Menetlus : 2016/2019(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0131/2016

Esitatud tekstid :

A8-0131/2016

Arutelud :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Hääletused :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0132

RAPORT     
PDF 1218kWORD 605k
11.4.2016
PE 577.035v02-00 A8-0131/2016

Euroopa Parlamendi 2017. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta

(2016/2019(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Indrek Tarand

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Parlamendi 2017. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta

(2016/2019(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2),

–  võttes arvesse 2 detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1023/2013, millega muudetakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi,(4)

–  võttes arvesse oma 16. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti kohta,(5)

–  võttes arvesse oma 25. novembri 2015. aasta resolutsiooni eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti ühise teksti kohta(6),

–  võttes arvesse peasekretäri aruannet juhatusele Euroopa Parlamendi 2017. aasta esialgse eelarvestuse projekti koostamise kohta,

–  võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 25 lõikele 7 ja artikli 96 lõikele 1 juhatuse poolt 11. aprillil 2016. aastal koostatud esialgset eelarvestuse projekti,

–  võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 96 lõikele 2 eelarvekomisjoni poolt koostatud eelarvestuse projekti,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 96 ja 97,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0131/2016),

A.  arvestades, et käesolev menetlus on teine täispikk eelarvemenetlus uue koosseisu ametiajal ja neljas menetlus 2014.–2020. aasta finantsraamistiku ajal;

B.  arvestades, et 2017. aasta eelarvet, nii nagu see on esitatud peasekretäri aruandes, iseloomustavad jätkuvad ja jõulisemad püüdlused viia ellu institutsiooni poliitikat, mis näeb ette tõhususe suurendamist kõikides valdkondades, kus see on parlamendiliikmete ja töötajate töökeskkonna kvaliteeti kahjustamata võimalik;

C.   arvestades, et peasekretär tõi 2017. aasta eelarve osas välja neli prioriteetset eesmärki, milleks on turvalisus ja küberturvalisus, iiri keelele tehtud erandi järkjärguline kaotamine, jätkuvad meetmed parlamendiliikmetele nende mandaadi täitmisel suurema mõjuvõimu andmiseks ja parlamendi muutmine avalikkusele ja külalistele huvipakkuvaks;

D.   arvestades, et Euroopas toime pandud terrorirünnakutest tulenevas praeguses poliitilises ja julgeolekuolukorras peaksid turvalisus ja küberturvalisus parlamendis 2017. aasta eelarvemenetluse tulemusel suurenema;

E.   arvestades, et peasekretäri poolt esitatud Euroopa Parlamendi 2017. aasta esialgse eelarvestuse projektis oli eelarve summaks ette nähtud 1 910 073 000 eurot (3,09 % suurem kui 2016. aasta eelarve), millest 1,7 % loetakse tavakuludeks, ning see moodustaks 19,26 % 2014.–2020. aasta finantsraamistiku 5. rubriigi mahust;

F.  arvestades, et aastatel 2017–2022 kaotatakse järk-järgult erand, mille kohaselt kõiki ametlikke dokumente iiri keelde ei tõlgita, ning see toob kaasa kõigi ametlike dokumentide tõlkimise ka iiri keelde ja uute keelenõuete täitmiseks on kavandatud 3,7 miljonit eurot erakorralisi lisakulusid (0,2 % eelarve üldisest kasvust);

G.  arvestades, et turvalisuse ja küberturvalisuse suurendamiseks on vaja teha 47,6 miljoni euro ulatuses erakorralisi lisainvesteeringuid, mis annab üldisest kasvust 2,6 %;

H.  arvestades, et alates 2011. aastast on inflatsioonimäär pidevalt kahanenud; arvestades, et tegelik inflatsioonimäär parlamendi töökohtades oli 2015. ja 2016. aastal väiksem kui tegelik eelarve suurenemise määr;

I.  arvestades, et peaaegu 60 % eelarvest moodustavad indeksiga seotud kulud, mis on seotud suuremas osas parlamendiliikmete ja töötajate töötasudega, mida kohandatakse vastavalt personalieeskirjadele, ja lepinguliste kohustustega vastavalt sektoripõhisele indekseerimisele, mis on üldjuhul suurem kui standardne inflatsioonimäär;

J.   arvestades, et parlament rõhutas oma 29. aprilli 2015. aasta resolutsioonis Euroopa Parlamendi 2016. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta(7), et 2016. aasta eelarve peaks põhinema realistlikel alustel ning olema kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttega;

K.   arvestades, et parlamendi usaldusväärsus ühe eelarvepädeva institutsioonina sõltub suurel määral tema suutlikkusest omaenda kulusid kontrolli alla hoida;

L.   arvestades, et juhatus võttis 26. oktoobril 2015 vastu parlamendiliikmete assisteerimise kulude haldamise uued eeskirjad, millega tugevdatakse nõudeid kohalike assistentide lepingute pealt tasu maksmiseks, eraldades parlamendiliikmete assisteerimise hüvitisest vähemalt 25 % registreeritud assistentidega seotud kulude katmiseks;

Üldraamistik

1.  toonitab, et Euroopa Parlamendi eelarve osakaal peaks 2017. aastal jääma alla 20 % 5. rubriigi mahust; märgib, et 2017. aasta esialgse eelarvestuse projekti maht juhatuse poolt 7. märtsil 2016. aastal vastu võetud kujul moodustab 19,26 %, mis on madalam kui 2016. aastal (19,39 %) ja on rubriigis 5 viimasel kaheksal aastal ainult ühel korral olnud veel väiksem; vähendab oma osakaalu 5. rubriigi mahust 2017. aastal veelgi 19,17 %-le;

2.  on siiski seisukohal, et majanduskasvu aeglustumist liikmesriikides arvesse võttes ei tuleks 2017. aastaks prognoositavat inflatsioonimäära pidada tavakulude suurenemise peamiseks võrdlusaluseks;

3.  kinnitab, et on taotletud vahendeid erakorraliste kulude katmiseks, mis sisaldavad 0,2 % suurust kasvu 2016. aasta eelarvega võrreldes iiri keele kasutamise suhtes kehtivate, 15. aprilli 1958. aasta määrusega nr 1(8) kehtestatud ajutiste erandmeetmete järkjärguliseks kaotamiseks ja 2,6 % suurust kasvu 2016. aasta eelarvega võrreldes turvalisuse ja küberturvalisusega seotud lisavajaduste katmiseks;

4.   võtab teadmiseks taotluse suurendada turvalisuse ja küberturvalisusega seotud kulusid 2,6 %, millega suurendataks 2016. aastaks eraldatud vahendeid rohkem kui kaks korda; nõuab tungivalt, et peasekretär annaks eelarvekomisjonile läbipaistval viisil üksikasjalikku teavet praeguste ja tulevaste turvalisuse ja küberturvalisusega seotud meetmete ning nende kulude jaotuse kohta;

5.  kiidab heaks erakorraliste kulude paketi (47,6 miljonit eurot) turvalisusega seotud investeeringute tegemiseks 2017. aastal, lähtudes juhatusele 2016. aasta veebruaris esitatud analüüsist, mida täiendati 22. märtsi 2016. aasta sündmuste järel läbi viidud sõeluuringuga, ning iiri keele kasutamise suhtes kehtiva ajutise erandi järkjärgulise kaotamisega seotud erakorraliste kulude paketi (3,7 miljonit eurot);

6.  piirab oma tavakulude suurenemise 2017. aastal (ilma kahe erakorralise paketita) 2016. aasta eelarvega võrreldes 1,4 %-le;

7.  määrab 2017. aasta eelarvestuse kogumahuks 1 900 873 000 eurot, mis tähendab 2016. aasta eelarvega võrreldes 3,4 %-list kasvu;

8.  rõhutab, et parlamendile tuleks anda piisavad vahendid, mida on vaja parlamendi kui seadusandja ja eelarvepädeva institutsiooni põhiülesannete täitmiseks; rõhutab, et praeguses majandusolukorras tuleks neid ressursse hallata rangelt, pragmaatiliselt ja tõhusalt; juhib tähelepanu, et parlamendi nõuetekohase rahastamise tagamine on Euroopa demokraatia teostamiseks asjakohane, kuid püüded kokkuhoiuvõimaluste otsimiseks ja avaliku sektori vahendite kasutamise tõhususe edasiseks suurendamiseks on tungivalt soovitatavad;

9.  rõhutab, et suurim osa parlamendi eelarvest ja selle iga-aastasest indekseerimisest on kindlaks määratud õigusjärgsete või lepinguliste kohustustega ning parlament ei saa neid eelarvemenetluses mõjutada;

Läbipaistvus, juurdepääsetavus ja loetavus

10.  palub peasekretäril esitada ettepanek eelarve tutvustamiseks üldsusele asjakohase üksikasjalikkusega ja mõistetavalt ning kasutajasõbralikul moel parlamendi veebisaidil, et kõigil kodanikel oleks võimalik parlamendi tegevusi, prioriteete ja neile vastavaid kulumudeleid paremini tundma õppida; on seisukohal, et esimene etapp võiks olla parlamendi intranetis praegu kättesaadava graafilisel kujul esitatud teabe tutvustamine parlamendi veebisaidil;

11.  on seisukohal, et eelarveprotsessi puudutav kogu asjakohane teave tuleks esitada juhatuse ja eelarvekomisjoni liikmetele menetluse kõigis etappides aegsasti ja mõistetavalt ning piisava üksikasjalikkusega ja liigendatult, et juhatus, eelarvekomisjon ja fraktsioonid saaksid küsimusi nõuetekohaselt arutada ja tugineda otsuste tegemisel põhjalikule ülevaatele parlamendi eelarve olukorrast ja vajadustest;

12.  toonitab täpsuse ja läbipaistvuse tähtsust ühe aasta eelarvelt teisele üleminekul; on seisukohal, et kuigi teatavad erakorralised kulud, näiteks turvalisuse tõstmiseks, on 2017. aasta eelarves põhjendatud, on erakorraliste kulude sagenev kasutamine igal aastal eelarvekontrolli ja stabiilsuse seisukohalt problemaatiline; palub erakorralised kulud täpsemalt määratleda; on veendunud, et aruandluse ja üldeelarve andmete võrreldavuse huvides tuleks hinnata, kas erakorralisi kulusid tuleks eri aastate eelarvete protsentuaalse erinevuse arvutamisel arvesse võtta;

13.  kordab üleskutset koostada keskpika ja pika perioodi eelarvekava, mis sisaldaks selget investeeringute ning parlamendi tegevuse ja õigusjärgsete kohustustega (sh hoonete üürimise ja omandamisega) seotud tegevuskulude eristust, vastavalt parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioonile Euroopa Parlamendi 2016. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta(9); nõuab seetõttu esituse muutmist nii, et tehtaks selget vahet investeeringukulude ja tegevuskulude vahel;

14.  kiidab juhatust ning tehnoloogiliste uuenduste ja tugiteenuste peadirektoraati parlamendi ametlikul veebisaidil olevate parlamendiliikmete isiklike lehtede uue kujunduse eest, mis muudab nende töömeeskonna koosseisu ja staatuse nähtavamaks (lisati uus jaotis „Assistendid“ koos järgmiste alajaotustega: assistendid, registreeritud assistendid, registreeritud assistendid (rühm), kohalikud assistendid, teenuseosutajad, makseagendid, praktikandid); palub peasekretäril tagada juhatuse poolt 26. oktoobril 2015 vastu võetud parlamendiliikme assisteerimiskulude uute eeskirjade rakendamise üle nõuetekohane kontroll;

15.  nõuab, et vähemalt üks kord viie aasta tagant koostataks eelarve üksikute punktidega seotud tegelike vajaduste ja mitte koefitsientide süsteemi alusel;

Turvalisus ja küberturvalisus

16.  nõuab keskpikka ja pikaajalist eelarve planeerimist, sh selget teavet turvalisuse ja küberturvalisusega seotud kulude kohta; kutsub juhatust hiljutiste sündmuste valguses ajakohastama üldist turvakontseptsiooni ja seda võimalikult kiiresti ning hiljemalt 2016. aasta juuniks tutvustama;

17.  on seisukohal, et kõik selle valdkonna meetmed peaksid tuginema parlamendi vajaduste selgele hindamisele ja olema vastavuses riskidega; palub peasekretäril ja juhatusel esitada aegsasti enne 2017. aasta eelarve lugemist parlamendis eelarvekomisjonile üldise turvakontseptsiooni, sh üldhinnangu võimalike riskide ja kavandatud turvameetmete ning alternatiivsete meetmete kohta koos üksikasjaliku hinnanguga nende meetmete mõju kohta 2017. aasta eelarvele ja järgnevatele eelarvetele, nii et selgelt oleksid eristatud investeeringud ja korduvkulud, ning tuua välja meetmed, mida kavandatakse turvalisuse suurendamiseks parlamendi hoonetes ja nendest väljapool, ning selliste meetmete mõju 2017. aasta eelarvele; nõuab teavet turvalisuse valdkonnas tehtava institutsioonidevahelise halduskoostöö finantsmõju kohta;

18.  palub peasekretäril hinnata, kas olemasolevad kindlustuslepingud (parlamendiliikmete ja töötajate jaoks) oleks vaja terrorismiohu valguses läbi vaadata, ja teha vajaduse korral ettepanekud võimalike puuduste kõrvaldamiseks;

19.  on seisukohal, et väljaspool Euroopa Parlamendi hooneid asuva turvasüsteemi peaksid jätkuvalt tagama Belgia ametivõimud;

Parlamendiliikmetele mandaadi täitmisel suurema mõjuvõimu andmine

20.  võtab teadmiseks jätkuvad meetmed parlamendiliikmetele nende mandaadi täitmisel suurema mõjuvõimu andmiseks;

21.  väljendab heameelt parlamendiliikmete digiportaali (e-portaal) laienduse üle, kuid kutsub peasekretäri üles parandama nn paberivaba algatuse raames paberkandjal maksekviitungite parlamendiliikmetele saatmise senist süsteemi, et see 2017. aasta lõpuks täielikult kaotada; on seisukohal, et e-portaal peaks võimaldama kõigil parlamendiliikmetel kasutada seda funktsiooni vaikimisi elektrooniliselt, mis annaks märkimisväärse ajalise ja rahalise kokkuhoiu;

22.  väljendab heameelt parlamendiliikmetele ja komisjonidele pakutava nõustamise ja uuringute järjest parema kvaliteedi üle; tuletab meelde, et kui Euroopa Parlamendi uuringuteenistus (edaspidi „uuringuteenistus“) 2013. aastal loodi, nähti ette selle teenistuse ja poliitikaosakondade vahelise koostöö tõhususe vahehindamine; palub peasekretäril seetõttu selline hindamine läbi viia ja tutvustada selle tulemusi eelarvekomisjonile enne 2016. aasta lõppu; on seisukohal, et see hinnang peaks sisaldama ettepanekuid selle kohta, kuidas tagada uuringuteenistuse pakutava toe parim seostamine vastavates temaatilistes komisjonides toimuvaga, arvestades samal ajal üksikute parlamendiliikmete vajadusi, ja see, et uuringuteenistuse tegevus ei kattuks poliitikaosakondade omaga ega tekitaks teenistustevahelist konkurentsi;

23.  on arvamusel, et hinnata tuleks parlamendiliikmete vajadusi nende valimisringkondades, võttes arvesse ka valimisringkondade erinevusi, et parlamendiliikmed saaksid paremini oma valimisringkonnaga seotud tööd teha; usub, et parlamendiliikmete mobiilsed töökohad ja valimisringkondades pakutav tugi peaksid olema tegelike vajaduste põhised ja tuginema kasutuse hinnangutele ega tohiks tekitada parlamendile märkimisväärseid või korduvaid lisakulusid; toonitab, et riistvara ei tuleks parlamendiliikmete käsutusse anda, kuna üldkulude hüvitis sisaldab piisavalt ressursse kõige kaasaegsemate seadmete ostmiseks; peab küsitavaks vajadust töötada parlamendiliikmete jaoks välja privaatne mobiilne töökoht, kuna see ei paista olevat kooskõlas sellega, kuidas parlamendiliikmed ja nende bürood oma tööd korraldavad;

24.  on nõus, et IT-vahendid on parlamendiliikmete tegevuse seisukohalt olulised; kordab siiski taas, et vaja on anda võimalus avatud lähtekoodiga tarkvara paigaldamiseks, mis aitaks kommunikatsioonitasude pealt märkimisväärselt kulusid kokku hoida ning parandaks parlamendiliikmete büroode töökorraldust, võttes samal ajal arvesse küberturvalisust ja tagades andmekaitse;

25.  soovitab võtta laialdaselt ja kõigil juhtudel kasutusele võimaluse anda sisedokumentidele, nt vormidele, kirjalikele deklaratsioonidele jne digitaalne allkiri, tagades seejuures usaldusväärsuse ja turvalisuse; palub katsetada võimalust seada parlamendiliikmete mobiiltelefonides sisse TAN-koodi põhine verifitseerimissüsteem; on ka seisukohal, et fakside kasutamist tuleks piirata ning nendest tuleks järk-järgult loobuda;

26.  peab tervitatavaks kirjalikult vastatavate lisaküsimustega seoses tehtud muudatusi, mille põhiseaduskomisjon võttis eelarvekomisjoni taotlusel parlamendi 2016. aasta eelarve vastuvõtmisega seoses vastu 3. septembril 2015; palub peasekretäril selle uue tõlgenduse rakendamise üle vajalik kontroll kehtestada; palub esimeeste konverentsil anda sellele uuele kirjalikult vastatavate lisaküsimuste süsteemile hinnang, et analüüsida üldist kokkuhoidu ja teavitada eelarvekomisjoni selle hinnangu tulemustest 2016. aasta augustiks, enne eelarve lugemist parlamendis 2016. aasta sügisel;

27.  peab asjakohaseks hoida parlamendiliikmete assisteerimise kuludeks ette nähtud assigneeringute üldsumma 2017. aastal 2016. aasta tasemel, kohaldades sellele personalieeskirjades ettenähtud õiguslikult siduvat indekseerimist;

28.  usub, et parlamendiliikmete parlamentaarse tegevuse praegune esitlus parlamendi veebisaidil ei ole täpne ega peegelda parlamendiliikmete tegelikku tegevust ja kaasatust; teeb ettepaneku loobuda praegusest veebisaitide järjestuse kasutamisest, parandades samal ajal iga parlamendiliikme tegevust puudutavat teavet parlamendi ametlikul veebisaidil; nõuab, et hinnataks eelkõige hääletuste selgituste ja üheminutiliste sõnavõttude esitlust, sh võimalust näidata neid täiskogu sõnavõttudest eraldi, ning hinnataks hääletuste selgituste lisaväärtust ja võimalikke alternatiive; ootab, et selle küsimusega tegelev asjaomane juhatuse töörühm esitaks oma tegevuskava ja järeldused eelarvekomisjonile niipea, kui need on kättesaadavad;

Parlamendiliikmete kulud

29.  kinnitab eelarvet käsitlevates 29. aprilli 2015. aasta ja 28. oktoobri 2015. aasta resolutsioonides väljendatud seisukohta üldkulude hüvitise suhtes; kordab üleskutset suuremale läbipaistvusele parlamendiliikmete üldkulude hüvitise osas; palub juhatusel tegeleda nimetatud hüvitise raames lubatud kulude aruandluse täpsemate eeskirjade väljatöötamisega, nii et see ei tekitaks parlamendile lisakulusid;

Kinnisvarapoliitika

30.  tuletab meelde, et juhatuses 2010. aastal vastu võetud keskpika perioodi kinnisvarastrateegia on praegu läbivaatamisel; peab kahetsusväärseks, et juhatus ei ole veel jõudnud lõpule aruteludega parlamendi keskpika perioodi kinnisvarastrateegia üle; palub peasekretäril esitada eelarvekomisjonile uue keskpika perioodi kinnisvarastrateegia võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 2016. aasta augustiks, enne eelarve lugemist parlamendis 2016. aasta sügisel;

31.   kutsub juhatust üles tutvustama parlamendi pikaajalist kinnisvarastrateegiat; kordab, et pikaajalisi investeeringuid, mida tehakse näiteks Euroopa Parlamendi kinnisvaraprojektidesse, tuleb käsitleda ettevaatlikult ja läbipaistvalt; nõuab ranget kulude kontrollimist, projektide kavandamist ja järelevalvet; kordab, et kinnisvarapoliitika valdkonnas tuleb otsuseid teha läbipaistvalt ja aegsasti esitatud teabe põhjal, võttes nõuetekohaselt arvesse finantsmääruse artiklit 203; usub, et pikaajalises kinnisvarastrateegias tuleks arvesse võtta aruannet Euroopa Ajaloo Majaga seotud tööde viibimise ja suuremate kulude põhjuste kohta;

32.   nõuab, et seisukoht parlamendi olemasolevate hoonete kohta kajastuks usaldusväärselt eelarves; nõuab seetõttu, et Konrad Adenaueri hoone kulud oleksid parlamendi lõplikus eelarves selgelt välja toodud ning et kinnisvaraga seotud investeeringud oleksid edaspidi lisatud eelarvesse, et kaotada vajadus assigneeringujääkide ümberpaigutamise järele;

33.   teeb seetõttu ettepaneku võtta alates 2018. aastast hoonete ehitamiseks tehtavate investeeringute jaoks kasutusele eraldi eelarverida, mille puhul kasutataks 2018. aastal rahastamise alusena 2017. aastal erakorralisteks kuludeks kavandatud vahendeid;

34.  võttes arvesse 2017. aastal valitsevaid erakorralisi asjaolusid, mis eeldavad investeerimist turvainfrastruktuuri, teeb ettepaneku kasutada kõik 2017. aasta lõpuks kasutamata vahendid ADENAUERi hoone ehituskulude eest maksmiseks, et vältida maksimaalselt intressimakseid pankadele laenude eest, mis tuleb võtta ehituse rahastamiseks;

35.  nõuab rohkem teavet PHS-hoone renoveerimisprojekti praeguse seisu kohta; nõuab, et juhatus alustaks renoveerimist puudutava uuringuga ja kontrolliks selle elluviimist; ootab, et juhatus võtaks renoveerimise ajakava kehtestamisel arvesse, et tagada tuleb tervislikud ja turvalised töötingimused; palub juhatusel teavitada eelarvekomisjoni võimalikult kiiresti kõigist meetmetest; kutsub sellega seoses juhatust üles looma eeldused selleks, et PHS-hoonest saaks energiatõhususe osas eeskujulik tipptasemel hoone, ning jätkama koheselt selle hoone moderniseerimisega;

36.  kutsub vastutavaid asepresidente üles esitama eelarvekomisjonile KAD-hoone kohta eduaruande;

37.  on seisukohal, et struktuurseid ja organisatsioonilisi reforme, mille eesmärk on suurema tõhususe, keskkonnasäästlikkuse ja tulemuslikkuse saavutamine, tuleks jätkata võimaliku koostoime ja kokkuhoiu põhjaliku analüüsimise kaudu; tuletab meelde olulist kokkuhoidu, mida oleks võimalik saavutada, kui kolme töökoha (Brüssel, Strasbourg ja Luxembourg) asemel oleks vaid üks töökoht; rõhutab, et seejuures ei tohiks ohtu seada Euroopa Parlamendi kõrgetasemelist õigusloomet, eelarvepädevust ja kontrollipädevust ega parlamendiliikmete, assistentide ja töötajate häid töötingimusi;

Personaliga seotud küsimused

38.  toetab ettepanekut vähendada 2017. aastal ametikohtade arvu parlamendi ametikohtade loetelus 60 võrra kooskõlas nõukoguga saavutatud kokkuleppega Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti kohta, mille lepituskomitee kiitis eelarvemenetluse raames heaks 14. novembril 2015;

39.  tuletab meelde, et fraktsioonide töötajate suhtes ei kohaldata eelarveaastate 2014, 2015 ja 2016 kohta tehtud otsuste kohaselt viieprotsendilist töötajate arvu vähendamist;

40.  toetab uute ametikohtade loomist, mis on vajalikud kirjaliku ja suulise tõlke tegemiseks iiri keelde; jätab need uued ametikohad vastavalt komisjon soovitusele töötajate arvu viieprotsendilise vähendamise eesmärgi alt välja; palub peasekretäril konsulteerida Iirimaa parlamendiliikmetega, et leida võimalusi iiri keele kasutamise ratsionaliseerimiseks parlamendiliikmete tagatud õigusi ohustamata;

41.  toetab kõigi täiskogul toimuvate arutelude edaspidist tõlkimist rahvusvahelisse viipekeelde, et kõik Euroopa kodanikud saaksid vähemalt nende aruteludega tegelikult tutvuda;

42.  väljendab heameelt kirjaliku ja suulise tõlke tõhususe osas saavutatud edusammude üle; tunnustab tõlkide osutatavate teenuste kvaliteeti ja lisaväärtust; nõuab varajase ja kestliku kokkuleppe sõlmimist peasekretäri ja tõlkide esindajate vahel, et ühendada head töötingimused ja tõhus juhtimine ning hoida ära tasakaalustamatuse olukorrad töötundide osas ja üldine ebakindlus tõlkide hulgas, võttes arvesse sotsiaalseid õigusi; palub peasekretäril teha täiendavaid ratsionaliseerimisettepanekuid, nagu tellimuse alusel tehtava kirjaliku ja suulise tõlke mahu suurendamine, eriti seoses Euroopa Parlamendi laiendatud töörühmade tegevusega; on seisukohal, et alates 2014. aasta oktoobrist komisjonide etapi muudatusettepanekute puhul kasutatav keeleprofiili süsteem on võimaliku tõhususe näide, mida saab edasi arendada; on seisukohal, et suuline ja kirjalik tõlge on kõigile avatud Euroopa demokraatias kesksel kohal, ja nõuab sellega seoses, et ei lubataks viia ellu ühtegi reformi, mis kahandaks võimalusi tutvuda maksimaalselt parlamendi tegevuse ja dokumentidega võimalikult kaasaval alusel;

43.  kutsub juhatust üles hindama praktikantide põhikirja reguleerivaid eeskirju ja need vajaduse korral läbi vaatama, sh kehtestades miinimumtasu ja ühtlustades toitlustusega seotud hinnapakkumised kõigile praktikantidele nii parlamendi administratsioonis kui ka parlamendiliikmete büroodes, et tagada võrdne kohtlemine ja kaitsta praktikantide sotsiaalseid õigusi;

44.  kutsub juhatust üles vaatama läbi parlamendi töökohtade vahel sõitmisega seotud parlamendiliikmete registreeritud assistentide lähetuskulude hüvitamist reguleerivad eeskirjad, et viia need kooskõlla ülejäänud töötajate suhtes kohaldatavate eeskirjadega;

45.  on seisukohal, et kasutusele tuleks võtta kolmas menetlus, mis võimaldaks lõpetada parlamendiliikme ja assistendi vahelise lepingu vastastikusel kokkuleppel;

Autojuhtide teenused / liikuvus

46.  kahtleb ettepanekus muuta autojuhiteenus parlamendisiseseks teenuseks ja asendada väline teenusepakkuja parlamendi lepinguliste töötajatega, mis toob kaasa kohesed lisakulud ligikaudu 3,7 miljoni euro suuruses summas; on seisukohal, et alternatiivse võimalusena tuleks kaaluda hästi korraldatud lepingut välise teenuseosutajaga, mis sõlmitakse vastavalt kohaldatavatele avaliku hanke eeskirjadele ja mille puhul väline teenuseosutaja on selgelt kohustatud võtma vastutuse turvalisuse ja taustakontrolli tegemise ning inimväärsete töö- ja palgatingimuste eest; kaaluks teenuse parlamendisiseseks muutmist üksnes siis, kui selle kulud ei ületa senise süsteemiga seotud kulusid ja kui see võimaldab autojuhtidele inimväärsed töö- ja palgatingimused, paremat soolist tasakaalu ning keskkonnasõbralikumate autode kasutamist; nõuab, et eelarvekomisjonile antaks enne iga otsuse tegemist üksikasjalikku teavet;

47.  palub peasekretäril konsulteerida Belgia ametiasutustega, et tagada kerge juurdepääs Brüsseli Luxembourgi raudteejaama ja Zaventemi lennujaama vahelisele uuele otserongile ja selle liini üldine parim kasutamine, ja märgib, et see võiks hõlmata ka parlamendiliikmete sissepääsulubade tunnustamist praeguse reisilubade (laissez passer) süsteemi asemel;

48.  usub, et autopark võiks koosneda rohkem kulu- ja kütusesäästlikest ning turvalisematest autodest; kutsub peasekretäri üles esitama aruande täieliku ülemineku kohta elektriautodele aastakümne lõpus;

49.  palub peasekretäril pidada arutelusid parlamendi reisibürooga; julgustab reisibürood tegema rohkem hinnavõrdlusi; kutsub reisibürood üles otsima broneeringute tegemisel aktiivselt soodsamaid pileteid ja pakkuma üldiselt parlamendiliikmetele ja kõigisse personalikategooriatesse kuuluvatele töötajatele konkurentsivõimelisemaid hindu, tagades samal ajal asjakohase mugavuse ja sobivad tingimused piletite vahetamiseks;

Kommunikatsioon

50.  nõuab 2014. aasta teabe- ja kommunikatsioonikampaania üldstrateegia ja -metoodika järelhindamise tulemusi (hindamisaruannet oodati 2015. aasta teiseks pooleks);

51.  tuletab peasekretärile meelde, et ta annaks eelarvekomisjonile aru 2014. aasta parlamendivalimiste kampaania hindamise kohta ning üldsusele mõeldud Euroopa Parlamendi kommunikatsioonimeetmete tulemuslikkuse kohta;

52.  võtab teadmiseks Euroopa Parlamendi infobüroode rolli teadlikkuse tõstmisel parlamendi tegevusest ja liidu kohta üldiselt; usub, et parlamendi infobüroode osas tuleks ette näha tõhususe suurendamise meetmed; on seisukohal, et parlamendi infobürood peaksid olema võimalikult sageli komisjoni esindustega samades hoonetes ja jagama komisjoniga tugiteenuseid; nõuab parlamendi infobüroode eesmärkide, ülesannete ja tulemuslikkuse hindamist, mille alusel tuleks kindlaks määrata prioriteedid;

53.  teeb ettepaneku hinnata võimalust tihedama koostöö tegemiseks ARTEga Strasbourgis, et kujundada välja Euroopa meediakeskus noorte ajakirjanike koolitamiseks;

54.  kutsub peasekretäri üles esitama aruande äriühingute ja organisatsioonide kohta, kellele on antud juurdepääs Euroopa Parlamendile, et nad saaksid korraldada arutelusid oma tegevuse kohta; kutsub peasekretäri üles hoidma tasakaalu eri sektorite ja eri liiki organisatsioonide vahel, kellele antakse juurdepääs Euroopa Parlamendile;

Muud küsimused

55.  nõuab tungivalt, et peasekretär esitaks üksikasjaliku aruande parlamendi, Regioonide Komitee ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vahel sõlmitud koostöölepingute haldusalaste osade täitmise kohta ning koostaks selle põhjal võimaliku korra ulatuslikuma haldusalase koostöö tegemiseks sellistes valdkondades nagu logistika, infrastruktuur või turvalisus;

56.  nõuab tungivalt, et peasekretär annaks selgitusi parlamendi jõusaali praeguse juhtimise ning parlamendi töötajate kasutamise kohta sellega seoses; nõuab ühtlasi selgitusi käimasoleva kohtuvaidluse ning arutlusel olevate võimaluste kohta jõusaali edaspidise tõhusa ja kulutasuva juhtimise tagamiseks;

57.  on rahul transpordikastide (cantines) kasutamise vähenemise ja tõhusamaks muutmisega; julgustab kasutama Strasbourgi sõitmisel ühiseid transpordikaste;

58.  palub peasekretäril järgida täiel määral uue finantsmääruse mõtet ja sätteid keskkonnahoidlike ja majanduslikult tõhusate avalike hangete osas, tugevdades selles osas parlamendi hankestrateegiat;

59.  julgustab jätkama energiasäästuga, eriti hoonete valgustuse ja küttesüsteemide osas, kuna 2016. aasta eelarve üle käinud aruteludes ilmnes, et seal on arenguruumi;

60.  julgustab rohkem edendama tervisliku ja orgaanilise toidu tarbimist; kutsub seetõttu juhatust ühtlasi üles hindama tervisliku toidu jagamise võimalusi mitte ainult teenuste mitmekesistamise seisukohast, vaid pidades eelkõige silmas värske puu- ja köögiviljaga varustamist taskukohasemate hindadega;

o

o  o

61.  võtab 2017. aasta eelarvestuse vastu;

62.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ning eelarvestus nõukogule ja komisjonile.

LISA: EELARVESTUSE PROJEKT

 

EUROOPA PARLAMENDI 2017. AASTA EELARVESTUSE PROJEKT

 

EELARVEKOMISJONI POOLT 11. APRILLI 2016. AASTA KOOSOLEKUL

 

KINNITATUD KUJUL

 

EELARVESTUSE PROJEKT

2017

Euroopa Liidu osamaks

Euroopa Parlamendi kulude rahastamiseks 2017. aastal

Rubriik

Summa

 

 

Kulud

1 900 873 000

Omavahendid

157 861 070

Nõutav osamaks

1 743 011 930

TULUD

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt

Rubriik

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

 

 

 

 

 

4

TULUD INSTITUTSIOONIDE JA MUUDE LIIDU ASUTUSTE HEAKS TÖÖTAVATELT ISIKUTELT

 

 

 

4 0

MITMESUGUSED MAKSUD JA MAHAARVAMISED

 

 

 

4 0 0

Institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saavate isikute palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest laekuv tulu

73 410 920

73 484 272

69 454 180

4 0 3

Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast ajutisest maksust laekuv tulu

p.m.

p.m.

13 613

4 0 4

Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast erimaksust ja solidaarsusmaksust laekuv tulu

10 907 330

10 797 731

9 959 483

 

 

84 318 250

84 282 003

79 427 275

Peatükk 4 0 — Kogusumma

4 1

SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI

 

 

 

4 1 0

Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi

64 131 820

59 667 459

58 498 210

4 1 1

Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

9 200 000

9 100 000

9 241 578

4 1 2

Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

10 000

10 000

57 702

 

 

73 341 820

68 777 459

67 797 490

Peatükk 4 1 — Kogusumma

4 2

MUUD SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI

 

 

 

4 2 1

Parlamendiliikmete sissemaksed vanaduspensioniskeemi

p.m.

p.m.

0

 

Peatükk 4 2 — Kogusumma

0

0

0

 

Jaotis 4 — Kogusumma

157 660 070

153 059 462

147 224 765

5

TULUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST

 

 

 

5 0

LAEKUMISED VALLASVARA (KAUPADE TARNIMINE) JA KINNISVARA MÜÜGIST

 

 

 

5 0 0

Laekumised vallasvara müügist (kaupade tarnimine)

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Laekumised sõidukite müügist — sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Laekumised muu vallasvara müügist — sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

25 526

5 0 0 2

Laekumised kaupade tarnimisest muudele institutsioonidele või asutustele –– sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

55 871

5 0 1

Laekumised kinnisvara müügist

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

0

 

Peatükk 5 0 — Kogusumma

p.m.

p.m.

81 397

5 1

ÜÜRITULU

 

 

 

5 1 1

Laekumised kinnisvara üürile ja allüürile andmisest ning üüri kõrvalkulude tagasimaksetest

p.m.

p.m.

 

5 1 1 0

Laekumised kinnisvara üürile ja allüürile andmisest — sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

2 807 906

5 1 1 1

Üüri kõrvalkulude tagasimaksed — sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

16 372

 

Peatükk 5 1 — Kogusumma

p.m.

p.m.

2 824 279

5 2

TULUD INVESTEERINGUTEST, ANTUD LAENUDEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSIDEST

 

 

 

5 2 0

Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

200 000

410 000

216 417

 

Peatükk 5 2 — Kogusumma

200 000

410 000

216 417

5 5

TULUD OSUTATUD TEENUSTE JA TEHTUD TÖÖDE EEST

 

 

 

5 5 0

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest, sealhulgas teiste institutsioonide või asutuste nimel makstud lähetuskulude hüvitiste tagasimaksed — sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

5 557 309

5 5 1

Tulud kolmandatelt isikutelt, mis on saadud nende tellimusel osutatud teenuste või tehtud tööde eest — sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

729 104

 

Peatükk 5 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

6 286 413

5 7

MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED

 

 

 

5 7 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksetest — sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

3 292 213

5 7 1

Sihtotstarbelised tulud, näiteks tulu fondidelt, toetused, kinked ja annakud, kaasa arvatud iga institutsiooni sihtotstarbelised tulud — sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Teise institutsiooni nimel tehtud hoolekandekulude tagasimaksed

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed — sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

3 476 281

 

Peatükk 5 7 — Kogusumma

p.m.

p.m.

6 768 495

5 8

MITMESUGUSED HÜVITISED

 

 

 

5 8 1

Tulud laekunud kindlustushüvitistest — sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

179 793

 

Peatükk 5 8 — Kogusumma

p.m.

 

 

 

Jaotis 5 — Kogusumma

200 000

410 000

16 356 793

6

LIIDU KOKKULEPETE JA PROGRAMMIDEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED

 

 

 

6 6

MUUD OSA- JA TAGASIMAKSED

 

 

 

6 6 0

Muud osa- ja tagasimaksed

p.m.

p.m.

p.m.

6 6 0 0

Muud sihtotstarbelised osa- ja tagasimaksed — sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

11 848 214

6 6 0 1

Muud sihtotstarbeta osa- ja tagasimaksed

p.m.

p.m.

0

 

Peatükk 6 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

11 848 214

 

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

11 848 214

9

MITMESUGUSED TULUD

 

 

 

9 0

MITMESUGUSED TULUD

 

 

 

9 0 0

Mitmesugused tulud

1 000

1 000

937 952

 

Peatükk 9 0 — Kogusumma

1 000

1 000

937 952

 

Jaotis 9 — Kogusumma

1 000

1 000

937 952

 

KÕIK KOKKU

157 861 070

153 470 462

176 367 724

KULUD

Üldine kokkuvõte assigneeringutest (2017 ja 2016) ning eelarve täitmisest (2015)

Jaotis Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

 

 

 

 

 

1

INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTE KULUD

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

INSTITUTSIOONI LIIKMED

209 825 500

213 281 500

213 915 852

1 2

AMETNIKUD JA AJUTISED TÖÖTAJAD

642 573 000

627 305 500

597 484 150

1 4

MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

135 764 500

125 501 000

116 618 310

1 6

INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTE MUUD KULUD

17 539 500

17 772 500

17 535 481

 

Jaotis 1 — Kogusumma

1 005 702 500

983 860 500

945 553 793

 

 

 

 

 

2

HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

256 137 000

211 173 440

265 369 143

2 1

ARVUTISÜSTEEMID, SEADMED JA VALLASVARA

168 142 500

166 845 910

136 912 387

 

 

Reservid (10 0)

1 892 000

 

 

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

5 719 000

5 992 750

4 458 475

 

Jaotis 2 — Kogusumma

431 890 500

384 012 100

406 740 005

 

 

 

 

 

3

INSTITUTSIOONI ÜLDISTE ÜLESANNETE TÄITMISE KULUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID

32 827 000

35 423 000

31 170 192

3 2

EKSPERDIARVAMUSED JA TEAVE: HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

108 238 000

115 433 000

107 799 775

 

Jaotis 3 — Kogusumma

141 065 000

150 856 000

138 969 967

 

 

 

 

 

4

INSTITUTSIOONI ERIÜLESANNETE TÄITMISE KULUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

TEATAVATE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE KULUD

111 905 000

111 100 000

102 924 578

4 2

PARLAMENDILIIKMETE ASSISTENTIDE KULUD

206 890 000

202 140 000

184 233 696

4 4

PARLAMENDILIIKMETE JA ENDISTE PARLAMENDILIIKMETE KOOSOLEKUD JA MUU TEGEVUS

420 000

420 000

400 000

 

Jaotis 4 — Kogusumma

320 215 000

313 660 000

287 558 274

 

 

 

 

 

5

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee

 

 

 

5 0

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee kulud

p.m.

p.m.

0

5 0 0

Ameti tegevuskulud

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Ameti tegevuskulud

p.m.

p.m.

0

5 0 1

Sõltumatute väljapaistvate isikute komiteega seotud kulud

p.m.

p.m.

0

5 0 1 0

Sõltumatute väljapaistvate isikute komiteega seotud kulud

p.m.

p.m.

0

 

Jaotis 5 — Kogusumma

0

0

0

 

 

 

 

 

10

MUUD KULUD

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

0

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

3 000 000

6 000 000

0

10 3

LAIENEMISRESERV

p.m.

p.m.

0

10 4

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONIPOLIITIKA RESERV

p.m.

p.m.

0

10 5

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD HOONETE JAOKS

p.m.

p.m.

0

10 6

UUTE PRIORITEETSETE EESMÄRKIDE RESERV

p.m.

p.m.

0

10 8

Süsteemi EMAS reserv

p.m.

p.m.

0

 

Jaotis 10 — Kogusumma

3 000 000

6 000 000

0

 

KÕIK KOKKU

1 900 873 000

1 838 388 600

1 778 822 039

Tulud — Omavahendid

Jaotis 4 — Tulud institutsioonide ja muude liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt

Peatükk 4 0 — Mitmesugused maksud ja mahaarvamised

Artikkel 4 0 0 — Institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saavate isikute palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest laekuv tulu

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

73 410 920

73 484 272

69 454 180,00

Õiguslik alus

Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokoll, eelkõige selle artikkel 12.

Nõukogu 29. veebruari 1968. aasta määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 260/68, millega kehtestatakse Euroopa ühendustele makstavate maksude kohaldamise tingimused ja kord (EÜT L 56, 4.3.1968, lk 8).

Artikkel 4 0 3 — Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast ajutisest maksust laekuv tulu

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

13 613,00

Õiguslik alus

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artikkel 66a kuni 15. detsembrini 2003 kehtinud versioonis.

Artikkel 4 0 4 — Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast erimaksust ja solidaarsusmaksust laekuv tulu

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

10 907 330

10 797 731

9 959 483,00

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artikkel 66a.

Peatükk 4 1 — Sissemaksed pensioniskeemi

Artikkel 4 1 0 — Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

64 131 820

59 667 459

58 498 210,00

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artikli 83 lõige 2.

Artikkel 4 1 1 — Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

9 200 000

9 100 000

9 241 578,00

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige VIII lisa artikkel 4, artikli 11 lõiked 2 ja 3 ning artikkel 48.

Artikkel 4 1 2 — Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

10 000

10 000

57 702,00

Peatükk 4 2 — Muud sissemaksed pensioniskeemi

Artikkel 4 2 1 — Euroopa Parlamendi liikmete sissemaksed vanaduspensioniskeemi

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

 

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri, eelkõige selle III lisa.

Jaotis 5 — Tulud institutsiooni haldustegevusest

Peatükk 5 0 — Laekumised vallasvara (kaupade tarnimine) ja kinnisvara müügist

Artikkel 5 0 0 — Laekumised vallasvara müügist (kaupade tarnimine)

Punkt 5 0 0 0 — Laekumised sõidukite müügist – Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

 

Märkused

Punkt on ette nähtud institutsioonile kuuluvate sõidukite müügist või väljavahetamisest laekuvate tulude kirjendamiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Punkt 5 0 0 1 — Laekumised muu vallasvara müügist — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

25 526,00

Märkused

Punkt on ette nähtud institutsioonile kuuluva vallasvara (v.a sõidukite) müügist või väljavahetamisest laekuvate tulude kirjendamiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Punkt 5 0 0 2 — Laekumised kaupade tarnimisest muudele institutsioonidele või asutustele –– Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

55 871,00

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Eelarvepunktis sisalduvate laenu- ja üürikulude ning -tulude, samuti teenuste osutamise kulude ja tulude üksikasjad tuuakse ära eelarve lisas.

Artikkel 5 0 1 — Laekumised kinnisvara müügist

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

 

Märkused

Artikkel on ette nähtud institutsioonile kuuluva kinnisvara müügist laekuvate tulude kirjendamiseks.

Artikkel 5 0 2 — Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

 

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Artiklis sisalduvad ka elektroonilisel andmekandjal olevate toodete müügist laekuvad tulud.

Peatükk 5 1 — Üüritulu

Artikkel 5 1 1 — Laekumised kinnisvara üürile ja allüürile andmisest ning üüri kõrvalkulude tagasimaksetest

Punkt 5 1 1 0 — Laekumised kinnisvara üürile ja allüürile andmisest — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

2 807 906,00

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Eelarvepunktis sisalduvate laenu- ja üürikulude ning -tulude, samuti teenuste osutamise kulude ja tulude üksikasjad tuuakse ära eelarve lisas.

Punkt 5 1 1 1 — Üüri kõrvalkulude tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

16 372,00

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Peatükk 5 2 — Tulud investeeringutest, antud laenudest ning panga- ja muudest intressidest

Artikkel 5 2 0 — Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

200 000

410 000

216 417,00

Märkused

Artikkel on ette nähtud investeeringutest või antud laenudest, samuti institutsiooni kontodele makstud panga- ja muude intressidena laekuvate tulude kirjendamiseks.

Peatükk 5 5 — Tulud osutatud teenuste ja tehtud tööde eest

Artikkel 5 5 0 — Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest, sealhulgas teiste institutsioonide või asutuste nimel makstud lähetuskulude hüvitiste tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

5 557 309,00

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Artikkel 5 5 1 — Tulud kolmandatelt isikutelt, mis on saadud nende tellimusel osutatud teenuste või tehtud tööde eest — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

729 104,00

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Peatükk 5 7 — Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed

Artikkel 5 7 0 — Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksetest — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

3 292 213,00

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Artikkel 5 7 1 — Sihtotstarbelised tulud, näiteks tulu fondidelt, toetused, kinked ja annakud, kaasa arvatud iga institutsiooni sihtotstarbelised tulud — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

0,00

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punkti d kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Artikkel 5 7 2 — Teise institutsiooni nimel tehtud hoolekandekulude tagasimaksed

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

0,00

Märkused

Artikkel on ette nähtud teise institutsiooni nimel tehtud hoolekandekulude tagasimaksetest laekuvate tulude kirjendamiseks.

Artikkel 5 7 3 — Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

3 476 281,00

Peatükk 5 8 — Mitmesugused hüvitised

Artikkel 5 8 1 — Tulud laekunud kindlustushüvitistest — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

179 793,00

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Artikkel hõlmab ka õnnetusjuhtumitesse sattunud ametnike palga tagasimakseid kindlustusseltsidelt.

Jaotis 6 — Liidu kokkulepete ja programmidega seotud osa- ja tagasimaksed

Peatükk 6 6 — Muud osa- ja tagasimaksed

Artikkel 6 6 0 — Muud osa- ja tagasimaksed

Punkt 6 6 0 0 — Muud sihtotstarbelised osa- ja tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

11 848 214,00

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 kohaselt on punkt ette nähtud selliste tulude kirjendamiseks, mida ei nähta ette jaotise 6 teistes osades ja mida kasutatakse täiendavate assigneeringutena nende kulutuste rahastamisel, milleks nimetatud tulud on sihtotstarbeliselt määratud.

Punkt 6 6 0 1 — Muud sihtotstarbeta osa- ja tagasimaksed

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

 

Jaotis 9 — Mitmesugused tulud

Peatükk 9 0 — Mitmesugused tulud

Artikkel 9 0 0 — Mitmesugused tulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Eelarve 2016

Täitmine 2015

1 000

1 000

937 952,00

Märkused

Artikkel on ette nähtud mitmesuguste tulude kirjendamiseks.

Artiklis sisalduvate laenu- ja üürikulude ning -tulude, samuti teenuste osutamise kulude ja tulude üksikasjad tuuakse ära käesoleva eelarve lisas.

Kulud — Kulud

Jaotis 1 — Institutsiooni heaks töötavate isikute kulud

Peatükk 1 0 — Institutsiooni liikmed

Artikkel 1 0 0 — Palgad ja hüvitised

Punkt 1 0 0 0 — Palgad

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

75 020 000

72 520 000

71 860 133,95

Märkused

Assigneering on ette nähtud parlamendiliikmete põhimäärusega sätestatud palkadeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artiklid 9 ja 10.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 1 ja 2.

Punkt 1 0 0 4 — Tavalised reisikulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

69 200 000

73 340 000

71 418 750,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud reisi- ja elamiskulude hüvitamiseks seoses töökohta ja sealt tagasi sõitmise ning muude ametireisidega.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 25 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 20.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 10–21 ja 24.

Punkt 1 0 0 5 — Muud reisikulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

6 000 000

7 050 000

5 550 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud täiendavate reisikulude ja parlamendiliikme valimisriigis sooritatud reiside kulude hüvitamiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 1 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 20.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 22 ja 23.

Punkt 1 0 0 6 — Üldkulude hüvitis

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

39 886 000

39 715 000

38 754 450,55

Märkused

Assigneering on ette nähtud parlamendiliikmete tööülesannetest tulenevateks kuludeks vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmetele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 75 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 20.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 25–28.

Punkt 1 0 0 7 — Ametiülesannete täitmisega seotud hüvitised

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

181 500

181 500

175 257,06

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi presidendi ametiülesannetega seotud kindlaksmääratud suurusega elamis- ja esinduskulude hüvitiste katmiseks.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 20.

Juhatuse 17. juuni 2009. aasta otsus.

Artikkel 1 0 1 — Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse meetmed

Punkt 1 0 1 0 — Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

3 097 000

3 058 000

2 191 208,67

Märkused

Assigneering on ette nähtud parlamendiliikmete õnnetusjuhtumikindlustuseks, ravikulude hüvitamiseks ja isiklike asjade kaotuse või varguse kindlustuseks.

Assigneering on ette nähtud ka parlamendiliikmete kindlustamiseks ja abistamiseks, kui neil on vaja ametisõitude ajal kodumaale tagasi pöörduda seetõttu, et nad haigestuvad raskelt, nendega juhtub õnnetus või kui nende reisi tõrgeteta kulgu häirivad ettenägematud asjaolud. Abi hõlmab tagasitoimetamise korraldamist ja sellega seotud kulude hüvitamise kohustuse ülevõtmist.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 60 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artiklid 18 ja 19.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 3–9 ja 29.

Euroopa Liidu ametnike õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuse ühine eeskiri.

Euroopa Ühenduse ametnike ravikindlustuse ühine eeskiri.

Komisjoni otsus, mis käsitleb ravikulude hüvitamise üldisi rakendussätteid.

Punkt 1 0 1 2 — Puudega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

775 000

798 000

653 406,83

Märkused

Assigneering on ette nähtud teatavateks kuludeks, mis on vajalikud selleks, et anda abi raske puudega parlamendiliikmele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artikkel 30.

Artikkel 1 0 2 — Üleminekuhüvitised

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

930 000

1 770 000

9 544 350,06

Märkused

Assigneering on ette nähtud parlamendiliikme ametiaja lõppemisel makstavateks üleminekutoetusteks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 13.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 45–48 ja 77.

Artikkel 1 0 3 — Pensionid

Punkt 1 0 3 0 — Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

11 450 000

11 450 000

10 675 653,64

Märkused

Assigneering on ette nähtud vanaduspensioni maksmiseks pärast parlamendiliikme ametiaja lõppu.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 150 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artikkel 75, ning Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskirja III lisa.

Punkt 1 0 3 1 — Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

303 000

291 000

281 721,32

Märkused

Assigneering on ette nähtud pensioni maksmiseks parlamendiliikmetele, kellel tuvastatakse invaliidsus ametiaja jooksul.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artikkel 75, ning Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskirja II lisa.

Punkt 1 0 3 2 — Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

2 313 000

2 458 000

2 207 741,36

Märkused

Assigneering on ette nähtud toitjakaotuspensioni ja/või orvupensioni maksmiseks parlamendiliikmete või endiste parlamendiliikmete surma korral.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 15 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artikkel 75, ning Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskirja I lisa.

Punkt 1 0 3 3 — Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

3 178,74

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsiooni sissemakseteks parlamendiliikmete täiendavasse vabatahtlikku pensioniskeemi.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 500 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 27.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artikkel 76, ning Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskirja VII lisa.

Artikkel 1 0 5 — Keele- ja arvutikursused

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

670 000

650 000

600 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud parlamendiliikmete keele- ja arvutikursuste kuludeks.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artikkel 44.

Juhatuse 4. mai 2009. aasta otsus parlamendiliikmete keele- ja arvutikursuste kohta.

Artikkel 1 0 9 — Määratlemata otstarbega assigneering

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsiooni liikmetele tehtavate väljamaksete võimaliku korrigeerimisega seotud kuludeks.

Assigneering on määratlemata otstarbega ja seda võib kasutada ainult pärast selle ümberpaigutamist muudele eelarveridadele kooskõlas finantsmäärusega.

Peatükk 1 2 — Ametnikud ja ajutised töötajad

Artikkel 1 2 0 — Töötasu ja muud õigused

Punkt 1 2 0 0 — Töötasu ja hüvitised

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

638 333 000

623 007 500

594 444 744,13

Märkused

Assigneering on peamiselt ette nähtud ametikohtade loetelus sisalduvatel ametikohtadel töötavate ametnike ning ajutiste töötajatega seotud järgmisteks kuludeks:

palgad, hüvitised ja palgaga seotud väljamaksed;

ravikindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus, kutsehaiguskindlustus ja muud sotsiaalkindlustuskulud;

kindlasummalised ületunnitasud;

mitmesugused hüvitised ja toetused;

ametnike või ajutiste töötajate, nende abikaasade ja ülalpeetavate reisikulude hüvitamine nende sõitmisel teenistuskohast päritolukohta;

töötasule ja tasude osalisele ülekandmisele teenistuskoha asukohariigist erinevasse riiki kohaldatavatest paranduskoefitsientidest tingitud kulud;

ajutiste töötajate töötuskindlustus ja institutsiooni maksed, mis võimaldavad ajutistel töötajatel luua või säilitada pensioniõigused nende päritoluriigis.

Assigneering on ette nähtud ka Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi spordikeskustes aset leidvate õnnetusjuhtumitega seotud kindlustusmakseteks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 300 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Punkt 1 2 0 2 — Tasustatav ületunnitöö

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

135 000

248 000

66 500,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud ületunnitöö tasustamise kuludeks vastavalt ülalnimetatud sätetele.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Punkt 1 2 0 4 — Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

2 950 000

2 950 000

2 560 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

ametnike ja ajutiste töötajate (ning nende pereliikmete) sõidukulud, mis hüvitatakse teenistusse asumise, teenistusest lahkumise või teisele ametikohale üleviimise korral, kui muutub töökoha asukoht;

sisseseadmis- ja ümberasumistoetused ning kolimiskulud, mida makstakse ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kes on sunnitud muutma elukohta seoses tööle asumisega, teisele ametikohale üleviimisega, kui muutub töökoha asukoht, või institutsioonist lahkumise ja mujale elama asumisega;

päevaraha, mida makstakse ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kes tõendavad, et olid sunnitud vahetama elukohta seoses tööle asumisega või teisele ametikohale üleviimisega, kui muutus töökoha asukoht;

hüvitis katseajal olevatele ametnikele, kellega lõpetatakse töösuhe ilmse tööga toimetulematuse tõttu;

hüvitis ajutistele töötajatele, kui institutsioon lõpetab nendega töölepingu;

lepinguliste töötajate poolt liikmesriikide pensioniskeemi tehtud osamaksete ja liidu vastavasse skeemi tehtavate osamaksete vahe lepingu muutumisel.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Artikkel 1 2 2 — Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegsel lõpetamisel

Punkt 1 2 2 0 — Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

1 155 000

1 100 000

412 905,67

Märkused

Assigneering on ette nähtud hüvitiste maksmiseks:

ametnikele, kes on arvatud reservi seoses ametikohtade vähendamisega institutsioonis;

ametnikele, kes on saadetud puhkusele organisatsiooniliste vajaduste tõttu, mis on seotud uute pädevuste omandamisega institutsioonides;

fraktsioonide kõrgema astme ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes töötavad palgaastme AD 16 või AD 15 ametikohal ning vabastatakse teenistusest teenistuse huvides.

Assigneering katab samuti tööandjapoolse ravikindlustuse osamakse ja nendele hüvitistele kohaldatavatest paranduskoefitsientidest tingitud kahjud (v.a töötajate puhul, kelle suhtes kohaldatakse artiklit 42c ja kelle suhtes paranduskoefitsienti ei kohaldata).

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 41, 42c ja 50 ning IV lisa ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 48a.

Punkt 1 2 2 2 — Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste töötajate vanaduspensioni eriskeem

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

personalieeskirjade või nõukogu määruste (EÜ, Euratom, ESTÜ) nr 2689/95 ja (EÜ, Euratom) nr 1748/2002 alusel makstavad toetused;

tööandjapoolsed osamaksed hüvitiste saajate ravikindlustusse;

mitmesugustele hüvitistele kohaldatavate paranduskoefitsientide mõju.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 72.

Nõukogu 17. novembri 1995. aasta määrus (EÜ, Euratom, ESTÜ) nr 2689/95, millega kehtestatakse erimeetmed Euroopa ühenduste ajutiste töötajate teenistuse lõpetamiseks Austria, Soome ja Rootsi ühinemise tõttu (EÜT L 280, 23.11.1995, lk 4).

Nõukogu 30. septembri 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1748/2002, millega kehtestatakse erimeetmed Euroopa Parlamendi koosseisulisele ametikohale määratud Euroopa ühenduste ametnike ja Euroopa Parlamendi poliitiliste fraktsioonide ajutiste töötajate teenistuse lõpetamiseks seoses institutsiooni reformiga (EÜT L 264, 2.10.2002, lk 9).

Peatükk 1 4 — Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

Artikkel 1 4 0 — Muud teenistujad ja koosseisuvälised isikud

Punkt 1 4 0 0 — Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

43 915 000

41 867 289

38 317 487,57

Märkused

Assigneering on peamiselt ette nähtud järgmisteks kuludeks, välja arvatud kulud, mis on seotud turvalisuse eest vastutavas peadirektoraadis töötavate muude teenistujatega, kelle tööülesanded on seotud inimeste ja vara kaitsmise, infoturbe ja riskihindamisega, ning kulud, mis on seotud muude teenistujatega, kes töötavad peasekretariaadis autojuhtidena või tagavad selle töö koordineerimise:

muude teenistujate, sealhulgas lepinguliste töötajate ja erinõunike (Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste tähenduses) töötasud (sealhulgas toetused ja hüvitised), tööandja sissemaksed mitmesugustesse sotsiaalkindlustusskeemidesse, millest suurem osa tehakse ühenduse sotsiaalkindlustusskeemi, ning kulud, mis tulenevad kohanduskoefitsientide kohaldamisest nimetatud teenistujate tööasude suhtes;

ajutiselt teistest asutustest tööle võetud töötajate töötasud;

individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti väljastatud arved niisuguste teenistujate töölevõtmiseks, kelle ülesanne on Euroopa Parlamendi teenistujate haldusdokumentidega (eelkõige töötushüvitised, pensioniõigused jne) tegelemine.

Osa nendest assigneeringutest tuleb kasutada puudega lepinguliste töötajate töölevõtmiseks vastavalt juhatuse 7. ja 9. juuli 2008. aasta otsusele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 3 000 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused (jaotised IV, V ja VI).

Üldised rakendussätted, mis käsitlevad konkursse ja valikumenetlusi ning ametnike ja muude teenistujate töölevõtmist ja nende palgaastme määramist Euroopa Parlamendis (Euroopa Parlamendi peasekretäri 17. oktoobri 2014. aasta otsus).

Punkt 1 4 0 1 — Muud teenistujad — Turvalisus

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

24 962 000

22 433 711

17 222 235,00

Märkused

Uus punkt

Assigneering on peamiselt ette nähtud järgmisteks kuludeks, mis on seotud turvalisuse eest vastutavas peadirektoraadis töötavate muude teenistujatega, kelle tööülesanded on seotud inimeste ja vara kaitsmise, infoturbe ja riskihindamisega:

lepinguliste töötajate ja lepinguliste abiteenistujate töötasud, sh hüvitised ja toetused, ning kulud, mis tulenevad kohanduskoefitsientide kohaldamisest nimetatud teenistujate töötasude suhtes;

ajutiselt teistest asutustest tööle võetud töötajate töötasud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused (jaotis IV).

Üldised rakendussätted, mis käsitlevad konkursse ja valikumenetlusi ning ametnike ja muude teenistujate töölevõtmist ja nende palgaastme määramist Euroopa Parlamendis (Euroopa Parlamendi peasekretäri 17. oktoobri 2014. aasta otsus).

Punkt 1 4 0 2 — Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

6 100 000

 

 

Märkused

Uus punkt

Assigneering on peamiselt ette nähtud järgmisteks kuludeks, mis on seotud muude teenistujatega, kes töötavad peasekretariaadis autojuhtidena või tagavad selle töö koordineerimise:

lepinguliste töötajate ja lepinguliste abiteenistujate töötasud, sh hüvitised ja toetused, ning kulud, mis tulenevad kohanduskoefitsientide kohaldamisest nimetatud teenistujate töötasude suhtes;

ajutiselt teistest asutustest tööle võetud töötajate töötasud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused (jaotis IV).

Üldised rakendussätted, mis käsitlevad konkursse ja valikumenetlusi ning ametnike ja muude teenistujate töölevõtmist ja nende palgaastme määramist Euroopa Parlamendis (Euroopa Parlamendi peasekretäri 17. oktoobri 2014. aasta otsus).

Punkt 1 4 0 4 — Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

6 806 500

7 185 000

6 379 886,24

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

praktikantide valiku, töölevõtmise ja vastuvõtmise kulud;

kõrgharidusega praktikantide rahalised õigused (stipendiumid), sh ühelt poolt majapidamistoetus ja teiselt poolt puudega inimestele makstav lisatoetus (kuni 50% stipendiumist);

õppepraktikal olevatele isikutele makstavad hüvitised,

praktikantide sõidukulud;

praktikantide õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustuse kulud;

Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide või muude riikide avaliku sektori vahelise personalivahetusega seotud kulude katmine vastavalt eeskirjadele;

kulud, mis on seotud riiklike ekspertide lähetamisega Euroopa Parlamenti, sh toetused ja sõidukulud;

riikide lähetatud ekspertide õnnetusjuhtumikindlustus;

õppekülastuste hüvitis;

tõlkidele ja tõlkijatele koolituste korraldamine, sealhulgas koostöös konverentsitõlke koolitusasutuste ja tõlkealast koolitust pakkuvate ülikoolidega, samuti stipendiumid tõlkide ja tõlkijate koolituseks ning erialaseks täiendusõppeks, õppematerjalide hankimine ja sellega seotud kulud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ametnike ja fraktsioonide ajutiste teenistujate riikide valitsusasutuste, viimastega võrdsustatavate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide juurde tööle lähetamise eeskiri (juhatuse 7. märtsi 2005. aasta otsus).

Ekspertide Euroopa Parlamenti tööle lähetamise eeskiri (juhatuse 4. mai 2009. aasta otsus).

Euroopa Parlamendi peasekretariaadi praktika ja õppekülastuste sise-eeskiri (Euroopa Parlamendi peasekretäri 1. veebruari 2013. aasta otsus).

Punkt 1 4 0 5 — Suulise tõlke kulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

45 785 000

45 125 000

46 423 856,43

Märkused

Uus punkt, varem punkt 1 4 0 2

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

Euroopa Parlamendi poolt iseenda tarbeks või muude institutsioonide või asutuste tarbeks korraldatud koosolekute jaoks, kus Euroopa Parlamendi tõlgid (ametnikud või ajutised teenistujad) ei saa vajalikke teenuseid osutada, palgatud lepinguliste tõlkide tasud ja asjaomased hüvitised, sotsiaalkindlustusmaksed, sõidukulud ja muud kulud;

ülalnimetatud koosolekutel, kus Euroopa Parlamendi ametnikud, ajutised teenistujad või muud teenistujad ei saa vajalikke teenuseid osutada, rakendatavate konverentsikorraldusettevõtjate, tehnikute ja administraatorite teenustega seotud kulud;

kulud seoses teenustega, mida Euroopa Parlamendile osutavad muude piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste institutsioonide tõlgid;

kulud, mis on seotud suulise tõlkega seotud tegevusega, eelkõige koosolekute ettevalmistamise ning tõlkide koolitamise ja valimisega.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 4 830 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

28. juuli 1999. aasta kokkulepe, millega määratakse kindlaks konverentsitõlkide töötingimused ja rahalised tasud (ja selle rakendussätted), koos sellele 13. oktoobril 2004. aastal lisatud märkustega, ja mida on muudetud 31. juulil 2008. aastal.

Punkt 1 4 0 6 — Vaatlejad

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vaatlejatega seotud kulude katmiseks vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artiklile 13.

Artikkel 1 4 2 — Välistõlketeenused

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

8 196 000

8 890 000

8 274 845,04

Märkused

Assigneering on ette nähtud mittekoosseisuliste töövõtjate tehtavate tõlke-, trüki-, kodeerimis- ja tehnilisteks abitöödeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 135 000 eurot.

Peatükk 1 6 — Institutsiooni heaks töötavate isikute muud kulud

Artikkel 1 6 1 — Personalijuhtimise kulud

Punkt 1 6 1 0 — Töölevõtmise kulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

214 000

254 000

215 980,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

otsuse 2002/621/EÜ artiklis 3 sätestatud konkursside korraldamise kulud ning intervjuule ja meditsiinilisele läbivaatusele kutsutud kandidaatide reisi- ja elamiskulud;

teenistujate valimise menetluste korralduskulud.

Põhjendatud juhtudel ja pärast Euroopa Personalivaliku Ametiga konsulteerimist võib assigneeringut kasutada institutsiooni enda korraldatud konkurssideks.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31, artikkel 33 ja III lisa.

Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, kohtu, kontrollikoja, majandus- ja sotsiaalkomitee, regioonide komitee ja Euroopa ombudsmani 25. juuli 2002. aasta otsus 2002/620/EÜ Euroopa ühenduste personalivaliku ameti asutamise kohta (EÜT L 197, 26.7.2002, lk 53) ja Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni peasekretäride ja Euroopa Kohtu kohtusekretäri ning kontrollikoja, majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komitee peasekretäride ja Euroopa ombudsmani esindaja 25. juuli 2002. aasta otsus 2002/621/EÜ Euroopa ühenduste personalivaliku ameti organisatsiooni ja tegevuse kohta (EÜT L 197, 26.7.2002, lk 56).

Punkt 1 6 1 2 — Täiendusõpe

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

5 515 000

6 200 000

4 950 971,49

Märkused

Assigneering on ette nähtud selliste koolituste kulude katmiseks, mille eesmärk on suurendada töötajate teadmisi ja oskusi ning institutsiooni töö tulemuslikkust ja tõhusust, näiteks ametlike töökeelte kursuste kaudu.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 24a.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Artikkel 1 6 3 — Toetusmeetmed institutsiooni teenistujatele

Punkt 1 6 3 0 — Sotsiaalhoolekanne

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

768 000

784 000

485 584,20

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

järgmistesse kategooriatesse kuuluvate inimeste abistamine institutsioonidevahelise puudega inimeste abistamispoliitika raames:

aktiivses teenistuses ametnikud ja ajutised teenistujad,

aktiivses teenistuses ametnike ja ajutiste teenistujate abikaasad,

ülalpeetavad lapsed Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjades määratletud tähenduses,

puudest tingitud ning vajalikuks tunnistatud, dokumentaalselt tõendatud ja ühisest ravikindlustusskeemist mittehüvitatavate mittemeditsiiniliste kulude tagasimaksed eelarve võimaluste piires, kui elukoha- või päritoluriigis kehtivad õigused on ammendatud;

meetmed eriti raskes olukorras ametnike ja muude teenistujate abistamiseks;

toetus personalikomiteele ning sotsiaalhoolekande ettenägematud kulud. Sotsiaaltegevuses osalejatele personalikomitee poolt tehtavate maksete või hüvitatavate kulude eesmärk on rahastada tegevusi, millel on sotsiaalne, kultuuriline või keeleline mõõde, kuid üksikutele töötajatele või leibkondadele toetusi ei maksta;

muud institutsiooni tasandil või institutsioonidevahelisel tasandil võetavad sotsiaalsed meetmed, mille eesmärk on ametnike ja teenistujate integreerimine;

niisuguste konkreetsete mõistlike abinõude (eelkõige isiklik abi töökohal või lähetuses viibimisel) rahastamine või selliste meditsiiniliste ja sotsiaalsete analüüside kulude katmine, mida pakutakse puudega ametnikele ja muudele teenistujatele ning puudega praktikantidele või sellistele puudega ametnikele ja muudele teenistujatele, kelle töölevõtmismenetlus on pooleli, ning puudega praktikantidele, kelle valikumenetlus alles kestab, personalieeskirjade artiklit 1d kohaldades.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 50 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 1d, artikli 9 lõike 3 kolmas lõik ja artikkel 76

Punkt 1 6 3 1 — Liikuvus

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

700 000

754 000

636 049,44

Märkused

Assigneering on ette nähtud liikuvuskavaga seotud kuludeks eri töökohtades.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Punkt 1 6 3 2 — Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

230 000

238 000

198 962,27

Märkused

Assigneering on ette nähtud eri rahvusest teenistujate vahel sotsiaalsete suhete edendamiseks ja selle rahaliseks toetamiseks, näiteks toetusteks töötajate klubidele, spordiühingutele, kultuuriühingutele jms, samuti alalise vaba aja keskuse (kultuuri- ja spordiüritused, hobid, restoran) kulude osamaksuks.

Assigneeringust rahastatakse ka toetust institutsioonidevahelisele ühiskondlikule tegevusele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 600 000 eurot.

Artikkel 1 6 5 — Kõiki institutsiooni heaks töötavaid isikuid puudutavad meetmed

Punkt 1 6 5 0 — Meditsiiniteenistus

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

1 275 000

1 250 000

1 095 232,08

Märkused

Assigneering on ette nähtud meditsiiniteenistuse tegevuskuludeks Euroopa Parlamendi kolmes töökohas, sealhulgas materjalide, ravimite jms hankimiseks, ennetuslike arstlike läbivaatuste kuludeks, invaliidsuskomisjoni halduskuludeks ning kulutusteks üldarsti ettekirjutuse kohaselt väljastpoolt saadava eriarstiabi eest.

Samuti kaetakse assigneeringust teatavate meditsiiniliselt vajalike töövahendite hankimise kulud ning teenuseosutamislepingute alusel või lühiajaliselt asendajatena töötavate meditsiini- ja parameditsiinitöötajatega seotud kulud.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

Punkt 1 6 5 2 — Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

1 380 000

1 365 000

3 500 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide ja sööklate haldus- ning tegevuskuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 70 000 eurot.

Punkt 1 6 5 4 — Lastehoiuasutused

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

7 162 500

6 727 500

6 167 701,36

Märkused

Assigneering on ette nähtud lasteaia ja lepinguliste lastesõimede üldkulude Euroopa Parlamendi osamakseteks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 3 400 000 eurot.

Punkt 1 6 5 5 — Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa koolidele (2. tüüp)

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

295 000

200 000

285 000,00

Märkused

Komisjoni 1. augusti 2013. aasta otsuse C(2013)4886 rakendamine (ELT C 222, 2.8.2013, lk 8).

Assigneeringust rahastatakse Euroopa Parlamendi toetust nendele 2. tüübi Euroopa koolidele, mille on akrediteerinud Euroopa Koolide kuratoorium, või hüvitatakse komisjonile toetus, mille komisjon maksis Euroopa Koolide kuratooriumi poolt akrediteeritud 2. tüüpi Euroopa koolidele Euroopa Parlamendi nimel. Sellega kaetakse nendes koolides käivate Euroopa Parlamendi koosseisuliste töötajate lastega seotud kulud.

Jaotis 2 — Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

Märkused

Kuna kindlustusettevõtjad ei kata enam Euroopa Parlamendi hoonete osas töövaidluste ja terrorirünnakutega seotud riske, tuleb need riskid katta Euroopa Liidu üldeelarvest.

Seetõttu rahastatakse selle jaotise assigneeringutest kõiki töövaidlustest ja terrorirünnakutest põhjustatud kahjudega seotud kulusid.

Peatükk 2 0 — Hooned ja nendega seotud kulud

Artikkel 2 0 0 — Hooned

Punkt 2 0 0 0 — Üür

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

37 169 000

33 058 000

28 433 672,09

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi kasutatavate hoonete või hooneosade üürikuludeks.

Samuti kaetakse sellest hoonetega seotud maksud. Üürikulud arvutatakse 12 kuu kohta kehtivate või ettevalmistatavate üürilepingute alusel, milles üldjuhul on sätestatud ka seos elukallidus- või ehitushinnaindeksiga.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 1 500 000 eurot.

Liikmesriikide või nende avalik-õiguslike asutuste või üksuste rahaline osalus maa ja hoonete ostmise või kasutamisega seotud kulude ja nendega seotud tasude, samuti institutsiooni hoonetega ja rajatistega seotud kulude rahastamise või hüvitamise kujul loetakse sihtotstarbeliseks välistuluks finantsmääruse artikli 21 lõike 2 tähenduses.

Punkt 2 0 0 1 — Liisingumaksed

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

77 584 999,73

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete või hooneosade iga-aastasteks liisingumakseteks vastavalt kehtivatele või ettevalmistatavatele lepingutele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 50 000 eurot.

Liikmesriikide või nende avalik-õiguslike asutuste või üksuste rahaline osalus maa ja hoonete ostmise või kasutamisega seotud kulude ja nendega seotud tasude, samuti institutsiooni hoonetega ja rajatistega seotud kulude rahastamise või hüvitamise kujul loetakse sihtotstarbeliseks välistuluks finantsmääruse artikli 21 lõike 2 tähenduses.

Punkt 2 0 0 3 — Kinnisvara soetamine

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kinnisvara soetamisega seotud kuludeks. Kinnistute ja nende arendamisega seotud toetusi käsitletakse vastavalt finantsmäärusele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 1 000 000 eurot.

Liikmesriikide või nende avalik-õiguslike asutuste või üksuste rahaline osalus maa ja hoonete ostmise või kasutamisega seotud kulude ja nendega seotud tasude, samuti institutsiooni hoonetega ja rajatistega seotud kulude rahastamise või hüvitamise kujul loetakse sihtotstarbeliseks välistuluks finantsmääruse artikli 21 lõike 2 tähenduses.

Punkt 2 0 0 5 — Hoonete ehitus

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

32 970 000

15 770 000

19 569 857,83

Märkused

Punkt on ette nähtud hoonete ehituseks (ehitustööd, uuringutasud, hoonete kasutuselevõtuks vajalikud esmased viimistlusvahendid ja sisseseade ja kõik sellega seotud kulud) mõeldud võimalike assigneeringute kirjendamiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Liikmesriikide või nende avalik-õiguslike asutuste või üksuste rahaline osalus maa ja hoonete ostmise või kasutamisega seotud kulude ja nendega seotud tasude, samuti institutsiooni hoonetega ja rajatistega seotud kulude rahastamise või hüvitamise kujul loetakse sihtotstarbeliseks välistuluks finantsmääruse artikli 21 lõike 2 tähenduses.

Punkt 2 0 0 7 — Ruumide sisustamine

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

85 550 000

57 045 440

44 515 781,85

Märkused

Assigneering on ette nähtud sisustustööde ja sellega seotud muude tööde kuludeks, sh arhitektide või inseneride tasudeks jms.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 600 000 eurot.

Liikmesriikide või nende avalik-õiguslike asutuste või üksuste rahaline osalus maa ja hoonete ostmise või kasutamisega seotud kulude ja nendega seotud tasude, samuti institutsiooni hoonetega ja rajatistega seotud kulude rahastamise või hüvitamise kujul loetakse sihtotstarbeliseks välistuluks finantsmääruse artikli 21 lõike 2 tähenduses.

Punkt 2 0 0 8 — Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

5 114 000

5 256 000

4 116 976,99

Märkused

Assigneering on ette nähtud kinnisvarahaldusega seotud kulude katmiseks, mida ei ole selle peatüki teistes artiklites eraldi välja toodud, nt:

jäätmekäitlus ja -töötlus,

kohustuslik kontroll, kvaliteedikontroll, ekspertiisid, auditid, täitmise järelevalve jne,

tehniline raamatukogu,

haldustugi (building helpdesk),

hooneplaanide haldus ja teabealane tugi,

muud kulud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 50 000 eurot.

Artikkel 2 0 2 — Hoonetega seotud kulud

Punkt 2 0 2 2 — Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

59 440 000

62 944 000

55 608 835,44

Märkused

Assigneering on mõeldud Euroopa Parlamendi kasutatavate talle kuuluvate või üüritud hoonete (ruumid ja tehnilised seadmed) korrashoiu, hoolduse, käitamise ja puhastusega seotud kulude katmiseks vastavalt kehtivatele lepingutele.

Enne lepingute uuendamist või sõlmimist konsulteerib institutsioon saavutatud lepingutingimuste osas (hinnad, valitud vääring, indekseerimine, kestus, muud tingimused) teiste institutsioonidega, võttes arvesse finantsmääruse artiklit 104.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 200 000 eurot.

Punkt 2 0 2 4 — Energiatarbimine

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

16 690 000

19 660 000

16 058 031,06

Märkused

Assigneering on ette nähtud eelkõige vee-, gaasi-, elektrienergia- ja küttekuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 000 eurot.

Punkt 2 0 2 6 — Hoonete turvalisus ja valve

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

18 420 000

16 760 000

18 844 027,40

Märkused

Assigneering on eelkõige ette nähtud Euroopa Parlamendi kolme alalise töökoha ja liidus asuvate infobüroode ning kolmandates riikides asuvate büroode turvalisuse ja valve kuludeks.

Enne lepingute uuendamist või sõlmimist konsulteerib institutsioon saavutatud lepingutingimuste osas (hinnad, valitud vääring, indekseerimine, kestus, muud tingimused) teiste institutsioonidega, võttes arvesse finantsmääruse artiklit 104.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 120 000 eurot.

Punkt 2 0 2 8 — Kindlustus

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

784 000

680 000

636 941,05

Märkused

Assigneering on ette nähtud kindlustusmakseteks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 50 000 eurot.

Peatükk 2 1 — Arvutisüsteemid, seadmed ja vallasvara

Märkused

Hangete puhul konsulteerib institutsioon saavutatud lepingutingimuste osas teiste institutsioonidega.

Artikkel 2 1 0 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid

Punkt 2 1 0 0 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

24 920 000

25 310 000

24 431 283,98

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarkvara hankimise, rentimise, korrashoiu ja hoolduse kuludeks ning kulutusteks, mida tehakse teenindus- ja nõustamisettevõtjatelt Euroopa Parlamendi arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemide tõrgeteta tööks vajalike tavapäraste tööde sisseostmiseks. Need kulud puudutavad eelkõige andmetöötlus- ja telekommunikatsioonikeskuse süsteeme, osakondade arvutitega varustamist ja võrgu haldamist.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 184 200 eurot.

Punkt 2 1 0 1 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

18 382 000

19 029 000

15 985 141,04

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarkvara hankimise, rentimise, korrashoiu ja hoolduse kuludeks ning kulutusteks, mida tehakse teenindus- ja nõustamisettevõtjatelt Euroopa Parlamendi arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemide infrastruktuuride haldamiseks ja korrashoidmiseks vajalike tavapäraste tööde sisseostmiseks. Need kulud puudutavad eelkõige võrkude, elektrikaablite, telekommunikatsioonisüsteemide, töökohtade varustuse ja hääletussüsteemidega seotud infrastruktuure.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 165 000 eurot.

Punkt 2 1 0 2 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

13 588 000

14 170 985

13 370 460,21

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarkvara hankimise, rentimise, korrashoiu ja hoolduse kuludeks ning kulutusteks, mida tehakse teenindus- ja nõustamisettevõtjatelt Euroopa Parlamendi arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemide kasutajate abistamiseks ja toetamiseks vajalike tavapäraste tegevuste sisseostmiseks. Need kulud puudutavad eelkõige parlamendiliikmetele ja teistele kasutajatele mõeldud tugiteenuseid, eelkõige haldus-, õigusloome- ja kommunikatsioonialaste rakenduste jaoks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Punkt 2 1 0 3 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

23 139 400

24 788 302

25 259 382,50

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarkvara hankimise, rentimise, korrashoiu ja hoolduse ning nendega seotud tööde kulude katmiseks ning kulutusteks, mida tehakse teenindus- ja nõustamisettevõtjatelt institutsiooni info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamiseks vajalike tavapäraste tegevuste sisseostmiseks. Need kulud on eeskätt seotud parlamendiliikmetele ja teabevahetuseks mõeldud rakenduste ning haldus- ja õigusloomealaste rakendustega.

Assigneering on ette nähtud ka institutsioonide keelealase koostöö raames vastavalt institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tõlke komitee otsustele ühiselt rahastatavate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahenditega seotud kulude katmiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 32 000 eurot.

Punkt 2 1 0 4 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

22 023 500

21 824 135

23 291 216,22

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarkvara hankimise kuludeks ning kulutusteks, mida tehakse teenindus- ja nõustamisettevõtjatelt Euroopa Parlamendi arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemide infrastruktuuridesse tehtavate investeeringutega seotud teenuste sisseostmiseks. Investeeringud puudutavad eelkõige andmetöötlus- ja telekommunikatsioonikeskuse süsteeme, võrke, elektrikaableid ja videokonverentsisüsteeme.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 9 000 eurot.

Punkt 2 1 0 5 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

28 086 500

25 549 621

14 417 285,70

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarkvara hankimise kuludeks ning kulutusteks, mida tehakse teenindus- ja nõustamisettevõtjatelt olemasolevatesse ja uutesse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia projektidesse tehtavate investeeringutega seotud teenuste sisseostmiseks. Need investeeringud puudutavad eelkõige parlamendiliikmetele mõeldud rakendusi, õigusloome-, haldus-, finants- ja kommunikatsioonivaldkonna rakendusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia haldamise rakendusi.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 2 600 eurot.

Artikkel 2 1 2 — Mööbel

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

6 005 000

6 014 000

2 415 168,52

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli, sealhulgas ergonoomilise büroomööbli hankimiseks, rentimiseks, korrashoiuks ja parandustöödeks, samuti kulunud ja kasutamiskõlbmatu mööbli ning bürooseadmete väljavahetamiseks. Assigneering on samuti ette nähtud Euroopa Parlamendi mööblivarude haldamise mitmesuguste kulude katmiseks.

Samuti on assigneering ette nähtud kunstiteoste ja erivahendite hankimiseks ning nendega seotud jooksvateks kuludeks, nagu eksperdi-, säilitamis-, raamimis-, restaureerimis-, puhastus-, kindlustus- ning eritranspordikuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Artikkel 2 1 4 — Tehniline varustus ja sisseseade

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

29 356 100

30 114 385

19 982 469,18

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmise tehnilise varustuse ja sisseseade soetamiseks, rentimiseks, hoolduseks ja remondiks, samuti haldamiseks:

kirjastamise, turvalisuse (sh infotehnoloogia tarkvara), toitlustamise, hoonete jms tehniline kohtkindel või teisaldatav varustus ja sisseseade;

trükikoja, telefoniteenuse, sööklate, kaupluste, turvateenistuse, konverentside tehnilise teenindamise, audiovisuaalsektori jms sisseseade;

erivahendid (elektroonilised, arvutitehnilised, elektrilised vahendid) ja nendega seotud sisseostetavad teenused;

taotluse alusel kahe täiendava telefoniliini paigaldamine parlamendiliikmete bürooruumidesse.

Assigneering on ette nähtud ka inventari edasimüügi jaoks tehtava reklaami ja mahakandmisega seotud kuludeks ning tehnilise abi (nõustamise) kuludeks väliseksperdi abi vajavate juhtumite puhul.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 35 000 eurot.

Artikkel 2 1 6 — Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu

Arvandmed

 

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

2 1 6

2 642 000

6 682 000

5 745 560,21

Reservid (10 0)

1 892 000

 

 

Kokku

4 534 000

6 682 000

5 745 560,21

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite (autod ja jalgrattad) hankimiseks, korrashoiuks, kasutamiseks ja remondiks ning autode, taksode, busside ja veoautode üürimiseks koos juhiga või ilma juhita, samuti asjakohasteks kindlustuskuludeks ning muudeks halduskuludeks. Sõidukipargi uuendamisel ning sõidukite hankimisel ja üürimisel eelistatakse keskkonda kõige vähem saastavaid sõidukeid, nt hübriidautosid.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 000 eurot.

Tingimused assigneeringute vabastamiseks reservist

Assigneeringud võib vabastada pärast juhatuse otsust seoses parlamendiliikmete transporditeenistuse institutsioonisiseseks muutmisega.

Peatükk 2 3 — Jooksvad halduskulud

Märkused

Hangete puhul konsulteerib institutsioon saavutatud lepingutingimuste osas teiste institutsioonidega.

Artikkel 2 3 0 — Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

1 440 500

1 756 000

1 406 201,94

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi, ümbrike, kontoritarvete, trükikoja ja paljundustöökodade varustuse jms ostmiseks, samuti sellega seotud halduskuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 2 500 eurot.

Artikkel 2 3 1 — Finantskulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

40 000

40 000

21 500,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakuludeks (teenustasud, vahendustasud, mitmesugused muud kulud) ja muudeks finantskuludeks, sh hoonete rahastamisega seotud lisakuludeks.

Artikkel 2 3 2 — Õigusabikulud ja kahjutasud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

1 110 000

1 110 000

870 825,70

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

Euroopa Liidu Kohtu, üldkohtu, Avaliku Teenistuse Kohtu või liikmesriikide kohtute poolt Euroopa Parlamendile määratavad võimalikud kohtukulud;

advokaatide palkamine Euroopa Parlamendi esindamiseks liidu ja liikmesriikide kohtutes ning juriidiliste nõustajate või ekspertide palkamine õigusteenistuse abistamiseks;

advokaaditasude hüvitamine distsiplinaarmenetluse ja sellega võrdväärsete menetluste raames;

kahjutasud ja intressid;

Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artiklite 91 and 92 (varem artiklid 69 ja 70) alusel sõlmitud vastastikustest kokkulepetest tulenevad hüvitised.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Artikkel 2 3 6 — Posti- ja kohaletoimetamiskulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

271 000

303 000

209 661,67

Märkused

Assigneering on ette nähtud riiklike postiteenistuste või kullerifirmade posti-, käitlemis- ja kättetoimetamistasudeks.

Samuti on see ette nähtud postiteenuste kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 2 500 eurot.

Artikkel 2 3 7 — Kolimiskulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

1 434 000

1 440 000

1 064 561,92

Märkused

Assigneering on ette nähtud kolimisfirmade või alltöövõtjate kaudu kasutatavate ajutiste töötajate teostatud kolimise ja sellega seotud tööde kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Artikkel 2 3 8 — Muud halduskulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

1 161 000

1 093 750

854 287,77

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

kindlustus, mis ei sisaldu muudes punktides;

saaliteenindajate, autojuhtide, vastuvõtulaua töötajate, laotöötajate, kolijate ning külastuste ja seminaride üksuse, Parlamentariumi, arstipunktide, turvateenistuse, hoonete korrashoiu üksuse töötajate ning mitmesuguste tehniliste teenistujate vormirõivaste hankimine ja korrashoid;

mitmesugused tegevus- ja halduskulud, sh individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametile seoses endiste parlamendiliikmete põhimäärusejärgse pensioniga makstud haldustasud ning kaupade või teenuste ost, mis ei sisaldu muudes punktides;

keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) tegevusega (teavituskampaaniad jm) seotud mitmesugused ostud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Artikkel 2 3 9 — EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

262 500

250 000

31 436,10

Märkused

Assigneering on ette nähtud EMASi tegevusega seotud kuludeks, mille eesmärk on parandada Euroopa Parlamendi keskkonnatoimet, sh edendada nimetatud tegevust, ning Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kavaga seotud kuludeks.

Jaotis 3 — Institutsiooni üldiste ülesannete täitmise kulud

Peatükk 3 0 — Koosolekud ja konverentsid

Artikkel 3 0 0 — Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

25 370 000

27 700 000

25 160 801,87

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsiooni töötajate, riikide lähetatud ekspertide, praktikantide ja institutsiooni kutsutud muude Euroopa Liidu või rahvusvaheliste institutsioonide töötajate ametialasteks sõitudeks nende töökoha ja Euroopa Parlamendi kolme töökoha (Brüssel, Luxembourg ja Strasbourg) vahel ning lähetusteks muudesse paikadesse peale parlamendi kolme töökoha. Assigneeringust kaetakse transpordikulud, päevaraha, majutuskulud ja ebamugaval ajal töötamise hüvitis. Samuti kaetakse sellest täiendavad kulud (sh sõidupiletite ja majutusbroneeringute tühistamise kulud, elektrooniliste arvete süsteemiga seotud kulud ja lähetuste kindlustusega seotud kulud).

Assigneering on ette nähtud ka töötajate lähetustega kaasneva süsinikuheite tasakaalustamise kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 240 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 71 ja VII lisa artiklid 11, 12 ja 13.

Artikkel 3 0 2 — Vastuvõtu- ja esinduskulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

1 015 000

1 388 000

790 910,91

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

institutsiooni vastuvõttudega seonduvad kulud, sh institutsiooni teaduslike ja tehnoloogiliste võimaluste hindamise üksuse (STOA) tegevusega seotud kulud ja institutsiooni liikmete esinduskulud,

presidendi esinduskulud seoses reisidega väljapoole Euroopa Parlamendi töökohti,

presidendi kantselei esinduskulud ja presidendi kantselei sekretariaadi kulude osamaks,

peasekretariaadi vastuvõttude ja esinduskulud, sh meenete ja medalite hankimine ametnike jaoks, kellel on täitunud 15- või 25-aastane teenistusaeg,

mitmesugused protokollist tulenevad kulud, nagu lipud, esitlusalused, kutsed, trükitud menüüd jne,

institutsiooni külastavate tähtsate isikute reisi- ja elamiskulud,

parlamendiliikmete ja teenistujate ametisõitudega seotud viisakulud,

vastuvõtu- ja esinduskulud ja muud Euroopa Parlamendi ametiülesannete täitmisega seotud parlamendiliikmete erikulud.

Artikkel 3 0 4 — Mitmesugused koosolekute kulud

Punkt 3 0 4 0 — Mitmesugused sisekoosolekute kulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

1 712 000

1 400 000

1 736 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsiooni koosolekutel pakutavate karastus- ja muude jookide ning kergete einete kuludeks, samuti nende teenustega seotud halduskuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Punkt 3 0 4 2 — Koosolekud, kongressid ja konverentsid

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

1 565 000

1 795 000

1 133 175,80

Märkused

Assigneering on ette nähtud eelkõige järgmisteks kuludeks:

väljaspool parlamendi töökohti toimuvate koosolekute korraldamise kulud (parlamendikomisjonid või nende delegatsioonid, fraktsioonid), sh vajaduse korral esinduskulud;

osamaksed rahvusvahelistele organisatsioonidele, millesse Euroopa Parlament või mõni selle organitest kuulub (Parlamentidevaheline Liit, Parlamentide Peasekretäride Assotsiatsioon, Parlamentidevahelise Liidu 12+ Grupp);

Euroopa Liidu reisilubade valmistamise kulude (seadmed, töötajad, tarvikud) parlamendipoolse osa hüvitamine komisjonile Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel sõlmitud teenuslepingu alusel vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokollile (artikkel 6), Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artiklile 23, liidu muude teenistujate teenistustingimuste artiklitele 11 ja 81 ning nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrusele (EL) nr 1417/2013, millega kehtestatakse Euroopa Liidu väljastatava reisiloa (laissez-passez) vorm (ELT L 353, 28.12.2013, lk 26).

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 20 000 eurot.

Punkt 3 0 4 3 — Parlamentaarsete assambleede korraldamise, parlamentidevaheliste delegatsioonide ja muude delegatsioonide muud kulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

1 005 000

1 100 000

430 151,67

Märkused

Assigneering on ette nähtud eelkõige sellisteks koosolekukuludeks, mida ei kaeta peatükist 1 0 ja artiklist 3 0 0, kui koosolekut korraldavad:

delegatsioonid AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees, Euronesti parlamentaarses assamblees ning nende organites;

Vahemere Liidu parlamentaarne assamblee (EMPA), selle komisjonid ja juhatus; kulutus hõlmab Euroopa Parlamendi sissemakset EMPA autonoomse sekretariaadi eelarvesse või kulude otsest hüvitamist ulatuses, mis kajastab Euroopa Parlamendi osa EMPA eelarves;

parlamentidevahelised delegatsioonid, ajutised delegatsioonid, parlamentaarsed ühiskomisjonid, parlamentidevahelised koostöökomisjonid ja parlamendi delegatsioonid WTOs, samuti WTO parlamentaarne konverents ja selle juhtkomitee.

Punkt 3 0 4 9 — Kulutused reisibüroo teenustele

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

2 160 000

2 040 000

1 919 152,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendiga lepingu sõlminud reisibüroo tegevusest tingitud kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 50 000 eurot.

Peatükk 3 2 — Eksperdiarvamused ja teave: hankimine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

Artikkel 3 2 0 — Eksperdiarvamuste hankimine

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

9 211 500

9 309 500

6 768 247,79

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

Euroopa Parlamendi organite, parlamendikomisjonide, parlamendi delegatsioonide ja administratsiooni jaoks läbiviidavateks uuringuteks ja muuks uurimistegevuseks (seminarid, ümarlauad, eksperdirühmad või kuulamised ja konverentsid) kvalifitseeritud ekspertide ja uurimisinstituutidega sõlmitavate lepingute kulud;

eriotstarbeliste teabeallikate, nt eriandmebaaside, nendega seotud kirjanduse või tehnilise toe omandamine või üürimine, kui see on vajalik eespool nimetatud eksperdilepingute täiendamiseks;

komisjonide, delegatsioonide ja uurimis- ning töörühmade koosolekutest ning seminaridest osa võtma kutsutud ekspertide ja muude isikute, sealhulgas Euroopa Parlamendile petitsioone esitanud isikute reisi-, elamis- ja muud kulud;

parlamendi sisemise ja välise teadustegevuse tulemusel koostatud väljaannete ja muude asjaomaste väljaannete institutsioonisiseselt ja üldsusele levitamise kulud (eelkõige internetis avaldamise, sisemiste andmebaaside, brošüüride ja väljaannete kaudu);

distsiplinaarnõukogu, finantsrikkumiste uurimise toimkonna jms organite tööst osa võtvate välisosalejatega seotud kulud.

Artikkel 3 2 1 — Euroopa Parlamendi uuringuteenistusele eksperdiarvamuste hankimine, raamatukogu ja arhiivid

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

8 314 000

8 829 000

6 995 311,01

Märkused

Assigneering on ette nähtud parlamendi uuringuteenuste peadirektoraadi tegevuseks, eelkõige järgmisteks kuludeks:

erieksperdiarvamuste hankimine ja parlamendi teadustegevuse toetamine (sh artiklid, uuringud, töötoad, seminarid, ümarlauad, eksperdirühmad ja konverentsid), mille võib vajadusel korraldada koostöös muude institutsioonide, rahvusvaheliste organisatsioonide, riikide parlamentide teadusosakondade ja raamatukogude, mõttekodade, teadusasutuste ja muude kvalifitseeritud ekspertidega;

erieksperdiarvamuste hankimine mõjuhinnangute / eel- ja järelhinnangute, Euroopa lisaväärtuse ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) valdkonnas;

raamatute, ajakirjade, ajalehtede, andmebaaside, uudisteagentuuride toodete omandamine või laenuks võtmine ja muud raamatukogu jaoks mõeldud eri vormis andmekandjatega seotud kulud, sh autoriõiguse, kvaliteedijuhtimise süsteemi, köitmiseks ja säilitamiseks vajalike materjalide ja tööde ning muude asjakohaste teenustega seotud kulud;

arhiveerimisega seotud sisseostetavate teenuste (korraldus, valimine, kirjeldamine, eri andmekandjatele ülekandmine, elektroonilisele kujule viimine, esmaste arhiiviallikate hankimine) kulud;

raamatukogundus- ja arhiivindusdokumentatsiooni ning meediaraamatukogu erimaterjalide hankimine, arendamine, sisseseadmine, kasutamine ja hooldus, sh elektrilised, elektroonilised ning arvutitehnilised vahendid ja/või süsteemid, samuti köitmiseks ja säilitamiseks vajalikud materjalid;

parlamendi sisemise ja välise teadustegevuse tulemusel koostatud väljaannete ja muude asjaomaste väljaannete institutsioonisiseselt ja üldsusele levitamise kulud (eelkõige internetis avaldamise, sisemiste andmebaaside, brošüüride ja väljaannete kaudu);

parlamendi uuringuteenuste peadirektoraadi korraldatud esitlustele, seminaridele, töötubadesse ja muudele üritustele osalema kutsutud ekspertide ja autorite sõidu-, elamis- ja muud kulud;

teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise üksuse (STOA) osalemine Euroopa ja rahvusvaheliste teadusasutuste tegevuses;

Euroopa Parlamendi kohustused, mis tulenevad rahvusvahelistest ja/või institutsioonidevahelistest koostöökokkulepetest, sh Euroopa Parlamendi rahaline toetus liidu ajalooarhiivide haldamise kulude katmiseks kooskõlas nõukogu määrusega (EMÜ, Euratom) nr 354/83.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 20 000 eurot.

Õiguslik alus

Nõukogu 1. veebruari 1983. aasta määrus (EMÜ, Euratom) nr 354/83, mis käsitleb Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ajalooarhiivide avalikkusele kättesaadavaks tegemist (EÜT L 45,15.12.1983, lk 1).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43).

Juhatuse 28. novembri 2001. aasta otsus üldsuse juurdepääsu korra kohta Euroopa Parlamendi dokumentidele, viimati muudetud 22. juunil 2011 (ELT C 216, 22.7.2011, lk 19).

Juhatuse 16. detsembri 2002. aasta otsus Euroopa Parlamendi arhiividele kohalduvate eeskirjade kohta, konsolideeritud 3. mail 2004.

Juhatuse 10. märtsi 2014. aasta otsus Euroopa Parlamendi liikmete ja endiste liikmete eraarhiivide omandamise korra kohta.

Nõukogu 17. märtsi 2015. aasta määrus (EL) 2015/496, millega muudetakse määrust (EMÜ, Euratom) nr 354/83 osas, mis käsitleb institutsioonide ajalooarhiivide üleandmist Firenzes asuvale Euroopa Ülikool-Instituudile.

Artikkel 3 2 2 — Dokumentatsioonikulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

2 044 000

2 010 621

378 881,87

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

ajalehtede ja ajakirjade, uudisteagentuuride ja nende väljaannete ning internetiteenuste tellimused, sh autoriõiguse tasud paljundamise ja levitamise eest nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt, samuti ajakirjanduse ülevaadete koostamise ja väljavõtete tegemise teenuslepingud;

ajakirjandusväljaannete sisukokkuvõtete ja -analüüside koostamise tellimused või teenuslepingud ning ajakirjandusväljaannetes ilmunud artiklite säilitamine optilisel andmekandjal;

institutsiooniväliste dokumendikogude ja statistiliste andmebaaside kasutamise kulud (v.a arvuti riistvara ja sidekulud);

uute sõnaraamatute ja erialasõnastike hankimine või asendamine olenemata andmekandjast, sh uute keelte üksustele, ning muude teoste hankimine keeleteenistustele ja õigusaktide kvaliteedi tagamise üksusele.

Artikkel 3 2 3 — Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

1 175 000

1 100 000

708 187,42

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

kulutused teabevahetuse programmidele ja Euroopa Parlamendi ning ühinemiseelsete riikide, eelkõige Lääne-Balkani riikide ja Türgi parlamentide vahelisele koostööle;

Euroopa Parlamendi ja kolmandate riikide demokraatlikult valitud parlamentide (v.a eelmises taandes osutatud parlamendid), samuti vastavate piirkondlike parlamentaarsete organisatsioonide vahel suhete arendamise kuludeks; asjakohaste meetmete eesmärk on eelkõige tugevdada parlamentaarset võimekust uutes ja arenevates demokraatlikes riikides, eelkõige Euroopa naabruses (lõunas ja idas);

kulutused vahendustegevuse toetamise edendamiseks ning Euroopa Liidu ja Euroopa naaberriikide noortele poliitilistele liidritele mõeldud programmidele;

Sahharovi auhinna väljaandmisega seotud korralduskuludeks (eelkõige auhinna summa, auhinna võitja(te) sõidu- ja vastuvõtmise kulud, Sahharovi võrgustiku tegevuskulud ning võrgustiku liikmete lähetuskulud) ning inimõiguste edendamise meetmeteks.

Need meetmed hõlmavad õppekülastusi Euroopa Parlamenti Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis ning assigneering katab täielikult või osaliselt osalejate kulud, eelkõige reisikulud, sõidukulud, majutuse ja päevarahad.

Õiguslik alus

Juhatuse 12. detsembri 2011. aasta otsus, millega luuakse liidu välispoliitika peadirektoraadi juurde demokraatia toetamise direktoraat.

Artikkel 3 2 4 — Kirjastamine ja levitamine

Punkt 3 2 4 0 — Euroopa Liidu Teataja

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

4 500 000

4 373 000

3 867 901,53

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsiooni osamakseks väljaannete talituse kuludes Euroopa Liidu Teatajas avaldatavate tekstide avaldamiseks ja levitamiseks ning muudeks sellega seotud kuludeks.

Punkt 3 2 4 1 — Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

3 650 000

3 771 000

3 245 065,10

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

mitmesugused digitaalse kirjastamisega seotud kulud (siseveebilehed) ning traditsioonilisel andmekandjal kirjastamise kulud (mitmesuguste dokumentide ja trükistega seotud alltöövõtu kulud), sh jaotamine;

toimetamissüsteemide ajakohastamine, hooldus ja korrigeerimine.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 6 000 eurot.

Punkt 3 2 4 2 — Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

10 580 000

11 395 930

10 990 325,20

Märkused

Assigneering on ette nähtud infoväljaannete, sh elektrooniliste väljaannete, teabealase tegevuse, avalike suhete ning liikmesriikides ja ühinevates riikides ning riikides, kus Euroopa Parlamendil on kontaktbüroo, avalikel üritustel, messidel ja näitustel osalemise kuludeks, samuti õigusloome jälgimissüsteemi (OEIL) ajakohastamise kuludeks ja selliste vahendite või instrumentide väljatöötamiseks, mis on mõeldud suurendama ja lihtsustama üldsuse juurdepääsu sellele mobiilsete seadmete abil.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Punkt 3 2 4 3 — Parlamentarium – Euroopa Parlamendi külastajatekeskus

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

5 742 500

5 841 817

5 810 992,39

Märkused

Assigneering on ette nähtud Parlamentariumi – Euroopa Parlamendi külastajatekeskuse – rahastamiseks Brüsselis ning väljaspool Brüsselit eraldi kasutamiseks mõeldud sisseseade, näituste ja kohandatud või uuesti valmistatud materjalide rahastamiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 9 300 eurot.

Punkt 3 2 4 4 — Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

30 845 000

30 431 966

30 859 064,13

Märkused

Assigneering on ette nähtud toetusteks külalisrühmadele ning sellega seotud järelevalve- ja infrastruktuurikuludeks, stipendiumiteks kolmandate riikide arvamuskujundajatele (EUVP) ning Euroscola, EuroMed-Scola ja Euronest-Scola programmide tegevuskuludeks. EuroMed-Scola ja Euronest-Scola programmid viiakse läbi vahelduvalt igal aastal Euroopa Parlamendi ruumides Strasbourgis või Brüsselis, välja arvatud valimiste aastatel.

Assigneeringut suurendatakse igal aastal, kasutades indeksit, mille abil võetakse arvesse kogurahvatulu ja hindade muutusi.

Igal Euroopa Parlamendi liikmel on õigus kutsuda aastas kuni viis külalisrühma – kokku kuni 110 külastajat.

Assigneeringusse on arvatud vajalik summa puudega külastajate jaoks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi juhatuse 16. detsembri 2002. aasta otsus külalisrühmade vastuvõtmise ning Euroscola, Euromed-Scola ja Euronest-Scola programmide eeskirja kohta, viimati muudetud 26. veebruaril 2013. aastal.

Punkt 3 2 4 5 — Seminaride, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

4 466 000

5 262 000

4 573 742,50

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

liikmesriikide, ühinevate riikide ja riikide, kus Euroopa Parlamendil on kontaktbüroo, arvamuskujundajatele riigisiseste ja rahvusvaheliste sümpoosionide ja seminaride korraldamisega seotud kuludeks või rahalisteks toetusteks, parlamentaarsete sümpoosionide ja seminaride korraldamise kuludeks ning üleeuroopaliste kultuuriprojektide, näiteks Euroopa Parlamendi filmiauhinna LUX rahastamiseks;

Strasbourgi ja Brüsseli istungisaalis toimuvate erisündmuste kuludeks vastavalt juhatuse vastu võetud aastakavale;

mitmekeelsust edendavateks meetmeteks ja vahenditeks, näiteks seminarideks ja konverentsideks, kohtumisteks tõlkide ja tõlkijate koolitajatega, mitmekeelsuse alase teadlikkuse parandamise meetmeteks ning tõlgi ja tõlkija elukutset edendavateks meetmeteks, sh ülikoolidele, koolidele ja muudele suulist või kirjalikku tõlget õpetavatele organisatsioonidele mõeldud tugiprogrammiks, virtuaalseteks sidelahendusteks, institutsioonidevahelise ja rahvusvahelise koostöö raames võetud meetmeteks ning institutsioonidevahelise ja rahvusvahelise koostöö raames koos teiste teenistustega korraldatavates samalaadsetes tegevustes osalemiseks.

Assigneeringust kaetakse ka nimetatud tegevuste korraldamisega seotud kulud, sh toitlustusteenused ning kulud, mis kaasnevad ajakirjanike kutsumisega neile üritustele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 25 000 eurot.

Punkt 3 2 4 6 — Parlamendi telekanal (Web TV)

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

4 600 000

4 509 804

4 507 668,22

Märkused

Assigneering on ette nähtud selliste kulude katmiseks, mis on seotud levitamiseks mõeldud veebiklippide ja audiovisuaalse materjali tootmise ja säilitamisega (EuroparlTV) vastavalt Euroopa Parlamendi kommunikatsioonistrateegiale.

Punkt 3 2 4 7 — Euroopa Ajaloo Maja

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

7 470 000

6 305 844

7 318 160,12

Märkused

Assigneeringust rahastatakse Euroopa Ajaloo Maja tegevuskulusid ning kulusid, mis tekivad näiteks spetsiaalse sisustuse hankimisel, kollektsioonide soetamisel ja näituste korraldamisel, sh raamatute, ajakirjade ja muude Euroopa Ajaloo Maja tegevusega seotud väljaannete ostmise kulusid.

Assigneering on ühtlasi ette nähtud Euroopa Ajaloo Maja jaoks läbiviidavateks uuringuteks ja teisteks uurimistegevusteks (seminarid, ümarlauad, ekspertrühmad ja konverentsid) kvalifitseeritud ekspertide ja uurimisinstituutidega sõlmitavate lepingutega seotud kulutuste katmiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 000 eurot.

Punkt 3 2 4 8 — Audiovisuaalse teabe kulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

14 490 000

14 506 000

13 018 782,11

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

audiovisuaalse valdkonna (sh institutsiooni enda ja sisseostetavate teenuste, näiteks raadio- ja televisioonijaamade tehniliste teenuste, samuti audiovisuaalsete programmide ettevalmistamise, tootmise, kaastootmise ja levitamise, liinide rentimise, televisiooni- ja raadioprogrammide ülekande ning institutsioonide ja audiovisuaalse ringhäälingu asutuste vaheliste suhete arendamiseks kasutatavate muude vahendite) tegevuseelarve;

täiskogu istungite ja parlamendikomisjonide koosolekute interneti-otseülekannete kulud;

arhiivi sisseseadmine, mis tagab meediakanalitele ja kodanikele alalise juurdepääsu teabele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 13 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2002. aasta resolutsioon 2003. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta (ELT C 47 E, 27.2.2003, lk 72).

Euroopa Parlamendi 14. mai 2002. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi 2003. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta (ELT C 180 E, 31.7.2003, lk 150).

Euroopa Parlamendi 14. mai 2003. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi 2004. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta (ELT C 67 E, 17.3.2004, lk 179).

Punkt 3 2 4 9 — Teabevahetus riikide parlamentidega

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

250 000

250 000

103 180,83

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste suhete arendamise kulud; see hõlmab parlamentidevahelisi suhteid, mis ei ole kaetud peatükkidega 1 0 ja 3 0, teabe- ja dokumentide vahetust ning abi vastava teabe analüüsil ja haldamisel, sh teabevahetust Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskusega (ECPRD);

eelnimetatud parlamentide ametnike koostööprogrammide ja koolituste rahastamine ning üldised abinõud nende parlamentaarse võimekuse suurendamiseks.

Need meetmed hõlmavad õppekülastusi Euroopa Parlamenti Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis; assigneeringust kaetakse täielikult või osaliselt osalejate kulud, eelkõige reisikulud, sõidukulud, majutus ja päevaraha;

õigusloome ning dokumentatsiooni, analüüsi ja teabe alased koostöömeetmed, domeeni www.ipex.eu turbemeetmed, sh ECPRD rakendatavad meetmed.

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahelise koostöö rahastamiseks ÜVJP/ÜJKP parlamentaarse kontrolli valdkonnas vastavalt Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu sätetele ning eelkõige protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklitele 9 ja 10.

Õiguslik alus

Euroopa parlamentaarsete assambleede (juuni 1977) ja Euroopa Liidu parlamentide (september 2000, märts 2001) esimeeste konverentsid.

Artikkel 3 2 5 — Infobüroodega seotud kulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

900 000

900 000

668 683,35

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi infobüroodega seotud üldkuludeks ja mitmesugusteks lisakuludeks (eelkõige kontoritarbed, telekommunikatsioon, kohaletoimetamiskulud, käitlemine, transport, säilitamine, reklaammaterjalid, andmebaasid).

Jaotis 4 — Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

Peatükk 4 0 — Teatavate institutsioonide ja organite kulud

Artikkel 4 0 0 — Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

61 000 000

61 000 000

58 950 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete järgmisteks kuludeks:

sekretariaadi-, haldus- ja tegevuskulud;

poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud liidu poliitilise tegevuse raames.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 50 000 eurot.

Õiguslik alus

Juhatuse 30. juuni 2003. aasta otsusega vastu võetud eelarvepunkti 4 0 0 assigneeringute kasutamise eeskiri, viimati muudetud 27. aprillil 2015.

Artikkel 4 0 2 — Euroopa tasandi erakondade rahastamine

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

31 905 000

31 400 000

27 913 879,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa tasandi erakondade rahastamiseks.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu leping, eriti selle artikli 10 lõige 4.

Euroopa Liidu toimimise leping, eriti selle artikkel 224.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2004/2003 Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta (ELT L 297, 15.11.2003, lk 1).

Euroopa Parlamendi juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsus, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2004/2003 (Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta) rakenduseeskirjad (ELT C 112, 9.4.2011, lk 1).

Artikkel 4 0 3 — Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

19 000 000

18 700 000

16 060 699,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamiseks.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu leping, eriti selle artikli 10 lõige 4.

Euroopa Liidu toimimise leping, eriti selle artikkel 224.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2004/2003 Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta (ELT L 297, 15.11.2003, lk 1).

Euroopa Parlamendi juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsus, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2004/2003 (Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta) rakenduseeskirjad (ELT C 112, 9.4.2011, lk 1).

Peatükk 4 2 — Parlamendiliikmete assistentide kulud

Artikkel 4 2 2 — Parlamendiliikmete assistentide kulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

206 890 000

202 140 000

184 233 696,17

Märkused

Assigneering on mõeldud töötajatega seotud kulude, parlamendiliikmete assisteerimise eest vastutavate teenuseosutajatega seotud kulude ning makseagentidega seotud kulude katmiseks.

See on ette nähtud ka vahetuskursierinevusteks, mis kaetakse Euroopa Parlamendi eelarvest vastavalt parlamendiliikmete assisteerimise kulude hüvitamise suhtes kohaldatavatele sätetele, ning parlamendiliikmete assistentide haldamisega seotud abiteenuste kulude katmiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 775 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 21.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 33–44.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 5a ja 125–139.

Juhatuse 14. aprilli 2014. aasta otsus Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste VII jaotise rakendusmeetmete kohta.

Peatükk 4 4 — Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus

Artikkel 4 4 0 — Endiste parlamendiliikmete koosolekute ja muu tegevuse kulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

210 000

210 000

200 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi endiste liikmete ühenduse koosolekute kuludeks ning vajaduse korral muudeks sellega seotud kuludeks.

Artikkel 4 4 2 — Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

210 000

210 000

200 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute kuludeks ja vajaduse korral muudeks sellega seotud kuludeks.

Jaotis 5 — Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee

Peatükk 5 0 — Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee kulud

Artikkel 5 0 0 — Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

 

Märkused

Assigneering on mõeldud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti kulude katmiseks, et tagada selle täielik ja sõltumatu tegevus.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist (ELT L 317, 4.11.2014, lk 1), eriti selle artikli 6 lõiked 1 ja 7 ning artikkel 41.

Artikkel 5 0 1 — Sõltumatute väljapaistvate isikute komiteega seotud kulud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

 

Märkused

Assigneering on mõeldud katma kulusid, mis on seotud sõltumatute väljapaistvate isikute komitee sekretariaadi ja rahastamisega.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist (ELT L 317, 4.11.2014, lk 1), eriti selle artikli 11 lõige 2.

Jaotis 10 — Muud kulud

Peatükk 10 0 — Määratlemata otstarbega assigneeringud

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

(*)

p.m.

0,—

(*) Artikli 2 1 6 alla on loodud reserv summas 1 892 000 eurot.

Peatükk 10 1 — Ettenägematute kulude reserv

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

3 000 000

6 000 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eelarveaasta jooksul vastu võetud eelarveotsustest tulenevateks kuludeks (kulud, mida ei ole võimalik prognoosida).

Peatükk 10 3 — Laienemisreserv

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsiooni kuludeks seoses laienemiseks valmistumisega.

Peatükk 10 4 — Info- ja kommunikatsioonipoliitika reserv

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud teabe- ja kommunikatsioonipoliitika kuludeks.

Peatükk 10 5 — Määratlemata otstarbega assigneeringud hoonete jaoks

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsiooni kinnisvarainvesteeringute ja sisustustööde kuludeks. Euroopa Parlamendi juhatusel palutakse võtta kinnisvara ja hoonete valdkonnas vastu sidus ja vastutustundeline pikaajaline strateegia, milles võetakse arvesse suurenevate hoolduskuludega seotud eriprobleemi, renoveerimisvajadust ja hoonete valvega seotud kulusid ning tagatakse Euroopa Parlamendi eelarve jätkusuutlikkus.

Peatükk 10 6 — Uute prioriteetsete eesmärkide reserv

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsioonis väljatöötamisel olevate prioriteetsete projektidega seotud kuludeks.

Peatükk 10 8 — Süsteemi EMAS reserv

Arvandmed

Eelarve 2017

Assigneeringud 2016

Täitmine 2015

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tegevuskuludega seotud konkreetsete eelarveridade rahastamiseks vastavalt juhatuse otsustele EMASi tegevuskava rakendamise kohta, eelkõige pärast Euroopa Parlamendi süsinikdioksiidi bilansi hindamist.

1.S — TÖÖTAJAD

1.1.S 1 — I jagu — Euroopa Parlament

Tegevusüksus ja palgaaste

2016

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Muud

Fraktsioonid

Kategooriata

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

223

2

7

30

AD 13

443

8

2

40

AD 12

242

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

25

AD 9

177

0

6

29

AD 8

433

0

3

37

AD 7

286

0

6

59

AD 6

196

0

8

48

AD 5

219

0

5

63

AD kokku

2 648

10

66

436

AST 11

120

10

0

36

AST 10

84

0

20

33

AST 9

491

0

4

44

AST 8

308

0

6

40

AST 7

388

0

2

43

AST 6

309

0

6

72

AST 5

305

0

19

74

AST 4

393

0

3

78

AST 3

231

0

16

78

AST 2

88

0

0

58

AST 1

45

0

0

67

AST kokku

2 762

10

76

623

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

100

0

0

0

AST/SC kokku

150

0

0

0

Kokku

5 561

20 (10)

142

1 059

Kõik kokku

6 762 (11)

Tegevusüksus ja palgaaste

2017

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Muud

Fraktsioonid

Kategooriata

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

54

0

1

5

AD 14

216

2

7

36

AD 13

443

8

2

38

AD 12

297

0

13

60

AD 11

154

0

7

29

AD 10

220

0

7

25

AD 9

157

0

6

32

AD 8

448

0

7

39

AD 7

315

0

2

66

AD 6

181

0

8

45

AD 5

177

0

5

54

AD kokku

2 675

10

66

436

AST 11

120

10

0

37

AST 10

84

0

20

35

AST 9

586

0

4

42

AST 8

293

0

6

39

AST 7

333

0

2

47

AST 6

309

0

6

74

AST 5

377

0

19

69

AST 4

358

0

4

89

AST 3

218

0

15

85

AST 2

38

0

0

51

AST 1

45

0

0

55

AST kokku

2 761

10

76

623

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

100

0

0

0

SC kokku

150

0

0

0

Kokku

5 587

20 (12)

142

1 059

Kõik kokku

6 788 (13) (14)

Lisa

SIHTOTSTARBELINE TULU

Eelarverida

Rubriik

Saadud tulu

Prognoos

2015

2017

5000

Laekumised sõidukite müügist

p.m.

5001

Laekumised muu vallasvara müügist

25 526

5 000

5002

Laekumised kaupade tarnimisest muudele institutsioonidele või asutustele

55 871

19 000

502

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist

1 000

5110

Laekumised kinnisvara üürile ja allüürile andmisest

2 807 906

2 760 000

5111

Üüri kõrvalkulude tagasimaksed

16 372

677 000

550

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest, sealhulgas teiste institutsioonide või asutuste nimel makstud lähetuskulude hüvitiste tagasimaksed

5 557 309

793 000

551

Tulud kolmandatelt isikutelt, mis on saadud nende tellimusel osutatud teenuste või tehtud tööde eest

729 104

p.m.

570

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksetest

3 292 213

295 000

571

Sihtotstarbelised tulud, näiteks tulu fondidelt, toetused, kinked ja annakud, kaasa arvatud iga institutsiooni sihtotstarbelised tulud

p.m.

573

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed

3 476 281

10 000

581

Tulud laekunud kindlustushüvitistest

179 793

p.m.

6600

Muud sihtotstarbelised osa- ja tagasimaksed

11 848 214

70 000

 

 KOKKU

27 988 590

4 630 000

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

11.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

14

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Xabier Benito Ziluaga, Mercedes Bresso, Sven Giegold, Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Michał Marusik, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Susanne Melior, Josep-Maria Terricabras

(1)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)

ELT L 287, 29.10.2013, lk 15.

(5)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0376.

(6)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0407.

(7)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0172.

(8)

EÜT 17, 6.10.1958, lk 385.

(9)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0172.

(10)

Institutsiooni huvides mujale lähetatud ametnike mõtteline reserv, mis ei kajastu töötajate koguarvus.

(11)

Euroopa Parlamendi, Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vahel 5. veebruaril 2014 alla kirjutatud institutsioonidevahelise koostöölepinguga nähakse ette kuni 80 uue ametikoha (60 AD ja 20 AST) ümberpaigutamine nendest komiteedest Euroopa Parlamenti. Ümberpaigutamine toimub järk-järgult alates 2014. aasta sügisest ning kõnealuste ametikohtade kandmisega Euroopa Parlamendi ametikohtade loetellu (2014. aastal juba ümber paigutatud) kaasneb vastava arvu ametikohtade kaotamine kahe komitee ametikohtade loetelust.

(12)

Institutsiooni huvides mujale lähetatud ametnike mõtteline reserv, mis ei kajastu töötajate koguarvus.

(13)

Euroopa Parlamendi, Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vahel 5. veebruaril 2014 alla kirjutatud institutsioonidevahelise koostöölepinguga nähakse ette kuni 80 uue ametikoha (60 AD ja 20 AST) ümberpaigutamine nendest komiteedest Euroopa Parlamenti. Ümberpaigutamine toimub järk-järgult alates 2014. aasta sügisest ning kõnealuste ametikohtade kandmisega Euroopa Parlamendi ametikohtade loetellu (2014. aastal juba ümber paigutatud) kaasneb vastava arvu ametikohtade kaotamine kahe komitee ametikohtade loetelust.

(14)

Teatavaks tehtud ametikohtade arvu vähendamine palgaastme ja kategooria kaupa 1% ulatuses (60 ametikohta) kõigist ametikohtadest toimub 2017. aasta eelarveprojekti lugemise käigus Euroopa Parlamendis.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika