Postupak : 2016/2019(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0131/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0131/2016

Rasprave :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Glasovanja :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0132

IZVJEŠĆE     
PDF 1335kWORD 721k
11.4.2016
PE 577.035v02-00 A8-0131/2016

o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2017.

(2016/2019(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Indrek Tarand

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2017.

(2016/2019(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 1023/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih dužnosnika Europske unije(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. listopada 2015. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. studenoga 2015. o zajedničkom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. koji je prihvatio Odbor za mirenje u okviru proračunskog postupka(6),

–  uzimajući u obzir izvješće glavnog tajnika Predsjedništvu o sastavljanju prednacrta projekcije proračuna Parlamenta za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir prednacrt projekcije proračuna koji je Predsjedništvo sastavilo dana 11. travnja 2016. u skladu s člankom 25. stavkom 7. i člankom 96. stavkom 1. Poslovnika Parlamenta,

–  uzimajući u obzir nacrt projekcije proračuna koji je Odbor za proračune sastavio u skladu s člankom 96. stavkom 2. Poslovnika Parlamenta,

–  uzimajući u obzir članke 96. i 97. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0131/2016),

A.  budući da je ovaj postupak drugi cjeloviti proračunski postupak koji se provodi u novom zakonodavnom sazivu i da je riječ o četvrtom postupku u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.;

B.  budući da bi proračun za 2017., u obliku u kojem je predložen u izvješću glavnog tajnika, bio obilježen nastavkom i jačanjem politike institucije o povećanju učinkovitosti gdje god je to moguće, a da se pritom ne smanji kvaliteta radnog okruženja zastupnika i osoblja;

C.   budući da je glavni tajnik predložio četiri prioritetna cilja za proračun za 2017., točnije: sigurnost i kibersigurnost, postupno ukidanje izuzeća za irski jezik, trajne mjere za podupiranje zastupnika u obnašanju njihova mandata te povećanje privlačnosti Parlamenta javnosti i posjetiteljima;

D.   budući da bi u trenutačnom političkom i sigurnosnom kontekstu koji proizlazi iz terorističkih napada u Europi proračunski postupak za 2017. trebao rezultirati povećanjem sigurnosti i kibersigurnosti Parlamenta;

E.  budući da razina prednacrta projekcije za proračun za 2017. koju je predložio glavni tajnik iznosi 1 910 073 000 EUR, što je ukupno povećanje od 3,9 % u odnosu na proračun za 2016., od kojeg se 1,7 % smatra uobičajenim rashodima, što bi činilo 19,26 % naslova V. višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.;

F.  budući da će se izuzeće za neprevođenje svih službenih dokumenata na irski jezik postupno ukinuti između 2017. i 2022., što podrazumijeva prevođenje svih službenih dokumenata i na irski jezik, a predlažu se dodatni izvanredni rashodi od 3,7 milijuna EUR u skladu s tim novim jezičnim zahtjevom, što čini 0,2 % ukupnog povećanja;

G.  budući da su potrebna dodatna izvanredna ulaganja u iznosu od 47,6 milijuna EUR za jačanje sigurnosti i kibersigurnosti, što je jednako 2,6 % ukupnog povećanja;

H.  budući da se od 2011. stope inflacije stalno smanjuju; budući da je stvarna stopa inflacije u mjestima rada Parlamenta 2015. i 2016. godine bila niža nego stvarna stopa povećanja njegova proračuna;

I.  budući da gotovo 60 % proračuna čine rashodi vezani uz indekse, koji se najvećim dijelom odnose na plaće zastupnika i osoblja te se prilagođavaju u skladu s Pravilnikom o osoblju i ugovornim obvezama koje odgovaraju indeksaciji specifičnoj za pojedini sektor, koja je uglavnom viša od standardne stope inflacije;

J.   budući da je u svojoj Rezoluciji od 29. travnja 2015. o procjeni prihoda i rashoda Parlamenta za financijsku godinu 2016.(7) Parlament naglasio da bi proračun za 2016. trebao biti uspostavljen na realističnoj osnovi te bi trebao biti u skladu s načelima proračunske discipline i dobrog financijskog upravljanja;

K.   budući da vjerodostojnost Europskog parlamenta kao jedne grane proračunskog tijela u velikoj mjeri ovisi o njegovoj mogućnosti da kontrolira vlastite troškove;

L.   budući da je Predsjedništvo 26. listopada 2015. usvojilo nova pravila o upravljanju naknadama za parlamentarnu pomoć, kojima se strože regulira plaćanje po ugovorima za lokalne asistente i propisuje da najmanje 25 % sredstava dodijeljenih za parlamentarnu pomoć treba izdvajati za plaće akreditiranih asistenata;

Opći okvir

1.  naglašava da bi udio proračuna Parlamenta za 2017. trebalo zadržati ispod 20 % u naslovu V.; napominje da razina prednacrta projekcije za proračun za 2017., koji je Predsjedništvo usvojilo 7. ožujka 2016., iznosi 19,26 %, što je manje od udjela postignutog 2016. (19,39 %) te drugi najniži udio u naslovu V. u posljednjih osam godina; dodatno smanjuje svoj udio u naslovu V. na 19,17% u 2017.;

2.  međutim, smatra da se predviđena razina inflacije za 2017. ne bi smjela smatrati glavnom referentnom točkom za povećanja uobičajenih rashoda s obzirom na usporavanje gospodarskog rasta s kojim su suočene države članice;

3.  potvrđuje da je zatražen izvanredni rashod za postupno ukidanje privremenih mjera izuzeća za uporabu irskog jezika utvrđenih Uredbom br. 1 od 15. travnja 1958.(8), koji podrazumijeva povećanje od 0,2 % u odnosu na proračun za 2016., te da je zatraženo povećanje od 2,6 % u odnosu na proračun za 2016. za dodatne potrebe u pogledu sigurnosti i kibersigurnosti;

4.   prima na znanje zahtjev za povećanje od 2,6 % za sigurnost i kibersigurnost, čime bi se sredstva dodijeljena za tu svrhu u 2016. više nego udvostručila; poziva glavnog tajnika da Odboru za proračune na transparentan način pruži detaljne informacije o aktualnim i predstojećim sigurnosnim i kibersigurnosnim mjerama te o njihovim raščlanjenim troškovima;

5.  odobrava omotnicu izvanrednih rashoda za ulaganja u sigurnost 2017. slijedom analize iznesene Predsjedništvu u veljači 2016. te popraćene procjenom stanja nakon događaja 22. ožujka 2016. (47,6 milijuna EUR) te omotnicu izvanrednih rashoda povezanih s postupnim ukidanjem privremenog izuzeća za uporabu irskog jezika (3,7 milijuna EUR);

6.  ograničava povećanje uobičajenih rashoda za 2017., izuzevši dvije navedene izvanredne omotnice, na 1,4 % u usporedbi s proračunom za 2016.;

7.  utvrđuje ukupnu razinu svojih procjena za 2017. na 1 900 873 000 EUR, što odgovara ukupnom povećanju od 3,4 % u usporedbi s proračunom za 2016.;

8.  ističe da bi Parlament trebao imati na raspolaganju dostatna sredstva za izvršavanje svoje temeljne funkcije zakonodavnog i proračunskog tijela; naglašava da bi se u aktualnom ekonomskom kontekstu tim resursima trebalo upravljati na strog, pragmatičan i učinkovit način; naglašava da se snažno potiče traženje načina da se uštedi te daljnje povećanje učinkovitosti korištenja javnog novca, premda je jamčenje odgovarajuće razine financiranja Parlamenta nužno za provedbu europske demokracije;

9.  naglašava da je najveći dio proračuna Parlamenta i njegove godišnje indeksacije određen zakonskim ili ugovornim obvezama na koje Parlament ne može utjecati u proračunskom postupku;

Transparentnost, dostupnost i razumljivost

10.  poziva glavnog tajnika da podnese prijedlog za to da se na internetskim stranicama Parlamenta proračun predstavi javnosti na dovoljno detaljan i razumljiv način prilagođen korisnicima kako bi se svim građanima omogućilo da bolje razumiju aktivnosti, prioritete te odgovarajuće obrasce trošenja Parlamenta; smatra da bi jedan od prvih koraka u tom smislu mogao biti da se na internetskim stranicama Parlamenta objavi infografika koja je trenutačno dostupna na intranetu;

11.  smatra da bi se u svakoj fazi proračunskog postupka sve relevantne informacije trebale pravovremeno, razumljivo te uz odgovarajuću razinu detalja i raščlambe predstaviti članovima Predsjedništva i Odbora za proračune kako bi se Predsjedništvu, Odboru za proračune i klubovima zastupnika omogućilo da provedu odgovarajuće rasprave te da temelje svoje odluke na širokoj slici stanja i potreba proračuna Parlamenta;

12.  ističe potrebu za preciznošću i transparentnošću u kretanju proračuna od jedne do druge godine; smatra da je sve veća godišnja uporaba izvanrednih rashoda problematična u pogledu proračunskog nadzora i proračunske stabilnosti iako se određeni izvanredni rashodi, kao što su rashodi za sigurnost, mogu opravdati u proračunu za 2017., traži precizniju definiciju izvanrednih rashoda; smatra da radi odgovornosti i usporedivosti podataka u općem proračunu treba procijeniti bi li se izvanredni rashodi trebali uvrstiti u osnovu za izračun postotne razlike između proračuna iz godine u godinu;

13.  ponovno poziva na srednjoročno i dugoročno proračunsko planiranje, među ostalim na jasno razlikovanje ulaganja i operativnih rashoda u vezi s funkcioniranjem Parlamenta kao i njegovim zakonskim obvezama (pa i u vezi s najamninom i kupnjom), u skladu s njegovom Rezolucijom od 29. travnja 2015. o procjeni prihoda i rashoda Parlamenta za financijsku godinu 2016.(9), te u skladu s tim poziva na izmjenu prezentacije kojom bi se uvelo jasno razlikovanje između rashoda za ulaganja i operativnih rashoda;

14.  pohvaljuje Predsjedništvo i DG ITEC za novi izgled osobnih stranica zastupnika na službenim internetskim stranicama Parlamenta kojim se pruža transparentniji pregled sastava i statusa njihova radnog tima (nova rubrika „asistent” s podnaslovima: asistenti, akreditirani asistenti, akreditirani asistenti (skupina), lokalni asistenti, pružatelji usluga, platni agenti, stažisti); traži od glavnog tajnika da se pobrine za nužne kontrole provedbe novih pravila koja se odnose na naknade za parlamentarnu pomoć i koja je Predsjedništvo usvojilo 26. listopada 2015.;

15.  poziva da se barem jedanput svakih pet godina proračun sastavi na temelju stvarnih potreba koje proizlaze iz pojedinačnih stavki, a ne na temelju sustava koeficijenata;

Sigurnost i kibersigurnost

16.  poziva na srednjoročno i dugoročno proračunsko planiranje, uključujući jasne informacije u pogledu rashoda koji se odnose na sigurnost i kibersigurnost; štoviše, u svjetlu nedavnih događaja, poziva Predsjedništvo da ažurira koncept opće sigurnosti te da o njemu izvijesti u najkraćem mogućem roku, najkasnije do lipnja 2016.;

17.  smatra da bi se sve mjere u tom području trebale temeljiti na jasnoj procjeni potreba Parlamenta i razmjernosti s nastalim rizicima; traži od glavnog tajnika i Predsjedništva da na vrijeme, prije čitanja proračuna za 2017. u Parlamentu, Odboru za proračune izlože koncept opće sigurnosti, uključujući sveobuhvatnu evaluaciju uočenih rizika i predviđenih sigurnosnih mjera, kao i alternativnih opcija, popraćen detaljnom evaluacijom njihova učinka na proračun za 2017. i sljedeće proračune, uz jasno razlikovanje ulaganja i tekućih rashoda te da prikažu predviđene mjere za povećanje sigurnosti Parlamenta unutar i izvan njegovih prostorija, kao i učinak tih mjera na proračun za 2017.; poziva na pružanje informacija o financijskim posljedicama međuinstitucionalnih administrativnih dogovora o suradnji u području sigurnosti;

18.  traži od glavnog tajnika da procijeni ima li potrebe za pregledom postojećih ugovora o osiguranju (za zastupnike i osoblje) u svjetlu terorističkih prijetnji te da, ako je to prikladno, podnese prijedloge za rješavanje mogućih propusta;

19.  smatra da bi za sigurnosni sustav izvan prostorija Parlamenta i dalje trebale jamčiti belgijske vlasti;

Podupiranje zastupnika u obnašanju mandata

20.  prima na znanje trajne mjere za podupiranje zastupnika u obnašanju mandata;

21.  pozdravlja proširenje digitalnog portala za zastupnike (e-Portala), međutim, poziva glavnog tajnika da s obzirom na inicijativu za radno okruženje „bez papira” poboljša trenutačni sustav u kojem se zastupnicima šalju papirnate preslike potvrda o plaći kako bi se taj sustav konačno ukinuo do kraja 2017.; smatra da bi e-Portal svim zastupnicima trebao automatski pružati tu uslugu elektroničkim putem, što bi rezultiralo znatnim vremenskim i novčanim uštedama;

22.  pozdravlja sve veću kvalitetu savjetovanja i istraživanja koja su na raspolaganju zastupnicima i odborima; podsjeća na to da je prilikom uspostave Službe Europskog parlamenta za istraživanja (EPRS) 2013. predviđena srednjoročna evaluacija učinkovitosti suradnje između EPRS-a i resornih odjela; stoga traži od glavnog tajnika da započne provedbu te evaluacije te da njezine rezultate izloži Odboru za proračune do kraja 2016.; smatra da bi ta evaluacija trebala sadržavati prijedloge o tome kako zajamčiti da se potpora koju pruža EPRS bolje uskladi s razvojem događaja u pojedinim tematskim odborima, istovremeno zadovoljavajući potrebe pojedinačnih zastupnika, te da se ne preklapa s aktivnostima resornih odjela niti da se potiče konkurencija među službama;

23.  smatra da bi trebalo procijeniti potrebe zastupnika u njihovim izbornim jedinicama, uzimajući u obzir razlike između izbornih jedinica, kako bi se osnažila uloga zastupnika u njihovom radu u izbornim jedinicama; smatra da bi se mobilna radna mjesta za zastupnike i potpora u izbornim jedinicama trebala temeljiti na procjeni stvarnih potreba i uporabe, te da zbog njih ne bi trebali nastati znatni ni kontinuirani dodatni troškovi za Parlament; inzistira na tome da se ne pruža nikakva informatička oprema s obzirom na to da se naknadom za opće troškove omogućuju dostatna sredstva za kupnju najnovijih uređaja; dovodi u pitanje potrebu za razvojem privatnog mobilnog radnog prostora za zastupnike s obzirom na to da se čini da to nimalo ne odgovara načinu na koji se organiziraju zastupnici i njihovi uredi;

24.  slaže se s time da su informatički alati važno sredstvo za obavljanje funkcije zastupnika; međutim, ponavlja da je potrebno dopustiti instalaciju softvera otvorenog koda, čime bi se ostvarile znatne uštede na naknadama za komunikaciju te poboljšao radni proces u uredima zastupnika, pritom vodeći računa o kibersigurnosti i zaštiti podataka;

25.  traži da mogućnost digitalnog potpisivanja internih dokumenata postane uobičajena u svim slučajevima, npr. pri potpisivanju obrazaca, pisanih izjava itd., te da se pritom zajamči pouzdanost i sigurnost; traži da se dokaže je li moguće na mobilne telefone zastupnika postaviti sustav provjere TAN; štoviše, smatra da bi trebalo destimulirati i postupno ukinuti uporabu telefaksa;

26.  pozdravlja novu reformu u pogledu dodatnih pitanja za pisani odgovor koju je Odbor za ustavna pitanja usvojio 3. rujna 2015. na zahtjev Odbora za proračune nakon usvajanja proračuna Parlamenta za 2016.; poziva glavnog tajnika da uspostavi potreban nadzor nad provedbom tog novog tumačenja; poziva Konferenciju predsjednika da provede procjenu tog novog režima pitanja za pisani odgovor u odnosu na dodatna pitanja, da analizira postignute uštede i obavijesti Odbor za proračune o rezultatima te procjene do kolovoza 2016., prije čitanja proračuna u Parlamentu u jesen 2016.,

27.  smatra da je prikladno da se odobrena sredstva za rashode u vezi s parlamentarnom pomoći za 2017. zadrže na istoj razini kao za 2016., podložno pravno obvezujućoj indeksaciji primjenjivoj u skladu s Pravilnikom o osoblju;

28.  smatra da trenutačni opis parlamentarnih aktivnosti zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta nije točan i ne predstavlja stvarni rad i angažman zastupnika; predlaže da se trenutačno korištenje rangiranja internetskih stranica ukine te da se unaprijedi kvaliteta informacija o aktivnostima pojedinih zastupnika na službenim internetskim stranicama Parlamenta; poziva na ocjenu prezentacije posebice za obrazloženja glasovanja i jednominutne govore, uključujući mogućnost da se prikazuju odvojeno od plenarnih govora, te poziva na provedbu procjene dodane vrijednosti obrazloženja glasovanja te mogućih alternativa; očekuje od nadležne radne skupine Predsjedništva koja se bavi tim pitanjem da predstavi svoj program i zaključke Odboru za proračune čim budu dostupni;

Troškovi zastupnika

29.  potvrđuje svoj stav o naknadama za opće troškove iz svojih proračunskih rezolucija od 29. travnja 2015. i 28. listopada 2015.; ponovno apelira na veću transparentnost u pogledu naknade za opće troškove zastupnika; poziva Predsjedništvo da poradi na definiciji preciznijih pravila kada je riječ o odgovornosti za rashode ovlaštene u okviru te naknade, bez stvaranja dodatnih troškova za Parlament;

Politika upravljanja nekretninama

30.  podsjeća na to da se trenutačno preispituje srednjoročna strategija za upravljanje nekretninama koju je Predsjedništvo donijelo 2010. godine; žali zbog toga što Predsjedništvo još nije dovršilo raspravu o srednjoročnoj strategiji Parlamenta za upravljanje nekretninama; poziva glavnog tajnika da Odboru za proračune što prije predstavi novu srednjoročnu strategiju za upravljanje nekretninama, najkasnije do kolovoza 2016. i prije čitanja proračuna u Parlamentu u jesen 2016. godine;

31.   poziva Predsjedništvo da predstavi dugoročnu strategiju za upravljanje nekretninama Parlamenta; ponavlja da dugoročna ulaganja, kao što su projekti izgradnje zgrada Parlamenta, moraju biti izvedena oprezno i transparentno; inzistira na strogom upravljanju troškovima, projektnom planiranju i nadzoru; ponavlja svoj poziv na veću transparentnost u procesu odlučivanja u području politike upravljanja nekretninama, koja se temelji na ranom obavješćivanju, uzimajući u obzir članak 203. Financijske uredbe; smatra da bi se izvješće o razlozima kašnjenja s otvaranjem i viših troškova Kuće europske povijesti trebalo uvrstiti u dugoročnu strategiju za upravljanje nekretninama;

32.   traži da se stajalište u vezi sa stanjem fonda nekretnina Europskog parlamenta vjerno odražava u proračunu; u tom smislu traži da se trošak za zgradu „Konrad Adenauer” jasno prikaže u konačnom proračunu Parlamenta te traži da se u budućnosti ulaganja u nekretnine predvide proračunom kako bi se izbjeglo pribjegavanje skupljanju sredstava iz više izvora;

33.   stoga predlaže da se od 2018. uvede posebna proračunska linija za ulaganja u gradnju zgrada u kojoj bi se kao osnova za financiranje 2018. iskoristila sredstva koja 2017. budu predložena za izvanredne rashode;

34.  s obzirom na izvanredne okolnosti u 2017., koje zahtijevaju velika ulaganja u sigurnosnu infrastrukturu, predlaže da se sva sredstva koja ne budu iskorištena do kraja 2017. upotrijebe za podmirenje troškova izgradnje zgrade „Konrad Adenauer” kako bi se u najvećoj mjeri izbjeglo plaćanje kamata bankama za pozajmice koje je nužno ugovoriti radi financiranja izgradnje;

35.  poziva na više informacija o tome zašto je došlo do zastoja projekta za obnovu zgrade Paula Henrija Spaaka (PHS); traži da Predsjedništvo pokrene i pregleda studiju o obnovi; očekuje od Predsjedništva da prilikom određivanja rokova za obnovu uzme u obzir potrebu za zdravom i sigurnom radnom okolinom; traži da Predsjedništvo što je prije moguće izvijesti Odbor za proračune o svim koracima; u tom kontekstu poziva Predsjedništvo da postavi temelje za preobrazbu PHS-a u zgradu koja će služiti kao primjer napredne energetske učinkovitosti te da čim prije započne s modernizacijom zgrade;

36.  poziva odgovorne potpredsjednike da Odboru za proračune predstave izvješće o napretku koje se odnosi na zgradu „Konrad Adenauer”;

37.  smatra da razmatranjem mogućih sinergija i ušteda treba nastaviti sa strukturnim i organizacijskim reformama usmjerenima na postizanje veće učinkovitosti, ekološke održivosti i uspješnosti; podsjeća na znatne uštede koje bi se mogle ostvariti kada bi postojalo samo jedno mjesto rada umjesto tri (Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg); ističe da taj postupak ne bi smio ugroziti zakonodavnu izvrsnost Parlamenta, njegove proračunske ovlasti i ovlasti nadzora, a ni kvalitetu radnih uvjeta zastupnika, asistenata i osoblja;

Pitanja koja se odnose na osoblje

38.  pozdravlja prijedlog da se plan radnih mjesta 2017. smanji za 60 radnih mjesta u skladu sa sporazumom koji je postignut s Vijećem o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. te koji je Odbor za mirenje prihvatio 14. studenog 2015. u okviru proračunskog postupka;

39.  podsjeća na to da se ukupni broj osoblja u klubovima zastupnika izuzme iz cilja da se broj osoblja smanji za 5 %. u skladu s odlukama donesenim u pogledu financijskih godina 2014., 2015. i 2016.;

40.  podržava otvaranje dodatnih radnih mjesta potrebnih za usmeno i pismeno prevođenje na irski jezik; izuzima ta dodatna radna mjesta iz cilja za smanjenje broja radnih mjesta za 5 % u skladu s preporukom Komisije; traži od glavnog tajnika da se savjetuje s irskim zastupnicima radi moguće racionalizacije uporabe irskog jezika, a da se ne ugroze zajamčena prava zastupnika;

41.  podržava prevođenje svih rasprava na plenarnim sjednicama na međunarodni znakovni jezik kako bi u najmanju ruku te rasprave bile zaista dostupne svim europskim građanima;

42.  pozdravlja napredak u vezi s učinkovitošću usmenog i pismenog prevođenja; priznaje kvalitetu i dodanu vrijednost usluga koje pružaju usmeni prevoditelji; poziva na rani, održivi dogovor između glavnog tajnika i predstavnika usmenih prevoditelja u kojem bi se povezali visokokvalitetni uvjeti rada i učinkovito upravljanje kako bi se izbjegle situacije neravnomjerne podjele radnih sati i ukupne nesigurnosti među usmenim prevoditeljima, vodeći računa o socijalnim pravima; traži od glavnog tajnika da podnese dodatne prijedloge racionalizacije, kao što je povećanje korištenja pismenog i usmenog prevođenja na zahtjev, posebno što se tiče rada međuklubova Europskog parlamenta; smatra da je sustav lingvističkog profiliranja koji se od listopada 2014. koristi za amandmane o kojima se raspravlja u odboru primjer postizanja učinkovitosti koji je moguć i koji se može dalje razvijati; smatra da su usmeno i pismeno prevođenje središnje sastavnice europske demokracije koja je otvorena svima te u tom smislu poziva da se ne dopuste bilo kakve reforme koje bi štetile najširoj i najuključivijoj dostupnosti aktivnosti i dokumenata Europskog parlamenta;

43.  poziva Predsjedništvo da ocijeni i po potrebi revidira pravila statuta za stažiste, uključujući uvođenje minimalnih naknada i usklađivanje cijena restoranske ponude za sve stažiste i u administraciji Parlamenta i u uredima zastupnika kako bi se osiguralo jednako postupanje i zaštitila socijalna prava stažista;

44.  poziva Predsjedništvo da preispita pravila o povratu troškova za službena putovanja akreditiranih parlamentarnih asistenata između mjesta rada Parlamenta kako bi ih se uskladilo s pravilima koja se primjenjuju na ostalo osoblje;

45.  smatra da treba uvesti treći postupak kako bi se omogućilo da se uz obostranu suglasnost raskine ugovor između zastupnika i asistenta;

Usluge vozača/mobilnost

46.  izražava zadršku u vezi s prijedlogom za internalizaciju vozačke službe kojom bi se vanjski pružatelj usluga zamijenio ugovornim osobljem Parlamenta, što će podrazumijevati neposredne dodatne troškove u iznosu od otprilike 3,7 milijuna EUR; smatra da bi kao alternativnu mogućnost trebalo razmotriti sklapanje kvalitetno sastavljenog ugovora s vanjskim pružateljem usluga u skladu s mjerodavnim propisima o nabavi, prema kojem vanjski pružatelj usluga ima jasnu obvezu da snosi odgovornost za sigurnosne i pozadinske provjere kao i za pristojne radne uvjete i plaću; razmotrio bi internalizaciju kao mogućnost samo ako njezini troškovi ne budu veći od troškova trenutnog sustava te ako se osiguraju dostojni radni uvjeti i plaća za vozače, bolja rodna ravnoteža i korištenje ekološki prihvatljivijih automobila; traži da se Odboru za proračune dostave detaljne informacije prije donošenja bilo kakve odluke;

47.  traži od glavnog tajnika da se savjetuje s belgijskim vlastima kako bi se omogućio jednostavan pristup novoj izravnoj željezničkoj vezi između željezničke postaje Bruxelles-Luxembourg i zračne luke Zaventem te kako bi se ta veza općenito najbolje iskoristila, što bi moglo obuhvaćati prihvaćanje iskaznica zastupnika umjesto trenutačnog sustava prema načelu laissez passer;

48.  smatra da bi se vozni park trebao sastojati od sigurnijih automobila veće troškovne i energetske učinkovitosti; traži od glavnog tajnika da podnese izvješće o mogućnosti potpunog prelaska na električni pogon krajem desetljeća;

49.  traži od glavnog tajnika da održi rasprave s putničkom agencijom Parlamenta; potiče putničku agenciju da redovitije uspoređuje cijene na tržištu; poziva putničku agenciju da aktivno traži jeftinije karte prilikom rezervacije te da, općenito gledano, zastupnicima i svim kategorijama osoblja ponudi kompetitivnije cijene, pritom jamčeći prikladnu razinu udobnosti i odgovarajuće uvjete za zamjenu karti;

Komunikacija

50.  traži rezultate ex post evaluacije sveobuhvatne strategije i metodologije za informacijsku i komunikacijsku kampanju iz 2014. (izvješće o evaluaciji očekivalo se do drugog polugodišta 2015.);

51.  poziva glavnoga tajnika da izvijesti Odbor za proračune o ocjeni kampanje za parlamentarne izbore 2014. godine te o djelotvornosti komunikacijskih mjera Parlamenta posvećenih široj javnosti;

52.  priznaje ulogu informacijskih ureda Parlamenta u pogledu podizanja razine osviještenosti o općenitim aktivnostima Parlamenta i Unije; smatra da bi se trebale osmisliti mjere učinkovitosti u pogledu informacijskih ureda Parlamenta; smatra da bi se informacijski uredi Parlamenta, kad god je to moguće, trebali nalaziti u istim zgradama kao i predstavništva Komisije te da bi s njima trebali dijeliti administrativne usluge; traži da se provede evaluacija ciljeva, zadaća i uspješnosti informacijskih ureda Parlamenta te da se na temelju te evaluacije odrede prioriteti;

53.  traži da se razmotri mogućnost tješnje suradnje s medijskom kućom ARTE u Strasbourgu radi stvaranja europskog medijskog središta za osposobljavanje mladih novinara;

54.  traži od glavnog tajnika da podnese izvješće o poduzećima i organizacijama koji su dobili pristup Europskom parlamentu kako bi ondje mogli održavati forume o svojim aktivnostima; traži od glavnog tajnika da održava ravnotežu između raznih sektora i raznih vrsta organizacija koje su dobile pristup Europskom parlamentu;

Ostala pitanja

55.  apelira na glavnog tajnika da izloži detaljan izvještaj o provedbi administrativnih dijelova sporazuma o suradnji između Parlamenta, Odbora regija i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora te da na toj osnovi osmisli moguće aranžmane za daljnju administrativnu suradnju u područjima kao što su logistika, infrastruktura ili sigurnost;

56.  apelira na glavnog tajnika da pojasni na koji se način trenutačno upravlja dvoranom za vježbanje u Parlamentu te u kojoj je mjeri osoblje Parlamenta trenutačno koristi; nadalje, traži pojašnjenje o sudskom postupku u tijeku i mogućnostima kojima bi se moglo osigurati učinkovito i isplativo upravljanje u budućnosti;

57.  pozdravlja smanjenu i učinkovitiju uporabu transportnih kovčega; potiče dijeljenje transportnih kovčega tijekom putovanja u Strasbourg;

58.  poziva glavnog tajnika da se u potpunosti pridržava duha i slova nove Financijske uredbe u pogledu „zelene” i ekonomski učinkovite javne nabave jačajući u tom smislu strategiju Parlamenta za nabavu;

59.  potiče daljnje napore u cilju uštede energije, posebno u odnosu na sustav rasvjete i grijanja u zgradama, s obzirom na to da su rasprave o proračunu za 2016. pokazale da ima prostora za napredak;

60.  potiče veću promidžbu zdrave i ekološki uzgojene hrane; nadalje, poziva Predsjedništvo da razmotri mogućnosti da se osigura zdrava hrana, ne samo u smislu diversifikacije usluga, već ponajprije u smislu ponude svježeg voća i povrća po povoljnijim cijenama;

o

o  o

61.  prihvaća procjenu proračuna za financijsku godinu 2017.;

62.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju i procjenu proračuna proslijedi Vijeću i Komisiji.

PRILOG: NACRT PROJEKCIJE PRORAČUNA

 

NACRT PROJEKCIJE PRORAČUNA EUROPSKOG PARLAMENTA ZA FINANCIJSKU GODINU 2017.

 

KAKO GA JE UTVRDIO ODBOR ZA PRORAČUNE NA SASTANKU ODRŽANOM

 

11. TRAVNJA 2016.

 

NACRT PROJEKCIJE PRORAČUNA

2017.

Doprinos Europske unije financiranju rashoda

Europskog parlamenta u financijskoj godini 2017.

Naslov

Iznos

 

 

Rashodi

1.900.873.000

Vlastiti prihodi

157.861.070

Potraživanje

1.743.011.930

PRIHODI

Glava Poglavlje Članak Stavka

Naslov

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

 

 

 

 

 

4

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD OSOBA KOJE RADE ZA INSTITUCIJE I OSTALA TIJELA UNIJE

 

 

 

4 0

POREZI I RAZLIČITA DAVANJA

 

 

 

4 0 0

Prihod od poreza na plaće, nadnice i naknade članova institucije, dužnosnika, drugih službenika i osoba koje primaju mirovinu

73.410.920

73.484.272

69.454.180

4 0 3

Primici od privremenog doprinosa iz plaća članova institucija, dužnosnika i drugih zaposlenika u aktivnom radnom odnosu

p.m

p.m

13.613

4 0 4

Prihod od posebnih davanja na plaće članova institucija, dužnosnika i ostalih službenika koji su u aktivnoj službi

10.907.330

10.797.731

9.959.483

 

 

84.318.250

84.282.003

79.427.275

Poglavlje 4 0 — Ukupno

4 1

DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

 

 

 

4 1 0

Doprinosi zaposlenika za mirovinski fond

64.131.820

59.667.459

58.498.210

4 1 1

Prijenos ili kupnja mirovinskih prava od strane osoblja

9.200.000

9.100.000

9.241.578

4 1 2

Doprinosi za mirovinski fond dužnosnika i privremenog osoblja koji su na dopustu iz osobnih razloga

10.000

10.000

57.702

 

 

73.341.820

68.777.459

67.797.490

Poglavlje 4 1 — Ukupno

4 2

OSTALI DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

 

 

 

4 2 1

Doprinosi zastupnika Parlamenta za mirovinsko osiguranje

p.m

p.m

0

 

Poglavlje 4 2 — Ukupno

0

0

0

 

Glava 4 — Ukupno

157.660.070

153.059.462

147.224.765

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD REDOVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

 

 

 

 

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNINA (NABAVA ROBE) I NEKRETNINA

 

 

 

5 0 0

Primici od prodaje pokretne imovine (nabava robe)

p.m

p.m

0

5 0 0 0

Primici od prodaje vozila — namjenski prihod

p.m

p.m

0

5 0 0 1

Primici od prodaje ostale pokretne imovine — namjenski prihodi

p.m

p.m

25.526

5 0 0 2

Primici od isporuke robe drugim institucijama ili tijelima — namjenski prihodi

p.m

p.m

55.871

5 0 1

Primici od prodaje nepokretne imovine

p.m

p.m

0

5 0 2

Primici od prodaje publikacija, tiskanih materijala i filmova — namjenski prihodi

p.m

p.m

0

 

Poglavlje 5 0 — Ukupno

p.m

p.m

81.397

5 1

PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA

 

 

 

5 1 1

Primici od najma i davanja u podnajam nepokretne imovine i povrat dodatnih troškova vezano uz najam

p.m

p.m

 

5 1 1 0

Primici od davanja u najam i podnajam nepokretne imovine i naknada troškova povezanih s davanjem u najam

p.m

p.m

2.807.906

5 1 1 1

Povrat dodatnih troškova vezanih uz najam — namjenski prihodi

p.m

p.m

16.372

 

Poglavlje 5 1 — Ukupno

p.m

p.m

2.824.279

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA TE BANKOVNIH I OSTALIH KAMATA

 

 

 

5 2 0

Primici od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata na računima institucije

200.000

410.000

216.417

 

Poglavlje 5 2 — Ukupno

200.000

410.000

216.417

5 5

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I OSTALIH RADOVA

 

 

 

5 5 0

Primici od pružanja usluga i obavljanja rada za druge institucije ili tijela, uključujući naknadu troškova putovanja plaćenih u ime drugih institucija ili tijela — namjenski prihodi

p.m

p.m

5.557.309

5 5 1

Primici od trećih osoba za usluge pružene ili rad obavljen na njihov zahtjev — namjenski prihodi

p.m

p.m

729.104

 

Poglavlje 5 5 — Ukupno

p.m

p.m

6.286.413

5 7

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI VEZANI UZ UPRAVLJANJE INSTITUCIJOM

 

 

 

5 7 0

Primici od povrata pogrešno isplaćenih iznosa — Namjenski prihodi

p.m

p.m

3.292.213

5 7 1

Namjenski prihodi, primjerice od zaklada, donacija, darova i ostavina, uključujući vlastite prihode dodijeljene svakoj instituciji — namjenski prihodi

p.m

p.m

0

5 7 2

Povrat socijalnih davanja uplaćenih u ime druge institucije

p.m

p.m

0

5 7 3

Ostali doprinosi i povrati u vezi s upravnim poslovanjem institucije — namjenski prihodi

p.m

p.m

3.476.281

 

Chapitre 5 7 — Total

p.m

p.m

6.768.495

5 8

RAZLIČITE NAKNADE

 

 

 

5 8 1

Prihodi od isplate osigurnina — namjenski prihodi

p.m

p.m

179.793

 

Poglavlje 5 8 — Ukupno

p.m

 

 

 

Glava 5 — Ukupno

200.000

410.000

16.356.793

6

DOPRINOSI I POVRATI VEZANI UZ SPORAZUME I PROGRAME UNIJE

 

 

 

6 6

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI

 

 

 

6 6 0

Ostali doprinosi i povrati

p.m

p.m

p.m

6 6 0 0

Ostali namjenski doprinosi i povrati — namjenski prihodi

p.m

p.m

11.848.214

6 6 0 1

Ostali nenamjenski doprinosi i povrati

p.m

p.m

0

 

Poglavlje 6 6 — Ukupno

p.m

p.m

11.848.214

 

Glava 6 — Ukupno

p.m

p.m

11.848.214

9

OSTALI PRIHODI

 

 

 

9 0

OSTALI PRIHODI

 

 

 

9 0 0

Razni prihodi

1.000

1.000

937.952

 

Poglavlje 9 0 — Ukupno

1.000

1.000

937.952

 

Glava 9 — Ukupno

1.000

1.000

937.952

 

UKUPNI IZNOS

157.861.070

153.470.462

176.367.724

RASHODI

Ukupni pregled sredstava (2017. i 2016.) i izvršenja (2015.)

Glava Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

 

 

 

 

 

1

OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

ČLANOVI INSTITUCIJE

209.825.500

213.281.500

213.915.852

1 2

DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE

642.573.000

627.305.500

597.484.150

1 4

OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

135.764.500

125.501.000

116.618.310

1 6

OSTALI RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJE

17.539.500

17.772.500

17.535.481

 

Glava 1 — Ukupno

1.005.702.500

983.860.500

945.553.793

 

 

 

 

 

2

ZGRADE, NAMJEŠTAJ, OPREMA I RAZNI OPERATIVNI TROŠKOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

256.137.000

211.173.440

265.369.143

2 1

OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE

168.142.500

166.845.910

136.912.387

 

 

Pričuve (10 0)

1.892.000

 

 

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

5.719.000

5.992.750

4.458.475

 

Glava 2 — Ukupno

431.890.500

384.012.100

406.740.005

 

 

 

 

 

3

RASHODI VEZANI UZ OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI INSTITUCIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

SJEDNICE I KONFERENCIJE

32.827.000

35.423.000

31.170.192

3 2

STRUČNA MIŠLJENJA I INFORMACIJE: PRIBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA

108.238.000

115.433.000

107.799.775

 

Glava 3 — Ukupno

141.065.000

150.856.000

138.969.967

 

 

 

 

 

4

RASHODI VEZANI UZ OBAVLJANJE POSEBNIH ZADATAKA INSTITUCIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

POSEBNI RASHODI NEKIH INSTITUCIJA I TIJELA

111.905.000

111.100.000

102.924.578

4 2

RASHODI ZA PARLAMENTARNU POMOĆ

206.890.000

202.140.000

184.233.696

4 4

SJEDNICE I DRUGE AKTIVNOSTI SADAŠNJIH I BIVŠIH ZASTUPNIKA

420.000

420.000

400.000

 

Glava 4 — Ukupno

320.215.000

313.660.000

287.558.274

 

 

 

 

 

5

Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbor neovisnih uglednih osoba

 

 

 

5 0

Rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbora neovisnih uglednih osoba

p.m

p.m

0

5 0 0

Operativni rashodi Tijela

p.m

p.m

0

5 0 0 0

Operativni rashodi Tijela

p.m

p.m

0

5 0 1

Rashodi povezani s Odborom neovisnih uglednih osoba

p.m

p.m

0

5 0 1 0

Rashodi povezani s Odborom neovisnih uglednih osoba

p.m

p.m

0

 

Glava 5 — Ukupno

0

0

0

 

 

 

 

 

10

OSTALI RASHODI

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

REZERVACIJE

p.m

p.m

0

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE

3.000.000

6.000.000

0

10 3

PRIČUVA ZA PROŠIRENJE

p.m

p.m

0

10 4

PRIČUVA ZA POLITIKU INFORMIRANJA I KOMUNIKACIJSKU POLITIKU

p.m

p.m

0

10 5

REZERVACIJE ZA ZGRADE

p.m

p.m

0

10 6

PRIČUVA ZA PRIORITETNE PROJEKTE KOJI SU U PRIPREMI

p.m

p.m

0

10 8

Pričuva za EMAS

p.m

p.m

0

 

Glava 10 — Ukupno

3.000.000

6.000.000

0

 

UKUPNI IZNOS

1.900.873.000

1.838.388.600

1.778.822.039

Prihodi — Vlastiti prihodi

Glava 4. — Prihodi koji potječu od osoba zaposlenih u institucijama i drugim tijelima unije

Poglavlje 4 0 — razni porezi i odbici

Članak 4 0 0 — Prihod od poreza na plaće i naknade članova institucije, dužnosnika, drugih zaposlenika i osoba koje primaju mirovinu

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

73.410.920

73.484.272

69.454.180,00

Pravna osnova

Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije, a posebno članak 12.

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, CECA) br. 260/68 od 29. veljače 1968. o utvrđivanju uvjeta i postupka za primjenu poreza u korist Europskih zajednica (SL L 56 od 4.3.1968., str. 8.).

Članak 4 0 3 — Primici od privremenog doprinosa iz plaća članova institucija, dužnosnika i drugih zaposlenika u aktivnom radnom odnosu

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

13.613,00

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica, a posebno njegov članak 66.a verzije koja je bila na snazi do 15. prosinca 2003.

Članak 4 0 4 — Primici od posebnog nameta i nameta solidarnosti na plaće članova institucije, dužnosnika i drugih zaposlenika u aktivnom radnom odnosu

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

10.907.330

10.797.731

9.959.483,00

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 66.a.

Poglavlje 4 1 — Doprinosi za mirovinski fond

Članak 4 1 0 — Doprinosi zaposlenika za mirovinski fond

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

64.131.820

59.667.459

58.498.210,00

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica, a posebno članak 83. stavak 2.

Članak 4 1 1 — Prijenos ili kupnja mirovinskih prava od strane osoblja

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

9.200.000

9.100.000

9.241.578,00

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica, a posebno članak 4., članak 11. stavci 2. i 3. te članak 48. Priloga VIII.

Članak 4 1 2 — Doprinosi za mirovinski fond dužnosnika i privremenog osoblja koji su na dopustu iz osobnih razloga

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

10.000

10.000

57.702,00

Poglavlje 4 2 — Ostali doprinosi za mirovinski fond

Članak 4 2 1 — Doprinosi zastupnika Europskog parlamenta za mirovinsko osiguranje

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

 

Pravna osnova

Pravilnik o isplati troškova i naknada zastupnicima Europskog parlamenta, a posebno Prilog III.

Glava 5. — Prihodi iz upravnog poslovanja institucije

Poglavlje 5 0 — primici od prodaje pokretne imovine (nabava robe) i nepokretne imovine

Članak 5 0 0 — Primici od prodaje pokretne imovine (nabava robe)

Stavka 5 0 0 0 — Primici od prodaje vozila — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

 

Napomene

U ovoj stavci knjiže se prihodi od prodaje ili zamjene vozila koja su u vlasništvu institucije.

Ovi prihodi su namjenski u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, a na proračunskim stavkama na čiji je teret knjižen prvobitni izdatak koji je prouzročio prihode koriste se kao dodatna sredstva.

Stavka 5 0 0 1 — Primici od prodaje ostale pokretne imovine — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

25.526,00

Napomene

U ovoj stavci knjiže se prihodi od prodaje ili zamjene pokretne imovine institucije uz iznimku prijevoznih sredstava.

Ovi prihodi su namjenski u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, a na proračunskim stavkama na čiji je teret knjižen prvobitni izdatak koji je prouzročio prihode koriste se kao dodatna sredstva.

Stavka 5 0 0 2 — Prihodi od nabave robe za druge institucije ili tijela — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

55.871,00

Napomene

Ovi prihodi su namjenski u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, a na proračunskim stavkama na čiji je teret knjižen prvobitni izdatak koji je prouzročio prihode koriste se kao dodatna sredstva.

Pojedinosti o prihodima i rashodima koji nastaju zajmovima ili najamninama ili pružanjem usluga u okviru ove proračunske stavke navedene su u prilogu ove projekcije proračuna.

Članak 5 0 1 — Primici od prodaje nepokretne imovine

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

 

Napomene

U ovom članku knjiže se primici od prodaje nepokretne imovine institucije.

Članak 5 0 2 — Primici od prodaje publikacija, tiskanih materijala i filmova — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

 

Napomene

Ovi prihodi su namjenski u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, a na proračunskim stavkama na čiji je teret knjižen prvobitni izdatak koji je prouzročio prihode koriste se kao dodatna sredstva.

Ovaj članak obuhvaća i prihode od prodaje tih proizvoda u elektroničkom obliku.

Poglavlje 5 1 — Prihodi od iznajmljivanja

Članak 5 1 1 — Primici od najma i davanja u podnajam nepokretne imovine i povrat dodatnih troškova vezano uz najam

Stavka 5 1 1 0 — Primici od najma i davanja u podnajam nepokretne imovine — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

2.807.906,00

Napomene

Ovi prihodi su namjenski u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, a na proračunskim stavkama na čiji je teret knjižen prvobitni izdatak koji je prouzročio prihode koriste se kao dodatna sredstva.

Pojedinosti o prihodima i rashodima koji nastaju zajmovima ili najamninama ili pružanjem usluga u okviru ove proračunske stavke navedene su u prilogu ove projekcije proračuna.

Stavka 5 1 1 1 — Povrat dodatnih troškova vezanih uz najam — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

16.372,00

Napomene

Ovi prihodi su namjenski u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, a na proračunskim stavkama na čiji je teret knjižen prvobitni izdatak koji je prouzročio prihode koriste se kao dodatna sredstva.

Poglavlje 5 2 — Primici od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata

Članak 5 2 0 — Primici od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata na računima institucije

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

200.000

410.000

216.417,00

Napomene

U ovome članku bilježe se prihodi od investicija ili odobrenih zajmova, bankovnih ili drugih kamata na računima institucije.

Poglavlje 5 5 — Primici od pruženih usluga i ostalih radova

Članak 5 5 0 — Primici od pružanja usluga i obavljanja rada za druge institucije ili tijela, uključujući naknadu troškova putovanja plaćenih u ime drugih institucija ili tijela — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

5.557.309,00

Napomene

Ovi prihodi su namjenski u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, a na proračunskim stavkama na čiji je teret knjižen prvobitni izdatak koji je prouzročio prihode koriste se kao dodatna sredstva.

Članak 5 5 1 — Primici od trećih osoba za usluge pružene ili rad obavljen na njihov zahtjev — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

729.104,00

Napomene

Ovi prihodi su namjenski u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, a na proračunskim stavkama na čiji je teret knjižen prvobitni izdatak koji je prouzročio prihode koriste se kao dodatna sredstva.

Poglavlje 5 7 — Ostali doprinosi i povrati u vezi s upravnim poslovanjem institucije

Članak 5 7 0 — Primici od povrata pogrešno isplaćenih iznosa — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

3.292.213,00

Napomene

Ovi prihodi su namjenski u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, a na proračunskim stavkama na čiji je teret knjižen prvobitni izdatak koji je prouzročio prihode koriste se kao dodatna sredstva.

Članak 5 7 1 — Namjenski prihodi, primjerice od zaklada, donacija, darova i ostavina, uključujući vlastite prihode dodijeljene svakoj instituciji — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

0,00

Napomene

Ovi prihodi su namjenski u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (d) Financijske uredbe, a na proračunskim stavkama na čiji je teret knjižen prvobitni izdatak koji je prouzročio prihode koriste se kao dodatna sredstva.

Članak 5 7 2 — Povrat socijalnih davanja uplaćenih u ime druge institucije

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

0,00

Napomene

U ovom članku knjiže se prihodi od povrata socijalnih davanja uplaćenih u ime druge institucije.

Članak 5 7 3 — Ostali doprinosi i povrati u vezi s upravnim poslovanjem institutcije — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

3.476.281,00

Poglavlje 5 8 — Razne naknade

Članak 5 8 1 — Prihodi od isplate osigurnina — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

179.793,00

Napomene

Ovi prihodi su namjenski u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, a na proračunskim stavkama na čiji je teret knjižen prvobitni izdatak koji je prouzročio prihode koriste se kao dodatna sredstva.

Ovaj članak obuhvaća i povrat primanja dužnosnika od osiguranja u slučaju nezgode.

Glava 6. — Doprinosi i povrati vezani uz sporazume i programe unije

Poglavlje 6 6 — Ostali doprinosi i povrati

Članak 6 6 0 — Ostali doprinosi i povrati

Stavka 6 6 0 0 — Ostali namjenski doprinosi i povrati — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

11.848.214,00

Napomene

Na ovoj stavci knjiže se u skladu s člankom 21. Financijske uredbe oni prihodi koji nisu predviđeni na drugom mjestu glave 6 te koji su osigurani kao dodatna sredstva za financiranje rashoda kojima su ti prihodi namijenjeni.

Stavka 6 6 0 1 — Ostali nenamjenski doprinosi i povrati

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

 

Glava 9. — razni prihodi

Poglavlje 9 0 — razni prihodi

Članak 9 0 0 — Razni prihodi

Iznosi

Proračun za 2017.

Proračun 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

1.000

1.000

937.952,00

Napomene

U ovaj članak unose se razni prihodi.

Pojedinosti o prihodima i rashodima koji nastaju pozajmicama ili najamninama ili pružanjem usluga u okviru ovog članka navedene su u prilogu ove projekcije proračuna.

Rashodi — Rashodi

Glava 1. — Osobe koje rade za instituciju

Poglavlje 1 0 — Članovi institucije

Članak 1 0 0 — Plaće i naknade

Stavka 1 0 0 0 ‒ Plaće

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

75.020.000

72.520.000

71.860.133,95

Napomene

Ta su sredstva namijenjena za financiranje plaća predviđenih Statutom zastupnika.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njegovi članci 9. i 10.

Provedbene mjere za Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njihovi članci 1. i 2.

Stavka 1 0 0 4 — Redovni putni troškovi

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

69.200.000

73.340.000

71.418.750,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za povrat putnih troškova i troškova boravka vezanih uz putovanja u i iz mjesta rada te druga službena putovanja.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 25 000 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njegov članak 20.

Provedbene mjere za Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njihovi članci 10. do 21. i članak 24.

Stavka 1 0 0 5 — Ostali putni troškovi

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

6.000.000

7.050.000

5.550.000,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su povratu dodatnih putnih troškova ili troškova za putovanja u državi članici u kojoj je zastupnik izabran.

Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 1 000 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njegov članak 20.

Provedbene mjere za Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njihovi članci 22. i 23.

Stavka 1 0 0 6 — Naknada za opće troškove

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

39.886.000

39.715.000

38.754.450,55

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova parlamentarnih aktivnosti zastupnika, u skladu s Provedbenim mjerama za Statut zastupnika u Europskom parlamentu.

Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 75 000 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njegov članak 20.

Provedbene mjere za Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njihovi članci 25. do 28.

Stavka 1 0 0 7 — Naknada za obnašanje dužnosti

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

181.500

181.500

175.257,06

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje paušalnih dnevnica i naknada troškova reprezentacije koje su vezane uz dužnosti predsjednika Europskog parlamenta.

Pravna osnova

Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njegov članak 20.

Odluka Predsjedništva od 17. lipnja 2009.

Članak 1 0 1 — Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostale socijalne mjere

Stavka 1 0 1 0 — Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

3.097.000

3.058.000

2.191.208,67

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za osiguranje zastupnika od nezgoda, povrat zdravstvenih troškova zastupnika te pokrivanje rizika gubitka i krađe osobnih predmeta zastupnika.

Ovim sredstvima se također financiraju osiguranje i podrška zastupnicima u slučaju potrebe za repatrijacijom tijekom službenog putovanja kao posljedice teške bolesti, nezgode ili neočekivanog događaja koji priječi neometano odvijanje puta. Pomoć podrazumijeva organizaciju repatrijacije i plaćanje s njom povezanih troškova.

Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 60 000 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njihovi članci 18. i 19.

Provedbene mjere Statuta zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njihovi članci 3. – 9. i 29.

Opća pravila o osiguranju od rizika nezgode i profesionalne bolesti za dužnosnike Europskih zajednica.

Zajednička pravila o zdravstvenom osiguranju za dužnosnike Europske unije.

Odluka Komisije kojom se utvrđuju opće provedbene odredbe za povrat zdravstvenih troškova.

Stavka 1 0 1 2 — Posebne mjere za zastupnike s invaliditetom

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

775.000

798.000

653.406,83

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju određenih izdataka potrebnih za pružanje pomoći zastupniku s teškim invaliditetom.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Pravna osnova

Provedbene mjere za Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njegov članak 30.

Članak 1 0 2 — Prijelazne naknade

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

930.000

1.770.000

9.544.350,06

Napomene

Ova sredstva namijenjena su financiranju prijelazne naknade nakon isteka mandata zastupnika.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njegov članak 13.

Provedbene mjere za Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njihovi članci 45. do 48. i članak 77.

Članak 1 0 3 — Mirovine

Stavka 1 0 3 0 — Starosne mirovine (Pravilnik o isplati troškova i naknada)

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

11.450.000

11.450.000

10.675.653,64

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju starosne mirovine nakon isteka mandata zastupnika.

Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 150 000 EUR.

Pravna osnova

Provedbene mjere za Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njihov članak 75. i Prilog III. Pravilniku o isplati troškova i naknada zastupnicima u Europskom parlamentu.

Stavka 1 0 3 1 — Invalidske mirovine (Pravilnik o isplati troškova i naknada)

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

303.000

291.000

281.721,32

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju invalidske mirovine u slučaju invaliditeta zastupnika koji je nastao tijekom njegova mandata.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Pravna osnova

Provedbene mjere za Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njihov članak 75. i Prilog II. Pravilniku o isplati troškova i naknada zastupnicima u Europskom parlamentu (Pravilnik o PEAM-u).

Stavka 1 0 3 2 — Obiteljske mirovine (PEAM)

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

2.313.000

2.458.000

2.207.741,36

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju obiteljske mirovine i/ili mirovine za siročad u slučaju smrti zastupnika ili bivšeg zastupnika.

Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 15 000 EUR.

Pravna osnova

Provedbene mjere za Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njihov članak 75. i Prilog I. Pravilniku o isplati troškova i naknada zastupnicima u Europskom parlamentu.

Stavka 1 0 3 3 — Dobrovoljni mirovinski sustav za zastupnike

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

3.178,74

Napomene

Ta su sredstva namijenjena za pokrivanje doprinosa institucije dodatnom (dobrovoljnom) mirovinskom sustavu za zastupnike.

Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 500 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njegov članak 27.

Provedbene mjere za Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njihov članak 76. i Prilog VII. Pravilniku o isplati troškova i naknada zastupnicima u Europskom parlamentu.

Članak 1 0 5 — Jezični i informatički tečajevi

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

670.000

650.000

600.000,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova jezičnih i informatičkih tečajeva zastupnika.

Pravna osnova

Provedbene mjere za Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njegov članak 44.

Odluka Predsjedništva od 4. svibnja 2009. o jezičnim i informatičkim tečajevima za zastupnike.

Članak 1 0 9 — Privremena sredstva

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ta su sredstva namijenjena za financiranje učinaka mogućih prilagodbi naknada zastupnicima institucije.

Sredstva su privremena i mogu se koristiti tek nakon što su u skladu s odredbama Financijske uredbe prenesena na druge članke ili stavke.

Poglavlje 1 2 — Dužnosnici i privremeno osoblje

Članak 1 2 0 — Primanja i ostala prava

Stavka 1 2 0 0 — Primanja i naknade

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

638.333.000

623.007.500

594.444.744,13

Napomene

Sredstva iz ove stavke namijenjena su prvenstveno dužnosnicima i privremenom osoblju čija su radna mjesta zabilježena u planu radnih mjesta i njima se financira sljedeće:

primanja, naknade i dodaci na primanja,

zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda, osiguranje od profesionalnih bolesti i druga socijalna davanja,

paušalne naknade za prekovremeni rad,

ostali dodaci i različite naknade,

plaćanje putnih troškova za dužnosnike ili privremeno osoblje, njihove supružnike i uzdržavane članove obitelji od njihova mjesta zaposlenja do mjesta od kuda potječu,

učinak korekcijskih koeficijenata na primanja i udio primanja koji se prenosi u zemlju koja nije zemlja zaposlenja,

osiguranje za slučaj nezaposlenosti privremenog osoblja te troškovi koje institucija plaća radi ostvarivanja ili zadržavanja mirovinskih prava u zemlji podrijetla za privremeno osoblje.

Ova sredstva nadalje služe za pokrivanje premija osiguranja za sportske ozljede korisnika sportskog centra Europskog parlamenta u Bruxellesu i Strasbourgu.

Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 300 000 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Stavka 1 2 0 2 — Naknada za prekovremeni rad

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

135.000

248.000

66.500,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su plaćanju naknade za prekovremeni rad u skladu s navedenim odredbama.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 56. i Prilog VI. Pravilniku

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Stavka 1 2 0 4 — Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

2.950.000

2.950.000

2.560.000,00

Napomene

Ta sredstva služe za pokrivanje:

putni troškovi dužnosnika i privremenog osoblja (uključujući one njihovih članova obitelji) pri stupanju u službu, odlasku iz službe ili premještaju koji podrazumijeva promjenu mjesta zaposlenja,

naknade za nastanjenje i preseljenje te troškovi selidbe dužnosnika i privremenog osoblja koje uslijed stupanja u službu, službe u drugom mjestu zaposlenja ili konačnog odlaska iz službe promijeni stalno boravište te se ponovno mora nastaniti u drugom mjestu,

dnevnice za dužnosnike i privremeno osoblje koje dokaže da uslijed stupanja u službu ili službe u drugom mjestu zaposlenja mora promijeniti mjesto stanovanja,

naknade za prestanak radnog odnosa dužnosnika na probnom roku u slučaju očigledno nedostatnih sposobnosti,

naknade za otkaz ugovora o radu članu privremenog osoblja ako ugovor otkaže institucija,

razlike između doprinosa ugovornog osoblja u sustav mirovinskog osiguranja države članice i iznosa koji se plaćaju mirovinskom osiguranju Zajednice u slučaju sklapanja nove vrste ugovora.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Članak 1 2 2 — Naknade za prijevremeni odlazak iz službe

Stavka 1 2 2 0 — Naknade za osoblje umirovljeno i poslano na dopust u interesu službe

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

1.155.000

1.100.000

412.905,67

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje naknada koje se isplaćuju:

dužnosnicima kojima je dodijeljen neaktivni status kao posljedica smanjenja broja radnih mjesta u instituciji,

dužnosnicima koji su poslani na dopust zbog iz organizacijskih razloga povezanih sa stjecanjem novih vještina u instituciji,

dužnosnicima i privremenim djelatnicima klubova zastupnika zaposlenih na višim položajima u platnim razredima AD 16 i AD 15 koji su umirovljeni u interesu službe.

Ta odobrena sredstva pokrivaju i doprinose poslodavca za zdravstveno osiguranje te učinke korekcijskih koeficijenata koji se primjenjuju na te naknade (osim korisnika na koje se primjenjuje članak 42.c i koji nemaju pravo na korektivni koeficijent).

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 41. i 42.c, 50. i Prilog IV. te članak 48.a Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.

Stavka 1 2 2 2 — Naknade za konačni odlazak iz službe i posebni mirovinski sustav za dužnosnike i privremeno osoblje

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ta sredstva služe za pokrivanje:

naknada koje se plaćaju u skladu s Pravilnikom o osoblju ili uredbama Vijeća (EZ, Euratom, CECA) br. 2689/95 i (EZ, Euratom) br. 1748/2002,

doprinosi poslodavca za zdravstveno osiguranje primatelja naknada,

učinci korekcijskog koeficijenta koji se primjenjuju na pojedine naknade.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 64. i 72.

Uredba Vijeća (EZ, Euratom, CECA) br. 2689/95 od 17. studenog 1995. o uvođenju posebnih mjera u vezi s odlaskom iz službe privremenog osoblja Europskih zajednica zbog pristupanja Austrije, Finske i Švedske (SL L 280, 23. 11. 1995., str. 4.).

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1748/2002 od 30. rujna 2002. o uvođenju posebnih mjera u okviru modernizacije institucije koje se odnose na konačni odlazak iz službe dužnosnika Europskih zajednica sa stalnim radnim mjestom u Europskom parlamentu i privremenog osoblja klubova zastupnika Europskog parlamenta (SL L 264, 2.10.2002., str. 9.).

Poglavlje 1 4 — Ostalo osoblje i vanjske usluge

Članak 1 4 0 — Ostalo osoblje i vanjski suradnici

Stavak 1 4 0 0 — Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

43.915.000

41.867.289

38.317.487,57

Napomene

Tim se sredstvima u prvom redu pokrivaju sljedeći troškovi, osim kada je riječ o ostalom osoblju koje radi u Glavnoj upravi za sigurnost i obavlja dužnosti povezane sa sigurnošću osoba i imovine, informacijskom sigurnošću i procjenom rizika te dužnostima povezanima s drugim uposlenicima koji rade kao vozači pri Glavnom tajništvu ili su zaduženi za njihovu koordinaciju:

primanja, uključujući dodatke i naknade, ostalog osoblja, pa i ugovornog osoblja i posebnih savjetnika (u skladu s Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije), doprinose poslodavca za različite sustave socijalnog osiguranja, u prvom redu sustave Zajednice, i učinke korekcijskih koeficijenata koji se primjenjuju na primanja tog osoblja,

zaposlenje vanjskih suradnika,

računi koje izda Ured za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu za zapošljavanje osoblja koje obrađuje administrativne podatke osoblja Europskog parlamenta (npr. naknadu za nezaposlene, mirovinska prava itd.).

Dio tih sredstava treba se iskoristiti za zapošljavanje ugovornog osoblja s invaliditetom u skladu s Odlukom Predsjedništva od 7. i 9. srpnja 2008.

Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 3 000 000 EUR.

Pravna osnova

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije (glave IV, V i VI).

Opće provedbene odredbe kojima se uređuju postupci natječaja i odabira, zapošljavanje i platni razredi dužnosnika i ostalih službenika Europskog parlamenta (Odluka glavnog tajnika Europskog parlamenta od 17 listopada 2014.).

Stavka 1 4 0 1 — Ostali službenici — Sigurnost

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

24.962.000

22.433.711

17.222.235,00

Napomene

Nova stavka

Tim se sredstvima u prvom redu pokrivaju sljedeći troškovi ostalog osoblja koje radi u Glavnoj upravi za sigurnost i obavlja dužnosti povezane sa sigurnošću osoba i imovine, informacijskom sigurnošću i procjenom rizika:

primanja ugovornog osoblja i pomoćnog ugovornog osoblja, uključujući dodatke i naknade ugovornog osoblja i učinke korekcijskih koeficijenata koji se primjenjuju na primanja tog osoblja,

zaposlenje vanjskih suradnika,

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Pravna osnova

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije (glava IV.)

Opće provedbene odredbe kojima se uređuju postupci natječaja i odabira, zapošljavanje i platni razredi dužnosnika i ostalih službenika Europskog parlamenta (Odluka glavnog tajnika Europskog parlamenta od 17 listopada 2014.).

Stavka 1 4 0 2 — Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

6.100.000

 

 

Napomene

Nova stavka

Tim se sredstvima u prvom redu pokrivaju sljedeći troškovi povezani s ostalim osobljem koje radi kao vozači pri Glavnom tajništvu ili su zaduženi za njihovu koordinaciju:

primanja ugovornog osoblja i pomoćnog ugovornog osoblja, uključujući dodatke i naknade ugovornog osoblja i učinke korekcijskih koeficijenata koji se primjenjuju na primanja tog osoblja,

zaposlenje vanjskih suradnika,

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Pravna osnova

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije (glava IV.)

Opće provedbene odredbe kojima se uređuju postupci natječaja i odabira, zapošljavanje i platni razredi dužnosnika i ostalih službenika Europskog parlamenta (Odluka glavnog tajnika Europskog parlamenta od 17 listopada 2014.).

Stavka 1 4 0 4 — Stažiranja, potpore i razmjena dužnosnika

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

6.806.500

7.185.000

6.379.886,24

Napomene

Ta sredstva služe za pokrivanje:

troškova povezanih s odabirom, zapošljavanjem i prijemom stažista,

naknade za diplomirane stažiste (stipendije), uključujući eventualne dodatke za kućanstvo, te troškove doplatka (do 50 % iznosa stipendije) koji se isplaćuje u slučaju invalidnosti,

naknade koje se plaćaju stažistima na stručnom usavršavanju,

putni troškovi stažista,

troškova zdravstvenog osiguranja stažista i njihova osiguranja od nesreća,

troškova razmjene osoblja između Parlamenta i javnih službi država članica ili drugih država koje su navedene u Pravilniku,

troškovi upućivanja nacionalnih stručnjaka u Europski parlament, posebno njihove dnevnice i putni troškovi,

troškova osiguranja od nesreća za upućene nacionalne stručnjake,

naknade za studijska putovanja,

organizacija obrazovnih programa za konferencijske i pismene prevoditelje, s posebnom suradnjom s obrazovnim institucijama za usmene i pismene prevoditelje, te stipendijama za obrazovanje i stručno usavršavanje usmenih i pismenih prevoditelja, kupnju didaktičkih pomagala i s tim povezani dodatni troškovi.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o premještaju dužnosnika Europskog parlamenta i privremenog osoblja klubova zastupnika na mjesta u državnim javnim tijelima, jednakopravnim tijelima i međunarodnim organizacijama (Odluka Predsjedništva od 7. ožujka 2005.).

Pravilnik o upućivanju nacionalnih stručnjaka u Europski parlament (Odluka Predsjedništva od 4. svibnja 2009.).

Interni pravilnik o stažiranju i studijskim posjetima Glavnom tajništvu Europskog parlamenta (Odluka glavnog tajnika Europskog parlamenta od 1. veljače 2013.).

Stavka 1 4 0 5 — Izdaci za usmeno prevođenje

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

45.785.000

45.125.000

46.423.856,43

Napomene

Nova stavka, prijašnja 1 4 0 2

Ta odobrena sredstva služe za pokrivanje sljedećih troškova:

honorara i sličnih naknada, socijalnih davanja, putnih troškova i ostalih troškova konferencijskih prevoditelja koje je angažirao Parlament za sjednice koje organizira Parlament za svoje potrebe ili potrebe drugih institucija ili tijela, ako tražene usluge ne mogu izvršiti usmeni prevoditelji Europskog parlamenta (dužnosnici ili privremeni djelatnici),

izdataka za agencije koje pružaju usluge konferencijskog prevođenja, konferencijske tehničare i administratore za navedene sjednice, ako tražene usluge ne mogu izvršiti dužnosnici, privremeni djelatnici ili ostalo osoblje Europskog parlamenta,

troškova vezanih uz usluge koje u Parlamentu izvršavaju usmeni prevoditelji drugih regionalnih, nacionalnih i međunarodnih institucija,

troškova povezanih s aktivnošću usmenog prevođenja, ponajprije kada je riječ o pripremi sjednica, osposobljavanju i odabiru usmenih prevoditelja;

Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 4 830 000 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Sporazum o uvjetima rada i financijskim uvjetima za pomoćne konferencijske prevoditelje (i pravila za njegovu provedbu) kako je utvrđen 28. srpnja 1999., izmijenjen 13. listopada 2004. i revidiran 31. srpnja 2008.

Stavka 1 4 0 6 — Promatrači

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ta su sredstva namijenjena za pokrivanje izdataka vezanih uz promatrače na temelju članka 13. Poslovnika Europskog parlamenta.

Članak 1 4 2 – Vanjske prevoditeljske usluge

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

8.196.000

8.890.000

8.274.845,04

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za poslove prevođenja, pisanja i kodiranja koji su povjereni vanjskom pružatelju usluga te za tehničku podršku.

Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 135 000 EUR.

Poglavlje 1 6 — Ostali rashodi u vezi s osobama koje rade za instituciju

Članak 1 6 1 — Rashodi za upravljanje osobljem

Stavka 1 6 1 0 — Rashodi za zapošljavanje osoblja

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

214.000

254.000

215.980,00

Napomene

Ta sredstva služe za pokrivanje:

izdaci za organizaciju postupaka odabira predviđenih člankom 3. Odluke 2002/621/EZ te putni troškovi i troškovi boravka kandidata povodom razgovora za posao i liječničkih pregleda,

izdatke za organizaciju postupaka za odabir osoblja.

Mogu se koristiti za postupke odabira koje organizira institucija u slučajevima koji su u dovoljnoj mjeri opravdani funkcionalnim zahtjevima te nakon savjetovanja s Europskim uredom za odabir osoblja.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članci 27. do 31. i članak 33. te Prilog III. Pravilniku.

Odluka 2002/620/EZ Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Suda, Revizorskog suda, Gospodarskog i socijalnog odbora, Odbora regija i Europskog ombudsmana od 25. srpnja 2002. o osnivanju Ureda Europskih zajednica za odabir osoblja (SL L 197, 26.7.2002., str. 53.) i Odluka 2002/621/EZ glavnih tajnika Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, tajnika Suda, glavnih tajnika Revizorskog suda, Gospodarskog i socijalnog odbora, Odbora regija i predstavnika Europskog ombudsmana od 25. srpnja 2002. o organizaciji i radu Ureda Europskih zajednica za odabir osoblja (SL L 197, 26.7.2002., str. 56.).

Stavka 1 6 1 2 — Stručno usavršavanje

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

5.515.000

6.200.000

4.950.971,49

Napomene

Tim se sredstvima pokrivaju izdaci za mjere stručnog usavršavanja u cilju unapređivanja vještina osoblja te produktivnosti i učinkovitosti institucije, na primjer tečajevi službenih radnih jezika.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članak 24.a.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Članak 1 6 3 — Mjere u korist osoblja institucije

Stavka 1 6 3 0 — Socijalna služba

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

768.000

784.000

485.584,20

Napomene

Ta sredstva služe za pokrivanje:

u okviru međuinstitucionalne politike u korist osoba s invaliditetom sljedećih kategorija:

dužnosnici i privremeno osoblje koji su u aktivnoj službi,

supružnici dužnosnika i privremenog osoblja koji su u aktivnoj službi,

uzdržavana djeca u skladu s Pravilnikom o osoblju za dužnosnike Europske unije,

povrat izdataka koji se ne tiču zdravstvene njege, koji se smatraju potrebnima, kojima je uzrok invaliditet, koji su uredno potkrijepljeni dokazima i ne vraćaju se u okviru zajedničkog sustava zdravstvenog osiguranja, ako su proračunska sredstva dostupna i nakon što su iscrpljena eventualna prava na razini države u zemlji boravišta ili podrijetla,

mjere za dužnosnike ili ostale službenike koji se nalaze u posebno teškom položaju,

odobravanje potpora za Odbor zaposlenika i manjih izdataka socijalnih službi. Potpore ili preuzimanje troškova Odbora zaposlenika za sudionike u nekoj socijalnoj aktivnosti usmjereni su na financiranje aktivnosti sa socijalnom, kulturnom ili jezičnom dimenzijom, ali ne predstavljaju potpore za pojedine djelatnike ili kućanstva,

druge mjere socijalne naravi, na institucionalnoj ili međuinstitucionalnoj razini, s ciljem integracije dužnosnika i službenika,

financiranje mjera u vezi s prilagodbom do određene mjere ili izdataka za liječnički pregled i procjenu socijalnih potreba dužnosnika i ostalog osoblja i stažista s invaliditetom i dužnosnika i drugog osoblja s invaliditetom koji sudjeluju u postupku zapošljavanja te stažista s invaliditetom koji su u postupku odabira, u skladu s člankom 1.d Pravilnika o osoblju, posebno mjere individualne pomoći na radnome mjestu ili za vrijeme službenih putovanja.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 50 000 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članak 1d., podstavak 3. stavak 3. članka 9.i njegov članak 76.

Stavka 1 6 3 1 — Mobilnost

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

700.000

754.000

636.049,44

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju izdataka vezanih uz provedbu plana mobilnosti u različitim mjestima rada.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Stavka 1 6 3 2 — Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

230.000

238.000

198.962,27

Napomene

Ovim sredstvima trebale bi se financijski podupirati i pomagati sve inicijative kojima je cilj razvijanje društvenih kontakata među djelatnicima različitih nacionalnosti, u što spadaju potpore klubovima i kulturnim, sportskim i drugim udrugama osoblja te doprinos troškovima stalnog centra za slobodne aktivnosti (kulturne i sportske aktivnosti, hobiji, restoran).

Osim toga ovim sredstvima pokriva se financijsko sudjelovanje u međuinstitucionalnim socijalnim aktivnostima.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 600 000 EUR.

Članak 1 6 5 — Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade za instituciju

Stavka 1 6 5 0 — Zdravstvena služba

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

1.275.000

1.250.000

1.095.232,08

Napomene

Tim se sredstvima pokrivaju administrativni izdaci zdravstvene službe u trima mjestima rada, uključujući kupovinu materijala, lijekova itd., troškove preventivnih liječničkih pregleda, administrativne izdatke invalidske komisije te izdatke za vanjske usluge specijalista koje liječnici službenici smatraju potrebnima.

Njima se također pokrivaju izdaci za kupovinu određenog uređaja koji je potreban iz medicinskih razloga te izdaci za medicinsko ili paramedicinsko osoblje koje je zaposleno u okviru ugovora o pružanju usluga ili u svojstvu kratkoročne zamjene.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 59. te Prilog II. članak 8. Pravilnika.

Stavka 1 6 5 2 — Troškovi poslovanja restorana i kantina

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

1.380.000

1.365.000

3.500.000,00

Napomene

Ta su sredstva namijenjena za pokrivanje troškova vođenja restorana i kantina.

Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 70 000 EUR.

Stavka 1 6 5 4 —  Objekti namijenjeni čuvanju djece

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

7.162.500

6.727.500

6.167.701,36

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju doprinosa Europskog parlamenta ukupnim izdacima Centra za vrtićku djecu i privatnih jaslica s kojima je sklopljen ugovor.

Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 3 400 000 EUR.

Stavka 1 6 5 5 — Doprinos Europskog parlamenta akreditiranim europskim školama (tipa II)

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

295.000

200.000

285.000,00

Napomene

Provedba Odluke Komisije C(2013) br. 4886 od 1. kolovoza 2013. (SL L 222 od 2.8.2013., str. 8).

Sredstva su namijenjena pokrivanju doprinosa Europskog parlamenta europskim školama tipa II koje je akreditirao Upravni odbor europskih škola, ili povrata troškova doprinosa koji je u ime Europskog parlamenta Komisija isplatila europskim školama tipa 2 koje je akreditirao Upravni odbor europskih škola. Sredstva pokrivaju troškove povezane s djecom statutarnog osoblja Europskog parlamenta koja su upisana u te škole.

Glava 2. — zgrade, namještaj, oprema i razni poslovni izdaci

Napomene

Budući da su osiguravajuća društva prestala osiguravati rizike, zgrade Europskog parlamenta moraju se u okviru općeg proračuna Europske unije osigurati od rizika štrajka i terorističkih napada.

Prema tome, sredstvima ove glave pokrivaju se svi izdaci vezani uz štete koje su posljedica štrajkova i terorističkih napada.

Poglavlje 2 0 — zgrade i s njima povezani troškovi

Članak 2 0 0 — Zgrade

Stavka 2 0 0 0 — Najamnine

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

37.169.000

33.058.000

28.433.672,09

Napomene

Sredstvima se pokrivaju najamnine za zgrade ili dijelove zgrada kojima se koristi Europski parlament.

Njima se istovremeno pokrivaju izdaci za porez na nekretnine. Najamnine se obračunavaju za 12 mjeseci i na temelju postojećih ugovora ili ugovora u pripremi u kojima je obično predviđena prilagodba na troškove života, odnosno građevinske troškove.

Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 1 500 000 EUR.

Financijski doprinosi koje plaćaju države članice ili njihove javne agencije ili subjekti u obliku financiranja ili nadoknada troškova i s njima povezanih naknada u vezi s nabavom ili korištenjem zemljišta ili zgrada, ili troškovi zgrada ili opreme institucije smatrat će se vanjskim namjenskim prihodima u smislu članka 21. stavka 2.

Stavka 2 0 0 1 — Plaćanje najma

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

77.584.999,73

Napomene

Sredstva su namijenjena financiranju kamata na najam zgrada i dijelova zgrada na temelju važećih ugovora, odnosno ugovora koji su u fazi pripreme.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 50 000 EUR.

Financijski doprinosi koje plaćaju države članice ili njihove javne agencije ili subjekti u obliku financiranja ili nadoknada troškova i s njima povezanih naknada u vezi s nabavom ili korištenjem zemljišta ili zgrada, ili troškovi zgrada ili opreme institucije smatrat će se vanjskim namjenskim prihodima u smislu članka 21. stavka 2.

Stavka 2 0 0 3 — Stjecanje nekretnina

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju troškova stjecanja nekretnina. Doprinosi za zemljišta i njihovo priključenje na komunalnu mrežu obrađuju se u skladu s odredbama Financijske uredbe.

Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 1 000 000 EUR.

Financijski doprinosi koje plaćaju države članice ili njihove javne agencije ili subjekti u obliku financiranja ili nadoknada troškova i s njima povezanih naknada u vezi s nabavom ili korištenjem zemljišta ili zgrada, ili troškovi zgrada ili opreme institucije smatrat će se vanjskim namjenskim prihodima u smislu članka 21. stavka 2.

Stavka 2 0 0 5 — Izgradnja zgrada

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

32.970.000

15.770.000

19.569.857,83

Napomene

Sredstva iz ove stavke mogu se koristiti za izgradnju građevinskih objekata (radovi, honorari za izradu studija, prva opremanja i namještaj potreban za rad i svi povezani troškovi).

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Financijski doprinosi koje plaćaju države članice ili njihove javne agencije ili subjekti u obliku financiranja ili nadoknada troškova i s njima povezanih naknada u vezi s nabavom ili korištenjem zemljišta ili zgrada, ili troškovi zgrada ili opreme institucije smatrat će se vanjskim namjenskim prihodima u smislu članka 21. stavka 2.

Stavka 2 0 0 7 — Opremanje prostorija

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

85.550.000

57.045.440

44.515.781,85

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju troškova građevinskih radova adaptacije te ostalih s tim povezanih izdataka, a posebno troškova arhitekata i inženjera itd.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 600 000 EUR.

Financijski doprinosi koje plaćaju države članice ili njihove javne agencije ili subjekti u obliku financiranja ili nadoknada troškova i s njima povezanih naknada u vezi s nabavom ili korištenjem zemljišta ili zgrada, ili troškovi zgrada ili opreme institucije smatrat će se vanjskim namjenskim prihodima u smislu članka 21. stavka 2.

Stavka 2 0 0 8 — Posebni rashodi za upravljanje nekretninom

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

5.114.000

5.256.000

4.116.976,99

Napomene

Ova sredstva namijenjena su financiranju izdataka za upravljanje nekretninom koji nisu posebno predviđeni drugim člancima ovog poglavlja, a posebno na sljedećim područjima:

uklanjanje otpada,

obvezne kontrole, kontrole kvalitete, vještačenja, revizije, nadziranje pridržavanja propisa itd.,

tehnička knjižnica,

podrška u upravljanju zgradama (korisnička podrška za zgrade),

upravljanje nacrtima zgrada i nosačima podataka,

ostali izdaci.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 50 000 EUR.

Članak 2 0 2 — Rashodi za zgrade

Stavka 2 0 2 2 — Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

59.440.000

62.944.000

55.608.835,44

Napomene

Ova sredstva služe za financiranje izdataka za održavanje, upotrebu i čišćenje zgrada koje Europski parlament koristi kao najmoprimac ili vlasnik (prostorije i tehnička oprema) u skladu s važećim ugovorima.

Prije produženja ili sklapanja ugovora institucija se s drugim institucijama dogovara o uvjetima koje su isposlovale (cijena, odabrana valuta, indeksacija, trajanje, ostale klauzule), pritom vodeći računa o članku 104. Financijske uredbe.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 200 000 EUR.

Stavka 2 0 2 4 — Potrošnja energije

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

16.690.000

19.660.000

16.058.031,06

Napomene

Ova su sredstva, među ostalim, namijenjena za pokrivanje troškova potrošnje vode, plina, struje i grijanja.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 000 EUR.

Stavka 2 0 2 6 — Sigurnost i nadzor zgrada

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

18.420.000

16.760.000

18.844.027,40

Napomene

Ova sredstva u suštini služe za pokrivanje troškova sigurnosti i nadzora nad zgradama Europskog parlamenta u njegova tri uobičajena mjesta rada, njegovim informacijskim uredima u Uniji i njegovim uredima u trećim zemljama.

Prije produženja ili sklapanja ugovora institucija se s drugim institucijama dogovara o uvjetima koje su isposlovale (cijena, odabrana valuta, indeksacija, trajanje, ostale klauzule), pritom vodeći računa o članku 104. Financijske uredbe.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 120 000 EUR.

Stavka 2 0 2 8 — Osiguranje

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

784.000

680.000

636.941,05

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje premija osiguranja.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 50 000 EUR.

Poglavlje 2 1 — Obrada podataka, oprema i pokretnine

Napomene

Prilikom dodjele javnih ugovora institucija obavještava druge institucije o uvjetima koje je svaka od njih dogovorila.

Članak 2 1 0 — Obrada podataka i telekomunikacije

Stavka 2 1 0 0 — Obrada podataka i telekomunikacije ‒ Stalne aktivnosti povezane s poslovanjem

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

24.920.000

25.310.000

24.431.283,98

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova kupnje, unajmljivanja, održavanja i popravka opreme i računalnih programa te za pokrivanje troškova ureda za podršku i konzultanata za stalne aktivnosti nužne za dobar rad informacijskih i telekomunikacijskih sustava Europskog parlamenta. Ti se rashodi osobito tiču sustava centra za obradu podataka i telekomunikacijskog centra, računalnog sustava na razini odjela i upravljanja mrežom.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 184 200 EUR.

Stavka 2 1 0 1 — Obrada podataka i telekomunikacije ‒ Stalne aktivnosti povezane s infrastrukturom

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

18.382.000

19.029.000

15.985.141,04

Napomene

Ova sredstva služe za pokrivanje izdataka za kupovinu, unajmljivanje, održavanje i popravak opreme i računalnih programa te za pokrivanje troškova ureda za podršku i konzultantskih tvrtki za stalne aktivnosti upravljanja i održavanja infrastrukture informacijskih i telekomunikacijskih sustava Europskog parlamenta. Ti se rashodi osobito tiču infrastrukture mreža, kablova, telekomunikacija, pojedinačne opreme i sustava glasovanja.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 165 000 EUR.

Stavka 2 1 0 2 — Obrada podataka i telekomunikacije ‒ Stalne aktivnosti povezane s podrškom korisnicima

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

13.588.000

14.170.985

13.370.460,21

Napomene

Ova sredstva služe za pokrivanje izdataka za kupovinu, unajmljivanje, održavanje i popravak opreme i računalnih programa te za pokrivanje troškova ureda za podršku i konzultantskih tvrtki za stalne aktivnosti pomoći i podrške korisnicima u vezi korištenja informacijskih i telekomunikacijskih sustava Europskog parlamenta. Ta su sredstva namijenjena službama za podršku zastupnicima i drugim korisnicima, posebno za administrativne i zakonodavne aplikacije i one koje se odnose na komunikaciju.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Stavka 2 1 0 3 – Obrada podataka i telekomunikacije — Stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

23.139.400

24.788.302

25.259.382,50

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju rashoda za kupnju, najam, održavanje i popravak opreme i računalnih programa i s tim povezane radove te za pokrivanje troškova službi za pomoć i savjetovanje korisnika u vezi s redovitim aktivnostima upravljanja aplikacijama informacijskih i komunikacijskih tehnologija institucije. Ti se rashodi osobito odnose na aplikacije namijenjene zastupnicima i komunikacijskim aktivnostima te administrativne i zakonodavne aplikacije.

Namijenjena su i pokrivanju troškova koji se odnose na alate informacijske i komunikacijske tehnologije koji se sufinanciraju u okviru međuinstitucijske suradnje na području jezika, u skladu s odlukama Međuinstitucijskog odbora za pismeno i usmeno prevođenje.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 32 000 EUR.

Stavka 2 1 0 4 — Obrada podataka i telekomunikacije ‒ Ulaganja u infrastrukturu

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

22.023.500

21.824.135

23.291.216,22

Napomene

Ova sredstva služe za pokrivanje izdataka kupovine opreme i računalnih programa te za pokrivanje troškova ureda za podršku i konzultantskih tvrtki s ciljem ulaganja u informacijsku i telekomunikacijsku sustavnu infrastrukturu Europskog parlamenta. Ulaganja se osobito odnose na sustav centra za obradu podataka i telekomunikacijskog centra, mreže, kablove te na sustav videokonferencije.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 9 000 EUR.

Stavka 2 1 0 5 — Obrada podataka i telekomunikacije ‒ Ulaganja u projekte

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

28.086.500

25.549.621

14.417.285,70

Napomene

Ova sredstva služe za pokrivanje izdataka kupovine opreme i računalnih programa te za pokrivanje troškova ureda za podršku i informatičkih savjetnika u svezi ulaganja u nove ili postojeće projekte IKT-a. Ta se ulaganja osobito odnose na aplikacije namijenjene zastupnicima, na zakonodavne, administrativne i financijske aplikacije, kao i na aplikacije koje se odnose na komunikacije i koje su namijenjene upravljanju IKT-om.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 2 600 EUR.

Članak 2 1 2 — Pokretnine

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

6.005.000

6.014.000

2.415.168,52

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za kupovinu, iznajmljivanje, održavanje i popravak pokretnina a posebno kupovinu ergonomskog uredskog namještaja te zamjenu zastarjelog i neupotrebljivog namještaja i uredskih uređaja. Također služe za financiranje različitih izdataka za gospodarenje s namještajem Europskog parlamenta.

U slučaju umjetničkih djela ovim sredstvima pokrivaju se kako izdaci stjecanja i kupovine posebnog materijala tako i s njima povezani tekući troškovi, kao na primjer troškovi vještačenja, konzerviranja, uokvirivanja, restauracije, čišćenja, osiguranja i pripadajući povremeni troškovi transporta.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Članak 2 1 4 — Tehnička oprema i instalacije

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

29.356.100

30.114.385

19.982.469,18

Napomene

Ovim sredstvima pokrivaju se troškovi za kupnju, iznajmljivanje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalaciju, a posebno:

različitih materijala te fiksne i pomične tehničke opreme za objavljivanje, sigurnost (uključujući i računalne programe), kantine, zgrade itd.,

opreme, a posebno za tiskaru, telefonsku službu, kantine, trgovine, sigurnost, konferencijsku tehniku, audiovizualno područje itd.,

posebnog (elektroničkog, računalnog, električnog) materijala, uključujući s njim povezane vanjske usluge,

uvođenju, na zahtjev, dviju dodatnih telefonskih linija u uredima zastupnika.

Ovim se sredstvima pokrivaju i troškovi oglasa za preprodaju i rješavanje otpisane opreme te troškovi vezani uz tehničku pomoć (savjetovanje) za predmete koji zahtijevaju usluge vanjskog stručnjaka.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 35 000 EUR.

Članak 2 1 6 — Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe

Iznosi

 

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

2 1 6

2.642.000

6.682.000

5.745.560,21

Pričuve (10 0)

1.892.000

 

 

Ukupno

4.534.000

6.682.000

5.745.560,21

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za kupnju, održavanje, upotrebu i popravak vozila (vozni park motornih vozila i bicikala) te iznajmljivanje prijevoznih sredstava, taksija, autobusa i teretnih vozila s vozačem ili bez vozača, uključujući s time povezana osiguranja i druge administrativne izdatke. Pri zamjeni voznog parka motornih vozila, kupnje ili iznajmljivanja prijevoznih sredstava daje se prednost motornim vozilima koja u što manjoj mjeri zagađuju okoliš, kao što su na primjer hibridna vozila.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 000 EUR.

Uvjeti za oslobađanje pričuve

Sredstva će se moći osloboditi nakon odluke Predsjedništva o internalizaciji usluga prijevoza zastupnika.

Poglavlje 2 3 — Tekući administrativni rashodi

Napomene

Prilikom dodjele javnih ugovora institucija obavještava druge institucije o uvjetima koje je svaka od njih dogovorila.

Članak 2 3 0 — Uredski materijal i razni potrošni materijal

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

1.440.500

1.756.000

1.406.201,94

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za kupnju papira, omotnica, uredskog materijala, proizvoda za tiskaru, umnožavanje itd. te s njima povezane administrativne izdatke.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 2 500 EUR.

Članak 2 3 1 — Financijski troškovi

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

40.000

40.000

21.500,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju troškova banke (naknade, ažio, različiti troškovi) i drugih financijskih troškova, uključujući dodatne troškove financiranja zgrada.

Članak 2 3 2 — Pravni troškovi i odštete

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

1.110.000

1.110.000

870.825,70

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju troškova:

troškova nastalih kao posljedica eventualnih presuda Suda, Općeg suda i Službeničkog suda Europske unije te državnih sudova protiv Europskog parlamenta,

troškova usluga vanjskih odvjetnika koji zastupaju Europski parlament pred sudovima Unije i državnim sudovima te pravnih savjetnika ili stručnjaka radi podrške pravnoj službi,

povrata troškova usluga odvjetnika u vezi s disciplinskim i sličnim postupcima,

troškova za odštete,

odšteta i naknada koje su sporazumno dogovorene u skladu s člancima 91. i 92. (prijašnji članci 69. i 70.) Poslovnika Službeničkog suda Europske unije.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Članak 2 3 6 — Poštarine i troškovi dostave

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

271.000

303.000

209.661,67

Napomene

Ova sredstva služe za pokrivanje troškova poštarina, usluga obrade i prijevoza koje pružaju nacionalne poštanske službe ili kurirske službe.

Nadalje služe za pokrivanje troškova poštanskih usluga.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 2 500 EUR.

Članak 2 3 7 — Selidbe

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

1.434.000

1.440.000

1.064.561,92

Napomene

Ova sredstva služe za pokrivanje troškova usluga preseljenja i prijevoza koje pružaju tvrtke za preseljenje ili uz pomoć privremeno zaposlenih prijevoznika.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Članak 2 3 8 — Ostali administrativni rashodi

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

1.161.000

1.093.750

854.287,77

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju troškova:

troškova osiguranja koji nisu predviđena nekom drugom stavkom,

troškova kupnje i održavanje radne odjeće za podvornike, vozače, službenike na recepciji, skladištare, otpremnike, kao i za osoblje zaposleno u službi za posjete i seminare, službi Parlamentarija, zdravstvenoj službi, sigurnosnoj službi, službi za održavanje zgrada i raznim tehničkim službama,

različitih troškova funkcioniranja i administracije, uključujući administrativne troškove za Ured za upravljanje individualnim materijalnim pravima u vezi s mirovinom bivših zastupnika, kupnjom robe ili usluga koje nisu posebno predviđene drugom stavkom,

troškove različite kupnje u vezi s aktivnostima u okviru Sustava ekološkog upravljanja i revizije EU-a (EMAS-a) (promidžbene kampanje, itd.).

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Članak 2 3 9  — Aktivnosti EMAS-a, uključujući promidžbu i mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

262.500

250.000

31.436,10

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju troškova povezanih s aktivnostima EMAS-a čiji je cilj povećanje ekološke učinkovitosti Europskog parlamenta, uključujući i promidžbu tih aktivnosti, kao i s mehanizmom Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida.

Glava 3. — Rashodi vezani uz obavljanje redovne djelatnosti institucije

Poglavlje 3 0 — Sjednice i konferencije

Članak 3 0 0 — Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

25.370.000

27.700.000

25.160.801,87

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje izdataka povezanih s putovanjima osoblja institucije, upućenih nacionalnih stručnjaka, stažista i osoblja drugih europskih ili međunarodnih institucija koje pozove dotična institucija između mjesta zaposlenja i jednog od tri mjesta rada Europskog parlamenta (Bruxelles, Luxembourg i Strasbourg) te službena putovanja u mjesta koja nisu jedno od ta tri mjesta rada. Troškovi koji se pokrivaju su putni troškovi, dnevnice, troškovi smještaja i isplate naknada za pridržavanje određenog radnog vremena. Sredstva nadalje pokrivaju dodatne troškove, uključujući troškove otkazivanja putnih karata i hotelskih rezervacija, troškove povezane s elektroničkim sustavom fakturiranja i troškove osiguranja za službena putovanja.

Ova su sredstva isto tako namijenjena pokrivanju troškova vezanih uz moguće isplate naknada za emisiju ugljičnog dioksida za službena putovanja osoblja.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 240 000 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 71. i članci 11. 12. i 13. Priloga VII. Pravilniku.

Članak 3 0 2 — Rashodi za prijeme i reprezentaciju

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

1.015.000

1.388.000

790.910,91

Napomene

Ta sredstva služe za pokrivanje:

izdaci vezani uz obveze institucije u vezi s prijemima, uključujući prijeme vezane uz rad Odjela za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) institucije, te troškovi reprezentacije za zastupnike Europskog parlamenta,

izdataka predsjednika u svrhu reprezentacije povodom njegovih putovanja izvan mjesta rada,

troškova reprezentacije i sudjelovanja u troškovima tajništva Ureda predsjednika,

izdataka za prijeme i reprezentaciju Glavnog tajništva, uključujući kupnju artikala koji služe za reprezentaciju i odličja za dužnosnike koji imaju 15 odnosno 25 godina staža,

različitih izdataka za protokol kao što su zastave, izložbeni stalci, pozivnice, tisak jelovnika itd.,

putnih troškova i troškova smještaja osoba na visokom položaju koje su u posjetu instituciji,

troškova izdavanja viza za zastupnike i osoblje Europskog parlamenta u vezi sa službenim putovanjima,

izdataka za prijeme i reprezentaciju te ostalih posebnih izdataka zastupnika koji u Europskom parlamentu vrše službenu dužnost.

Članak 3 0 4 — Različiti izdaci za sjednice

Stavka 3 0 4 0 — Različiti izdaci za interne sjednice

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

1.712.000

1.400.000

1.736.000,00

Napomene

Ova sredstva služe za pokrivanje izdataka za osvježenja i druga pića te povremene obroke tijekom sjednica institucije, kao i za upravljanje tim uslugama.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Stavka 3 0 4 2 — Sjednice, kongresi i konferencije

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

1.565.000

1.795.000

1.133.175,80

Napomene

Ova su sredstva posebno namijenjena za:

troškova vezanih uz organizaciju sjednica izvan mjesta rada (odbori, izaslanstva odbora, klubovi zastupnika), po potrebi uključujući troškove reprezentacije,

doprinosa za međunarodne organizacije kojima Europski parlament ili jedno od njegovih tijela pripada (Međuparlamentarna unija, Udruženje glavnih tajnika parlamenata, Skupina 12+ Međuparlamentarne unije),

na osnovi ugovora o pružanju usluga koji su potpisali Europski parlament i Komisija, povratu troškova Komisiji za udio Europskog parlamenta u troškovima izrade propusnica EU-a (oprema, osoblje i potrošni materijal), u skladu s Protokolom o povlasticama i imunitetima (članak 6.), člankom 23. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije, člancima 11. i 81. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije i Uredbom Vijeća (EU) br. 1417/2013 od 17. prosinca 2013 o utvrđivanju obrasca za propusnicu koju izdaje Europska unija (SL L 353, 28.12.2013., str. 26.).

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 20 000 EUR.

Stavka 3 0 4 3 – Razni troškovi organizacije sjednica parlamentarnih skupština, međuparlamentarnih izaslanstava i ostalih izaslanstava

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

1.005.000

1.100.000

430.151,67

Napomene

Ova sredstva prije svega su namijenjena financiranju troškova koji nisu pokriveni poglavljem 1 0 i člankom 3 0 0, a povezani su s organizacijom sjednica:

izaslanstava pri Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a, Parlamentarne skupštine Eurolat, Parlamentarne skupštine Euronest te njihovih tijela,

Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran (PSUzM), njezinih odbora i predsjedništva: ovi troškovi uključuju doprinos Europskog parlamenta proračunu samostalnog tajništva PSUzM-a ili izravno pokrivanje troškova u iznosu doprinosa Europskog parlamenta proračunu PSUzM-a,

međuparlamentarnih izaslanstava, ad hoc izaslanstava, zajedničkih parlamentarnih odbora, odbora za parlamentarnu suradnju te parlamentarnih izaslanstava pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), kao i u vezi s organizacijom sjednica parlamentarne konferencije o WTO-u i njegovu upravljačkom odboru.

Stavka 3 0 4 9 — Troškovi usluga putničke agencije

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

2.160.000

2.040.000

1.919.152,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje izdataka za rad putničke agencije koja ima ugovor s Europskim parlamentom.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 50 000 EUR.

Poglavlje 3 2 — Stručna mišljenja i informacije: Pribavljanje, arhiviranje, proizvodnja i distribucija

Članak 3 2 0 — Pribavljanje stručnog mišljenja

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

9.211.500

9.309.500

6.768.247,79

Napomene

Ta sredstva služe za pokrivanje:

troškova ugovora s kvalificiranim stručnjacima i istraživačkim institutima zbog studija i drugih istraživačkih aktivnosti (radionice, okrugli stolovi, stručne skupine ili saslušanja stručnjaka, konferencije) koje se provode za tijela Europskog parlamenta, parlamentarne odbore i administraciju,

pribavljanja ili unajmljivanja specijaliziranih izvora informacija kao što su specijalizirane baze podataka, literatura na zadanu temu ili tehnička potpora, kad je to potrebno da se dopune spomenuti ugovori s kvalificiranim stručnjacima,

putnih troškova, dodatnih troškova i troškova smještaja stručnjaka i drugih osoba, uključujući osobe koje su Europskom parlamentu podnijele predstavku, koje su pozvane na sjednice odbora, izaslanstava te studijske i radne skupine i radionice,

troškova distribucije proizvoda unutarnjeg ili vanjskog parlamentarnog istraživanja i ostalih relevantnih proizvoda, u korist institucije i javnosti (posebno objavama na internetu, u unutarnjim bazama podataka, brošurama i publikacijama),

izdataka vezanih uz pozivanje osoba koje ne pripadaju instituciji na sudjelovanje u radu tijela kao što su disciplinska komisija ili Stručna skupina za financijske nepravilnosti.

Članak 3 2 1 — Pribavljanje stručnog mišljenja za usluge parlamentarnog istraživanja, knjižnice i pismohrane

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

8.314.000

8.829.000

6.995.311,01

Napomene

Ta odobrena sredstva namijenjena su za rashode u vezi s aktivnostima Glavne uprave za usluge parlamentarnih istraživanja, posebno:

pribavljanje posebnog stručnog mišljenja i potpore za istraživačke aktivnosti Europskog parlamenta (uključujući članke, studije, radionice, okrugle stolove, stručne skupine i konferencije) koje se po potrebi mogu organizirati u partnerstvu s drugim institucijama, međunarodnim organizacijama, istraživačkim odjelima i knjižnicama nacionalnih parlamenata, trustovima mozgova, istraživačkim tijelima i ostalim kvalificiranim stručnjacima,

pribavljanje posebnog stručnog mišljenja na području proučavanja ex ante i ex post utjecaja/ocjenjivanja, europske dodane vrijednosti i ocjenjivanja znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA),

nabavu ili posuđivanje knjiga, časopisa, novina, bazi podataka, proizvoda novinskih agencija i svih ostalih informativnih medija namijenjenih knjižnici u različitim formatima, uključujući troškove zaštite autorskih prava, sustava upravljanja kvalitetom, materijala i rada uloženih u ponovno uvezivanje i čuvanje te ostalih povezanih usluga,

trošak vanjskih usluga arhiviranja (organizacije, odabira, opisa, prenošenja na različite medije i dematerijalizaciju, nabavljanje primarnih arhivskih izvora),

nabavu, razvoj, instalaciju, korištenje i održavanje posebne knjižnične i arhivske dokumentacije i posebnih materijala za medijateku, uključujući električne, elektroničke i računalne materijale i/ili sustave, te materijale za uvezivanje i čuvanje,

troškove distribucije proizvoda unutarnjeg ili vanjskog parlamentarnog istraživanja i ostalih relevantnih proizvoda, u korist institucije i javnosti (posebno objavama na internetu, u unutarnjim bazama podataka, brošurama i publikacijama),

putne troškove, troškove boravka i dodatne troškove stručnjaka i autora pozvanih da sudjeluju na prezentacijama, seminarima, radionicama i ostalim aktivnostima ove vrste u organizaciji Glavne uprave službe Europskog parlamenta za istraživanja,

sudjelovanje Odjela za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) u aktivnostima europskih i međunarodnih znanstvenih ustanova,

obveze Europskog parlamenta na temelju međunarodnih i/ili međuinstitucijskih sporazuma o suradnji, uključujući doprinos Parlamenta u financijskim troškovima vezanima uz upravljanje povijesnom arhivom Unije u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ, Euratom) br. 354/83.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 20 000 EUR.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 354/83 od 1. veljače 1983. o otvaranju povijesne arhive EEZ-a/Euratoma za javnost i naknadne izmjene (SL L 43, 15.12.1983., str. 1.).

Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

Odluka Predsjedništva od 28. studenoga 2001. o pravilima o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, kako je zadnje izmijenjena 22. lipnja 2011. (SL C 216, 22.7.2011., str. 19.).

Odluka Predsjedništva od 16. prosinca 2002. o unapređivanju informiranja i transparentnosti: arhivi Europskog parlamenta, pročišćena verzija od 3. svibnja 2004.

Odluka Predsjedništva Europskog parlamenta o pravilniku o obradi dokumenata zastupnika i bivših zastupnika Europskog parlamenta.

Uredba Vijeća (EU) 2015/496 od 17. ožujka 2015. o izmjeni Uredbe (EEZ, Euratom) br. 354/83 u pogledu pohranjivanja povijesnih arhiva institucija u Europskom sveučilišnom institutu u Firenci.

Članak  3 2 2  — Troškovi za dokumentacije

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

2.044.000

2.010.621

378.881,87

Napomene

Ta sredstva služe za pokrivanje:

pretplata na novine i časopise te novinske agencije, pretplate na njihove internetske publikacije i internetske usluge, uključujući naknade za autorska prava za umnožavanje i distribuciju tih pretplata u pisanom i/ili elektroničkom obliku te ugovore o pružanju usluga pregleda vijesti i novinskih isječaka,

pretplata ili ugovora o pružanju usluga za dostavu pregleda i analize sadržaja časopisa ili pohranjivanje članaka iz časopisa na optičke medije za pohranjivanje podataka,

troškova korištenja vanjskih dokumentarnih i statističkih baza podataka (bez opreme za obradu podataka i troškova telekomunikacija),

kupnji novih rječnika i referentnih djela, odnosno nabavi novih izdanja tih djela na svim vrstama medija za pohranjivanje podataka, također za potrebe novih jezičnih odjela te drugih djela namijenjenih jezičnim službama i odjelima za kvalitetu zakonodavnih akata.

Članak  3 2 3  — Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

1.175.000

1.100.000

708.187,42

Napomene

Ta sredstva služe za pokrivanje:

rashoda za programe razmjene informacija i suradnje između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata zemalja u pretpristupnoj fazi, posebno zapadnog Balkana i Turske,

izdataka za promicanje odnosa Europskog parlamenta s demokratski izabranim nacionalnim parlamentima u trećim zemljama (koje nisu navedene u prethodnoj točci) te s odgovarajućim regionalnim parlamentarnim organizacijama; aktivnosti namijenjenih jačanju parlamentarnih struktura u novim demokracijama i demokracijama u razvoju, posebno u europskom susjedstvu (južnom i istočnom);

rashoda za promicanje aktivnosti potpore posredovanju i programa za mlade političke vođe iz Europske unije i zemalja u europskom susjedstvu;

izdataka za organizaciju Nagrade Saharov (posebno iznos nagrade, troškovi putovanja i smještaja dobitnika nagrade, operativni troškovi mreže Saharov i troškovi službenih putovanja članova mreže) te za aktivnosti čiji je cilj promicanje ljudskih prava.

Ove aktivnosti uključuju informativne posjete Europskom parlamentu u Bruxellesu, Luxembourgu ili Strasbourgu i sredstvima se u punom iznosu ili djelomično pokrivaju troškovi sudionika, a posebno putni troškovi i troškovi smještaja te dnevnice.

Pravna osnova

Odluka Predsjedništva od 12. prosinca 2011. o osnivanju Uprave za podršku demokraciji unutar Glavne uprave EXPO.

Članak 3 2 4 — Proizvodnja i distribucija

Stavka 3 2 4 0 — Službeni list

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

4.500.000

4.373.000

3.867.901,53

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se udio institucije u troškovima objavljivanja i distribucije te drugim dodatnim troškovima Ureda za publikacije u vezi s tekstovima koji se objavljuju u Službenom listu Europske unije.

Stavka 3 2 4 1 — Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

3.650.000

3.771.000

3.245.065,10

Napomene

Ta sredstva služe za pokrivanje:

svih troškova digitalnog objavljivanja (intranetske stranice) te publikacija u tradicionalnom obliku (dokumenti i različiti tiskani materijali čija se izrada povjerava trećim stranama), uključujući distribuciju,

troškova nadogradnje, razvoja i poboljšanja izdavačkih sustava.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 6 000 EUR.

Stavka 3 2 4 2 — Objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

10.580.000

11.395.930

10.990.325,20

Napomene

Ovim sredstvima pokrivaju se izdaci za informativne publikacije, uključujući elektroničke publikacije, za informativne aktivnosti, odnose s javnošću i sudjelovanje u javnim događajima, izložbama i sajmovima u državama članicama, državama pristupnicama i državama u kojima Europski parlament ima ured za veze te za aktualiziranje Zakonodavnog opservatorija (OEIL) te za razvoj alata ili sredstava kojima se njegova dostupnost za javnost preko mobilnih uređaja nastoji povećati i olakšati.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Stavka 3 2 4 3 — Parlamentarij ‒ centar za posjetitelje Europskog parlamenta

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

5.742.500

5.841.817

5.810.992,39

Napomene

Ovim se sredstvima financira Parlamentarij – centar za posjetitelje Europskog parlamenta u Bruxellesu te instalacije, izložbe i materijali koji su prilagođeni ili umnoženi u svrhu zasebnog korištenja izvan Bruxellesa.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 9 300 EUR.

Stavka 3 2 4 4 — Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

30.845.000

30.431.966

30.859.064,13

Napomene

Ovim sredstvima pokrivaju se izdaci za potpore skupinama posjetitelja te s njima povezane troškove pratnje i infrastrukture i financiranje stažiranja za osobe s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja (EUVP) te troškovi izvedbe programa Euroscole, Euromed-Scole i Euronest-Scole. Programi Euromed-Scola i Euronest-Scola održavaju se naizmjence svake godine u prostorima Europskog parlamenta u Strasbourgu ili Bruxellesu, osim u izbornim godinama.

Ova se sredstva svake godine povećavaju u skladu s deflatorom u kojemu se uzimaju u obzir promjene bruto nacionalnog dohotka i cijena.

Svaki zastupnik u Europskom parlamentu ima pravo u jednoj kalendarskoj godini pozvati najviše pet skupina i najviše 110 posjetitelja.

Za posjetitelje s invaliditetom predviđen je prikladan iznos.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 000 EUR.

Pravna osnova

Odluka Predsjedništva Europskog parlamenta od 16. prosinca 2002. o pravilima za primanje skupina posjetitelja i o programima Euroscola, Euromed-Scola i Euronest-Scola, kako je zadnje izmijenjena 26. veljače 2013.

Stavka 3 2 4 5 — Održavanje seminara, simpozija i kulturnih aktivnosti

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

4.466.000

5.262.000

4.573.742,50

Napomene

Ta sredstva služe za pokrivanje:

izdataka i subvencija povezanih s organizacijom nacionalnih ili međunarodnih simpozija i seminara te seminara za stvaratelje javnog mnijenja iz država članica, država pristupnica i država u kojima Europski parlament ima ured za vezu, troškova organizacije parlamentarnih simpozija i seminara te financiranja kulturnih projekata od europskog interesa, kao što je Nagrada LUX za europsku kinematografiju koju dodjeljuje Europski parlament,

izdataka vezanih uz održavanje posebnih događanja u vijećnicama u Strasbourgu i Bruxellesu u skladu s godišnjim programom koji je prihvatilo Predsjedništvo,

troškova mjera i alata za poticanje višejezičnosti kao što su seminari i konferencije, susreti s nadležnim obrazovnim institucijama za usmeno ili pismeno prevođenje, mjere i aktivnosti podizanja svijesti o višejezičnosti te promicanje zanimanja usmenog ili pismenog prevoditelja uključujući program subvencija za sveučilišta, škole i druge institucije koje organiziraju studije usmenog ili pismenog prevođenja, rješenja kojima se promiče virtualna komunikacija kao i sudjelovanje u sličnim aktivnostima koje se organiziraju u suradnji s drugim partnerima u okviru međuinstitucionalne i međunarodne suradnje.

Ova odobrena sredstva također pokrivaju trošak organizacije tih aktivnosti, uključujući trošak pružanja usluga, troškove hrane i pića te troškove povezane s pozivanjem novinara radi praćenja spomenutih aktivnosti.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 25 000 EUR.

Stavka 3 2 4 6 — Televizijski kanal Parlamenta (WebTV)

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

4.600.000

4.509.804

4.507.668,22

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju troškova vezanih uz produciranje i čuvanje internetskih snimki i audiovizualnog materijala spremnog za emitiranje na poslužitelju Europskog parlamenta (EuroparlTV), u skladu s komunikacijskom strategijom institucije.

Stavka 3 2 4 7 — Kuća europske povijesti

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

7.470.000

6.305.844

7.318.160,12

Napomene

Ova sredstva služe za financiranje aktivnosti Doma europske povijesti, na primjer posebnog unutarnjeg uređenja, kupovine zbirki, održavanja izložbi i troškova poslovanja, uključujući troškove kupovine knjiga, časopisa i ostalih publikacija u vezi s djelovanjem Doma europske povijesti.

Također služe za pokrivanje troškova ugovora s kvalificiranim stručnjacima i istraživačkim institutima za studije i druge istraživačke aktivnosti (radionice, okrugli stolovi, skupine stručnjaka, konferencije) koje se provode za Kuću europske povijesti.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 000 EUR.

Stavka 3 2 4 8 — Rashodi za audiovizualne informacije

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

14.490.000

14.506.000

13.018.782,11

Napomene

Ta sredstva služe za pokrivanje:

administrativni rashodi na području audiovizualnih medija (vlastita proizvodnja i vanjska podrška, kao što su tehničke usluge za radio i televizijske stanice, produkcija, koprodukcija i distribucija audiovizualnih programa, najam kanala i prenošenje radio i televizijskih programa, daljnje mjere razvoja odnosa institucije s ponuditeljima audio i video sadržaja),

izdaci za izravni internetski prijenos plenarnih sjednica i sjednica parlamentarnih odbora,

osnivanje odgovarajućeg arhiva kako bi mediji i građani uvijek imali pristup tim informacijama.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 13 000 EUR.

Pravna osnova

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2002. o smjernicama za proračunski postupak 2003. (SL C 47 E, 27. 2. 2003., str. 72.).

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2002. o procjeni prihoda i rashoda Parlamenta za financijsku godinu 2003. (SL C 180 E, 31. 7. 2003., str. 150.).

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2003. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2004. (SL C 67 E, 17.03.04., str. 179.).

Stavka 3 2 4 9 — Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

250.000

250.000

103.180,83

Napomene

Ta sredstva služe za pokrivanje:

izdataka za unapređivanje odnosa Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata. Tiču se parlamentarnih odnosa koji nisu obuhvaćeni poglavljima 1 0 i 3 0, kao što su razmjena informacija i dokumentacije te podrška pri analizi tih informacija i upravljanju njima, uključujući razmjenu s Europskim centrom za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD),

troškova programa suradnje te mjera za usavršavanje dužnosnika prethodno navedenih parlamenata i općenito aktivnosti za jačanje njihovih parlamentarnih struktura.

Ove mjere obuhvaćaju informacijske posjete Europskom parlamentu u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu. Sredstvima se u punom iznosu ili djelomično pokrivaju troškovi sudionika, a posebno putni troškovi i troškovi smještaja te dnevnice,

izdaci za mjere suradnje, a posebno u vezi sa zakonodavnom djelatnošću, te za aktivnosti u vezi s djelatnostima dokumentiranja, analize i informiranja te osiguranje domene, među ostalim mjere ECPRD-a.

Ova odobrena sredstva namijenjena su financiranju suradnje između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata u sklopu parlamentarnog nadzora ZVSP-a/ZSOP-a u skladu s Ugovorom o Europskoj uniji i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, a posebno člancima 9. i 10. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji.

Pravna osnova

Konferencija predsjednika europskih parlamentarnih skupština (lipanj 1977.) i pa rlamenata Europske unije (rujan 2000., ožujak 2001.).

Članak 3 2 5 — Rashodi za informacijske urede

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

900.000

900.000

668.683,35

Napomene

Ova sredstva služe za financiranje općih troškova i manjih izdataka povezanih s informacijskim uredima Europskog parlamenta (uredski materijal, telekomunikacije, troškovi poštanskih usluga, rukovanje, prijevoz, skladištenje, osnovni promidžbeni materijali).

Glava 4. — Rashodi povezani s obavljanjem posebnih zadataka institucije

Poglavlje 4 0 — Posebni rashodi nekih institucija i tijela

Članak 4 0 0  ‒ Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

61.000.000

61.000.000

58.950.000,00

Napomene

Ovim odobrenim sredstvima pokrivaju se sljedeći izdaci klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika:

troškovi tajništva i administrativni rashodi,

izdaci vezani uz političke aktivnosti i aktivnosti informiranja u okviru političkih aktivnosti Unije.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 50 000 EUR.

Pravna osnova

Odluka Predsjedništva od 30. lipnja 2003. o pravilima o korištenju odobrenih sredstava s proračunske stavke 4 0 0, kako je zadnje izmijenjena 27. travnja 2015.

Članak 4 0 2 — Financiranje političkih stranaka na europskoj razini

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

31.905.000

31.400.000

27.913.879,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su financiranju političkih stranaka na europskoj razini.

Pravna osnova

Ugovor o Europskoj uniji, a posebno članak 10. stavak 4.

Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno članak 224.

Uredba (EZ) br. 2004/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenog 2003. o statutu kojim se uređuju političke stranke na europskoj razini i pravilima o njihovu financiranju (SL L 297, 15.11.2003., str. 1.).

Odluka Predsjedništva Europskog parlamenta od 29. ožujka 2004. kojom se utvrđuju postupci za provedbu Uredbe (EZ) br. 2004/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o propisima za političke stranke na europskoj razini i pravilima o njihovu financiranju (SL C 112, 9.4.2011., str. 1.).

Članak 4 0 3 — Financiranje političkih zaklada na europskoj razini

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

19.000.000

18.700.000

16.060.699,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su financiranju političkih zaklada na europskoj razini

Pravna osnova

Ugovor o Europskoj uniji, a posebno članak 10. stavak 4.

Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno članak 224.

Uredba (EZ) br. 2004/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenog 2003. o statutu kojim se uređuju političke stranke na europskoj razini i pravilima o njihovu financiranju (SL L 297, 15.11.2003., str. 1.).

Odluka Predsjedništva Europskog parlamenta od 29. ožujka 2004. kojom se utvrđuju postupci za provedbu Uredbe (EZ) br. 2004/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o propisima za političke stranke na europskoj razini i pravilima o njihovu financiranju (SL C 112, 9.4.2011., str. 1.).

Poglavlje 4 2 — Rashodi za parlamentarnu pomoć

Članak 4 2 2 — Parlamentarna pomoć

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

206.890.000

202.140.000

184.233.696,17

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju rashoda povezanih s osobljem i pružateljima usluga povezanima s parlamentarnom pomoći zastupnicima, kao i rashodima povezanima s platnim agentima.

Ovim sredstvima se u skladu s odredbama o povratu troškova parlamentarne pomoći također pokrivaju tečajne razlike na teret proračuna Europskog parlamenta, kao i troškovi povezani s pružanjem usluga potpore za upravljanje parlamentarnom pomoći.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 775 000 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njegov članak 21.

Provedbene mjere Statuta zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njihovi članci 33. do 44.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije, a posebno njihov članak 5.a i članci 125. do 139.

Odluka Predsjedništva od 14. travnja 2014. o Provedbenim mjerama za glavu VII. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Poglavlje 4 4 — Sjednice i druge aktivnosti sadašnjih i bivših zastupnika

Članak 4 4 0 — Troškovi sjednica i drugih aktivnosti bivših zastupnika

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

210.000

210.000

200.000,00

Napomene

Ovim sredstvima pokrivaju se troškovi sjednica Udruge bivših zastupnika Europskog parlamenta i po potrebi drugi s tim povezani troškovi.

Članak 4 4 2 — Troškovi sjednica i drugih aktivnosti Europskog parlamentarnog društva

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

210.000

210.000

200.000,00

Napomene

Ovim sredstvima pokrivaju se troškovi sjednica Europskog parlamentarnog društva i po potrebi drugi s tim povezani troškovi.

Glava 5. – Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbor neovisnih uglednih osoba

Poglavlje 5 0 – Rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbora neovisnih uglednih osoba

Članak 5 0 0 – Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

 

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju rashoda Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade kako bi se zajamčilo njegovo puno i neovisno djelovanje.

Pravna osnova

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (SL L 317, 4.11.2014., str. 1.), a posebno njezin članak 6. stavci 1. i 7. te članak 41.

Članak 5 0 1 – Rashodi povezani s Odborom neovisnih uglednih osoba

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

 

Napomene

Ova su odobrena sredstva namijenjena pokrivanju rashoda povezanih s tajništvom i financiranjem Odbora neovisnih uglednih osoba.

Pravna osnova

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (SL L 317, 4.11.2014., str. 1.), a posebno njezin članak 11. stavak 2.

Glava 10. — Ostali rashodi

Poglavlje 10 0 — Privremena sredstva

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

(*)

p.m.

0,—

(*) Pričuva od 1.892.000 EUR stvorena je prema članku 216.

Poglavlje 10 1 — Pričuva za nepredviđene rashode

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

3.000.000

6.000.000

0,—

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje nepredvidivih izdataka koji tijekom financijske godine nastaju radi proračunskih odluka.

Poglavlje 10 3 — Pričuva za proširenje

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova pripreme institucije za proširenje.

Poglavlje 10 4 — Pričuva za politiku informiranja i komuniciranja

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova politike informiranja i komuniciranja.

Poglavlje 10 5 — Privremena sredstva za zgrade

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova institucije za ulaganje u nekretnine i njihovo opremanje. Od Predsjedništva Europskog parlamenta traži se da donese dosljednu i odgovornu dugoročnu strategiju na području nekretnina i zgrada u kojoj će se voditi računa o posebnom problemu rastućih troškova održavanja, rastuće potrebe za obnavljanjem i rastućih troškova sigurnosti te jamčiti održivost proračuna Europskog parlamenta.

Poglavlje 10 6 — Pričuva za prioritetne projekte u pripremi

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje izdataka za prioritetne projekte institucije koji se nalaze u razvojnoj fazi.

Poglavlje 10 8 — Pričuva za EMAS

Iznosi

Proračun za 2017.

Odobrena sredstva 2016.

Izvršenje proračuna za 2015.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ova sredstva se u skladu s odlukama za provedbu plana djelovanja EMAS, koje će Predsjedništvo donijeti nakon izrade izvješća o emisiji ugljičnog dioksida Europskog parlamenta, knjiže u odgovarajuće operativne proračunske stavke.

1. S — OSOBLJE

1.1. S 1 — Pojedinačni proračun I — Europski parlament

Funkcijske grupe i platni razredi

2016

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Ostali

Klubovi zastupnika

Poseban razred

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

223

2

7

30

AD 13

443

8

2

40

AD 12

242

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

25

AD 9

177

0

6

29

AD 8

433

0

3

37

AD 7

286

0

6

59

AD 6

196

0

8

48

AD 5

219

0

5

63

Ukupno AD

2.648

10

66

436

AST 11

120

10

0

36

AST 10

84

0

20

33

AST 9

491

0

4

44

AST 8

308

0

6

40

AST 7

388

0

2

43

AST 6

309

0

6

72

AST 5

305

0

19

74

AST 4

393

0

3

78

AST 3

231

0

164

78

AST 2

88

0

0

58

AST 1

45

0

0

67

Ukupno AST

2.762

10

76

623

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

100

0

0

0

Ukupno AST/SC

150

0

0

0

Ukupno

5.561

20(10)

142

1.059

Sveukupno

6.762(11)

Funkcijske grupe i platni razredi

2017

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Ostali

Klubovi zastupnika

Poseban razred

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

54

0

1

5

AD 14

216

2

7

36

AD 13

443

8

2

38

AD 12

297

0

13

60

AD 11

154

0

7

29

AD 10

220

0

7

25

AD 9

157

0

6

32

AD 8

448

0

7

39

AD 7

315

0

2

66

AD 6

181

0

8

45

AD 5

177

0

5

54

Ukupno AD

2.675

10

66

436

AST 11

120

10

0

37

AST 10

84

0

20

35

AST 9

586

0

4

42

AST 8

293

0

6

39

AST 7

333

0

2

47

AST 6

309

0

6

74

AST 5

377

0

19

69

AST 4

358

0

4

89

AST 3

218

0

15

85

AST 2

38

0

0

51

AST 1

45

0

0

55

Ukupno AST

2.761

10

76

623

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC

100

0

0

0

Ukupno SC

150

0

0

0

Ukupno

5587

20 (12)

142

1.059

Sveukupno

6.788 (13) (14)

Dodatak

NAMJENSKI PRIHODI

Proračunska linija

Naslov

Ostvareni prihodi

Plan

2015

2017

5000

Prihod od prodaje prijevoznih sredstava

-

p.m.

5001

Prihod od prodaje ostale pokretne imovine

25.526

5.000

5002

Prihodi od nabave robe za druge institucije ili tijela

55.871

19.000

502

Prihod od prodaje publikacija, tiskanih materijala i filmova

-

1.000

5110

Prihodi od iznajmljivanja i davanja u podnajam građevinskih objekata

2.807.906

2.760.000

5111

Povrat dodatnih troškova najma

16.372

677.000

550

Prihodi od pruženih usluga i ostalih radova izvođenih za druge institucije i tijela, uključujući povrate dnevnica za službena putovanja koje su isplaćene u ime drugih institucija ili tijela

5.557.309

793.000

551

Prihodi od trećih osoba za pružene usluge ili radove izvođene po njihovom nalogu

729.104

p.m.

570

Prihodi od povrata pogrešno isplaćenih iznosa

3.292.213

295.000

571

Namjenski prihodi, primjerice od zaklada, donacija, darova i ostavina, uključujući vlastite prihode dodijeljene svakoj instituciji

-

p.m.

573

Ostali doprinosi i povrati u vezi s upravnim poslovanjem institucije

3.476.281

10.000

581

Prihodi od isplate osigurnina

179.793

p.m.

6600

Ostali namjenski doprinosi i povrati

11.848.214

70.000

 

 UKUPNO

27.988.590

4.630.000

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

11.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

14

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Mercedes Bresso, Sven Giegold, Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Michał Marusik, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Susanne Melior, Josep-Maria Terricabras

(1)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

SL L 287, 29.10.2013., str. 15.

(5)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0376.

(6)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0407.

(7)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0172.

(8)

SL 17, 6.10.1958., str. 385.

(9)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0172.

(10)

Teoretski rezervni broj mjesta za dužnosnike na privremenom radu u interesu službe koji nije uračunat u konačni zbroj.

(11)

Međuinstitucijskim sporazumom o suradnji koji su 5. veljače 2014. potpisali Europski parlament, Odbor regija te Europski gospodarski i socijalni odbor predviđa se da se do 80 novih mjesta (60 AD i 20 AST) premjesti iz tih odbora u Europski parlament. Premještaj će se provoditi postupno počevši od jeseni 2014., a dodavanje tih mjesta u plan radnih mjesta Europskog parlamenta (koje je već izvršeno 2014.) neutralizirat će se brisanjem odgovarajućeg broja mjesta iz planova radnih mjesta tih dvaju odbora.

(12)

Teoretski rezervni broj mjesta za dužnosnike na privremenom radu u interesu službe koji nije uračunat u zbroj.

(13)

Međuinstitucionalnim sporazumom o suradnji koji su 5. veljače 2014. potpisali Parlament, Odbor regija te Gospodarski i socijalni odbor predviđa se da se do 80 novih mjesta (60 AD i 20 AST) premjesti iz tih odbora u Parlament. Premještaj će se provoditi postupno počevši od jeseni 2014., a dodavanje tih mjesta u plan radnih mjesta Parlamenta (koje je već izvršeno 2014.) neutralizirat će se brisanjem odgovarajućeg broja mjesta iz planova radnih mjesta tih dvaju odbora.

(14)

Najavljeno smanjenje od 1% od ukupnog broja radnih mjesta (60 mjesta), prema razredu i kategoriji, izvršit će se tijekom čitanja nacrta proračuna za 2017. u Parlamentu.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti