Postup : 2016/2037(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0130/2016

Predkladané texty :

A8-0130/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/04/2016 - 11.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0113

SPRÁVA     
PDF 519kWORD 100k
11.4.2016
PE 578.847v02-00 A8-0130/2016

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2016 na rozpočtový rok 2016 – Nový nástroj na poskytovanie núdzovej podpory v rámci Únie

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: José Manuel Fernandes

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2016 na rozpočtový rok 2016 – Nový nástroj na poskytovanie núdzovej podpory v rámci Únie

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 prijatý s konečnou platnosťou 25. novembra 2015(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2016/369 z 15. marca 2016 o poskytovaní núdzovej podpory v rámci Únie(6),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 1/2016, ktorý Komisia prijala 9. marca 2016 (COM(2016)0152),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2016, ktorú Rada prijala 16. marca 2016 a postúpila Európskemu parlamentu 17. marca 2016 (07068/2016 – C8-0122/2016),

–  so zreteľom na list Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0130/2016),

A.  keďže masívny prílev utečencov a migrantov do Európy vyvolal výnimočnú situáciu, v ktorej si veľký počet ľudí vyžaduje naliehavú humanitárnu pomoc v rámci Únie; keďže táto núdzová situácia presahuje schopnosť reakcie najviac postihnutých členských štátov; keďže na úrovni Únie neexistoval žiadny vhodný nástroj na riešenie humanitárnych potrieb osôb postihnutých katastrofami v rámci Únie;

B.  keďže Komisia predložila 2. marca 2016 návrh nariadenia Rady, ktorého cieľom je vyplniť medzeru v dostupných nástrojoch s cieľom riešiť humanitárne potreby na území Únie; keďže uvedené nariadenie je založené na článku 122 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý neupravuje úlohu Európskeho parlamentu; keďže 15. marca 2016 Rada prijala nariadenie (EÚ) 2016/369;

C.  keďže Komisia následne predložila návrh opravného rozpočtu zameraný na vytvorenie rozpočtovej štruktúry pre uvedený nástroj a na sprístupnenie 100 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 80,2 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch na okamžité potreby financovania prostredníctvom presunu v rámci okruhu 3 viacročného finančného rámca (VFR);

D.  keďže Komisia odhaduje, že tento nový nástroj by si vyžadoval 300 miliónov EUR v roku 2016 (a následne po 200 miliónov EUR v rokoch 2017 a 2018) a že môžu vzniknúť ďalšie potreby, ak budú toky migrantov a utečencov pokračovať na súčasnej úrovni;

E.  keďže Komisia navrhuje aj zvýšenie počtu zamestnancov v Európskom centre pre boj proti terorizmu v rámci Europolu a poskytnutie zodpovedajúcich viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 2,0 milióna EUR presunom z Fondu pre vnútornú bezpečnosť;

1.  víta návrh Komisie, aby sa z rozpočtu Únie mohla poskytovať núdzová pomoc na území Únie s cieľom riešiť humanitárne dôsledky súčasnej utečeneckej krízy; poukazuje na zhoršujúcu sa situáciu migrantov a žiadateľov o azyl, najmä v dôsledku nekoordinovanej reakcie európskych krajín, čo robí takúto núdzovú pomoc ešte potrebnejšou a naliehavejšou; zdôrazňuje potrebu ukázať solidaritu s členskými štátmi, ktoré čelia takejto núdzovej situácii na svojom území;

2.   berie na vedomie riešenie, ktoré Komisia navrhla ako naliehavé opatrenie; konštatuje, že po zriadení dvoch trustových fondov a nástroja pre utečencov v Turecku sa nový ad hoc mechanizmus zaviedol bez celkovej stratégie na riešenie utečeneckej krízy a bez zabezpečenia plného rešpektovania výsad Parlamentu ako spoluzákonodarcu; poukazuje na problém, že nový nástroj nie je založený na návrhu nariadenia predloženého Komisiou v rámci riadneho legislatívneho postupu; zdôrazňuje, že Parlament vždy konal konštruktívne a rýchlo v záujme podpory všetkých iniciatív v súvislosti s utečeneckou krízou a stále tak koná prostredníctvom rýchleho prijatia tohto opravného rozpočtu;

3.   domnieva sa, že by sa mal stanoviť udržateľnejší právny a rozpočtový rámec s cieľom umožniť mobilizáciu humanitárnej pomoci v rámci Únie v budúcnosti, keď si to vyžiadajú okolnosti; konštatuje, že takéto núdzové financovanie určené na reagovanie na krízové a nepredvídané situácie by z dôvodu jeho povahy malo byť pokryté osobitnými nástrojmi a nemalo by sa započítavať do stropov VFR;

4.  víta záväzok Komisie neodkláňať rozpočtové prostriedky z rozpočtu na vonkajšiu humanitárnu pomoc; konštatuje, že Komisia navrhuje financovať prvú splátku v rámci tohto nového nástroja prostredníctvom presunu rozpočtových prostriedkov z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), ktoré už boli určené na zabezpečenie rozdelenia záťaže medzi členské štáty pri riešení utečeneckej krízy; domnieva sa, že celú sumu nemožno pokryť prostredníctvom presunov bez toho, aby to malo vplyv na výsledky AMIF, ktorý sa tento rok dostane pod tlak a môže si vyžiadať ďalšie navýšenia prostriedkov, ak sa mechanizmus premiestňovania začne uplatňovať v plnej miere; preto považuje týchto 100 miliónov EUR za prednostné pridelenie rozpočtových prostriedkov, ktoré sa bude musieť kompenzovať v neskoršom štádiu; konštatuje, že v rámci okruhu 3 nezostáva žiadna rezerva a že nástroj flexibility bol na rok 2016 použitý už v celom rozsahu; preto podporuje mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti v prospech zvyšnej sumy na tento rok hneď, ako to bude potrebné, a vyzýva Komisiu, aby predložila návrh v tomto zmysle; očakáva, že zvýšenie stropu VFR v okruhu 3 sa ukáže ako nevyhnutné pre naplnenie všetkých potrieb súvisiacich s utečeneckou a migračnou krízou;

5.  schvaľuje navrhované zvýšenia počtu zamestnancov Európskeho centra pre boj proti terorizmu v rámci Europolu vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu v Európskej únii; konštatuje, že tieto zvýšenia sú nad rámec zvýšení, ktoré už boli schválené v rámci nedávnej revízie právneho rámca Europolu;

6.  naliehavo žiada Komisiu, aby vylúčila všetky agentúry, ktoré sa v širšom zmysle zaoberajú migráciou a bezpečnosťou, z cieľa zníženia počtu zamestnancov o 5 %, keďže všetky majú nedostatok zamestnancov vzhľadom na obrovský nárast objemu práce a úloh za posledné dva roky; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila medzi agentúrami v oblasti SVV rovnováhu rešpektujúcu ich objem práce a úlohy;

7.  vzhľadom na naliehavosť situácie potvrdzuje svoju ochotu prijať návrh opravného rozpočtu č. 1/2016 v podobe predloženej Komisiou;

8.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2016;

9.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 1/2016 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI

IPOL-COM-LIBE D (2016)14174

pán Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec:   Prvý návrh opravného rozpočtu na rok 2016

Vážený pán predseda,

výbor LIBE víta návrh Komisie vytvoriť v rozpočte Únie riadok na financovanie rýchlejšej a cielenejšej núdzovej pomoci v rámci Európskej únie prostredníctvom rozšírenia škály finančných nástrojov, ktoré už sú k dispozícii na riešenie núdzových situácií v rámci Únie.

Výbor LIBE však nie je presvedčený o riešení, ktoré navrhla Európska komisia, a to urýchlene zriadiť nový núdzový mechanizmus humanitárnej pomoci na právnom základe článku 122 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Ak sa vytvára nový fond na poskytovanie humanitárnej pomoci v rámci Únie, zdá sa byť úplne nevhodné vylúčiť z legislatívneho procesu jedného z dvoch zákonodarcov.

Výbor LIBE vyjadruje poľutovanie nad tým, že naliehavosť vznikla v dôsledku nedostatku ucelenej stratégie a vízie pre nájdenie riešenia migračnej krízy na európskej úrovni, a trvá na tom, že EÚ by na financovanie migračnej politiky Únie nemala pravidelne využívať rozpočtové postupy, akým je napríklad nástroj flexibility. Výbor LIBE napriek tomu víta skutočnosť, že tento nový nástroj umožní Únii konať v duchu solidarity a plniť základné potreby ľudí postihnutých katastrofami v rámci Únie. Situácia migrantov a žiadateľov o azyl sa vskutku čoraz viac zhoršuje, najmä v Grécku, kde je hospodárska situácia veľmi zložitá, čo si vyžaduje spoločnú iniciatívu na európskej úrovni. Výbor LIBE očakáva, že nový nástroj bude minimalizovať hospodársky dosah na postihnuté členské štáty, ktoré čelia alebo budú čeliť núdzovej situácii týkajúcej sa migračnej krízy, najmä tie, ktoré susedia s Gréckom.

Výbor LIBE zdôrazňuje, že Parlament vždy konal konštruktívne a rýchlo v záujme podpory všetkých iniciatív v súvislosti s utečeneckou krízou, a požaduje, aby bol prostredníctvom existujúcich rozpočtových postupov plne informovaný o efektívnosti a pridanej hodnote tohto nového nástroja v porovnaní s inými, už existujúcimi nástrojmi a o vhodných opatreniach prijatých Európskou komisiou s cieľom zabezpečiť, aby činnosti financované v rámci tohto nového nástroja financovania boli vykonávané správne v záujme ochrany finančných záujmov EÚ pred podvodmi, korupciou a inými nezákonnými činnosťami.

Okrem toho by výbor LIBE v tomto návrhu opravného rozpočtu (NOR) uvítal kvantifikovateľné informácie, pokiaľ ide o priemerný rozpočet na humanitárnu pomoc na jedného utečenca/migranta, ktorému sa poskytne pomoc. Tieto informácie sú nevyhnutné na lepšie pochopenie rozsahu humanitárnej pomoci, ktorú tento NOR umožňuje, a na vykonávanie našich legitímnych úloh v oblasti finančnej kontroly. Vzhľadom na to, že v čase písania tohto listu je v Grécku uviaznutých približne 55 000 utečencov, predstavuje tento NOR v priemere 1 818 EUR na utečenca. Veľmi by sme ocenili podrobnejšie vysvetlenie zo strany Komisie, na čo konkrétne sa finančné prostriedky vynaložia.

Výbor LIBE tiež požaduje, aby bol plne informovaný o postupoch monitorovania, ktoré Komisia plánuje využiť, a o tom, kto vykonáva posúdenie vplyvu tohto nového nástroja financovania. Komisár Christos Stylianides uviedol, že núdzovú pomoc budú poskytovať iba humanitárni partneri Komisie na mieste. V záujme transparentnosti výbor LIBE požaduje úplný zoznam týchto partnerov a podrobné informácie o ich činnosti.

S poľutovaním konštatujeme, že tento NOR neobsahuje žiadne nové rozpočtové prostriedky. Znepokojuje nás, že 100 miliónov EUR z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) sa presunie do tohto nového núdzového fondu. To zodpovedá približne 10 % z 1 miliardy EUR určenej na premiestnenie 160 000 migrantov v období rokov 2015 – 2017. Hoci súčasná miera premiestňovania je skutočne oveľa nižšia, než sa očakávalo, Únia by si mala zachovať schopnosť plniť si zákonné povinnosti v každom čase, najmä pokiaľ ide o takú významnú politickú otázku, akou je premiestňovanie. Výbor LIBE sa domnieva, že toto použitie finančných prostriedkov vyhradených na premiestňovanie na iný účel musí byť ojedinelou výnimkou.

Výbor LIBE je preto presvedčený, že tento osobitný nástroj by sa zo svojej povahy nemal započítavať do stropov viacročného finančného rámca. Berieme na vedomie, že Komisia navrhla financovať prostredníctvom presunu rozpočtových prostriedkov z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) iba prvú splátku tohto nového nástroja. Treba upozorniť, že samotný AMIF je už v podstate vyčerpaný, a tento presun teda vzbudzuje obavy. Tieto prednostne pridelené rozpočtové prostriedky vo výške 100 miliónov EUR bude podľa nášho názoru potrebné neskôr vykompenzovať. Výbor LIBE konštatuje, že rezerva zostávajúca v okruhu 3 a nástroj flexibility už boli na rok 2016 využité. Preto by sme podporili doplnenie rozpočtu AMIF prostredníctvom mobilizácie rezervy na nepredvídané udalosti a vyzývame Komisiu, aby predložila príslušný návrh. Žiadame tiež, aby sa pri nadchádzajúcom preskúmaní VFR v polovici trvania zohľadnila rozpočtová realita súčasnej utečeneckej a migračnej krízy, ktorú bolo v roku 2013 v čase rokovaní o VFR sotva možné predpovedať.

Výbor LIBE víta prijatie zamestnancov na dodatočných 25 miest v pláne pracovných miest, 5 zmluvných zamestnancov a 5 vyslaných národných expertov v rámci Europolu v nadväznosti na útoky v Paríži z 13. novembra v rámci rozpočtového riadku určeného na financovanie činností na zlepšenie vnútornej bezpečnosti EÚ. To zodpovedá okamžitým aj budúcim protiteroristickým činnostiam agentúry po útokoch v Paríži a Bruseli. Zvýšené požiadavky na výmenu informácií medzi členskými štátmi prostredníctvom Europolu v záujme toho, aby vnútroštátne orgány mohli účinne bojovať proti veľmi konkrétnej hrozbe terorizmu v Európe, zvýšia objem práce agentúry. Je však takisto znepokojujúce, že celkové finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na tieto ciele, sa nezvýšili.

Výbor LIBE napokon zdôrazňuje, že finančné potreby úradu EASO v súvislosti s reakciou na utečeneckú krízu sú veľmi dôležité, a pripomína, že dodatočné potreby úradu EASO sa zatiaľ nezohľadnili v plnej miere. Výbor LIBE preto žiada o zodpovedajúce posilnenie ľudských zdrojov úradu EASO v ďalšom NOR.

Výbor LIBE takisto naliehavo vyzýva Komisiu, aby vylúčila všetky agentúry, ktoré sa v širšom zmysle zaoberajú otázkami migrácie a bezpečnosti, z cieľa zníženia počtu zamestnancov o 5 %, keďže všetky majú nedostatok zamestnancov vzhľadom na obrovský nárast objemu práce a úloh za posledné dva roky.

Claude MORAES

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

11.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

32

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Mercedes Bresso, Sven Giegold, Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Michał Marusik, Andrej Plenković, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Susanne Melior, Josep-Maria Terricabras

(1)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

(6)

Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2016, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia