ZPRÁVA o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2017

11.4.2016 - (2016/2019(BUD))

Rozpočtový výbor
Zpravodaj: Indrek Tarand


Postup : 2016/2019(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0131/2016

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2017

(2016/2019(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[1], a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[2],

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[3],

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie[4],

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. října 2015 o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016[5],

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2015 o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu[6],

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka pro předsednictvo o vypracování předběžného návrhu odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů, který podle čl. 25 odst. 7 a čl. 96 odst. 1 jednacího řádu Evropského parlamentu vypracovalo předsednictvo dne 11. dubna 2016,

–  s ohledem na návrh odhadu příjmů a výdajů, který podle čl. 96 odst. 2 jednacího řádu Evropského parlamentu vypracoval Rozpočtový výbor,

–  s ohledem na články 96 a 97 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0131/2016),

A.  vzhledem k tomu, že tento proces je druhým úplným rozpočtovým procesem, který se uskutečňuje v tomto novém volebním období, a čtvrtým rozpočtovým rokem víceletého finančního rámce na období 2014–2020;

B.  vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2017, jak je navržen ve zprávě generálního tajemníka, by se vyznačoval pokračováním a zintenzivněním koncepčního úsilí orgánu o dosahování úspor díky větší efektivnosti ve všech oblastech, kde je to možné, aniž by byla ohrožena kvalita pracovního prostředí poslanců a zaměstnanců;

C.   vzhledem k tomu, že na rok 2017 navrhl generální tajemník čtyři priority, a to bezpečnost a kybernetickou bezpečnost, postupné zrušení odchylky pro irský jazyk, pokračování v opatřeních k posílení postavení poslanců při výkonu jejich mandátu a zatraktivnění Parlamentu pro veřejnost a návštěvníky;

D.   vzhledem k tomu, že v současné politické a bezpečnostní situaci, která je důsledkem teroristických útoků v Evropě, by mělo být výsledkem rozpočtového procesu pro rok 2017 zvýšení bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti Parlamentu;

E.   vzhledem k tomu, že v předběžném návrhu odhadu příjmů a výdajů Parlamentu na rok 2017 navrhl generální tajemník rozpočet ve výši 1 910 073 000 EUR, což představuje celkové zvýšení oproti rozpočtu na rok 2016 o 3,9 %, z čehož je 1,7 % považováno za běžné výdaje, a jeho podíl z okruhu V víceletého finančního rámce na období 2014–2020 by činil 19,26 %;

F.  vzhledem k tomu, že v rozmezí let 2017 až 2022 bude postupně zrušena odchylka umožňující nepřekládat všechny úřední dokumenty do irštiny, což bude znamenat, že se do irštiny budou překládat veškeré úřední dokumenty, a ke splnění tohoto nového požadavku na jazykový režim se navrhují mimořádné dodatečné výdaje ve výši 3,7 milionu EUR, což odpovídá 0,2 % celkového zvýšení;

G.  vzhledem k tomu, že k posílení bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti je zapotřebí mimořádných investic navíc ve výši 47,6 milionu EUR, což činí 2,6 % celkového zvýšení;

H.  vzhledem k tomu, že míry inflace od roku 2011 neustále klesají; vzhledem k tomu, že reálná míra inflace v pracovních místech Parlamentu v roce 2015 a v roce 2016 byla nižší než skutečná míra zvýšení jeho rozpočtu;

I.  vzhledem k tomu, že téměř 60 % rozpočtu činí výdaje, které musí být pravidelně valorizovány a které se týkají v převážné většině odměn poslanců a zaměstnanců, které se upravují podle služebního řádu, a smluvních povinností, u nichž dochází k oborově specifické valorizaci, která je obvykle vyšší než standardní míra inflace;

J.   vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 29. dubna 2015 o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2016[7] zdůraznil, že rozpočet na rok 2015 by měl být postaven na realistickém základě a měl by být v souladu se zásadami rozpočtové kázně a řádného finančního řízení;

K.   vzhledem k tomu, že důvěryhodnost Evropského parlamentu jako složky rozpočtového orgánu závisí z velké části na jeho schopnosti mít pod kontrolou své vlastní výdaje;

L.   vzhledem k tomu, že dne 26. října 2015 přijalo předsednictvo nový soubor pravidel pro správu příspěvků na parlamentní asistenci, která zpřísňují požadavky týkající se proplácení smluv s místními asistenty, konkrétně pak vyčleněním nejméně 25 % příspěvku na parlamentní asistenci na pokrytí nákladů souvisejících s akreditovanými asistenty;

Obecný rámec

1.  zdůrazňuje, že podíl rozpočtu Parlamentu na rok 2017 je třeba udržet pod 20 % okruhu V; poznamenává, že výše předběžného návrhu odhadu příjmů a výdajů na rok 2017 v podobě přijaté předsednictvem dne 7. března 2016 odpovídá 19,26 %, je tedy nižší než konečný podíl v roce 2016 (19,39 %) a je druhým nejnižším podílem v rámci okruhu V za posledních osm let; ještě dále snižuje svůj podíl v okruhu V pro rok 2017 na 19,17 %;

2.  domnívá se však, že s přihlédnutím ke zpomalení ekonomiky v členských státech by neměla být odhadovaná míra inflace pro rok 2017 hlavním kritériem pro zvýšení běžných výdajů;

3.  potvrzuje, že bylo požádáno o mimořádné výdaje na postupné zrušení opatření v rámci dočasné odchylky pro používání irského jazyka stanovených nařízením č. 1 ze dne 15. dubna 1958[8], které představují zvýšení oproti roku 2016 o 0,2 %, a na dodatečné potřeby v oblasti bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti, které představují zvýšení o 2,6 %;

4.   všímá si požadavku na 2,6% zvýšení prostředků na bezpečnost a kybernetickou bezpečnost, které by více než zdvojnásobilo prostředky přidělené v roce 2016; naléhavě vyzývá generálního tajemníka, aby poskytl Rozpočtovému výboru transparentním způsobem podrobné informace o stávajících a připravovaných opatřeních ke zvýšení bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti a rozpis nákladů na ně;

5.  schvaluje celý soubor mimořádných výdajů na investice do bezpečnosti v roce 2017 (ve výši 47,6 milionu EUR), a to na základě analýzy předložené předsednictvu v únoru 2016, kterou doplnila prověrka provedená po útocích dne 22. března 2016, a celý soubor mimořádných výdajů spojených s postupným zrušením dočasné odchylky pro používání irského jazyka (ve výši 3,7 milionu EUR);

6.  omezuje zvýšení svých běžných výdajů pro rok 2017, bez dvou výše uvedených souborů mimořádných výdajů, oproti rozpočtu na rok 2016 na 1,4 %;

7.  stanoví celkovou výši svého odhadu výdajů a příjmů na rok 2017 na 1 900 873 000 EUR, což odpovídá celkovému zvýšení oproti rozpočtu na rok 2016 o 3,4 %;

8.  zdůrazňuje, že Parlamentu by měly být poskytnuty dostatečné zdroje potřebné k tomu, aby mohl řádně vykonávat své základní úkoly jako legislativní orgán a rozpočtový orgán; zdůrazňuje, že by se v současné ekonomické situaci mělo s těmito zdroji hospodařit ukázněně, pragmaticky a efektivně; poukazuje na to, že zajištění náležité výše financování Parlamentu je sice pro zajištění fungování evropské demokracie potřebné, důrazně se však doporučuje úsilí hledat možné úspory a dále zvyšovat efektivnost využívání veřejných finančních prostředků;

9.  zdůrazňuje, že největší díl rozpočtu Parlamentu a jeho každoroční valorizace jsou dány právními a smluvními povinnostmi, které nemůže Parlament během rozpočtového procesu ovlivnit;

Transparentnost, přístupnost a srozumitelnost

10.  vyzývá generálního tajemníka, aby předložil návrh, jak na internetových stránkách Parlamentu prezentovat rozpočet široké veřejnosti s dostatečnou podrobností a srozumitelným a uživatelsky vstřícným způsobem, aby měli všichni občané možnost lépe porozumět činnostem a prioritám Parlamentu a tomu odpovídající struktuře výdajů; domnívá se, že prvním krokem by mohlo být zpřístupnit na internetových stránkách Parlamentu infografiku, která je nyní k dispozici pouze na intranetu;

11.  domnívá se, že pokud jde o rozpočtový proces, jakékoli relevantní informace by měly být členům předsednictva a Rozpočtového výboru ve všech fázích procesu předkládány včas a srozumitelně s nezbytnou mírou podrobnosti a v patřičných rozpisech, aby mohly předsednictvo, Rozpočtový výbor a politické skupiny tyto skutečnosti řádně projednat a vycházet při svých rozhodnutích z komplexního pohledu na stav a potřeby rozpočtu Parlamentu;

12.  zdůrazňuje, že je zapotřebí přesnost a transparentnost, pokud jde o to, jak se z roku na rok vyvíjí rozpočet; domnívá se, že jakkoli jsou některé mimořádné výdaje, jako například na bezpečnost, v rozpočtu na rok 2017 opodstatněné, stále větší používání každoročních mimořádných výdajů je problematické z hlediska rozpočtové kontroly a stability; žádá přesnější definici mimořádných výdajů; je přesvědčen, že v zájmu zodpovědnosti a srovnatelnosti údajů v souhrnném rozpočtu by mělo být posouzeno, zda by měly být mimořádné výdaje zahrnuty do základu pro výpočet procentního rozdílu mezi rozpočty po sobě následujících roků;

13.  opakuje svůj požadavek, aby probíhalo střednědobé a dlouhodobé rozpočtové plánování, včetně jasného rozlišení mezi investicemi a provozními výdaji na chod Parlamentu a na plnění jeho statutárních povinností (včetně výdajů na pronájmy a nabývání nemovitostí), a to v souladu s usnesením ze dne 29. dubna 2015 o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2016[9], vyzývá proto ke změně formální podoby rozpočtu tak, aby byly jasně rozlišeny výdaje na investice a provozní výdaje;

14.  oceňuje předsednictvo a GŘ ITEC za novou podobu osobních stránek poslanců na oficiálních internetových stránkách Parlamentu, která transparentněji seznamuje se složením a statusem jejich pracovního týmu (byla vytvořena nová kolonka pro asistenty s pododdíly pro asistenty, akreditované asistenty, akreditované asistenty (seskupení), místní asistenty, poskytovatele služeb, osoby pověřené prováděním plateb a stážisty); žádá generálního tajemníka, aby zajistil kontroly nezbytné pro uplatňování nového souboru předpisů pro příspěvky na parlamentní asistenci přijatého předsednictvem dne 26. října 2015;

15.  žádá, aby nejméně jednou za pět let byl rozpočet sestaven na základě skutečných potřeb v jednotlivých položkách, a nikoli systémem uplatňování koeficientů;

Bezpečnost a kybernetická bezpečnost

16.  žádá střednědobé a dlouhodobé rozpočtové plánování, včetně jasných informací o výdajích na bezpečnost a kybernetickou bezpečnost; s ohledem na nedávné události navíc vyzývá předsednictvo, aby aktualizovalo koncepci globální bezpečnosti a co nejrychleji s ní seznámilo Parlament, nejpozději do června 2016;

17.  domnívá se, že jakékoli opatření v této oblasti by mělo vycházet z jednoznačného posouzení toho, jaké jsou potřeby Parlamentu a zda je dané opatření přiměřené vzhledem k hrozícím rizikům; požaduje, aby generální tajemník a předsednictvo předložili Rozpočtovému výboru včas před čtením rozpočtu na rok 2017 v Parlamentu koncepci globální bezpečnosti včetně celkového posouzení hrozících rizik a plánovaných bezpečnostních opatření a také alternativních možností, a to spolu s podrobným odhadem jejich rozpočtových důsledků pro rozpočet na rok 2017 a na roky následující a s jasným rozlišením mezi investicemi a pravidelně se opakujícími výdaji, a aby nastínili plánovaná opatření ke zvýšení bezpečnosti Parlamentu uvnitř i vně jeho budov a dopad těchto opatření na rozpočet na rok 2017; požaduje informace o finančních důsledcích interinstitucionálních dohod o administrativní spolupráci v oblasti bezpečnosti;

18.  žádá generálního tajemníka, aby posoudil, zda je třeba přezkoumat stávající pojistné smlouvy (jimiž jsou kryti poslanci a zaměstnanci) se zřetelem k hrozbě teroristických útoků, a aby v případě potřeby předložil návrhy, jak napravit případné nedostatky;

19.  domnívá se, že bezpečnostní systém mimo prostory Parlamentu by měly i nadále zajišťovat belgické orgány;

Posílení postavení poslanců při výkonu jejich mandátu

20.  bere na vědomí probíhající opatření k posílení postavení poslanců při výkonu jejich mandátu;

21.  vítá rozšíření elektronického portálu pro poslance (e-Portal), žádá nicméně generálního tajemníka, aby se v duchu tzv. „bezpapírové iniciativy“ zlepšila situace, pokud jde o současný systém zasílání tištěných kopií výplatních pásek poslancům, s cílem tento systém v konečném důsledku opustit, a to do konce roku 2017; domnívá se, že e-Portal by měl skýtat tuto možnost poslancům již ve výchozím nastavení, což by přineslo značné úspory času i finančních prostředků;

22.  vítá stále větší kvalitu odborného poradenství a výzkumu poskytovaných poslancům a výborům; připomíná, že s hodnocením účelnosti spolupráce mezi výzkumnou službou Evropského parlamentu (EPRS) a tematickými sekcemi v polovině období se počítalo již v době vytváření EPRS v roce 2013; žádá proto, aby generální tajemník toto hodnocení provedl a předložil Rozpočtovému výboru jeho výsledky do konce roku 2016; domnívá se, že by toto hodnocení mělo obsahovat návrhy, jak zajistit, aby podpora, kterou EPRS poskytuje, co nejlépe odpovídala vývoji v příslušných tematických výborech a současně naplňovala potřeby jednotlivých poslanců a nepřekrývala se s činnostmi tematických sekcí ani nevedla ke konkurenci mezi útvary;

23.  je toho názoru, že by měly být posouzeny potřeby poslanců v jejich volebních obvodech, také s přihlédnutím k rozdílnosti volebních obvodů, aby bylo možno vytvořit poslancům lepší podmínky pro jejich práci ve volebních obvodech; je přesvědčen, že mobilní pracoviště pro poslance a podpora ve volebních obvodech by měly být založeny na posouzení skutečných potřeb a využívání těchto možností a neměly by vyžadovat jakékoli vícenáklady pro Parlament; trvá na tom, že by neměl být poskytován žádný hardware, protože příspěvek na všeobecné výdaje skýtá dostatek zdrojů na pořízení nejmodernějších zařízení; má pochybnosti o tom, že by bylo třeba vytvářet soukromá mobilní pracoviště pro poslance, protože má dojem, že to neodpovídá tomu, jak si poslanci a jejich kanceláře organizují svou práci;

24.  souhlasí s tím, že nástroje IT jsou pro poslance důležitým prostředkem, který jim pomáhá úspěšně plnit úkoly spojené s jejich funkcí; opakuje však, že je nutno dát možnost instalovat si software z otevřených zdrojů, což by umožnilo výrazné úspory na poplatcích za komunikační technologie a zlepšily by se tím pracovní procesy v kancelářích poslanců, přičemž je třeba mít na paměti kybernetickou bezpečnost a zajištění ochrany dat;

25.  požaduje, aby se možnost podepisovat interní dokumenty elektronickým podpisem stala běžnou praxí, a to ve všech případech, jako je podepisování formulářů, písemných prohlášení atd., přičemž je třeba zajistit spolehlivost a bezpečnost; žádá, aby byla prokázána možnost instalovat v mobilních telefonech poslanců EP systém ověřování TAN; je navíc přesvědčen, že by měla být snaha přestat používat faxy a postupně by se mělo od jejich používání zcela upustit;

26.  vítá novou reformu u doplňujících otázek k písemnému zodpovězení přijatou dne 3. září 2015 Výborem pro ústavní záležitosti, kterou požadoval Rozpočtový výbor při přijímání rozpočtu Parlamentu na rok 2016; žádá generálního tajemníka, aby zavedl nezbytné kontroly uplatňování tohoto nového výkladu; vyzývá Konferenci předsedů, aby provedla posouzení tohoto nového režimu otázek k písemnému zodpovězení, pokud jde o doplňující otázky, a v jeho rámci analyzovala, jaké vzniknou úspory, a aby informovala Rozpočtový výbor o výsledcích tohoto posouzení do srpna 2016, před čtením rozpočtu v Parlamentu na podzim 2016;

27.  domnívá se, že je záhodno ponechat prostředky pro celkový příděl na výdaje na parlamentní asistenci na rok 2017 ve stejné výši jako na rok 2016, pouze provést jejich právně závaznou valorizaci podle služebního řádu;

28.  je přesvědčen, že současná prezentace parlamentních činností poslanců na internetových stránkách Parlamentu není dostatečně přesná a neodráží skutečné činnosti a zapojení poslanců; navrhuje, aby bylo zrušeno současné používání internetových stránek, které poslance hodnotí a řadí podle různých hledisek, a současně byly zlepšeny informace o aktivitách jednotlivých poslanců na oficiálních internetových stránkách Parlamentu; žádá, aby byla vyhodnocena současná prezentace, zejména pokud jde o vysvětlení hlasování a jednominutové projevy, včetně možnosti, aby se uváděly odděleně od vystoupení v plénu, aby byl posouzen přínos vysvětlení hlasování a byly navrženy možné alternativy; očekává, že příslušná pracovní skupina předsednictva, která se touto záležitostí zabývá, předloží svůj pracovní program a svá zjištění Rozpočtovému výboru, jakmile budou k dispozici;

Výdaje poslanců

29.  potvrzuje svůj postoj k příspěvku na všeobecné výdaje, který zaujal ve svých rozpočtových usneseních ze dne 29. dubna 2015 a ze dne 28. října 2015; znovu vyzývá k větší transparentnosti příspěvku na všeobecné výdaje poslanců; vyzývá předsednictvo Parlamentu, aby pracovalo na stanovení přesnějších pravidel pro zodpovídání se za výdaje schválené k úhradě z tohoto příspěvku, aniž by při tom vznikly Parlamentu dodatečné náklady;

Politika v oblasti nemovitostí

30.  připomíná, že střednědobá strategie v oblasti nemovitostí, kterou přijalo předsednictvo v roce 2010, se právě reviduje; lituje toho, že předsednictvo ještě neukončilo projednávání střednědobé strategie v oblasti nemovitostí; vyzývá generálního tajemníka, aby předložil Rozpočtovému výboru novou střednědobou strategii v oblasti nemovitostí co nejdříve a nejpozději do srpna 2016 před čtením rozpočtu v Parlamentu na podzim 2016;

31.   žádá předsednictvo, aby předložilo dlouhodobou strategii pro budovy Parlamentu; znovu opakuje, že k dlouhodobým investicím, jako jsou stavební projekty Parlamentu, je třeba přistupovat obezřetně a transparentně; trvá na nutnosti zajistit přísné řízení nákladů, plánování projektů a dohled; znovu vyzývá k tomu, aby byl rozhodovací proces v souvislosti s politikou v oblasti nemovitostí transparentní a vycházel z včas poskytovaných informací, s patřičným přihlédnutím k článku 203 finančního nařízení; je přesvědčen. že jedním ze zdrojů zkušeností pro tuto dlouhodobou strategii by měla být zpráva o důvodech zpoždění a zvýšených nákladů u Domu evropských dějin;

32.   žádá, aby se v rozpočtu věrným způsobem promítala situace souboru budov Parlamentu; v této souvislosti žádá, aby byly náklady na budovu Konrad Adenauer jasně uvedeny v konečném rozpočtu Parlamentu a aby v budoucnu byly všechny investice do nemovitostí zapsány do rozpočtu, aby nemuselo docházet ke sběrným převodům;

33.   navrhuje proto, aby byla od roku 2018 zavedena samostatná položka pro investice do staveb budov, u které by byly vzaty za základ pro výši prostředků v roce 2018 finanční prostředky, které se navrhují v roce 2017 na mimořádné výdaje;

34.  s ohledem na mimořádné okolnosti v roce 2017, které vyžadují značné investice do bezpečnostní infrastruktury, navrhuje použít veškeré prostředky, které nebudou ke konci roku 2017 vyčerpány, k úhradě výdajů na výstavbu budovy ADENAUER, aby nemusel Parlament platit bankám maximální výši úroků z úvěrů, které je třeba uzavřít k financování této stavby;

35.  žádá více informací o aktuálním stavu projektu renovace budovy PHS; požaduje, aby byla zahájena studie týkající se renovace a aby ji projednalo předsednictvo; očekává, že při stanovování harmonogramu renovace vezme předsednictvo v úvahu nutnost zdravých a bezpečných pracovních podmínek; žádá, aby předsednictvo informovalo Rozpočtový výbor o všech krocích, co nejdříve to bude možné; v této souvislosti vyzývá předsednictvo, aby položilo základy k přeměně budovy PHS na objekt, který bude příkladem nejmodernějších možností z hlediska energetické účinnosti, a aby urychleně přikročilo k modernizaci budovy;

36.  vyzývá příslušné místopředsedy, aby předložili Rozpočtovému výboru zprávu o průběhu prací na budově KAD;

37.  domnívá se, že strukturální a organizační reformy s cílem dosáhnout větší efektivnosti, environmentální udržitelnosti a účinnosti by měly dále pokračovat důkladným zkoumáním možných synergií a úspor; připomíná, jak výrazných úspor by bylo možno dosáhnout tím, že by měl Parlament pouze jediné pracovní místo namísto současných tří (Brusel, Štrasburk a Lucemburk); zdůrazňuje, že tento proces by měl probíhat, aniž by byla ohrožena vysoce kvalitní legislativní práce Parlamentu, výkon jeho rozpočtových a kontrolních pravomocí nebo kvalita pracovních podmínek poslanců, asistentů a zaměstnanců;

Otázky týkající se zaměstnanců

38.  vítá návrh snížit svůj plán pracovních míst v roce 2017 o 60 míst v souladu s dohodou, k níž dospěl s Radou při jednání o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu dne 17. listopadu 2015;

39.  připomíná, že celkový stav zaměstnanců v politických skupinách by měl být vyňat z cíle snížení stavu zaměstnanců o 5 % v souladu s rozhodnutími přijatými pro rozpočtové roky 2014, 2015 a 2016;

40.  podporuje dodatečná pracovní místa potřebná pro překlad a tlumočení do irského jazyka; vyjímá tato dodatečná místa z cíle snížení stavu zaměstnanců o 5 % v souladu s doporučením Komise; žádá generálního tajemníka, aby konzultoval s irskými poslanci, jak by bylo možno používání irského jazyka racionalizovat, aniž by byla ohrožena práva, která jsou poslancům zaručena;

41.  podporuje zavedení tlumočení do mezinárodního znakového jazyka u všech rozprav v plénu, aby byly alespoň tyto rozpravy skutečně přístupné všem evropským občanům;

42.  vítá pokrok, jehož se podařilo dosáhnout při snaze o zvýšení efektivnosti překladu a tlumočení; je si vědom kvality a přidané hodnoty služeb tlumočníků; žádá, aby byla v brzké době uzavřena životaschopná dohoda mezi generálním tajemníkem a zástupci tlumočníků, v níž by se snoubily pracovní podmínky vysoké kvality s efektivním řízením této činnosti, aby nevznikaly situace nárazově neúměrně dlouhé pracovní doby a celkové nejistoty mezi tlumočníky, a to s přihlédnutím k sociálním právům; žádá generálního tajemníka, aby předložil další návrhy směřující k racionalizaci, například na větší míru překladů a tlumočení na požádání, zejména u činností meziskupin v Evropském parlamentu; domnívá se, že systém jazykových profilů, který se používá od října 2014 u pozměňovacích návrhů ve výborech, je příkladem zefektivnění, která lze provést a která lze ještě dále prohlubovat; zastává názor, že tlumočení a překlad jsou základními součástmi evropské demokracie, které je otevřena všem, a žádá proto, abychom nepřistupovali na žádnou reformu, kterou by utrpěla maximální přístupnost činností a dokumentů Parlamentu co nejširšímu okruhu zájemců;

43.  vyzývá předsednictvo, aby vyhodnotilo a v případě nutnosti revidovalo předpisy upravující postavení stážistů a aby mj. zavedlo minimální odměnu a sjednotilo cenové nabídky v případě stravování pro všechny stážisty jak ve správě Parlamentu, tak v kancelářích poslanců, aby bylo zajištěno rovné zacházení a byla chráněna sociální práva stážistů;

44.  vyzývá předsednictvo, aby revidovalo předpisy pro úhradu výdajů na služební cesty mezi třemi pracovními místy Parlamentu, pokud jde o výdaje akreditovaných asistentů, a sjednotilo je s předpisy vztahujícími se na všechny ostatní zaměstnance;

45.  je toho názoru, že by měl být zaveden třetí postup umožňující ukončit smlouvu mezi poslancem a asistentem vzájemnou dohodou;

Služby řidičů / mobilita

46.  má výhrady vůči návrhu internalizovat službu řidičů tak, že externího poskytovatele této služby nahradí Parlament svými smluvními zaměstnanci, což bude znamenat okamžité výdaje navíc ve výši zhruba 3,7 milionu EUR; domnívá se, že jako o alternativní možnosti by se mělo uvažovat o dobře koncipované externí smlouvě uzavřené podle platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek, v níž by byl externí poskytovatel služeb jednoznačně povinen převzít odpovědnost za bezpečnost a za ověření spolehlivosti řidičů a také za důstojné pracovní podmínky a mzdu; uvažoval by o internalizaci, pouze pokud náklady s ní spojené nepřekročí náklady stávajícího systému a pokud umožňuje důstojné pracovní podmínky a mzdu pro řidiče, větší rovnováhu zastoupení mužů a žen v jejich řadách a používání ekologičtějších vozidel; žádá, aby před přijetím jakéhokoli rozhodnutí byly poskytnuty Rozpočtovému výboru podrobné informace;

47.  žádá generálního tajemníka, aby vedl konzultace s belgickými orgány s cílem zajistit snadný přístup k novému vlakovému spojení mezi železniční stanicí Brussels-Luxembourg a letištěm Zaventem a jeho celkové optimální využívání, což by mohlo zahrnovat i akceptování průkazů poslanců namísto nynějšího systému laissez passer;

48.  je přesvědčen, že ve vozovém parku by měla být nákladově efektivnější, spotřebou úspornější a bezpečnější vozidla; žádá generálního tajemníka, aby podal zprávu o možnosti úplného přechodu na elektrický pohon do konce tohoto desetiletí;

49.  žádá generálního tajemníka, aby s cestovní kanceláří Parlamentu vedl jednání; vyzývá cestovní kancelář, aby ve větší míře prováděla srovnávání cen; žádá cestovní kancelář, aby při rezervacích aktivně usilovala o levnější jízdenky či letenky a aby obecně nabízela výhodnější ceny pro poslance a všechny kategorie zaměstnanců, přičemž musí být zajištěna patřičná míra a vyhovující podmínky změny či zrušení rezervace jízdenek nebo letenek;

Komunikace

50.  požaduje výsledky hodnocení ex post, jehož předmětem byla celková strategie a metodika informační a komunikační kampaně v roce 2014 (zpráva o tomto hodnocení měla být podle očekávání k dispozici do druhého pololetí roku 2015);

51.  připomíná generálnímu tajemníkovi, aby podal Rozpočtovému výboru zprávu o vyhodnocení kampaně před volbami do Parlamentu v roce 2014 a také o účinnosti komunikačních opatření Parlamentu zaměřených na širokou veřejnost;

52.  oceňuje úlohu informačních kanceláří Parlamentu při zvyšování informovanosti o činnostech Parlamentu a Unie obecně; je přesvědčen, že i u informačních kanceláří Parlamentu by měla být plánována opatření ke zefektivnění činnosti; domnívá se, že informační kanceláře Parlamentu by být měly v co nejvíce případech umístěny v téže budově a sdílet stejné kancelářské služby jako zastoupení Komise; požaduje vyhodnocení cílů, úkolů a výkonnosti informačních kanceláří Parlamentu, na jehož základě by měly být vytyčeny priority;

53.  požaduje, aby byla posouzena možnost užší spolupráce s ARTE ve Štrasburku s cílem vytvořit evropský mediální hub pro účely vzdělávání mladých novinářů.

54.  žádá generálního tajemníka, aby předložil zprávu o podnicích a organizacích, kterým byl poskytnut přístup do Evropského parlamentu, aby zde mohly konat fóra související s jejich činnostmi; žádá generálního tajemníka, aby zachovával rovnováhu mezi různými odvětvími a různými typy organizací, jimž je poskytnut přístup do Evropského parlamentu;

Další otázky

55.  naléhavě vyzývá generálního tajemníka, aby předložil podrobnou zprávu o plnění administrativních částí dohod o spolupráci mezi Parlamentem, Výborem regionů a Evropským hospodářským a sociálním výborem a na jejím základě koncipoval možná ujednání o další administrativní spolupráci v oblastech, jako je logistika, infrastruktura nebo bezpečnost;

56.  naléhavě vyzývá generálního tajemníka, aby objasnil situaci kolem současné správy parlamentní posilovny a o současném využívání zaměstnanců Parlamentu v tomto ohledu; žádá dále podrobné informace o současném stavu probíhajícího soudního sporu a o možnostech, které jsou na stole, aby byla zajištěna její efektivní a nákladově účelná správa v budoucnosti;

57.  vítá omezenější a účelnější používání přepravních kontejnerů (cantines); doporučuje společné využívání těchto kontejnerů při cestách do Štrasburku;

58.  žádá generálního tajemníka, aby bezezbytku naplňoval ducha i literu nového finančního nařízení, pokud jde o ekologické a ekonomicky efektivní zadávání veřejných zakázek, tím, že bude v tomto směru posílena strategie Parlamentu pro zadávání veřejných zakázek;

59.  podněcuje k tomu, abychom dále pokračovali ve snaze o úspory energie, zejména pokud jde o osvětlení a vytápění budov, neboť diskuse o rozpočtu na rok 2016 ukázaly, že je v tomto směru stále prostor ke zlepšení;

60.  podněcuje k většímu prosazování zdravé a organické stravy; žádá proto dále předsednictvo, aby posoudilo možnosti, jak zajistit zdravou stravu, nejen pokud jde o diverzifikaci služeb, ale také – a především – pokud jde o zajištění čerstvého ovoce a zeleniny za příznivější ceny;

o

o  o

61.  přijímá odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2017;

62.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a odhad příjmů a výdajů Radě a Komisi.

PŘÍLOHA: ODHAD VÝDAJŮ

 

NÁVRH ODHADU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ EVROPSKÉHO PARLAMENTU NA ROZPOČTOVÝ ROK 2017,

 

JAK JEJ SESTAVIL ROZPOČTOVÝ VÝBOR NA SVÉ SCHŮZI DNE

 

11. DUBNA 2016

 

NÁVRH ODHADU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

NA ROK 2017

Příspěvek Evropské unie na financování výdajů

Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2017

Položka

Částka

 

 

Výdaje

1.900.873.000

Vlastní příjmy

157 861 070

Výše potřebného příspěvku

1.743.011.930

PŘÍJMY

Hlava Kapitola Článek Bod

Název

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

 

 

 

 

 

4

PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH UNIE

 

 

 

4 0

RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

 

 

 

4 0 0

Výnosy ze zdanění platů, mezd a služebních požitků členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů

73.410.920

73.484.272

69.454.180

4 0 3

Výnosy z dočasného příspěvku placeného z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v aktivním zaměstnání

p.m.

p.m.

13.613

4 0 4

Výnosy ze zvláštních a solidárních odvodů z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v aktivním zaměstnání

10.907.330

10.797.731

9.959.483

 

 

84.318.250

84.282.003

79.427.275

Kapitola 4 0 — celkem

4 1

PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

 

 

 

4 1 0

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

64.131.820

59.667.459

58.498.210

4 1 1

Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

9.200.000

9.100.000

9.241.578

4 1 2

Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří mají pracovní volno z osobních důvodů

10.000

10.000

57.702

 

 

73.341.820

68.777.459

67.797.490

Kapitola 4 1 — celkem

4 2

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

 

 

 

4 2 1

Příspěvky poslanců Evropského parlamentu do systému starobního důchodového pojištění

p.m.

p.m.

0

 

Kapitola 4 2 — celkem

0

0

0

 

Hlava 4 — celkem

157.660.070

153.059.462

147.224.765

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU

 

 

 

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU

 

 

 

5 0 0

Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží)

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Výnosy z prodeje vozidel – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

25.526

5 0 0 2

Výnosy z dodávek zboží jiným institucím nebo orgánům – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

55.871

5 0 1

Výnosy z prodeje nemovitého majetku

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Výnosy z prodeje publikací, tištěných publikací a filmů – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

0

 

Kapitola 5 0 — celkem

p.m.

p.m.

81.397

5 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU

 

 

 

5 1 1

Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí a úhrady poplatků souvisejících s pronájmy

p.m.

p.m.

 

5 1 1 0

Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

2.807.906

5 1 1 1

Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

16.372

 

Kapitola 5 1 — celkem

p.m.

p.m.

2.824.279

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ

 

 

 

5 2 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

200.000

410.000

216.417

 

Kapitola 5 2 — celkem

200.000

410.000

216.417

5 5

PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A PRACÍ

 

 

 

5 5 0

Příjmy z poskytnutí služeb a provádění prací pro jiné orgány nebo instituce, včetně náhrad poskytnutých těmito orgány nebo institucemi za služební cesty, které byly zaplaceny jejich jménem – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

5.557.309

5 5 1

Příjmy od třetích osob za služby poskytnuté nebo práce provedené na jejich žádost – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

729.104

 

Kapitola 5 5 — celkem

p.m.

p.m.

6.286.413

5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU

 

 

 

5 7 0

Příjmy z náhrady částek vyplacených bez právního důvodu – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

3.292.213

5 7 1

Příjmy určené na zvláštní účely, např. příjmy z nadací, dotací, darů a odkazů, včetně vlastních účelově vázaných příjmů orgánu – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Zpětná úhrada výdajů na sociální péči, které vznikly jménem jiného orgánu

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

3.476.281

 

Kapitola 5 7 — celkem

p.m.

p.m.

6.768.495

5 8

RŮZNÉ PLATBY

 

 

 

5 8 1

Příjmy z přijatých plateb pojistného plnění – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

179.793

 

Kapitola 5 8 — celkem

p.m.

 

 

 

Hlava 5 — celkem

200.000

410.000

16.356.793

6

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY V SOUVISLOSTI S DOHODAMI A PROGRAMY UNIE

 

 

 

6 6

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY

 

 

 

6 6 0

Ostatní příspěvky a náhrady

p.m.

p.m.

p.m.

6 6 0 0

Ostatní účelově vázané příspěvky a náhrady – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

11.848.214

6 6 0 1

Ostatní příspěvky a náhrady, které nejsou účelově vázány

p.m.

p.m.

0

 

Kapitola 6 6 — celkem

p.m.

p.m.

11.848.214

 

Hlava 6 — celkem

p.m.

p.m.

11.848.214

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

 

 

 

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

 

 

 

9 0 0

Různé příjmy

1.000

1.000

937.952

 

Kapitola 9 0 — celkem

1.000

1.000

937.952

 

Hlava 9 — celkem

1.000

1.000

937.952

 

CELKOVÝ SOUČET

157.861.070

153.470.462

176.367.724

VÝDAJE

Celkový přehled prostředků (roky 2017 a 2016) a plnění (2015)

Hlava Kapitola

Název

Prostředky na rok 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

 

 

 

 

 

1

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

ČLENOVÉ ORGÁNU

209.825.500

213.281.500

213.915.852

1 2

ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

642.573.000

627.305.500

597.484.150

1 4

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

135.764.500

125.501.000

116.618.310

1 6

OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

17.539.500

17.772.500

17.535.481

 

Hlava 1 — celkem

1.005.702.500

983.860.500

945.553.793

 

 

 

 

 

2

BUDOVY, NÁBYTEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

BUDOVY A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

256.137.000

211.173.440

265.369.143

2 1

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK

168.142.500

166.845.910

136.912.387

 

 

1.892.000

 

 

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

5.719.000

5.992.750

4.458.475

 

Hlava 2 — celkem

431.890.500

384.012.100

406.740.005

 

 

 

 

 

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OBECNÝMI ČINNOSTMI ORGÁNU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

SCHŮZE A KONFERENCE

32.827.000

35.423.000

31.170.192

3 2

ODBORNÉ PORADENSTVÍ A INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, TVORBA A ŠÍŘENÍ DOKUMENTŮ

108.238.000

115.433.000

107.799.775

 

Hlava 3 — celkem

141.065.000

150.856.000

138.969.967

 

 

 

 

 

4

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ORGÁNU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

ZVLÁŠTNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE NĚKTERÝCH ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

111.905.000

111.100.000

102.924.578

4 2

VÝDAJE NA PARLAMENTNÍ ASISTENCI

206.890.000

202.140.000

184.233.696

4 4

SCHŮZE A OSTATNÍ ČINNOSTI POSLANCŮ A BÝVALÝCH POSLANCŮ

420.000

420.000

400.000

 

Hlava 4 — celkem

320.215.000

313.660.000

287.558.274

 

 

 

 

 

5

ÚŘAD PRO EVROPSKÉ POLITICKÉ STRANY A EVROPSKÉ POLITICKÉ NADACE A VÝBOR NEZÁVISLÝCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ

 

 

 

5 0

Výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výboru nezávislých významných osobností

p.m.

p.m.

0

5 0 0

Provozní výdaje úřadu

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Provozní výdaje úřadu

p.m.

p.m.

0

5 0 1

Rezerva na EMAS

p.m.

p.m.

0

5 0 1 0

Rezerva na EMAS

p.m.

p.m.

0

 

Hlava 5 — celkem

0

0

0

 

 

 

 

 

10

OSTATNÍ VÝDAJE

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY

p.m.

p.m.

0

10 1

POHOTOVOSTNÍ REZERVA

3.000.000

6.000.000

0

10 3

REZERVA NA ROZŠÍŘENÍ

p.m

p.m.

0

10 4

REZERVA NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ POLITIKU

p.m

p.m.

0

10 5

PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY NA BUDOVY

p.m

p.m.

0

10 6

REZERVA NA PŘIPRAVOVANÉ PRIORITNÍ PROJEKTY

p.m

p.m.

0

10 8

REZERVA NA EMAS

p.m

p.m.

0

 

Hlava 10 — celkem

3.000.000

6.000.000

0

 

CELKOVÝ SOUČET

1.900.873.000

1.838.388.600

1.778.822.039

Příjmy — Vlastní příjmy

Hlava 4 — Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Unie

Kapitola 4 0 — Různé daně a srážky

Článek 4 0 0 – Výnosy ze zdanění platů, mezd a služebních požitků členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

73 410 920

73 484 272

69 454 180,00

Právní základ

Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie, a zejména článek 12 tohoto protokolu.

Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8).

Článek 4 0 3 – Výnosy z dočasného příspěvku placeného z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v aktivním zaměstnání

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

13 613,00

Právní základ

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 66a tohoto řádu ve znění platném do 15. prosince 2003.

Článek 4 0 4 — Výnosy ze zvláštních a solidárních odvodů z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v aktivním zaměstnání

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

10 907 330

10 797 731

9 959 483,00

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 66a tohoto služebního řádu.

Kapitola 4 1 — Příspěvky do systému důchodového pojištění

Článek 4 1 0 — Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

64 131 820

59 667 459

58 498 210,00

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména čl. 83 odst. 2 tohoto služebního řádu.

Článek 4 1 1 – Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

9 200 000

9 100 000

9 241 578,00

Právní základ

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 4, čl. 11 odst. 2 a 3 a článek 48 přílohy VIII tohoto služebního řádu.

Článek 4 1 2 – Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří mají pracovní volno z osobních důvodů

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

10 000

10 000

57 702,00

Kapitola 4 2 — Ostatní příspěvky do systému důchodového pojištění

Článek 4 2 1 – Příspěvky poslanců Evropského parlamentu do systému starobního důchodového pojištění

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

 

Právní základ

Pravidla pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu, a zejména příloha III těchto pravidel.

Hlava 5 – Příjmy ze správní činnosti orgánu

Kapitola 5 0 – Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží) a nemovitého majetku

Článek 5 0 0 – Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží)

Bod 5 0 0 0 – Výnosy z prodeje vozidel – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Tento bod je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nebo částečné obměny vozidel, která patří orgánům.

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané příjmy a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do okruhů, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Bod 5 0 0 1 – Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

25 526,00

Poznámky

Tento bod je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nebo částečné obměny movitého majetku jiného než vozidel, který patří orgánu.

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané příjmy a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do okruhů, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Bod 5 0 0 2 – Výnosy z dodávek zboží jiným institucím nebo orgánům – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

55 871,00

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané příjmy a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do okruhů, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Podrobnosti týkající se výdajů a příjmů plynoucích ze zapůjčení nebo pronájmu nebo poskytování služeb v tomto rozpočtovém bodě by měly být uvedeny v příloze tohoto rozpočtu.

Článek 5 0 1 – Výnosy z prodeje nemovitého majetku

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nemovitého majetku, který patří orgánům.

Článek 5 0 2 – Výnosy z prodeje publikací, tištěných publikací a filmů – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

 

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané příjmy a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do okruhů, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Tento článek zahrnuje rovněž výnosy z prodeje těchto produktů na elektronických nosičích.

Kapitola 5 1 – Výnosy z pronájmu

Článek 5 1 1 – Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí a úhrady poplatků souvisejících s pronájmy

Bod 5 1 1 0 — Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

2 807 906,00

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané příjmy a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do okruhů, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Podrobnosti týkající se výdajů a příjmů plynoucích ze zapůjčení nebo pronájmu nebo poskytování služeb v tomto rozpočtovém bodě by měly být uvedeny v příloze tohoto rozpočtu.

Bod 5 1 1 1 – Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

16 372,00

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané příjmy a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do okruhů, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Kapitola 5 2 — Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků

Článek 5 2 0 — Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

200 000

410 000

216 417,00

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu.

Kapitola 5 5 — Příjmy z poskytování služeb a prací

Článek 5 5 0 – Příjmy z poskytnutí služeb a provádění prací pro jiné orgány nebo instituce, včetně náhrad poskytnutých těmito orgány nebo institucemi za služební cesty, které byly zaplaceny jejich jménem – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

5 557 309,00

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané příjmy a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do okruhů, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Článek 5 5 1 – Příjmy od třetích osob za služby poskytnuté nebo práce provedené na jejich žádost – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

729 104,00

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané příjmy a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do okruhů, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Kapitola 5 7 – Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu

Článek 5 7 0 – Příjmy z náhrady částek vyplacených bez právního důvodu – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

3 292 213,00

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané příjmy a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do okruhů, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Článek 5 7 1 – Příjmy určené na zvláštní účely, např. příjmy z nadací, podpor, darů a odkazů, včetně vlastních účelově vázaných příjmů orgánů – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

0,00

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 2 písm. d) finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané příjmy a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do okruhů, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Článek 5 7 2 — Zpětná úhrada výdajů na sociální péči, které vznikly jménem jiného orgánu

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

0,00

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů ze zpětné úhrady výdajů na sociální péči, které vznikly jménem jiného orgánu.

Článek 5 7 3 – Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

3 476 281,00

Kapitola 5 8 — Různé platby

Článek 5 8 1 – Příjmy z přijatých plateb pojistného plnění – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

179 793,00

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané příjmy a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do okruhů, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Tento článek zahrnuje také úhradu platů úředníků, kteří byli účastníky nehod, ze strany pojišťoven.

Hlava 6 — Příspěvky a náhrady v souvislosti s dohodami a programy Unie

Kapitola 6 6 – Ostatní příspěvky a náhrady

Článek 6 6 0 — Ostatní příspěvky a náhrady

Bod 6 6 0 0 — Ostatní účelově vázané příspěvky a náhrady – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

11 848 214,00

Poznámky

Tento bod je v souladu s článkem 21 finančního nařízení určen k zaznamenávání veškerých příjmů, které nejsou uvedeny v žádné jiné části hlavy 6 a které jsou zapsány jako dodatečné prostředky na financování výdajů, pro něž jsou tyto příjmy účelově vázány.

Bod 6 6 0 1 — Ostatní příspěvky a náhrady, které nejsou účelově vázány

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

 

Hlava 9 — Různé příjmy

Kapitola 9 0 — Různé příjmy

Článek 9 0 0 — Různé příjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Plnění 2015

1 000

1 000

937 952,00

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání různých příjmů.

Podrobnosti týkající se výdajů a příjmů plynoucích ze zapůjčení nebo pronájmu nebo poskytování služeb v tomto článku by měly být uvedeny v příloze tohoto rozpočtu.

Výdaje — Výdaje

Hlava 1 — Osoby pracující v orgánu

Kapitola 1 0 — Členové orgánu

Článek 1 0 0 — Odměny a příspěvky

Bod 1 0 0 0 — Odměny

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

75 020 000

72 520 000

71 860 133,95

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí odměny stanovené statutem poslanců.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Právní základ

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 9 a 10 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 1 a 2 těchto prováděcích opatření.

Bod 1 0 0 4 — Příspěvek na běžné cestovní výdaje

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

69 200 000

73 340 000

71 418 750,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí cestovních výdajů a výdajů na pobyt souvisejících s cestami do a z pracovních míst a s dalšími služebními cestami.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 25 000 EUR.

Právní základ

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 20 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 10 až 21 a článek 24 těchto prováděcích opatření.

Bod 1 0 0 5 — Ostatní cestovní výdaje

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

6 000 000

7 050 000

5 550 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí dodatečných cestovních výdajů a výdajů na cesty uskutečněné v členském státě, v němž byl poslanec zvolen.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 1 000 EUR.

Právní základ

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 20 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 22 a 23 těchto prováděcích opatření.

Bod 1 0 0 6 — Příspěvek na všeobecné výdaje

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

39 886 000

39 715 000

38 754 450,55

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů souvisejících s parlamentní činností poslanců Evropského parlamentu, a to v souladu s prováděcími opatřeními ke statutu poslanců Evropského parlamentu.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 75 000 EUR.

Právní základ

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 20 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 25 až 28 těchto prováděcích opatření.

Bod 1 0 0 7 — Příspěvky na výkon funkce

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

181 500

181 500

175 257,06

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí paušálních příspěvků na pobyt a reprezentaci v souvislosti s výkonem funkce předsedy Evropského parlamentu.

Právní základ

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 20 tohoto statutu.

Rozhodnutí předsednictva ze dne 17. června 2009.

Článek 1 0 1 — Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

Bod 1 0 1 0 — Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

3 097 000

3 058 000

2 191 208,67

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí úrazového pojištění, úhrady léčebných nákladů poslanců a pojištění proti ztrátě nebo krádeži, které se vztahuje na osobní věci poslanců.

Jsou rovněž určeny na pojištění a asistenci poslancům v případě nutnosti repatriace v průběhu oficiální cesty, pokud vážně onemocní, stanou se obětí nehody nebo nepředvídané události, která znemožní řádný průběh cesty. Tato asistence zahrnuje vyřízení repatriace a úhradu nákladů s ní spojených.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 60 000 EUR.

Právní základ

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 18 a 19 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 3 až 9 a 29 těchto prováděcích opatření.

Společné předpisy pro úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání úředníků Evropské unie.

Společné předpisy pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství.

Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví obecná prováděcí opatření pro úhradu léčebných nákladů.

Bod 1 0 1 2 — Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

775 000

798 000

653 406,83

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí některých výdajů nutných pro poskytnutí pomoci vážně zdravotně postiženému poslanci.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Právní základ

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 30 těchto prováděcích opatření.

Článek 1 0 2 — Odchodné

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

930 000

1 770 000

9 544 350,06

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí odchodného po skončení poslaneckého mandátu.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Právní základ

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 13 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 45 až 48 a článek 77 těchto prováděcích opatření.

Článek 1 0 3 — Důchody

Bod 1 0 3 0 — Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

11 450 000

11 450 000

10 675 653,64

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na vyplácení starobního důchodu po skončení poslaneckého mandátu.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 150 000 EUR.

Právní základ

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 75 těchto prováděcích opatření, a příloha III pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu.

Bod 1 0 3 1 — Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

303 000

291 000

281 721,32

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na vyplácení invalidního důchodu poslanci v případě, že invalidita vznikla v průběhu výkonu mandátu.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Právní základ

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 75 těchto prováděcích opatření a příloha II pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu.

Bod 1 0 3 2 — Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

2 313 000

2 458 000

2 207 741,36

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na vyplácení pozůstalostních vdovských nebo sirotčích důchodu v případě úmrtí poslance nebo bývalého poslance.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 15 000 EUR.

Právní základ

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 75 těchto prováděcích opatření, a příloha I pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu.

Bod 1 0 3 3 — Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

3 178,74

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příspěvku orgánu do dobrovolného doplňkového systému důchodového pojištění poslanců.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 500 EUR.

Právní základ

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 27 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 76 těchto prováděcích opatřením, a příloha VII pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu.

Článek 1 0 5 — Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

670 000

650 000

600 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů za účast v jazykových kurzech a kurzech výpočetní techniky pro poslance.

Právní základ

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 44 těchto prováděcích opatření.

Rozhodnutí předsednictva ze dne 4. května 2009 ohledně jazykových kurzů a kurzů výpočetní techniky pro poslance.

Článek 1 0 9 — Předběžné prostředky

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí důsledků případných úprav plateb členům orgánu.

Jde pouze o předběžně vyčleněné finanční prostředky, které mohou být použity pouze po převodu do jiných položek v souladu s finančním nařízením.

Kapitola 1 2 — Úředníci a dočasní zaměstnanci

Článek 1 2 0 — Platy a ostatní nároky

Bod 1 2 0 0 — Platy a příspěvky

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

638 333 000

623 007 500

594 444 744,13

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny, ve vztahu k úředníkům a dočasným zaměstnancům, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst, především na pokrytí:

platů, příspěvků a úhrad souvisejících s platy,

nemocenského pojištění, úrazového pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání a jiných plateb sociálního zabezpečení,

paušálních příspěvků za přesčasy,

různých dávek a příspěvků,

cestovních výdajů úředníků a dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a vyživovaných dětí za přepravu z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu,

důsledků úpravy mezd opravnými koeficienty a výdajů spojených s částí příjmů převedených do jiné země, než je země, ve které jsou zaměstnáni,

pojištění pro případ ztráty zaměstnání a pokrytí částek, které platí daný orgán dočasným zaměstnancům, aby jim v zemi jejich původu vznikly nebo byly zachovány nároky na důchod.

Jsou rovněž určeny na pokrytí pojistného pro úrazy při sportovních aktivitách zaměstnanců využívajících sportovní střediska Evropského parlamentu v Bruselu a ve Štrasburku.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 300 000 EUR.

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Bod 1 2 0 2 — Odměny za přesčasy

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

135 000

248 000

66 500,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příplatků za práci přesčas v souladu s výše uvedenými ustanoveními.

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Bod 1 2 0 4 — Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

2 950 000

2 950 000

2 560 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

cestovních nákladů souvisejících s nástupem do služebního poměru, se skončením služebního poměru nebo s přeložením do jiného místa výkonu služby úředníků a dočasných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků),

příspěvků na zařízení a znovuusídlení a nákladů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří byli nuceni změnit své bydliště z důvodu nástupu do služebního poměru, přeložení do nového místa výkonu služby nebo definitivního skončení služebního poměru po přeložení do jiného místa výkonu služby,

denních příspěvků pro úředníky a dočasné zaměstnance, kteří mohou doložit, že byli po nástupu do služebního poměru nebo přeložení do nového místa výkonu služby nuceni změnit místo svého bydliště,

odstupného pro úředníka ve zkušební době, který je propuštěn pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon,

odstupného pro dočasného zaměstnance, jehož smlouva byla ukončena ze strany orgánu,

rozdílu mezi příspěvky, které platí smluvní zaměstnanci do systému důchodového pojištění členského státu, a mezi příspěvky, které je třeba platit do systému Unie, v případě změny pracovního zařazení zaměstnance.

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Článek 1 2 2 — Odstupné po předčasném skončení služebního poměru

Bod 1 2 2 0 — Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

1 155 000

1 100 000

412 905,67

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí náhrad, na které mají nárok:

úředníci, kteří byli přeloženi do neaktivního postavení v souvislosti s kroky ke snížení počtu pracovních míst v orgánu,

úředníci, kteří byli převedeni na volno v zájmu uspokojení organizačních potřeb spojených s nabýváním nových dovedností v rámci orgánu,

úředníci a dočasní zaměstnanci v sekretariátech politických skupin na pracovních místech tříd AD 16 a AD 15, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů.

Pokrývají rovněž příspěvek zaměstnavatele na nemocenské pojištění a důsledky úpravy opravnými koeficienty vztahující se na toto odstupné (s výjimkou příjemců příspěvku podle článku 42c, kteří nemají na úpravu opravným koeficientem nárok).

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 41, 42c a 50 a příloha IV tohoto služebního řádu, a článek 48a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Bod 1 2 2 2 — Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst pro stálé a dočasné zaměstnance

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

odstupného vypláceného na základě služebního řádu nebo nařízení Rady (ES, Euratom, ESUO) č. 2689/95 a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1748/2002,

příspěvků zaměstnavatele na nemocenské pojištění příjemců odstupného,

důsledků úpravy opravnými koeficienty u různých náhrad a příspěvků.

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 64 a 72 tohoto služebního řádu.

Nařízení Rady (ES, Euratom, ESUO) č. 2689/95 ze dne 17. listopadu 1995, kterým se v souvislosti s přistoupením Rakouska, Finska a Švédska zavádí zvláštní opatření týkající se definitivního skončení služebního poměru dočasných zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 280, 23.11.1995, s. 4).

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1748/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se v souvislosti s modernizací orgánu zavádí zvláštní opatření týkající se definitivního skončení služebního poměru úředníků Evropských společenství jmenovaných na stálé pracovní místo v Evropském parlamentu a dočasných zaměstnanců politických skupin Evropského parlamentu (Úř. věst. L 264, 2.10.2002, s. 9).

Kapitola 1 4 — Ostatní zaměstnanci a externí služby

Článek 1 4 0 — Ostatní zaměstnanci a externí osoby

Bod 1 4 0 0 – Ostatní zaměstnanci generální sekretariát a politické skupiny

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

43 915 000

41 867 289

38 317 487,57

Poznámky

Tyto prostředky jsou zejména určeny na pokrytí následujících výdajů, s výjimkou těch, jež se týkají ostatních zaměstnanců, kteří pracují v generálním ředitelství pověřeném bezpečností a vykonávají funkce týkající se zabezpečování osob a majetku, zabezpečování informací a vyhodnocování rizik, a s výjimkou výdajů týkajících se ostatních zaměstnanců, kteří na generálním sekretariátu vykonávají funkci řidiče nebo zajišťují jejich koordinaci:

odměny, včetně přídavků a příspěvků, ostatních zaměstnanců, včetně smluvních zaměstnanců a zvláštních poradců (ve smyslu pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie), příspěvků zaměstnavatele na různé systémy sociálního zabezpečení, především do systému Společenství, a důsledků opravných koeficientů vztahujících se na platy těchto zaměstnanců,

zaměstnávání dočasných zaměstnanců,

faktury vystavené PMO v souvislosti s přijímáním pracovníků, jejichž náplní práce je vést administrativní složky zaměstnanců Evropského parlamentu (zejména pokud jde o příspěvky v nezaměstnanosti, důchodové nároky apod.).

Část těchto prostředků má být použita na nábor smluvních zaměstnanců se zdravotním postižením podle rozhodnutí předsednictva ze 7. a 9. července 2008.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 3 000 000 EUR.

Právní základ

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (hlava IV, hlava V a hlava VI).

Obecná prováděcí ustanovení týkající se konkurzů a výběrových řízení, přijímání a zařazování úředníků a ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu do platových tříd (rozhodnutí předsednictva ze dne 17. října 2014).

Bod 1 4 0 1 — Ostatní zaměstnanci – bezpečnost

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

24 962 000

22 433 711

17 222 235,00

Poznámky

Nový bod

Tyto prostředky jsou zejména určeny na pokrytí následujících výdajů pro ostatní zaměstnance, kteří pracují v generálním ředitelství pověřeném bezpečností a vykonávají funkce týkající se zabezpečování osob a majetku, zabezpečování informací a vyhodnocování rizik:

platy smluvních zaměstnanců a smluvních zaměstnanců pro pomocné práce, včetně přídavků a příspěvků a důsledků opravných koeficientů vztahujících se na platy těchto zaměstnanců,

zaměstnávání dočasných zaměstnanců.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Právní základ

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (hlava IV).

Obecná prováděcí ustanovení týkající se konkurzů a výběrových řízení, přijímání a zařazování úředníků a ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu do platových tříd (rozhodnutí předsednictva ze dne 17. října 2014).

Bod 1 4 0 2 — Ostatní zaměstnanci – řidiči na generálním sekretariátu

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

7 938 000

 

 

Poznámky

Nový bod

Tyto prostředky jsou zejména určeny na pokrytí následujících výdajů týkajících se ostatních zaměstnanců, kteří vykonávají funkci řidiče na generálním sekretariátu nebo zajišťují jejich koordinaci:

platy smluvních zaměstnanců a smluvních zaměstnanců pro pomocné práce, včetně přídavků a příspěvků a důsledků opravných koeficientů vztahujících se na platy těchto zaměstnanců,

zaměstnávání dočasných zaměstnanců.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Právní základ

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (hlava IV).

Obecná prováděcí ustanovení týkající se konkurzů a výběrových řízení, přijímání a zařazování úředníků a ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu do platových tříd (rozhodnutí předsednictva ze dne 17. října 2014).

Bod 1 4 0 4 — Stáže, granty a výměny úředníků

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

6 806 500

7 185 000

6 379 886,24

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

výdajů spojených s výběrem, náborem a přijímáním stážistů,

odměn stážistů s ukončeným vzděláním (stipendií), včetně případných příspěvků na domácnost nebo doplňkového příspěvku v souvislosti se zdravotním postižením (až do výše 50 % stipendia),

příspěvků vyplácených stážistům, kteří si dokončují vzdělání,

cestovních výdajů stážistů,

nákladů na nemocenské a úrazové pojištění stážistů,

výdajů spojených s výměnou zaměstnanců mezi Evropským parlamentem a sektorem veřejné správy v členských státech nebo v jiných zemích uvedených v předpisech,

výdajů v souvislosti s přidělením národních odborníků k Evropskému parlamentu, včetně náhrad a příspěvků a cestovních výdajů,

nákladů na úrazové pojištění pro takto přidělené národní odborníky,

náhrad a příspěvků při studijních pobytech,

nákladů na pořádání vzdělávacích programů pro konferenční tlumočníky a překladatele, mimo jiné ve spolupráci s tlumočnickými školami a univerzitami poskytujícími vzdělání v oblasti překladu, a také na samotné školení a další vzdělávání tlumočníků a překladatelů, na nákup výukových materiálů a na náklady s tím spojené,

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Právní základ

Předpisy pro dočasné přeložení úředníků Evropského parlamentu a dočasných zaměstnanců politických skupin k vnitrostátním správním orgánům, k jim podobným institucím a mezinárodním organizacím (rozhodnutí předsednictva ze dne 7. března 2005).

Předpisy pro přidělování národních odborníků k Evropskému parlamentu (rozhodnutí předsednictva ze dne 4. května 2009).

Vnitřní předpisy pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Evropského parlamentu (rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu ze dne 1. února 2013).

Bod 1 4 0 5 — Výdaje na tlumočení

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

45 785 000

45 125 000

46 423 856,43

Poznámky

Nový bod, dříve bod 1 4 0 2

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí těchto výdajů:

výdaje na odměny a podobné náhrady, příspěvky na sociální zabezpečení, cestovní výdaje a další výdaje konferenčních tlumočníků, kteří jsou najímáni Evropským parlamentem na schůze pořádané Evropským parlamentem pro jeho vlastní potřeby nebo pro potřeby jiných orgánů nebo institucí, pokud není možné zajistit nezbytné služby prostřednictvím stálých nebo dočasných tlumočníků Evropského parlamentu,

výdaje na služby konferenčních agentur, techniků a administrátorů využívané pro výše zmíněné schůze, pokud není možné zajistit služby prostřednictvím úředníků, dočasných zaměstnanců nebo jiných pracovníků Evropského parlamentu,

výdaje v souvislosti se službami poskytovanými Evropskému parlamentu tlumočníky, kteří jsou zaměstnanci jiných regionálních, národních a mezinárodních institucí,

výdaje spojené s činnostmi souvisejícími s tlumočením, zejména v souvislosti s přípravou schůzí, školení a výběru tlumočníků.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 4 830 000 EUR.

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Úmluva upravující pracovní a platové podmínky konferenčních tlumočníků (a prováděcí pravidla k ní) ze dne 28. července 1999, jak byla pozměněna dne 13. října 2004 a revidována dne 31. července 2008.

Bod 1 4 0 6 — Pozorovatelé

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí úhrady výdajů na pozorovatele v souladu s článkem 13 jednacího řádu Evropského parlamentu.

Článek 1 4 2 — Externí překladatelské služby

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

8 196 000

8 890 000

8 274 845,04

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na překladatelské a písařské práce, na pomoc s kódováním a na technickou pomoc, kterou zajišťují externí dodavatelé.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 135 000 EUR.

Kapitola 1 6 — Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

Článek 1 6 1 — Výdaje spojené se zaměstnanci

Bod 1 6 1 0 — Výdaje na nábor pracovníků

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

214 000

254 000

215 980,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

výdajů na pořádání výběrových řízení podle článku 3 rozhodnutí 2002/621/ES a na pokrytí cestovních výdajů a výdajů na pobyt pro uchazeče, kteří byli pozváni k pohovorům a na lékařské prohlídky,

výdajů na pořádání výběrových řízení pro zaměstnance.

V případech řádně odůvodněných provozními potřebami a po konzultaci s Úřadem pro výběr personálu Evropských společenství lze tyto prostředky použít pro výběrová řízení, která pořádá orgán samostatně.

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 27 až 31 a článek 33 a příloha III tohoto služebního řádu.

Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a evropského veřejného ochránce práv 2002/620/ES ze dne 25. července 2002 o zřízení Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství (Úř. věst. L 197, 26.7.2002, s. 53) a rozhodnutí generálních tajemníků Evropského parlamentu, Rady a Komise, tajemníka Soudního dvora, generálních tajemníků Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů, evropského veřejného ochránce práv 2002/621/ES ze dne 25. července 2002 o organizaci a způsobu práce Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství (Úř. věst. L 197, 26.7.2002, s. 56).

Bod 1 6 1 2 — Další odborné vzdělávání

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

5 515 000

6 200 000

4 950 971,49

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na vzdělávání s cílem zlepšovat dovednosti zaměstnanců a výkonnost a produktivitu orgánu, např. formou jazykových kurzů s výukou úředních pracovních jazyků.

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 24a tohoto služebního řádu.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Článek 1 6 3 — Aktivity týkající se zaměstnanců orgánu

Bod 1 6 3 0 — Sociální péče

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

768 000

784 000

485 584,20

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

v rámci politiky pomoci zdravotně postiženým u následujících kategorií zdravotně postižených osob:

úředníků a dočasných zaměstnanců v činné službě,

manželů/manželek úředníků a dočasných zaměstnanců v činné službě,

všech vyživovaných dětí ve smyslu služebního řádu úředníků Evropské unie,

úhrady výdajů (jiných než na lékařskou péči) uznaných za nezbytné a souvisejících s postižením, které jsou řádně doloženy a nejsou hrazeny ze společného systému zdravotního pojištění, a to v závislosti na možnostech rozpočtu a byly-li vyčerpány veškeré nároky na vnitrostátní úrovni v zemi pobytu nebo v zemi původu,

plateb v případě úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří se nacházejí ve velmi obtížné situaci,

poskytování dotací pro výbor zaměstnanců a pokrytí mimořádných výdajů oddělení sociální péče. Příspěvky nebo úhrada nákladů účastníkům sociálních aktivit ze strany výboru zaměstnanců budou zaměřeny na financování aktivit, které mají společenský, kulturní nebo jazykový rozměr, nebudou však obsahovat dotace pro jednotlivé zaměstnance nebo domácnosti,

dalších akcí společenského charakteru na institucionální nebo interinstitucionální úrovni, které mají za cíl integrovat úředníky a ostatní zaměstnance,

financování specifických opatření přiměřených úprav nebo výdajů na zdravotnické či sociální analýzy pro úředníky a ostatní zaměstnance se zdravotním postižením a stážisty se zdravotním postižením nebo úředníky a ostatní zaměstnance se zdravotním postižením během náboru a stážisty se zdravotním postižením během výběru na základě článku 1d služebního řádu, zejména zajištění osobní asistence na pracovišti nebo při služebních cestách.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 1d, čl. 9 odst. 3 třetí pododstavec a článek 76 tohoto služebního řádu.

Bod 1 6 3 1 — Mobilita

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

700 000

754 000

636 049,44

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů spojených s plánem mobility v různých pracovních místech.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Bod 1 6 3 2 — Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

230 000

238 000

198 962,27

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na podporu a finanční zajištění projektů, jejichž cílem je podpořit společenské styky mezi zaměstnanci z různých zemí, např. formou dotací zaměstnaneckým klubům, sportovním sdružením, kulturním spolkům atd., a na pokrytí příspěvku na výdaje na stálé centrum pro využití volného času (kulturní a sportovní aktivity, koníčky, restaurace).

Pokrývají rovněž finanční podporu interinstitucionálních společenských aktivit.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 600 000 EUR.

Článek 1 6 5 — Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

Bod 1 6 5 0 — Lékařská služba

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

1 275 000

1 250 000

1 095 232,08

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů na lékařskou službu ve třech pracovních místech Parlamentu, mimo jiné k nákupu materiálu a léčivých přípravků apod., na pokrytí výdajů spojených s preventivními lékařskými prohlídkami, provozních výdajů výboru pro otázky invalidity a výdajů na služby externích lékařů-specialistů, které považují zdravotní úředníci za nezbytné.

Dále jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup určitých pracovních nástrojů, které jsou z lékařských důvodů považovány za nezbytné, a také na služby vyššího a středního zdravotnického personálu poskytované na základě smluv o poskytování služeb nebo o krátkodobém zastupování.

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.

Bod 1 6 5 2 — Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

1 380 000

1 365 000

3 500 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí správních a provozních nákladů restaurací a jídelen.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 70 000 EUR.

Bod 1 6 5 4 — Zařízení péče o děti

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

7 162 500

6 727 500

6 167 701,36

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příspěvku Evropského parlamentu na výdaje střediska péče o děti předškolního věku a externích jeslí, s nimiž Parlament uzavřel dohodu.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 3 400 000 EUR.

Bod 1 6 5 5 — Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované evropské školy typu II

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

295 000

200 000

285 000,00

Poznámky

Provádění rozhodnutí Komise C(2013)4886 ze dne 1. srpna 2013 (Úř. věst. C 222, 2.8.2013, s. 8).

Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí příspěvku Evropského parlamentu na evropské školy typu II, které jsou akreditovány Nejvyšší radou evropských škol a nebo na úhradu příspěvku Evropského parlamentu na evropské školy typu II akreditované Nejvyšší radou evropských škol, který hradí jeho jménem Komise. Pokrývají náklady související s dětmi statutárních zaměstnanců Evropského parlamentu zapsaných do těchto škol.

Hlava 2 — Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje

Poznámky

Vzhledem k tomu, že pojišťovny vypověděly smlouvy o pojištění proti rizikům, riziko průmyslových konfliktů a teroristických útoků, kterému jsou vystaveny budovy Evropského parlamentu, je třeba pokrýt z prostředků souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Finanční prostředky v této hlavě tudíž pokrývají veškeré výdaje spojené se škodami způsobenými průmyslovými konflikty a teroristickými útoky.

Kapitola 2 0 — Budovy a náklady s nimi spojené

Článek 2 0 0 — Budovy

Bod 2 0 0 0 — Nájemné

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

37 169 000

33 058 000

28 433 692,09

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nájemného v budovách nebo částech budov, které Evropský parlament využívá.

Pokrývají také daň z nemovitosti. Nájemné se vypočítává za 12 měsíců na základě existujících nebo připravovaných pronájmů, přičemž se běžně ponechává prostor pro zohlednění životních nákladů nebo stavebních nákladů.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 1 500 000 EUR.

Finanční příspěvky členských států, jejich veřejných agentur nebo subjektů ve formě financování nebo náhrady nákladů a souvisejících poplatků týkajících se nákupu nebo využívání půdy či budov a také poplatků v souvislosti s budovami a zařízeními dané instituce se považují za vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 2 finančního nařízení.

Bod 2 0 0 1 — Roční splátky

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

77 584 999,73

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí ročních splátek za budovy nebo části budov na základě platných nebo připravovaných smluv o odkoupení na splátky.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

Finanční příspěvky členských států, jejich veřejných agentur nebo subjektů ve formě financování nebo náhrady nákladů a souvisejících poplatků týkajících se nákupu nebo využívání půdy či budov a také poplatků v souvislosti s budovami a zařízeními dané instituce se považují za vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 2 finančního nařízení.

Bod 2 0 0 3 — Nabývání nemovitostí

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup nemovitostí. Dotace na pozemky a jejich rozvoj budou poskytovány v souladu s ustanoveními finančního nařízení.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 1 000 000 EUR.

Finanční příspěvky členských států, jejich veřejných agentur nebo subjektů ve formě financování nebo náhrady nákladů a souvisejících poplatků týkajících se nákupu nebo využívání půdy či budov a také poplatků v souvislosti s budovami a zařízeními dané instituce se považují za vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 2 finančního nařízení.

Bod 2 0 0 5 — Výstavba budov

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

32 970 000

15 770 000

19 569 857,83

Poznámky

Tento bod je určen k případnému zapsání prostředků na výstavbu budov (práce, honoráře za studie, základní zařízení a nezbytné vybavení k zahájení provozu a veškeré související náklady).

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Finanční příspěvky členských států, jejich veřejných agentur nebo subjektů ve formě financování nebo náhrady nákladů a souvisejících poplatků týkajících se nákupu nebo využívání půdy či budov a také poplatků v souvislosti s budovami a zařízeními dané instituce se považují za vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 2 finančního nařízení.

Bod 2 0 0 7 — Zařízení prostor

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

85 550 000

57 045 440

44 515 781,85

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí úhrady prací spojených se zařízením prostor, včetně dalších výdajů spojených s těmito pracemi, zejména honorářů architektům a inženýrům atd.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 600 000 EUR.

Finanční příspěvky členských států, jejich veřejných agentur nebo subjektů ve formě financování nebo náhrady nákladů a souvisejících poplatků týkajících se nákupu nebo využívání půdy či budov a také poplatků v souvislosti s budovami a zařízeními dané instituce se považují za vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 2 finančního nařízení.

Bod 2 0 0 8 — Specifická správa nemovitostí

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

5 114 000

5 256 000

4 116 976,99

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na správu budov, které nejsou specificky uvedeny v jiných článcích této kapitoly, zejména na:

nakládání s odpady,

povinné kontroly, kontroly kvality, odborné posudky, audity, informovanost o právních předpisech apod.,

technickou knihovnu,

pomoc se správou (Building Helpdesk),

správu plánů budov a nosičů dat,

ostatní výdaje.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

Článek 2 0 2 — Výdaje na budovy

Bod 2 0 2 2 — Údržba, obsluha a úklid budov

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

59 440 000

62 944 000

55 608 835,44

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na údržbu, obsluhu a úklid budov (vnitřních prostor a technických zařízení) využívaných Evropským parlamentem, které má v pronájmu nebo ve vlastnictví, a to základě stávajících smluv.

Před prodloužením nebo uzavřením smluv bude orgán konzultovat s ostatními orgány smluvní podmínky, které tyto orgány získaly (ceny, zvolená měna, zohlednění životních nákladů, trvání smlouvy, jiná ustanovení), s ohledem na článek 104 finančního nařízení.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 200 000 EUR.

Bod 2 0 2 4 — Spotřeba energií

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

16 690 000

19 660 000

16 058 031,06

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí nákladů na vodu, plyn, elektřinu a topení.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 000 EUR.

Bod 2 0 2 6 — Bezpečnost a ostraha budov

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

18 420 000

16 760 000

18 844 027,40

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí výdajů na hlídání a ostrahu budov využívaných Evropským parlamentem v jeho třech obvyklých pracovních místech, v jeho informačních kancelářích v Unii a v jeho kancelářích ve třetích zemích.

Před prodloužením nebo uzavřením smluv bude orgán konzultovat s ostatními orgány smluvní podmínky, které tyto orgány získaly (ceny, zvolená měna, zohlednění životních nákladů, trvání smlouvy, jiná ustanovení), s ohledem na článek 104 finančního nařízení.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 120 000 EUR.

Bod 2 0 2 8 — Pojištění

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

784 000

680 000

636 941,05

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí plateb souvisejících s pojistkami.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

Kapitola 2 1 — Výpočetní technika, zařízení a nábytek

Poznámky

V oblasti veřejných zakázek bude orgán konzultovat s ostatními orgány smluvní podmínky, které tyto orgány získaly.

Článek 2 1 0 — Výpočetní technika a telekomunikace

Bod 2 1 0 0 — Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti související s řádným fungováním

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

24 920 000

25 310 000

24 431 283,98

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru a také výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v souvislosti s pravidelnými činnostmi nezbytnými pro řádné fungování informačních a telekomunikačních systémů Evropského parlamentu. Tyto výdaje se týkají zejména systémů ve výpočetním a telekomunikačním centru, počítačů na úrovni oddělení a správy sítě.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 184 200 EUR.

Bod 2 1 0 1 — Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti související s infrastrukturou

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

18 382 000

19 029 000

15 985 141,04

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru a také výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v souvislosti s pravidelnými činnostmi v oblasti správy a údržby infrastruktury související s informačními a telekomunikačními systémy Evropského parlamentu. Tyto výdaje se týkají zejména infrastruktury v oblasti sítí, kabelů, telekomunikací, individuálního vybavení a hlasovacích zařízení.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 165 000 EUR.

Bod 2 1 0 2 — Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti související s s obecnou podporou poskytovanou uživatelům

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

13 588 000

14 170 985

13 370 460,21

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru a také výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v souvislosti s pravidelnými činnostmi v oblasti obecné pomoci a podpory poskytované uživatelům ohledně informačních a telekomunikačních systémů Parlamentu. tyto výdaje se týkají podpůrných služeb pro poslance a další uživatele, zejména pro administrativní a legislativní aplikace a aplikace pro komunikaci.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Bod 2 1 0 3 — Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti v oblasti správy aplikací IKT

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

23 139 400

24 788 302

25 259 382,50

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru a související práce, jakož i výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v rámci pravidelných činností souvisejících se správou aplikací IKT Parlamentu. Tyto výdaje se týkají zejména aplikací pro poslance, pro komunikaci a také administrativních a legislativních aplikací.

Jsou také určeny na pokrytí výdajů na nástroje IKT financované společně v rámci interinstitucionální spolupráce v oblasti jazyků, a to na základě rozhodnutí Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 32 000 EUR.

Bod 2 1 0 4 — Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

22 023 500

21 824 135

23 291 216,22

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup zařízení a softwaru a také výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v souvislosti s investicemi do infrastruktury Evropského parlamentu v oblasti výpočetní techniky a telekomunikací. Tyto investice se týkají zejména systémů ve výpočetním a telekomunikačním centru, sítí, kabelů a také systémů pro videokonference.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 9 000 EUR.

Bod 2 1 0 5 — Výpočetní technika a telekomunikace — investice do projektů

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

28 086 500

25 549 621

14 417 285,70

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup zařízení a softwaru a také výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v souvislosti s investicemi do stávajících nebo nových projektů IKT. Tyto investice se týkají zejména aplikací pro poslance, aplikací v legislativní, administrativní, finanční a komunikační oblasti a také aplikací souvisejících se správou IKT.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 2 600 EUR.

Článek 2 1 2 — Nábytek

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

6 005 000

6 014 000

2 415 168,52

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákupu, pronájmu, údržby a opravy nábytku, včetně nákupu kancelářského ergonomického nábytku, na výměnu opotřebovaného a zničeného nábytku a kancelářských strojů. Jsou také určeny na pokrytí různých výdajů souvisejících se správou movitého majetku Evropského parlamentu.

Pokud jde o umělecká díla, jsou tyto prostředky určeny na pokrytí jak nákladů na získání a nákup specifických předmětů, tak běžných výdajů s nimi spojených, např. na znalecké posudky, konzervaci, zarámování, restaurování, čištění, pojištění a jednorázové náklady na přepravu.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Článek 2 1 4 — Technické zařízení a instalace

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

29 356 100

30 114 385

19 982 469,18

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákupu, pronájmu, údržby, opravy a správy technického zařízení a instalací, a zejména na:

různé doplňkové pevné a přenosné technické instalace a zařízení určené pro publikační a zabezpečovací činnost (včetně IT softwaru) pro jídelny a budovy atd.,

obnovu zařízení, zejména tiskáren, telefonních služeb, jídelen, obchodů pro zaměstnance, bezpečnostních zařízení, konferenční techniky, audiovizuální techniky atd.,

zvláštní zařízení (elektronická, počítačová a elektrická) a externí služby s nimi spojené,

instalaci dvou dalších telefonních linek v kancelářích poslanců na základě žádosti.

Tyto prostředky rovněž pokrývají náklady na reklamu v souvislosti s odprodejem a odepsáním položek inventáře a nákladů na technickou asistenci (konzultace) u záležitostí, u nichž je nezbytné využít externí odborné poradenství.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 35 000 EUR.

Článek 2 1 6 — Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

Číselné údaje

 

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

2 1 6

2 642 000

6 682 000

5 745 560,21

Rezervy (10 0)

1 892 000

 

 

Celkem

4 534 000

6 682 000

5 745 560,21

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákupu, údržby, používání a opravy vozidel (vozového parku a jízdních kol) a na pronájem osobních vozů, vozů taxislužby, autobusů a nákladních automobilů, a to s řidičem či bez něj, včetně příslušných pojištění a ostatních správních výdajů. Při nahrazování vozidel, jejich nákupu či pronájmu bude dána přednost vozidlům používajícím nejméně znečišťující technologie, např. hybridním automobilům.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 000 EUR.

Podmínky pro uvolnění prostředků z rezervy

Prostředky bude možno uvolnit z rezervy po přijetí rozhodnutí předsednictva o internalizaci služby přepravy poslanců.

Kapitola 2 3 — Běžné správní výdaje

Poznámky

V oblasti veřejných zakázek bude orgán konzultovat s ostatními orgány smluvní podmínky, které tyto orgány získaly.

Článek 2 3 0 — Kancelářské potřeby

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

1 440 500

1 756 000

1 406 201,94

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup papíru, obálek, kancelářských potřeb, potřeb pro tiskárny a rozmnožovny atd. a souvisejících správních nákladů.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 2 500 EUR.

Článek 2 3 1 — Poplatky za finanční služby

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

40 000

40 000

21 500,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí bankovních poplatků (provize, přirážky a různé poplatky) a ostatních poplatků za finanční služby, včetně vedlejších nákladů spojených s financováním budov.

Článek 2 3 2 — Soudní výdaje a náhrady škody

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

1 110 000

1 110 000

870 825,70

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

nákladů soudního řízení, jejichž zaplacení uložil Evropského parlamentu Soudní dvůr, Tribunál, Soud pro veřejnou službu a také vnitrostátní soudy,

nákladů na služby externích právníků zastupujících Evropský parlament u Soudního dvora Evropské unie a u vnitrostátních soudů a nákladů na služby právních poradců nebo odborníků,

nákladů na právního zástupce v rámci disciplinárních a jim podobných řízení,

výdajů souvisejících s náhradami škody a úroky,

náhrad dohodnutých v rámci smírného narovnání podle článků 91 a 92 (bývalých článků 69 a 70) jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Článek 2 3 6 — Poštovné a doručné

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

271 000

303 000

209 661,67

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na poštovné, na zpracování a doručení zásilek vnitrostátními poštovními službami nebo soukromými doručovacími službami.

Tyto prostředky jsou rovněž určeny na pokrytí poskytování služeb v oblasti pošty.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 2 500 EUR.

Článek 2 3 7 — Stěhování

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

1 434 000

1 440 000

1 064 561,92

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na stěhovací a manipulační práci vykonávanou stěhovacími firmami nebo dočasnými zaměstnanci, které zajišťují externí subjekty.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Článek 2 3 8 — Ostatní správní výdaje

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

1 161 000

1 093 750

854 287,77

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

pojištění, které není konkrétně uvedeno v jiném bodě,

nákupu stejnokrojů pro službu v prostorách Parlamentu, řidiče, recepční, skladníky, zaměstnance stěhovací služby, pro zaměstnance v oddělení pro návštěvy a semináře, v oddělení Parlamentarium, zaměstnance lékařské a bezpečnostní služby a oddělení pro údržbu budov a péče o tyto stejnokroje a různé technické služby,

různých provozních a správních výdajů, včetně nákladů na správu vyplácených Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků v souvislosti se statutárními důchody bývalých poslanců a nákupů zboží nebo služeb, které nejsou konkrétně uvedeny v jiné položce,

různých nákupů v souvislosti s činnostmi v rámci systému pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (propagační kampaň atd.).

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Článek 2 3 9 — Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

262 500

250 000

31 436,10

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na činnosti v rámci EMAS, které mají za cíl zlepšit výsledky Evropského parlamentu v oblasti ochrany životního prostředí, včetně propagace těchto činností, a na systém kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu.

Hlava 3 — Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu

Kapitola 3 0 — Schůze a konference

Článek 3 0 0 — Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

25 370 000

27 700 000

25 160 801,87

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů spojených s cestami zaměstnanců orgánu, přidělených národních odborníků, stážistů a zaměstnanců ostatních evropských orgánů či mezinárodních institucí pozvaných Parlamentem mezi místem výkonu práce a jedním ze tří pracovních míst Evropského parlamentu (Brusel, Lucemburk a Štrasburk) a se služebními cestami do jiných míst než do tří pracovních míst. Těmito výdaji jsou výdaje na dopravu, denní příspěvky, výdaje na ubytování a náhrady za ztrátu času. Pokrývají rovněž vedlejší výdaje, mj. výdaje v případě zrušení jízdenek/letenek a rezervací ubytování, výdaje spojené se systémem elektronické fakturace, výdaje na pojištění při služební cestě.

Tyto prostředky jsou rovněž určeny na pokrytí výdajů na případné kompenzace emisí uhlíku v souvislosti se služebními a jinými cestami zaměstnanců.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 240 000 EUR.

Právní základ

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 71 tohoto služebního řádu a články 11, 12 a 13 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Článek 3 0 2 — Výdaje na recepce a reprezentaci

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

1 015 000

1 388 000

790 910,91

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

výdajů spojených s povinnostmi orgánu v souvislosti s reprezentací, včetně recepcí v rámci činnosti oddělení orgánu pro Vědecké posuzování technologických možností (STOA) a reprezentace členů orgánu,

výdajů předsedy na reprezentaci při jeho cestách mimo pracovní místa,

výdajů na reprezentaci a příspěvku na administrativní výdaje kanceláře předsedy Parlamentu,

výdajů sekretariátu na recepce a na reprezentaci, včetně nákupu reprezentačních předmětů a na vyznamenání pro úředníky, kteří dosáhli patnácti nebo dvaceti pěti let služby,

různých výdajů protokolu, jako např. vlajky, stojany, pozvánky, tisk menu atd.,

cestovních výdajů a výdajů na pobyt VIP návštěv v Parlamentu,

nákladů na víza pro poslance a zaměstnance Evropského parlamentu při služebních cestách,

výdajů na recepce a reprezentaci a dalších specifických výdajů poslanců, kteří v Evropském parlamentu vykonávají oficiální funkci.

Článek 3 0 4 — Různé výdaje na schůze

Bod 3 0 4 0 — Různé výdaje na interní schůze

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

1 712 000

1 400 000

1 736 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na nákup nápojů, občerstvení a příležitostných lehkých jídel podávaných při schůzích, které orgán pořádá, a rovněž na správu těchto služeb.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Bod 3 0 4 2 — Schůze, kongresy a konference

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

1 565 000

1 795 000

1 133 175,80

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí:

výdajů spojených s pořádáním schůzí mimo pracovní místa (výbory nebo jejich delegace, politické skupiny), včetně výdajů na reprezentaci, bude-li to zapotřebí,

příspěvků v mezinárodních organizacích, kterých je Evropský parlament nebo některý z jeho orgánů členem (Meziparlamentní unie, Sdružení generálních tajemníků parlamentů, Skupina 12+ v rámci Meziparlamentní unie).

úhrad podílu Parlamentu na nákladech na vydání průkazů ke vstupu EU (za zařízení, zaměstnance a materiál) vyplácených Komisi na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Evropským parlamentem a Komisí, v souladu s Protokolem o výsadách a imunitách Evropské unie (článek 6), s článkem 23 služebního řádu úředníků Evropské unie, s články 11 a 81 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie a s nařízením Rady (EU) č. 1417/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví vzor průkazu vydávaného Evropskou unií (Úř. věst. L 353, 28.12.2013, s. 26).

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 20 000 EUR.

Bod 3 0 4 3 — Různé výdaje na pořádání parlamentních shromáždění, meziparlamentních delegací a jiných delegací

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

1 005 000

1 100 000

430 151,67

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí výdajů – kromě těch, které jsou hrazeny z kapitoly 1 0 a článku 3 0 0 – spojených s pořádáním schůzí:

delegace do Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, Parlamentního shromáždění EUROLAT, Parlamentního shromáždění Euronest a jejich orgánů,

Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří (EMPA), jeho výborů a předsednictva; tyto výdaje zahrnují příspěvek Evropského parlamentu na rozpočet samostatného sekretariátu EMPA nebo na přímé hrazení nákladů představujících podíl Evropského parlamentu na rozpočtu EMPA,

meziparlamentních delegací, delegací ad hoc, smíšených parlamentních výborů, parlamentních výborů pro spolupráci a parlamentních delegací při WTO a Parlamentní konference o WTO a jejího řídícího výboru.

Bod 3 0 4 9 — Náklady na služby cestovní kanceláře

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

2 160 000

2 040 000

1 919 152,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí správních nákladů cestovní kanceláře, která je s Evropským parlamentem ve smluvním vztahu.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

Kapitola 3 2 — Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů

Článek 3 2 0 — Získávání odborného poradenství

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

9 211 500

9 309 500

6 768 247,79

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

nákladů na studie a jiné výzkumné činnosti, které jsou smluvně zadány kvalifikovaným odborníkům a výzkumným ústavům (pracovní semináře, kulaté stoly, odborné panelové diskuse nebo slyšení odborníků, konference) a které jsou prováděny pro orgány Evropského parlamentu, pro parlamentní výbory, pro parlamentní delegace a pro správu,

pořízení nebo pronájem specializovaných informačních zdrojů, jako jsou například specializované databáze, související odborná literatura nebo technická podpora, bude-li to zapotřebí k doplnění výše uvedených smluv zajišťujících odborné aspekty,

cestovních výdajů, výdajů na pobyt a vedlejších výdajů odborníků a dalších osob, včetně předkladatelů petic určených Evropskému parlamentu, kteří jsou přizváni k účasti na schůzích výborů, delegací a studijních a pracovních skupin a také na workshopech,

nákladů na šíření výstupů interního nebo externího parlamentního výzkumu a dalších relevantních produktů, aby je mohl využívat orgán a veřejnost (zejména jejich publikací na internetu, vedením interních databází, vydáváním brožur a publikací),

výdajů na přizvání externích pracovníků k účasti na práci orgánů, jako je disciplinární komise nebo zvláštní komise pro finanční nesrovnalosti.

Článek 3 2 1 — Získávání odborného poradenství služby parlamentního výzkumu, knihovnu a archiv

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

8 314 000

8 829 000

6 995 311,01

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na činnosti GŘ EPRS, zejména na:

získávání specializovaného odborného poradenství a podpory výzkumným činnostem Evropského parlamentu (včetně článků, studií, workshopů, seminářů, kulatých stolů, odborných panelových diskusí a konferencí), které lze v případě potřeby provádět v partnerské spolupráci s jinými orgány, mezinárodními organizacemi, výzkumnými útvary a knihovnami vnitrostátních parlamentů, s reflexními skupinami, výzkumnými institucemi a dalšími kvalifikovanými odborníky,

získávání specializovaného odborného poradenství v oblastech posuzování dopadu, hodnocení ex-ante a ex-post, evropské přidané hodnoty a vědeckého posuzování technologických možností (STOA),

nákup nebo pronájem knih, odborných periodik, časopisů, databází, zpráv tiskových agentur a veškerých dalších informačních zdrojů určených pro knihovnu v různých formátech, včetně nákladů na ochranu autorských práv, na systém managementu kvality, na vazačské a konzervační práce a k tomu potřebná zařízení a na další s tím související služby,

náklady na externí archivační služby (organizace, výběr, popis, přenos na různé nosiče a digitalizace, získávání primárních archivních zdrojů),

pořizování, rozvíjení, instalaci, využívání a údržbu speciální knihovnické a archivační dokumentace a speciálních zařízení pro mediatéku, včetně elektrických, elektronických a počítačových zařízení nebo systémů a vazačských a konzervačních zařízení,

náklady na šíření výstupů interního parlamentního výzkumu ku prospěchu orgánu i veřejnosti (zejména ve formě publikací na internetu, interních databází, brožur a tištěných publikací),

cestovní výdaje, výdaje na pobyt a další výdaje odborníků a autorů vědeckých prací pozvaných k účasti na prezentacích, seminářích, workshopech nebo jiných činnostech tohoto typu organizovaných GŘ EPRS,

účast orgánu pro vědecké posuzování technologických možností (STOA) na činnostech evropských a mezinárodních vědeckých institucí,

povinnosti Evropského parlamentu na základě mezinárodních nebo interinstitucionálních dohod o spolupráci, včetně příspěvku Evropského parlamentu na finanční náklady spojené se správou historických archivů Unie v souladu s nařízením Rady č. 354/83.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 20 000 EUR.

Právní základ

Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 354/83 ze dne 1. února 1983 o otevření historických archivů EHS a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti ve znění pozdějších změn (Úř. věst. L 43, 15.2.1983, s. 1).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

Rozhodnutí předsednictva ze dne 28. listopadu 2001 o pravidlech, pro přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu ve znění ze dne 22. června 2011 (Úř. věst. C 216, 22.7.2011, s. 19).

Rozhodnutí předsednictva ze dne 16. prosince 2002 o pravidlech, kterými se řídí archivy Evropského parlamentu, v úplném znění ze dne 3. května 2004.

Rozhodnutí předsednictva ze dne 10. března 2014 o postupech pro nabývání soukromých archívů poslanců a bývalých poslanců Evropského parlamentu.

Nařízení Rady (EU) 2015/496 ze dne 17. března 2015, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83, pokud jde o uložení historických archivů orgánů v Evropském univerzitním institutu ve Florencii.

Článek 3 2 2 — Výdaje na dokumentaci

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

2 044 000

2 010 621

378 881,87

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

předplatného novin a časopisů a předplatného zpravodajství tiskových kanceláří, jejich publikací a on-line služeb, poplatků za autorská práva k reprodukci a šíření výše uvedených materiálů v tištěné nebo elektronické formě a na uzavírání smluv o poskytování služeb na přehledy tisku a výstřižkovou službu,

předplatného nebo smluv o poskytování služeb na dodávání souhrnných přehledů a rozborů obsahu časopisů nebo na uchovávání článků z takových časopisů na optických médiích,

nákladů na používání externích dokumentačních a statistických databází (s výjimkou výdajů na počítačový hardware a telekomunikační poplatky),

nákladů na nákup nových slovníků nebo obnovení stávajícího fondu slovníků, glosářů na veškerých médiích, také pro nová jazyková oddělení, a dalších materiálů určených pro jazykové služby a pro oddělení kvality legislativy.

Článek 3 2 3 — Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

1 175 000

1 100 000

708 187,42

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

výdajů na programy výměny informací a spolupráce mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty zemí připravujících se na přistoupení, zejména zemí západního Balkánu a Turecka,

výdajů určených na podporu vztahů mezi Evropským parlamentem a demokraticky zvolenými vnitrostátními parlamenty z třetích zemí (kromě zemí uvedených v předchozí odrážce) a také s příslušnými regionálními parlamentními organizacemi. Příslušné činnosti mají zejména za cíl posílit parlamentní kapacity v nových a právě se rodících demokraciích zejména v evropském sousedství (na jihu a na východě),

výdajů na prosazování činností na podporu zprostředkovatelství a programů pro mladé politické lídry z Evropské unie a ze zemí v evropském sousedství,

výdajů vynakládaných na organizaci Sacharovovy ceny (zejména finanční odměna spojená s cenou, cestovní náklady a náklady na přijetí laureáta nebo laureátů, náklady na fungování sítě nositelů Sacharovovy ceny a na pracovní cesty členů sítě) a na činnosti na podporu lidských práv.

Tyto činnosti zahrnují informační návštěvy v Evropském parlamentu v Bruselu, v Lucemburku nebo ve Štrasburku a tyto prostředky jsou určeny k plnému nebo částečnému pokrytí výdajů účastníků programu, zejména jejich cestovních výdajů, ubytování a denních příspěvků.

Právní základ

Rozhodnutí předsednictva ze dne 12. prosince 2011 o zřízení ředitelství pro podporu demokracie na generálním ředitelství EXPO.

Článek 3 2 4 — Tvorba a šíření dokumentů

Bod 3 2 4 0 — Úřední věstník

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

4 500 000

4 373 000

3 867 901,53

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí podílu orgánu na výdajích Úřadu pro publikace týkajících se uveřejňování a šíření a také souvisejících nákladů, pokud jde o texty, které mají být uveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 3 2 4 1 — Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

3 650 000

3 771 000

3 245 065,10

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

veškerých nákladů na elektronickou publikaci (na intranetových stránkách) a na tradiční tištěné publikace (různé dokumenty a tiskoviny zadávané externím dodavatelům), včetně jejich distribuce,

aktualizace a vývojové údržby a opravných prací u redakčních systémů.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 6 000 EUR.

Bod 3 2 4 2 — Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

10 580 000

11 395 930

10 990 325,20

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na informační publikace, včetně elektronických publikací, na informační činnosti, na vztahy s veřejností a na účast na veřejných akcích, obchodních veletrzích a výstavách konaných v členských státech a v kandidátských zemích a v zemích, v nichž má Evropský parlament styčný úřad, včetně aktualizace evropského legislativního přehledu (OEIL), a na vývoj nástrojů nebo prostředků s cílem zvýšit nebo usnadnit jeho přístupnost veřejnosti na mobilních zařízeních.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Bod 3 2 4 3 — Parlamentarium — návštěvnické centrum Evropského parlamentu

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

5 742 500

5 841 817

5 810 992,39

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k financování Parlamentaria – návštěvnického centra Evropského parlamentu v Bruselu – a také instalací, výstav a materiálů uzpůsobených nebo reprodukovaných tak, aby je bylo možno samostatně použít mimo Brusel.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 9 300 EUR.

Bod 3 2 4 4 — Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

30 845 000

30 431 966

30 859 064,13

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí finančních příspěvků poskytovaných skupinovým návštěvám a jejich doprovodu a nákladů na zajištění infrastruktury, dále na financování stáží pro osoby významné pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí a na pokrytí provozních nákladů programů Euroscola, EuroMed-Scola a Euronest-Scola. Programy EuroMed-Scola a Euronest-Scola se konají každoročně střídavě v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku nebo v Bruselu, s výjimkou roku, v němž se konají volby do Evropského parlamentu.

Tyto prostředky budou každoročně zvyšovány s použitím deflátoru zohledňujícího aktuální změny HND a cen.

Každý poslanec Evropského parlamentu má právo pozvat každý kalendářní rok maximálně pět skupin celkem o 110 návštěvnících.

Zahrnuta je odpovídající částka pro návštěvníky se zdravotním postižením.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 000 EUR.

Právní základ

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2002 o pravidlech týkajících se návštěvnických skupin a programů Euroscola, EuroMed-Scola a Euronest-Scola, ve znění ze dne 26. února 2013.

Bod 3 2 4 5 — Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

4 466 000

5 262 000

4 573 742,50

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

výdajů nebo finančních příspěvků spojených s pořádáním národních a mezinárodních odborných konferencí a seminářů pro osoby významné pro utváření veřejného mínění z členských států, z kandidátských zemí a ze zemí, v nichž má Evropský parlament styčný úřad, na pokrytí nákladů na pořádání parlamentních konferencí a seminářů a k financování kulturních projektů evropského zájmu, např. Ceny LUX Evropského parlamentu za evropskou filmovou tvorbu,

výdajů na zvláštní akce při plenárních zasedáních ve Štrasburku a v Bruselu podle ročního programu přijatého předsednictvem,

opatření a nástrojů podporujících mnohojazyčnost, jako jsou např. semináře a konference, schůzky s poskytovateli odborné přípravy pro tlumočníky nebo překladatele, opatření a akce ke zvýšení informovanosti o mnohojazyčnosti a k propagaci povolání tlumočníka nebo překladatele, včetně programu dotací pro univerzity, školy a jiné organizace zabývající se studiem tlumočení nebo překladatelství, řešení podporující elektronickou komunikaci a účast na podobných akcích a opatřeních pořádaných společně s jinými útvary v rámci interinstitucionální a mezinárodní spolupráce.

Z těchto prostředků se rovněž hradí výdaje na organizaci těchto činností, včetně využívání služeb zajišťujících pohoštění a nákladů na ně a také nákladů spojených s přizváním novinářů na tyto činnosti.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 25 000 EUR.

Bod 3 2 4 6 — Parlamentní televizní kanál (Web TV)

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

4 600 000

4 509 804

4 507 668,22

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k financování nákladů spojených s produkcí a hostingem ze strany Evropského parlamentu (EuroparlTV), s klipy na internet a audiovizuálním materiálem určeným k šíření, v souladu s komunikační strategií Evropského parlamentu.

Bod 3 2 4 7 — Dům evropských dějin

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

7 470 000

6 305 844

7 318 160,12

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k financování činnosti Domu evropských dějin: na zvláštní stavební úpravy vnitřních prostor, akvizici sbírek, pořádání výstav a provozní náklady, včetně nákladů na nákup knih, časopisů a jiných publikací souvisejících s činností Domu evropských dějin.

Jsou také určeny na pokrytí nákladů na studijní a výzkumné činnosti, které jsou smluvně zadány kvalifikovaným odborníkům a výzkumným ústavům (workshopy, kulaté stoly, odborné panelové diskuse a konference) a které se provádějí pro Dům evropských dějin.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 000 EUR.

Bod 3 2 4 8 — Výdaje na audiovizuální informační materiály

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

14 490 000

14 506 000

13 018 782,11

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

provozního rozpočtu audiovizuálního oddělení (včetně služeb pod jeho vlastní kontrolou a externí pomoci, jako jsou technické služby pro rozhlasové a televizní stanice, zajištění, výroba a koprodukce audiovizuálních pořadů, pronájem kabeláže, přenos televizních a rozhlasových programů a další opatření potřebná k zajištění spolupráce mezi Parlamentem a subjekty zajišťujícími audiovizuální přenos),

výdajů na přímý přenos plenárních zasedání a schůzí parlamentních výborů prostřednictvím internetu,

vytvoření příslušného archivu materiálů, který zajistí sdělovacím prostředkům a občanům nepřetržitý přístup k těmto informacím.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 13 000 EUR.

Právní základ

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2002 o pokynech pro rozpočtový proces pro rok 2003 (Úř. věst. C 47 E, 27.2.2003, s. 72).

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2002 o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2003 (Úř. věst. C 180 E, 31.7.2003, s. 150).

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2003 o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2004 (Úř. věst. C 67 E, 17.3.2004, s. 179).

Bod 3 2 4 9 — Výměna informací s vnitrostátními parlamenty

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

250 000

250 000

103 180,83

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

výdajů na rozvoj vztahů mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty. Týká se parlamentních vztahů jiných než těch, které jsou uvedeny v kapitolách 1 0 a 3 0, výměn informací a dokumentů a pomoci při jejich analýze a správě, včetně styků s Evropským centrem pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD),

financování programů spolupráce a vzdělávacích programů pro úředníky výše uvedených parlamentů a obecně činností zaměřených na posílení jejich parlamentní infrastruktury.

Vzdělávací programy zahrnují informační návštěvy Evropského parlamentu v Bruselu, Lucemburku nebo Štrasburku; prostředky jsou určeny k plnému nebo částečnému pokrytí výdajů účastníků programu, zejména jejich cestovních výdajů, ubytování a denních příspěvků,

opatření spolupráce, včetně spolupráce související s legislativní činností, a opatření týkající se dokumentace, analýzy a poskytování informací a zabezpečení domény www.ipex.eu, včetně opatření, která zajišťuje ECPRD.

Tyto prostředky jsou určeny na financování spolupráce mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty v oblasti parlamentního přezkumu SBOP/SZBP v souladu s ustanoveními Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie a zejména články 9 a 10 Protokolu 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii.

Právní základ

Konference předsedů evropských parlamentů (červen 1977) a parlamentů států Evropské unie (září 2000, březen 2001).

Článek 3 2 5 — Výdaje na informační kanceláře

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

900 000

900 000

668 683,35

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí všeobecných výdajů a různých drobných výdajů spojených s informačními kancelářemi Evropského parlamentu (zejména na kancelářské potřeby, telekomunikace, poštovné, údržbu, dopravu, skladování, běžné propagační předměty, databáze).

Hlava 4 — Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

Kapitola 4 0 — Zvláštní výdaje týkající se některých orgánů a institucí

Článek 4 0 0 — Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

61 000 000

61 000 000

58 950 000,00

Poznámky

V souvislosti s politickými skupinami a nezařazenými poslanci jsou tyto prostředky určeny na pokrytí :

asistenčních, administrativních a provozních výdajů,

výdajů na politické a informační činnosti prováděné v souvislosti s politickými činnostmi Unie.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

Právní základ

Rozhodnutí předsednictva ze dne 30. června 2003 o předpisech pro používání finančních prostředků z rozpočtového bodu 400, naposledy pozměněné dne 27. dubna 2015.

Článek 4 0 2 — Financování evropských politických stran

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

31 905 000

31 400 000

27 913 879,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k financování politických stran na evropské úrovni.

Právní základ

Smlouva o Evropské unii, a zejména čl. 10 odst. 4 této smlouvy.

Smlouva o fungování Evropské unie, a zejména článek 224 této smlouvy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni (Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1).

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 29. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni (Úř. věst. C 112, 9.4.2011, s. 1).

Článek 4 0 3 — Financování evropských politických nadací

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

19 000 000

18 700 000

16 060 699,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k financování politických nadací na evropské úrovni.

Právní základ

Smlouva o Evropské unii, a zejména čl. 10 odst. 4 této smlouvy.

Smlouva o fungování Evropské unie, a zejména článek 224 této smlouvy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni (Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1).

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 29. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni (Úř. věst. C 112, 9.4.2011, s. 1).

Kapitola 4 2 — Výdaje na parlamentní asistenci

Článek 4 2 2 — Výdaje na parlamentní asistenci

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

206 890 000

202 140 000

184 233 696,17

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů spojených se zaměstnanci a poskytovateli služeb v oblasti parlamentní asistence poslancům a výdajů spojených s osobami pověřenými prováděním plateb.

Tyto prostředky jsou rovněž určeny na pokrytí kurzových ztrát, které se hradí z rozpočtu Evropského parlamentu v souladu s ustanoveními vztahujícími se na úhradu výdajů na parlamentní asistenci, i na výdaje související s poskytováním služeb na podporu správy parlamentní asistence.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 775 000 EUR.

Právní základ

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 21 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 33 až 44 těchto prováděcích opatření.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, a zejména články 5a a 125 až 139 tohoto pracovního řádu.

Rozhodnutí předsednictva ze dne 14. dubna 2014 o prováděcích opatřeních k hlavě VII pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Kapitola 4 4 — Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců

Článek 4 4 0 — Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

210 000

210 000

200 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na zajištění setkání sdružení bývalých poslanců Evropského parlamentu včetně veškerých dalších případných nákladů s tím spojených.

Článek 4 4 2 — Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

210 000

210 000

200 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na schůze Evropského parlamentního sdružení včetně veškerých dalších případných nákladů s nimi spojených.

Hlava 5 — Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výbor nezávislých významných osobností

Kapitola 5 0 — Výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výboru nezávislých významných osobností

Článek 5 0 0 — Provozní výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace, aby bylo zajištěno jeho plné a nezávislé fungování.

Právní základ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1), a zejména čl. 6 odst. 1, čl. 6 odst. 7 a článek 41 tohoto nařízení.

Článek 5 0 1 — Výdaje související s výborem nezávislých významných osobností

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů spojených se sekretariátem a fungováním výboru nezávislých významných osobností.

Právní základ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1), a zejména čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení.

Hlava 10 — Ostatní výdaje

Kapitola 10 0 — Předběžné prostředky

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

(*)

p.m.

0,—

(*) V článku 2016 byla vytvořena rezerva ve výši 1 892 000 EUR.

Kapitola 10 1 — Pohotovostní rezerva

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

3 000 000

6 000 000

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů vyplývajících z rozpočtových rozhodnutí přijatých v průběhu rozpočtového roku (výdaje, které není možno předem odhadnout).

Kapitola 10 3 — Rezerva na rozšíření

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na přípravu orgánu na rozšíření.

Kapitola 10 4 — Rezerva na informační a komunikační politiku

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na informační a komunikační politiku.

Kapitola 10 5 — Předběžné prostředky na budovy

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí investic do nemovitostí ze strany orgánu a na práce na zařízení prostor. Předsednictvo Evropského parlamentu se žádá, aby v oblasti nemovitostí a budov přijalo promyšlenou a odpovědnou dlouhodobou strategii, která se bude věnovat zvláštnímu problému zvyšujících se nákladů na údržbu, potřeb rekonstrukce a nákladů na zajištění bezpečnosti a zajistí dlouhodobou udržitelnost rozpočtu Evropského parlamentu.

Kapitola 10 6 — Rezerva na připravované prioritní projekty

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na připravované prioritní projekty orgánu.

Kapitola 10 8 – Rezerva na EMAS

Číselné údaje

Rozpočet 2017

Prostředky na rok 2016

Plnění 2015

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k přidělení do příslušných provozních okruhů poté, co předsednictvo rozhodne o provádění akčního plánu EMAS, konkrétně poté, co bude v Evropském parlamentu ukončen audit týkající se emisí uhlíku.

1. Příloha S — ZAMĚSTNANCI

1.1. Příloha S 1 — oddíl I — Evropský parlament

Funkční skupina a třída

2016

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

ostatní

Politické skupiny

bez zařazení

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

223

2

7

30

AD 13

443

8

2

40

AD 12

242

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

25

AD 9

177

0

6

29

AD 8

433

0

3

37

AD 7

286

0

6

59

AD 6

196

0

8

48

AD 5

219

0

5

63

AD celkem

2 648

10

66

436

AST 11

120

10

0

36

AST 10

84

0

20

33

AST 9

491

0

4

44

AST 8

308

0

6

40

AST 7

388

0

2

43

AST 6

309

0

6

72

AST 5

305

0

19

74

AST 4

393

0

3

78

AST 3

231

0

16

78

AST 2

88

0

0

58

AST 1

45

0

0

67

AST celkem

2 762

10

76

623

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

100

0

0

0

AST/SC celkem

150

0

0

0

Celkem

5 561

20 [10]

142

1 059

Celkový součet

6 762 [11]

Funkční skupina a třída

2017

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Ostatní

Politické skupiny

bez zařazení

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

54

0

1

5

AD 14

216

2

7

36

AD 13

443

8

2

38

AD 12

297

0

13

60

AD 11

154

0

7

29

AD 10

220

0

7

25

AD 9

157

0

6

32

AD 8

448

0

7

39

AD 7

315

0

2

66

AD 6

181

0

8

45

AD 5

184

0

5

54

AD celkem

2 682

10

66

436

AST 11

120

10

0

37

AST 10

84

0

20

35

AST 9

586

0

4

42

AST 8

293

0

6

39

AST 7

333

0

2

47

AST 6

309

0

6

74

AST 5

370

0

19

69

AST 4

358

0

4

89

AST 3

218

0

15

85

AST 2

38

0

0

51

AST 1

45

0

0

55

AST celkem

2 761

10

76

623

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

100

0

0

0

SC celkem

150

0

0

0

Celkem

5587

20 [12]

142

1 059

Celkový součet

6 788 [13] [14]

Příloha

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

Rozpočtová položka

Název

Získané příjmy

Odhad

2015

2017

5000

Výnosy z prodeje vozidel

-

p.m.

5001

Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku

25.526

5.000

5002

Výnosy z dodávek zboží jiným institucím nebo orgánům

55.871

19.000

502

Výnosy z prodeje publikací, tištěných publikací a filmů

-

1.000

5110

Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí

2.807.906

2.760.000

5111

Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy

16.372

677.000

550

Příjmy z poskytnutí služeb a provedení prací pro jiné orgány nebo instituce, včetně náhrad poskytnutých těmito orgány nebo institucemi za služební cesty, které byly zaplaceny jejich jménem

5.557.309

793.000

551

Příjmy od třetích osob za služby poskytnuté nebo práce provedené na jejich žádost

729.104

p.m.

570

Příjmy z náhrady částek vyplacených bez právního důvodu

3.292.213

295.000

571

Příjmy určené na zvláštní účely, např. příjmy z nadací, podpor, darů a odkazů, včetně vlastních účelově vázaných příjmů orgánů

-

p.m.

573

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu

3.476.281

10.000

581

Příjmy z přijatých plateb pojistného plnění

179.793

p.m.

6600

Ostatní účelově vázané příspěvky a náhrady

11.848.214

70.000

 

CELKEM

27.988.590

4.630.000

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

11.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

14

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Xabier Benito Ziluaga, Mercedes Bresso, Sven Giegold, Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Michał Marusik, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Susanne Melior, Josep-Maria Terricabras

 • [1]  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [2]  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
 • [3]  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
 • [4]  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 15.
 • [5]  Přijaté texty, P8_TA(2015)0376.
 • [6]  Přijaté texty, P8_TA(2015)0407.
 • [7]  Přijaté texty, P8_TA(2015)0172.
 • [8]  Úř. věst. L 17, 6.10.1958, s. 385.
 • [9]  Přijaté texty, P8_TA(2015)0172.
 • [10]  Virtuální rezerva pro úředníky přeložené ze služebních důvodů, která není zahrnuta v celkovém součtu.
 • [11]  Smlouva o interinstitucionální spolupráci podepsaná dne 5. února 2014 mezi Evropským parlamentem a Výborem regionů a Evropským hospodářským a sociálním výborem předpokládá přesun až 80 nových pracovních míst (60 míst AD a 20 míst AST) z těchto výborů do Evropského parlamentu. Praktické provedení této operace bude probíhat postupně od podzimu 2014 a zapsání těchto míst do plánu pracovních míst Parlamentu, k němuž došlo již v roce 2014, bude kompenzováno zrušením příslušných míst v plánu pracovních míst obou výborů.
 • [12]  Virtuální rezerva pro úředníky přeložené ze služebních důvodů, která není zahrnuta v celkovém součtu.
 • [13]  Smlouva o interinstitucionální spolupráci podepsaná dne 5. února 2014 mezi Parlamentem a Výborem regionů a Hospodářským a sociálním výborem předpokládá přesun až 80 nových pracovních míst (60 míst AD a 20 míst AST) z těchto výborů do Parlamentu. Praktické provedení této operace bude probíhat postupně od podzimu 2014 a zapsání těchto míst do plánu pracovních míst Parlamentu, k němuž došlo již v roce 2014, bude kompenzováno zrušením příslušných míst v plánu pracovních míst obou výborů.
 • [14]  Do celkového součtu bude ohlášené snížení stavu zaměstnanců o 1 % (konkrétně 60 míst) započteno podle jednotlivých platových tříd a kategorií při čtení návrhu rozpočtu na rok 2017 v EP.