Procedure : 2016/2019(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0131/2016

Indgivne tekster :

A8-0131/2016

Forhandlinger :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Afstemninger :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0132

BETÆNKNING     
PDF 1240kWORD 571k
11.4.2016
PE 577.035v02-00 A8-0131/2016

om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017

(2016/2019(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Indrek Tarand

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017

(2016/2019(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 36,

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union(4),

–  der henviser til sin beslutning af 16. oktober 2015 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016(5),

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2015 om Forligsudvalgets fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 som led i budgetproceduren(6),

–  der henviser til generalsekretærens beretning til Præsidiet med henblik på opstilling af det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til det foreløbige forslag til budgetoverslag, opstillet af Præsidiet den 11. april 2016, jf. forretningsordenens artikel 25, stk. 7, og artikel 96, stk. 1,

–  der henviser til forslag til budgetoverslag, opstillet af Budgetudvalget, jf. forretningsordenens artikel 96, stk. 2,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 96 og 97,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0131/2016),

A.  der henviser til, at denne procedure er den anden fulde budgetprocedure, som gennemføres i den nye valgperiode og det fjerde år af den flerårige finansielle ramme 2014-2020;

B.  der henviser til, at 2017-budgettet, således som det foreslås i generalsekretærens beretning, vil være præget af en fortsættelse og intensivering af institutionens politik om gennemførelse af effektivitetsgevinster på alle områder, hvor disse er mulige uden at skade kvaliteten af medlemmernes og personalets arbejdsmiljø;

C.   der henviser til, at generalsekretæren har foreslået fire prioriterede mål for 2017-budgettet, nemlig sikkerhed og cybersikkerhed, udfasning af undtagelsen for irsk, igangværende foranstaltninger til at styrke medlemmerne i udøvelsen af deres mandat og tiltag til at gøre Parlamentet attraktivt for offentligheden og besøgende;

D.   der henviser til, at budgetproceduren for 2017 i lyset af den aktuelle politiske og sikkerhedsmæssige situation, der opstod som følge af terrorangrebene i Europa, bør resultere i en forøgelse af Parlamentets sikkerhed og cybersikkerhed;

E.   der henviser til, at generalsekretæren har foreslået et budget på 1 910 073 000 EUR til det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2017, hvilket udgør en samlet stigning på 3,9 % i forhold til 2016-budgettet, hvoraf 1,7 % anses for at være ordinære udgifter, og vil udgøre 19,26 % af udgiftsområde V i den flerårige finansielle ramme 2014-2020;

F.  der henviser til, at undtagelsen for, at alle officielle dokumenter ikke oversættes til irsk, gradvist vil blive udfaset mellem 2017 og 2022, hvilket indebærer, at alle officielle dokumenter også oversættes til irsk, og der foreslås en supplerende ekstraordinær udgift på 3,7 mio. EUR til at opfylde dette nye sproglige krav, hvilket svarer til 0,2 % af den samlede stigning;

G.  der henviser til, at supplerende ekstraordinære investeringer for 47,6 mio. EUR er nødvendige for at styrke sikkerheden og cybersikkerheden, hvilket svarer til 2,6% af den samlede stigning;

H.  der henviser til, at inflationsraterne er faldet konstant siden 2011; der henviser til, at den reelle inflationsrate på Parlamentets arbejdssteder i 2015 og 2016 var lavere end den faktiske budgetforhøjelsessats;

I.  der henviser til, at næsten 60 % af budgettet er indeks-bundne udgifter, der for størstedelens vedkommende vedrører vederlag til medlemmer og personale, justeret i henhold til personalevedtægten, og kontraktlige forpligtelser svarerende til en sektorspecifik indeksering, som sædvanligvis er højere end standardinflationsraten;

J.   der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 29. april 2015 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016(7) understregede, at 2016-budgettet bør opstilles på et realistisk grundlag og være i overensstemmelse med principperne om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning;

K.   der henviser til, at troværdigheden af Parlamentet som den ene af budgetmyndighedens to parter i vid udstrækning afhænger af dets evne til at bringe sine egne udgifter under kontrol;

L.   der henviser til, at Præsidiet den 26. oktober 2015 vedtog et nyt regelsæt for forvaltningen af udgifterne til parlamentarisk assistance, der styrker kravene til godtgørelse for så vidt angår kontrakter med lokale assistenter, nemlig ved at øremærke mindst 25 % af godtgørelsen til parlamentarisk assistance til dækning af udgifter til akkrediterede assistenter;

Generelle rammer

1.  understreger, at den andel, som modsvarer Parlamentets budget i 2017, bør forblive under 20 % af udgiftsområde V; bemærker, at de foreløbige forslag til budgetoverslag for 2017 som vedtaget af Præsidiet den 7. marts 2016, svarer til 19,26 %, hvilket er lavere end det, der blev opnået i 2016 (19,39 %) og den næstlaveste del af udgiftsområde V i de seneste otte år; reducerer sin andel af udgiftsområde V yderligere til 19,17 % for 2017;

2.  mener imidlertid, at den forventede inflationsrate i 2017 – under hensyntagen til den økonomiske afmatning, som medlemsstaterne står over for – ikke bør betragtes som det væsentligste benchmark for forhøjelserne af de almindelige udgifter;

3.  bekræfter, at der er blevet anmodet om ekstraordinære udgifter svarende til en stigning på 0,2 % i forhold til 2016-budgettet til udfasningen af de midlertidige undtagelsesforanstaltninger for brugen af irsk, der blev oprettet ved forordning nr. 1 af 15. april 1958(8), og til en stigning på 2,6 % i forhold til 2016-budgettet til dækning af de yderligere behov for sikkerhed og internetsikkerhed;

4.   noterer sig anmodningen om en forhøjelse på 2,6% til sikkerhed og cybersikkerhed, hvilket vil mere end fordoble de ressourcer, der er tildelt i 2016; opfordrer indtrængende generalsekretæren til på en gennemsigtig måde at give Budgetudvalget detaljerede oplysninger om aktuelle og kommende sikkerheds- og cybersikkerhedsforanstaltninger og en opgørelse over omkostningerne herved;

5.  godkender finansieringsrammen for ekstraordinære udgifter til sikkerhedsinvesteringer i 2017 som følge af den analyse, der blev forelagt Præsidiet i februar 2016 og suppleret med screeningen umiddelbart efter begivenhederne den 22. marts 2016 (47,6 mio. EUR), og finansieringsrammen for ekstraordinære udgifter i forbindelse med udfasningen af de midlertidige undtagelsesbestemmelser for brugen af irsk (3,7 mio. EUR);

6.  begrænser stigningen i de ordinære udgifter for 2017, bortset fra de to ekstraordinære finansieringsrammer, til 1,4 % i forhold til 2016-budgettet;

7.  fastsætter det samlede niveau for overslagene for 2017 til 1 900 873 000 EUR, svarende til en samlet stigning på 3,4 % i forhold til 2016-budgettet;

8.  understreger, at Parlamentet bør forsynes med tilstrækkelige midler, der er nødvendige for at opfylde dets grundlæggende funktion som lovgivende myndighed og budgetmyndighed; understreger, at disse midler i den aktuelle økonomiske situation bør forvaltes stramt, pragmatisk og effektivitet; påpeger, at det med hensyn til udøvelsen af det europæiske demokrati er hensigtsmæssigt at sikre et passende finansieringsniveau for Parlamentet, men opfordrer kraftigt til, at der ydes en indsats for at finde besparelser og stræbe efter at øge effektiviteten yderligere i anvendelsen af offentlige midler;

9.  understreger, at den største del af Parlamentets budget og dets årlige indeksering er fastsat ved vedtægts- eller kontraktmæssige forpligtelser, som Parlamentet ikke kan påvirke under budgetproceduren;

Gennemskuelighed, tilgængelighed og læsbarhed

10.  opfordrer generalsekretæren til at fremsætte et forslag om at fremlægge budgettet for den brede offentlighed i tilstrækkelig detaljeret grad og på en forståelig og brugervenlig måde på Parlamentets websted med henblik på at gøre det muligt for alle borgere at få en bedre forståelse af Parlamentets aktiviteter og prioriteringer og de tilsvarende udgiftsmønstre; mener, at et første skridt kunne bestå i at lade de grafiske oplysninger, der i øjeblikket findes på intranettet, figurere på Parlamentets websted;

11.  mener, at alle relevante oplysninger for så vidt angår budgetproceduren bør forelægges for medlemmerne af Præsidiet og Budgetudvalget på alle trin i proceduren på en rettidig og forståelig måde og med de fornødne detaljer og oversigter, således at Præsidiet, Budgetudvalget og de politiske grupper kan føre reelle drøftelser og basere deres beslutninger på et samlet billede af status for Parlamentets budget og dets behov;

12.  understreger behovet for nøjagtighed og gennemsigtighed i budgetudviklingen fra det ene år til det andet; mener, at visse ekstraordinære udgifter, f.eks. til sikkerhed, er berettigede i 2017-budgettet, men at den stigende anvendelse af ekstraordinære udgifter hvert år er problematisk i forhold til budgetkontrol og -stabilitet; anmoder om en mere præcis definition af ekstraordinære udgifter; mener, at det for at sikre ansvarlighed og sammenlignelighed af data i det almindelige budget bør vurderes, om de ekstraordinære udgifter bør medtages i grundlaget for beregning af den procentvise forskel mellem budgetterne fra år til år;

13.  gentager sin opfordring om en mellem- og langsigtet budgetplanlægning, herunder en klar sondring mellem udgifter til investeringer og driftsudgifter, der vedrører Parlamentets funktion og dets vedtægtsmæssige forpligtelser (herunder leje og erhvervelser), i overensstemmelse med sin beslutning af 29. april 2015 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016(9), og opfordrer derfor til, at der foretages en ændring i præsentationen, således at der klart sondres mellem investeringsudgifter og driftsudgifter;

14.  roser Præsidiet og GD ITEC for den nye udformning af medlemmernes personlige sider på Parlamentets officielle websted, som øger gennemsigtigheden med hensyn til deres arbejdsgruppers sammensætning og status (oprettelse af den nye fane "assistenter" med følgende underoverskrifter: assistenter, akkrediterede assistenter, akkrediterede assistenter (gruppering), lokale assistenter, tjenesteleverandører, betalingsagenter, praktikanter); anmoder generalsekretæren om at sikre de kontroller, der er nødvendige for gennemførelsen af det nye regelsæt for udgifter til parlamentarisk assistance, som blev vedtaget af Præsidiet den 26. oktober 2015;

15.  opfordrer til, at der mindst hvert femte år opstilles et budget på grundlag af de reelle behov under de enkelte budgetposter og ikke på grundlag af et koefficientsystem;

Sikkerhed og cybersikkerhed

16.  opfordrer til en mellem- og langsigtet budgetplanlægning, hvori der gives klare oplysninger om udgifter i forbindelse med sikkerhed og cybersikkerhed; opfordrer i lyset af den seneste tids hændelser endvidere Præsidiet til at ajourføre det overordnede sikkerhedskoncept og til hurtigst muligt, dog senest i juni 2016, at formidle det;

17.  mener, at enhver foranstaltning på dette område bør være baseret på en klar vurdering af Parlamentets behov og foranstaltningens proportionalitet med hensyn til de påtagne risici; anmoder generalsekretæren og Præsidiet om rettidigt før Parlamentets behandling af budgettet for 2017 at forelægge Budgetudvalget et overordnet sikkerhedskoncept, herunder en samlet vurdering af det oplevede risikoniveau og de påtænkte sikkerhedsforanstaltninger samt alternativer hertil, ledsaget af en detaljeret vurdering af indvirkningen heraf på 2017-budgettet og de følgende budgetter med en klar sondring mellem investeringsudgifter og løbende udgifter, og om at gøre rede for de foranstaltninger, der er planlagt for at styrke sikkerheden i Parlamentet både i og uden for dets bygninger, samt indvirkningen af sådanne foranstaltninger på 2017-budgettet; efterlyser oplysninger om de finansielle konsekvenser af de interinstitutionelle aftaler om administrativt samarbejde på sikkerhedsområdet; 18.  anmoder generalsekretæren om at vurdere, om der i lyset af terrortrusler er behov for at revidere de eksisterende forsikringsaftaler (for medlemmer og personale) og, hvis det er relevant, fremsætte forslag med henblik på at imødegå eventuelle mangler;

19.  mener, at sikkerhedssystemet uden for Parlamentets bygninger fortsat bør garanteres af de belgiske myndigheder;

Styrkelse af medlemmerne i udøvelsen af deres mandat

20.  noterer sig de igangværende foranstaltninger til at styrke medlemmerne i udøvelsen af deres mandat;

21.  glæder sig over udvidelsen af medlemmernes digitale portal (e-portalen), men opfordrer dog generalsekretæren til i lyset af det "papirløse initiativ" at forbedre det nuværende system, hvor kvitteringer i papirform fremsendes til medlemmerne, med det formål på sigt at afskaffe det helt inden udgangen af 2017; mener, at e-portalen som standard bør tilbyde alle medlemmer denne funktion elektronisk, hvilket vil medføre betydelige besparelser i både tidsmæssig og økonomisk henseende;

22.  glæder sig over den stigende kvalitet af den rådgivning og forskning, som medlemmerne og udvalgene tilbydes; minder om, at der ved oprettelsen af Europa-Parlamentets Forskningstjeneste (EPRS) i 2013 blev fastsat en midtvejsevaluering af effektiviteten af samarbejdet mellem EPRS og temaafdelingerne; anmoder derfor generalsekretæren om at foretage en sådan evaluering og forelægge resultaterne heraf for Budgetudvalget inden udgangen af 2016; mener, at denne evaluering bør indeholde forslag til, hvordan man kan sikre, at støtten fra EPRS tilpasses udviklingen i de respektive temaudvalg på bedste vis og samtidig opfylder behovene hos de enkelte medlemmer og ikke overlapper med deres aktiviteter eller fremmer konkurrence mellem tjenester;

23.  er af den opfattelse, at medlemmernes behov i deres valgkredse bør vurderes, idet der også tages hensyn til forskelle mellem valgkredse, således at medlemmerne bliver bedre rustet til at udføre arbejdet i deres valgkredse; mener, at mobile arbejdsrum for medlemmerne og støtte i valgkredse bør være baseret på en vurdering af de reelle behov og den reelle anvendelse og ikke medføre væsentlige eller yderligere tilbagevendende omkostninger for Parlamentet; fastholder, at der ikke bør stilles hardware til rådighed, idet godtgørelsen for generelle udgifter bidrager med tilstrækkelige midler til indkøb af avanceret udstyr; sætter spørgsmålstegn ved behovet for at udvikle et privat mobilt arbejdsrum for medlemmerne, da dette ikke synes at svare til den måde, hvorpå medlemmerne og deres medarbejdere organiserer sig;

24.  er enig i, at IT-værktøjerne udgør et vigtigt instrument til, at medlemmerne kan opfylde deres funktion; gentager imidlertid, at det er nødvendigt at tillade installation af free source-software, hvilket vil muliggøre betydelige omkostningsbesparelser i kommunikationsgebyrer og forbedre arbejdsgangen i medlemmernes kontorer, samtidig med at der tages hensyn til cybersikkerhed og sikring af databeskyttelse;

25.  anmoder om, at muligheden for at underskrive interne dokumenter digitalt generaliseres i alle tilfælde, f.eks. ved underskrivelse af formularer, skriftlige erklæringer osv., samtidig med at pålideligheden og sikkerheden sikres; anmoder om, at muligheden for at installere et kontrolsystem med TAN-kode på MEP'ernes mobiltelefoner undersøges; mener endvidere, at brugen af telefax bør frarådes og gradvist udfases;

26.  glæder sig over den nye reform vedrørende supplerende forespørgsler til skriftlig besvarelse, som blev vedtaget den 3. september 2015 af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender på anmodning af Budgetudvalget efter vedtagelsen af Parlamentets budget for 2016; anmoder generalsekretæren om at indføre de nødvendige kontroller til gennemførelsen af den nye fortolkning; opfordrer Formandskonferencen til at foretage en vurdering af denne nye ordning for forespørgsler til skriftlig besvarelse for så vidt angår supplerende spørgsmål for at undersøge de opnåede besparelser og til at informere Budgetudvalget om resultaterne af denne vurdering senest i august 2016 inden Parlamentets behandling af budgettet i efteråret 2016;

27.  mener, at det er hensigtsmæssigt at opretholde bevillingerne til udgifter til parlamentarisk assistance for 2017 på samme niveau som i 2016 og respektere den juridisk bindende indeksering, der finder anvendelse i henhold til personalevedtægten;

28.  mener, at den nuværende gengivelse af medlemmernes parlamentariske aktiviteter på Parlamentets websted ikke er tilstrækkelig nøjagtig og ikke afspejler medlemmernes reelle aktiviteter og indsats; foreslår, at man går bort fra den nuværende praksis med at rangordne websteder, og at oplysningerne om de enkelte medlemmers aktiviteter på Parlamentets officielle websted samtidig forbedres; opfordrer til, at der foretages en vurdering af præsentationen af navnlig stemmeforklaringer og indlæg af et minuts varighed, herunder muligheden for, at de angives særskilt fra øvrige indlæg på plenarforsamlingen, og til, at der foretages en vurdering af merværdien af stemmeforklaringer og eventuelle alternativer hertil; forventer, at den relevante arbejdsgruppe i Præsidiet, som tager sig af dette spørgsmål, forelægger sin dagsorden og sine resultaterne for Budgetudvalget, så snart de foreligger;

Medlemmernes udgifter

29.  bekræfter sin holdning til godtgørelsen for generelle udgifter, som det indtog i sine budgetbeslutninger af 29. april 2015 og 28. oktober 2015; gentager sin opfordring til større gennemsigtighed for så vidt angår godtgørelsen for generelle udgifter til medlemmerne; opfordrer Præsidiet til at arbejde på at fastlægge mere præcise regler vedrørende ansvarligheden i forbindelse med de udgifter, der er berettiget til en sådan godtgørelse, uden at det medfører ekstra omkostninger for Parlamentet;

Bygningspolitik

30.  minder om, at midtvejsstrategien for bygningspolitikken, som Præsidiet vedtog i 2010, i øjeblikket er under revision; beklager, at Præsidiet endnu ikke har afsluttet sine drøftelser om Parlamentets midtvejsstrategi for bygningspolitikken; opfordrer generalsekretæren til at forelægge Budgetudvalget den nye midtvejsstrategi for bygningspolitikken snarest muligt og senest i august 2016 inden Parlamentets behandling af budgettet i efteråret 2016;

31.   opfordrer Præsidiet til at fremlægge en langsigtet strategi for Parlamentets bygninger; gentager, at langsigtede investeringer såsom Parlamentets byggeprojekter skal behandles med omtanke og på gennemsigtig vis; insisterer på en stram omkostningsforvaltning, projektplanlægning og kontrol; gentager sin opfordring til at sikre en gennemsigtig beslutningsproces for så vidt angår bygningspolitikken, som skal være baseret på tidlig information og tage behørigt hensyn til finansforordningens artikel 203; mener, at en rapport om årsagerne til forsinkelsen af og de højere omkostninger for Huset for Europæisk Historie bør indgå i den langsigtede strategi for bygningspolitikken;

32.   kræver, at situationen med hensyn til Parlamentets bygninger afspejles korrekt i budgettet; kræver derfor, at omkostningerne til Konrad Adenauer-Bygningen fastlægges tydeligt i Parlamentets endelige budget, og at ejendomsrelaterede investeringer fremover indarbejdes i budgettet, således at der ikke er behov for opsamlingsoverførsler;

33.   foreslår derfor, at der fra og med 2018 indføres en særlig budgetpost for investeringer i byggekonstruktioner, der – som grundlag for finansiering i 2018 – skulle anvende de midler, der foreslås i 2017 til ekstraordinære udgifter;

34.  foreslår i betragtning af de ekstraordinære omstændigheder i 2017, der kræver høje investeringer i sikkerhedsinfrastrukturen, at alle midler, som ikke er anvendt ved udgangen af 2017, anvendes til at betale for byggeudgifterne til Konrad Adenauer-Bygningen med henblik på at undgå flest mulige rentebetalinger til banker for lån, der skal optages for at finansiere opførelsen;

35.  kræver flere oplysninger om status quo i projektet vedrørende renoveringen af Paul Henri Spaak-Bygningen; anmoder om, at en undersøgelse af renoveringen indledes og kontrolleres af Præsidiet; forventer, at Præsidiet tager behovet for sunde og sikre arbejdsvilkår i betragtning i forbindelse med fastlæggelsen af tidsrammen for renoveringen; anmoder Præsidiet om at informere Budgetudvalget om alle foranstaltninger, så snart de foreligger; opfordrer i denne forbindelse Præsidiet til at lægge grundlaget for omdannelsen af Paul Henri Spaak-Bygningen til en forbilledlig moderne bygning for så vidt angår energieffektivitet og til hurtigt at gå videre med moderniseringen af bygningen;

36.  opfordrer de ansvarlige næstformænd til at forelægge en statusrapport om KAD-bygningen for Budgetudvalget;

37.  mener, at de strukturelle og organisatoriske reformer, som har til formål at øge produktiviteten, den miljømæssige bæredygtighed og effektiviteten, bør fortsættes ved hjælp af en grundig gennemgang af eventuelle synergier og besparelser; minder om de betydelige besparelser, der kunne opnås ved kun at have ét arbejdssted i stedet for tre (Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg); understreger, at denne proces bør gennemføres, uden at det går ud over den høje kvalitet af Parlamentets lovgivningsarbejde, budgetbeføjelser og kontrolbeføjelser eller kvaliteten af arbejdsvilkårene for medlemmerne, assistenterne og personalet;

Personalerelaterede spørgsmål

38.  glæder sig over forslaget om at reducere stillingsfortegnelsen med 60 stillinger i 2017 i overensstemmelse med den aftale, som blev indgået med Rådet om forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, og som blev godkendt af Forligsudvalget i forbindelse med budgetproceduren den 14. november 2015;

39.  minder om, at det samlede personaleniveau i de politiske grupper skal være undtaget fra målet om at reducere personalet med 5 % i overensstemmelse med de beslutninger, der blev truffet i forbindelse med regnskabsårene 2014, 2015 og 2016;

40.  støtter oprettelsen af de yderligere stillinger, der er nødvendige for irsk oversættelse og tolkning; undtager disse yderligere stillinger fra reduktionsmålet på 5 % i overensstemmelse med Kommissionens henstilling; anmoder generalsekretæren om at høre irske medlemmer med henblik på en eventuel rationalisering af brugen af irsk uden at gå på kompromis med medlemmernes garanterede rettigheder;

41.  støtter op om indførelsen af international tegnsprogstolkning af alle plenarforhandlinger, således at de i det mindste er reelt tilgængelige for alle EU-borgere;

42.  glæder sig over de fremskridt, der er gjort med hensyn til effektivitet på oversættelses- og tolkningsområdet; anerkender kvaliteten og merværdien af de tjenester, som leveres af tolkene; opfordrer til en snarlig, bæredygtig aftale mellem generalsekretæren og repræsentanterne for tolkene, hvori arbejdsvilkår af høj kvalitet kombineres med en effektiv forvaltning med henblik på at undgå ubalancer for så vidt angår arbejdstider og generel usikkerhed blandt tolkene, under hensyntagen til sociale rettigheder; anmoder generalsekretæren om at fremsætte yderligere forslag om rationalisering såsom større brug af oversættelse og tolkning efter anmodning, navnlig hvad angår aktiviteterne i Europa-Parlamentets tværpolitiske grupper; mener, at sprogprofileringssystemet, som har været indført siden oktober 2014, til ændringsforslag på udvalgsplan er et eksempel på effektiviseringer, der kan foretages og videreudvikles; mener, at tolkning og oversættelse er centrale elementer i et europæisk demokrati, som er åbent for alle, og kræver derfor, at der ikke gives tilladelse til nogen reformer, der har negative konsekvenser for den maksimale og mest inklusive tilgængelighed til Parlamentets aktiviteter og dokumenter;

43.  opfordrer Præsidiet til at evaluere og, hvor det er nødvendigt, revidere regler vedrørende statutten for praktikanter, bl.a. ved at indføre mindsteløn og harmonisere priser for cateringrelaterede tjenester for alle praktikanter i både Parlamentets administration og i medlemmernes kontorer med henblik på at sikre ligebehandling og beskytte praktikanternes sociale rettigheder;

44.  opfordrer Præsidiet til at revidere reglerne for godtgørelse af akkrediterede parlamentariske assistenters tjenesterejseudgifter i forbindelse med rejser mellem Parlamentets arbejdssteder med henblik på at bringe dem på linje med de regler, der gælder for det øvrige personale;

45.  mener, at der bør indføres en tredje procedure, således at en kontrakt mellem et medlem og en assistent kan ophæves ved fælles overenskomst;

Chaufførtjenester/mobilitet

46.  er forbeholden over for forslaget om internalisering af chaufførtjenesten og erstatning af den eksterne tjenesteudbyder med kontraktansatte ved Parlamentet, hvilket vil svare til ca. 3,7 mio. EUR i umiddelbare ekstraudgifter; mener, at en velorganiseret ekstern kontrakt, som indgås i henhold til de gældende regler for offentlige indkøb, hvor den eksterne tjenesteudbyder klart er forpligtet til at tage ansvar for sikkerheds- og baggrundskontroller samt anstændige arbejdsvilkår og lønninger, bør betragtes som en alternativ løsning; vil kun overveje internalisering, hvis dens omkostninger ikke overstiger de omkostninger, der er forbundet med det nuværende system, og hvis den muliggør anstændige arbejdsvilkår og løn til chauffører, en bedre kønsbalance og anvendelse af "grønnere" biler; anmoder om, der stilles detaljerede oplysninger til rådighed for Budgetudvalget, inden der træffes en beslutning;

47.  anmoder generalsekretæren om at rådføre sig med de belgiske myndigheder med henblik på at sikre let adgang og overordnet optimal udnyttelse af den nye direkte togforbindelse mellem togstationen Bruxelles-Luxembourg og Zaventem lufthavn, hvilket kunne omfatte accept af medlemmernes adgangskort i stedet for det nuværende laissez passer-system;

48.  mener, at bilparken bør bestå af flere omkostningseffektive, brændstofeffektive og sikre biler; opfordrer generalsekretæren til at fremlægge en rapport om en fuldstændig overgang til elektriske befordringsmidler ved udgangen af årtiet;

49.  anmoder generalsekretæren om at afholde drøftelser med Parlamentets rejsebureau; tilskynder rejsebureauet til i højere grad at sammenligne priser; opfordrer rejsebureauet til aktivt at søge efter billigere billetter, når de reserverer, og til generelt at tilbyde medlemmer og alle kategorier af ansatte mere konkurrencedygtige priser, samtidig med at der sikres et passende komfortniveau og passende betingelser for ombytning af billetter;

Kommunikation

50.  anmoder om resultaterne af den efterfølgende evaluering af den samlede strategi og metode for oplysnings- og kommunikationskampagnen 2014 (evalueringsrapporten forventedes at foreligge inden andet halvår af 2015);

51.  opfordrer generalsekretæren til at aflægge beretning til Budgetudvalget om evalueringen af den parlamentariske valgkampagne i 2014 og om effektiviteten af de parlamentariske kommunikationsforanstaltninger, som er rettet mod den brede offentlighed;

52.  anerkender den rolle, som Europa-Parlamentets informationskontorer spiller hvad angår øget bevidsthed om Parlamentets og Unionens aktiviteter generelt; mener, at effektivitetsforanstaltninger med hensyn til Parlamentets informationskontorer bør overvejes; mener, at Europa-Parlamentets informationskontorer i videst muligt omfang bør placeres i samme bygning som og dele backoffice-tjenester med Kommissionens repræsentationer; anmoder om, at der foretages en evaluering af Europa-Parlamentets informationskontorers målsætninger, opgaver og resultater, som bør danne grundlag for fastlæggelsen af prioriteringer;

53.  anmoder om at evaluere muligheden for et tættere samarbejde med ARTE i Strasbourg med henblik på at etablere et europæisk mediecentrum i uddannelsesøjemed for unge journalister;

54.  opfordrer generalsekretæren til at fremlægge en rapport om de virksomheder og organisationer, der har fået adgang til Parlamentet, således at de kan afholde fora i forbindelse med deres aktiviteter; opfordrer generalsekretæren til at opretholde en balance mellem de forskellige sektorer og forskellige typer organisationer, der gives adgang til Parlamentet;

Andre spørgsmål

55.  opfordrer indtrængende generalsekretæren til at fremlægge en detaljeret rapport om gennemførelsen af de administrative dele af samarbejdsaftalerne mellem Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og på den baggrund udarbejde mulige ordninger for yderligere administrativt samarbejde inden for områder såsom logistik, infrastruktur eller sikkerhed;

56.  opfordrer generalsekretæren til at skabe klarhed over den nuværende forvaltning af Parlamentets træningscenter og over den nuværende benyttelse af Parlamentets ansatte i denne forbindelse; anmoder desuden om en afklaring af den verserende retstvist og af de muligheder, der er fremlagt, for at sikre en effektiv og omkostningseffektiv forvaltning af træningscentret i fremtiden;

57.  glæder sig over en mere begrænset og effektiv anvendelse af transportkasser; tilskynder til, at transportkasser deles i forbindelse med rejserne til Strasbourg;

58.  anmoder generalsekretæren om fuldstændigt at gennemføre den nye finansforordnings ånd og bogstav med hensyn til grønne og økonomisk effektive offentlige indkøb ved at styrke Parlamentets indkøbsstrategi i denne henseende;

59.  opfordrer til, at kursen hen imod energibesparelser fortsættes, navnlig hvad angår belysnings- og varmesystemer i bygningerne, idet drøftelserne om 2016-budgettet har vist, at der er plads til forbedringer;

60.  opfordrer til, at sunde og organiske fødevarer fremmes i højere grad; opfordrer derfor desuden Præsidiet til at vurdere mulighederne for at tilvejebringe sunde fødevarer, ikke alene i form af en diversificering af tjenester, men også først og fremmest i form af frisk frugt og friske grøntsager til mere overkommelige priser;

61.  noterer sig, at bevillingerne til finansieringen af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde beløber sig til 2,7 % af 2017-budgettet, og at den andel af europæiske politiske fondes budget, som finansieres af Parlamentet, er for høj og bør reduceres fra 85 % til 50 %; mener, at både politiske partier og fonde bør bevæge sig i retning af at blive finansieret fuldt ud af de berørte nationale partier eller via andre "egne indtægter";

o

o  o

62.  vedtager budgetoverslaget for regnskabsåret 2017;

63.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og budgetoverslaget til Rådet og Kommissionen.

BILAG: FORSLAG TIL BUDGETOVERSLAG

 

FORELØBIGT FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BUDGETOVERSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2017

 

SOM FASTLAGT AF BUDGETUDVALGET PÅ DETS MØDE DEN

 

11. APRIL 2016

 

FORELØBIGT FORSLAG TIL BUDGETOVERSLAG

2017

Den Europæiske Unions bidrag til finansieringen af Europa-Parlamentets

udgifter for regnskabsåret 2017

Tekst

Beløb

 

 

Udgifter

1 900 873 000

Egne indtægter

157 861 070

Bidrag

1 743 011 930

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Artikel Konto

Tekst

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

 

 

 

 

 

4

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

 

 

 

4 0

DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

 

 

 

4 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere

73 410 920

73 484 272

69 454 180

4 0 3

Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

p.m.

p.m.

13 613

4 0 4

Provenu af det særlige lønfradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

10 907 330

10 797 731

9 959 483

 

 

84 318 250

84 282 003

79 427 275

Kapitel 4 0 — I alt

4 1

BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

 

 

 

4 1 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

64 131 820

59 667 459

58 498 210

4 1 1

Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

9 200 000

9 100 000

9 241 578

4 1 2

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

10 000

10 000

57 702

 

 

73 341 820

68 777 459

67 797 490

Kapitel 4 1 — I alt

4 2

ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

 

 

 

4 2 1

Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning

p.m.

p.m.

0

 

Kapitel 4 2 — I alt

0

0

0

 

Afsnit 4 — I alt

157 660 070

153 059 462

147 224 765

5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

 

 

 

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM

 

 

 

5 0 0

Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer)

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Indtægt ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

25 526

5 0 0 2

Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

55 871

5 0 1

Indtægter ved salg af fast ejendom

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

0

 

Kapitel 5 0 — I alt

p.m.

p.m.

81 397

5 1

LEJEINDTÆGTER

 

 

 

5 1 1

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter

p.m.

p.m.

 

5 1 1 0

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

2 807 906

5 1 1 1

Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

16 372

 

Kapitel 5 1 — I alt

p.m.

p.m.

2 824 279

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

 

 

 

5 2 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

200 000

410 000

216 417

 

Kapitel 5 2 — I alt

200 000

410 000

216 417

5 5

INDTÆGTER FRA LEVEREDE TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE

 

 

 

5 5 0

Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

5 557 309

5 5 1

Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser leveret eller arbejde udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

729 104

 

Kapitel 5 5 — I alt

p.m.

p.m.

6 286 413

5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

 

 

 

5 7 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

3 292 213

5 7 1

Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

3 476 281

 

Kapitel 5 7 — I alt

p.m.

p.m.

6 768 495

5 8

DIVERSE GODTGØRELSER

 

 

 

5 8 1

Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

179 793

 

Kapitel 5 8 — I alt

p.m.

 

 

 

Afsnit 5 — I alt

200 000

410 000

16 356 793

6

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED AFTALER OG EU-PROGRAMMER

 

 

 

6 6

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER

 

 

 

6 6 0

Andre bidrag og tilbagebetalinger

p.m.

p.m.

p.m.

6 6 0 0

Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

11 848 214

6 6 0 1

Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte

p.m.

p.m.

0

 

Kapitel 6 6 — I alt

p.m.

p.m.

11 848 214

 

Afsnit 6 — I alt

p.m.

p.m.

11 848 214

9

DIVERSE INDTÆGTER

 

 

 

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

 

 

 

9 0 0

Diverse indtægter

1 000

1 000

937 952

 

Kapitel 9 0 — I alt

1 000

1 000

937 952

 

Afsnit 9 — I alt

1 000

1 000

937 952

 

I alt

157 861 070

153 470 462

176 367 724

UDGIFTER

Almindelig oversigt over bevillinger (2017 og 2016) og gennemførelse (2015)

Afsnit Kapitel

Tekst

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

 

 

 

 

 

1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

209 825 500

213 281 500

213 915 852

1 2

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

642 573 000

627 305 500

597 484 150

1 4

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

135 764 500

125 501 000

116 618 310

1 6

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

17 539 500

17 772 500

17 535 481

 

Afsnit 1 — I alt

1 005 702 500

983 860 500

945 553 793

 

 

 

 

 

2

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

256 137 000

211 173 440

265 369 143

2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR

Reserver (10 0)

168 142 500

1 892 000

166 845 910

136 912 387

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

5 719 000

5 992 750

4 458 475

 

Afsnit 2 — I alt

431 890 500

384 012 100

406 740 005

 

 

 

 

 

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF GENERELLE OPGAVER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

MØDER OG KONFERENCER

32 827 000

35 423 000

31 170 192

3 2

EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION

108 238 000

115 433 000

107 799 775

 

Afsnit 3 — I alt

141 065 000

150 856 000

138 969 967

 

 

 

 

 

4

UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER

111 905 000

111 100 000

102 924 578

4 2

UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE

206 890 000

202 140 000

184 233 696

4 4

MEDLEMMERS OG TIDLIGERE MEDLEMMERS MØDER OG ANDRE AKTIVITETER

420 000

420 000

400 000

 

Afsnit 4 — I alt

320 215 000

313 660 000

287 558 274

 

 

 

 

 

5

MYNDIGHEDEN FOR EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE OG FOR UDVALGET AF UAFHÆNGIGE FREMTRÆDENDE PERSONER

 

 

 

5 0

Udgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og for udvalget af uafhængige fremtrædende personer

p.m.

p.m.

0

5 0 0

Aktionsudgifter for Myndigheden

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Aktionsudgifter for Myndigheden

p.m.

p.m.

0

5 0 1

EMAS-reserve

p.m.

p.m.

0

5 0 1 0

EMAS-reserve

p.m.

p.m.

0

 

Afsnit 5 — I alt

0

0

0

 

 

 

 

 

10

ANDRE UDGIFTER

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

p.m.

p.m.

0

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

3 000 000

6 000 000

0

10 3

RESERVE TIL UDVIDELSEN

p.m.

p.m.

0

10 4

RESERVE TIL INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSPOLITIKKEN

p.m.

p.m.

0

10 5

FORMÅLSBESTEMT RESERVE I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0

10 6

RESERVE TIL PRIORITEREDE PROJEKTER UNDER UDVIKLING

p.m.

p.m.

0

10 8

EMAS-reserve

p.m.

p.m.

0

 

Afsnit 10 — I alt

3 000 000

6 000 000

0

 

I alt

1 900 873 000

1 838 388 600

1 778 822 039

Indtægter — Egne indtægter

Afsnit 4 — Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

Kapitel 4 0 — Diverse skatter og afgifter

Artikel 4 0 0 — Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

73 410 920

73 484 272

69 454 180,00

Retsgrundlag

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).

Artikel 4 0 3 — Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

13 613,00

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil den 15. december 2003.

Artikel 4 0 4 — Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

10 907 330

10 797 731

9 959 483,00

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.

Kapitel 4 1 — Bidrag til pensionsordningen

Artikel 4 1 0 — Personalets bidrag til pensionsordningen

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

64 131 820

59 667 459

58 498 210,00

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.

Artikel 4 1 1 — Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

9 200 000

9 100 000

9 241 578,00

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII.

Artikel 4 1 2 — Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

10 000

10 000

57 702,00

Kapitel 4 2 — Andre bidrag til pensionsordningen

Artikel 4 2 1 — Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

 

Retsgrundlag

Regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer, særlig bilag III.

Afsnit 5 — Indtægter i forbindelse med institutionens administration

Kapitel 5 0 — Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer) og fast ejendom

Artikel 5 0 0 — Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer)

Konto 5 0 0 0 — Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

 

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens transportmateriel.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Konto 5 0 0 1 — Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

25 526,00

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens løsøre bortset fra transportmateriel.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Konto 5 0 0 2 — Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

55 871,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne budgetpost angives i et bilag til budgettet.

Artikel 5 0 1 — Indtægter ved salg af fast ejendom

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

 

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter ved salg af institutionens faste ejendom.

Artikel 5 0 2 — Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

 

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Under denne artikel opføres endvidere indtægter ved salg af produkter på elektroniske medier.

Kapitel 5 1 — Lejeindtægter

Artikel 5 1 1 — Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter

Konto 5 1 1 0 — Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

2 807 906,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne budgetpost angives i et bilag til budgettet.

Konto 5 1 1 1 — Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

16 372,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Kapitel 5 2 — Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

Artikel 5 2 0 — Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

200 000

410 000

216 417,00

Anmærkninger

Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti.

Kapitel 5 5 — Indtægter fra leverede tjenesteydelser og udført arbejde

Artikel 5 5 0 — Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

5 557 309,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Artikel 5 5 1 — Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

729 104,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Kapitel 5 7 — Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen

Artikel 5 7 0 — Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

3 292 213,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Artikel 5 7 1 — Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

0,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra d), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Artikel 5 7 2 — Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

0,00

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter i tilknytning til refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning.

Artikel 5 7 3 — Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

3 476 281,00

Kapitel 5 8 — Diverse godtgørelser

Artikel 5 8 1 — Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

179 793,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Under denne artikel opføres endvidere godtgørelse fra forsikringsselskaber af lønninger til tjenestemænd, der er indblandet i ulykker.

Afsnit 6 — Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler og EU-programmer

Kapitel 6 6 — Andre bidrag og tilbagebetalinger

Artikel 6 6 0 — Andre bidrag og tilbagebetalinger

Konto 6 6 0 0 — Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

11 848 214,00

Anmærkninger

Eventuelle indtægter, der ikke er opført under de andre dele af afsnit 6, opføres i henhold til finansforordningens artikel 21 under denne konto som supplerende bevillinger til dækning af de udgifter, som disse indtægter er bestemt til.

Konto 6 6 0 1 — Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

 

Afsnit 9 — Diverse indtægter

Kapitel 9 0 — Diverse indtægter

Artikel 9 0 0 — Diverse indtægter

Tal

Budget 2017

Budget 2016

Gennemførelse 2015

1 000

1 000

937 952,00

Anmærkninger

Under denne artikel opføres diverse indtægter.

De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne artikel angives i et bilag til budgettet.

Udgifter — Udgifter

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

Kapitel 1 0 — Medlemmer af institutionen

Artikel 1 0 0 — Vederlag og tillæg

Konto 1 0 0 0 — Vederlag

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

75 020 000

72 520 000

71 860 133,95

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække finansieringen af godtgørelsen i henhold til statutten for medlemmerne.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 9 og 10.

gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 1 og 2.

Konto 1 0 0 4 — Ordinære rejseudgifter

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

69 200 000

73 340 000

71 418 750,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med rejser til og fra Europa-Parlamentets arbejdssteder og andre tjenesterejser.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 25 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 10-21 og 24.

Konto 1 0 0 5 — Andre rejseudgifter

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

6 000 000

7 050 000

5 550 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelse af supplerende rejseudgifter, udgifter i forbindelse med medlemmernes rejser i den medlemsstat, hvor de er valgt.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 22 og 23.

Konto 1 0 0 6 — Godtgørelse for generelle udgifter

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

39 886 000

39 715 000

38 754 450,55

Anmærkninger

Denne godtgørelse skal dække udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 75 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 25-28.

Konto 1 0 0 7 — Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

181 500

181 500

175 257,06

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de faste opholds- og repræsentationsgodtgørelser i forbindelse med varetagelse af opgaverne for Europa-Parlamentets formand.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Præsidiets afgørelse af 17. juni 2009.

Artikel 1 0 1 — Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

Konto 1 0 1 0 — Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

3 097 000

3 058 000

2 191 208,67

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække ulykkesforsikring, godtgørelse af medlemmernes lægeudgifter og udgifter til forsikring mod tyveri og tab af medlemmernes personlige effekter.

Denne bevilling skal også bruges til at forsikre og bistå medlemmerne i tilfælde af behov for hjemtransport i forbindelse med en officiel rejse som følge af alvorlig sygdom, en ulykke eller en uforudsigelig hændelse, der forhindrer en forsættelse af rejsen. Bistanden omfatter tilrettelæggelsen af hjemtransport og dækningen af dertilhørende udgifter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 60 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 18 og 19.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 3-9 og 29.

Den fælles ordning vedrørende risikodækning for ulykker og erhvervssygdomme for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Den fælles ordning vedrørende sygeforsikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Kommissionens afgørelse om almindelige gennemførelsesbestemmelser for godtgørelse af lægeudgifter.

Konto 1 0 1 2 — Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

775 000

798 000

653 406,83

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække visse nødvendige udgifter for at yde bistand til et alvorligt handicappet medlem.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 30.

Artikel 1 0 2 — Overgangsgodtgørelse

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

930 000

1 770 000

9 544 350,06

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække finansieringen af overgangsgodtgørelsen efter ophøret af et medlems mandat.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 13.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 45-48 og 77.

Artikel 1 0 3 — Pensioner

Konto 1 0 3 0 — Alderspension — (omkostningsregulativet)

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

11 450 000

11 450 000

10 675 653,64

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække betalingen af en alderspension efter ophøret af et medlems mandat.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 150 000 EUR.

Retsgrundlag

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 75, og bilag III til regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer (»omkostningsregulativet«).

Konto 1 0 3 1 — Invalidepension — (omkostningsregulativet)

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

303 000

291 000

281 721,32

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække betalingen af invalidepension, hvis et medlem bliver uarbejdsdygtigt i mandatperioden.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 75, og bilag II til regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer (»omkostningsregulativet«).

Konto 1 0 3 2 — Efterladtepension — (omkostningsregulativet)

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

2 313 000

2 458 000

2 207 741,36

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække betalingen af en efterladtepension og/eller børnepension i tilfælde af et medlems eller et tidligere medlems dødsfald.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 15 000 EUR.

Retsgrundlag

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 75, og bilag I til regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer (»omkostningsregulativet«).

Konto 1 0 3 3 — Frivillig pensionsordning for medlemmerne

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

3 178,74

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække institutionens andel af den supplerende frivillige pensionsordning for medlemmerne.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 500 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 27.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 76, og bilag VII til regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer (»omkostningsregulativet«).

Artikel 1 0 5 — Sprog- og IT-kurser

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

670 000

650 000

600 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til sprogkurser og IT-kurser for medlemmerne.

Retsgrundlag

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 44.

Præsidiets afgørelse af 4. maj 2009 om sprog- og IT-kurser for medlemmerne.

Artikel 1 0 9 — Formålsbestemt reserve

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække virkningerne af eventuelle reguleringer af medlemmernes godtgørelser.

Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

Kapitel 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Artikel 1 2 0 — Vederlag og andre rettigheder

Konto 1 2 0 0 — Vederlag og godtgørelser

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

638 333 000

623 007 500

594 444 744,13

Anmærkninger

Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som varetager en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække følgende udgifter:

lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

ulykkes- og sygeforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme samt andre sociale afgifter

faste overarbejdsgodtgørelser

øvrige tillæg og diverse godtgørelser

dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted

virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end der, hvor der gøres tjeneste

arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland.

Denne bevilling skal ligeledes dække præmier til forsikring mod sportsskader for brugerne af Europa-Parlamentets sportscenter i Bruxelles og Strasbourg.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 300 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Konto 1 2 0 2 — Betalt overarbejde

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

135 000

248 000

66 500,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i ovenstående bestemmelser.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Konto 1 2 0 4 — Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

2 950 000

2 950 000

2 560 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested

bosættelsesgodtgørelser til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet

dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested

godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet

godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidig ansats kontrakt

forskellen mellem de bidrag, kontraktansatte indbetaler til en pensionsordning i en medlemsstat, og bidragene til Unionens pensionsordning i tilfælde af ændring af en kontrakt.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Artikel 1 2 2 — Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten

Konto 1 2 2 0 — Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1 155 000

1 100 000

412 905,67

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelser:

til tjenestemænd, som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen

til tjenestemænd ved tjenestefritagelse af organisatoriske behov i forbindelse med erhvervelse af nye færdigheder inden for institutionen

til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i de politiske grupper, som beklæder en stilling i lønklasse AD 16 eller AD 15, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde.

Den dækker endvidere institutionens bidrag til sygeforsikring og virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse godtgørelser (med undtagelse af modtagere i henhold til artikel 42c, der ikke har ret til anvendelse af justeringskoefficient).

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41, 42c, og 50 samt bilag IV og artikel 48a i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Konto 1 2 2 2 — Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

godtgørelser, der skal udbetales i henhold til tjenestemandsvedtægten eller Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2689/95 og (EF, Euratom) nr. 1748/2002

institutionens bidrag til sygeforsikring for godtgørelsesmodtagerne

virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på forskellige godtgørelser.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72.

Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2689/95 af 17. november 1995 om særlige foranstaltninger for midlertidigt ansattes udtræden af tjenesten i De Europæiske Fællesskaber som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse (EFT L 280 af 23.11.1995, s. 4).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1748/2002 af 30. september 2002 om særlige foranstaltninger for endelig udtræden af tjenesten for De Europæiske Fællesskabers fastansatte tjenestemænd i Europa-Parlamentet og midlertidigt ansatte i de politiske grupper i Europa-Parlamentet i forbindelse med institutionens modernisering (EFT L 264 af 2.10.2002, s. 9).

Kapitel 1 4 — Andet personale og eksterne ydelser

Artikel 1 4 0 — Øvrige ansatte og eksterne personer

Konto 1 4 0 0 — Øvrige ansatte – Generalsekretariatet og politiske grupper

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

43 915 000

41 867 289

38 317 487,57

Anmærkninger

Denne bevilling skal hovedsagelig dække følgende udgifter med undtagelse af udgifter til øvrige ansatte, der er ansat i generaldirektoratet med ansvar for sikkerhed, og som udfører funktioner i forbindelse med sikring af personer og ejendom, informationssikkerhed samt risikovurdering, og udgifter til øvrige ansatte, som er ansat som chauffører i Generalsekretariatet eller koordinerer disse chaufførers arbejde:

vederlag, herunder tillæg og godtgørelser, til øvrige ansatte, særlig kontraktansatte og særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger, som for hovedparten betales til EU-institutionernes ordning samt virkningen af løntilpasningen på disse ansattes vederlag

ansættelse af vikarer

regninger, som er udstedt af PMO til dækning af udgifterne til ansættelse af ansatte til at behandle de administrative sagsmapper for Europa-Parlamentets ansatte (navnlig i forbindelse med arbejdsløshedsunderstøttelse, pensionsrettigheder).

En del af bevillingen skal anvendes til ansættelse af kontraktansatte med handicap, jf. Præsidiets afgørelse af 7. og 9. juli 2008.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 3 000 000 EUR.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (afsnit IV, afsnit V og afsnit VI).

De generelle gennemførelsesbestemmelser for udvælgelsesprøver og -procedurer, ansættelse og indplacering af Europa-Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte (Europa-Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 17. oktober 2014).

Konto 1 4 0 1 — Øvrige ansatte — sikkerhed

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

24 962 000

22 433 711

17 222 235,00

Anmærkninger

Ny konto

Denne bevilling skal hovedsagelig dække følgende udgifter til øvrige ansatte, der er ansat i generaldirektoratet med ansvar for sikkerhed, og som udfører funktioner i forbindelse med sikring af personer og ejendom, informationssikkerhed samt risikovurdering:

vederlag til kontraktansatte og kontraktansatte til varetagelse af hjælpefunktioner, herunder tillæg og godtgørelser samt virkningen af løntilpasningen på disse ansattes vederlag

ansættelse af vikarer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (afsnit IV).

De generelle gennemførelsesbestemmelser for udvælgelsesprøver og -procedurer, ansættelse og indplacering af Europa-Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte (Europa-Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 17. oktober 2014).

Konto 1 4 0 2 — Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

7 938 000

 

 

Anmærkninger

Ny konto

Denne bevilling skal hovedsagelig dække følgende udgifter til øvrige ansatte, som er ansat som chauffører i Generalsekretariatet eller koordinerer disse chaufførers arbejde:

vederlag til kontraktansatte og kontraktansatte til varetagelse af hjælpefunktioner, herunder tillæg og godtgørelser samt virkningen af løntilpasningen på disse ansattes vederlag

ansættelse af vikarer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (afsnit IV).

De generelle gennemførelsesbestemmelser for udvælgelsesprøver og -procedurer, ansættelse og indplacering af Europa-Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte (Europa-Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 17. oktober 2014).

Konto 1 4 0 4 — Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

6 806 500

7 185 000

6 379 886,24

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

omkostninger i forbindelse med udvælgelse, ansættelse og modtagelse af praktikanter

aflønning af praktikanter (stipendier), herunder eventuelle husstandstillæg samt udgifter til en supplerende invaliditetsydelse (på op til 50 % af stipendiet)

godtgørelser til praktikanter

rejseudgifter, der afholdes af praktikanterne

udgifter til ulykkes- og sygeforsikring for praktikanter

udgifterne til tilrådighedsstillelse af tjenestemænd i Europa-Parlamentet og tjenestemænd i medlemsstaternes administrationer eller fra andre lande, der er specificeret i bestemmelserne

udgifterne til udstationering af nationale eksperter i Europa-Parlamentet, herunder godtgørelser og rejseudgifter

udgifter til ulykkesforsikring for udstationerede nationale eksperter

tillæg til studiebesøg

foranstaltninger til uddannelse af konferencetolke og oversættere, bl.a. i samarbejde med tolkeskoler og universiteter, som udbyder en uddannelse i oversættelse, samt stipendier til uddannelse og videreuddannelse af tolke og oversættere, indkøb af undervisningsmateriale og udgifter i forbindelse hermed.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Regler for udlån af tjenestemænd fra Europa-Parlamentet og midlertidigt ansatte fra de politiske grupper til nationale administrationer, organer svarende til disse samt internationale organisationer (Præsidiets afgørelse af 7. marts 2005).

Regler for udstationering af nationale eksperter i Europa-Parlamentet (Præsidiets afgørelse af 4. maj 2009).

Interne regler for praktikantophold og studiebesøg i Europa-Parlamentets Generalsekretariat (Europa-Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 1. februar 2013).

Konto 1 4 0 5 — Udgifter til tolkning

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

45 785 000

45 125 000

46 423 856,43

Anmærkninger

Ny konto, tidligere konto 1 4 0 2

Denne bevilling skal dække:

honorarer og tilsvarende godtgørelser, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og andre udgifter til kontraktansatte konferencetolke, som Europa-Parlamentet rekrutterer til møder til dækning af egne eller andre institutioners eller organers behov i tilfælde, hvor dette arbejde ikke kan udføres af Europa-Parlamentets fastansatte eller midlertidigt ansatte tolke

udgifterne til konferenceoperatører, -teknikere og -administratorer i forbindelse med ovenstående møder i tilfælde, hvor dette arbejde ikke kan udføres af Europa-Parlamentets tjenestemænd, midlertidigt ansatte eller øvrige ansatte

udgifter i tilknytning til tjenester ydet til Europa-Parlamentet af tolke, som er ansat ved andre regionale, nationale eller internationale institutioner

udgifter i tilknytning til tolkningsrelaterede aktiviteter, navnlig i forbindelse med forberedelse af møder samt undervisning og udvælgelse af tolke.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 4 830 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Aftale om arbejdsbetingelser og lønordning for konferencetolke (og dens gennemførelsesbestemmelser) udarbejdet den 28. juli 1999 som annoteret den 13. oktober 2004 og revideret den 31. juli 2008.

Konto 1 4 0 6 — Observatører

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelse af udgifter i forbindelse med observatører i overensstemmelse med artikel 13 i Europa-Parlamentets forretningsorden.

Artikel 1 4 2 — Eksterne oversættelsesydelser

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

8 196 000

8 890 000

8 274 845,04

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække oversættelses- og skrivearbejde, kodning og teknisk bistand udført af ikke-ansatte.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 135 000 EUR.

Kapitel 1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

Artikel 1 6 1 — Udgifter til forvaltning af personale

Konto 1 6 1 0 – Udgifter ved ansættelse

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

214 000

254 000

215 980,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse

tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for ansatte.

I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, Europa-Parlamentet selv afholder.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og artikel 33 samt bilag III.

Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56).

Konto 1 6 1 2 — Efteruddannelse

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

5 515 000

6 200 000

4 950 971,49

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til uddannelse med henblik på at forbedre personalets færdigheder og institutionens præstationer og effektivitet, f.eks. igennem sprogkurser i de officielle arbejdssprog.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Artikel 1 6 3 — Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

Konto 1 6 3 0 — Velfærd

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

768 000

784 000

485 584,20

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

følgende handicappede personer som et led i en interinstitutionel politik til fordel for handicappede:

tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste

ægtefæller til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste

samtlige børn, over for hvem der i henhold til EU's tjenestemandsvedtægt består forsørgerpligt.

Den skal gøre det muligt inden for budgettets muligheder og, efter at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede, og som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning

foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation

et tilskud til Personaleudvalget og mindre velfærdsudgifter. Bidragene eller afholdelsen af udgifterne af Personaleudvalget for deltagere i en velfærdsaktivitet sigter mod at finansiere aktiviteter med en social, kulturel eller sproglig dimension, men omfatter ikke støtte til enkelte medarbejdere eller husholdninger

andre foranstaltninger af social karakter på institutionelt og interinstitutionelt plan med henblik på integration af tjenestemænd og øvrige ansatte

finansiering af særlige hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger eller udgifter til medicinske eller sociale undersøgelser for handicappede tjenestemænd, øvrige ansatte og praktikanter eller handicappede tjenestemænd og øvrige ansatte i forbindelse med ansættelsesprocedurer og handicappede praktikanter i forbindelse med udvælgelsesprocedurer med anvendelse af artikel 1d i tjenestemandsvedtægten, navnlig personlig bistand på arbejdspladsen eller under tjenesterejser.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 1d, artikel 9, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 76.

Konto 1 6 3 1 — Mobilitet

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

700 000

754 000

636 049,44

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med mobilitetsplanen på de forskellige arbejdssteder.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 1 6 3 2 — Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

230 000

238 000

198 962,27

Anmærkninger

Denne bevilling skal tilskynde til og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, i form af tilskud til personalets klubber og sports- og kulturaktiviteter, samt bidrage til at dække omkostningerne i forbindelse med et permanent fritidscenter (kulturelle aktiviteter, sportsaktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurant).

Denne skal ligeledes dække den finansielle deltagelse i interinstitutionelle sociale aktiviteter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 600 000 EUR.

Artikel 1 6 5 — Udgifter vedrørende alle personer, der er knyttet til institutionen

Konto 1 6 5 0 — Lægetjeneste

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1 275 000

1 250 000

1 095 232,08

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til drift af lægetjenesten på de tre arbejdssteder, herunder indkøb af materiel og farmaceutiske produkter osv., udgifter i forbindelse med forebyggende lægeundersøgelser, omkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde samt udgifter til behandling hos eksterne speciallæger, når lægetjenesten anser det for nødvendigt.

Den dækker ligeledes udgifter til indkøb af visse arbejdsredskaber, der skønnes nødvendige af medicinske grunde, samt udgifter til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der er omfattet af tjenesteydelseskontrakter eller på kortfristede stand-in-opgaver.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 samt artikel 8 i bilag II.

Konto 1 6 5 2 — Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1 380 000

1 365 000

3 500 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække løbende udgifter til administration og drift af restauranter og kantiner.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 70 000 EUR.

Konto 1 6 5 4 — Børnepasningsfaciliteter

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

7 162 500

6 727 500

6 167 701,36

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække Europa-Parlamentets andel af de samlede udgifter til småbørnscentret og de eksterne vuggestuer, med hvilke der er indgået en aftale.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 3 400 000 EUR.

Konto 1 6 5 5 — Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

295 000

200 000

285 000,00

Anmærkninger

Gennemførelse af Kommissionens afgørelse C(2013) 4886 af 1. august 2013 (EUT C 222 af 2.8.2013, s. 8).

Denne bevilling skal dække Europa-Parlamentets bidrag til type II-Europaskoler, der er akkrediteret af Europaskolernes bestyrelse, eller refusion af et bidrag til type II-Europaskoler, der er akkrediteret af Europaskolernes bestyrelse, som Kommissionen har betalt på Europa-Parlamentets vegne til type II-Europaskoler, der er akkrediteret af Europaskolernes bestyrelse. Den dækker udgifterne til børn af Europa-Parlamentets personale, som falder ind under personalevedtægten, og som er indskrevet på disse skoler.

Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

Anmærkninger

Da forsikringsselskaberne ikke længere dækker skader på Europa-Parlamentets bygninger i tilfælde af arbejdskonflikter og terroristangreb, skal denne risiko dækkes over Den Europæiske Unions almindelige budget.

Bevillingerne under dette afsnit dækker derfor alle udgifter i tilknytning til skader som følge af arbejdskonflikter og terroristangreb.

Kapitel 2 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

Artikel 2 0 0 — Bygninger

Konto 2 0 0 0 — Leje

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

37 169 000

33 058 000

28 433 672,09

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til leje af Europa-Parlamentets bygninger eller dele af bygninger.

Den dækker ligeledes ejendomsskat på fast ejendom. Lejen er udregnet for 12 måneder og på grundlag af eksisterende kontrakter eller kontrakter, som er under udarbejdelse; der er heri fastsat en indeksregulering i forhold til leveomkostningerne eller byggeomkostningerne.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 500 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 1 — Acontobetalinger

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

77 584 999,73

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække acontobetalinger for bygninger eller dele af bygninger i henhold til løbende kontrakter eller kontrakter under forberedelse.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 3 — Ejendomserhvervelser

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere ejendomserhvervelser. Tilskuddene i forbindelse med grundene og byggemodningen heraf behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 000 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 5 — Opførelse af bygninger

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

32 970 000

15 770 000

19 569 857,83

Anmærkninger

Denne konto skal modtage eventuelle bevillinger til opførelse af bygninger (arbejder, udgifter til undersøgelser, indledende indretningsarbejder og indkøb af materialer, der er nødvendige for ibrugtagning, og alle dertilhørende udgifter).

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 7 — Indretning af lokaler

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

85 550 000

57 045 440

44 515 781,85

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udførelse af indretningsarbejder og andre udgifter i forbindelse med indretning, særlig honorar til arkitekter, ingeniører osv.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 600 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 8 — Forvaltning af bygninger

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

5 114 000

5 256 000

4 116 976,99

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til bygningsforvaltning, der ikke er opført særskilt under dette kapitels andre artikler, såsom:

affaldshåndtering og -behandling

obligatoriske kontroller, kvalitetskontrol, ekspertudtalelser, revisioner, kontrol med overholdelse osv.

det tekniske bibliotek

bistand til forvaltning (Building Helpdesk)

forvaltning af planer over bygninger og oplysningsmateriale

øvrige udgifter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Artikel 2 0 2 — Udgifter vedrørende bygninger

Konto 2 0 2 2 — Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

59 440 000

62 944 000

55 608 835,44

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i henhold til gældende kontrakter til vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger (lokaler, teknisk udstyr), som lejes eller ejes af Europa-Parlamentet.

Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de kontraktbetingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser), jf. i øvrigt finansforordningens artikel 104.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 200 000 EUR.

Konto 2 0 2 4 — Energiforbrug

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

16 690 000

19 660 000

16 058 031,06

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 000 EUR.

Konto 2 0 2 6 — Sikring af og tilsyn med bygninger

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

18 420 000

16 760 000

18 844 027,40

Anmærkninger

Denne bevilling skal hovedsagelig dække udgifterne ved bevogtning og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på Europa-Parlamentets tre sædvanlige arbejdssteder og informationskontorer i Unionen såvel som dets kontorer i tredjelande.

Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de kontraktbetingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser), jf. i øvrigt finansforordningens artikel 104.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 120 000 EUR.

Konto 2 0 2 8 — Forsikringer

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

784 000

680 000

636 941,05

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække forsikringspræmierne.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Kapitel 2 1 — IT, udstyr og inventar

Anmærkninger

Hvad angår udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

Artikel 2 1 0 — IT og telekommunikation

Konto 2 1 0 0 — IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

24 920 000

25 310 000

24 431 283,98

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til de regelmæssige aktiviteter, der er nødvendige for Europa-Parlamentets velfungerende IT- og telekommunikationssystemer. Disse udgifter vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, afdelingernes IT-aktiviteter og netværksadministration.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 184 200 EUR.

Konto 2 1 0 1 — IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

18 382 000

19 029 000

15 985 141,04

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til de regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration og vedligeholdelse af infrastrukturer i forbindelse med Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystemer. Disse udgifter vedrører navnlig infrastrukturer for netværk, kabler, telekommunikation, individuelt udstyr såvel som afstemningssystemer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 165 000 EUR.

Konto 2 1 0 2 — IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

13 588 000

14 170 985

13 370 460,21

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til de regelmæssige aktiviteter til generel vejledning og bistand til brugere med hensyn til Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystemer. Disse udgifter vedrører ydelse af bistand til medlemmerne og andre brugere, der navnlig omfatter administrations-, lovgivnings- og kommunikationsapplikationer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 2 1 0 3 — IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

Tal(10)

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

23 139 400

24 788 302

25 259 382,50

Anmærkninger

Denne bevilling er beregnet til at dække udgifterne til indkøb, leje og vedligeholdelse af materiel og software og tilhørende arbejder samt udgifter til assistance fra service- og konsulentvirksomheder i forbindelse med den løbende forvaltning af institutionens IKT-applikationer. Udgifterne vedrører især udgifter til medlemmernes applikationer, kommunikationsapplikationer samt administrations- og lovgivningsapplikationer.

Bevillingen skal desuden dække udgifter til IKT-værktøjer, der finansieres i fællesskab inden for rammerne af det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet, som følge af de beslutninger, der træffes af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 32 000 EUR.

Konto 2 1 0 4 — IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

22 023 500

21 824 135

23 291 216,22

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til investeringer i Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystems infrastruktur. Disse investeringer vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, netværket, kabler samt systemer til videokonferencer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 9 000 EUR.

Konto 2 1 0 5 — IT og telekommunikation — investeringer i projekter

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

28 086 500

25 549 621

14 417 285,70

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til investeringer i forbindelse med eksisterende og nye IKT-projekter. Investeringerne vedrører navnlig applikationer for medlemmer, applikationer på det lovgivningsmæssige, administrative, finansielle område og kommunikationsområdet samt dem i forbindelse med administration af IKT-projekter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 2 600 EUR.

Artikel 2 1 2 — Inventar

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

6 005 000

6 014 000

2 415 168,52

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar, især køb af ergonomisk kontorinventar, udskiftning af forældede eller ødelagte møbler og kontormaskiner. Den skal også dække diverse udgifter til forvaltning af Europa-Parlamentets løsøre.

Denne bevilling skal dække udgifter til erhvervelse af kunstværker, udgifter til indkøb af specifikt materiel og løbende udgifter i forbindelse hermed, som f.eks. udgifter til ekspertise, vedligeholdelse, indramning, restaurering, rengøring, forsikring samt transportudgifter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 1 4 — Teknisk materiel og tekniske anlæg

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

29 356 100

30 114 385

19 982 469,18

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg såvel som deres forvaltning, herunder:

diverse materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til trykkeri, sikkerhed (herunder IT-software), restaurationer, bygninger osv.

udstyr i trykkeriet inden for telefontjenesten og i kantinerne og indkøbscentralerne samt sikkerheds- og konferenceudstyr, den audiovisuelle sektor osv.

specielt materiel (elektronisk, IT og elektrisk) og tilhørende eksterne ydelser

installering af to yderligere telefonlinjer til medlemmernes kontorer efter anmodning.

Den dækker også udgifter til offentliggørelse af salg og udrangering af materiel samt udgifter til teknisk bistand (rådgivning) i de tilfælde, hvor der er brug for ekstern ekspertise.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 35 000 EUR.

Artikel 2 1 6 — Transport af medlemmer, andre personer og varer

Tal

 

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

2 1 6

2 642 000

6 682 000

5 745 560,21

Reserver (10 0)

1 892 000

 

 

I alt

4 534 000

6 682 000

5 745 560, 21

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel (bil- og cykelparken) og leje af vogne, taxier, busser og lastbiler med eller uden chauffør, herunder relevante forsikringer og andre administrationsudgifter. Når bilparken skal udskiftes, eller der skal indkøbes eller lejes biler, vil de mindst forurenende biler, f.eks. hybridbiler, blive foretrukket.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 000 EUR.

Betingelser for frigivelse af reserven

Bevillingerne kan også frigives efter Præsidiets afgørelse vedrørende en internalisering af medlemmernes transportservice.

Kapitel 2 3 — Løbende administrative driftsudgifter

Anmærkninger

Hvad angår udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

Artikel 2 3 0 — Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1 440 500

1 756 000

1 406 201,94

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb af papir, kuverter, kontorartikler, materiale til trykkeri- og reproduktionsafdelingerne osv. såvel som administrationsudgifter i forbindelse hermed.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 2 500 EUR.

Artikel 2 3 1 — Finansielle udgifter

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

40 000

40 000

21 500,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække bankomkostninger (provisioner, kursdifferencer og diverse omkostninger) og andre finansielle udgifter, herunder udgifter i tilknytning til finansieringen af bygninger.

Artikel 2 3 2 — Retsomkostninger og skadeserstatning

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1 110 000

1 110 000

870 825,70

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

omkostninger, som Domstolen, Retten, Retten for EU-personalesager og medlemsstaternes retter tilpligter Europa-Parlamentet at bære

advokatbistand til Europa-Parlamentet i sager ved medlemsstaternes og Unionens retter, juridisk rådgivning eller ekspertrådgivning i forbindelse med andre sager, som forelægges for Den Juridiske Tjeneste

refusioner af udgifter til advokater i forbindelse med disciplinære og lignende procedurer

skadeserstatninger og renter

aftalte godtgørelser i forbindelse med mindelig bilæggelse i henhold til artikel 91 og 92 (tidligere 69 og 70) i procesreglementet for Retten for EU-personalesager.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 3 6 — Porto og andre forsendelsesomkostninger

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

271 000

303 000

209 661,67

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til porto, ekspedition og befordring med de nationale postvæsener eller kurerservice.

Denne bevilling skal ligeledes dække udgifter til posthåndteringstjenester.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 2 500 EUR.

Artikel 2 3 7 — Flytning

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1 434 000

1 440 000

1 064 561,92

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til flytning og intern transport foretaget af flyttefirmaer eller ved hjælp af midlertidige flyttefolks serviceydelser.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 3 8 — Andre udgifter til den administrative drift

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1 161 000

1 093 750

854 287,77

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

forsikringer, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre konti

køb og vedligeholdelse af beklædning til parlamentsbetjente, chauffører, receptionister, lageransatte og flyttemænd såvel som ansatte i tjenesten for besøg og seminarer, Parlamentarium, Lægetjenesten, Sikkerhedstjenesten, tjenesten for vedligeholdelse af bygninger og diverse tekniske tjenester

diverse driftsudgifter og administrationsudgifter, herunder administrationsgebyrer, der betales til PMO i forbindelse med tidligere medlemmers pensioner, som de har ret i henhold til statutten, samt køb af varer og tjenesteydelser, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre konti

diverse køb i forbindelse med aktiviteter som led i ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (PR-kampagner osv.)

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 3 9 — EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

262 500

250 000

31 436,10

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med EMAS-aktiviteter, som har til formål at forbedre Europa-Parlamentets miljøpræstationer, herunder fremme af disse aktiviteter, og i forbindelse med Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram.

Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver

Kapitel 3 0 — Møder og konferencer

Artikel 3 0 0 — Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

25 370 000

27 700 000

25 160 801,87

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med rejser foretaget af institutionens personale og tilknyttede nationale eksperter, praktikanter og ansatte fra andre EU-institutioner eller internationale institutioner, der indbydes af institutionen mellem tjenestestedet og et af Europa-Parlamentets tre arbejdssteder (Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg) og i forbindelse med tjenesterejser til alle andre steder end de tre arbejdssteder. Udgifterne, der dækkes, er befordringsudgifter, dagpenge, opholdsudgifter og godtgørelser for ubekvemme arbejdstider. Ekstraudgifter (herunder annullering af rejsehjemmel og hotelreservationer, udgifter til elektronisk fakturering og udgifter til forsikringer i forbindelse med tjenesterejser) dækkes også.

Denne bevilling skal også dække udgifter til enhver form for CO2-kompensation for tjenesterejser og rejser foretaget af personalet.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 240 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 samt artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.

Artikel 3 0 2 — Udgifter til receptioner og repræsentation

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1 015 000

1 388 000

790 910,91

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

de forpligtelser, der påhviler institutionen i form af udgifter til reception og repræsentation i forbindelse med arbejdet i institutionens enhed for Vurdering af Videnskabelige og Teknologiske Projekter (STOA), og til medlemmernes repræsentation

formandens repræsentationsudgifter uden for arbejdsstederne

repræsentation og tilskud til sekretariatsudgifter for formandens kontor

generalsekretariatets receptioner og repræsentation, herunder indkøb af artikler og medaljer til tjenestemænd med 15 og/eller 25 års tjenestetid

diverse udgifter i Protokoltjenesten såsom til flag, gaveæsker, indbydelser, trykte menuer osv.

udgifter til rejser og ophold for meget vigtige gæster af institutionen

udgifter til visa for parlamentsmedlemmer og ansatte fra Europa-Parlamentet i forbindelse med officielle besøg

udgifter til receptioner og repræsentation og andre specifikke udgifter for medlemmer, som udøver officielle funktioner i Europa-Parlamentet.

Artikel 3 0 4 — Diverse udgifter til møder

Konto 3 0 4 0 — Diverse udgifter til interne møder

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1 712 000

1 400 000

1 736 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til forfriskninger og andre drikkevarer, lejlighedsvis til lette måltider, der serveres i forbindelse med institutionens møder samt til forvaltning af disse ydelser.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 3 0 4 2 — Møder, kongresser og konferencer

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1 565 000

1 795 000

1 133 175,80

Anmærkninger

Denne bevilling skal navnlig dække:

udgifterne i forbindelse med afholdelse af møder uden for arbejdsstederne (udvalg eller disses delegationer, politiske grupper), herunder i givet fald udgifter til repræsentation

bidrag til internationale organisationer, som Europa-Parlamentet eller et af dets organer er medlem af (Den Interparlamentariske Union, Sammenslutningen af Parlamenternes Generalsekretærer, 12+-Gruppen under Den Interparlamentariske Union),

tilbagebetaling til Kommissionen på grundlag af en aftale om levering af tjenesteydelser, der er indgået mellem Parlamentet og Kommissionen, af Parlamentets andel af omkostningerne ved at fremstille EU-passersedlen (udstyr, personale og materialer) i overensstemmelse med protokollen om privilegier og immuniteter (artikel 6), artikel 23 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, artikel 11 og 81 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i Unionen og Rådets forordning (EU) nr. 1417/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af formen på de passérsedler, som udstedes af Den Europæiske Union (EUT L 353 af 28.12.2013, s. 26).

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 20 000 EUR.

Konto 3 0 4 3 — Diverse organisationsudgifter til parlamentariske forsamlinger, interparlamentariske delegationer og øvrige delegationer

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1 005 000

1 100 000

430 151,67

Anmærkninger

Denne bevilling skal navnlig dække de udgifter, som ikke dækkes af kapitel 1 0 og artikel 3 0 0 i forbindelse med afholdelse af møder:

Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, Den Parlamentariske Forsamling Euronest og deres organer

Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen, dennes udvalg og præsidium; disse udgifter omfatter Europa-Parlamentets bidrag til forsamlingens uafhængige sekretariat eller det beløb, der udgør Europa-Parlamentets andel af forsamlingens budget

interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer, blandede parlamentariske udvalg, parlamentariske samarbejdsudvalg og parlamentariske delegationer til WTO samt udgifterne i forbindelse med den parlamentariske konference om WTO og dens styringsudvalg.

Konto 3 0 4 9 — Udgifter til rejsebureauydelser

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

2 160 000

2 040 000

1 919 152,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække driftsudgifterne for det rejsebureau, Europa-Parlamentet har kontrakt med.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Kapitel 3 2 — Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

Artikel 3 2 0 — Køb af ekspertise

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

9 211 500

9 309 500

6 768 247,79

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

kontrakter med kvalificerede eksperter og forskningsinstitutter med henblik på undersøgelser og andre forskningsaktiviteter (workshopper, rundbordskonferencer, ekspertpaneler, konferencer), der gennemføres for Europa-Parlamentets organer, parlamentariske udvalg, parlamentariske delegationer og administration,

erhvervelse eller leje af specialiserede informationskilder, såsom specialiserede databaser, dertil hørende litteratur eller teknisk bistand, når det er nødvendigt for at supplere ovennævnte ekspertkontrakter

rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for sagkyndige og andre — herunder personer, der har indgivet andragender til Europa-Parlamentet — der indkaldes til udvalgsmøder, delegationsmøder, studie- og arbejdsgrupper samt workshops

udgifter til udbredelse af interne og eksterne parlamentariske forskningsprodukter og andre relevante produkter til fordel for institutionen og offentligheden (navnlig via offentliggørelse på internettet, interne databaser, brochurer og publikationer)

indkaldelse af eksterne personer til at deltage i arbejdet i f.eks. disciplinærudvalget eller det specialiserede panel til behandling af finansielle uregelmæssigheder.

Artikel 3 2 1 — Køb af ekspertise til Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, Biblioteket og Arkivet

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

8 314 000

8 829 000

6 995 311,01

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til aktiviteterne i GD EPRS, navnlig:

køb af specialiseret ekspertise og bistand til Europa-Parlamentets forskningsaktiviteter (herunder artikler, undersøgelser, workshopper, rundbordskonferencer, ekspertpaneler, konferencer), der om nødvendigt kan gennemføres i samarbejde med andre institutioner, internationale organisationer, nationale parlamenters forskningsafdelinger og biblioteker, tænketanke, forskningsorganer og andre kvalificerede eksperter

køb af ekspertise, der er specialiseret inden for konsekvensanalyse samt forudgående og efterfølgende vurdering af den europæiske merværdi og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA)

køb eller leje af bøger, tidsskrifter, aviser, databaser, presseagenturers produkter og et ethvert andet informationsmedie til Biblioteket i forskellige formater, herunder udgifter til copyright, kvalitetsstyringssystemet, indbindings- og vedligeholdelsesmaterialer og -arbejder og andre relevante ydelser

udgifter til eksterne arkiveringsydelser (organisering, udvælgelse, beskrivelse, overførsel til forskellige medier og papirløst format, erhvervelse af primære arkivkilder)

erhvervelse, udvikling, installation, anvendelse og vedligeholdelse af særlig biblioteks- og arkiveringsdokumentation og særligt mediatekmateriale, herunder elektrisk, elektronisk og IT-materiale og/eller -systemer såvel som indbindings- og vedligeholdelsesmaterialer

udgifter til udbredelse af interne og eksterne parlamentariske forskningsprodukter og andre relevante produkter til fordel for institutionen og offentligheden (navnlig via offentliggørelse på internettet, interne databaser, brochurer og publikationer)

rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for eksperter og forfattere, der indbydes til at deltage i præsentationer, seminarer, workshopper eller andre aktiviteter af denne type organiseret af GD EPRS

deltagelsen af enheden for vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) i europæiske og internationale videnskabelige organers aktiviteter

Europa-Parlamentets forpligtelser i henhold til internationale og/eller interinstitutionelle samarbejdsaftaler, herunder Europa-Parlamentets bidrag til udgifterne til forvaltning af Unionens historiske arkiver i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 20 000 EUR.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83 af 1. februar 1983 om åbning for offentligheden af de historiske arkiver for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab og efterfølgende ændringer (EFT L 43 af 15.2.1983, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

Præsidiets afgørelse af 28. november 2001 om regulativ om aktindsigt i Europa-Parlamentets dokumenter, senest ændret den 22. juni 2011 (EUT C 216 af 22.7.2011, s. 19).

Præsidiets afgørelse af 16. december 2002 om interne bestemmelser om Europa-Parlamentets arkiver, konsolideret den 3. maj 2004.

Præsidiets afgørelse af 10. marts 2014 om regulativ om behandling af arkivmateriale fra medlemmer og tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet.

Rådets forordning (EU) 2015/496 af 17. marts 2015 om ændring af forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83 for så vidt angår institutionernes deponering af historiske arkivalier hos Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze.

Artikel 3 2 2 — Udgifter til dokumentation

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

2 044 000

2 010 621

378 881,87

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

abonnementer på aviser, tidsskrifter, hos nyhedsbureauer ved offentliggørelse og onlinetjenester, herunder udgifter til copyrightafgifter i forbindelse med reproduktion og skriftlig og/eller elektronisk udbredelse af disse abonnementer og servicekontrakter vedrørende levering af avisartikelanalyser og presseudklip

abonnementer eller servicekontrakter vedrørende levering af artikelanalyser af tidsskrifter eller indlæsning på optisk læsbare medier af uddrag af disse tidsskrifter

udgifter til brug af eksterne databaser for dokumentation og statistik, bortset fra IT-materiel og udgifter til telekommunikation

anskaffelse af nye eller erstatning af ordbøger, leksika, på alle medier, herunder til de nye sprogafdelinger, og andre værker til sprogtjenesterne og Lovgivningskvalitetsenhederne.

Artikel 3 2 3 — Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1 175 000

1 100 000

708 187,42

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

udgiftsforpligtelser til programmer om udveksling af information og samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i førtiltrædelseslande, navnlig på Vestbalkan og i Tyrkiet

udgiftsforpligtelser med henblik på fremme af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og demokratisk valgte nationale parlamenter i tredjelande (ud over dem, der er angivet i førnævnte afsnit) samt tilsvarende regionale parlamentariske institutioner. De pågældende aktiviteter tager navnlig sigte på at styrke den parlamentariske kapacitet i nye og fremvoksende demokratier, navnlig i det europæiske nærområde (syd og øst)

udgiftsforpligtelser til fremme af aktiviteter til fordel for mægling og programmer til fordel for unge politiske ledere fra Den Europæiske Union og fra lande i det europæiske nærområde

udgiftsforpligtelser for tilrettelæggelsen af Sakharovprisen (navnlig prisens størrelse, prismodtagerens/prismodtagerenes rejseudgifter og udgifter til modtagelse af denne eller disse, driftsomkostningerne for Sakharovnetværket samt udgifter til tjenesterejser for dets medlemmer) og til aktiviteter til fremme af menneskerettigheder.

Foranstaltningerne omfatter informationsbesøg i Europa-Parlamentet i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg; bevillingen dækker helt eller delvis deltagernes udgifter, især rejse- og opholdsudgifter og dagpenge.

Retsgrundlag

Præsidiets afgørelse af 12. december 2011 om oprettelse af Direktoratet for Demokratistøtte i GD EXPO.

Artikel 3 2 4 — Produktion og publikation

Konto 3 2 4 0 — Den Europæiske Unions Tidende

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

4 500 000

4 373 000

3 867 901,53

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække institutionens andel af Publikationskontorets udgifter til offentliggørelse og udgivelse og andre udgifter i forbindelse med tekster, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Konto 3 2 4 1 — Digitale og traditionelle publikationer

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

3 650 000

3 771 000

3 245 065,10

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

samtlige udgifter til digital udgivelse (intranetsteder) og traditionel udgivelse (dokumenter og tryksager i udlicitering), herunder distribution

opdatering og evolutiv og korrigerende vedligeholdelse af redigeringssystemer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 6 000 EUR.

Konto 3 2 4 2 — Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

10 580 000

11 395 930

10 990 325,20

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække tilskud til informationspublikationer, herunder elektroniske publikationer, informationsaktiviteter, forbindelser til offentligheden, deltagelse i offentlige arrangementer, udstillinger og messer i medlemsstaterne og i tiltrædelseslandene og landene, hvor Europa-Parlamentet har et forbindelseskontor, herunder opdatering af lovgivningsobservationssystemet (OEIL) og udvikling af værktøjer og måder, der har til formål at forbedre og lette offentlighedens adgang til det ved hjælp af mobilt udstyr.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 3 2 4 3 — Parlamentarium – Europa-Parlamentets Besøgscenter

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

5 742 500

5 841 817

5 810 992,39

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere Parlamentarium – Europa-Parlamentets Besøgscenter i Bruxelles samt installationer, udstillinger og materiale, der er tilpasset eller reproduceret til separat anvendelse uden for Bruxelles.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 9 300 EUR.

Konto 3 2 4 4 — Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

30 845 000

30 431 966

30 859 064,13

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække tilskud til besøgsgrupper samt alle udgifter til modtagelse, ledelse og infrastrukturer, finansiering af praktikantophold for opinionsdannende personer fra tredjelande (EUVP) og driftsudgifter til Euroscola-, Euromedscola- og Euronestscola-programmerne. Euromedscola- og Euronestscola-programmerne finder sted — på skift — hvert år i Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg og Bruxelles med undtagelse af de år, hvor der er valg.

Denne bevilling forhøjes hvert år under anvendelse af en deflator, der tager højde for BNI- og prisudsving.

Hvert medlem af Europa-Parlamentet har ret til at indbyde højst fem grupper i hvert kalenderår op til i alt 110 besøgende.

Et passende beløb afsættes til besøgende med handicap.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 000 EUR.

Retsgrundlag

Præsidiets afgørelse af 16. december 2002, om bestemmelser for modtagelse af besøgsgrupper og Euroscola-, Euromedscola- og Euronestscola-programmerne, senest ændret den 26. februar 2013.

Konto 3 2 4 5 — Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktiviteter

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

4 466 000

5 262 000

4 573 742,50

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

udgifter og tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale og internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne, ansøgerlandene, og landene, hvor Europa-Parlamentet har et forbindelseskontor, samt udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier og finansiering af kulturelle initiativer af europæisk interesse, f.eks. Europa-Parlamentets LUX-pris til europæisk film

udgifterne i forbindelse med »mødesalsarrangementerne« i Strasbourg og Bruxelles i overensstemmelse med det årsprogram, som Præsidiet har vedtaget

udgifter til foranstaltninger og værktøjer til fremme af flersprogethed som f.eks. seminarer og konferencer, møder med udbydere af tolke- eller oversætteruddannelse, foranstaltninger og tiltag til at højne bevidstheden om flersprogethed og fremme af tolke- eller oversættererhvervet, herunder et program for tilskud til universiteter, skoler og andre organismer, som beskæftiger sig med tolke- eller oversætterstudier, virtuelle kommunikationsløsninger samt deltagelse i lignende projekter og foranstaltninger, der organiseres i samarbejde med andre tjenestegrene inden for rammerne af det interinstitutionelle og internationale samarbejde.

Denne bevilling skal også dække udgifterne til tilrettelæggelse af disse aktiviteter, herunder brug af tjenesteydelser, forplejningsydelser og -udgifter samt udgifter i tilknytning til indbydelse af journalister til at dække disse aktiviteter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 25 000 EUR.

Konto 3 2 4 6 — Europa-Parlamentets TV-kanal (web-TV)

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

4 600 000

4 509 804

4 507 668,22

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til Europa-Parlamentets produktion og hosting af webclip og audiovisuelt materiel (EuroparlTV) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets kommunikationsstrategi.

Konto 3 2 4 7 — Huset for Europæisk Historie

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

7 470 000

6 305 844

7 318 160,12

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere aktiviteterne for Huset for Europæisk Historie, f.eks. særlig intern indretning, indkøb af samlinger, tilrettelæggelse af udstillinger og driftsomkostningerne, herunder udgifterne til indkøb af bøger, tidsskrifter og andre publikationer i forbindelse med aktiviteterne i Huset for Europæisk Historie.

Den skal også finansiere kontrakter med kvalificerede eksperter og forskningsinstitutter med henblik på undersøgelser og andre forskningsaktiviteter (workshopper, rundbordskonferencer, ekspertpaneler, konferencer), der gennemføres for Huset for Europæisk Historie.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 000 EUR.

Konto 3 2 4 8 — Udgifter til audiovisuel information

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

14 490 000

14 506 000

13 018 782,11

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

den audiovisuelle sektors driftsbudget (ydelser i institutionens eget regi og ekstern bistand som f.eks. teknisk arbejde for radio- og TV-stationer, indspilning, produktion og samproduktion af audiovisuelle programmer, leje af linjer og transmission af TV- og radioprogrammer, andre foranstaltninger til udvikling af institutionens forbindelser med de organer, der benytter audiovisuelle medier)

direkte transmission af plenarmøder og udvalgsmøder på internettet

oprettelse af passende arkiver, der kan sikre medierne og borgerne permanent adgang til disse oplysninger.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 13 000 EUR.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2002 om retningslinjerne for 2003-budgetproceduren (EUT C 47 E af 27.2.2003, s. 72).

Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2002 om Europa-Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2003 (EUT C 180 E af 31.7.2003, s. 150).

Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2003 om Europa-Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2004 (EUT C 67 E af 17.3.2004, s. 179).

Konto 3 2 4 9 — Udveksling af information med de nationale parlamenter

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

250 000

250 000

103 180,83

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

fremme af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter. Den vedrører de parlamentariske forbindelser med undtagelse af dem, der er dækket af kapitel 1 0 og 3 0, informations- og dokumentationsudveksling samt bistand til analyse og forvaltning af disse oplysninger, herunder med Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation (CERDP)

finansieringen af samarbejdsprogrammer og uddannelsesforanstaltninger for de ovennævnte parlamenters tjenestemænd og aktiviteter til styrkelse af deres parlamentariske kapacitet generelt.

Uddannelsesforanstaltningerne omfatter informationsbesøg i Europa-Parlamentet i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg; bevillingen dækker helt eller delvis deltagernes udgifter, især rejse- og opholdsudgifter og dagpenge

samarbejdsforanstaltninger navnlig på lovgivningsområdet samt foranstaltninger i forbindelse med dokumentation, analyse og information, herunder sikring af domænet www.ipex.eu, som gennemføres i CERDP.

Denne bevilling tager sigte på at finansiere samarbejdet mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i forbindelse med den parlamentariske kontrol af FUSP/FSFP i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 9 og 10 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union.

Retsgrundlag

Konferencen af formænd for de europæiske parlamentariske forsamlinger (juni 1977), for parlamenterne i Den Europæiske Union (september 2000 og marts 2001).

Artikel 3 2 5 — Udgifter til informationskontorer

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

900 000

900 000

668 683,35

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække generelle udgifter og mindre diverse udgifter, der er forbundet med Europa-Parlamentets informationskontorer (navnlig kontorartikler, telekommunikation, forsendelsesudgifter, håndtering, transport, lagring, generelle PR-artikler og databaser).

Afsnit 4 - Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

Kapitel 4 0 — Særlige udgifter for visse institutioner og organer

Artikel 4 0 0 — De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

61 000 000

61 000 000

58 950 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal for de politiske grupper og løsgængerne dække:

sekretariats-, administrations- og driftsudgifter

udgifter til politiske aktiviteter og informationsvirksomhed som led i Unionens politiske aktiviteter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Retsgrundlag

Præsidiets afgørelse af 30. juni 2003 om regulativ om anvendelse af bevillingerne på budgetpost 4 0 0, senest ændret den 27. april 2015.

Artikel 4 0 2 — Finansiering af europæiske politiske partier

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

31 905 000

31 400 000

27 913 879,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere politiske partier på europæisk plan.

Retsgrundlag

Traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 10, stk. 4.

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 224.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1).

Europa-Parlamentets præsidiums afgørelse af 29. marts 2004 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT C 112 af 9.4.2011, s. 1).

Artikel 4 0 3 — Finansiering af europæiske politiske fonde

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

19 000 000

18 700 000

16 060 699,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere politiske fonde på europæisk plan.

Retsgrundlag

Traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 10, stk. 4.

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 224.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1).

Europa-Parlamentets præsidiums afgørelse af 29. marts 2004 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT C 112 af 9.4.2011, s. 1).

Kapitel 4 2 — Udgifter til parlamentarisk assistance

Artikel 4 2 2 — Udgifter til parlamentarisk assistance

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

206 890 000

202 140 000

184 233 696,17

Anmærkninger

Denne bevilling har til formål at dække udgifterne til det personale og de tjenesteydelsesleverandører, der er ansvarlige for at yde parlamentarisk assistance til medlemmerne, samt udgifterne til betalingsagenter.

Den skal også dække kursdifferencer, der belaster Europa-Parlamentets budget i henhold til bestemmelserne om godtgørelse af udgifter til parlamentarisk assistance, samt udgifter til tjenesteydelser til støtte af forvaltningen af den parlamentariske assistance.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 775 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 21.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 33-44.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 5a og 125-139.

Præsidiets afgørelse af 14. april 2014 om gennemførelsesbestemmelser til afsnit VII i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Kapitel 4 4 — Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

Artikel 4 4 0 — Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

210 000

210 000

200 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til møder i foreningen af tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet samt eventuelle andre udgifter.

Artikel 4 4 2 — Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

210 000

210 000

200 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder samt eventuelle andre udgifter.

AFSNIT 5 — MYNDIGHEDEN FOR EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE OG FOR UDVALGET AF UAFHÆNGIGE FREMTRÆDENDE PERSONER

KAPITEL 5 0 — UDGIFTER FOR MYNDIGHEDEN FOR EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE OG FOR UDVALGET AF UAFHÆNGIGE FREMTRÆDENDE PERSONER

Artikel 5 0 0 — Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

 

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde med henblik på at sikre, at det er fuldstændig funktionsdygtigt og uafhængigt.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1), særlig artikel 6, stk. 1 og 7, og artikel 41.

Artikel 5 0 1 — Udgifter vedrørende udvalget af uafhængige fremtrædende personer

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

 

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de udgifter, der er forbundet med sekretariatet for og finansieringen af udvalget af uafhængige fremtrædende personer.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1), særlig artikel 11, stk. 2.

Afsnit 10 — Andre udgifter

Kapitel 10 0 — Formålsbestemte reserver

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

(*)

p.m.

0,—

(*) Der er blevet oprettet en reserve på 1 892 000 EUR i artikel 216.

Kapitel 10 1 — Reserve til uforudsete udgifter

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

3 000 000

6 000 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de uforudsete udgifter som følge af budgetbeslutninger truffet i løbet af regnskabsåret.

Kapitel 10 3 — Reserve til udvidelsen

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifterne til institutionens forberedelser med henblik på udvidelsen.

Kapitel 10 4 — Reserve til informations- og kommunikationspolitikken

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til informations- og kommunikationspolitikken.

Kapitel 10 5 — Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til institutionens investeringer og indretningsarbejder. Europa-Parlamentets Præsidium anmodes om, for så vidt angår fast ejendom og bygninger, at vedtage sammenhængende og ansvarlige langsigtede strategier, som tager højde for det særlige problem med stigende vedligeholdelsesomkostninger, renoveringsbehov og sikkerhedsomkostninger samt sikrer bæredygtighed i Europa-Parlamentets budget.

Kapitel 10 6 — Reserve til prioriterede projekter under udvikling

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til institutionens prioriterede projekter, der er under udvikling.

Kapitel 10 8 — EMAS-RESERVE

Tal

Budget 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Som følge af Præsidiets afgørelser om gennemførelse af EMAS-handlingsplanen, navnlig efter Europa-Parlamentets CO2-revision, skal denne bevilling bruges til at finansiere de relevante driftsmæssige budgetposter.

1. S — STILLINGER

1.1. S 1 — Sektion I — Europa-Parlamentet

Ansættelsesgruppe og lønklasser

2016

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Andet

Politiske grupper

Uden for ansættelsesgruppe

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

223

2

7

30

AD 13

443

8

2

40

AD 12

242

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

25

AD 9

177

0

6

29

AD 8

433

0

3

37

AD 7

286

0

6

59

AD 6

196

0

8

48

AD 5

219

0

5

63

I alt ansættelsesgruppe AD

2 648

10

66

436

AST 11

120

10

0

36

AST 10

84

0

20

33

AST 9

491

0

4

44

AST 8

308

0

6

40

AST 7

388

0

2

43

AST 6

309

0

6

72

AST 5

305

0

19

74

AST 4

393

0

3

78

AST 3

243

0

4

78

AST 2

88

0

0

58

AST 1

45

0

0

67

I alt ansættelsesgruppe AST

2 774

10

64

623

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

100

0

0

0

I alt ansættelsesgruppe AST/SC

150

0

0

0

I alt

5 573

20(11)

130

1 059

Ansatte i alt

6 762 (12)

Ansættelsesgruppe og lønklasser

2017

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Andet

Politiske grupper

Uden for ansættelsesgruppe

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

54

0

1

5

AD 14

216

2

7

36

AD 13

443

8

2

38

AD 12

297

0

13

60

AD 11

154

0

7

29

AD 10

220

0

7

25

AD 9

157

0

6

32

AD 8

448

0

7

39

AD 7

315

0

2

66

AD 6

181

0

8

45

AD 5

184

0

5

54

I alt ansættelsesgruppe AD

2 682

10

66

436

AST 11

120

10

0

37

AST 10

84

0

20

35

AST 9

586

0

4

42

AST 8

293

0

6

39

AST 7

333

0

2

47

AST 6

309

0

6

74

AST 5

370

0

19

69

AST 4

358

0

4

89

AST 3

230

0

3

85

AST 2

38

0

0

51

AST 1

45

0

0

55

I alt ansættelsesgruppe AST

2 766

10

64

623

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

100

0

0

0

I alt ansættelsesgruppe SC

150

0

0

0

I alt

5599

20(13)

130

1 059

Ansatte i alt

6 788 (14) (15)

Bilag

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

Budgetpost

Tekst

Faktiske indtægter

Overslag

2015

2017

5000

Indtægter ved salg af transportmateriel

-

p.m.

5001

Indtægter ved salg af andet løsøre

25 526

5 000

5002

Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer

55 871

19 000

502

Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film

-

1 000

5110

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom

2 807 906

2 760 000

5111

Refusion af diverse lejeafgifter

16 372

677 000

550

Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser

5 557 309

793 000

551

Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning

729 104

p.m.

570

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb

3 292 213

295 000

571

Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter

-

p.m.

573

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen

3 476 281

10 000

581

Indtægter fra forsikringserstatninger

179 793

p.m.

6600

Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser

11 848 214

70 000

 

 I ALT

27 988 590

4 630 000

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

11.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

14

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Xabier Benito Ziluaga, Mercedes Bresso, Sven Giegold, Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Michał Marusik, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Susanne Melior, Josep-Maria Terricabras

(1)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA (2015)0376.

(6)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0407.

(7)

Vedtagne tekster, P8_TA (2015)0172.

(8)

EFT 17 af 6.10.1958, s. 385.

(9)

Vedtagne tekster, P8_TA (2015)0172.

(10)

I 2017 er der samlet blevet overført bevillinger for 5,9 mio. EUR til kommunikations- og informationsrelaterede IT-projekter (GD COMM) hovedsagelig fra konto 2 1 4 0 og 3 2 4 2 til konto 2 1 0 3 for at gøre budgettets kontoplan mere konsekvent. En del af bevillingerne for 2016 og gennemførelsesbeløbene for 2015 hovedsagelig i konto 2 1 4 0 og 3 2 42 er også blevet overført til konto 2 1 0 3 i disse overlag for at gøre beløbene sammenlignelige.

(11)

Virtuel reserve til tjenestemænd, der midlertidigt gør tjeneste i tjenestens interesse, og som ikke er medregnet i det samlede tal.

(12)

Den interinstitutionelle aftale af 5. februar 2014 mellem Europa-Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg giver mulighed for, at maksimalt 80 nye stillinger (60 AD- og 20 AST-stillinger) overføres fra disse udvalg til Europa-Parlamentet. Denne overførsel vil blive gennemført gradvist og vil starte i efteråret 2014, og medtagelsen af stillingerne i Europa-Parlamentets stillingsfortegnelse (allerede gennemført i 2014) vil blive modsvaret af nedlæggelsen af et tilsvarende antal stillinger i de to udvalgs stillingsfortegnelser.

(13)

Virtuel reserve til tjenestemænd, der midlertidigt gør tjeneste i tjenestens interesse, og som ikke er medregnet i det samlede tal.

(14)

Den interinstitutionelle aftale af 5. februar 2014 mellem Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske Udvalg giver mulighed for, at op til 80 nye stillinger (60 AD- og 20 AST-stillinger) overføres fra disse udvalg til Parlamentet. Denne overførsel vil blive gennemført gradvist og vil starte i efteråret 2014, og medtagelsen af stillingerne i Parlamentets stillingsfortegnelse (allerede gennemført i 2014) vil blive modsvaret af nedlæggelsen af et tilsvarende antal stillinger i de to udvalgs stillingsfortegnelser.

(15)

Beregningen af den bebudede nedskæring på 1 % af stillingerne (60 stillinger) samlet set, pr. lønklasse og ansættelsesgruppe vil blive foretaget i løbet af Europa-Parlamentets behandling af budgetforslaget for 2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik