Menettely : 2016/2019(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0131/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0131/2016

Keskustelut :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Äänestykset :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0132

MIETINTÖ     
PDF 1250kWORD 609k
11.4.2016
PE 577.035v02-00 A8-0131/2016

Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017

(2016/2019(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Indrek Tarand

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017

(2016/2019(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22. lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1023/2013(4),

–  ottaa huomioon 16. lokakuuta 2015 antamansa päätöslauselman neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016(5),

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä esitystä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 koskevasta yhteisestä tekstistä(6),

–  ottaa huomioon pääsihteerin raportin puhemiehistölle parlamentin alustavasta ennakkoarvioesityksestä varainhoitovuodeksi 2017,

–  ottaa huomioon puhemiehistön 11. huhtikuuta 2016 työjärjestyksen 25 artiklan 7 kohdan ja 96 artiklan 1 kohdan mukaisesti laatiman alustavan ennakkoarvioesityksen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan työjärjestyksen 96 artiklan 2 kohdan mukaisesti laatiman ennakkoarvioesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 96 ja 97 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0131/2016),

A.  ottaa huomioon, että tämä menettely on uuden lainsäädäntökauden toinen kokonainen talousarviomenettely ja että kyseessä on neljäs vuosi vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen aikana;

B.  ottaa huomioon, että kuten pääsihteerin raportissa ehdotetaan, vuoden 2017 talousarviossa olisi jatkettava ja tehostettava parlamentin toimia tehokkuuden parantamiseksi kaikilla aloilla, joilla se on mahdollista vaarantamatta jäsenten ja henkilöstön työympäristön laatua;

C.   ottaa huomioon, että pääsihteeri ehdotti vuoden 2017 talousarviolle neljää painopistealaa, jotka ovat turvallisuus ja kyberturvallisuus, luopuminen vaiheittain iirin kieltä koskevasta poikkeuksesta, meneillään olevat toimet, joilla vahvistetaan parlamentin jäsenten asemaa, sekä parlamentin kiinnostavuuden lisääminen yleisön ja vierailijoiden kannalta;

D.   ottaa huomioon, että Euroopassa tapahtuneista terrori-iskuista johtuvassa nykyisessä poliittisessa ja turvallisuustilanteessa vuoden 2017 talousarviomenettelyn avulla olisi lisättävä parlamentin turvallisuutta ja kyberturvallisuutta;

E.   ottaa huomioon, että pääsihteeri on esittänyt parlamentin vuoden 2017 alustavaksi ennakkoarvioksi talousarviota, jonka kokonaismäärä on 1 910 073 000 euroa, joten lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna on kaikkiaan 3,9 prosenttia, josta 1,7 prosentin voidaan katsoa olevan tavanomaisia menoja; toteaa, että määrä olisi 19,26 prosenttia vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeesta 5;

F.  ottaa huomioon, että vuosina 2017–2022 luovutaan vähitellen iirin kielelle kääntämistä koskevasta poikkeuksesta, mikä merkitsee sitä, että kaikki viralliset asiakirjat käännetään vastaisuudessa myös iirin kielelle, ja toteaa, että tämän uuden kielivaatimuksen noudattamiseksi ehdotetaan 3,7 miljoonan euron poikkeuksellisia ylimääräisiä menoja, mikä vastaa 0,2 prosentin kokonaislisäystä;

G.  ottaa huomioon, että turvallisuuden ja kyberturvallisuuden lujittaminen edellyttää 47,6 miljoonan euron ylimääräisiä lisäinvestointeja, mikä vastaa 2,6 prosentin kokonaislisäystä;

H.  toteaa, että inflaatioasteet ovat jatkuvasti laskeneet vuodesta 2011 lähtien; ottaa huomioon, että parlamentin toimipaikkojen todellinen inflaatioaste oli vuosina 2015 ja 2016 alhaisempi kuin sen talousarvion todellinen kasvu;

I.  ottaa huomioon, että lähes 60 prosenttia talousarviosta on indeksisidonnaisia menoja, jotka liittyvät suurimmaksi osaksi jäsenten ja henkilöstön palkkoihin, joita mukautetaan henkilöstösääntöjen perusteella, sekä sopimusvelvoitteisiin liittyviä menoja, jotka perustuvat yleensä normaalia inflaatioastetta korkeammalla olevaan alakohtaiseen indeksointiin;

J.   toteaa painottaneensa 29. huhtikuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016(7), että vuoden 2016 talousarviolla olisi oltava realistinen perusta ja että siinä olisi noudatettava talousarvion kurinalaisuuden ja moitteettoman varainhoidon periaatteita;

K.   katsoo, että parlamentin uskottavuus budjettivallan käyttäjänä on suurelta osin riippuvainen sen kyvystä hallita omia menojaan;

L.   toteaa, että puhemiehistö hyväksyi 26. lokakuuta 2015 parlamentin avustajakorvauksen hallinnointia koskevat uudet säännöt, joilla vahvistettiin paikallisten avustajien työsopimuksiin perustuvia korvauksia koskevia vaatimuksia varaamalla vähintään 25 prosenttia avustajakorvauksesta valtuutettujen avustajien menojen korvaamiseen;

Yleiset puitteet

1.  korostaa, että vuonna 2017 parlamentin talousarvion osuuden olisi edelleen oltava alle 20 prosenttia otsakkeesta 5; katsoo, että puhemiehistön 7. maaliskuuta 2016 hyväksymässä vuoden 2017 alustavassa ennakkoarvioesityksessä osuus on 19,26 prosenttia eli vähemmän kuin vuonna 2016 (19,39 prosenttia) ja toiseksi pienin osuus otsakkeesta 5 viimeisten kahdeksan vuoden aikana; vähentää vuoden 2017 osuuttaan otsakkeesta 5 edelleen 19,17 prosenttiin;

2.  katsoo kuitenkin, että jäsenvaltioiden talouden taantuma huomioon ottaen vuoden 2017 inflaatioennustetta ei saisi pitää tärkeimpänä viitearvona lisättäessä tavanomaisia menoja;

3.  vahvistaa 15. huhtikuuta 1958 annetussa asetuksessa nro 1(8) vahvistetun iirin kieltä koskevan väliaikaisen poikkeuksen vaiheittaiseen käytöstäpoistoon liittyviä ylimääräisiä menoja koskevan pyynnön ja toteaa menojen muodostavan 0,2 prosentin lisäyksen vuoden 2016 talousarvioon nähden ja vahvistaa 2,6 prosentin lisäyksen vuoden 2016 talousarvioon nähden turvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen liittyvien lisätarpeiden kattamiseksi;

4.   katsoo, että pyydetty 2,6 prosentin lisäys turvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen yli kaksinkertaistaisi vuodelle 2016 kohdennetut resurssit; kehottaa pääsihteeriä esittämään budjettivaliokunnalle avoimesti yksityiskohtaiset tiedot nykyisistä ja tulevista turvallisuus- ja kyberturvallisuustoimenpiteistä ja niiden kustannusten erittelyn;

5.  hyväksyy ylimääräiset turvallisuusinvestointeja koskevat menot vuodeksi 2017 puhemiehistölle helmikuussa 2016 esitellyn ja 22. päivän maaliskuuta 2016 tapahtumien jälkeisen tilannearvion perusteella täydennetyn analyysin pohjalta (47,6 miljoonaa euroa) ja hyväksyy lisämenot, jotka liittyvät iirin kieltä koskevan väliaikaisen poikkeuksen käytöstä poistamiseen (3,7 miljoonaa euroa);

6.  rajoittaa tavanomaisten menojensa kasvun vuonna 2017 – kahta ylimääräistä menokohtaa lukuun ottamatta – 1,4 prosenttiin vuoden 2016 talousarvioon verrattuna;

7.  vahvistaa vuoden 2017 ennakkoarvionsa kokonaistasoksi 1 900 873 000 euroa, mikä tarkoittaa 3,4 prosentin kokonaiskasvua vuoden 2016 talousarviosta;

8.  tähdentää, että parlamentille olisi annettava riittävät resurssit, jotta se voi toteuttaa perustehtävänsä lainsäätäjänä ja budjettivallan käyttäjänä; painottaa, että nykyisessä taloustilanteessa resursseja olisi käytettävä tarkasti, pragmaattisesti ja tehokkaasti; huomauttaa, että eurooppalaisen demokratian harjoittamisen kannalta on asianmukaista varmistaa parlamentille riittävä rahoitus mutta on myös erittäin suositeltavaa toteuttaa toimia säästökohteiden löytämiseksi ja julkisten varojen käytön tehokkuuden lisäämiseksi;

9.  korostaa, että suurinta osaa parlamentin talousarviosta ja sen vuotuisesta indeksoinnista säännellään lainsäädännöllä tai sopimuksin, joihin parlamentti ei voi vaikuttaa talousarviomenettelyssä;

Avoimuus, esteettömyys ja luettavuus

10.  pyytää pääsihteeriä laatimaan ehdotuksen talousarvion esittelemiseksi kansalaisille sopivan yksityiskohtaisesti ja ymmärrettävässä ja käyttäjäystävällisessä muodossa parlamentin verkkosivustolla, jotta kaikilla kansalaisilla olisi mahdollisuus saada parempi käsitys parlamentin toimista, painopisteistä ja vastaavista menoista; katsoo, että ensimmäinen vaihe voisi olla parlamentin intranet-sivustolla nykyisin olevien graafisesti esitettyjen tietojen esittäminen parlamentin verkkosivustolla;

11.  katsoo, että talousarviomenettelyssä kaikki tarvittavat tiedot olisi esitettävä puhemiehistön ja budjettivaliokunnan jäsenille menettelyn jokaisessa vaiheessa hyvissä ajoin, selkeässä muodossa ja riittävän yksityiskohtaisesti ja eritellysti, jotta puhemiehistö, budjettivaliokunta ja poliittiset ryhmät voivat keskustella asianmukaisesti ja käyttää tekemiensä päätösten perustana kattavaa yleiskuvaa parlamentin talousarvion tilanteesta ja tarpeista;

12.  korostaa tarkkuuden ja avoimuuden tarvetta talousarvion kehityksessä vuodesta toiseen; katsoo, että tietyt ylimääräiset menot, kuten turvallisuuteen tarvittavat menot, ovat toki perusteltuja vuoden 2017 talousarviossa mutta ylimääräisten menojen vuosittain lisääntyvä käyttö on talousarvion valvonnan ja vakauden kannalta ongelmallista; pyytää määrittelemään paremmin ylimääräiset menot; katsoo, että vastuuvelvollisuuden ja yleisen talousarvion tietojen vertailtavuuden varmistamiseksi olisi arvioitava, olisiko ylimääräiset menot sisällytettävä eri vuosien talousarvioiden prosenttimääräisen eron laskentaan;

13.  kehottaa jälleen laatimaan keskipitkän ja pitkän aikavälin talousarviosuunnitelman, jossa erotellaan selvästi toisistaan investoinnit sekä parlamentin toimintaan ja sen lakisääteisiin velvoitteisiin liittyvät toimintamenot (mukaan luettuina vuokrat ja hankinnat) sen 29. huhtikuuta 2015 Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 antaman päätöslauselman(9) mukaisesti; pyytää siksi muuttamaan esitystä siten, että investointi- ja toimintamenot erotetaan selkeästi toisistaan;

14.  kiittää puhemiehistöä ja innovoinnin ja teknisen tuen pääosastoa parlamentin virallisella verkkosivustolla olevien jäsenten henkilökohtaisten sivujen uudesta suunnittelusta, joka lisää avoimuutta heidän työryhmänsä kokoonpanosta ja asemasta (uusi ”Avustaja”‑välilehti ja uudet alaotsikot ”Avustajat”, ”Akkreditoidut avustajat” ”Akkreditoidut avustajat (jäsenryhmä)”, ”Paikalliset avustajat”, ”Palveluntarjoajat”, ”Maksun välittäjät” ja ”Harjoittelijat”); pyytää pääsihteeriä varmistamaan puhemiehistön 26. lokakuuta 2015 hyväksymien parlamentin avustajakorvausta koskevien uusien sääntöjen täytäntöönpanon tarvittavan valvonnan;

15.  kehottaa laatimaan talousarvion vähintään kerran viidessä vuodessa eri budjettikohtien todellisten tarpeiden mukaan eikä kerroinjärjestelmällä;

Turvallisuus ja kyberturvallisuus

16.  kehottaa laatimaan keskipitkän ja pitkän aikavälin talousarviosuunnitelman, joka sisältää selkeät tiedot turvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen liittyvistä menoista; kehottaa lisäksi puhemiehistöä päivittämään viimeaikaisten tapahtumien vuoksi yleisen turvallisuusstrategian ja toimittamaan uuden strategian mahdollisimman nopeasti viimeistään kesäkuuhun 2016 mennessä;

17.  katsoo, että kaikkien tämän alan toimien olisi perustuttava selkeään arvioon parlamentin tarpeista ja oltava oikeassa suhteessa asiaan liittyviin riskeihin; pyytää pääsihteeriä ja puhemiehistöä esittämään budjettivaliokunnalle hyvissä ajoin ennen kuin parlamentti käsittelee vuoden 2017 talousarviota yleisen turvallisuusstrategian, joka sisältää kokonaisarvion riskeistä ja suunnitelluista turvallisuustoimista sekä vaihtoehdoista, liittämään siihen yksityiskohtaisen arvion niiden talousarviovaikutuksesta vuonna 2017 ja sitä seuraavina vuosina ja pitämään investoinnit ja toistuvat menot selkeästi erillään sekä esittämään toimenpiteet, jotka on suunniteltu vahvistamaan parlamentin turvallisuutta sen toimitilojen sisä- ja ulkopuolella, ja näiden toimenpiteiden vaikutukset vuoden 2017 talousarvioon; pyytää tietoja turvallisuusalaan liittyvien toimielinten välisten hallinnollisten yhteistyöjärjestelyjen rahoitusvaikutuksista;

18.  pyytää pääsihteeriä arvioimaan, onko nykyisiä vakuutussopimuksia (jäsenille ja henkilöstölle) uusittava terroriuhkien vuoksi, ja tekemään tilanteen vaatiessa ehdotuksia mahdollisten puutteiden korjaamiseksi;

19.  katsoo, että parlamentin toimitilojen ulkopuolella turvallisuusjärjestelyjen olisi edelleen oltava Belgian viranomaisten vastuulla;

Jäsenten aseman vahvistaminen

20.  panee merkille käynnissä olevat toimet jäsenten aseman vahvistamiseksi;

21.  suhtautuu myönteisesti jäsenten digitaalisen portaalin (verkkoportaali) laajentamiseen mutta kehottaa pääsihteeriä ottamaan huomioon paperitonta toimistoa koskevan aloitteen ja tekemään sen perusteella parannuksia nykyiseen järjestelmään, jossa jäsenille lähetetään paperikopiot palkkakuiteista, jotta se voidaan lakkauttaa vuoden 2017 loppuun mennessä; katsoo, että verkkoportaalin olisi tarjottava tämä ominaisuus oletusarvona sähköisesti kaikille jäsenille, koska siten säästettäisiin huomattavasti sekä aikaa että rahaa;

22.  pitää myönteisenä sitä, että jäsenille ja valiokunnille tarjottavan neuvonnan ja tutkimustoiminnan laatu on parantunut; palauttaa mieliin, että perustettaessa Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu vuonna 2013 päätettiin sen ja toimialayksikköjen välisen yhteistyön tehokkuutta koskevasta väliarvioinnista; kehottaa siksi pääsihteeriä toteuttamaan kyseisen arvioinnin ja esittämään sen tulokset budjettivaliokunnalle vuoden 2016 loppuun mennessä; katsoo, että arviointiin pitäisi sisältyä ehdotuksia siitä, kuinka varmistetaan paras tapa yhdistää tutkimuspalvelun tarjoama tuki alakohtaisten valiokuntien toimintaan ja se, että se täyttää yksittäisten jäsenten tarpeet eikä ole päällekkäistä toimialayksikköjen toimien kanssa eikä kannusta yksiköiden väliseen kilpailuun;

23.  katsoo, että olisi arvioitava jäsenten tarpeet heidän vaalipiireissään ottaen huomioon myös vaalipiirien väliset erot, jotta voidaan vahvistaa jäsenten toimintaa vaalipiireissä; katsoo, että jäsenten mobiilien työasemien ja vaalipiireissä tarjottavan tuen olisi perustuttava todellisten tarpeiden ja käytön arviointiin eivätkä ne saisi aiheuttaa merkittäviä tai toistuvia lisäkustannuksia parlamentille; katsoo ehdottomasti, että käyttöön ei pitäisi antaa laitteita, koska yleinen kulukorvaus sisältää riittävästi resursseja uusimpien laitteiden hankkimiseksi; asettaa kyseenalaiseksi tarpeen kehittää jäsenille yksityiset mobiilit työasemat, koska se ei vaikuta vastaavan tapaa, jolla jäsenten ja heidän toimistojensa työ on järjestetty;

24.  on yhtä mieltä siitä, että tieto- ja viestintätekniikan välineet ovat jäsenille tärkeitä heidän tehtäviensä hoitamisen kannalta; toteaa kuitenkin jälleen, että on annettava mahdollisuus asentaa avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, koska niiden avulla saataisiin aikaan huomattavia säästöjä tiedotukseen liittyvistä maksuista ja parannettaisiin jäsenten toimistojen työn kulkua ottaen samanaikaisesti huomioon kyberturvallisuus ja varmistaen tietosuoja;

25.  kehottaa ottamaan yleisesti käyttöön mahdollisuuden allekirjoittaa sisäiset asiakirjat digitaalisesti kaikissa tilanteissa, kuten lomakkeiden, kirjallisten kannanottojen ja muiden asiakirjojen allekirjoittaminen, ja varmistamaan samalla luotettavuuden ja turvallisuuden; pyytää varmistamaan, onko parlamentin jäsenten matkapuhelimissa mahdollista ottaa käyttöön TAN-varmennusjärjestelmä; katsoo myös, että faksien käyttöä olisi rajoitettava ja niistä olisi vähitellen luovuttava;

26.  suhtautuu myönteisesti kirjallisesti vastattavia lisäkysymyksiä koskevaan uudistukseen, jonka perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta hyväksyi 3. syyskuuta 2015 budjettivaliokunnan pyynnöstä parlamentin vuoden 2016 talousarvion hyväksymisen yhteydessä; pyytää pääsihteeriä ottamaan käyttöön uuden tulkinnan täytäntöönpanoa varten tarvittavan valvonnan; pyytää puheenjohtajakokousta tekemään arvion tästä uudesta kirjallisia kysymyksiä koskevasta järjestelmästä lisäkysymysten osalta, jotta voidaan analysoida säästöjä, ja tiedottamaan arvioinnin tuloksista budjettivaliokunnalle elokuuhun 2016 mennessä, ennen talousarvion käsittelyä parlamentissa syksyllä 2016;

27.  pitää asianmukaisena säilyttää parlamentin avustajakorvausta koskevat määrärahat vuonna 2017 samalla tasolla kuin vuonna 2016 ja soveltaa niihin henkilöstösääntöjen mukaista oikeudellisesti sitovaa indeksointia;

28.  katsoo, että jäsenten parlamentaarisen toiminnan nykyinen esitystapa parlamentin verkkosivustolla ei ole tarkka eikä vastaa jäsenten todellista toimintaa ja osallistumista; ehdottaa, että verkkosivustojen nykyinen luokittelukäytäntö lopetetaan ja sen sijaan parannetaan yksittäisten parlamentin jäsenten toiminnasta tiedottamista parlamentin virallisella verkkosivustolla; pyytää arvioimaan erityisesti äänestysselitysten ja pöytäkirjaan lisättyjen huomautusten esitystapaa, myös mahdollisuutta esittää ne erillään täysistuntopuheenvuoroista, ja pyytää arvioimaan äänestysselitysten lisäarvoa ja niiden mahdollisia vaihtoehtoja; odottaa, että asiaa käsittelevä puhemiehistön työryhmä esittää toimintaohjelmansa ja havaintonsa budjettivaliokunnalle heti, kun ne ovat saatavilla;

Jäsenten kulut

29.  vahvistaa yleistä kulukorvausta koskevan kantansa, jonka se on esittänyt talousarviota koskevissa päätöslauselmissaan 29. huhtikuuta 2015 ja 28. lokakuuta 2015; toteaa jälleen, että on lisättävä jäsenten yleistä kulukorvausta koskevaa avoimuutta; kehottaa puhemiehistöä määrittelemään tämän korvauksen mukaisesti hyväksyttyjä menoja koskevalle tilivelvollisuudelle tarkemmat säännöt siten, että parlamentille ei aiheudu lisäkustannuksia;

Kiinteistöpolitiikka

30.  palauttaa mieliin, että puhemiehistön vuonna 2010 hyväksymää keskipitkän aikavälin kiinteistöstrategiaa tarkistetaan parhaillaan; pitää valitettavana, että puhemiehistö ei ole vielä saanut päätökseen keskustelujaan parlamentin keskipitkän aikavälin kiinteistöstrategiasta; kehottaa pääsihteeriä esittämään uuden keskipitkän aikavälin kiinteistöstrategian budjettivaliokunnalle mahdollisimman pian, viimeistään elokuuhun 2016 mennessä ja ennen talousarvion käsittelyä parlamentissa syksyllä 2016;

31.   kehottaa puhemiehistöä esittämään parlamentin pitkän aikavälin kiinteistöstrategian; toteaa, että pitkän aikavälin investointeja, kuten parlamentin kiinteistöhankkeita, on tarkasteltava huolellisesti ja avoimesti; vaatii tarkkaa kustannusten hallintaa, hankesuunnittelua ja valvontaa; muistuttaa pyynnöstään, joka koskee varhaiseen tiedottamiseen perustuvaa avointa päätöksentekoa kiinteistöpolitiikan alalla ottaen asianmukaisesti huomioon varainhoitoasetuksen 203 artiklan; katsoo, että raportti Euroopan historian talon viivästysten ja kustannusten nousun syistä olisi otettava huomioon pitkän aikavälin kiinteistöstrategiassa;

32.   pyytää esittämään talousarviossa luotettavasti parlamentin kiinteistökannan tilanteen; pyytää siksi esittämään Konrad Adenauer -rakennuksen kustannukset selkeästi parlamentin lopullisessa talousarviossa ja pyytää, että tulevaisuudessa kiinteistöinvestoinnit sisällytetään talousarvioon, jotta keräilysiirrot eivät olisi tarpeen;

33.   ehdottaa näin ollen, että vuodesta 2018 lähtien otettaisiin käyttöön erillinen rakennusinvestointeja koskeva budjettikohta, jonka rahoitus vuonna 2018 perustuisi vuonna 2017 ehdotettuihin ylimääräisiin menoihin;

34.  katsoo, että vuoden 2017 poikkeukselliset olosuhteet edellyttävät mittavia investointeja turvallisuusrakenteisiin, ja ehdottaa, että kaikki vuoden 2017 loppuun mennessä käyttämättä jääneet varat siirretään KAD-rakennuksen rakennuskustannuksiin, jotta vältettäisiin mahdollisimman paljon korkomaksuja lainoista, joita rakennustöiden rakentamiseksi on otettava;

35.  vaatii lisätietoja PHS-rakennuksen kunnostamisen tilanteesta; vaatii, että käynnistetään kunnostamista koskeva tutkimus ja puhemiehistö tarkastaa sen; odottaa, että puhemiehistö ottaa kunnostusaikataulun laatimisessa huomioon terveellisten ja turvallisten työolojen tarpeen; pyytää, että puhemiehistö tiedottaa budjettivaliokunnalle kaikista vaiheista heti, kun se on mahdollista; kehottaa tässä yhteydessä puhemiehistöä luomaan perustan sille, että PHS-rakennuksesta tehdään energiatehokkuuden suhteen esimerkillinen, uusimman tekniikan mukainen rakennus, ja etenemään nopeasti rakennuksen nykyaikaistamisessa;

36.  kehottaa asiasta vastaavia varapuhemiehiä esittelemään budjettivaliokunnalle edistymiskertomuksen KAD-rakennuksesta;

37.  katsoo, että tehokkuuden, ekologisen kestävyyden ja vaikuttavuuden parantamiseen pyrkiviä rakenne- ja organisaatiouudistuksia olisi jatkettava tarkastelemalla mahdollisia synergia- ja säästömahdollisuuksia perusteellisesti; huomauttaa jälleen, että saataisiin aikaan huomattavia säästöjä, jos parlamentilla olisi kolmen työskentelypaikkakunnan (Bryssel, Strasbourg ja Luxemburg) sijasta vain yksi toimipaikka; korostaa, että tämä olisi toteutettava heikentämättä parlamentin lainsäädäntöosaamista, budjettivaltaa ja valvontavaltaa ja jäsenten, avustajien ja henkilöstön työskentelyolojen laatua;

Henkilöstöön liittyvät kysymykset

38.  suhtautuu myönteisesti ehdotukseen vähentää vuonna 2017 parlamentin henkilöstötaulukosta 60 tointa sovittelukomitean talousarviomenettelyssä 14. marraskuuta 2015 hyväksymästä esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 neuvoston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti;

39.  palauttaa mieliin, että poliittisten ryhmien koko henkilöstö on viiden prosentin henkilöstövähennystavoitteen ulkopuolella varainhoitovuosia 2014, 2015 ja 2016 koskevien päätösten mukaisesti;

40.  kannattaa uusien toimien perustamista iirin kielen kääntämistä ja tulkkausta varten; jättää nämä uudet toimet viiden prosentin vähennystavoitteen ulkopuolelle komission suosituksen mukaisesti; pyytää pääsihteeriä kuulemaan irlantilaisia jäseniä, jotta voitaisiin mahdollisesti järkeistää iirin kielen käyttöä vaarantamatta jäsenten taattuja oikeuksia;

41.  tukee kansainvälisen viittomakielen tulkkauksen käyttöönottoa kaikissa täysistuntokeskusteluissa, jotta edes ne saadaan todella kaikkien Euroopan kansalaisten saataville;

42.  pitää myönteisenä kääntämisen ja tulkkauksen tehostamisessa aikaan saatua edistymistä; ottaa huomioon tulkkien tarjoamien palvelujen laadun ja lisäarvon; kehottaa pääsihteeriä ja tulkkien edustajia tekemään ajoissa kestävän sopimuksen, jossa yhdistyvät laadukkaat työolot ja tehokas johtaminen, jotta vältetään epätasapainotilanteet tulkkien työajan suhteen ja yleinen epävarmuus ja otetaan huomioon sosiaaliset oikeudet; pyytää pääsihteeriä tekemään uusia järkeistämisehdotuksia, jotka koskevat esimerkiksi pyynnöstä tarjottavan kääntämisen ja tulkkauksen lisäämistä, erityisesti Euroopan parlamentin laajennettujen työryhmien toiminnassa; katsoo, että lokakuusta 2014 lähtien käytössä ollut valiokuntavaiheen tarkistusten kieliprofilointijärjestelmä on esimerkki siitä, että toimintaa voidaan tehostaa ja kehittää edelleen; katsoo, että tulkkaus ja kääntäminen ovat kaikille avoimen eurooppalaisen demokratian ytimessä, ja kehottaa siksi pidättäytymään kaikista uudistuksista, jotka haittaavat parlamentin toiminnan ja asiakirjojen mahdollisimman laajaa ja kattavaa saavutettavuutta;

43.  kehottaa puhemiehistöä arvioimaan harjoittelijoita koskevat säännöt ja tarvittaessa tarkistamaan niitä ottamalla esimerkiksi käyttöön vähimmäiskorvauksen ja soveltamalla yhtenäistä hintatarjousta sekä parlamentin hallinnossa että jäsenten toimistossa työskentelevien harjoittelijoiden ateriapalveluihin, jotta voidaan varmistaa harjoittelijoiden yhdenvertainen kohtelu ja suojella heidän sosiaalisia oikeuksiaan;

44.  kehottaa puhemiehistöä tarkistamaan säännöt, jotka koskevat parlamentin valtuutetuille avustajille parlamentin työskentelypaikkakuntien välisistä matkoista aiheutuneiden kustannusten korvaamista, jotta säännöt vastaisivat muuhun henkilöstöön sovellettavia sääntöjä;

45.  katsoo, että on otettava käyttöön kolmas menettely, jolla jäsenen ja avustajan välisen sopimuksen voi päättää yhteisellä sopimuksella;

Autonkuljettajien palvelut/liikkuvuus

46.  suhtautuu varautuneesti ehdotukseen kuljettajapalvelun siirtämisestä tuotettavaksi parlamentin sisällä ja ulkopuolisen palveluntarjoajan korvaamisesta parlamentin sopimussuhteisilla toimihenkilöillä ja toteaa, että tästä aiheutuu noin 3,7 miljoonan välittömät lisäkustannukset; toteaa, että vaihtoehtona olisi tarkasteltava hyvin organisoitua, sovellettavien julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaan tehtyä ulkopuolista sopimusta, joka velvoittaa selvästi ulkopuolista palveluntarjoajaa ottamaan vastuun turvallisuus- ja taustatarkastuksista sekä kunnollisista työoloista ja palkoista; harkitsisi palvelun siirtämistä tuotettavaksi parlamentin sisällä ainoastaan, jos siitä aiheutuvat kustannukset eivät ylittäisi nykyiseen järjestelmään liittyviä kustannuksia ja jos sillä taattaisiin kuljettajien kunnolliset työolot ja palkka, miesten ja naisten tasa‑arvon parantaminen ja ympäristöystävällisempien autojen käyttö; pyytää, että budjettivaliokunnalle annetaan tarkat tiedot ennen päätöksen tekemistä;

47.  pyytää pääsihteeriä kuulemaan Belgian viranomaisia, jotta voidaan varmistaa helppo pääsy Brysselin Luxembourgin rautatieaseman ja Zaventemin lentokentän väliselle uudelle suoralle junayhteydelle ja sen mahdollisimman hyvä käyttö kaiken kaikkiaan, ja toteaa, että tähän voisi kuulua myös jäsenten kulkuluvan hyväksyminen nykyisen laissez passer -järjestelmän sijaan;

48.  katsoo, että autokannan olisi koostuttava kustannus- ja polttoainetaloudellisemmista ja turvallisemmista autoista; pyytää pääsihteeriä laatimaan selonteon, joka koskee siirtymistä käyttämään yksinomaan sähköautoja vuosikymmenen loppuun mennessä;

49.  pyytää pääsihteeriä keskustelemaan parlamentin matkatoimiston kanssa; kannustaa matkatoimistoa tehostamaan hintojen vertailua; kehottaa matkatoimistoa etsimään aktiivisesti edullisempia lippuja matkoja varatessaan ja yleisesti ottaen tarjoamaan kilpailukykyisempiä hintoja jäsenille ja kaikille henkilöstöryhmille tinkimättä kuitenkaan mukavuudesta ja asianmukaisista ehdoista lippujen vaihdolle;

Viestintä

50.  vaatii vuoden 2014 tiedotus- ja viestintäkampanjan kokonaisstrategian ja menetelmän jälkiarvioinnin tuloksia (arviointikertomusta odotettiin vuoden 2015 jälkipuoliskoon mennessä);

51.  muistuttaa pääsihteeriä siitä, että tämän on raportoitava budjettivaliokunnalle parlamentin vuoden 2014 vaalikampanjan arvioinnista sekä siitä, miten tehokasta parlamentin viestintä suurelle yleisölle oli;

52.  panee merkille parlamentin tiedotustoimistojen roolin pyrittäessä lisäämään tietoisuutta parlamentin ja yleisesti unionin toiminnasta; katsoo, että parlamentin tiedotustoimistojen tehokkuutta olisi lisättävä; katsoo, että tiedotustoimistot olisi mahdollisuuksien mukaan sijoitettava samoihin rakennuksiin komission edustustojen kanssa ja niiden olisi käytettävä yhteisiä tukipalveluita; kehottaa arvioimaan tiedotustoimistojen tavoitteet, tehtävät ja tulokset, joiden perusteella painopisteet olisi määriteltävä;

53.  pyytää arvioimaan mahdollisuutta tehdä tiiviimpää yhteistyötä ARTEn kanssa Strasbourgissa eurooppalaisen mediakeskuksen perustamiseksi nuorten toimittajien kouluttamista varten;

54.  pyytää pääsihteeriä laatimaan selonteon yrityksistä ja organisaatioista, joille on myönnetty pääsy parlamentin tiloihin, jotta ne voisivat järjestää toimintaansa liittyviä foorumeja; pyytää pääsihteeriä säilyttämään tasapainon parlamenttiin pääsyn saavien eri alojen ja erityyppisten organisaatioiden välillä;

Muut kysymykset

55.  kehottaa pääsihteeriä antamaan yksityiskohtaisen kertomuksen parlamentin, alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean välisten yhteistyösopimusten hallinnollisten osien täytäntöönpanosta ja hahmottelemaan sen perusteella hallinnollisen yhteistyön mahdollisia järjestelyjä jatkossa esimerkiksi logistiikan, infrastruktuurin ja turvallisuuden osa-alueilla;

56.  kehottaa pääsihteeriä antamaan selvityksen parlamentin kuntosalin hallinnoinnista ja siitä, kuinka parlamentin henkilöstö sitä nykyisin käyttää; pyytää lisäksi selvitystä meneillään olevasta oikeudenkäynnistä ja vaihtoehdoista, joiden avulla voidaan varmistaa sen tehokas ja kustannustehokas hallinta tulevaisuudessa;

57.  on tyytyväinen kuljetusarkkujen käytön vähentämiseen ja tehostamiseen; kehottaa käyttämään yhteisiä kuljetusarkkuja matkustettaessa Strasbourgiin;

58.  pyytää pääsihteeriä noudattamaan täysin uuden varainhoitoasetuksen henkeä ja kirjainta vihreiden, taloudellisesti tehokkaiden julkisten hankintojen yhteydessä lujittamalla parlamentin hankintastrategiaa;

59.  kannustaa jatkamaan edelleen erityisesti rakennusten valaistus- ja lämmitysjärjestelmien energiansäästöä, koska vuoden 2016 talousarviosta käydyissä keskusteluissa on käynyt ilmi, että asiassa on parantamisen varaa;

60.  kannustaa lisäämään terveellisen luomuruoan edistämistä; kehottaa siksi puhemiehistöä arvioimaan mahdollisuudet tarjota terveellistä ruokaa monipuolistamalla palveluja ja myös ennen kaikkia tarjoamalla tuoreita hedelmiä ja kasviksia kohtuullisempaan hintaan;

o

o  o

61.  vahvistaa ennakkoarvion varainhoitovuodeksi 2017;

62.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja ennakkoarvion neuvostolle ja komissiolle.

LIITE: ENNAKKOARVIOESITYS

 

ALUSTAVA ENNAKKOARVIOESITYS EUROOPAN PARLAMENTIN TULOISTA JA MENOISTA VARAINHOITOVUODEKSI 2017

 

JONKA BUDJETTIVALIOKUNTA ON LAATINUT KOKOUKSESSAAN

11. HUHTIKUUTA 2016

 

ALUSTAVA ENNAKKOARVIOESITYS

2017

Euroopan unionin rahoitusosuus parlamentin menoista varainhoitovuodelle 2017

Nimike

Määrä

 

 

Menot

1.900.873.000

Omat tulot

157.861.070

Saatava

1 743 011 930

TULOT

Osasto Luku Momentti Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

 

 

 

 

 

4

TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT TULOT

 

 

 

4 0

ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET

 

 

 

4 0 0

Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

73 410 920

73 484 272

69 454 180

4 0 3

Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

p.m

p.m

13 613

4 0 4

Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto

10 907 330

10 797 731

9 959 483

 

 

84 318 250

84 282 003

79 427 275

Luku 4 0 — Yhteensä

4 1

MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

 

 

 

4 1 0

Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

64 131 820

59 667 459

58 498 210

4 1 1

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

9 200 000

9 100 000

9 241 578

4 1 2

Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään

10 000

10 000

57 702

 

 

73 341 820

68 777 459

67 797 490

Luku 4 1 — Yhteensä

4 2

MUUT MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

 

 

 

4 2 1

Parlamentin jäsenten maksut eläkejärjestelmään

p.m

p.m

0

 

Luku 4 2 — Yhteensä

0

0

0

 

Osasto 4 — Yhteensä

157 660 070

153 059 462

147 224 765

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

 

 

 

5 0

IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

 

 

 

5 0 0

Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto

p.m

p.m

0

5 0 0 0

Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m

p.m

0

5 0 0 1

Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m

p.m

25 526

5 0 0 2

Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m

p.m

55 871

5 0 1

Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

p.m

p.m

0

5 0 2

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m

p.m

0

 

Luku 5 0 — Yhteensä

p.m

p.m

81 397

5 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

 

 

 

5 1 1

Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen

p.m

p.m

 

5 1 1 0

Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m

p.m

2 807 906

5 1 1 1

Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m

p.m

16 372

 

Luku 5 1 — Yhteensä

p.m

p.m

2 824 279

5 2

SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT

 

 

 

5 2 0

Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot

200 000

410 000

216 417

 

Luku 5 2 — Yhteensä

200 000

410 000

216 417

5 5

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA TEHDYISTÄ URAKOISTA

 

 

 

5 5 0

Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m

p.m

5 557 309

5 5 1

Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m

p.m

729 104

 

Luku 5 5 — Yhteensä

p.m

p.m

6 286 413

5 7

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

 

 

 

5 7 0

Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m

p.m

3 292 213

5 7 1

Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m

p.m

0

5 7 2

Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu

p.m

p.m

0

5 7 3

Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m

p.m

3 476 281

 

Luku 5 7 — Yhteensä

p.m

p.m

6 768 495

5 8

SEKALAISET KORVAUKSET

 

 

 

5 8 1

Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m

p.m

179 793

 

Luku 5 8 — Yhteensä

p.m

 

 

 

Osasto 5 — Yhteensä

200 000

410 000

16 356 793

6

UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT MAKSUT JA PALAUTUKSET

 

 

 

6 6

MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

 

 

 

6 6 0

MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

p.m

p.m

p.m

6 6 0 0

Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m

p.m

11 848 214

6 6 0 1

Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota käyttötarkoitukseen

p.m

p.m

0

 

Luku 6 6 — Yhteensä

p.m

p.m

11 848 214

 

Osasto 6 — Yhteensä

p.m

p.m

11 848 214

9

TOIMITELINTEN JA MUIDEN TOIMITELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAAT TULOT

 

 

 

9 0

SEKALAISET TULOT

 

 

 

9 0 0

SEKALAISET TULOT

1 000

1 000

937 952

 

Luku 9 0 — Yhteensä

1 000

1 000

937 952

 

Osasto 9 — Yhteensä

1 000

1 000

937 952

 

KAIKKI YHTEENSÄ

157 861 070

153 470 462

176 367 724

MENOT

Yhteenveto määrärahoista (2017 ja 2016) sekä toteutuksesta (2015)

Osasto Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

 

 

 

 

 

1

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

TOIMIELIMEN JÄSENET

209 825500

213 281 500

213 915 852

1 2

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

642 573 000

627 305 500

597 484 150

1 4

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

135 764 500

125 501 000

116 618 310

1 6

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

17 539 500

17 772 500

17 535 481

 

Osasto 1 — Yhteensä

1 005 702 500

983 860 500

945 553 793

 

 

 

 

 

2

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

256 137 000

211.173.440

265.369.143

2 1

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS

 

168 142 500

166.845.910

136.912.387

 

 

Varaukset (1 0 0)

1 892 000

 

 

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

5 719 000

5.992.750

4.458.475

 

Osasto 2 — Yhteensä

431 890 500

384.012.100

406.740.005

 

 

 

 

 

3

TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

32 827 000

35 423 000

31 170 192

3 2

ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

108 238 000

115 433 000

107 799 775

 

Osasto 3 — Yhteensä

141 065 000

150 856 000

138 969 967

 

 

 

 

 

4

TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ERITYISMENOT

111 905 000

111 100 000

102 924 578

4 2

PARLAMENTIN JÄSENTEN AVUSTAJIIN LIITTYVÄT MENOT

211 390 000

202 140 000

184 233 696

4 4

JÄSENTEN JA ENTISTEN JÄSENTEN KOKOUKSET JA MUU TOIMINTA

420 000

420 000

400 000

 

Osasto 4 — Yhteensä

320 215 000

313 660 000

287 558 274

 

 

 

 

 

5

Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen ja riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea

 

 

 

5 0

Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen ja riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvan komitean menot

p.m

p.m

0

5 0 0

Viranomaisen toimintamenot

p.m

p.m

0

5 0 0 0

Viranomaisen toimintamenot

p.m

p.m

0

5 0 1

EMAS-VARAUS

p.m

p.m

0

5 0 1 0

EMAS-VARAUS

p.m

p.m

0

 

Osasto 5 — Yhteensä

0

0

0

 

 

 

 

 

10

MUUT MENOT

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT

p.m

p.m

0

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

3 000 000

6 000 000

0

10 3

VARAUS LAAJENTUMISTA VARTEN

p.m

p.m

0

10 4

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄPOLITIIKKAA KOSKEVA VARAUS

p.m

p.m

0

10 5

ALUSTAVA MÄÄRÄRAHA KIINTEISTÖJÄ VARTEN

p.m

p.m

0

10 6

VARAUS KEHITTEILLÄ OLEVIA ENSISIJAISIA HANKKEITA VARTEN

p.m

p.m

0

10 8

EMAS-VARAUS

p.m

p.m

0

 

Osasto 10 — Yhteensä

3 000 000

6 000 000

0

 

KAIKKI YHTEENSÄ

1 900 873 000

1 838 388 600

1 778 822 039

Tulot — Omat tulot

Osasto 4 — Toimielinten ja muiden unionin elinten henkilöstöltä saatavat tulot

Luku 4 0 — Erilaiset verot ja pidätykset

Momentti 4 0 0 — Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

73 410 920

73 484 272

69 454 180,00

Oikeusperusta

Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla.

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).

Momentti 4 0 3 — Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

13 613,00

Oikeusperusta

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisena kuin se oli voimassa 15 päivään joulukuuta 2003.

Momentti 4 0 4 — Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

10 907 330

10 797 731

9 959 483,00

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla.

Luku 4 1 — Maksut eläkejärjestelmään

Momentti 4 1 0 — Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

64 131 820

59 667 459

58 498 210,00

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta.

Momentti 4 1 1 — Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

9 200 000

9 100 000

9 241 578,00

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII oleva 4 artikla, 11 artiklan 2 ja 3 kohta sekä 48 artikla.

Momentti 4 1 2 — Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

10 000

10 000

57 702,00

Luku 4 2 — Muut maksut eläkejärjestelmään

Momentti 4 2 1 — Euroopan parlamentin jäsenten maksut eläkejärjestelmään

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

 

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt ja erityisesti niiden liite III.

Osasto 5 — Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

Luku 5 0 — Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

Momentti 5 0 0 — Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto

Alamomentti 5 0 0 0 — Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Alamomentille otetaan toimielimelle kuuluvan kuljetuskaluston myynnistä tai vaihdosta kertyvät tulot.

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Alamomentti 5 0 0 1 — Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

25 526,00

Selvitysosa

Alamomentille otetaan toimielimelle kuuluvan muun irtaimen omaisuuden kuin kuljetuskaluston myynnistä tai vaihdosta kertyvät tulot.

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Alamomentti 5 0 0 2 — Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

55 871,00

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Alamomenttiin liittyvistä lainoista, vuokrista tai suoritetuista palveluista aiheutuvat menot ja niistä saatavat tulot on yksilöitävä selkeästi tämän talousarvion liitteessä.

Momentti 5 0 1 — Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Momentille otetaan toimielimelle kuuluvan kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvät tulot.

Momentti 5 0 2 — Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti sisältää myös näiden tuotteiden sähköisestä myynnistä kertyvät tulot.

Luku 5 1 — Vuokrauksesta kertyvä tuotto

Momentti 5 1 1 — Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen

Alamomentti 5 1 1 0 — Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

2 807 906,00

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Alamomenttiin liittyvistä lainoista, vuokrista tai suoritetuista palveluista aiheutuvat menot ja niistä saatavat tulot on yksilöitävä selkeästi tämän talousarvion liitteessä.

Alamomentti 5 1 1 1 — Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

16 372,00

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Luku 5 2 — Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut

Momentti 5 2 0 — Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

200 000

410 000

216 417,00

Selvitysosa

Momentille otetaan toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut erät.

Luku 5 5 — Tulot suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista

Momentti 5 5 0 — Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

5 557 309,00

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti 5 5 1 — Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

729 104,00

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Luku 5 7 — Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

Momentti 5 7 0 — Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

3 292 213,00

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti 5 7 1 — Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

0,00

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti 5 7 2 — Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

0,00

Selvitysosa

Momentille otetaan toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksusta kertyvät tulot.

Momentti 5 7 3 — Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

3 476 281,00

Luku 5 8 — Sekalaiset korvaukset

Momentti 5 8 1 — Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

179 793,00

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentille sisältyvät myös vakuutuskorvaukset, joilla katetaan onnettomuuden sattuessa virkamiehille maksettavat palkat.

Osasto 6 — Unionin ohjelmiin ja sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset

Luku 6 6 — Muut maksut ja palautukset

Momentti 6 6 0 — Muut maksut ja palautukset

Alamomentti 6 6 0 0 — Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

11 848 214,00

Selvitysosa

Alamomentille otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti mahdolliset tulot, joihin ei ole varauduttu osaston 6 muissa osissa ja jotka voidaan ottaa lisämäärärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin nämä tulot on sidottu.

Alamomentti 6 6 0 1 — Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota käyttötarkoitukseen

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

 

Osasto 9 — Sekalaiset tulot

Luku 9 0 — Sekalaiset tulot

Momentti 9 0 0 — Sekalaiset tulot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Toteutus 2015

1 000

1 000

937 952,00

Selvitysosa

Momentille otetaan sekalaisia tuloja.

Momenttiin liittyvistä lainoista, vuokrista tai suoritetuista palveluista aiheutuvat menot ja niistä saatavat tulot on yksilöitävä selkeästi tämän talousarvion liitteessä.

Maksut — Menot

Osasto 1 — Toimielimen henkilöstö

Luku 1 0 — Toimielimen jäsenet

Momentti 1 0 0 — Edustajanpalkkiot ja lisät

Alamomentti 1 0 0 0 — Edustajanpalkkiot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

75 020 000

72 520 000

71 860 133,95

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenten asemaa koskevissa säännöissä määrätty edustajanpalkkio.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 9 ja 10 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 1 ja 2 artikla.

Alamomentti 1 0 0 4 — Tavanomaiset matkakulut

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

69 200 000

73 340 000

71 418 750,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkoihin työskentelypaikkakunnalle ja takaisin sekä muihin työmatkoihin liittyvät matka- ja oleskelukulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 25 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 20 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 10–21 ja 24 artikla.

Alamomentti 1 0 0 5 — Muut matkakulut

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

6 000 000

7 050 000

5 550 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan täydentävät matkakulut sekä kulut matkoista jäsenvaltiossa, josta jäsen on valittu.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 20 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 22 ja 23 artikla.

Alamomentti 1 0 0 6 — Yleinen kulukorvaus

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

39 886 000

39 715 000

38 754 450,55

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut jäsenten parlamentaarisesta toiminnasta Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeiden mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 75 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 20 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 25–28 artikla.

Alamomentti 1 0 0 7 — Tehtävien hoitoon liittyvät korvaukset

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

181 500

181 500

175 257,06

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset oleskelu- ja edustuskorvaukset, jotka liittyvät Euroopan parlamentin puhemiehen tehtävien hoitoon.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 20 artikla.

Puhemiehistön päätös, tehty 17 päivänä kesäkuuta 2009.

Momentti 1 0 1 — Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaalikulut

Alamomentti 1 0 1 0 — Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

3 097 000

3 058 000

2 191 208,67

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tapaturmavakuutukset, jäsenten sairauskulujen korvaaminen sekä katoamis- ja varkausvakuutus, joka kattaa jäsenten henkilökohtaiset tavarat.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös jäsenten vakuuttaminen ja heille annettava matka-apu, jos he tarvitsevat virkamatkoilla kotiinkuljetusta sairastuttuaan vakavasti tai jouduttuaan tapaturmaan tai sellaiseen ennakoimattomaan tilanteeseen, joka estää matkan jatkamisen. Matka-apuun kuuluu jäsenen kotiinkuljetuksen järjestäminen ja siihen liittyvien kulujen maksaminen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 60 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 18 ja 19 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 3–9 ja 29 artikla.

Yhteiset määräykset Euroopan unionin virkamiesten tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.

Yhteiset määräykset Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutusjärjestelmästä.

Komission päätös sairauskulujen korvaamista koskevista yleisistä täytäntöönpanosäännöistä.

Alamomentti 1 0 1 2 — Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

775 000

798 000

653 406,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vaikeavammaisen jäsenen avustamisesta johtuvat tietyt välttämättömät menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 30 artikla.

Momentti 1 0 2 — Siirtymäkorvaukset

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

930 000

1 770 000

9 544 350,06

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenille toimikauden päättyessä maksettavat siirtymäkorvaukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 13 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 45–48 ja 77 artikla.

Momentti 1 0 3 — Eläkkeet

Alamomentti 1 0 3 0 — Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

11 450 000

11 450 000

10 675 653,64

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenille toimikauden päätyttyä maksettavat vanhuuseläkkeet.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 150 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 75 artikla ja Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen liite III.

Alamomentti 1 0 3 1 — Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

303 000

291 000

281 721,32

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimikautensa aikana työkyvyttömiksi tulleiden jäsenten eläkkeet.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 75 artikla ja Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen liite II.

Alamomentti 1 0 3 2 — Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

2 313 000

2 458 000

2 207 741,36

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenen tai entisen jäsenen kuoltua maksettavat lesken- ja/tai orvoneläkkeet.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 15 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 75 artikla ja Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen liite I.

Alamomentti 1 0 3 3 — Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

3 178,74

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen osuus jäsenten vapaaehtoisesta lisäeläkejärjestelmästä.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 500 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 27 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 76 artikla ja Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen liite VII.

Momentti 1 0 5 — Kieli- ja atk-kurssit

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

670 000

650 000

600 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenten kieli- ja atk-kurssien kustannukset.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 44 artikla.

Puhemiehistön päätös, tehty 4 päivänä toukokuuta 2009, jäsenten kieli- ja atk-kursseista.

Momentti 1 0 9 — Alustava määräraha

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenille suoritettavien maksujen mahdollisten tarkistusten vaikutukset.

Määräraha on puhtaasti alustava, eikä sitä voida käyttää, ennen kuin se on siirretty varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti toisiin budjettikohtiin.

Luku 1 2 — Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

Momentti 1 2 0 — Palkat ja muut etuudet

Alamomentti 1 2 0 0 — Palkat ja palkanlisät

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

638 333 000

623 007 500

594 444 744,13

Selvitysosa

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta:

palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät,

sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut,

ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset,

muut lisät ja erilaiset korvaukset,

virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle,

niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan, kuin missä asemapaikka on,

väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös Brysselissä ja Strasbourgissa sijaitsevan Euroopan parlamentin urheilukeskuksen käyttäjien vakuuttaminen urheilutapaturmien varalta.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 300 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Alamomentti 1 2 0 2 — Palkallinen ylityö

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

135 000

248 000

66 500,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityökorvaus edellä mainituissa säännöksissä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla sekä liite VI.

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Alamomentti 1 2 0 4 — Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

2 950 000

2 950 000

2 560 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa,

asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen jälkeen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä,

päivärahat niille virkamiehille tai väliaikaisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi,

irtisanomiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton,

väliaikaiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen,

sopimussuhteisten toimihenkilöiden jäsenvaltion eläkejärjestelmään suorittamien maksujen ja unionin järjestelmään kuuluvien maksujen (mikäli sopimus muuttuu) välinen erotus.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Momentti 1 2 2 — Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

Alamomentti 1 2 2 0 — Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi myönnettävään virkavapaaseen

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1 155 000

1 100 000

412 905,67

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset:

virkamiehille, jotka on vapautettu tehtävistään toimielimen virkojen määrää vähennettäessä,

virkamiehille, jotka on asetettu virkavapaalle sellaisten organisatoristen tarpeiden perusteella, jotka liittyvät uusien taitojen hankkimiseen toimielimissä,

poliittisten ryhmien palveluksessa oleville vanhemmille virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka siirretään yksikön edun vuoksi eläkkeelle AD 16- tai AD 15 -palkkaluokan virasta.

Se kattaa myös työnantajan osuuden sairausvakuutuksesta ja näihin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutuksen (lukuun ottamatta 42 c artiklan perusteella virkavapaalle asetettuja virkamiehiä, joille maksettavaan korvaukseen ei sovelleta korjauskerrointa).

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 41, 42 c ja 50 artikla sekä liite IV ja Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 48 a artikla.

Alamomentti 1 2 2 2 — Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

henkilöstösääntöjen tai neuvoston asetuksen (EY, Euratom, EHTY) N:o 2689/95 ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1748/2002 nojalla maksettavat korvaukset,

työnantajan osuus näiden korvausten saajien sairausvakuutuksesta,

erilaisiin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 72 artikla.

Neuvoston asetus (EY, Euratom, EHTY) N:o 2689/95, annettu 17 päivänä marraskuuta 1995, Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisen vuoksi toteutettavista Euroopan yhteisöjen tilapäiseen henkilöstöön kuuluvien henkilöiden palvelussuhteen päättymistä koskevista erityisistä toimenpiteistä (EYVL L 280, 23.11.1995, s. 4).

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1748/2002, annettu 30 päivänä syyskuuta 2002, Euroopan parlamentin vakinaisessa palvelussuhteessa olevien Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja Euroopan parlamentin puolueryhmien väliaikaisten toimihenkilöiden palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevista erityistoimenpiteistä toimielimen nykyaikaistamisen yhteydessä (EYVL L 264, 2.10.2002, s. 9).

Luku 1 4 — Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

Momentti 1 4 0 — Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

Alamomentti 1 4 0 0 — Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

43 915 000

41 867 289

38 317 487,57

Selvitysosa

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan seuraavat kulut lukuun ottamatta kuluja, joita aiheutuu pääsihteeristön palveluksessa olevista, turvallisuudesta vastaavista muista toimihenkilöstä, jotka hoitavat ihmisten ja omaisuuden turvallisuuteen liittyviä tehtäviä, tietoturvatehtäviä sekä riskinarviointitehtäviä, sekä kuluja, jotka koskevat pääsihteeristössä autonkuljettajan tehtäviä hoitavista tai niitä koordinoivista muista toimihenkilöstä:

muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, lisät ja korvaukset mukaan lukien, erityisesti unionin sosiaaliturvajärjestelmään liittyvät työnantajan sosiaaliturvamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien mukautusten vaikutus,

väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot,

henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston esittämät laskut, jotka johtuvat toimihenkilöiden ottamisesta palvelukseen Euroopan parlamentin henkilöstöhallintoon liittyvien menettelyjen (etenkin työttömyyskorvausten, eläkeoikeuksien jne.) käsittelyä varten.

Osa määrärahasta on käytettävä vammaisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkaukseen puhemiehistön 7–9 päivänä heinäkuuta 2008 tekemän päätöksen mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 3 000 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot (IV, V ja VI osasto).

Euroopan parlamentin virkamiesten ja muun henkilöstön kilpailuja ja valintamenettelyjä, palvelukseen ottamista ja palkkaluokan määrittämistä koskevat yleiset täytäntöönpanosäännökset (Euroopan parlamentin pääsihteerin päätös, tehty 17 päivänä lokakuuta 2014).

Alamomentti 1 4 0 1 — Muu henkilöstö: turvallisuus

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

24 962 000

22 433 711

17 222 235,00

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan seuraavat kulut, joita aiheutuu pääsihteeristön palveluksessa olevista, turvallisuudesta vastaavista muista toimihenkilöstä, jotka hoitavat ihmisten ja omaisuuden turvallisuuteen liittyviä tehtäviä, tietoturvatehtäviä sekä riskinarviointitehtäviä:

sopimussuhteisten ja ylimääräisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkat, lisät ja korvaukset mukaan lukien, sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus,

väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot (IV osasto).

Euroopan parlamentin virkamiesten ja muun henkilöstön kilpailuja ja valintamenettelyjä, palvelukseen ottamista ja palkkaluokan määrittämistä koskevat yleiset täytäntöönpanosäännökset (Euroopan parlamentin pääsihteerin päätös, tehty 17 päivänä lokakuuta 2014).

Alamomentti 1 4 0 2 — Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

6 100 000

 

 

Selvitysosa

Uusi alamomentti

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan seuraavat kulut, joita aiheutuu pääsihteeristön palveluksessa olevista, autonkuljettajien tehtäviä hoitavista tai niitä koordinoivista muista toimihenkilöistä:

sopimussuhteisten ja ylimääräisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkat, lisät ja korvaukset mukaan lukien, sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus,

väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot (IV osasto).

Euroopan parlamentin virkamiesten ja muun henkilöstön kilpailuja ja valintamenettelyjä, palvelukseen ottamista ja palkkaluokan määrittämistä koskevat yleiset täytäntöönpanosäännökset (Euroopan parlamentin pääsihteerin päätös, tehty 17 päivänä lokakuuta 2014).

Alamomentti 1 4 0 4 — Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

6 806 500

7 185 000

6 379 886,24

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat kulut:

kulut, jotka liittyvät harjoittelijoiden valintaan, palvelukseen ottamiseen ja vastaanottoon,

korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoittelijoiden palkat (apurahat), mukaan luettuina mahdolliset kotitalouslisät, sekä vammaislisästä (enintään 50 prosenttia apurahasta) aiheutuvat kulut,

koulutuksessa olevien harjoittelijoiden korvaukset,

harjoittelijoiden matkakulut,

harjoittelijoiden sairausvakuutus- ja tapaturmavakuutuskulut,

kulut, jotka liittyvät Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden tai muiden säännöissä määritettyjen maiden julkisen sektorin henkilöstön tilapäiseen siirtämiseen,

kulut, jotka liittyvät kansallisten asiantuntijoiden tilapäiseen siirtoon Euroopan parlamenttiin, mukaan luettuina korvaukset ja matkakulut,

tilapäisesti siirrettyjen asiantuntijoiden tapaturmavakuutuskulut,

opintokäynneistä maksettavat korvaukset,

koulutustilaisuuksien järjestäminen konferenssitulkeille ja kääntäjille erityisesti yhteistyössä tulkkikoulujen ja kääntäjänkoulutusta tarjoavien korkeakoulujen kanssa sekä tulkkien ja kääntäjien koulutus- ja jatkokoulutusapurahat, opetusmateriaalin hankinta ja liitännäiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Oikeusperusta

Säännöt Euroopan parlamentin virkamiesten ja poliittisten ryhmien väliaikaisten toimihenkilöiden siirtämisestä kansallisten hallintoelinten, niihin verrattavissa olevien elinten tai kansainvälisten järjestöjen palvelukseen (puhemiehistön 7 päivänä maaliskuuta 2005 tekemä päätös).

Kansallisten asiantuntijoiden tilapäistä siirtoa Euroopan parlamenttiin koskevat säännöt (puhemiehistön 4 päivänä toukokuuta 2009 tekemä päätös).

Harjoittelujaksoja ja opintokäyntejä Euroopan parlamentin pääsihteeristössä koskevat sisäiset säännöt (Euroopan parlamentin pääsihteerin 1 päivänä helmikuuta 2013 tekemä päätös).

Alamomentti 1 4 0 5 — Tulkkausmenot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

45 785 000

45 125 000

46 423 856,43

Selvitysosa

Uusi alamomentti, joka oli aiemmin alamomentti 1 4 0 2

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

niiden konferenssitulkkien palkkiot ja palkkioihin rinnastettavat korvaukset, sosiaaliturvamaksut, matkakulut ja muut kulut, jotka Euroopan parlamentti palkkaa toimihenkilöiksi järjestämiinsä kokouksiin täyttääkseen omat tai muiden toimielinten tai elinten tarpeet, kun Euroopan parlamentin virkamiehinä tai väliaikaisina toimihenkilöinä työskentelevät tulkit eivät voi hoitaa tarvittavia tehtäviä,

menot, jotka aiheutuvat edellä mainittuihin kokouksiin palkattavista konferenssitoimitsijoista, -teknikoista ja -apulaisista, kun Euroopan parlamentin virkamiehet tai väliaikaiset tai ylimääräiset toimihenkilöt eivät voi hoitaa tarvittavia tehtäviä,

muiden alueellisten, kansallisten tai kansainvälisten elinten palveluksessa olevien tulkkien palveluihin Euroopan parlamentille liittyvät kulut,

tulkkauksen oheistoimintaan, etenkin kokousvalmisteluihin sekä tulkkien koulutukseen ja valintaan, liittyvät kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 4 830 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Euroopan unionin toimielinten palvelukseen ottamien konferenssitulkkien työehdoista ja palkkauksesta 28 päivänä heinäkuuta 1999 tehty sopimus (ja sen soveltamissäännöt), sellaisena kuin se on täydennettynä 13 päivänä lokakuuta 2004 ja tarkistettuna 31 päivänä heinäkuuta 2008.

Alamomentti 1 4 0 6 — Tarkkailijat

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarkkailijoista aiheutuvien kustannusten korvaaminen Euroopan parlamentin työjärjestyksen 13 artiklan mukaisesti.

Momentti 1 4 2 — Ulkoiset käännöspalvelut

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

8 196 000

8 890 000

8 274 845,04

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alihankintana tilatut käännös-, konekirjoitus- ja koodauspalvelut ja tekninen apu.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 135 000 euroa.

Luku 1 6 — Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

Momentti 1 6 1 — Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

Alamomentti 1 6 1 0 — Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

214 000

254 000

215 980,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat kulut:

päätöksen 2002/621/EY 3 artiklassa tarkoitettujen kilpailujen järjestämismenot sekä haastatteluihin ja lääkärintarkastuksiin ennen palvelukseen ottamista osallistuvien matka- ja oleskelukulut,

toimihenkilöiden valintamenettelyihin liittyvät kulut.

Käytännön tarpeilla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja sen jälkeen, kun Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimistoa on kuultu, osa näistä määrärahoista voidaan käyttää toimielimen itse järjestämiin kilpailuihin.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 ja 33 artikla sekä liite III.

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja Euroopan oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 53) ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 56).

Alamomentti 1 6 1 2 — Ammatillinen täydennyskoulutus

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

5 515 000

6 200 000

4 950 971,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön pätevyyden lisäämiseksi ja toimielimen toiminnan ja tehokkuuden parantamiseksi järjestettävään koulutukseen, esimerkiksi virallisten kielten opiskeluun, liittyvät menot.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla.

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Momentti 1 6 3 — Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

Alamomentti 1 6 3 0 — Sosiaalipalvelut

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

768 000

784 000

485 584,20

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat kulut:

seuraaviin ryhmiin kuuluville vammaisille osana heidän hyväkseen harjoitettavaa toimielintenvälistä politiikkaa:

palveluksessa olevat virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt,

palveluksessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden puolisot,

huollettavana olevat lapset Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti,

muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja asianmukaisella tavalla tarpeellisiksi osoitetut kulut, joita ei korvata yhteisestä sairausvakuutuksesta; korvaus myönnetään talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa, siltä osin kuin asianomaisen henkilön asuin- tai kotimaan kansallinen korvausjärjestelmä ei kata kyseisiä menoja,

toimenpiteet, joilla tuetaan erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuneita virkamiehiä ja toimihenkilöitä,

henkilöstökomitealle myönnettävä tuki sekä sosiaalipalvelujen satunnaiskulut. Henkilöstökomitean rahoittamilla osuuksilla tai ennakkomaksuilla sosiaaliseen toimintaan osallistujille pyritään rahoittamaan sosiaalista ja kulttuuritoimintaa sekä kieliin liittyvää toimintaa, mutta ne eivät kata avustuksia yksittäisille henkilöstön jäsenille tai kotitalouksille,

virkamiesten ja muiden toimihenkilöiden integroitumista edistävä muu sosiaalinen toiminta parlamentissa tai toimielinten välisellä tasolla,

henkilöstösääntöjen 1d artiklassa tarkoitetut vammaisia virkamiehiä ja vammaista muuta henkilöstöä sekä vammaisharjoittelijoita taikka palvelukseen otettavia tai harjoittelijoiksi valittavia vammaisia virkamiehiä ja vammaista muuta henkilöstöä koskevat kohtuulliset erityisjärjestelyt tai lääketieteellisistä tutkimuksista tai hyvinvointiselvityksistä aiheutuvat menot, erityisesti henkilökohtainen avustaminen työpaikalla tai virkamatkoilla.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 1d artikla, 9 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta ja 76 artikla.

Alamomentti 1 6 3 1 — Liikkuvuus

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

700 000

754 000

636 049,44

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työmatkaliikennettä koskevaan suunnitelmaan liittyvät menot eri työskentelypaikkakunnilla.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Alamomentti 1 6 3 2 — Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

230 000

238 000

198 962,27

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu rohkaisemaan ja tukemaan taloudellisesti toimintoja, jotka edistävät eri kansallisuuksia edustavien työntekijöiden välistä yhteydenpitoa, esimerkiksi tukemaan henkilöstön kerhoja, urheilu- ja kulttuuritoimintaa jne., ja pysyvän vapaa-ajankeskuksen osarahoittamiseen (kulttuuri-, urheilu- ja harrastustoiminta, ravintolapalvelut).

Määräraha kattaa myös osallistumisen toimielinten välisen sosiaalisen toiminnan rahoitukseen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 600 000 euroa.

Momentti 1 6 5 — Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

Alamomentti 1 6 5 0 — Työterveyshuolto

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1 275 000

1 250 000

1 095 232,08

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kolmen työskentelypaikkakunnan työterveysasemien toimintakulut, kuten lääketarvikkeiden ja -tuotteiden jne. hankinta, ennalta ehkäiseviin tutkimuksiin liittyvät menot, työkyvyttömyyslautakunnan toiminnasta aiheutuvat menot sekä työterveyshuollon asiantuntijalääkäreiden tarpeellisiksi katsomiin ulkopuolisten hoitoasiantuntijoiden palveluihin liittyvät menot.

Määräraha kattaa myös lääketieteellisesti tarpeellisten työvälineiden hankintakustannukset ja hoitohenkilöstön ja avustavan hoitohenkilöstön palkkiot, jotka maksetaan palvelujen järjestämisen pohjalta tai lyhytaikaisista sijaisuuksista.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla sekä liitteessä II oleva 8 artikla.

Alamomentti 1 6 5 2 — Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1 380 000

1 365 000

3 500 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja ruokaloiden liikkeenharjoittamiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 70 000 euroa.

Alamomentti 1 6 5 4 — Lasten päivähoitopalvelut

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

7 162 500

6 727 500

6 167 701,36

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin maksettavaksi kuuluva osuus kuluista, jotka liittyvät lasten päiväkotiin ja ulkopuolisiin lastentarhoihin, joiden kanssa on tehty sopimus.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 3 400 000 euroa.

Alamomentti 1 6 5 5 — Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan parlamentin rahoitusosuus

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

295 000

200 000

285 000,00

Selvitysosa

Komission 1 päivänä elokuuta 2013 tekemän päätöksen C(2013)4886 täytäntöönpano (EUVL C 222, 2.8.2013, s. 8)

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurooppa-koulujen johtokunnan akkreditoimille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan parlamentin rahoitusosuus tai komissiolle maksettava korvaus rahoitusosuudesta, jonka tämä on maksanut Eurooppa-koulujen johtokunnan akkreditoimille II-tyypin Eurooppa-kouluille Euroopan parlamentin nimissä. Määräraha kattaa Euroopan parlamentin henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön kyseisiä kouluja käyviin lapsiin liittyvät kustannukset.

Osasto 2 — Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot

Selvitysosa

Koska vakuutusyhtiöt ovat peruneet vakuutusturvan, työtaisteluihin ja terrori-iskuihin liittyvät riskit Euroopan parlamentin rakennuksille on katettava Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

Tämän osaston määrärahoilla katetaan siten kaikki työtaisteluista tai terrori-iskuista johtuvien vahinkojen aiheuttamat kustannukset.

Luku 2 0 — Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

Momentti 2 0 0 — Kiinteistöt

Alamomentti 2 0 0 0 — Vuokrat

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

37 169 000

33 058 000

28 433 672,09

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin käytössä olevien kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien vuokrat.

Määräraha kattaa myös kiinteistöveron. Vuokrat lasketaan kahdeltatoista kuukaudelta vanhojen tai valmisteilla olevien sopimusten perusteella, jotka normaalisti mahdollistavat indeksoinnin elinkustannuksiin tai rakennuskustannuksiin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 500 000 euroa.

Jäsenvaltioiden tai niiden julkishallinnon elinten tai yksikköjen rahoitusosuudet, jotka liittyvät maan tai kiinteistöjen hankinnasta tai käytöstä johtuvien kulujen ja liitännäismaksujen sekä toimielimen kiinteistöistä ja tiloista johtuvien maksujen rahoittamiseen tai korvaamiseen, ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Alamomentti 2 0 0 1 — Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

77 584 999,73

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut voimassa tai valmisteilla olevien sopimusten perusteella.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Jäsenvaltioiden tai niiden julkishallinnon elinten tai yksikköjen rahoitusosuudet, jotka liittyvät maan tai kiinteistöjen hankinnasta tai käytöstä johtuvien kulujen ja liitännäismaksujen sekä toimielimen kiinteistöistä ja tiloista johtuvien maksujen rahoittamiseen tai korvaamiseen, ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Alamomentti 2 0 0 3 — Kiinteän omaisuuden hankinta

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen hankinta. Tontteja ja niiden kunnallistekniikkaa koskevat tuet käsitellään varainhoitoasetuksen mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 000 euroa.

Jäsenvaltioiden tai niiden julkishallinnon elinten tai yksikköjen rahoitusosuudet, jotka liittyvät maan tai kiinteistöjen hankinnasta tai käytöstä johtuvien kulujen ja liitännäismaksujen sekä toimielimen kiinteistöistä ja tiloista johtuvien maksujen rahoittamiseen tai korvaamiseen, ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Alamomentti 2 0 0 5 — Kiinteistöjen rakennuttaminen

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

32 970 000

15 770 000

19 569 857,83

Selvitysosa

Alamomentille voidaan ottaa määräraha, joka on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen rakennuttaminen (rakennustyöt, suunnittelupalkkiot, käyttöönoton edellyttämät muutostyöt ja materiaalihankinnat ja liitännäiskulut).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Jäsenvaltioiden tai niiden julkishallinnon elinten tai yksikköjen rahoitusosuudet, jotka liittyvät maan tai kiinteistöjen hankinnasta tai käytöstä johtuvien kulujen ja liitännäismaksujen sekä toimielimen kiinteistöistä ja tiloista johtuvien maksujen rahoittamiseen tai korvaamiseen, ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Alamomentti 2 0 0 7 — Tilojen kunnostus

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

85 550 000

57 045 440

44 515 781,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kunnostustyöt ja niihin liittyvät muut menot, kuten arkkitehtien ja insinöörien palkkiot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 600 000 euroa.

Jäsenvaltioiden tai niiden julkishallinnon elinten tai yksikköjen rahoitusosuudet, jotka liittyvät maan tai kiinteistöjen hankinnasta tai käytöstä johtuvien kulujen ja liitännäismaksujen sekä toimielimen kiinteistöistä ja tiloista johtuvien maksujen rahoittamiseen tai korvaamiseen, ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Alamomentti 2 0 0 8 — Muut kiinteistöjen hallinnointimenot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

5 114 000

5 256 000

4 116 976,99

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen hallinnointimenot, joita ei ole erikseen kohdistettu tämän luvun muille momenteille, etenkin

jätehuolto ja jätteiden käsittely,

pakolliset tarkastukset, laadunvalvonta, asiantuntijalausunnot, tilintarkastukset, säännösten noudattamisen seuranta jne.,

tekninen kirjasto,

hallinnointituki (building helpdesk),

rakennuspiirustusten ja tietovälineiden hallinnointi,

muut menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Momentti 2 0 2 — Kiinteistöihin liittyvät kulut

Alamomentti 2 0 2 2 — Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

59 440 000

62 944 000

55 608 835,44

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan voimassa olevien sopimusten mukaisesti Euroopan parlamentin käytössä olevien, vuokrattujen tai parlamentin omistamien kiinteistöjen (tilat ja tekniset laitteistot) huolto-, kunnossapito-, hoito- ja siivouskulut.

Ennen sopimusten uusimista tai tekemistä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja (hinnat, valuutta, indeksikorotukset, kesto, muut ehdot) varainhoitoasetuksen 104 artiklaa noudattaen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 200 000 euroa.

Alamomentti 2 0 2 4 — Energiankulutus

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

16 690 000

19 660 000

16 058 031,06

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 000 euroa.

Alamomentti 2 0 2 6 — Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

18 420 000

16 760 000

18 844 027,40

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ensisijaisesti Euroopan parlamentin kolmella työskentelypaikkakunnalla käyttämien rakennusten ja sen unionissa sijaitsevien tiedotustoimistojen sekä unionin ulkopuolella sijaitsevien toimipisteiden vartioinnista ja valvonnasta aiheutuvat kulut.

Ennen sopimusten uusimista tai tekemistä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja (hinnat, valuutta, indeksikorotukset, kesto, muut ehdot) varainhoitoasetuksen 104 artiklaa noudattaen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 120 000 euroa.

Alamomentti 2 0 2 8 — Vakuutukset

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

784 000

680 000

636 941,05

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutusmaksut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Luku 2 1 — Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

Selvitysosa

Julkisten hankintojen yhteydessä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja.

Momentti 2 1 0 — Tietojenkäsittely ja televiestintä

Alamomentti 2 1 0 0 — Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

24 920 000

25 310 000

24 431 283,98

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin tieto- ja televiestintäjärjestelmien moitteettoman toiminnan kannalta välttämättömät yleiset toimintamenot, jotka johtuvat laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta, vuokrauksesta, huollosta ja ylläpidosta sekä atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Nämä menot liittyvät erityisesti atk- ja televiestintäkeskuksen järjestelmiin, osastojen atk-palveluihin sekä verkonhallintaan.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 184 200 euroa.

Alamomentti 2 1 0 1 — Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

18 382 000

19 029 000

15 985 141,04

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin tieto- ja televiestintäjärjestelmien yleisen infrastruktuurin hallintaan ja ylläpitoon liittyvät menot, jotka johtuvat laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta, vuokrauksesta, huollosta ja ylläpidosta sekä atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Nämä menot liittyvät erityisesti verkkoja, johdotusta, televiestintää, yksittäisiä laitteita ja koneäänestysjärjestelmiä koskevaan infrastruktuuriin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 165 000 euroa.

Alamomentti 2 1 0 2 — Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

13 588 000

14 170 985

13 370 460,21

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin tieto- ja televiestintäjärjestelmiä koskevaan yleiseen käyttäjätukeen liittyvät menot, jotka johtuvat laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta, vuokrauksesta, huollosta ja ylläpidosta sekä atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Nämä menot liittyvät jäsenten ja muiden käyttäjien tukipalveluihin, jotka liittyvät erityisesti hallinto-, lainsäädäntö- ja viestintäsovelluksiin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Alamomentti 2 1 0 3 — Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

23 139 400

24 788 302

25 259 382,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleiset hallinnointimenot, jotka johtuvat laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta, vuokrauksesta, huollosta ja ylläpidosta ja niihin liittyvistä töistä sekä atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Nämä menot liittyvät erityisesti jäseniä koskeviin sovelluksiin ja viestintä-, hallinto- ja lainsäädäntösovelluksiin.

Määräraha on lisäksi tarkoitettu kattamaan toimielinten välistä yhteistyötä kielten alalla koskevat, yhteisesti rahoitettuihin tieto- ja viestintäteknisiin välineisiin liittyvät kustannukset toimielinten yhteisen käännös- ja tulkkauskomitean tekemien päätösten perusteella.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 32 000 euroa.

Alamomentti 2 1 0 4 — Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

22 023 500

21 824 135

23 291 216,22

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin tieto- ja viestintäjärjestelmien infrastruktuureihin liittyvät investointimenot, jotka johtuvat laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta sekä atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Nämä investoinnit liittyvät erityisesti atk- ja televiestintäkeskuksen järjestelmiin, verkkoihin, johdotukseen sekä videoneuvottelujärjestelmiin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 9 000 euroa.

Alamomentti 2 1 0 5 — Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

28 086 500

25 549 621

14 417 285,70

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan meneillään olevien tai tulevien tieto- ja viestintäteknisten hankkeiden investointimenot, jotka johtuvat laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnasta sekä atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Nämä investoinnit liittyvät erityisesti jäseniä koskeviin sovelluksiin, lainsäädäntö-, hallinto-, talous- ja viestintäsovelluksiin sekä tieto- ja viestintätekniikan hallinnointisovelluksiin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 2 600 euroa.

Momentti 2 1 2 — Irtain omaisuus

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

6 005 000

6 014 000

2 415 168,52

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimen omaisuuden hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus ja erityisesti ergonomisten toimistokalusteiden hankinta, vanhojen ja käytöstä poistettavien kalusteiden korvaaminen ja konttorikoneiden hankinta. Se on myös tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin irtaimen omaisuuden hallinnoinnista aiheutuvat sekalaiset menot.

Taideteosten osalta määräraha on tarkoitettu kattamaan erityismateriaalin hankinnasta ja ostosta aiheutuvat kulut sekä niihin liittyvät juoksevat kulut, kuten asiantuntijalausunnoista aiheutuvat kulut, konservointi-, kehystys-, restaurointi-, puhdistus- ja vakuutuskulut sekä satunnaiset kuljetuskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Momentti 2 1 4 — Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

29 356 100

30 114 385

19 982 469,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen sekä tähän liittyvä hallinnointi, ja se kattaa erityisesti:

erilaiset tekniset tarvikkeet ja laitteistot (sekä kiinteät että liikuteltavat) julkaisutoiminnan, turvallisuuden (tietotekniikan ohjelmistot mukaan luettuina), ruokaloiden, kiinteistöjen jne. tarpeisiin,

etenkin monistamon, puhelinvaihteen, ruokaloiden ja henkilöstömyymälöiden laitteistot sekä turvallisuuslaitteistot, konferenssitekniset laitteistot ja audiovisuaaliset laitteistot,

erityismateriaalit (elektroniset, atk- ja sähköiset materiaalit) sekä niihin liittyvät ulkoiset palvelut,

jäsenten toimistoihin pyynnöstä asennettavat kaksi ylimääräistä puhelinlinjaa.

Määräraha kattaa myös jälleenmyynnistä aiheutuvat mainoskulut ja hävittämisestä aiheutuvat kulut sekä tekniseen tukeen (konsultointi) liittyvät kulut, kun tarvitaan ulkopuolista asiantuntemusta.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 35 000 euroa.

Momentti 2 1 6 — Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus

Numerotiedot

 

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

2 1 6

2 642 000

6 682 000

5 745 560,21

Varaukset(10 0)

1 892 000

 

 

Yhteensä

4 534 000

6 682 000

5 745 560,21

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston (auto- ja polkupyöräkanta) hankinta, huolto, käyttö ja korjaus sekä autojen, taksien, linja-autojen ja kuorma-autojen vuokraus kuljettajineen tai ilman, mukaan lukien niihin liittyvät vakuutukset ja muut hallinnointikulut. Autokantaa vaihdettaessa tai ajoneuvoja hankittaessa tai vuokrattaessa etusijalle on asetettava ympäristöä vähemmän saastuttavat ajoneuvot, kuten hybridiautot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 000 euroa.

Varauksen vapauttamisen ehdot

Määrärahat voidaan vapauttaa varauksesta sen jälkeen, kun puhemiehistö on päättänyt jäsenten kuljetukseen liittyvien toimintojen suorittamisesta parlamentin sisäisinä.

Luku 2 3 — Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

Selvitysosa

Julkisten hankintojen yhteydessä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja.

Momentti 2 3 0 — Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1 440 500

1 756 000

1 406 201,94

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden, kirjapainotarvikkeiden, monistustarvikkeiden jne. hankinta sekä siihen liittyvät hallinnointikulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 2 500 euroa.

Momentti 2 3 1 — Rahoituskulut

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

40 000

40 000

21 500,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (provisiot, vaihtopalkkiot, sekalaiset kulut) ja muut rahoituskulut, mukaan lukien kiinteistöjen rahoittamisen liitännäiskulut.

Momentti 2 3 2 — Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1 110 000

1 110 000

870 825,70

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

kulut, jotka unionin tuomioistuin, unionin yleinen tuomioistuin, virkamiestuomioistuin ja kansalliset tuomioistuimet saattavat määrätä Euroopan parlamentin maksettaviksi,

ulkopuolisen asianajajan palkkaaminen edustamaan Euroopan parlamenttia unionin tuomioistuimissa ja kansallisissa tuomioistuimissa sekä oikeudellisten neuvonantajien palkkaaminen avustamaan oikeudellista yksikköä,

kurinpitomenettelyihin ja vastaaviin menettelyihin liittyvien asianajajapalkkioiden korvaaminen,

menot, jotka liittyvät mahdollisiin vahingonkorvauksiin ja korkoihin,

sovintoratkaisujen yhteydessä sovitut korvaukset Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 91 ja 92 artiklan (entiset 69 ja 70 artikla) mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Momentti 2 3 6 — Postitus- ja toimitusmaksut

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

271 000

303 000

209 661,67

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansallisten postipalvelujen ja lähettipalvelujen toteuttamasta frankeerauksesta, postinkäsittelystä ja -kuljetuksesta aiheutuvat kulut.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös postinkäsittelypalvelut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 2 500 euroa.

Momentti 2 3 7 — Muutot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1 434 000

1 440 000

1 064 561,92

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut ja muuttofirmojen tai ulkopuolisten yritysten tilapäistyövoiman suorittamat työt.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Momentti 2 3 8 — Muut hallinnosta johtuvat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1 161 000

1 093 750

854 287,77

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

vakuutukset, joita ei ole erikseen kohdistettu muille alamomenteille,

menot, jotka aiheutuvat vahtimestarien, autonkuljettajien, vastaanottovirkailijoiden, varastonhoitajien, muuttohenkilöstön ja vierailu- ja seminaariyksikön, Parlamentariumin, työterveyshuollon, turvallisuushenkilöstön ja kiinteistöhuollon henkilöstön sekä erilaisten teknisten yksiköiden henkilöstön virka-asujen hankinnasta ja hoidosta,

sekalaiset toiminta- ja hallintomenot, mukaan lukien henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimistolle maksettavat hallintokulut, jotka liittyvät henkilöstösääntöjen mukaisesti entisille jäsenille maksettaviin eläkkeisiin, sekä tavaroiden tai palvelujen hankinnasta aiheutuvat menot, joita ei ole erikseen kohdistettu muille alamomenteille,

ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (Eco-Management Audit Scheme, EMAS) toimintaan liittyvät sekalaiset hankinnat (edistämiskampanjat jne.).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Momentti 2 3 9 — EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

262 500

250 000

31 436,10

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EMAS-toimintaan liittyvät menot Euroopan parlamentin ympäristötehokkuuden parantamiseksi, toiminnasta tiedottaminen mukaan luettuna, sekä hiilidioksidipäästöjen kompensointijärjestelmästä aiheutuvat menot.

Osasto 3 — Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot

Luku 3 0 — Kokoukset ja konferenssit

Momentti 3 0 0 — Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

27 370 000

27 700 000

25 160 801,87

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen henkilöstön, kansallisten asiantuntijoiden, harjoittelijoiden ja Euroopan parlamentin kutsumien unionin muiden toimielinten tai kansainvälisten elinten henkilöstön matkakulut asemapaikan ja Euroopan parlamentin kolmen työskentelypaikkakunnan (Bryssel, Luxemburg ja Strasbourg) välillä sekä virkamatkakulut muualle kuin näille kolmelle työskentelypaikkakunnalle kohdistuvista matkoista. Menoihin lasketaan matkakulut, päivärahat sekä majoituskulut ja poikkeaviin työaikoihin liittyvät kustannukset. Lisäksi määrärahasta katetaan liitännäiskulut, mukaan luettuina kulut, jotka liittyvät matkalippujen ja majoitusvarausten peruuttamiseen, sähköiseen laskutukseen sekä virkamatkavakuutukseen.

Lisäksi määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, joita aiheutuu henkilöstön virkamatkoihin ja työskentelypaikkakuntien välisiin matkoihin liittyvien hiilidioksidipäästöjen mahdollisesta kompensoinnista.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 240 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 71 artikla sekä liitteessä VII olevat 11, 12 ja 13 artikla.

Momentti 3 0 2 — Vastaanotto- ja edustuskulut

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1 015 000

1 388 000

790 910,91

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat kulut:

menot, jotka liittyvät toimielimelle aiheutuviin vastaanottovelvoitteisiin, mukaan lukien toimielimen tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) -yksikön työhön liittyvät vastaanotot, ja toimielimen jäsenten edustusvelvoitteisiin,

puhemiehen edustuskulut, jotka aiheutuvat matkoista työskentelypaikkakuntien ulkopuolelle,

puhemiehen kabinetin edustuskulut ja osuus puhemiehen kabinetin sihteeristökuluista,

pääsihteeristön vastaanotto- ja edustuskulut, mukaan lukien 15 ja/tai 25 vuotta palveluksessa olleille virkamiehille annettavien esineiden ja mitalien hankinta,

sekalaiset protokollamenot lippuja, esittelytelineitä, kutsukortteja, ruokalistojen painatusta jne. varten,

toimielimen VIP-vieraiden matka- ja oleskelukulut,

viisumikulut Euroopan parlamentin jäsenten ja toimihenkilöiden virkamatkoista,

vastaanotto- ja edustuskulut sekä julkisen viran hoitoon Euroopan parlamentissa liittyvät jäsenten muut erityiskulut.

Momentti 3 0 4 — Kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

Alamomentti 3 0 4 0 — Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1 712 000

1 400 000

1 736 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen kokouksissa tarjottavista virvokkeista ja muista juomista sekä satunnaisista kevyistä aterioista sekä näiden palvelujen hallinnoinnista aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Alamomentti 3 0 4 2 — Kokoukset, kongressit ja konferenssit

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1 565 000

1 795 000

1 133 175,80

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

menot, jotka liittyvät kokousten järjestämiseen muualla kuin työskentelypaikkakunnilla (valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät), mukaan luettuna tarvittaessa edustuskulut,

jäsenmaksut kansainvälisille järjestöille, joihin Euroopan parlamentti tai jokin sen elimistä kuuluu (parlamenttien välinen liitto, parlamenttien pääsihteerien liitto, ryhmä 12+ parlamenttien välisessä liitossa),

komissiolle parlamentin ja komission allekirjoittaman palvelusopimuksen perusteella maksettava korvaus parlamentin osuudesta kulkulupien valmistuskuluista (laitteet, henkilöstö ja tarvikkeet) Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan (6 artikla), unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 23 artiklan, muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 11 ja 81 artiklan sekä Euroopan unionin myöntämien kulkulupien muodosta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1417/2013 (EUVL L 353, 28.12.2013, s. 26) mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 20 000 euroa.

Alamomentti 3 0 4 3 — Parlamentaaristen edustajakokousten, parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja muiden valtuuskuntien järjestämiseen liittyvät sekalaiset kulut

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1 005 000

1 100 000

430 151,67

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti muut kuin lukuun 1 0 ja momentille 3 0 0 sisältyvät seuraavat kokousten järjestämiseen liittyvät kulut:

AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen, EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaarisen edustajakokouksen sekä niiden elinten kokouksiin osallistuvat valtuuskunnat,

Välimeren unionin parlamentaarisen edustajakokouksen, sen valiokuntien ja sen puheenjohtajiston kokoukset; näihin kuluihin kuuluvat Euroopan parlamentin rahoitusosuus edustajakokouksen itsenäiselle sihteeristölle tai Euroopan parlamentin rahoitusosuutta edustajakokouksen talousarviosta vastaavien kulujen maksaminen,

parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, tilapäisten valtuuskuntien, parlamentaaristen sekavaliokuntien, parlamentaaristen yhteistyövaliokuntien, WTO-valtuuskuntien ja WTO:ta käsittelevän parlamentaarisen konferenssin ja sen valmistelukomitean kokoukset.

Alamomentti 3 0 4 9 — Matkatoimistopalveluita koskevat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

2 160 000

2 040 000

1 919 152,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin kanssa sopimuksen tehneen matkatoimiston juoksevat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Luku 3 2 — Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

Momentti 3 2 0 — Asiantuntemuksen hankinta

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

9 211 500

9 309 500

6 768 247,79

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat kulut:

kustannukset asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa tehtävistä sopimuksista, jotka koskevat selvitysten tai muiden tutkimusten (työryhmät, pyöreän pöydän keskustelut, asiantuntijapaneelit tai kuulemiset sekä konferenssit) toteuttamista Euroopan parlamentin elimiä, valiokuntia, valtuuskuntia ja hallintoa varten,

erikoisalojen tietolähteiden, kuten erikoisalojen tietokantojen, ja niihin liittyvän kirjallisuuden tai teknisen tuen hankinta tai vuokraaminen, kun niitä tarvitaan täydentämään edellä mainittuja asiantuntijasopimuksia,

valiokuntiin, valtuuskuntiin ja tutkimus- tai työryhmiin sekä seminaareihin (workshops) kutsuttujen asiantuntijoiden ja muiden henkilöiden, mukaan lukien Euroopan parlamentille vetoomuksia esittäneet henkilöt, matkustus-, oleskelu- ja liitännäiskulut,

kulut parlamentin sisäiseen tai ulkoiseen tutkimustoimintaan liittyvän aineiston ja muun vastaavan aineiston jakelusta toimielimen ja suuren yleisön hyödyksi (erityisesti internetjulkaisut, sisäiset tietokannat, esitteet ja julkaisut),

menot ulkopuolisten henkilöiden kutsumisesta osallistumaan eri elinten työhön, kuten kurinpitolautakunnan tai taloudellisten väärinkäytösten tutkintaelimen toimintaan.

Momentti 3 2 1 — Asiantuntemuksen hankinta parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastolle, kirjastolle ja arkistolle

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

8 314 000

8 829 000

6 995 311,01

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan parlamentin tutkimuspalvelujen pääosaston toimintaan liittyvät menot, erityisesti:

erityisasiantuntemuksen ja -tuen hankinta Euroopan parlamentin tutkimustoimintaa varten (mukaan luettuina artikkelit, tutkimukset, työryhmät, seminaarit, pyöreän pöydän keskustelut, asiantuntijapaneelit ja konferenssit), tarvittaessa yhteistyössä muiden toimielinten, kansainvälisten järjestöjen, kansallisten parlamenttien tutkimusosastojen ja kirjastojen, mietintäryhmien, tutkimuslaitosten ja muiden asiantuntijoiden kanssa;

erityisasiantuntemuksen hankinta vaikutustutkimusten ja ennakko- ja jälkiarviointien alalla sekä eurooppalaisen lisäarvon ja tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arvioinnin (STOA) alalla;

kirjojen, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, tietokantojen, tietotoimistojen aineiston ja mahdollisten muiden tietovälineiden hankinta tai vuokraus eri muodoissa kirjaston tarpeisiin, mukaan luettuina copyright-kulut, laadunvalvontajärjestelmä, sidonta- ja konservointimateriaalit ja -työt sekä muut vastaavat palvelut;

ulkopuolisista arkistopalveluista aiheutuvat kulut (organisointi, valinta, kuvaus, siirtäminen eri tietovälineille ja muuttaminen aineettomaan muotoon, ensisijaisten arkistolähteiden hankinta);

kirjasto- ja arkistotoimeen liittyvän erityisdokumentaation ja mediakirjaston erityismateriaalien hankinta, kehitys, asennus, käyttö ja ylläpito, mukaan luettuina sähköiset, elektroniset ja tietojenkäsittelyyn liittyvät materiaalit ja/tai järjestelmät sekä sidonta- ja konservointityöhön liittyvät materiaalit;

kulut parlamentin sisäiseen tai ulkoiseen tutkimustoimintaan liittyvän aineiston ja muun vastaavan aineiston jakelusta toimielimen ja suuren yleisön hyödyksi (erityisesti internetjulkaisut, sisäiset tietokannat, esitteet ja julkaisut),

esittelyihin, seminaareihin, työryhmiin tai muuhun parlamentin tutkimuspalvelujen pääosaston järjestämään tämäntyyppiseen toimintaan kutsuttujen asiantuntijoiden ja kirjailijoiden matkakulut, päivärahat ja liitännäiskulut;

tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arvioinnin (STOA) yksikön osallistuminen eurooppalaisten ja kansainvälisten tieteellisten elinten toimintaan;

Euroopan parlamentille kansainvälisistä ja/tai toimielinten välisistä yhteistyösopimuksista aiheutuvat velvoitteet, mukaan luettuna Euroopan parlamentin rahoitusosuus unionin historiallisten arkistojen hallinnoinnin rahoituskuluihin neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 354/83 mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 20 000 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 354/83, annettu 1 päivänä helmikuuta 1983, Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön historiallisten arkistojen avaamisesta yleisölle (EYVL L 43, 15.2.1983, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43),

Puhemiehistön päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2001, säännöistä yleisön oikeudesta tutustua Euroopan parlamentin asiakirjoihin, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 22 päivänä kesäkuuta 2011 (EUVL C 216, 22.7.2011, s. 19).

Puhemiehistön päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan parlamentin arkistoja koskevista säännöistä, sellaisena kuin se on konsolidoituna 3 päivänä toukokuuta 2004.

Puhemiehistön päätös, tehty 10 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin jäsenten ja entisten jäsenten arkistojen käsittelystä.

Neuvoston asetus (EU) 2015/496, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015, asetuksen (ETY, Euratom) N:o 354/83 muuttamisesta toimielinten historiallisten arkistojen Firenzen yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin tallettamisen osalta.

Momentti 3 2 2 — Dokumentaatiomenot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

2 044 000

2 010 621

378 881,87

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat kulut:

sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset sekä julkaisujen ja verkkopalveluiden tilaukset tietotoimistoista, mukaan lukien tällaisen tilausmateriaalin kopioimisesta ja jakelusta kirjallisessa ja/tai elektronisessa muodossa aiheutuvat copyright-kulut, ja lehdistökatsauksia ja lehtileikkeitä koskevat palvelusopimukset,

aikakauslehtien sisältötiivistelmiä koskevat tilaukset tai palvelusopimukset tai aikakauslehtiartikkelien tallennus optisille välineille,

ulkopuolisten asiakirja- ja tilastotietokantojen käyttökulut (lukuun ottamatta tietokonelaitteisto- ja televiestintäkustannuksia),

sanakirjojen ja sanastojen uusiminen tai uusien hankinta kaikissa julkaisumuodoissa muun muassa uusille kieliyksiköille sekä muiden teosten uusiminen tai uusien hankinta kielipalveluihin ja lainsäädännön laadusta vastaaville yksiköille.

Momentti 3 2 3 — Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1 175 000

1 100 000

708 187,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat kulut:

Euroopan parlamentin ja liittymistä edeltävässä vaiheessa olevien maiden, erityisesti Länsi‑Balkanin maiden ja Turkin, kansallisten parlamenttien välisten tiedonvaihtoa ja yhteistyötä koskevien ohjelmien menot,

Euroopan parlamentin ja (muiden kuin edellisessä luetelmakohdassa mainittujen) kolmansien maiden demokraattisesti valittujen parlamenttien sekä alueellisten parlamentaaristen järjestöjen välisten suhteiden edistämiseen sidotut menot. Erityisesti kyseeseen tulee parlamenttien valmiuksien parantaminen uusissa ja kehittyvissä demokratioissa erityisesti Euroopan unionin naapurimaissa (etelässä ja idässä),

menot, joilla edistetään sovittelua tukevia toimia ja ohjelmia, jotka on kohdistettu nuorille poliittisille johtajille Euroopan unionista ja unionin naapurimaista,

Saharov-palkinnon organisaatioon (erityisesti Saharov-palkinnon palkintosumma, palkinnonsaajan tai palkinnonsaajien matkakulut ja vastaanottamisesta aiheutuvat kulut, Saharov-verkoston toimintakulut ja sen jäsenten virkamatkat) ja ihmisoikeuksien edistämistoimiin liittyvät menot.

Näihin toimiin sisältyy vierailukäyntejä Euroopan parlamenttiin Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa, ja määräraha kattaa kokonaan tai osittain osallistujien kulut erityisesti matkojen, majoituksen ja päivärahojen osalta.

Oikeusperusta

Puhemiehistön 12 päivänä joulukuuta 2011 tekemä päätös demokratiatuen osaston perustamisesta ulkoasioiden pääosastoon.

Momentti 3 2 4 — Tuotanto ja levitys

Alamomentti 3 2 4 0 — Virallinen lehti

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

4 500 000

4 373 000

3 867 901,53

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen osuus julkaisu-, levitys- ja muista liitännäiskuluista, joita julkaisutoimistolle aiheutuu Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavista teksteistä.

Alamomentti 3 2 4 1 — Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

3 650 000

3 771 000

3 245 065,10

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat kulut:

kaikki digitaalisista julkaisuista (intranet-sivustot) sekä perinteisistä julkaisuista (erilaiset alihankintana tuotettavat asiakirjat ja painotyöt) aiheutuvat kustannukset jakelu mukaan luettuna,

julkaisujärjestelmien päivittäminen sekä kehittävä ja korjaava ylläpito.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 6 000 euroa.

Alamomentti 3 2 4 2 — Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

10 580 000

11 395 930

10 990 325,20

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedotusmateriaalin julkaiseminen, mukaan lukien sähköinen materiaali, sekä tiedotus- ja suhdetoiminta, osallistuminen julkisiin tapahtumiin, näyttelyihin ja messuille jäsenvaltioissa ja ehdokasvaltioissa sekä maissa, joissa Euroopan parlamentilla on yhteystoimisto, ja lainsäädäntötyön seurantatietokannan (OEIL) päivittäminen sekä sellaisten välineiden tai menettelyjen kehittäminen, joilla parannetaan ja helpotetaan seurantatietokannan yleisiä käyttömahdollisuuksia matkaviestinten avulla.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Alamomentti 3 2 4 3 — Parlamentarium eli Euroopan parlamentin vierailukeskus

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

5 742 500

5 841 817

5 810 992,39

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Parlamentariumin eli Euroopan parlamentin vierailukeskuksen menot Brysselissä sekä rakennelmien, näyttelyiden ja aineistojen mukauttaminen tai uudelleen kokoaminen käytettäväksi muualla kuin Brysselissä.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 9 300 euroa

Alamomentti 3 2 4 4 — Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

30 845 000

30 431 966

30 859 064,13

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan avustukset vierailijaryhmille sekä liitännäiset infrastruktuurikulut, kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajille tarkoitettujen harjoittelujaksojen rahoitus (Euroopan unionin vierailuohjelma, EUVP) sekä Euroscola-, EuroMed-Scola- ja Euronest-Scola-ohjelmien toimintakulut. EuroMed-Scola- ja Euronest-Scola-ohjelmat toteutetaan vaalivuosia lukuun ottamatta vuorovuosina Euroopan parlamentin tiloissa Strasbourgissa tai Brysselissä.

Määrärahaa korotetaan vuosittain soveltaen BKTL:n ja hintojen muutosten perusteella mukautettavaa deflaattoria.

Kullakin Euroopan parlamentin jäsenellä on oikeus kutsua kunakin kalenterivuonna enintään viisi ryhmää siten, että vierailijoita on kaikkiaan 110.

Alamomentille sisältyy aiheellinen määräraha vammaisia vieraita varten.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2002, vierailijaryhmien vastaanottoa sekä Euroscola-, Euromed-Scola- ja Euronest-Scola-ohjelmia koskevista säännöistä, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 26 päivänä helmikuuta 2013.

Alamomentti 3 2 4 5 — Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

4 466 000

5 262 000

4 573 742,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat kulut:

jäsenvaltioista, ehdokasvaltioista ja maista, joissa Euroopan parlamentilla on yhteystoimisto, tuleville mielipiteenmuokkaajille tarkoitettujen kansallisten tai kansainvälisten seminaarien ja symposiumien järjestämiseen liittyvät menot tai avustukset ja parlamentaaristen seminaarien ja symposiumien järjestämiskulut sekä eurooppalaisten kulttuurialoitteiden, kuten Euroopan parlamentin LUX-elokuvapalkinnon, rahoittaminen,

menot, jotka liittyvät istuntosalissa järjestettävien erityistilaisuuksien toteutukseen Strasbourgissa ja Brysselissä puhemiehistön hyväksymän vuosiohjelman pohjalta,

monikielisyyttä tukevat toimet ja välineet, kuten seminaarit ja konferenssit, tapaamiset tulkkien tai kääntäjien kouluttajien kanssa, monikielisyyttä ja tulkin tai kääntäjän ammattia edistävät toimet, mukaan luettuna tukiohjelma yliopistoja, kääntäjä- ja tulkkikouluja ja muita tulkkaus- ja käännösalan oppilaitoksia varten, virtuaaliset viestintäratkaisut sekä osallistuminen muiden yksiköiden kanssa yhteistyössä järjestettäviin samankaltaisiin toimiin osana toimielinten välistä ja kansainvälistä yhteistyötä.

Lisäksi määrärahasta katetaan näiden toimintojen järjestämiseen liittyvät kulut, myös palvelujen hankinta- ja ateriakulut sekä kulut toimittajien kutsumisesta näihin tilaisuuksiin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 25 000 euroa.

Alamomentti 3 2 4 6 — Parlamentin televisiokanava (Web TV)

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

4 600 000

4 509 804

4 507 668,22

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan verkkoleikkeiden ja julkaisuvalmiin audiovisuaalisen materiaalin tuotanto ja säilytys (EuroparlTV) Euroopan parlamentin viestintästrategian mukaisesti.

Alamomentti 3 2 4 7 — Euroopan historian talo

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

7 470 000

6 305 844

7 318 160,12

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan historian talon toiminnan rahoitus, kuten sisätilojen erityisvarustelu, kokoelmien hankinta ja näyttelyiden järjestäminen sekä käyttökustannukset, mukaan lukien Euroopan historian talon toimintaan liittyvien kirjojen, aikakauslehtien ja muiden julkaisujen hankintakustannukset.

Se on myös tarkoitettu kattamaan kustannukset asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa tehtävistä sopimuksista, jotka koskevat Euroopan historian taloon liittyviä selvityksiä tai muuta tutkimustoimintaa (työryhmät, pyöreän pöydän keskustelut, asiantuntijapaneelit, konferenssit).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 000 euroa.

Alamomentti 3 2 4 8 — Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

14 490 000

14 506 000

13 018 782,11

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat kulut:

audiovisuaalisen alan toimintabudjetti (toimielimen omat palvelut ja ulkopuolinen apu kuten tekninen työ radio- ja tv-asemille, audiovisuaalisten ohjelmien nauhoitukset, tuotanto, yhteistuotanto ja levitys, tv- ja radio-ohjelmien lähetyslinjojen vuokraus ja lähetykset sekä muut toimet, joilla parannetaan toimielimen yhteyksiä audiovisuaalisia välineitä käyttäviin elimiin),

menot, jotka aiheutuvat parlamentin täysistuntojen ja valiokuntien kokousten suorista lähetyksistä internetin välityksellä,

sellaisten asianmukaisten arkistojen luominen, joilla tiedotusvälineille ja kansalaisille taataan jatkuva tiedon saanti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 13 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2002, vuoden 2003 talousarviomenettelyn suuntaviivoista (EUVL C 47 E, 27.2.2003, s. 72).

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 14 päivänä toukokuuta 2002, ennakkoarviosta parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2003 (EUVL C 180 E, 31.7.2003, s. 150).

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 14 päivänä toukokuuta 2003, ennakkoarviosta parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2004 (EUVL C 67 E, 17.3.2004, s. 179).

Alamomentti 3 2 4 9 — Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

250 000

250 000

103 180,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat kulut:

Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten suhteiden edistämiseen sidotut menot. Se kattaa parlamentaariset suhteet lukuun ottamatta niitä, jotka on mainittu luvuissa 1 0 ja 3 0, sekä tietojen ja dokumentoinnin vaihdon ja avustustyön tietojen analysoimiseksi ja käyttämiseksi, mukaan lukien vaihdot Euroopan parlamentaarisen tutkimus- ja dokumentointikeskuksen (ECPRD) kanssa,

edellä mainittujen parlamenttien virkamiesten yhteistyöohjelmien ja koulutustoimien rahoitus ja yleisesti toimet parlamenttien valmiuksien parantamiseksi.

Koulutustoimiin sisältyy vierailukäyntejä Euroopan parlamenttiin Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa; määräraha kattaa kokonaan tai osittain osallistujien kulut erityisesti matkojen, matkustamiseen liittyvien yleiskulujen, majoituksen ja päivärahojen osalta,

erityisesti lainsäädäntötoimintaan liittyvät yhteistyötoimet sekä dokumentaatio-, analyysi- ja tiedotustoimintaan liittyvät toimet ja www.ipex.eu-verkkotunnuksen suojaukseen liittyvät toimet, mukaan lukien toiminta Euroopan parlamentaarisessa tutkimus- ja dokumentointikeskuksessa (ECPRD).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rahoitus Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien väliselle yhteistyölle YUTP/YTPP:n parlamentaarisen valvonnan alalla Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti sekä etenkin kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehtyyn pöytäkirjaan N:o 1 sisältyvien 9 ja 10 artiklan mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan kansanedustuslaitosten puhemiesten kokous (kesäkuu 1977) ja Euroopan unionin parlamenttien puhemiesten kokoukset (syyskuu 2000 ja maaliskuu 2001).

Momentti 3 2 5 — Tiedotustoimistoja koskevat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

900 000

900 000

668 683,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin tiedotustoimistoihin liittyvät yleiset ja sekalaiset menot (erityisesti toimistotarvikkeet, televiestintä, toimitusmaksut, tavaroiden käsittely, kuljetus, varastointi, yleisluonteiset mainostuotteet, tietokannat).

Osasto 4 — Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

Luku 4 0 — Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot

Momentti 4 0 0 — Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

61 000 000

61 000 000

58 950 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten:

sihteeristökulut, hallinnosta johtuvat menot ja toimintamenot,

poliittiseen toimintaan ja tiedotukseen liittyvät menot unionin poliittisen toiminnan yhteydessä.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Oikeusperusta

Puhemiehistön päätös, tehty 30 päivänä kesäkuuta 2003 talousarvion momentin 4 0 0 määrärahojen käytöstä, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 27 päivänä huhtikuuta 2015.

Momentti 4 0 2 — Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

31 905 000

31 400 000

27 913 879,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoittamiseen.

Oikeusperusta

Euroopan unionista tehty sopimus ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohta.

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 224 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2004/2003, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä (EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 29 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/2003 soveltamissääntöjen vahvistamisesta (EUVL C 112, 9.4.2011, s. 1).

Momentti 4 0 3 — Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

19 000 000

18 700 000

16 060 699,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoittamiseen.

Oikeusperusta

Euroopan unionista tehty sopimus ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohta.

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 224 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2004/2003, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä (EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 29 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/2003 soveltamissääntöjen vahvistamisesta (EUVL C 112, 9.4.2011, s. 1).

Luku 4 2 — Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

Momentti 4 2 2 — Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

206 890 000

202 140 000

184 233 696,17

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan parlamentin jäsenten avustamisesta vastaaviin henkilöstön jäseniin ja palveluntarjoajiin liittyvät kulut sekä maksun välittäjiin liittyvät kulut.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös Euroopan parlamentin talousarviosta katettavat valuuttakurssierot parlamentin avustajakorvaukseen sovellettavien määräysten mukaisesti sekä parlamentin jäsenten avustamisesta vastaavalle henkilöstölle annettaviin tukipalveluihin liittyvät kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 775 000 euroa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 21 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 33–44 artikla.

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5 a ja 125–139 artikla.

Puhemiehistön päätös, tehty 14 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen VII osaston soveltamisohjeista.

Luku 4 4 — Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta

Momentti 4 4 0 — Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

210 000

210 000

200 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin entisten jäsenten yhdistyksen kokouksista aiheutuvat kulut ja mahdolliset muut vastaavat kulut.

Momentti 4 4 2 — Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

210 000

210 000

200 000,00

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista aiheutuvat kulut ja mahdolliset muut vastaavat kulut.

Osasto 5 — Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen ja riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea

Luku 5 0 — Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen ja riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvan komitean menot

Momentti 5 0 0 — Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen toimintamenot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen menot viranomaisen täysimääräisen ja riippumattoman toiminnan varmistamiseksi.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 1), ja erityisesti sen 6 artiklan 1 ja 7 kohta ja 41 artikla.

Momentti 5 0 1 — Riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvaan komiteaan liittyvät menot

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

 

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvan komitean sihteeripalveluihin ja rahoitukseen liittyvät menot.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 1), ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohta.

Osasto 10 — Muut menot

Luku 10 0 — Alustavat määrärahat

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

(*)

p.m.

0,—

(*) Alamomentille 216 on luotu 1 892 000 euron varaus.

Luku 10 1 — Varaus ennakoimattomia menoja varten

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

3 000 000

6 000 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varainhoitovuoden aikana tehdyistä budjettipäätöksistä koituvat ennakoimattomat menot.

Luku 10 3 — Varaus laajentumista varten

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen laajentumisvalmisteluista aiheutuvat menot.

Luku 10 4 — Tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa koskeva varaus

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedotus- ja viestintäpolitiikasta aiheutuvat menot.

Luku 10 5 — Alustava määräraha kiinteistöjä varten

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen investoinnit kiinteään omaisuuteen ja kunnostustyöt. Euroopan parlamentin puhemiehistöä pyydetään ottamaan käyttöön johdonmukainen ja vastuullinen kiinteää omaisuutta ja kiinteistöjä koskeva pitkän aikavälin strategia, jossa otetaan huomioon kunnossapitokustannusten nousun erityisongelma, kunnostustarpeet ja turvallisuuskustannukset ja jossa varmistetaan Euroopan parlamentin talousarvion kestävyys.

Luku 10 6 — Varaus kehitteillä olevia ensisijaisia hankkeita varten

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen kehitteillä oleviin ensisijaisiin hankkeisiin liittyvät menot.

Luku 10 8 — EMAS-VARAUS

Numerotiedot

Talousarvio 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi asianomaisissa toimintamäärärahojen budjettikohdissa puhemiehistön tehtyä päätökset EMAS-toimintasuunnitelman toteuttamisesta erityisesti Euroopan parlamentin hiilitaseselvityksen nojalla.

1.S — HENKILÖSTÖ

1.1.S 1 — Pääluokka I — Euroopan parlamentti

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Muut

Poliittiset ryhmät

Tehtäväryhmiin kuulumattomat

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

223

2

7

30

AD 13

443

8

2

40

AD 12

242

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

25

AD 9

177

0

6

29

AD 8

433

0

3

37

AD 7

286

0

6

59

AD 6

196

0

8

48

AD 5

219

0

5

63

AD yhteensä

2 648

10

66

436

AST 11

120

10

0

36

AST 10

84

0

20

33

AST 9

491

0

4

44

AST 8

308

0

6

40

AST 7

388

0

2

43

AST 6

309

0

6

72

AST 5

305

0

19

74

AST 4

393

0

3

78

AST 3

243

0

4

78

AST 2

88

0

0

58

AST 1

45

0

0

67

AST yhteensä

2 774

10

64

623

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

100

0

0

0

AST/SC yhteensä

150

0

0

0

Yhteensä

5 573

20 (10)

130

1 059

Kaikki yhteensä

6 762 (11)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2017

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Muut

Poliittiset ryhmät

Tehtäväryhmiin kuulumattomat

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

54

0

1

5

AD 14

216

2

7

36

AD 13

443

8

2

38

AD 12

297

0

13

60

AD 11

154

0

7

29

AD 10

220

0

7

25

AD 9

157

0

6

32

AD 8

448

0

7

39

AD 7

315

0

2

66

AD 6

181

0

8

45

AD 5

177

0

5

54

AD yhteensä

2 675

10

66

436

AST 11

120

10

0

37

AST 10

84

0

20

35

AST 9

586

0

4

42

AST 8

293

0

6

39

AST 7

333

0

2

47

AST 6

309

0

6

74

AST 5

377

0

19

69

AST 4

358

0

4

89

AST 3

230

0

3

85

AST 2

38

0

0

51

AST 1

45

0

0

55

AST yhteensä

2 773

10

64

623

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

100

0

0

0

SC yhteensä

150

0

0

0

Yhteensä

5599

20 (12)

130

1 059

Kaikki yhteensä

6 788 (13) (14)

Liite

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

Budjettikohta

Nimike

Toteutuneet tulot

Ennakkoarvio

2015

2017

5000

Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto

-

p.m.

5001

Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

25 526

5000

5002

Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta

55 871

19 000

502

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto

-

1000

5110

Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto

2 807 906

2 760 000

5111

Vuokrauskulujen korvaaminen

16 372

677 000

550

Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut

5 557 309

793 000

551

Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista

729 104

p.m.

570

Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta

3 292 213

295 000

571

Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot säätiöiltä, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

-

p.m.

573

Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

3 476 281

10 000

581

Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot

179 793

p.m.

6600

Muut maksut ja palautukset

11 848 214

70 000

 

 YHTEENSÄ

27 988 590

4 630 000

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

11.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

14

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Xabier Benito Ziluaga, Mercedes Bresso, Sven Giegold, Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Michał Marusik, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Susanne Melior, Josep-Maria Terricabras

(1)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUVL L 287, 29.10.2013, s. 15.

(5)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0376.

(6)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0407.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0172.

(8)

EYVL 17, 6.10.1958, s. 385.

(9)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0172.

(10)

Yleiseen kokonaismäärään kuulumaton näennäisvaraus yksikön edun vuoksi siirretyille virkamiehille.

(11)

Euroopan parlamentti, alueiden komitea ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea allekirjoittivat 5 päivänä helmikuuta 2014 toimielinten välisen yhteistyösopimuksen, jonka perusteella kyseisistä komiteoista siirretään Euroopan parlamenttiin enintään 80 uutta tointa (60 AD- ja 20 AST-tointa). Tämä toteutetaan vaiheittain syksystä 2014 alkaen, ja näiden toimien ottaminen Euroopan parlamentin henkilöstötaulukkoon vuodesta 2014 alkaen on kompensoitava poistamalla vastaava määrä toimia komiteoiden henkilöstötaulukoista.

(12)

Yleiseen kokonaismäärään kuulumaton näennäisvaraus yksikön edun vuoksi siirretyille virkamiehille.

(13)

Parlamentti, alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea allekirjoittivat 5 päivänä helmikuuta 2014 toimielinten välisen yhteistyösopimuksen, jonka perusteella kyseisistä komiteoista siirretään parlamenttiin enintään 80 uutta tointa (60 AD- ja 20 AST-tointa). Tämä toteutetaan vaiheittain syksystä 2014 alkaen, ja näiden toimien ottaminen parlamentin henkilöstötaulukkoon (jo vuonna 2014) on kompensoitava poistamalla vastaava määrä toimia komiteoiden henkilöstötaulukoista.

(14)

Kokonaismäärään palkkaluokittain ja ura-alueittain sovellettava, ilmoitettu 1 %:n henkilöstövähennys (60 tointa) toteutetaan parlamentin käsitellessä vuoden 2017 talousarvioesitystä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö