Eljárás : 2016/2037(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0130/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0130/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 13/04/2016 - 11.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0113

JELENTÉS     
PDF 371kWORD 99k
11.4.2016
PE 578.847v02-00 A8-1030/2016

az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó, az Unión belül vészhelyzeti támogatás nyújtására szolgáló új eszköz létrehozására irányuló, 1/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: José Manuel Fernandes

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó, az Unión belül vészhelyzeti támogatás nyújtására szolgáló új eszköz létrehozására irányuló, 1/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2015. november 25-én fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra(5),

–  tekintettel az Unión belül szükséghelyzeti támogatás nyújtásáról szóló, 2016. március 15-i (EU) 2016/369 tanácsi rendeletre(6),

–  tekintettel a Bizottság által 2016. március 9-én elfogadott, 1/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2016)0152),

–  tekintettel a Tanács által 2016. március 16-án elfogadott és az Európai Parlamenthez 2016. március 17-én továbbított, a 1/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (07068/2016 – C8-0122/2016),

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság levelére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-1030/2016),

A.  mivel a menekültek és migránsok Európába irányuló tömeges beáramlása teremtette rendkívüli helyzetben rengeteg személy szorul sürgős humanitárius segítségnyújtásra az Unióban; mivel ez a szükséghelyzet meghaladja a leginkább érintett tagállamok reagálási képességét; mivel nem állt rendelkezésre megfelelő uniós szintű eszköz a katasztrófákban érintett emberek humanitárius szükségleteinek Unión belüli kezelésére;

B.  mivel a Bizottság 2016. március 2-án tanácsi rendeletre irányuló javaslatot terjesztett elő azzal a céllal, hogy a humanitárius szükségletek Unión belüli kezelése érdekében pótolja a meglévő eszközök tekintetében tapasztalt hiányosságot; mivel a szóban forgó rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122. cikkének (1) bekezdésén alapul, amely nem biztosít szerepet az Európai Parlament számára; mivel a Tanács 2016. március 15-én elfogadta az (EU) 2016/369 rendeletet;

C.  mivel ezt követően a Tanács költségvetés-módosítási tervezetet nyújtott be, amelynek célja az érintett eszközhöz rendelt költségvetési struktúra megteremtése, valamint a többéves pénzügyi keret 3. fejezetén belüli átcsoportosítás révén 100 millió euró kötelezettségvállalási előirányzat, és 80,2 millió euró kifizetési előirányzat rendelkezésre bocsátása azonnali finanszírozási igényekre;

D.  mivel a Bizottság becslése szerint az új eszköznek 2016-ban 300 millió euróra van szüksége (2017-ben 200 millió euróra, 2018-ban pedig szintén 200 millió euróra), ám várhatóan további igények merülnek fel, amennyiben a migránsok és menekültek beáramlása a jelenlegi ütemben folytatódik;

E.  mivel a Bizottság javasolja az EUROPOL-on belüli Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központja személyzetének megerősítését is, valamint az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokra 2 millió euró biztosítását a Belső Biztonsági Alapból való átcsoportosítás révén;

1.  üdvözli a Bizottság javaslatát, amely lehetővé teszi, hogy az uniós költségvetésből szükséghelyzeti támogatást nyújtsanak az Unió területén belül a jelenlegi menekültügyi válság humanitárius következményeinek kezelése érdekében; rámutat, hogy a migránsok és menedékkérők helyzete egyre romlik, főként az európai országok koordinálatlan reagálása következtében, ami még szükségesebbé és sürgetőbbé teszi az efféle szükséghelyzeti támogatást; hangsúlyozza, hogy szolidaritást kell mutatni a saját területükön ilyen szükséghelyzettel szembenéző tagállamok iránt;

2.   nyugtázza a Bizottság által sürgősséggel ajánlott megoldást; megállapítja, hogy a két vagyonkezelői alap és a törökországi menekülteket támogató eszköz létrehozását követően újabb ad hoc mechanizmus került létrehozásra a menekültügyi válság kezelésére vonatkozó átfogó stratégia, valamint anélkül, hogy teljes mértékben figyelembe vették volna a Parlament mint társjogalkotó előjogait; rámutat arra a problémára, hogy az új eszköz nem a rendes jogalkotási eljárás keretében benyújtott, rendeletre irányuló bizottsági javaslaton alapul; hangsúlyozza, hogy a Parlament mindig konstruktívan és gyorsan reagált a menekültügyi válsággal kapcsolatos kezdeményezésekre, és e költségvetés-módosítás gyors elfogadásával továbbra is ezt teszi;

3.   úgy véli, hogy fenntarthatóbb jogi és költségvetési keretet kellene kialakítani annak érdekében, hogy a jövőben szükség esetén mozgósítani lehessen humanitárius segítségnyújtást az Unión belül; megállapítja, hogy az efféle sürgősségi finanszírozást – melynek célja válságok és előre nem látható helyzetek megválaszolása – jellegénél fogva különleges eszközök révén kell biztosítani, és a többéves pénzügyi keret (TPK) felső határain kívül kell kezelni;

4.  üdvözli, hogy a Bizottság elkötelezett amellett, hogy nem von el előirányzatokat a külső humanitárius segítségnyújtási költségvetésből; megjegyzi, hogy a Bizottság javaslata szerint az új eszköz keretében nyújtott támogatás első részletét a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap előirányzatainak átcsoportosítása révén biztosítják, melyek eredetileg is a menekültek kezelése tekintetében a tagállamok közötti tehermegosztás biztosítását célozták; úgy véli, hogy az egész összeget nem lehet átcsoportosítások révén biztosítani a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap megfelelő végrehajtásának befolyásolása nélkül, mely alap szükségszerűen nyomásnak lesz kitéve az év folyamán, és megerősítésre szorulhat, amennyiben az áthelyezési mechanizmus teljes mértékben működésbe lép; ezért előirányzatok előütemezésének tekinti ezt a 100 millió eurót, melyet a későbbiekben ellensúlyozni kell; megjegyzi, hogy a 3. fejezetben kimerült a tartalékkeret, és hogy a rugalmassági eszközt 2016-ra már teljes egészében felhasználták; ezért támogatja a rendkívüli tartalékkeret szükség esetén leghamarabb történő mozgósítását az erre az évre fennmaradt összeg erejéig, és felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen be erre irányuló javaslatot; úgy látja, hogy a 3. fejezet tekintetében a TPK felső határának felfelé történő kiigazítása elengedhetetlenné válik a menekültügyi és migrációs válsággal kapcsolatos valamennyi szükséglet kielégítése érdekében;

5.  támogatja az EUROPOL-on belüli Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központja személyzetének javasolt megerősítését, tekintettel az Európai Unió jelenlegi biztonsági helyzetére; nyugtázza, hogy a személyzet e növelése kiegészíti az európai jogi keret közelmúltbeli felülvizsgálatakor már megállapított növeléseket;

6.  sürgeti a Bizottságot, hogy vonja ki az összes, tágabb értelemben a migrációval és biztonsággal foglalkozó ügynökséget az 5%-os személyzetcsökkentési célkitűzés alól, mivel az utóbbi két évben lényegesen megnövekedett munkateher és megsokszorozódott feladatok miatt azok egyike sem rendelkezik elegendő személyzettel; felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa a bel- és igazságügyi ügynökségek közötti egyensúlyt a munkateher és a feladatok vonatkozásában;

7.  megerősíti, hogy kész a Bizottság által benyújtott formában elfogadni az 1/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetet, tekintettel a helyzet sürgősségére;

8.  jóváhagyja az 1/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

9.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy az 1/2016. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

MELLÉKLET: AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGI, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG LEVELE

IPOL-COM-LIBE D (2016)14174

Jean Arthuis úr

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy:  2016. évi 1. számú költségvetés-módosítási tervezet

Tisztelt Elnök Úr!

A LIBE bizottság üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy uniós költségvetési sort hoz létre az Unión belüli gyorsabb és célzottabb sürgősségi támogatás finanszírozására az Unión belüli sürgősségi helyzetek kezelésére már eddig is rendelkezésre álló pénzügyi eszköztár kibővítésével.

A LIBE bizottság azonban nincs meggyőződve arról, hogy az Európai Bizottság által az új humanitárius segítségnyújtási sürgősségi mechanizmusnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122. cikke (1) bekezdését jogalapul felhasználó létrehozására sürgősségi intézkedésként javasolt megoldás megfelelő. Az Unión belül sürgősségi támogatást nyújtó új alap létrehozásakor egyáltalán nem tűnik megfelelőnek a jogalkotói hatóság egyik ágának a jogalkotási folyamatból való kizárása.

A LIBE bizottság sajnálja, hogy a sürgősség a következetes stratégia és a migrációs válságra európai szinten megoldást kínáló jövőkép hiányából fakad, és ragaszkodik ahhoz, hogy az EU-nak az uniós migrációs politika finanszírozása céljából nem szabad rendszeresen olyan költségvetési eljárásokhoz folyamodnia, mint a rugalmassági eszköz. Mindazonáltal a LIBE bizottság üdvözli, hogy az új eszköz lehetővé teszi, hogy az Unió a szolidaritás szellemében lépjen fel az Unión belül katasztrófa által sújtott emberek alapvető szükségleteinek kielégítése terén. A migránsok és menedékkérők helyzete valóban romlik, különösen Görögországban, amely nagyon nehéz gazdasági helyzetben van, és közös európai szintű kezdeményezésre van szükség. A LIBE bizottság azt várja, hogy az új eszköz a lehető legkisebbre fogja csökkenteni a migrációs válsággal kapcsolatban sürgősségi helyzettel szembesülő, különösen Görögországgal szomszédos érintett tagállamokra gyakorolt gazdasági hatást.

Hangsúlyozva, hogy a Parlament mindig konstruktívan és gyorsan cselekedett a menekültügyi válsággal kapcsolatos minden kezdeményezés támogatása terén, a LIBE bizottság teljes körű tájékoztatást kér a megfelelő költségvetési eljárásokon keresztül az új eszköz hatékonyságáról és a már létező egyéb eszközökhöz képest nyújtott hozzáadott értékéről, valamint a Bizottság által tett megfelelő intézkedésekről annak biztosítására, hogy az új eszközből finanszírozott fellépések megfelelően végrehajtásra kerüljenek az EU pénzügyi érdekeinek csalás, korrupció vagy más jogellenes tevékenységek elleni védelme érdekében.

Továbbá a LIBE bizottság örömmel venné, ha számszerűsíthető információ szerepelne a költségvetés-módosítási tervezetben az egy támogatott menekültre/migránsra jutó átlagos humanitárius segítségnyújtási költségvetéssel kapcsolatban. Erre az információra azért van szükség, hogy jobban meg lehessen érteni a jelen költségvetés-módosítási tervezettel kapcsolatban lehetséges humanitárius segítségnyújtás mértékét, továbbá, hogy gyakorolni tudjuk jogszabályban foglalt pénzügyi ellenőrzési kötelezettségeinket. Annak figyelembevételével, hogy a jelen levél írásának időpontjáig mintegy 55 000 menekült ragadt Görögországban, a költségvetés-módosítási tervezet menekültenként átlagosan 1818 eurónak felel meg. Nagyra értékelnénk, ha a Bizottság további magyarázatot adna arra, hogy pontosan mire fogja költeni a pénzt.

A LIBE bizottság teljes körű tájékoztatást kér a Bizottság által alkalmazni kívánt nyomonkövetési eljárásról is, valamint arról, hogy ki végzi el az új finanszírozási eszköz hatásvizsgálatát. Hrisztosz Sztilianidesz biztos azt állította, hogy a sürgősségi támogatás nyújtása a Bizottság helyszínen lévő humanitárius partnerein keresztül fog történni. Az átláthatóság érdekében a LIBE bizottság kéri e partnerek teljes jegyzékét, továbbá részletes tájékoztatást vár tevékenységükről.

Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy a költségvetés-módosítási tervezet nem jelent új támogatást. Aggódunk amiatt, hogy 100 millió euró a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból kerül átcsoportosításra ehhez az új sürgősségi alaphoz. Ez a 2015 és 2017 közötti időszakra 160 000 migráns áthelyezésére szánt 1 milliárd euró mintegy 10%-ának felel meg. Bár az áthelyezés jelenlegi aránya a vártnál valóban sokkal alacsonyabb, az Uniónak fenn kell tartania azon képességét, hogy bármikor teljesíteni tudja jogi kötelezettségeit, különösen olyan kulcsfontosságú politikai kérdés vonatkozásában, mint az áthelyezés. A LIBE bizottság úgy véli, hogy az áthelyezésre szánt források e más célokra történő felhasználásának egyszeri kivételt kell jelentenie.

Ezért a LIBE bizottság úgy véli, hogy ezt a külön eszközt jellegénél fogva a többéves pénzügyi keret felső határain kívül kellene számolni. Megjegyezzük, hogy a Bizottság azt javasolta, hogy az új eszköz keretében nyújtott támogatásnak csak az első részlete kerüljön finanszírozásra a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap előirányzatainak átcsoportosítása révén. Rá kell mutatni, hogy maga a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap már szinte teljesen ki van merítve, következésképpen az átcsoportosítás aggasztó. Az előirányzatok e 100 millió eurós előreütemezését véleményünk szerint a későbbiekben ellensúlyozni kell. A LIBE bizottság megjegyzi, hogy a 3. fejezetben szereplő tartalékkeret és a rugalmassági eszköz 2016-ra már felhasználásra került. Ezért támogatnánk a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap költségvetésének kiegészítését a rendkívüli tartalékkeret igénybevétele révén, és felkérjük a Bizottságot, hogy terjesszen elő erre irányuló javaslatot. Kérjük továbbá, hogy a többéves pénzügyi keret közelgő félidős felülvizsgálata során kerüljön figyelembevételre a jelenlegi menekültügyi és migrációs válság költségvetési hatása, amelynek nagy része 2013-ban, a többéves pénzügyi keret megtárgyalásakor nem volt előre látható.

A LIBE bizottság üdvözli a létszámterv 25 további álláshellyel való kiegészítését, 5 szerződéses alkalmazott és 5 kirendelt nemzeti szakértő felvételét az Europolhoz a november 13-i párizsi merényletek után az EU belső biztonságának javítását célzó intézkedések finanszírozására szolgáló költségvetési sorból. Ez megfelel az ügynökség azonnali és jövőbeli terrorizmusellenes tevékenységeinek a párizsi és brüsszeli támadások után. A tagállamok között az Europolon keresztül folytatott információcserére irányuló fokozott kérések, amelyek célja, hogy a nemzeti hatóságok hatékonyan tudjanak küzdeni az Európában jelenleg rendkívüli mértékben tapasztalható terrorizmus ellen, növelni fogják az ügynökség munkaterhelését. Azonban az is aggasztó, hogy az e célokra rendelkezésre álló átfogó források nem növekedtek.

Végül a LIBE bizottság hangsúlyozza, hogy az EASO-nak a menekültügyi válságra való válaszadáshoz szükséges pénzügyi szükségletei nagyon jelentősek, és emlékeztet arra, hogy az EASO kiegészítő szükségletei még nem kerültek teljes mértékben figyelembevételre. A LIBE bizottság ezért az EASO emberi erőforrásainak ugyanilyen megerősítését kéri a következő költségvetés-módosítási tervezetben.

A LIBE bizottság sürgeti a Bizottságot, hogy az összes, tágabb értelemben a migrációval és biztonsági kérdésekkel foglalkozó ügynökséget zárja ki az 5%-os személyzetcsökkentési cél hatálya alól, mivel az utóbbi két évben hatalmas mértékben megnövekedett munkateher és megsokszorozódott feladatok miatt azok egyike sem rendelkezik elegendő személyzettel.

Claude MORAES

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

11.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

5

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Xabier Benito Ziluaga, Mercedes Bresso, Sven Giegold, Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Michał Marusik, Andrej Plenković, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Susanne Melior, Josep-Maria Terricabras

(1)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(2)

HL L 48., 2016.2.24., 1. o.

(3)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(4)

HL C 373., 2013.12.20, 1. o.

(5)

HL L 163., 2007.6.23., 17. o.

(6)

HL L 70., 2016.3.16., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat