potpuno neprimjerenim osnovati novi fond kojemu je cilj pružanje humanitarne pomoći i pritom iz zakonodavnog postupka isključiti jednog od dva suzakonodavca.

Odbor LIBE izražava žaljenje zbog toga što je ta hitnost posljedica nedostatka koherentne strategije i vizije za pronalaženje rješenja za migrantsku krizu na europskoj razini te ustraje u tome da EU za potrebe financiranja migracijske politike ne bi trebao redovito posezati za proračunskim postupcima poput instrumenta fleksibilnosti. Ipak, odbor LIBE pozdravlja činjenicu da će se novim instrumentom omogućiti Uniji da djeluje u duhu solidarnosti i pobrine se za osnovne potrebe žrtava katastrofa koje se nalaze u Uniji. Položaj migranata i tražitelja azila sve se više pogoršava, osobito u Grčkoj, u kojoj je ekonomska situacija teška i stoga je potrebna zajednička inicijativa na europskoj razini. Odbor LIBE očekuje da će se novim instrumentom ublažiti ekonomski učinak na pogođene države članice koje se suočavaju ili će se suočiti s kriznim stanjem izazvanim migrantskom krizom, posebno one koje graniče s Grčkom.

Naglašavajući kako je Parlament uvijek konstruktivno i bez odgode pružao podršku svim inicijativama u vezi s izbjegličkom krizom, odbor LIBE zahtijeva da ga se primjenjivim proračunskim postupcima u potpunosti obavještava o učinkovitosti ovog novog instrumenta i njegovoj dodanoj vrijednosti u odnosu na druge, već postojeće instrumente te o odgovarajućim mjerama koje Europska komisija poduzima kako bi se zajamčilo da se mjere koje se financiraju novim proračunskim instrumentom provode ispravno i da se financijski interesi EU-a štite od prijevara, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti.

Nadalje, odbor LIBE pozdravio bi pružanje mjerljivih podataka o prosječnom iznosu humanitarne pomoći po izbjeglici/migrantu u ovom nacrtu izmjene proračuna (NIP). Ti su podaci potrebni kako bi se bolje razumio opseg primjene humanitarne pomoći koju je moguće pružiti ovim NIP-om te kako bismo mogli izvršavati našu legitimnu zadaću financijskog nadzora. Budući da je u vrijeme sastavljanja ovog pisma oko 55 000 izbjeglica zaustavljeno na svojem putu u Grčkoj, prosječan iznos po izbjeglici u ovom NIP-u iznosi 1818 eura. Bili bismo zahvalni da Komisija pojasni kako će se točno trošiti ta sredstva.

Odbor LIBE zahtijeva da bude u potpunosti obaviješten o postupcima praćenja koje Komisija kani pokrenuti i o tome tko provodi procjenu učinka za novi financijski instrument. Povjerenik Christos Stylianides naveo je da će hitnu potporu pružati samo Komisijini humanitarni partneri na terenu. Transparentnosti radi, odbor LIBE traži da mu se dostavi kompletan popis tih partnera i detaljne informacije o njihovim aktivnostima.

Sa žaljenjem primjećujemo da se ovim NIP-om ne dodjeljuju nova sredstva. Sa zabrinutošću primjećujemo da su sredstva za novi krizni fond, u iznosu od 100 milijuna eura, prebačena iz Fonda za azil, migracije i integracije. Taj iznos odgovara 10 % od 1 milijarde eura namijenjenih premještanju 160 000 migranata u razdoblju od 2015. do 2017. Iako je trenutačna stopa premještanja uistinu puno manja od očekivane, Unija bi u svakom trenutku trebala imati kapacitete za ispunjavanje svojih zakonskih obveza, posebno kada je riječ o ključnom političkom pitanju kao što je pitanje premještanja. Odbor LIBE vjeruje da uporaba u druge svrhe sredstava namijenjenih premještanju treba biti iznimka koja se neće ponoviti.

Odbor LIBE, dakle, smatra da se sredstva za taj posebni instrument upravo zbog njegove izvanredne prirode ne trebaju računati unutar gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira. Primamo na znanje da je Komisija predložila da se samo prvi obrok za novi instrument financira tako da se prenamijene sredstva iz Fonda za azil, migracije i integraciju (FAMI). Treba dodati da taj prijenos zabrinjava i zato što su sredstva u proračunu FAMI-ja gotovo iscrpljena. Stoga će se, po našem mišljenju, tih 100 milijuna eura kao pojačano financiranje na početku razdoblja morati nadoknaditi u kasnijoj fazi. Odbor LIBE napominje da su iznosi do gornje granice za naslov 3. i instrument fleksibilnosti već iskorišteni za 2016. godinu. Stoga podržavamo aktiviranje pričuve za nepredviđene izdatke u cilju povećanja proračuna FAMI-ja i pozivamo Komisiju da podnese prijedlog u tom smislu. Također zahtijevamo da se predstojećom revizijom VFO-a sredinom proračunskog razdoblja uzme u obzir učinak koji na proračun ima trenutačna migrantska i izbjeglička kriza čiji se razmjeri tijekom pregovora o VFO-u 2013. godine nisu mogli predvidjeti.

Odbor LIBE pozdravlja činjenicu da je nakon napada u Parizu 13. studenoga iz proračunske linije namijenjene mjerama za poboljšanje unutarnje sigurnosti EU-a financirano otvaranje 25 novih radnih mjesta u planu radnih mjesta Europola, kao i zapošljavanje petero ugovornih djelatnika i petero upućenih nacionalnih stručnjaka u toj agenciji. To povećanje opravdano je trenutačnim i budućim protuterorističkim aktivnostima agencije nakon napada u Parizu i Bruxellesu. Povećani broj zahtjeva za razmjenu informacija među državama članicama preko Europola, u svrhu toga da se nacionalna tijela učinkovito bore protiv terorističke prijetnje u Europi, povećat će radno opterećenje agencije. Zabrinjava, međutim, da ukupna sredstva namijenjena za ispunjavanje tih ciljeva nisu povećana.

Naposljetku, odbor LIBE naglašava da je ispunjavanje financijskih potreba Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za rješavanje izbjegličke krize veoma važno te podsjeća na činjenicu da još nisu u potpunosti razmotrene dodatne potrebe EASO-a. Odbor LIBE stoga poziva da se u sljedećem NIP-u poveća financiranje za kadrovske potrebe EASO-a.

Odbor LIBE također poziva Komisiju da iz plana o smanjenju broja zaposlenih za 5 % isključi sve agencije čiji rad u širem smislu obuhvaća područja migracija i sigurnosti s obzirom na to da sve te agencije imaju nedovoljan broj zaposlenika u odnosu na izrazito povećanje njihovih aktivnosti i zadaća tijekom posljednje dvije godine.

Claude MORAES

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

11.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

32

5

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Mercedes Bresso, Sven Giegold, Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Michał Marusik, Andrej Plenković, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Susanne Melior, Josep-Maria Terricabras

(1)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(2)

SL L 48, 24.2.2016, str. 1.

(3)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(4)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(5)

SL L 163, 23.6.2007., str. 17.

(6)

SL L 70, 16.3.2016, str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti