Postopek : 2016/2037(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0130/2016

Predložena besedila :

A8-0130/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/04/2016 - 11.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0113

POROČILO     
PDF 578kWORD 94k
11.4.2016
PE 578.847v02-00 A8-0130/2016

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2016 za proračunsko leto 2016 – novi instrument za zagotavljanje nujne pomoči v Uniji

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: José Manuel Fernandes

PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2016 za proračunsko leto 2016 – novi instrument za zagotavljanje nujne pomoči v Uniji (07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 41,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki je bil dokončno sprejet 25. novembra 2015(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta št. 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 2016/369 z dne 15. marca 2016 o zagotavljanju nujne pomoči v Uniji(6),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 1/2016, ki ga je Komisija sprejela 9. marca 2016 ((COM(2015)0152),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 1/2016, ki ga je Svet sprejel 16. marca 2016 in ga 17. marca 2016 posredoval Evropskemu parlamentu (07068/2016 − C8-0122/2016),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

–  ob upoštevanju členov 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0130/2016),

A.  ker je množični pritok beguncev in migrantov v Evropo povzročil izredne razmere, v katerih veliko ljudi potrebuje nujno humanitarno pomoč, ki presega organizacijske zmogljivosti ene ali več držav članic; ker so zmogljivosti večine držav članic za odzivanje na te izredne razmere že izčrpane; ker na ravni Unije ni bilo ustreznega instrumenta za odzivanje na humanitarne potrebe ljudi, ki so jih prizadele nesreče;

B.  ker je Komisija 2. marca 2016 predstavila predlog uredbe Sveta, da bi zapolnila to vrzel v razpoložljivih instrumentih in se odzvala na humanitarne potrebe na ozemlju Unije; ker omenjena uredba temelji na členu 122(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki ne predvideva vloge Evropskega parlamenta; ker je Svet 15. marca 2016 sprejel Uredbo (EU) št. 2016/369;

C.  ker je Komisija zatem predlagala spremembo proračuna, da bi ustvarila proračunsko strukturo za ta instrument in s prerazporeditvijo iz razdelka 3 večletnega finančnega okvira dala na voljo 100 milijonov EUR v obveznostih in 80,2 milijona EUR v plačilih za nujno financiranje;

D.  ker Komisija ocenjuje, da bo za ta novi instrument v letu 2016 za zdaj potrebnih 300 milijonov EUR (v letih 2017 in 2018 200 milijonov EUR), vendar se utegne ta znesek še povečati, če se priseljenski in begunski tokovi ne bodo zmanjšali;

E.  ker Komisija predlaga tudi povečanje števila zaposlenih v evropskem centru za boj proti terorizmu pri Europolu ter temu ustrezno povečanje obveznosti in plačil v višini 2 milijonov EUR, ki bosta prerazporejena iz Sklada za notranjo varnost;

1.  odobrava predlog Komisije, saj bo omogočil izplačevanje nujne pomoči na ozemlju Unije iz proračuna Unije, ta denar pa bo uporabljen za odpravljanje humanitarnih posledic sedanje begunske krize; opozarja na vse slabši položaj priseljencev in iskalcev azila, ki je zlasti posledica neusklajenega odzivanja evropskih držav, zaradi česar je omenjena pomoč še toliko bolj potrebna in nujna; poudarja, da je treba izkazati solidarnost z državami članicam, ki se soočajo s kriznimi razmerami na svojem ozemlju;

2.   je seznanjen z rešitvijo, ki jo predlaga Komisija za te izredne razmere; ugotavlja, da je bil po uvedbi dveh skrbniških skladov in instrumenta za begunce v Turčiji vzpostavljen nov priložnostni mehanizem, ne da bi imeli širšo strategijo za reševanje begunske krize in ne da bi v celoti spoštovali pristojnosti Parlamenta kot sozakonodajalca; opozarja, da novi instrument ne temelji na predlogu Komisije za uredbo v skladu z rednim zakonodajnim postopkom; poudarja, da je Parlament vedno ravnal konstruktivno in da je nemudoma podprl vse pobude v zvezi z begunsko krizo, med drugim hitro sprejel to spremembo proračuna;

3.   meni, da bi bilo treba oblikovati trajnejši pravni in proračunski okvir za uporabo humanitarne pomoči v Uniji, kadar bodo to zahtevale okoliščine; ugotavlja, da bi se morala tovrstna nujna finančna pomoč, namenjena odzivanju na krize in nepredvidene okoliščine, že zaradi svoje narave zagotavljati s posebnimi instrumenti, ki ne bi smeli biti všteti v zgornje meje večletnega finančnega okvira;

4.  pozdravlja zavezo Komisije, da ne bo preusmerjala sredstev iz proračuna za zunanjo humanitarno pomoč; je seznanjen z njenim predlogom, da bo prvi obrok novega instrumenta financirala s prerazporeditvijo proračunskih sredstev Sklada za migracije, azil in vključevanje (AMIF), ki so že zdaj namenjena delitvi bremen v zvezi z begunci med državami članicami; meni pa, da celotnega zneska instrumenta ne bo mogoče zagotoviti s prerazporeditvami, ne da bi to škodovalo izvajanju tega sklada, ki bo letos gotovo pod pritiskom in bo potreboval dodatna sredstva, če se bo načrt premeščanja beguncev začel v celoti izvajati; zato meni, da je treba proračunska sredstva v znesku 100 milijonov EUR zagotoviti vnaprej in jih nadomestiti pozneje; ugotavlja, da je bila v razdelku 3 dosežena zgornja meja in da je bil instrument prilagodljivosti za leto 2016 že v celoti porabljen; zato podpira uporabo varnostne rezerve za preostali znesek v tem letu, takoj ko bo to potrebno, in poziva Komisijo, naj pripravi predlog v zvezi s tem; meni, da se ne bo mogoče izogniti povišanju zgornje meje večletnega finančnega okvira v razdelku 3, če bomo želeli zadostiti vsem potrebam v zvezi z begunsko in priseljensko krizo;

5.  glede na varnostne razmere v Evropski uniji se strinja s predlaganim povečanjem števila zaposlenih evropskega centra za boj proti terorizmu pri Europolu; ugotavlja, da je to dodatno povečanje, poleg tistih, ki so bila že odobrena pri nedavni spremembi pravnega okvira Europola;

6.  poziva Komisijo, naj za agencije, ki se v širšem smislu ukvarjajo z migracijami in varnostjo, ne zahteva petodstotnega zmanjšanja števila zaposlenih, saj je slednjih glede na neverjetno povečanje delovnih obremenitev in nalog v zadnjih dveh letih že zdaj premalo; poziva jo še, naj poskrbi, da bodo delovne obremenitve in naloge agencij na področju pravosodja in notranjih zadev uravnotežene;

7.  potrjuje, da je zaradi izrednih razmer pripravljen sprejeti predlog spremembe proračuna št. 1/2016, kot ga je pripravila Komisija;

8.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2016;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 1/2016 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču ter nacionalnim parlamentom.

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA DRŽAVLJANSKE SVOBOŠČINE, PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE

IPOL-COM-LIBE D (2016)14174

Jean Arthuis

Predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva:   Prvi predlog spremembe proračuna za leto 2016

Spoštovani g. predsednik!

Odbor LIBE odobrava predlog Komisije o uvedbi vrstice v proračunu Unije, iz katere se bo hitreje in bolj ciljno usmerjeno financirala nujna pomoč v Evropski uniji, in sicer z razširitvijo obsega finančnih instrumentov, ki so že na voljo za izredne razmere v Uniji.

Kljub temu odbor LIBE ni povsem prepričan o ustreznosti rešitve, ki jo predlaga Komisija, in sicer o nujni uvedbi novega izrednega mehanizma za humanitarno pomoč, katerega pravna podlaga je člen 122(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (TFEU). Ker se ustanavlja nov sklad za humanitarno pomoč v Uniji, je povsem neprimerno, da je eden od sozakonodajalcev izključen iz zakonodajnega postopka.

Odbor LIBE obžaluje, da je izredna situacija nastala zaradi tega, ker ne obstaja jasna strategija in vizija za rešitev migracijske krize na evropski ravni, in vztraja, da se Unija ne bi smela redno zatekati k proračunskim postopkom, kot je uporaba instrumenta prilagodljivosti, za financiranje svoje migracijske politike. Ne glede na to odbor LIBE odobrava to, da bo novi instrument Uniji omogočil delovati v duhu solidarnosti in se odzvati na osnovne potrebe ljudi v Uniji, ki jih je prizadela nesreča. Okoliščine migrantov in prosilcev za azil se vse bolj zaostrujejo, zlasti v Grčiji, kjer so gospodarske razmere zelo slabe, kar zahteva skupno pobudo na evropski ravni. Odbor LIBE pričakuje, da bo novi instrument zmanjšal ekonomski učinek na prizadete države članice, ki se soočajo ali se bodo soočile z izrednimi razmerami zaradi migracijske krize, zlasti grške sosede.

Poudarja, da je Parlament vedno konstruktivno in hitro podprl vse pobude v zvezi z begunsko krizo, zato želi biti odbor LIBE prek ustreznih proračunskih postopkov redno obveščen o učinkovitosti in dodani vrednosti tega novega instrumenta v primerjavi z obstoječimi ter o tem, kako bo Komisija zagotovila, da se bodo ukrepi, ki se bodo financirali z novim instrumentom, izvajali pravilno, da bi finančne interese EU zaščitila pred goljufijami, korupcijo in drugimi nezakonitimi dejavnostmi.

Odbor LIBE prav tako želi, da bi ta predlog spremembe proračuna vseboval količinsko opredeljive informacije o povprečnem proračunu za humanitarno pomoč na posameznega begunca/migranta. Ti podatki so potrebni zato, da bo bolj jasno, kakšen je obseg humanitarne pomoči, ki jo bo ta predlog spremembe proračuna omogočil, pa tudi za izvajanje naših legitimnih nadzornih nalog. Glede na to, da je v trenutku, ko pišemo to pismo, na grški meji ujetih približno 55 tisoč beguncev, pomeni, da bo na osnovi tega predloga spremembe proračuna vsak v povprečju deležen 1.818 EUR. Zelo veseli bi bili tudi podrobnejšega pojasnila Komisije, za kaj točno bo ta denar porabljen.

Odbor LIBE želi biti prav tako podrobno obveščen o postopkih za spremljanje, ki jih namerava uporabljati Komisija, in o tem, kdo bo izvajal oceno učinka tega finančnega instrumenta. Komisar Hristos Stilianidis je izjavil, da bo nujna pomoč na voljo samo prek humanitarnih partnerjev Komisije na terenu. Odbor LIBE zaradi preglednosti prosi za popoln seznam teh partnerjev in podrobne informacije o njihovih dejavnostih.

Z obžalovanjem ugotavljamo, da v tem predlogu spremembe proračuna ne gre za dodatna sredstva, temveč da bo 100 milijonov EUR v novi sklad za nujno pomoč prerazporejenih iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF). To je 10 % od 1 milijarde EUR, namenjene za premestitev 160 tisoč migrantov v obdobju 2015–2017. Čeprav je obseg premestitev trenutno precej manjši, kot je bilo pričakovati, bi morala Unija vedno imeti na voljo zmogljivosti za svoje pravne obveznosti, zlasti če gre za tako pomembno politiko, kot so premestitve. Odbor LIBE meni, da bi morala biti uporaba finančnih sredstev za premestitve enkratna izjema.

Zato je prepričan, da ta posebni instrument že po svoji naravi ne bi smel biti upoštevan pri zgornjih mejah večletnega finančnega okvira. Ugotavlja, da Komisija predlaga, da se s prerazporeditvijo sredstev sklada AMIF financira samo prvi obrok novega instrumenta. Opozoriti velja, da je ta sklad že skoraj izčrpan in da je zato predlagana prerazporeditev skrb zbujajoča. Vnaprejšnje izplačilo 100 milijonov EUR bo treba zato po našem mnenju pozneje nadomestiti. Odbor LIBE ugotavlja, da sta bila razlika do zgornje meje v razdelku 3 in instrument prilagodljivosti za leto 2016 že v celoti porabljena. Zato se zavzema za povečanje sklada AMIF z uporabo varnostne rezerve in poziva Komisijo, naj pripravi predlog o tem. Zahteva tudi, da je treba pri prihajajočem vmesnem pregledu večletnega finančnega okvira upoštevati dejanske proračunske okoliščine trenutne begunske in migracijske krize, ki je leta 2013 med pogajanji o tem okviru ni bilo mogoče predvideti.

Odbor LIBE pozdravlja zaposlitev dodatnih 25 uslužbencev v kadrovskem načrtu, 5 pogodbenih uslužbencev in 5 napotenih nacionalnih strokovnjakov v Europolu po pariških napadih 13. novembra, ki se financira iz proračunske vrstice za ukrepe za izboljšanje notranje varnosti EU. To je v skladu s trenutnimi in prihodnjimi protiterorističnimi dejavnostmi agencije po pariških in bruseljskih napadih. Vse pogostejše zahteve za izmenjavo informacij med državami članicami prek Europola, da bi nacionalnim organom omogočili učinkovit boj proti veliki teroristični grožnji v Evropi, bodo povečale delovne obremenitve te agencije. Skrb zbujajoče je tudi, da skupna finančna sredstva, ki so na voljo za te cilje, niso bila povečana.

Odbor LIBE še poudarja, da so finančne potrebe Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za odzivanje na begunsko krizo tudi zelo pomembne, in opominja, da njegove dodatne potrebe še niso bile v celoti upoštevane. Zato poziva, da se z naslednjim predlogom spremembe proračuna ustrezno povečajo tudi kadrovski viri urada EASO.

Odbor LIBE poziva Komisijo, naj agencije, ki se v širšem smislu ukvarjajo z migracijami in varnostjo, izključi iz petodstotnega zmanjšanja števila zaposlenih, saj je slednjih glede na neverjetno povečanje delovnih obremenitev in nalog v zadnjih dveh letih že zdaj premalo.

Claude MORAES

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

11.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

5

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Mercedes Bresso, Sven Giegold, Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Michał Marusik, Andrej Plenković, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Susanne Melior, Josep-Maria Terricabras

(1)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)

UL L 48, 24.2.2016, str. 1.

(3)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(4)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(5)

UL L 163, 23.6.2007, str. 17.

(6)

UL L 70, 16.3.2016, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov