Procedură : 2016/2037(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0130/2016

Texte depuse :

A8-0130/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/04/2016 - 11.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0113

RAPORT     
PDF 524kWORD 113k
11.4.2016
PE 578.847v01-00 A8-0130/2016

referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2016 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 – Un nou instrument pentru furnizarea de ajutor de urgență pe teritoriul Uniunii

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: José Manuel Fernandes

AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2016 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 – Un nou instrument pentru furnizarea de ajutor de urgență pe teritoriul Uniunii

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 41,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, adoptat definitiv la 25 noiembrie 2015(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–  având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 2016/369 al Consiliului din 15 martie 2016 privind furnizarea sprijinului de urgență pe teritoriul Uniunii(6),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 1/2016 adoptat de Comisie la 9 martie 2016 (COM(2016)0152),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2016 adoptată de Consiliu la 16 martie 2016 și transmisă Parlamentului European la 17 martie 2016 (07068/2016 – C8-0122/2016),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0130/2016),

A.  întrucât afluxul masiv de refugiați și de migranți în Europa a creat o situație excepțională în care un număr mare de persoane au nevoie de asistență umanitară de urgență în cadrul Uniunii; întrucât această situație de urgență a forțat limitele capacității de reacție a statelor membre care au fost afectate în cel mai înalt grad de acest fenomen; întrucât la nivelul Uniunii nu exista niciun instrument adecvat pentru a face față nevoilor umanitare ale populației afectate de dezastre de pe teritoriul Uniunii;

B.  întrucât, la 2 martie 2016, Comisia a prezentat o propunere de regulament al Consiliului care urmărea să completeze lacunele existente la nivelul instrumentelor disponibile, pentru a răspunde nevoilor umanitare apărute pe teritoriul Uniunii; întrucât temeiul juridic al acestui regulament este articolul 122 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care nu prevede implicarea Parlamentului European; întrucât Regulamentul (UE) 2016/369 a fost adoptat de Consiliu la 15 martie 2016;

C.  întrucât Comisia a prezentat ulterior un proiect de buget rectificativ, cu scopul de a crea structura bugetară corespunzătoare pentru instrumentul propus și de a pune la dispoziție, prin redistribuiri ale creditelor disponibile la rubrica 3 din cadrul financiar multianual (CFM), suma de 100 de milioane EUR sub formă de credite de angajament și suma de 80,2 milioane EUR sub formă de credite de plată, necesară pentru a acoperi nevoile imediate de finanțare;

D.  întrucât Comisia estimează că pentru acest nou instrument este necesară suma de 300 de milioane EUR în 2016 (urmând să se pună la dispoziție 200 de milioane EUR în 2017 și 200 de milioane EUR în 2018), însă că ar putea apărea nevoi suplimentare în cazul în care fluxurile de migranți și de refugiați își vor menține nivelul înregistrat în prezent;

E.  întrucât Comisia propune, de asemenea, suplimentarea efectivului de personal al Centrului european de combatere a terorismului din cadrul Europol, precum și punerea la dispoziție a unui nivel corespunzător de credite de angajament și de plată, în valoare de 2,0 milioane EUR, sumă care urmează să fie redistribuită din cadrul Fondului pentru securitate internă,

1.  salută propunerea prezentată de Comisie, menită să asigure că bugetul Uniunii poate fi folosit pentru a furniza ajutor de urgență pe teritoriul Uniunii, astfel încât să se poată face față consecințelor umanitare ale crizei actuale a refugiaților; atrage atenția asupra deteriorării situației migranților și a solicitanților de azil, în special ca urmare a reacțiilor necoordonate ale țărilor europene, situație care face tot mai necesară punerea la dispoziție cât mai promptă a acestui ajutor de urgență; subliniază faptul că este necesar să se adopte măsuri pentru a demonstra solidaritatea cu statele membre care se confruntă cu astfel de situații de urgență pe teritoriul lor;

2.   ia act de soluția propusă de Comisie, cu titlu de urgență; ia act de faptul că, după instituirea celor două fonduri fiduciare și a Instrumentului pentru refugiații din Turcia, a fost creat un nou mecanism ad-hoc, fără să se definească o strategie globală pentru a aborda criza refugiaților și fără să se asigure respectarea deplină a prerogativelor de colegiuitor ale Parlamentului; relevă că la baza noului instrument nu se află o propunere de regulament prezentată de Comisie în cadrul procedurii legislative ordinare, ceea ce reprezintă un aspect problematic; subliniază că Parlamentul a acționat întotdeauna în mod constructiv și cu promptitudine, sprijinind toate inițiativele care au fost propuse în contextul crizei refugiaților, și își menține în continuare aceeași poziție, adoptând rapid acest buget rectificativ;

3.   consideră că, în viitor, ar trebui să se prevadă un cadru juridic și bugetar mai sustenabil, pentru a permite mobilizarea ajutorului umanitar pe teritoriul Uniunii, atunci când circumstanțele o impun; evidențiază că, având în vedere caracterul său specific, această finanțare de urgență, menită să constituie o reacție la crize și situații neprevăzute, ar trebui să fie pusă la dispoziție prin instrumente speciale și să nu intre sub incidența plafoanelor stabilite în cadrul CFM;

4.  salută angajamentul Comisiei de a nu recurge la redistribuirea creditelor din bugetul destinat ajutorului umanitar extern; ia act de faptul că Comisia propune să se pună la dispoziție fondurile necesare pentru prima tranșă de finanțare din cadrul acestui nou instrument prin redistribuirea creditelor înscrise în bugetul Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI), care erau deja prevăzute să asigure repartizarea sarcinilor între statele membre în contextul gestionării afluxului de refugiați; consideră că această sumă nu poate fi acoperită în totalitate prin redistribuiri fără a pune în pericol îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru FAMI, instrument care va fi inevitabil pus sub presiune în acest an și care ar putea necesita consolidări suplimentare pentru ca mecanismul de transfer să poată funcționa la capacitate maximă; consideră, prin urmare, că suma de 100 de milioane EUR a fost pusă la dispoziție printr-o operațiune de alocare anticipată a creditelor, astfel încât într-o etapă ulterioară va fi necesară compensarea acestora; ia act de faptul că marja de finanțare disponibilă la rubrica 3 a fost epuizată, iar fondurile puse la dispoziție de instrumentul de flexibilitate pentru 2016 au fost deja utilizate în totalitate; consideră, prin urmare, că ar trebui să fie mobilizate în timp util fondurile încă neutilizate din bugetul pentru exercițiul în curs al marjei pentru situații neprevăzute și invită Comisia să prezinte o propunere în acest sens; anticipează că o revizuire în sens ascendent a plafonului stabilit în CFM pentru rubrica 3 se va dovedi inevitabilă pentru a putea răspunde tuturor nevoilor apărute ca urmare a crizei refugiaților și a migrației;

5.  aprobă propunerea de majorare a efectivului de personal al Centrului european de combatere a terorismului din cadrul Europol, având în vedere situația actuală a securității din Uniunea Europeană; remarcă faptul că aceste majorări vin în completarea celor deja convenite în cadrul recentei revizuiri a cadrului juridic al Europol;

6.  îndeamnă Comisia să excludă toate agențiile care au responsabilități generale legate de migrație și de securitate de la îndeplinirea obiectivului de a reduce cu 5 % personalul, deoarece toate aceste agenții se confruntă cu un deficit de personal ca urmare a creșterii semnificative a volumului de muncă și a amplorii atribuțiilor lor în ultimii doi ani; invită Comisia să asigure un echilibru între agențiile din domeniul JAI, respectând volumul de muncă și atribuțiile acestora;

7.  afirmă dorința sa de a adopta proiectul de buget rectificativ nr. 1/2016, astfel cum a fost prezentat de Comisie, dată fiind urgența situației;

8.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2016;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 1/2016 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și parlamentelor naționale.

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE

IPOL-COM-LIBE D (2016)14174

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect:   Primul proiect de buget rectificativ pentru 2016

Stimate domnule președinte,

Comisia LIBE salută propunerea Comisiei de creare a unei linii bugetare specifice a Uniunii, menită să asigure finanțarea necesară pentru acordarea unui ajutor de urgență mai rapid și mai precis orientat în cadrul Uniunii Europene, extinzând, în acest scop, gama de instrumente financiare disponibile în prezent pentru a aborda situațiile de urgență pe teritoriul Uniunii.

Cu toate acestea, Comisia LIBE nu poate aproba în totalitate soluția propusă de Comisia Europeană, vizând constituirea, în regim de urgență, a unui nou mecanism de urgență pentru acordarea asistenței umanitare, al cărui temei juridic este reprezentat de articolul 122 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Atunci când se constituie un nou fond pentru a putea acorda asistență umanitară pe teritoriul Uniunii, excluderea uneia dintre componentele autorității legislative din procesul legislativ pare să fie întru totul neregulamentară.

Comisia LIBE regretă faptul că această urgență este generată de lipsa unei strategii coerente și a unei viziuni care să ghideze eforturile de identificare a unei soluții la criza migrației de la nivel european și insistă asupra faptului că UE nu ar trebui să recurgă în mod periodic la proceduri bugetare, cum ar fi mobilizarea instrumentului de flexibilitate, pentru a finanța politica de migrație a Uniunii. Cu toate acestea, Comisia LIBE salută faptul că noul instrument va permite Uniunii să acționeze într-un spirit de solidaritate și să răspundă nevoilor de bază ale persoanelor afectate de dezastre de pe teritoriul Uniunii. Situația migranților și a solicitanților de azil s-a deteriorat, într-adevăr, din ce în ce mai mult, în special în Grecia, unde situația economică este foarte dificilă, iar acest lucru face necesară o inițiativă comună la nivel european. Comisia LIBE se așteaptă ca noul instrument să reducă la minimum impactul economic asupra statelor membre afectate, care se confruntă sau se vor confrunta cu o situație de urgență generată de criza migrației, în special al statelor membre care se învecinează cu Grecia.

Comisia LIBE reamintește în mod insistent că Parlamentul a acționat întotdeauna în mod constructiv și prompt, în sensul sprijinirii tuturor inițiativelor prezentate în contextul crizei refugiaților, prin urmare Comisia LIBE solicită să fie informată în mod constant și pe deplin, pe durata aplicării procedurilor bugetare corespunzătoare, cu privire la eficiența și la valoarea adăugată a acestui nou instrument, în comparație cu alte instrumente deja existente, precum și cu privire la măsurile corespunzătoare adoptate de Comisia Europeană pentru a garanta faptul că acțiunile finanțate prin acest nou instrument sunt puse în aplicare în mod corect, cu scopul de a proteja interesele financiare ale UE împotriva fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale.

În plus, Comisia LIBE consideră utilă furnizarea unor informații cuantificabile în prezentul PBR cu privire la cuantumul mediu al bugetului stabilit pentru măsuri de asistență umanitară care urmează a fi cheltuit pentru fiecare refugiat/migrant care beneficiază de asistență. Aceste informații sunt necesare pentru a înțelege mai bine care este sfera de aplicare a măsurilor de asistență umanitară, în conformitate cu limitele prezentului PBR, și pentru a-i permite Parlamentului să își exercite atribuțiile legitime de control financiar. Având în vedere faptul că aproximativ 55 000 de refugiați sunt blocați în Grecia la momentul redactării prezentei scrisori, acest PBR corespunde unei sume medii de 1 818 EUR pentru fiecare refugiat. Comisia LIBE consideră că prezentarea unor explicații suplimentare de către Comisie cu privire la modalitatea precisă în care vor fi cheltuite aceste fonduri ar fi deosebit de utilă.

Comisia LIBE solicită, de asemenea, să fie informată în detaliu cu privire la procedurile de monitorizare pe care Comisia intenționează să le utilizeze și cu privire la modul în care se va realiza evaluarea de impact a acestui nou instrument de finanțare. Dl comisar Christos Stylianides a declarat că ajutorul de urgență va fi furnizat doar prin intermediul partenerilor din domeniul umanitar ai Comisiei care sunt prezenți pe teren. Din motive legate de transparență, Comisia LIBE solicită să fie pusă la dispoziție o listă completă a acestor parteneri și să se furnizeze informații detaliate cu privire la activitățile lor.

Comisia LIBE constată, cu regret, că adoptarea prezentului PBR nu va însemna punerea la dispoziție a unor fonduri suplimentare. Comisia LIBE își exprimă preocuparea cu privire la faptul că suma de 100 de milioane EUR va fi transferată din bugetul Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI) către bugetul acestui nou fond destinat situațiilor de urgență. Această sumă corespunde unui procent de aproximativ 10 % din totalul de 1 miliard EUR alocat pentru transferul a 160 000 de migranți în perioada 2015-2017. Deși rata actuală a transferurilor este, într-adevăr, mult mai redusă decât se preconizase, Uniunea ar trebui să își păstreze capacitatea de a-și îndeplini obligațiile juridice care îi revin în orice moment, în special în ceea ce privește chestiuni politice esențiale, cum ar fi cea a transferurilor. Comisia LIBE consideră că utilizarea acestor fonduri – dedicate operațiunilor de transfer – în alte scopuri trebuie să se limiteze la situații punctuale excepționale.

Prin urmare, Comisia LIBE consideră că, având în vedere natura specifică a acestui instrument, punerea sa în aplicare ar trebui să se realizeze în afara plafoanelor cadrului financiar multianual. Comisia LIBE a luat act de faptul că, în conformitate cu propunerea Comisiei, doar prima tranșă a finanțării puse la dispoziție prin acest nou instrument ar urma să fie asigurată prin transferarea de credite din Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI). Ar trebui subliniat faptul că finanțarea disponibilă în cadrul bugetului propriu-zis al FAMI este deja aproape epuizată și că, prin urmare, transferul propus constituie un motiv de îngrijorare. În opinia Comisiei LIBE, alocarea anticipată a acestor credite în valoare de 100 de milioane EUR va trebui să fie compensată într-o etapă ulterioară. Comisia LIBE pune în evidență faptul că marja disponibilă la rubrica 3 și bugetul instrumentului de flexibilitate pentru anul 2016 au fost deja utilizate integral. Prin urmare, ne exprimăm sprijinul pentru ideea suplimentării bugetului FAMI prin mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute și invităm, în consecință, Comisia să prezinte o propunere în acest sens. De asemenea, solicităm ca, în cadrul viitoarei revizuiri la jumătatea perioadei a CFM, să se țină seama de realitatea bugetară reprezentată de actuala criză a refugiaților și a migrației, care a nu a putut fi anticipată în mod corespunzător în 2013, când au avut loc negocierile privind CFM.

Comisia LIBE salută completarea organigramei Europol cu 25 de posturi suplimentare, precum și recrutarea unui număr de 5 agenți contractuali și de 5 experți naționali detașați în cadrul acestei agenții, ca urmare a atacurilor de la Paris din 13 noiembrie, fondurile necesare în acest scop fiind furnizate de la linia bugetară stabilită pentru finanțarea acțiunilor menite să îmbunătățească securitatea internă a UE. Aceste măsuri pregătesc activitățile de combatere a terorismului planificate a fi puse în aplicare de agenție cât mai curând sau în viitor, după atacurile de la Paris și Bruxelles. Volumul de muncă al agenției va crește ca urmare a solicitărilor de intensificare a schimbului de informații dintre statele membre prin intermediul Europol, acest lucru fiind necesar pentru ca autoritățile naționale să poată soluționa în mod eficient problema foarte stringentă a amenințării teroriste în Europa. Cu toate acestea, este îngrijorător faptul că fondurile totale disponibile pentru îndeplinirea acestor obiective nu au fost majorate.

În final, Comisia LIBE subliniază faptul că un obiectiv important îl constituie asigurarea finanțării corespunzătoare a EASO, pentru a-i permite acestei agenții să își îndeplinească atribuțiile în contextul crizei refugiaților și reamintește că nevoile suplimentare ale EASO nu au fost încă luate în considerare pe deplin. Prin urmare, Comisia LIBE solicită ca, în cadrul următorului PBR, să se ia măsuri pentru a suplimenta, într-un mod similar, efectivul de personal al EASO.

Comisia LIBE solicită, de asemenea, Comisiei să excludă toate agențiile care au responsabilități generale legate de migrație și de securitate de la îndeplinirea obiectivului de reducere cu 5 % a personalului, deoarece toate aceste agenții se confruntă cu un deficit de personal ca urmare a creșterii semnificative a volumului de muncă și a amplorii atribuțiilor lor în ultimii doi ani.

Claude MORAES

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

11.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

5

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga, Mercedes Bresso, Sven Giegold, Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Michał Marusik, Andrej Plenković, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Susanne Melior, Josep-Maria Terricabras

(1)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)

JO L 48, 24.2.2016, p. 1.

(3)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(5)

JO L 163, 23.6.2007, p. 17.

(6)

JO L 70, 16.3.2016, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate