Procedūra : 2016/2037(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0130/2016

Pateikti tekstai :

A8-0130/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/04/2016 - 11.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0113

PRANEŠIMAS     
PDF 660kWORD 96k
11.4.2016
PE 578.847v02-00 A8-0130/2016

Tarybos pozicija dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 1/2016 projekto. Nauja priemonė, skirta skubiai paramai teikti Sąjungoje

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: José Manuel Fernandes

PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Tarybos pozicija dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 1/2016 projekto. Nauja priemonė, skirta skubiai paramai teikti Sąjungoje

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2015 m. lapkričio 25 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą Nr. 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos(5),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentą (ES) 2016/369 dėl skubios paramos teikimo Sąjungoje(6),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 1/2016 projektą, kurį Komisija priėmė 2016 m. kovo 9 d. (COM(2016) 0152),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 16 d. priimtą ir 2016 m. kovo 17 d. Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 1/2016 projekto (07068/2016 – C8-0122/2016),

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0130/2016),

A.  kadangi dėl masinio pabėgėlių ir migrantų antplūdžio į Europą susidarė išskirtinė padėtis, kai daug žmonių reikia skubios humanitarinės pagalbos Sąjungos teritorijoje; kadangi dėl šios ekstremaliosios padėties buvo viršyti labiausiai paveiktų valstybių narių reagavimo pajėgumai; kadangi Sąjungos lygmeniu nebuvo nustatyta tinkama priemonė, kurią taikant būtų galima tenkinti humanitarinius nelaimės ištiktų žmonių poreikius Sąjungoje;

B.  kadangi Komisija 2016 m. kovo 2 d. pateikė pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo siekiama panaikinti spragą turimose priemonėse, kad būtų galima tenkinti humanitarinius poreikius Sąjungos teritorijoje; kadangi tas reglamentas grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 122 straipsnio 1 dalimi, kurioje nenumatytas Europos Parlamento vaidmuo; kadangi 2016 m. kovo 15 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2016/369;

C.  kadangi po to Komisija pasiūlė taisomojo biudžeto projektą, kuriuo siekiama sukurti tos priemonės biudžeto struktūrą ir, perskirsčius daugiametės finansinės programos (DFP) 3 išlaidų kategorijos lėšas, numatyti 100 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 80,2 mln. EUR mokėjimų asignavimų, skirtų neatidėliotiniems finansavimo poreikiams dengti;

D.  kadangi Komisija apskaičiavo, kad šiai naujai priemonei 2016 m. reikės skirti 300 mln. EUR (2017 m. – 200 mln. EUR ir 2018 m. – 200 mln. EUR), tačiau gali atsirasti naujų poreikių, jei migrantų ir pabėgėlių srautai ir toliau bus tokio pat dydžio;

E.  kadangi Komisija taip pat siūlo didinti Europolo Europos kovos su terorizmu centro darbuotojų skaičių ir numatyti atitinkamų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų – 2,0 mln. EUR sumą, kuri turėtų būti perskirstyta iš Vidaus saugumo fondo;

1.  teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą sudaryti sąlygas tam, kad iš Sąjungos biudžeto būtų galima teikti skubią paramą Sąjungos teritorijoje siekiant šalinti humanitarines dabartinės pabėgėlių krizės pasekmes; atkreipia dėmesį į blogėjančią migrantų ir prieglobsčio prašytojų padėtį, visų pirma susidariusią dėl nekoordinuoto Europos valstybių atsako, o dėl šios priežasties tokia skubi parama yra dar reikalingesnė ir turi būti teikiama nedelsiant; pabrėžia, kad reikia rodyti solidarumą valstybėms narėms, kurių teritorijoje susidariusi tokia ekstremalioji padėtis;

2.  atkreipia dėmesį į skubos tvarka Komisijos pasiūlytą sprendimą; pažymi, kad, sukūrus du patikos fondus ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonę, buvo nustatytas naujas ad hoc mechanizmas nenumačius bendros pabėgėlių krizės sprendimo strategijos ir neužtikrintus, kad būtų visapusiškai atsižvelgiama į Parlamento kaip vienos iš teisėkūros institucijų prerogatyvas; atkreipia dėmesį į problemą, kad nauja priemonė nepagrįsta Komisijos pasiūlymu dėl reglamento pagal įprastą teisėkūros procedūrą; pabrėžia, kad Parlamentas visuomet veikė konstruktyviai ir greitai paremdamas visas su pabėgėlių krize susijusias iniciatyvas ir taip veikia toliau – greitai priėmė šį taisomąjį biudžetą;

3.  laikosi nuomonės, kad reikia numatyti tvaresnę teisinę ir biudžetinę struktūrą, kad būtų sudarytos sąlygos ateityje mobilizuoti humanitarinę pagalbą Sąjungos teritorijoje, jeigu to prireiktų dėl susidariusių aplinkybių; pažymi, kad toks skubus finansavimas, skiriamas siekiant reaguoti į krizes ir nenumatytas situacijas, dėl jo pobūdžio turėtų būti teikiamas taikant specialias priemones ir jam neturėtų būti taikomos DFP viršutinės ribos;

4.  teigiamai vertina Komisijos įsipareigojimą nenukreipti asignavimų nuo išorės humanitarinės pagalbos biudžeto; pažymi, kad Komisija siūlo finansuoti pirmąją dalį pagal šią naują priemonę perskirstant asignavimus, numatytus Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondui (PMIF), nes jie jau buvo skirti siekiant užtikrinti naštos pasidalijimą tarp valstybių narių sprendžiant pabėgėlių klausimą; mano, kad visos sumos negalima padengti perskirstant lėšas ir nedarant poveikio PMIF, kuriam šiais metais tikrai bus daromas spaudimas ir galbūt prireiks tolesnio pastiprinimo, jeigu perkėlimo mechanizmas bus taikomas visu greičiu, įgyvendinimui; todėl mano, kad ši 100 mln. EUR suma – tai asignavimų telkimas laikotarpio pradžioje, kuriuos vėlesniu etapu reikės kompensuoti; pažymi, kad 3 išlaidų kategorijoje nebeliko jokios maržos ir kad lankstumo priemonė 2016 m. jau visiškai panaudota; todėl pritaria tam, kad prireikus būtų iš karto mobilizuotas nenumatytų atvejų rezervas šiais metais likusiai lėšų sumai gauti, ir ragina Komisiją pateikti pasiūlymą šiuo klausimu; numato, kad neišvengiamai turės būti persvarstyta DFP 3 išlaidų kategorijos viršutinė riba ją padidinant, siekiant patenkinti visus poreikius, susijusius su pabėgėlių ir migracijos krize;

5.  atsižvelgdamas į dabartinę Europos Sąjungos saugumo padėtį, pritaria pasiūlytam Europolo Europos kovos su terorizmu centro darbuotojų skaičiaus didinimui; pažymi, kad šis darbuotojų skaičiaus didinimas papildo tą didinimą, dėl kurio jau susitarta per pastarąją Europolo teisinės sistemos peržiūrą;

6.  primygtinai ragina Komisiją visoms agentūroms, kurios platesniu požiūriu veikia migracijos ir saugumo srityse, netaikyti 5 proc. darbuotojų mažinimo tikslo, nes joms visoms trūksta darbuotojų dėl pastaraisiais dvejais metais itin padidėjusio darbo krūvio ir užduočių; ragina Komisiją užtikrinti teisingumo ir vidaus reikalų srities agentūrų pusiausvyrą, atsižvelgiant į jų darbo krūvį ir užduotis;

7.  atsižvelgdamas į klausimo skubumą, patvirtina savo ketinimą priimti Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 1/2016 projektą;

8.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 1/2016 projekto;

9.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 1/2016 yra galutinai priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir nacionaliniams parlamentams.

PRIEDAS. PILIEČIŲ LAISVIŲ, TEISINGUMO IR VIDAUS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

IPOL-COM-LIBE D (2016)14174

Jeanui ARTHUIS

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema:   Pirmasis 2016 m. taisomojo biudžeto projektas

Gerb. pirmininke,

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komitetas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą sukurti Sąjungos biudžeto eilutę, pagal kurią būtų greičiau ir tikslingiau finansuojama skubi parama Europos Sąjungoje išplečiant jau iki šiol turimų finansinių priemonių spektrą, kad būtų galima reaguoti į ekstremaliąsias situacijas Sąjungoje.

Tačiau LIBE komiteto neįtikino Europos Komisijos pasiūlytas sprendimas nedelsiant sukurti naują skubios humanitarinės pagalbos mechanizmą, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 122 straipsnio 1 dalies teisiniu pagrindu. Atrodo visiškai netinkama neįtraukti vienos iš dviejų teisėkūros institucijų į teisėkūros procesą tuo atveju, kai kuriamas naujas fondas, iš kurio būtų teikiama humanitarinė pagalba Sąjungoje.

LIBE komitetas apgailestauja dėl to, kad skubos padėtis susidarė dėl nuoseklios strategijos ir vizijos trūkumo ieškant migracijos krizės sprendimo Europos lygmeniu, ir primygtinai teigia, kad ES neturėtų nuolat naudotis biudžeto procedūromis, pvz., lankstumo priemone, kad finansuotų Sąjungos migracijos politiką. Tačiau LIBE komitetas teigiamai vertina tai, kad taikant naują priemonę Sąjunga galės imtis veiksmų laikydamasi solidarumo principo ir patenkinti pagrindinius nelaimės ištiktų žmonių poreikius Sąjungos teritorijoje. Iš tikrųjų, migrantų ir prieglobsčio prašytojų padėtis vis blogėja, ypač Graikijoje, kurios ekonominė padėtis yra labai sudėtinga, todėl reikia imtis bendros iniciatyvos Europos lygmeniu. LIBE komitetas tikisi, kad taikant naują priemonę bus kuo labiau sumažintas ekonominis poveikis paveiktose valstybėse narėse, kuriose susidariusi ar susidarys ekstremalioji situacija, susijusi su migracijos krize, ypač Graikijos kaimyninėse šalyse.

Pabrėždamas, kad Parlamentas visuomet veikė konstruktyviai ir greitai remdamas visas su pabėgėlių krize susijusias iniciatyvas, LIBE komitetas prašo, taikant atitinkamas biudžeto procedūras, jį visapusiškai informuoti apie šios naujos priemonės veiksmingumą ir pridėtinę vertę, palyginti su jau taikomomis priemonėmis, ir apie atitinkamas priemones, kurių ėmėsi Komisija siekiant užtikrinti, kad pagal šią naują priemonę finansuojami veiksmai būtų tinkamai įgyvendinti siekiant apsaugoti ES finansinius interesus nuo sukčiavimo, korupcijos ir kitokios neteisėtos veiklos.

Be to, LIBE komitetas norėtų, kad šiame taisomojo biudžeto projekte (TBP) būtų pateikta kiekybiškai įvertinama informacija apie vidutinį humanitarinės pagalbos biudžetą, tenkantį vienam pagalbą gavusiam pabėgėliui / migrantui. Šios informacijos reikia tam, kad būtų galima geriau suvokti humanitarinės pagalbos, kurią būtų galima teikti pagal šį TBP, apimtį ir kad būtų galima vykdyti mūsų teisėtas finansinės kontrolės pareigas. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu, kai rašomas šis laiškas, maždaug 55 000 pabėgėlių yra įstrigę Graikijoje, pagal šį TBP numatyta vidutiniškai 1 818 EUR kiekvienam pabėgėliui. Labai norėtume, kad Komisija išsamiau paaiškintų, kokiais tikslais šios lėšos bus naudojamos.

LIBE komitetas taip pat prašo jį visapusiškai informuoti apie stebėsenos procedūras, kurias ketina taikyti Komisija, ir apie tai, kas vykdo šios naujos finansavimo priemonės poveikio vertinimą. Komisijos narys Christos Stylianides pareiškė, kad skubi parama bus teikiama tik pasitelkus Komisijos humanitarinės pagalbos partnerius vietoje. Siekdamas skaidrumo LIBE komitetas prašo pateikti išsamų šių partnerių sąrašą ir išsamią informaciją apie jų veiklą.

Apgailestaudami pažymime, kad minėtasis TBP nereiškia, kad bus numatyta naujų lėšų. Reiškiame susirūpinimą dėl to, kad 100 mln. EUR į šį naują skubios paramos fondą bus perkelta iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF). Tai sudaro maždaug 10 proc. 1 mlrd. EUR sumos, numatytos 160 000 migrantų perkelti 2015–2017 m. laikotarpiu. Nors dabartinis perkėlimo lygis iš tikrųjų yra daug mažesnis nei tikėtasi, Sąjunga turi išlaikyti savo pajėgumus visuomet vykdyti savo teisinius įsipareigojimus, ypač atsižvelgiant į tokį nepaprastai svarbų politikos klausimą kaip perkėlimas. LIBE komitetas mano, kad toks perkėlimui numatytų lėšų panaudojimas kitu tikslu turėtų būti vienkartinė išimtis.

Todėl LIBE komitetas laikosi nuomonės, kad šiai specialiai priemonei dėl jos pobūdžio neturėtų būti taikomos daugiametės finansinės programos viršutinės ribos. Pažymime, kad Komisija pasiūlė finansuoti tik pirmąją dalį pagal šią naują priemonę perskirstant asignavimus, numatytus Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondui (PMIF). Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad pats PMIF jau lyg ir visiškai panaudotas ir todėl nerimaujama dėl šio lėšų perkėlimo. Manome, kad šie laikotarpio pradžioje sutelkti asignavimai, sudarantys 100 mln. EUR sumą, vėlesniu etapu turės būti kompensuoti. LIBE komitetas pažymi, kad 3 išlaidų kategorijos marža ir lankstumo priemonė, numatytos 2016 m., jau visiškai panaudotos. Todėl mes pritartume tam, kad PMIF biudžetas būtų papildytas mobilizuojant nenumatytų atvejų rezervo lėšas, ir raginame Komisiją pateikti pasiūlymą šiuo klausimu. Taip pat prašome, kad atliekant būsimą DFP laikotarpio vidurio peržiūrą būtų atsižvelgiama į dabartinės pabėgėlių ir migracijos krizės, kuri iš esmės nebuvo numatyta 2013 m. derantis dėl DFP, su biudžetu susijusią tikrąją padėtį.

LIBE komitetas teigiamai vertina tai, kad Europolas įdarbino 25 papildomus darbuotojus pagal etatų planą, 5 sutartininkus ir 5 deleguotuosius nacionalinius ekspertus po lapkričio 13 d. įvykdytų Paryžiaus išpuolių, panaudodamas biudžeto eilutės, sukurtos siekiant finansuoti veiksmus, kuriais gerinama ES vidaus saugumo padėtis, lėšas. Tai apima skubius ir būsimus agentūros kovos su terorizmu veiksmus po Paryžiaus ir Briuselio išpuolių. Dėl išaugusio poreikio keistis informacija tarp valstybių narių pasinaudojant Europolu, kad nacionalinės valdžios institucijos galėtų veiksmingai kovoti su labai aiškia terorizmo grėsme Europoje, padidės agentūros darbo krūvis. Tačiau susirūpinimą taip pat kelia tai, kad bendros lėšos, skirtos šiems tikslams siekti, nebuvo padidintos.

Galiausiai LIBE komitetas pabrėžia, kad nepaprastai svarbūs yra Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) finansiniai poreikiai siekiant reaguoti į pabėgėlių krizę, ir primena, kad dar ne iki galo atsižvelgta į papildomus EASO poreikius. Todėl LIBE komitetas ragina kitame TBP atitinkamai padidinti EASO žmogiškuosius išteklius.

LIBE komitetas taip pat primygtinai ragina Komisiją visoms agentūroms, kurios platesniu požiūriu veikia migracijos ir saugumo srityse, netaikyti 5 proc. darbuotojų mažinimo tikslo, nes joms visoms trūksta darbuotojų dėl pastaraisiais dvejais metais itin padidėjusio darbo krūvio ir užduočių.

Claude MORAES

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

11.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

5

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Xabier Benito Ziluaga, Mercedes Bresso, Sven Giegold, Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Michał Marusik, Andrej Plenković, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Susanne Melior, Josep-Maria Terricabras

(1)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(2)

OL L 48, 2016 2 24, p. 1.

(3)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(4)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(5)

OL L 163, 2007 6 23, p. 17.

(6)

OL L 70, 2016 3 16, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika