Procedūra : 2016/2019(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0131/2016

Pateikti tekstai :

A8-0131/2016

Debatai :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Balsavimas :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0132

PRANEŠIMAS     
PDF 1443kWORD 748k
11.4.2016
PE 577.035v02-00 A8-0131/2016

dėl Europos Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos

(2016/2019(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Indrek Tarand

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos

(2016/2019(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos(4),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 16 d. rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto(5),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto bendro projekto, kurį Taikinimo komitetas patvirtino vykdant biudžetinę procedūrą(6),

–  atsižvelgdamas į generalinio sekretoriaus Biurui pateiktą pranešimą dėl Europos Parlamento 2017 finansinių metų preliminaraus sąmatos projekto rengimo,

–  atsižvelgdamas į pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 25 straipsnio 7 dalį ir 96 straipsnio 1 dalį 2016 m. balandžio 11 d. Biuro parengtą preliminarų sąmatos projektą,

–  atsižvelgdamas į pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 96 straipsnio 2 dalį Biudžeto komiteto parengtą sąmatos projektą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 96 ir 97 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0131/2016),

A.  kadangi šią biudžeto procedūrą, kuri yra ketvirtoji 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos procedūra, naujos kadencijos Parlamentas antrą kartą vykdys visą;

B.  kadangi 2017 m. biudžetas, kaip pasiūlyta generalinio sekretoriaus pranešime, būtų vykdomas toliau įgyvendinant ir intensyvinant institucijos politiką, pagal kurią siekiama didinti veiksmingumą visose srityse, kuriose galima tai padaryti, nedarant žalos Parlamento narių ir darbuotojų darbo aplinkos kokybei;

C.   kadangi generalinis sekretorius pasiūlė 2017 m. biudžete nustatyti šiuos keturis prioritetinius tikslus: saugumas ir kibernetinis saugumas, nukrypti leidžiančios nuostatos dėl airių kalbos laipsniškas panaikinimas, toliau taikomos priemonės siekiant padėti Parlamento nariams vykdyti savo įgaliojimus ir didesnis Parlamento patrauklumas visuomenei ir lankytojams;

D.   kadangi dabartinėmis politinėmis ir su saugumu susijusiomis aplinkybėmis, susidariusiomis dėl teroristinių išpuolių Europoje, vykdant 2017 m. biudžeto procedūrą turėtų būti užtikrintas didesnis Parlamento saugumas ir kibernetinis saugumas;

E.   kadangi generalinis sekretorius Parlamento 2017 m. preliminariame biudžeto sąmatos projekte pasiūlė skirti 1 910 073 000 EUR biudžetą, o tai reiškia iš viso 3,9 proc. daugiau lėšų, palyginti su 2016 m. biudžetu, ir 1,7 proc. šios sumos laikoma įprastomis išlaidomis, ir šis biudžetas sudarytų 19,26 proc. 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) V išlaidų kategorijos lėšų;

F.  kadangi 2017–2022 m. laikotarpiu nukrypti leidžianti nuostata, pagal kurią į airių kalbą neverčiami visi oficialūs dokumentai, bus laipsniškai panaikinta, o tai reiškia, kad visi oficialūs dokumentai bus verčiami ir į airių kalbą, ir siekiant laikytis šio naujo kalbinio reikalavimo pasiūlyta papildomai numatyti 3,7 mln. EUR ypatingųjų išlaidų, kurios sudaro 0,2 proc. bendro lėšų padidėjimo;

G.  kadangi siekiant sustiprinti saugumą ir kibernetinį saugumą reikia skirti 47,6 mln. EUR papildomų ypatingųjų investicijų, kurios sudaro 2,6 proc. bendro padidėjimo;

H.  kadangi nuo 2011 m. infliacijos lygis nuolat mažėjo; kadangi tikrasis infliacijos lygis Parlamento darbo vietose 2015 ir 2016 m. buvo mažesnis nei faktinė jo biudžeto padidėjimo norma;

I.  kadangi beveik 60 proc. biudžeto sudaro su indeksu susietos išlaidos, kurios didžia dalimi susijusios su Parlamento narių ir darbuotojų atlyginimais, patikslintais pagal Tarnybos nuostatus, ir sutartiniais įsipareigojimais, atitinkančiais konkrečių sektorių indeksavimą, kuris paprastai yra didesnis nei standartinis infliacijos lygis;

J.  kadangi Parlamentas savo 2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijoje dėl Europos Parlamento 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos(7) pabrėžė, kad 2016 m. biudžetas turėtų būti realistiškas ir atitikti biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo principus;

K.  kadangi Parlamento kaip vienos iš biudžeto valdymo institucijos patikimumas didele dalimi priklauso nuo jo gebėjimo valdyti savo paties išlaidas;

L.  džiaugiasi, kad 2015 m. spalio 26 d. Biuras patvirtino naujas Parlamento narių padėjėjams skirtų išmokų valdymo taisykles, sugriežtindamas vietinių padėjėjų sutarčių apmokėjimo reikalavimus, būtent numatydamas, kad ne mažiau kaip 25 proc. išmokų, skirtų Parlamento padėjėjams, lėšų turi būti skirta padengti išlaidoms, susijusioms su akredituotais padėjėjais;

Bendrieji principai

1.  pabrėžia, kad 2017 m. Parlamento biudžeto dalis V išlaidų kategorijoje ir toliau turėtų neviršyti 20 proc.; pažymi, kad 2017 m. preliminaraus biudžeto sąmatos projekto, kurį Biuras patvirtino 2016 m. kovo 7 d., lygis sudaro 19,26 proc., o tai yra mažiau nei 2016 m. (19,39 proc.) ir antra mažiausia V išlaidų kategorijos dalis per pastaruosius aštuonerius metus; 2017 m. toliau sumažina savo V išlaidų kategorijos dalį iki 19,17 proc.;

2.  tačiau mano, kad, atsižvelgiant į valstybių narių ekonomikos sulėtėjimą, prognozuojamas 2017 m. infliacijos lygis neturėtų būti laikomas pagrindiniu įprastų išlaidų didinimo kriterijumi;

3.  patvirtina, kad buvo paprašyta numatyti ypatingųjų išlaidų, kurios sudaro 0,2 proc. daugiau lėšų, palyginti su 2016 m. biudžetu, skiriamų laikinų nukrypti leidžiančių priemonių dėl airių kalbos vartojimo, nustatytų 1958 m. balandžio 15 d. Reglamente Nr. 1(8), laipsniškam panaikinimui, ir 2,6 proc. daugiau lėšų, palyginti su 2016 m. biudžetu, skiriamų papildomiems saugumo ir kibernetinio saugumo poreikiams tenkinti;

4.  atkreipia dėmesį į prašymą 2,6 proc. padidinti lėšas saugumui ir kibernetiniam saugumui užtikrinti, o tai būtų daugiau nei dvigubai didesnė išteklių suma, palyginti su 2016 m.; primygtinai ragina generalinį sekretorių skaidriu būdu pateikti Biudžeto komitetui išsamią informaciją apie dabartines ir būsimas saugumo ir kibernetinio saugumo priemones ir suskirstyti jų išlaidas;

5.  patvirtina ypatingųjų išlaidų paketą (47,6 mln. EUR), numatytą saugumo srities investicijoms 2017 m. po to, kai 2016 m. vasario mėn. Biurui buvo pateikta analizė, ir papildytą patikrinimu, atliktu po 2016 m. kovo 22 d. įvykių, ir ypatingųjų išlaidų paketą (3,7 mln. EUR), susijusį su laikinų nukrypti leidžiančių nuostatų dėl airių kalbos vartojimo laipsnišku panaikinimu;

6.  apriboja savo įprastų išlaidų didinimą 2017 m., neatsižvelgiant į du ypatingųjų išlaidų paketus, iki 1,4 proc., palyginti su 2016 m. biudžetu;

7.  nustato, kad bendra jo 2017 m. sąmatos suma yra 1 900 873 000 EUR, o tai sudaro 3,4 proc. didesnę bendrą sumą, palyginti su 2016 m. biudžetu;

8.  pabrėžia, kad Parlamentui reikia numatyti pakankamai išteklių, kurių reikia, kad jis galėtų vykdyti pagrindinę savo teisėkūros ir biudžeto valdymo institucijos funkciją; pabrėžia, kad dabartinėmis ekonominėmis aplinkybėmis šie ištekliai turi būti valdomi griežtai, pragmatiškai ir veiksmingai; atkreipia dėmesį į tai, kad, nors reikia užtikrinti tinkamą Parlamento finansavimo lygį siekiant vykdyti Europos demokratijos procesą, labai skatinamos pastangos ieškoti taupymo būdų ir siekti dar labiau padidinti viešųjų lėšų panaudojimo veiksmingumą;

9.  pabrėžia, kad didžioji Parlamento biudžeto dalis ir jo metinis indeksavimas nekinta dėl teisės aktais nustatytų ar sutartinių prievolių, kurioms Parlamentas per biudžeto procedūrą negali daryti poveikio;

Skaidrumas, prieinamumas ir aiškumas

10.  ragina generalinį sekretorių pateikti pasiūlymą dėl biudžeto paskelbimo plačiajai visuomenei, užtikrinant, kad jis būtų išdėstytas išsamiai, suprantamai ir naudotojui patogiu būdu Parlamento interneto svetainėje siekiant, kad visi piliečiai galėtų įgyti didesnį supratimą apie Parlamento veiklą, prioritetus ir atitinkamus išlaidų modelius; mano, kad visų pirma Parlamento interneto svetainėje galėtų būti paskelbta informacinė grafika, šiuo metu skelbiama intranete;

11.  atsižvelgdamas į biudžeto procesą mano, kad visa aktuali, pakankamai išsami ir suskirstyta informacija turi būti laiku ir suprantamai pateikta Biuro nariams ir Biudžeto komitetui kiekvienu procedūros etapu, kad Biuras, Biudžeto komitetas ir frakcijos galėtų tinkamai apsvarstyti ir priimti sprendimus remdamiesi visapusiška informacija apie Parlamento biudžeto būklę ir poreikius;

12.  pabrėžia, kad reikia užtikrinti tikslumą ir skaidrumą atsižvelgiant į biudžeto pokyčius kiekvienais metais; laikosi nuomonės, kad, nors tam tikros ypatingosios išlaidos, pvz., numatytos saugumui užtikrinti, 2017 m. biudžete yra pagrįstos, kasmet vis dažniau naudojamos ypatingosios išlaidos kelia problemų biudžeto kontrolės ir stabilumo požiūriu; prašo tiksliau apibrėžti ypatingąsias išlaidas; mano, kad siekiant užtikrinti atskaitomybę ir bendrojo biudžeto duomenų palyginamumą reikėtų įvertinti, ar ypatingosios išlaidos neturėtų būti įtrauktos į vienas po kito einančių metų biudžetų procentinio skirtumo skaičiavimo pagrindą;

13.  pakartoja savo raginimą pateikti vidutinės trukmės ir ilgalaikį biudžeto planą, be kita ko, aiškiai atskiriant investicijas ir veiklos išlaidas, susijusias su Parlamento veikimu bei teisės aktais nustatytomis jo prievolėmis (įskaitant nuomą ir įsigijimus), laikantis jo 2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijos dėl Europos Parlamento 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos(9), ir atitinkamai ragina taip pakeisti pateikimą, kad būtų aiškiai atskirtos investicijų ir veiklos išlaidos;

14.  giria Biurą ir Naujovių ir technologinės pagalbos GD (ITEC) už naują Parlamento narių asmeninių puslapių oficialioje Parlamento interneto svetainėje išdėstymą, kuriuo suteikiama daugiau skaidrumo jų darbo kolektyvo sudėties ir statuso klausimu (sukurta nauja antraštė „Padėjėjai“ ir paantraštės „Padėjėjai“, „Akredituoti padėjėjai“, „Akredituoti padėjėjai“ (grupė), „Vietiniai padėjėjai“, „Paslaugų teikėjai“, „Mokėjimų tarpininkai“ ir „Stažuotojai“); prašo generalinio sekretoriaus užtikrinti reikiamą naujų Parlamento narių padėjėjams skirtų išmokų taisyklių, kurias Biuras patvirtino 2015 m. spalio 26 d., įgyvendinimo kontrolę;

15.  ragina bent kartą per penkerius metus sudaryti biudžetą remiantis realiais poreikiais pagal atskirus punktus, o ne koeficientų sistema;

Saugumas ir kibernetinis saugumas

16.  ragina pateikti vidutinės trukmės ir ilgalaikį biudžeto planą, įskaitant aiškią informaciją apie išlaidas, susijusias su saugumu ir kibernetiniu saugumu; be to, atsižvelgiant į pastaruosius įvykius, ragina Biurą atnaujinti bendrojo saugumo koncepciją ir ją kuo greičiau ir ne vėliau kaip 2016 m. birželio mėn. paskelbti;

17.  laikosi nuomonės, kad kiekviena šios srities priemonė turėtų būti pagrįsta aiškiu Parlamento poreikių vertinimu ir proporcinga kylančiai rizikai; prašo generalinio sekretoriaus ir Biuro prieš Parlamento 2017 m. biudžeto svarstymą laiku pateikti Biudžeto komitetui bendrojo saugumo koncepciją, įskaitant bendrą tikėtinos rizikos ir numatytų saugumo priemonių vertinimą bei alternatyvias galimybes, taip pat pateikti išsamų jų poveikio 2017 m. biudžetui ir tolesniems biudžetams vertinimą, aiškiai atskiriant investicijas ir periodines išlaidas, ir apibrėžti priemones, kurios numatomos siekiant didinti Parlamento patalpų vidaus ir išorės saugumą, taip pat tokių priemonių poveikį 2017 m. biudžetui; ragina pateikti informaciją apie tarpinstitucinio administracinio bendradarbiavimo susitarimų saugumo srityje finansines pasekmes;18.  prašo generalinio sekretoriaus įvertini, ar reikia persvarstyti esamas (Parlamento narių ir darbuotojų) draudimo sutartis, atsižvelgiant į terorizmo grėsmę, ir prireikus pateikti pasiūlymų dėl galimų trūkumų šalinimo;

19.  laikosi nuomonės, kad saugumo sistemą ne Parlamento patalpose ir toliau turėtų užtikrinti Belgijos valdžios institucijos;

Parama Parlamento narių įgaliojimų vykdymui

20.  atkreipia dėmesį į taikomas priemones, kuriomis siekiama padėti Parlamento nariams vykdyti savo įgaliojimus;

21.  teigiamai vertina Parlamento narių skaitmeninio portalo (e. portalas) išplėtimą, tačiau ragina generalinį sekretorių, atsižvelgiant į bepopierio darbo iniciatyvą, pagerinti dabartinę sistemą, pagal kurią Parlamento nariams siunčiamos popierinės mokėjimo lapelių kopijos, kad iki 2017 m. pabaigos jos būtų galiausiai atsisakyta; laikosi nuomonės, kad e. portale šia numatytąja funkcija elektroniniu būdu turėtų galėti naudotis visi Parlamento nariai ir dėl to būtų sutaupyta daug laiko ir lėšų;

22.  teigiamai vertina vis geresnės kokybės konsultacijas ir tyrimus, teikiamus Parlamento nariams ir komitetams; primena, kad 2013 m. steigiant Europos Parlamento tyrimų tarnybą (EPRS) buvo numatyta EPRS ir teminių skyrių bendradarbiavimo veiksmingumo laikotarpio vidurio peržiūra; todėl prašo generalinio sekretoriaus atlikti minėtą peržiūrą ir iki 2016 m. pabaigos pateikti jos rezultatus Biudžeto komitetui; mano, kad į šią peržiūrą turėtų būti įtraukti pasiūlymai, kaip užtikrinti, kad EPRS teikiama parama būtų geriausiu būdu susieta su raida atitinkamuose teminiuose komitetuose, tuo pat metu atsižvelgiant į atskirų Parlamento narių poreikius, ir nesutaptų su teminių skyrių veikla, taip pat neskatintų konkurencijos tarp tarnybų;

23.  mano, kad turėtų būti įvertinti Parlamento narių poreikiai jų rinkimų apygardose, taip pat atsižvelgiant į rinkimų apygardų skirtumus, siekiant geriau padėti Parlamento nariams vykdyti savo veiklą rinkimų apygardose; laikosi nuomonės, kad mobilios Parlamento narių darbo vietos ir parama rinkimų apygardose turėtų būti grindžiamos realiais poreikiais ir naudojimo vertinimu ir dėl jų Parlamentui neturėtų atsirasti didelių arba periodinių papildomų išlaidų; primygtinai teigia, kad nereikia suteikti jokios aparatinės įrangos, nes bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka yra pakankama siekiant įsigyti pažangiausius prietaisus; abejoja dėl poreikio Parlamento nariams sukurti privačią mobilią darbo vietą, nes neatrodo, kad ši koncepcija būtų suderinama su Parlamento narių ir jų kabinetų veiklos organizavimo būdu;

24.  pritaria, kad informacinių technologijų (IT) priemonės yra svarbios Parlamento nariams siekiant vykdyti savo pareigas; tačiau pakartoja, kad būtina leisti įrengti atvirąją programinę įrangą ir taip sudaryti sąlygas sutaupyti daug su ryšių mokesčiais susijusių išlaidų, taip pat pagerinti Parlamento narių kabinetų darbo srautą, kartu atsižvelgiant į kibernetinį saugumą ir užtikrinant duomenų apsaugą;

25.  prašo, kad visais atvejais įprasta taptų galimybė skaitmeniniu būdu pasirašyti vidaus dokumentus (pvz., formas, rašytinius pareiškimus ir t. t.), kartu užtikrinant patikimumą ir saugumą; prašo patikrinti galimybę pradėti taikyti TAN tikrinimo sistemą Parlamento narių mobiliuosiuose telefonuose; be to, mano, kad reikėtų neskatinti naudoti fakso aparatų ir palaipsniui jų visai atsisakyti;

26.  palankiai vertina naują reformą dėl papildomų klausimų raštu, kurią 2015 m. rugsėjo 3 d. patvirtino Konstitucinių reikalų komitetas Biudžeto komitetui paprašius priimant 2016 m. Parlamento biudžetą; prašo generalinio sekretoriaus nustatyti reikiamas įgyvendinimo pagal naują aiškinimą kontrolės priemones; prašo Pirmininkų sueigos atlikti šios naujos klausimų raštu tvarkos, būtent dėl papildomų klausimų, vertinimą, kad būtų nustatyta, kiek lėšų sutaupoma, ir prieš Parlamento biudžeto svarstymą 2016 m. rudenį, ne vėliau kaip 2016 m. rugpjūčio mėn., informuoti Biudžeto komitetą apie šio vertinimo rezultatus;

27.  mano, kad tinkama 2017 m. numatyti tiek pat asignavimų pagal išlaidų paketą, susijusį su Parlamento narių padėjėjais, kiek jų buvo numatyta 2016 m., atsižvelgiant į pagal Tarnybos nuostatus taikomą teisiškai privalomą indeksavimą;

28.  laikosi nuomonės, kad dabartinis Parlamento narių parlamentinės veiklos aprašymas, pateiktas Parlamento interneto svetainėje, yra netikslus ir neatspindi tikros Parlamento narių veiklos ir aktyvumo; siūlo atsisakyti šiuo metu naudojamų klasifikuojančių interneto svetainių ir patobulinti informaciją apie atskirų Parlamento narių veiklą, skelbiamą oficialioje Parlamento svetainėje; ypač ragina įvertinti balsavimo paaiškinimų ir vienos minutės kalbų pateikimą, be kita ko, galimybę juos rodyti atskirai nuo kalbų per plenarinius posėdžius, ir įvertinti balsavimo paaiškinimų pridėtinę vertę ir galimas alternatyvas; tikisi, kad atitinkama už šį klausimą atsakinga Biuro darbo grupė pateiks Biudžeto komitetui savo darbotvarkę ir išvadas, kai tik jas gaus;

Parlamento narių išlaidos

29.  pakartoja savo poziciją dėl bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos, įtrauktą į jo 2015 m. balandžio 29 d. ir 2015 m. spalio 28 d. rezoliucijas dėl biudžeto; pakartoja, kad reikia užtikrinti didesnį skaidrumą Parlamento narių bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos klausimu; ragina Biurą apibrėžti tikslesnes atskaitomybės už išlaidas, kurias galima padengti iš šios išmokos, taisykles nesudarant papildomų išlaidų Parlamentui;

Pastatų politika

30.  primena, kad 2010 m. Biuro priimta vidutinės trukmės laikotarpio pastatų strategija šiuo metu persvarstoma; apgailestauja dėl to, kad Biuras dar nebaigė svarstyti Parlamento vidutinės trukmės laikotarpio pastatų strategijos; ragina generalinį sekretorių nedelsiant ir ne vėliau kaip 2016 m. rugpjūčio mėn., prieš Parlamento biudžeto svarstymą 2016 m. rudenį, pateikti Biudžeto komitetui naują vidutinės trukmės laikotarpio pastatų strategiją;

31.  ragina Biurą pateikti ilgalaikę Parlamento pastatų strategiją; pakartoja, kad ilgalaikės investicijos, kaip antai Parlamento pastatų projektai, turi būti vykdomos apdairiai ir skaidriai; primygtinai reikalauja užtikrinti griežtą išlaidų valdymą, projektų planavimą ir priežiūrą; pakartoja savo raginimą užtikrinti skaidrų sprendimų priėmimo procesą pastatų politikos srityje, remiantis išankstine informacija ir deramai atsižvelgiant į Finansinio reglamento 203 straipsnį; mano, kad formuojant ilgalaikę pastatų strategiją turėtų būti atsižvelgta į ataskaitą dėl Europos istorijos namų vėlavimo ir didesnių išlaidų priežasčių;

32.  ragina biudžete tiksliai atspindėti poziciją dėl Parlamento pastatų; atitinkamai ragina Parlamento galutiniame biudžete aiškiai nurodyti Konrado Adenauerio pastato išlaidas ir ateityje į biudžetą įtraukti su nuosavybe susijusias investicijas, kad nebereikėtų atlikti kaupiamųjų perkėlimų;

33.  todėl nuo 2018 m. siūlo numatyti konkrečią eilutę, skirtą investicijoms į pastatų statybą, kurios finansavimo pagrindą 2018 m. sudarytų lėšos, pasiūlytos 2017 m. kaip ypatingosios išlaidos;

34.  atsižvelgdamas į 2017 m. ypatingas aplinkybes, dėl kurių reikia skirti didelių investicijų į saugumo infrastruktūrą, siūlo panaudoti visas 2017 m. pabaigoje nepanaudotas lėšas, kad būtų apmokėtos ADENAUER pastato statybos išlaidos ir išvengta maksimalių palūkanų normos mokėjimų bankams už paskolas, kurios turėtų būti paimtos statybai finansuoti;

35.  prašo pateikti daugiau informacijos apie esamą projekto, kurį įgyvendinant renovuojamas Paulio-Henri Spaako (PHS) pastatas, padėtį; ragina, kad Biuras pradėtų renovacijos tyrimą ir jį nagrinėtų; tikisi, kad Biuras, nustatydamas renovacijos laikotarpį, atsižvelgs į būtinybę užtikrinti tinkamas ir saugias darbo sąlygas; prašo, kad Biuras, kai tik galės, informuotų Biudžeto komitetą apie visus veiksmus; atsižvelgdamas į tai, ragina Biurą padėti pamatus tam, kad PHS pastatas būtų pertvarkytas į pavyzdinį pažangų pastatą energijos vartojimo efektyvumo požiūriu, ir nedelsiant imtis pastato atnaujinimo;

36.  ragina atsakingus Pirmininko pavaduotojus pateikti Biudžeto komitetui KAD pastato pažangos ataskaitą;

37.  mano, kad išsamiai nagrinėjant sąveikos ir lėšų taupymo galimybes reikėtų ir toliau vykdyti struktūrines ir organizacines reformas, kuriomis siekiama didesnio efektyvumo, aplinkosauginio tvarumo ir veiksmingumo; primena, kad itin daug lėšų galėtų būti sutaupyta, jeigu institucija turėtų tik vieną, o ne tris darbo vietas (Briuselis, Strasbūras ir Liuksemburgas); pabrėžia, kad šis procesas turėtų būti vykdomas nesukeliant grėsmės Parlamento teisėkūros kompetencijai, biudžeto įgaliojimams ir tikrinimo įgaliojimams arba Parlamento narių, padėjėjų ir darbuotojų darbo sąlygų kokybei;

Su darbuotojais susiję klausimai

38.  teigiamai vertina pasiūlymą 2017 m. 60 pareigybių sumažinti etatų planą, laikantis su Taryba pasiekto susitarimo dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto, kurį Taikinimo komitetas patvirtino 2015 m. lapkričio 14 d. vykdant biudžeto procedūrą;

39.  primena, kad 5 proc. sumažinto darbuotojų skaičiaus tikslas netaikomas bendram frakcijų darbuotojų skaičiui, laikantis sprendimų, priimtų dėl 2014, 2015 ir 2016 finansinių metų;

40.  pritaria tam, kad reikia numatyti papildomas airių kalbos vertimo raštu ir žodžiu pareigybes; atsižvelgdamas į Komisijos rekomendaciją, netaiko šioms naujoms pareigybėms 5 proc. mažinimo tikslo; ragina generalinį sekretorių konsultuotis su Airijai atstovaujančiais Parlamento nariais siekiant galimo airių kalbos vartojimo racionalizavimo, nepakenkiant Parlamento nariams garantuojamoms teisėms;

41.  pritaria tam, kad per visas plenarinių posėdžių diskusijas būtų pradėta naudotis tarptautinės gestų kalbos vertimo žodžiu paslaugomis, kad bent šios diskusijos būtų iš tikrųjų prieinamos visiems ES piliečiams;

42.  teigiamai vertina pažangą, padarytą vertimo raštu ir vertimo žodžiu efektyvumo srityje; pripažįsta vertėjų žodžiu teikiamų paslaugų kokybę ir pridėtinę vertę; ragina generalinį sekretorių ir vertėjų žodžiu atstovus nedelsiant sudaryti tvarų susitarimą, kuriame būtų suderintos kokybiškos darbo sąlygos ir veiksmingas valdymas, kad būtų išvengta pusiausvyros sutrikimo darbo valandų požiūriu ir bendro vertėjų žodžiu nesaugumo jausmo, atsižvelgiant į socialines teises; prašo generalinio sekretoriaus parengti tolesnius racionalizavimo pasiūlymus, pvz., susijusius su didesniu vertimo raštu ir žodžiu pareikalavus kiekiu, ypač turint mintyje Europos Parlamento jungtinių grupių veiklą; mano, kad nuo 2014 m. spalio mėn. nagrinėjimo komitete etapu pateikiamų pakeitimų atžvilgiu taikoma lingvistinio profiliavimo sistema – tai didesnio veiksmingumo, kurį galima užtikrinti ir toliau plėtoti, pavyzdys; laikosi nuomonės, kad vertimas žodžiu ir vertimas raštu – tai pagrindiniai visiems atviros Europos demokratijos elementai, ir atitinkamai ragina neleisti vykdyti reformos, kuria būtų apribota kuo didesnė prieiga prie Parlamento veiklos ir dokumentų kuo įtraukesniu būdu;

43.  ragina Biurą įvertinti ir prireikus persvarstyti stažuotojų statutą reglamentuojančias taisykles, be kita ko, nustatant minimalų atlyginimą ir suderinant su maitinimo paslaugomis susijusius kainų pasiūlymus visiems stažuotojams Parlamento administracijoje ir Parlamento narių kabinetuose, kad būtų užtikrintas vienodas požiūris ir apsaugotos stažuotojų socialinės teisės;

44.  ragina Biurą persvarstyti komandiruočių išlaidų, susijusių su kelionėmis iš vienos Parlamento darbo vietos į kitą ir atgal, ir akredituotųjų Parlamento narių padėjėjų išlaidų kompensavimą reglamentuojančias taisykles, kad jos būtų suderintos su kitiems darbuotojams taikomomis taisyklėmis;

45.  laikosi nuomonės, jog reikia pradėti taikyti trečią procedūrą siekiant užtikrinti, kad Parlamento nario ir padėjėjo sutartis galėtų būti nutraukta bendru sutikimu;

Vairuotojų paslaugos / judumas

46.  abejoja dėl pasiūlymo dėl vairuotojų paslaugų internalizavimo pakeičiant išorės paslaugų teikėją Parlamento sutartininkais – dėl to iš karto susidarytų maždaug 3,7 mln. EUR papildomų išlaidų; mano, kad gerai parengta išorės sutartis, sudaryta laikantis taikytinų viešųjų pirkimų taisyklių, kai išorės paslaugų teikėjas aiškiai įpareigojamas prisiimti atsakomybę už saugumą ir patikimumo patikrinimus, taip pat už deramas darbo sąlygas ir užmokestį, turėtų būti laikoma alternatyvia galimybe; pritartų internalizavimui tik tuomet, jeigu jo išlaidos neviršytų išlaidų, susijusių su dabartine sistema, ir jeigu juo vairuotojams būtų užtikrintos deramos darbo sąlygos ir užmokestis, didesnė lyčių pusiausvyra ir ekologiškesnių automobilių naudojimas; prašo prieš priimant sprendimą pateikti išsamią informaciją Biudžeto komitetui;

47.  prašo generalinio sekretoriaus konsultuotis su Belgijos valdžios institucijomis siekiant užtikrinti geras galimybes naudotis nauju tiesioginiu traukinio reisu tarp taukinių stoties Bruxelles-Luxembourg ir Zaventemo oro uosto ir apskritai geriausias naudojimosi sąlygas, kurios galėtų apimti Parlamento narių leidimų pripažinimą vietoj dabartinės laissez passer sistemos;

48.  laikosi nuomonės, kad automobilių parke turėtų būti daugiau išlaidų ir kuro požiūriu efektyvesnių ir saugesnių automobilių; ragina generalinį sekretorių pateikti pranešimą dėl visiško perėjimo prie elektra varomo transporto iki dešimtmečio pabaigos;

49.  prašo generalinio sekretoriaus vesti diskusijas su Parlamento kelionių agentūra; ragina kelionių agentūrą intensyviau vykdyti kainų palyginimus; ragina kelionių agentūrą aktyviai ieškoti pigesnių bilietų juos užsakant ir apskritai siūlyti konkurencingesnes kainas Parlamento nariams ir visų kategorijų darbuotojams, kartu užtikrinant pakankamą komforto lygį ir tinkamas bilietų keitimo sąlygas;

Komunikacija

50.  prašo pateikti 2014 m. informavimo ir komunikacijos kampanijos bendros strategijos ir metodo ex post vertinimo rezultatus (planuota vertinimo ataskaitą parengti ne vėliau kaip 2015 m. antrąjį pusmetį);

51.  primena generaliniam sekretoriui, kad reikia pranešti Biudžeto komitetui 2014 m. Parlamento rinkimų kampanijos įvertinimo ir Parlamento komunikacijos priemonių, skirtų plačiajai visuomenei, veiksmingumo rezultatus;

52.  pripažįsta Parlamento informacijos biurų vaidmenį didinant informuotumą apie Parlamento ir apskritai Sąjungos veiklą; mano, kad Parlamento informacijos biurų atžvilgiu reikėtų numatyti veiksmingumo priemones; laikosi nuomonės, kad minėtieji informacijos biurai turėtų, kiek tai įmanoma, veikti tame pačiame pastate kaip ir Komisijos atstovybės ir dalytis su jomis administracinio padalinio paslaugomis; prašo įvertinti informacijos biurų tikslus, užduotis ir veiklos rezultatus ir pagal juos apibrėžti prioritetus;

53.  prašo įvertinti glaudesnio bendradarbiavimo su televizijos kanalu ARTE Strasbūre galimybę siekiant sukurti Europos žiniasklaidos centrą jaunų žurnalistų mokymo tikslais;

54.  ragina generalinį sekretorių pateikti ataskaitą dėl įmonių ir organizacijų, kurioms suteikta teisė patekti į Parlamentą, kad jos galėtų organizuoti forumus apie savo veiklą; ragina generalinį sekretorių išlaikyti įvairių sektorių atstovų ir įvairių tipų organizacijų, kuriems suteikta teisė patekti į Parlamentą, pusiausvyrą;

Kiti klausimai

55.  primygtinai ragina generalinį sekretorių pateikti išsamią ataskaitą apie Parlamento, Regionų komiteto ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bendradarbiavimo susitarimų administracinių dalių įgyvendinimą ir ja remiantis parengti galimus susitarimus dėl tolesnio administracinio bendradarbiavimo logistikos, infrastruktūros arba saugumo srityse;

56.  primygtinai ragina generalinį sekretorių pateikti paaiškinimą, kaip šiuo metu valdoma Parlamento sporto salė ir kokios yra šiomis aplinkybėmis dabartinės Parlamento darbuotojų naudojimosi galimybės; be to, prašo pateikti paaiškinimą apie vykstantį ginčą ir pateiktus alternatyvius pasiūlymus, kaip užtikrinti veiksmingą ir ekonomiškai efektyvų jos valdymą ateityje;

57.  teigiamai vertina retesnį ir veiksmingesnį dėžių (pranc. cantines) naudojimą; ragina keliaujant į Strasbūrą dalytis dėžėmis;

58.  prašo generalinio sekretoriaus visapusiškai įgyvendinti naujo Finansinio reglamento nuostatas dėl ekonomiškai efektyvaus žaliojo viešojo pirkimo, laikantis šio reglamento dvasios ir raidės, ir sustiprinti Parlamento viešųjų pirkimų strategiją šiuo požiūriu;

59.  ragina ir toliau siekti taupyti energiją, visų pirma kalbant apie pastatų apšvietimą ir šildymą, nes diskusijos dėl 2016 m. biudžeto parodė, kad šioje srityje dar galima sutaupyti;

60.  ragina labiau skatinti vartoti sveiką ir ekologišką maistą; be to, šiuo požiūriu ragina Biurą įvertinti galimybes teikti sveiką maistą ne tik įvairinant paslaugas, bet ir, visų pirma, teikiant šviežius vaisius ir daržoves prieinamesnėmis kainomis;

o

o  o

61.  patvirtina 2017 finansinių metų sąmatą;

62.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir sąmatą Tarybai ir Komisijai.

PRIEDAS. SĄMATOS PROJEKTAS

BIUDŽETO KOMITETO

 

2016 M. BALANDŽIO 11 D.

 

POSĖDŽIO METU PATVIRTINTAS

 

EUROPOS PARLAMENTO 2017 FINANSINIŲ METŲ SĄMATOS PROJEKTAS

 

SĄMATOS PROJEKTAS

2017

Europos Sąjungos įnašas, skirtas

Europos Parlamento 2017 finansinių metų išlaidoms padengti

Išlaidų kategorija

Suma

 

 

Išlaidos

1 900 873 000

Nuosavi ištekliai

157 861 070

Numatytas įnašas

1 743 011 930

ĮPLAUKŲ SUVESTINĖ

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas

Išlaidų kategorija

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

 

 

 

 

 

4

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE IR KITOSE ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ ASMENŲ

 

 

 

4 0

ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI

 

 

 

4 0 0

Pajamos iš institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų ir pensiją gaunančių asmenų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų apmokestinimo

73 410 920

73 484 272

69 454 180

4 0 3

Pajamos iš laikinųjų įmokų nuo dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

p.m

p.m

13 613

4 0 4

Pajamos, atlikus specialius atskaitymus ir atskaičius solidarumo mokestį iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

10 907 330

10 797 731

9 959 483

 

 

84 318 250

84 282 003

79 427 275

4 0 skyrius — Iš viso

4 1

ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ

 

 

 

4 1 0

Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

64 131 820

59 667 459

58 498 210

4 1 1

Darbuotojų teisių į pensiją perleidimas ar išpirkimas

9 200 000

9 100 000

9 241 578

4 1 2

Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

10 000

10 000

57 702

 

 

73 341 820

68 777 459

67 797 490

4 1 skyrius — Iš viso

4 2

KITOS ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ

 

 

 

4 2 1

Europos Parlamento narių įmokos į pensijų sistemą

p.m

p.m

0

 

4 2 skyrius — Iš viso

0

0

0

 

4 antraštinė dalis — Iš viso

157 660 070

153 059 462

147 224 765

5

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

 

 

 

5 0

PAJAMOS, GAUTOS PARDAVUS KILNOJAMĄJĮ TURTĄ (PREKIŲ TIEKIMAS) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

 

 

 

5 0 0

Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (prekių tiekimas)

p.m

p.m

0

5 0 0 0

Pajamos, gautos pardavus transporto priemones — Asignuotosios įplaukos

p.m

p.m

0

5 0 0 1

Pajamos, gautos pardavus kitą kilnojamąjį turtą — Asignuotosios įplaukos

p.m

p.m

25 526

5 0 0 2

Pajamos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas prekes. Asignuotosios įplaukos

p.m

p.m

55 871

5 0 1

Pajamos už parduotą nekilnojamąjį turtą

p.m

p.m

0

5 0 2

Pajamos už parduotus leidinius, spaudinius ir filmus — Asignuotosios įplaukos

p.m

p.m

0

 

5 0 skyrius — Iš viso

p.m

p.m

81 397

5 1

PAJAMOS IŠ NUOMOS

 

 

 

5 1 1

Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos bei su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas

p.m

p.m

 

5 1 1 0

Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos — Asignuotosios įplaukos

p.m

p.m

2 807 906

5 1 1 1

Su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas — Asignuotosios įplaukos

p.m

p.m

16 372

 

5 1 skyrius — Iš viso

p.m

p.m

2 824 279

5 2

ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR UŽ SUTEIKTAS PASKOLAS, BANKO IR KITOS PALŪKANOS

 

 

 

5 2 0

Įplaukos iš investicijų ar už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas

200 000

410 000

216 417

 

5 2 skyrius — Iš viso

200 000

410 000

216 417

5 5

ĮPLAUKOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS IR ATLIKTUS DARBUS

 

 

 

5 5 0

Pajamos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, įskaitant kitoms institucijoms arba įstaigoms išmokėtų komandiruočių išmokų kompensacijas — Asignuotosios įplaukos

p.m

p.m

5 557 309

5 5 1

Įplaukos, gautos iš trečiųjų asmenų už jų prašymu suteiktas paslaugas ar atliktus darbus — Asignuotosios įplaukos

p.m

p.m

729 104

 

5 5 skyrius — Iš viso

p.m

p.m

6 286 413

5 7

KITOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA

 

 

 

5 7 0

Įplaukos, gautos iš sugrąžintų nepagrįstai išmokėtų sumų. Asignuotosios įplaukos

p.m

p.m

3 292 213

5 7 1

Konkrečiam tikslui numatytos įplaukos, pvz. fondų pajamos, subsidijos, dovanos ir testamentu paliktas turtas, įskaitant kiekvienai institucijai konkrečiam tikslui numatytas įplaukas — Asignuotosios įplaukos

p.m

p.m

0

5 7 2

Kitos institucijos patirtų socialinių išlaidų apmokėjimas

p.m

p.m

0

5 7 3

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla — Asignuotosios įplaukos

p.m

p.m

3 476 281

 

5 7 skyrius — Iš viso

p.m

p.m

6 768 495

5 8

ĮVAIRŪS MOKĖJIMAI

 

 

 

5 8 1

Įplaukos iš gautų draudimo įmokų — Asignuotosios įplaukos

p.m

p.m

179 793

 

5 8 skyrius — Iš viso

p.m

 

 

 

5 antraštinė dalis — Iš viso

200 000

410 000

16 356 793

6

ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU SĄJUNGOS SUSITARIMAIS IR PROGRAMOMIS

 

 

 

6 6

KITOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

 

 

 

6 6 0

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos

p.m

p.m

p.m

6 6 0 0

Kitos asignuotosios įmokos ir grąžinamosios išmokos — Asignuotosios įplaukos

p.m

p.m

11 848 214

6 6 0 1

Kitos neasignuotosios įmokos ir grąžinamosios išmokos

p.m

p.m

0

 

6 6 skyrius — Iš viso

p.m

p.m

11 848 214

 

6 antraštinė dalis — Iš viso

p.m

p.m

11 848 214

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

 

 

 

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

 

 

 

9 0 0

Įvairios įplaukos

1 000

1 000

937 952

 

9 0 skyrius — Iš viso

1 000

1 000

937 952

 

9 antraštinė dalis — Iš viso

1 000

1 000

937 952

 

BENDRA SUMA

157 861 070

153 470 462

176 367 724

IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Bendra (2017 ir 2016 m.) asignavimų ir (2015 m.) vykdymo santrauka

Antraštinė dalis Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

 

 

 

 

 

1

INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

INSTITUCIJOS NARIAI

209 825 500

213 281 500

213 915 852

1 2

PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI

642 573 000

627 305 500

597 484 150

1 4

KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS

135 764 500

125 501 000

116 618 310

1 6

KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

17 539 500

17 772 500

17 535 481

 

1 antraštinė dalis — Iš viso

1 005 702 500

983 860 500

945 553 793

 

 

 

 

 

2

PASTATAI, BALDAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

256 137 000

211 173 440

265 369 143

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS

168 142 500

166 845 910

136 912 387

 

Rezervas (10 0)

1 892 000

 

 

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

5 719 000

5 992 750

4 458 475

 

2 antraštinė dalis — Iš viso

431 890 500

384 012 100

406 740 005

 

 

 

 

 

3

INSTITUCIJOS BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

32 827 000

35 423 000

31 170 192

3 2

DALYKINĖS ŽINIOS IR INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, LEIDYBA IR PLATINIMAS

108 238 000

115 433 000

107 799 775

 

3 antraštinė dalis — Iš viso

141 065 000

150 856 000

138 969 967

 

 

 

 

 

4

INSTITUCIJOS SPECIFINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

KAI KURIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ IŠLAIDOS

111 905 000

111 100 000

102 924 578

4 2

PARLAMENTO NARIŲ PADĖJĖJŲ IŠLAIDOS

206 890 000

202 140 000

184 233 696

4 4

SUSIRINKIMAI IR KITA PARLAMENTO NARIŲ IR BUVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ VEIKLA

420 000

420 000

400 000

 

4 antraštinė dalis — Iš viso

320 215 000

313 660 000

287 558 274

 

 

 

 

 

5

Europos politinių partijų ir europos politinių fondų ir nepriklausomų žymių asmenų komiteto institucija

 

 

 

5 0

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos ir nepriklausomų žymių žmonių komiteto išlaidos

p.m

p.m

0

5 0 0

Institucijos veiklos išlaidos

p.m

p.m

0

5 0 0 0

Institucijos veiklos išlaidos

p.m

p.m

0

5 0 1

EMAS rezervas

p.m

p.m

0

5 0 1 0

EMAS rezervas

p.m

p.m

0

 

5 antraštinė dalis — Iš viso

0

0

0

 

 

 

 

 

10

KITOS IŠLAIDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

p.m

p.m

0

10 1

REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS

3 000 000

6 000 000

0

10 3

REZERVAS PLĖTRAI

p.m

p.m

0

10 4

INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS POLITIKAI SKIRTAS REZERVAS

p.m

p.m

0

10 5

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI PASTATAMS

p.m

p.m

0

10 6

REZERVAS RENGIAMIEMS PRIORITETINIAMS PROJEKTAMS

p.m

p.m

0

10 8

EMAS rezervas

p.m

p.m

0

 

10 antraštinė dalis — Iš viso

3 000 000

6 000 000

0

 

BENDRA SUMA

1 900 873 000

1 838 388 600

1 778 822 039

Įplaukos — Nuosavi ištekliai

4 antraštinė dalis — Įplaukos, gautos iš Sąjungos institucijose ir kitose įstaigose dirbančių asmenų

4 0 skyrius — Įvairūs mokesčiai ir atskaitymai

4 0 0 straipsnis — Pajamos iš institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų ir pensiją gaunančių asmenų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų apmokestinimo

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

73 410 920

73 484 272

69 454 180,00

Teisinis pagrindas

Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, ypač jo 12 straipsnis.

1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68, nustatantis apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygas ir tvarką (OL L 56, 1968 3 4, p. 8).

4 0 3 straipsnis — Pajamos iš laikinų įmokų nuo dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

13 613,00

Teisinis pagrindas

Europos Bendrijų pareigūnų nuostatai ir ypač jų iki 2003 m. gruodžio 15 d. galiojusios redakcijos 66a straipsnis.

4 0 4 straipsnis — Pajamos, atlikus specialius atskaitymus ir atskaičius solidarumo mokestį iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

10 907 330

10 797 731

9 959 483,00

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 66a straipsnis.

4 1 skyrius — Įmokos į pensijų sistemą

4 1 0 straipsnis — Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

64 131 820

59 667 459

58 498 210,00

Teisinis pagrindas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 83 straipsnio 2 dalis.

4 1 1 straipsnis — Darbuotojų teisių į pensiją perleidimas ar išpirkimas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

9 200 000

9 100 000

9 241 578,00

Teisinis pagrindas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VIII priedo 4 straipsnis, 11 straipsnio 2 ir 3 dalys ir 48 straipsnis.

4 1 2 straipsnis — Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

10 000

10 000

57 702,00

4 2 skyrius — Kitos įmokos į pensijų sistemą

4 2 1 straipsnis — Europos Parlamento narių įmokos į pensijų sistemą

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

 

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo nuostatai (IKIM taisyklės), ypač jų III priedas.

5 antraštinė dalis — Įplaukos, gautos iš institucijos administracinės veiklos

5 0 skyrius — Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (prekių tiekimas) ir nekilnojamąjį turtą

5 0 0 straipsnis — Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (prekių tiekimas)

5 0 0 0 punktas — Pajamos, gautos pardavus transporto priemones — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

 

Pastabos

Į šį punktą įrašomos įplaukos, gautos už parduotas ar pakeistas institucijai priklausančias transporto priemones.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

5 0 0 1 punktas — Pajamos, gautos pardavus kitą kilnojamąjį turtą — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

25 526,00

Pastabos

Į šį punktą įrašomos įplaukos, gautos pardavus ar pakeitus institucijai priklausantį kilnojamąjį turtą, išskyrus transporto priemones.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

5 0 0 2 punktas — Pajamos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas prekes. Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

55 871,00

Pastabos

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

Šio biudžeto priede pateikiami išsamūs duomenys, susiję su išlaidomis ir pajamomis, patirtomis ar gautomis dėl šioje biudžeto eilutėje numatytų paskolų, nuomos ar suteiktų paslaugų.

5 0 1 straipsnis — Pajamos už parduotą nekilnojamąjį turtą

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

 

Pastabos

Į šį straipsnį įrašomos pajamos, gautos pardavus institucijai priklausantį nekilnojamąjį turtą.

5 0 2 straipsnis — Pajamos už parduotus leidinius, spaudinius ir filmus — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

 

Pastabos

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

Į šį straipsnį taip pat įrašomos pajamos, gautos už elektronine forma parduotus leidinius.

5 1 skyrius — Pajamos iš nuomos

5 1 1 straipsnis — Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos, subnuomos ir su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas

5 1 1 0 punktas — Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

2 807 906,00

Pastabos

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

Šio biudžeto priede pateikiami išsamūs duomenys, susiję su išlaidomis ir pajamomis, patirtomis ar gautomis dėl šioje biudžeto eilutėje numatytų paskolų, nuomos ar suteiktų paslaugų.

5 1 1 1 punktas — Su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

16 372,00

Pastabos

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

5 2 skyrius — Įplaukos iš investicijų ar už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos

5 2 0 straipsnis — Įplaukos iš investicijų ar už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos už institucijos sąskaitas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

200 000

410 000

216 417,00

Pastabos

Į šį straipsnį įrašomos įplaukos iš investicijų ar įplaukos už suteiktas paskolas, banko ar kitas palūkanas, gautas už institucijos sąskaitas.

5 5 skyrius — Įplaukos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus

5 5 0 straipsnis — Įplaukos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, įskaitant kitoms institucijoms arba įstaigoms išmokėtų komandiruočių išmokų kompensacijas — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

5 557 309,00

Pastabos

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

5 5 1 straipsnis — Įplaukos, gautos iš trečiųjų asmenų už jų prašymu suteiktas paslaugas ar atliktus darbus — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

729 104,00

Pastabos

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

5 7 skyrius — Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla

5 7 0 straipsnis — Įplaukos, gautos iš sugrąžintų nepagrįstai išmokėtų sumų. Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

3 292 213,00

Pastabos

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

5 7 1 straipsnis — Konkrečiam tikslui numatytos įplaukos, pvz. fondų pajamos, subsidijos, dovanos ir testamentu paliktas turtas, įskaitant kiekvienai institucijai konkrečiam tikslui numatytas įplaukas — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

0,00

Pastabos

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies d punktą šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, įrašomi papildomi asignavimai.

5 7 2 straipsnis — Kitos institucijos patirtų socialinių išlaidų apmokėjimas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

0,00

Pastabos

Į šį straipsnį įrašomos įplaukos, skirtos kitos institucijos turėtoms socialinėms išlaidoms apmokėti.

5 7 3 straipsnis — Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

3 476 281,00

5 8 skyrius — Įvairūs mokėjimai

5 8 1 straipsnis — Įplaukos iš gautų draudimo įmokų — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

179 793,00

Pastabos

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

Į šį straipsnį įrašomi draudimo įmonių kompensuojami į nelaimingą atsitikimą patekusių pareigūnų atlyginimai.

6 antraštinė dalis — Įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su sąjungos susitarimais ir programomis

6 6 skyrius — Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos

6 6 0 straipsnis — Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos

6 6 0 0 punktas — Kitos asignuotosios įmokos ir grąžinamosios išmokos — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

11 848 214,00

Pastabos

Remiantis Finansinio reglamento 21 straipsniu, į šį punktą įrašomos 6 antraštinės dalies kitose dalyse nenumatytos įplaukos, kurios panaudojamos kaip papildomi asignavimai, leidžiantys finansuoti išlaidas, kurioms padengti ir skirtos šios įplaukos.

6 6 0 1 punktas — Kitos neasignuotosios įmokos ir grąžinamosios išmokos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

 

9 antraštinė dalis — Įvairios įplaukos

9 0 skyrius — Įvairios įplaukos

9 0 0 straipsnis — Įvairios įplaukos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Vykdymas 2015 m.

1 000

1 000

937 952,00

Pastabos

Į šį straipsnį įrašomos įvairios įplaukos.

Šio biudžeto priede pateikiami išsamūs duomenys, susiję su išlaidomis ir pajamomis, patirtomis ar gautomis dėl šiame straipsnyje numatytų paskolų, nuomos ar suteiktų paslaugų.

Išlaidos — Išlaidos

1 antraštinė dalis — Institucijoje dirbantys asmenys

1 0 skyrius — Institucijos nariai

1 0 0 straipsnis — Atlyginimai ir išmokos

1 0 0 0 punktas — Atlyginimai

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

75 020 000

72 520 000

71 860 133,95

Pastabos

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento statute numatytiems atlyginimams padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 9 ir 10 straipsniai.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 1 ir 2 straipsniai.

1 0 0 4 punktas — Įprastinės kelionės išlaidos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

69 200 000

73 340 000

71 418 750,00

Pastabos

Šis asignavimas skirtas kelionės ir pragyvenimo išlaidoms, susijusioms su kelionėmis į darbo vietą ir iš jos bei kitomis komandiruotėmis, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 25 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 20 straipsnis.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 10–21 ir 24 straipsniai.

1 0 0 5 punktas — Kitos kelionės išlaidos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

6 000 000

7 050 000

5 550 000,00

Pastabos

Šis asignavimas skirtas papildomoms kelionės išlaidoms, taip pat valstybėje narėje, kurioje narys buvo išrinktas, patirtoms kelionės išlaidoms, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma yra 1 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 20 straipsnis.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 22 ir 23 straipsniai.

1 0 0 6 punktas — Bendrųjų išlaidų apmokėjimas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

39 886 000

39 715 000

38 754 450,55

Pastabos

Šis asignavimas skirtas su parlamentine narių veikla susijusioms išlaidoms padengti, laikantis Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 75 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 20 straipsnis.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 25–28 straipsniai.

1 0 0 7 punktas — Išmokos pareigų vykdymui

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

181 500

181 500

175 257,06

Pastabos

Šis asignavimas skirtas nustatyto dydžio pragyvenimo ir reprezentacinėms išlaidoms, susijusioms su Europos Parlamento Pirmininko pareigų vykdymu, padengti.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 20 straipsnis.

2009 m. birželio 17 d. Biuro sprendimas.

1 0 1 straipsnis — Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

1 0 1 0 punktas — Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

3 097 000

3 058 000

2 191 208,67

Pastabos

Šis asignavimas skirtas draudimui nuo nelaimingų atsitikimų padengti, Parlamento narių medicinos išlaidoms ir Parlamento narių draudimo nuo asmeninių daiktų vagysčių ir praradimų išlaidoms kompensuoti.

Jis taip pat skirtas draudimui ir paramai Parlamento nariams suteikti, jei per tarnybinę kelionę jie turėtų būti repatrijuojami dėl rimtos ligos, nelaimingo atsitikimo arba iškilus nenumatytoms aplinkybėms, trukdančioms sklandžiai tęsti jų kelionę. Tokia parama apima Parlamento nario repatriacijos organizavimą ir su juo susijusių išlaidų padengimą.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 60 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 18 ir 19 straipsniai.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 3–9 ir 29 straipsniai.

Bendrosios taisyklės dėl Europos Sąjungos pareigūnų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų.

Bendrosios taisyklės dėl Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimo.

Komisijos sprendimas, nustatantis bendrąsias įgyvendinimo nuostatas, susijusias su sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimu.

1 0 1 2 punktas — Specialios priemonės, skirtos neįgaliems EP nariams padėti

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

775 000

798 000

653 406,83

Pastabos

Šis asignavimas skirtas tam tikroms išlaidoms, kurios būtinos siekiant padėti didelę negalią turinčiam Parlamento nariui, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 30 straipsnis.

1 0 2 straipsnis — Pereinamojo laikotarpio pašalpos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

930 000

1 770 000

9 544 350,06

Pastabos

Šis asignavimas skirtas laikinosioms pašalpoms, mokamoms pasibaigus Parlamento nario kadencijai, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 13 straipsnis.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 45–48 ir 77 straipsniai.

1 0 3 straipsnis — Pensijos

1 0 3 0 punktas — Senatvės pensijos (IKIM)

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

11 450 000

11 450 000

10 675 653,64

Pastabos

Šis asignavimas skirtas senatvės pensijoms, mokamoms pasibaigus Parlamento nario kadencijai, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 150 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 75 straipsnis, ir Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklių (toliau – IKIM taisyklės) III priedas.

1 0 3 1 punktas — Invalidumo pensijos (IKIM)

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

303 000

291 000

281 721,32

Pastabos

Šis asignavimas skirtas pensijoms, mokamoms Parlamento nariams, per savo kadenciją tapusiems neįgaliais, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 75 straipsnis, ir Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklių (toliau – IKIM taisyklės) II priedas.

1 0 3 2 punktas — Pensijos netekus maitintojo (IKIM)

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

2 313 000

2 458 000

2 207 741,36

Pastabos

Šis asignavimas skirtas pensijoms netekus maitintojo, mokamoms Parlamento nario ar buvusio nario mirties atveju likusiam gyvam sutuoktiniui ir (arba) našlaičiui, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 15 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 75 straipsnis, ir Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklių (toliau – IKIM taisyklės) I priedas.

1 0 3 3 punktas — Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

3 178,74

Pastabos

Šis asignavimas skirtas institucijos įnašams į papildomą Parlamento narių savanoriško pensijų kaupimo fondą padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 500 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 27 straipsnis.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 76 straipsnis, ir Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklių (toliau – IKIM taisyklės) VII priedas.

1 0 5 straipsnis — Kalbų ir kompiuterių kursai

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

670 000

650 000

600 000,00

Pastabos

Šis asignavimas skirtas Parlamento narių kalbų ir kompiuterių kursų išlaidoms padengti.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 44 straipsnis.

2009 m. gegužės 4 d. biuro sprendimas dėl kalbų ir kompiuterių kursų Parlamento nariams.

1 0 9 straipsnis — Laikinasis asignavimas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

0,—

Pastabos

Šis asignavimas skirtas institucijos narių atlyginimo koregavimų galimiems padariniams padengti.

Šis asignavimas yra laikinas ir gali būti naudojamas tik jį perkėlus į kitas išlaidų kategorijas pagal Finansinį reglamentą.

1 2 skyrius — Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

1 2 0 straipsnis — Darbo užmokestis ir kitos teisės

1 2 0 0 punktas — Darbo užmokestis ir išmokos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

638 333 000

623 007 500

594 444 744,13

Pastabos

Šis asignavimas visų pirma skirtas išlaidoms, susijusioms su etatų sąraše numatytais pareigas einančiais pareigūnais ir laikinaisiais tarnautojais, padengti:

atlyginimams, išmokoms ir kitoms su atlyginimais susijusioms išmokoms,

sveikatos, nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų bei kitoms socialinio draudimo įmokoms,

nustatyto dydžio išmokoms už viršvalandžius,

įvairioms išmokoms ir dotacijoms,

valstybės tarnautojo ar laikinojo tarnautojo, jo sutuoktinio ir išlaikomų asmenų kelionės iš darbo į kilmės vietą išlaidoms,

išlaidoms, kurių atsiranda darbo užmokesčiui ir į kitą nei darbo vietos valstybę pervedamo darbo užmokesčio daliai pritaikius korekcinį koeficientą,

laikinųjų tarnautojų draudimo nuo nedarbo išlaidoms ir institucijos įmokoms laikinųjų tarnautojų naudai, padedant jiems įgyti arba išsaugoti teises į pensiją jų kilmės valstybėje.

Šis asignavimas taip pat skirtas draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sportuojant Europos Parlamento sporto centre Briuselyje ir Strasbūre įmokoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 300 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

1 2 0 2 punktas — Apmokami viršvalandžiai

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

135 000

248 000

66 500,00

Pastabos

Šis asignavimas skirtas pareigūnų viršvalandžių apmokėjimui pagal pirmiau minėtose nuostatose įtvirtintas sąlygas padengti.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

1 2 0 4 punktas — Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

2 950 000

2 950 000

2 560 000,00

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti:

pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų (taip pat jų šeimos narių) kelionės išlaidoms, jiems pradedant eiti pareigas, nutraukus tarnybą ar juos perkeliant, kai pasikeičia jų darbo vieta,

pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, privalančių pakeisti gyvenamąją vietą jiems pradedant eiti pareigas, juos perkėlus į naują darbo vietą arba jiems galutinai nutraukus tarnybą institucijoje ir persikėlus gyventi į kitą vietą, įsikūrimo ir (arba) persikėlimo išmokoms ir persikraustymo išlaidoms,

pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, pateikusių įrodymų, kad pradėdami eiti pareigas ar po to, kai jie buvo perkelti į naują darbo vietą, jie privalėjo pakeisti gyvenamąją vietą, dienpinigiams,

išeitinėms išmokoms bandomajam laikotarpiui priimtam pareigūnui, atleidžiamam iš tarnybos dėl akivaizdaus netinkamumo eiti pareigas,

išeitinėms išmokoms institucijai nutraukiant laikinosios tarnybos sutartį,

sutartininko pervestų įmokų į valstybės narės pensijų sistemą ir į Sąjungos sistemą skirtumui sutarties pakeitimo atveju.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

1 2 2 straipsnis — Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą

1 2 2 0 punktas — Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

1 155 000

1 100 000

412 905,67

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti išmokoms, mokamoms:

pareigūnams, kuriems suteiktas rezervo statusas, kai institucijoje mažinamas etatų skaičius,

pareigūnams, išleistiems atostogų atsižvelgiant į organizacinius poreikius, susijusius su naujos kompetencijos įgijimu institucijoje,

AD 16 ar AD 15 lygio pareigūnams ir laikiniesiems vadovaujamas pareigas frakcijose einantiems darbuotojams, atstatydintiems iš pareigų vadovaujantis tarnybos interesais.

Šis asignavimas taip pat skirtas institucijų mokamoms sveikatos draudimo įmokoms ir išlaidoms, kylančioms šioms išmokoms pritaikius korekcinį koeficientą (išskyrus 42c straipsnyje nurodytus išmokų gavėjus, kuriems netaikomas korekcinis koeficientas), padengti.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 41, 42c ir 50 straipsniai, ir IV priedas, taip pat Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų (KTĮS) 48a straipsnis.

1 2 2 2 punktas — Išmokos nutraukus tarnybą ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų pensijų sistema

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

0,—

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti:

išmokoms, mokamoms pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ar Reglamentus (EB, Euratomas, EAPB) Nr. 2689/95 ir (EB, Euratomas) Nr. 1748/2002,

institucijų mokamoms sveikatos draudimo įmokoms už išmokų gavėjus,

išlaidoms, patirtoms įvairioms išmokoms pritaikius korekcinius koeficientus.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 72 straipsniai.

1995 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas, EAPB) Nr. 2689/95, kuriame nustatomos Europos Bendrijų specialiosios priemonės, skirtos Europos Bendrijų laikinųjų darbuotojų tarnybai nutraukti dėl Austrijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo (OL L 280, 1995 11 23, p. 4).

2002 m. rugsėjo 30 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1748/2002, kuriame, vykdant institucijos modernizavimą, nustatomos specialiosios priemonės, skirtos Europos Bendrijų pareigūnų, paskirtų eiti nustatytas pareigas Europos Parlamente, ir laikinųjų darbuotojų, dirbančių Europos Parlamento frakcijose, tarnybai nutraukti (OL L 264, 2002 10 2, p. 9).

1 4 skyrius — Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

1 4 0 straipsnis — Kiti darbuotojai ir išorės asmenys

1 4 0 0 punktas — Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

43 915 000

41 867 289

38 317 487,57

Pastabos

Šis asignavimas visų pirma skirtas padengti šioms išlaidoms (jis neapima išlaidų, susijusių su kitais Apsaugos ir saugumo generaliniam direktoratui priskiriamais darbuotojais, einančiais su asmenų ir turto saugumu, informacijos saugumu ir rizikos vertinimu susijusias pareigas, taip pat išlaidų, susijusių su kitais tarnautojais, einančiais vairuotojo pareigas Generaliniame sekretoriate arba užtikrinančiais jų koordinavimą):

kitų darbuotojų, įskaitant sutartininkus ir specialiuosius patarėjus (pagal kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygas), darbo užmokesčiams, įskaitant išmokas ir kompensacijas, darbdavio į įvairias socialinio draudimo sistemas mokamoms įmokoms, kurių didžioji dalis mokama į ES institucijų sistemą, ir išlaidoms, kurių atsiranda pritaikius šių darbuotojų atlyginimų koregavimo koeficientą,

laikinojo personalo įdarbinimo išlaidoms,

individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuro (PMO) pateiktoms sąskaitoms siekiant padengti darbuotojų, kuriems pavedama tvarkyti Parlamento darbuotojų administracines bylas (visų pirma su bedarbio pašalpomis ir teisėmis į pensijų išmokas susijusius reikalus), darbo išlaidas.

Dalis šių asignavimų turi būti skiriama išlaidoms, susijusioms su neįgalių sutartininkų įdarbinimu, padengti, remiantis 2008 m. liepos 7 d. ir 9 d. Biuro sprendimu.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 3 000 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (IV, V ir VI antraštinės dalys).

Bendrosios įgyvendinimo nuostatos, kuriomis reglamentuojami konkursai ir atrankos procedūros, Europos Parlamento pareigūnų ir kitų tarnautojų įdarbinimas ir lygio nustatymas (2014 m. spalio 17 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimas).

1 4 0 1 punktas — Kiti darbuotojai – Saugumas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

24 962 000

22 433 711

17 222 235,00

Pastabos

Naujas punktas

Šis asignavimas visų pirma skirtas padengti: kitų už saugumą atsakingo generalinio direktorato tarnautojų, einančių su asmenų ir turto, taip pat informacijos saugumo užtikrinimu ir rizikos vertinimu susijusias pareigas, išlaidoms:

sutartininkų ir pagalbinių sutartininkų darbo užmokesčiams, įskaitant išmokas ir kompensacijas, ir išlaidoms, patirtoms įvairioms šių darbuotojų išmokoms pritaikius atlyginimų koregavimo koeficientus,

laikinojo personalo įdarbinimo išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (IV antraštinė dalis).

Bendrosios įgyvendinimo nuostatos, kuriomis reglamentuojami konkursai ir atrankos procedūros, Europos Parlamento pareigūnų ir kitų tarnautojų įdarbinimas ir lygio nustatymas (2014 m. spalio 17 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimas).

1 4 0 2 punktas — Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

6 100 000

 

 

Pastabos

Naujas punktas

Šis asignavimas visų pirma skiriamas padengti šioms kitiems tarnautojams, einantiems vairuotojo pareigas Generaliniame sekretoriate arba užtikrinantiems jų koordinavimą, skiriamoms išlaidoms:

sutartininkų ir pagalbinių sutartininkų darbo užmokesčiams, įskaitant išmokas ir kompensacijas, ir išlaidoms, patirtoms įvairioms šių darbuotojų išmokoms pritaikius atlyginimų koregavimo koeficientus,

laikinojo personalo įdarbinimo išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (IV antraštinė dalis).

Bendrosios įgyvendinimo nuostatos, kuriomis reglamentuojami konkursai ir atrankos procedūros, Europos Parlamento pareigūnų ir kitų tarnautojų įdarbinimas ir lygio nustatymas (2014 m. spalio 17 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimas).

1 4 0 4 punktas — Pareigūnų stažuotės, stipendijos ir mainai

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

6 806 500

7 185 000

6 379 886,24

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti:

su stažuotojų atranka, įdarbinimu ir priėmimu susijusioms išlaidoms,

diplomuotų stažuotojų darbo užmokesčiams (stipendijoms), įskaitant, viena vertus, galimas namų ūkio išmokas ir, kita vertus, papildomos sumos, mokamos negalios atveju (iki 50 % stipendijos sumos), sąnaudas,

į mokymus vykstantiems stažuotojams mokamoms išmokoms,

stažuotojų kelionių išlaidoms,

stažuotojų sveikatos draudimo ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sąnaudoms,

išlaidoms, susijusioms su personalo judėjimu tarp Parlamento ir valstybių narių arba kitų taisyklėse nurodytų valstybių viešojo sektoriaus,

išlaidoms, susijusioms su nacionalinių ekspertų komandiravimu dirbti Europos Parlamente, įskaitant išmokas ir kelionių išlaidas,

nacionalinių deleguotųjų ekspertų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sąnaudoms,

mokomųjų vizitų išmokoms,

konferencijų vertėjų žodžiu ir vertėjų raštu mokymo organizavimo, be kita ko, bendradarbiaujant su vertimo žodžiu mokyklomis, taip pat universitetais, kuriuose rengiami vertėjai raštu, ir stipendijų, skiriamų profesionaliems vertėjams žodžiu ir raštu mokyti ir tobulinti, mokomosios medžiagos pirkimo ir susijusioms išlaidoms,

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Taisyklės, reglamentuojančios Europos Parlamento pareigūnų ir frakcijų laikinųjų darbuotojų perkėlimą į valstybės valdžios institucijas, joms prilyginamas įstaigas ir tarptautines organizacijas (2005 m. kovo 7 d. Europos Parlamento biuro sprendimas).

Nacionalinių ekspertų, komandiruotų dirbti Europos Parlamente, taisyklės (2009 m. gegužės 4 d. Biuro sprendimas).

Europos Parlamento generaliniame sekretoriate atliekamų stažuočių ir mokomųjų apsilankymų vidaus taisyklės (2013 m. vasario 1 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimas).

1 4 0 5 punktas — Vertimo žodžiu išlaidos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

45 785 000

45 125 000

46 423 856,43

Pastabos

(Naujas punktas, buvęs 1 4 0 2 punktas)

Šis asignavimas skirtas padengti šioms išlaidoms:

atlyginimams ir susijusioms išmokoms, socialinio draudimo įmokoms, Europos Parlamento savo reikmėms arba kitų institucijų ir įstaigų reikmėms organizuojamiems susirinkimams Europos Parlamento įdarbintų laikinųjų konferencijų vertėjų kelionėms ir kitoms išlaidoms, kai Europos Parlamento vertėjai žodžiu (pareigūnai ar laikinieji darbuotojai) negali užtikrinti reikiamų paslaugų,

konferencijų biuro, techninių darbuotojų ir administratorių paslaugų per minėtus susirinkimus išlaidoms, kai Europos Parlamento pareigūnai, laikinieji darbuotojai ar kiti darbuotojai negali užtikrinti reikiamų paslaugų,

išlaidoms, susijusioms su kitų regioninių, nacionalinių ar tarptautinių institucijų vertėjų žodžiu Europos Parlamentui teikiamomis paslaugomis,

išlaidoms, susijusioms su vertimo žodžiu veikla, būtent pasirengimo posėdžiams ir vertėjų žodžiu mokymo bei atrankos veikla.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 4 830 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

1999 m. liepos 28 d. sudarytas, 2004 m. spalio 13 d. anotuotas ir 2008 m liepos 13 d. pakeistas susitarimas, kuriuo nustatomos pagalbinių konferencijų vertėjų žodžiu darbo sąlygos ir finansinio atlyginimo tvarka (ir jo įgyvendinimo taisyklės).

1 4 0 6 punktas — Stebėtojai

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

0,—

Pastabos

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su stebėtojais pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 13 straipsnį, padengti.

1 4 2 straipsnis — Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

8 196 000

8 890 000

8 274 845,04

Pastabos

Šis asignavimas skirtas trečiųjų asmenų atliktų vertimo, spausdinimo, kodavimo ir techninės pagalbos paslaugų išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 135 000 EUR.

1 6 skyrius — Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

1 6 1 straipsnis — Personalo valdymo išlaidos

1 6 1 0 punktas — Įdarbinimo išlaidos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

214 000

254 000

215 980,00

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti:

Sprendimo 2002/261/EB 3 straipsnyje numatytų konkursų organizavimo ir į pokalbį pakviestų kandidatų kelionės ir pragyvenimo išlaidoms bei sveikatos patikrinimo išlaidoms,

darbuotojų atrankos organizavimo išlaidoms.

Tinkamai veiklos reikmėmis pagrįstais atvejais, pasitarus su Europos personalo atrankos tarnyba, šis asignavimas gali būti panaudotas ir pačios institucijos organizuojamiems konkursams finansuoti.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 27–31 ir 33 straipsniai ir III priedas.

Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto ir Europos ombudsmeno 2002 m. liepos 25 d. sprendimas 2002/620/EB, įsteigiantis Europos Bendrijų Personalo atrankos biurą (OL L 197, 2002 7 26, p. 53), ir Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos generalinių sekretorių, Teisingumo Teismo kanclerio, Audito Rūmų, Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto generalinių sekretorių ir Europos ombudsmeno atstovo 2002 m. liepos 25 d. sprendimas 2002/621/EB dėl Europos Bendrijų Personalo atrankos biuro organizavimo ir veiklos (OL L 197, 2002 7 26, p. 56).

1 6 1 2 punktas — Tęstinis kvalifikacijos kėlimas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

5 515 000

6 200 000

4 950 971,49

Pastabos

Šis asignavimas skirtas kvalifikacijos kėlimo siekiant pagerinti darbuotojų įgūdžius ir institucijos veiklą bei padidinti efektyvumą, pvz., rengiant oficialiųjų darbo kalbų kursus, išlaidoms padengti.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24a straipsnis.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

1 6 3 straipsnis — Institucijų darbuotojams padėti skirtos priemonės

1 6 3 0 punktas — Socialinės paslaugos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

768 000

784 000

485 584,20

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti:

išlaidoms, patirtoms vykdant tarpinstitucinę paramos neįgaliesiems politiką toliau nurodytų asmenų kategorijoms:

dirbantiems pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams,

dirbančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų sutuoktiniams,

išlaikomiems vaikams pagal Europos Sąjungos pareigūnų nuostatus,

dėl negalios kilusioms išlaidoms, skirtoms ne medicininiam aprūpinimui, pripažintoms būtinomis, tinkamai pagrįstoms, kurių negalima kompensuoti pagal bendrą sveikatos draudimo sistemą, neviršijant nustatytų biudžeto ribų ir išnaudojus visas galimas teisės į paramą priemones gyvenamosios arba kilmės valstybėje,

priemonėms ypač sudėtingoje padėtyje atsidūrusiems pareigūnams ir kitiems darbuotojams,

subsidijų Personalo komitetui suteikimo ir nenumatytoms Socialinės tarnybos išlaidoms. Personalo komiteto įnašai, skirti dalyvaujantiems socialinės apsaugos veikloje, ar jų išlaidų padengimas bus skiriami veiklai, apimančiai socialinį, kultūrinį ar lingvistinį aspektus, finansuoti, tačiau šie įnašai ar išlaidų padengimas nebus naudojami atskiriems darbuotojams ar namų ūkiams subsidijuoti,

kitoms institucinio ir tarpinstitucinio lygmens socialinėms pareigūnų ir kitų tarnautojų integracijos priemonėms,

pagrįstų įsikūrimo priemonių arba medicininio ar socialinio tyrimo išlaidų, numatytų neįgaliems pareigūnams, kitiems tarnautojams ir stažuotojams arba įdarbinamiems neįgaliems pareigūnams, kitiems tarnautojams ir atrankoje dalyvaujantiems neįgaliems stažuotojams pagal Tarnybos nuostatų 1d straipsnį, visų pirma asmeninės pagalbos darbo vietoje ar išvykus į misijas, finansavimui.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 50 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, visų pirma 1d straipsnis, 9 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa ir 76 straipsnis.

1 6 3 1 punktas — Judumas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

700 000

754 000

636 049,44

Pastabos

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su judumu skirtingose darbo vietose, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

1 6 3 2 punktas — Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

230 000

238 000

198 962,27

Pastabos

Šis asignavimas skirtas iniciatyvoms, skatinančioms socialinius ryšius tarp įvairių tautybių darbuotojų, finansuoti ir remti, pvz., darbuotojų klubams, sporto asociacijoms, kultūrinėms bendrijoms ir kt., taip pat daliai įnašo, finansuojant nuolatinius laisvalaikio centrus (kultūros ir sporto renginiai, pomėgiai ir restoranai), padengti.

Šiomis lėšomis taip pat finansuojama tarpinstitucinė socialinė veikla.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 600 000 EUR.

1 6 5 straipsnis — Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

1 6 5 0 punktas — Medicinos tarnyba

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

1 275 000

1 250 000

1 095 232,08

Pastabos

Šis asignavimas skirtas medicinos tarnybos, veikiančios trijose darbo vietose, veiklos sąnaudoms, įskaitant medžiagų ir farmacijos prekių įsigijimą ir kt., ir profilaktinio sveikatos patikrinimo išlaidoms; nedarbingumo komisijos veiklos sąnaudoms bei institucijų medicinos tarnyboje nedirbančių medicinos specialistų paslaugų, kurių suteikimo būtinybę patvirtina institucijų medicinos tarnybos darbuotojai, išlaidoms padengti.

Asignavimas taip pat skirtas išlaidoms, susijusioms su tam tikrų medicinos požiūriu reikalingų darbo priemonių pirkimu, taip pat išlaidoms, susijusioms su medicinos darbuotojais arba su medicina susijusiais darbuotojais, dirbančiais pagal paslaugų teikimo sutartis ar laikinai pavaduojančius nuolatinius darbuotojus, padengti.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis.

1 6 5 2 punktas — Restoranų ir valgyklų einamosios išlaidos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

1 380 000

1 365 000

3 500 000,00

Pastabos

Šis asignavimas skirtas restoranų ir valgyklų valdymo ir veiklos išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 70 000 EUR.

1 6 5 4 punktas — Vaikų priežiūros įstaigos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

7 162 500

6 727 500

6 167 701,36

Pastabos

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento įnašui, numatytam siekiant apmokėti bendrąsias Ankstyvosios vaikystės centro ir kitų ne Parlamento vaikų lopšelių, su kuriais sudarytos sutartys, išlaidas, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 3 400 000 EUR.

1 6 5 5 punktas — Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

295 000

200 000

285 000,00

Pastabos

2013 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos sprendimo C(2013) 4886 įgyvendinimas (OL C 222, 2013 8 2, p. 8).

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento įnašui į Europos mokyklų valdybos akredituotų II tipo Europos mokyklų biudžetą finansuoti arba Komisijos įnašui į Europos mokyklų valdybos akredituotas II tipo Europos mokyklas, kurį Europos Komisija sumokėjo Europos Parlamento vardu, kompensuoti. Jis apima išlaidas, susijusias su Europos Parlamento darbuotojų, kuriems taikomi Pareigūnų tarnybos nuostatai, vaikais, kurie mokosi šiose mokyklose.

2 antraštinė dalis — Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos

Pastabos

Kadangi draudimo bendrovės panaikino draudimo apsaugą, Europos Parlamento pastatų draudimas nuo darbuotojų ir darbdavio konfliktų ir teroristinių išpuolių rizikos turi būti finansuojamas iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto.

Į šią antraštinę dalį įtraukti asignavimai skirti visoms išlaidoms, galinčioms susidaryti dėl žalos, patirtos dėl darbuotojų ir darbdavio konfliktų ir teroristų išpuolių, padengti.

2 0 skyrius — Pastatai ir su jais susijusios išlaidos

2 0 0 straipsnis — Pastatai

2 0 0 0 punktas — Nuoma

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

37 169 000

33 058 000

28 433 672,09

Pastabos

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento pastatų ar jų dalių nuomos išlaidoms padengti.

Jis taip pat apima ir nekilnojamojo turto mokestį. Nuomos mokestis skaičiuojamas už 12 mėnesių pagal galiojančias ar rengiamas nuomos sutartis, kuriose paprastai numatomas indeksavimas pagal pragyvenimo minimumą arba pagal statybos sąnaudas.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 1 500 000 EUR.

Valstybių narių ar jų viešųjų agentūrų arba įstaigų įnašai išlaidų ir papildomų mokesčių, susijusių su žemės ir pastatų pirkimu ar naudojimu, taip pat su institucijos pastatais ir įrenginiais susijusių mokesčių, finansavimo ar grąžinimo forma turi būti laikomi išorės asignuotosiomis įplaukomis pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

2 0 0 1 punktas — Ilgalaikės nuomos mokesčiai

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

77 584 999,73

Pastabos

Šis asignavimas skirtas metiniams pastatų ar jų dalių nuomos mokesčiams padengti pagal galiojančias ar rengiamas ilgalaikės nuomos sutartis.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 50 000 EUR.

Valstybių narių ar jų viešųjų agentūrų arba įstaigų įnašai išlaidų ir papildomų mokesčių, susijusių su žemės ir pastatų pirkimu ar naudojimu, taip pat su institucijos pastatais ir įrenginiais susijusių mokesčių, finansavimo ar grąžinimo forma turi būti laikomi išorės asignuotosiomis įplaukomis pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

2 0 0 3 punktas — Nekilnojamojo turto įsigijimas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

0,—

Pastabos

Šis asignavimas skirtas pastatų įsigijimo išlaidoms padengti. Su sklypais ir infrastruktūra susijusioms subsidijoms taikomos Finansinio reglamento nuostatos.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 1 000 000 EUR.

Valstybių narių ar jų viešųjų agentūrų arba įstaigų įnašai išlaidų ir papildomų mokesčių, susijusių su žemės ir pastatų pirkimu ar naudojimu, taip pat su institucijos pastatais ir įrenginiais susijusių mokesčių, finansavimo ar grąžinimo forma turi būti laikomi išorės asignuotosiomis įplaukomis pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

2 0 0 5 punktas — Pastatų statyba

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

32 970 000

15 770 000

19 569 857,83

Pastabos

Šis punktas numatytas galimam pastatų statybai (darbai, honorarai už tyrimus, pirminis įrengimas ir jo eksploatacijai reikalinga įranga ir visos susijusios išlaidos) skirtų asignavimų įtraukimui.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

Valstybių narių ar jų viešųjų agentūrų arba įstaigų įnašai išlaidų ir papildomų mokesčių, susijusių su žemės ir pastatų pirkimu ar naudojimu, taip pat su institucijos pastatais ir įrenginiais susijusių mokesčių, finansavimo ar grąžinimo forma turi būti laikomi išorės asignuotosiomis įplaukomis pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

2 0 0 7 punktas — Patalpų įrengimas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

85 550 000

57 045 440

44 515 781,85

Pastabos

Šis asignavimas skirtas įrengimo darbų, taip pat kitoms su jais susijusioms išlaidoms, visų pirma architektų ar inžinierių darbo užmokesčiui ir kt., padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 600 000 EUR.

Valstybių narių ar jų viešųjų agentūrų arba įstaigų įnašai išlaidų ir papildomų mokesčių, susijusių su žemės ir pastatų pirkimu ar naudojimu, taip pat su institucijos pastatais ir įrenginiais susijusių mokesčių, finansavimo ar grąžinimo forma turi būti laikomi išorės asignuotosiomis įplaukomis pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

2 0 0 8 punktas — Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

5 114 000

5 256 000

4 116 976,99

Pastabos

Šis asignavimas skirtas pastatų valdymo išlaidoms, konkrečiai nenurodytoms kituose šio skyriaus straipsniuose, padengti, pvz.:

atliekų valdymo ir tvarkymo,

privalomų tikrinimų, kokybės kontrolės, ekspertų nuomonių, auditų, atitikties stebėsenos ir kt.,

techninės bibliotekos,

valdymo paramos (pastatų pagalbos tarnyba),

pastatų planų ir informacijos laikmenų tvarkymo,

kitoms išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 50 000 EUR.

2 0 2 straipsnis — Su pastatais susijusios išlaidos

2 0 2 2 punktas — Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

59 440 000

62 944 000

55 608 835,44

Pastabos

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento nuomojamų ar jam priklausančių pastatų (biurų ir techninės įrangos patalpų) priežiūros, remonto, eksploatavimo ir valymo išlaidoms, remiantis esamomis sutartimis, padengti.

Institucija, prieš atnaujindama ar sudarydama sutartis, konsultuojasi su kitomis institucijomis dėl jų turimų sutarčių sąlygų (kainos, pasirinktos valiutos, indeksavimo, trukmės ir kitų sąlygų) atsižvelgdama į Finansinio reglamento 104 straipsnį.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 200 000 EUR.

2 0 2 4 punktas — Energijos suvartojimas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

16 690 000

19 660 000

16 058 031,06

Pastabos

Šis asignavimas skirtas visų pirma vandens, dujų, elektros energijos ir šildymo išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 000 EUR.

2 0 2 6 punktas — Pastatų apsauga ir stebėjimas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

18 420 000

16 760 000

18 844 027,40

Pastabos

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento užimamų pastatų jo įprastinėse trijose darbo vietose, Europos Parlamento informacijos centrų Europos Sąjungoje ir jų biurų trečiosiose šalyse apsaugos ir stebėjimo išlaidoms padengti.

Institucija, prieš atnaujindama ar sudarydama sutartis, konsultuojasi su kitomis institucijomis dėl jų turimų sutarčių sąlygų (kainos, pasirinktos valiutos, indeksavimo, trukmės ir kitų sąlygų) atsižvelgdama į Finansinio reglamento 104 straipsnį.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 120 000 EUR.

2 0 2 8 punktas — Draudimas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

784 000

680 000

636 941,05

Pastabos

Šis asignavimas skirtas draudimo įmokoms pagal sudarytas draudimo sutartis padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 50 000 EUR.

2 1 skyrius — Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas

Pastabos

Viešųjų pirkimų srityje institucija susitaria su kitomis institucijomis dėl kiekvienos iš jų gautų sutarties sąlygų.

2 1 0 straipsnis — Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos

2 1 0 0 punktas — Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

24 920 000

25 310 000

24 431 283,98

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos pirkimu, nuoma, aptarnavimu ir priežiūra, taip pat su aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdoma nuolatine veikla, būtina geram Europos Parlamento informacinių ir telekomunikacijų sistemų veikimui užtikrinti, susijusioms išlaidoms. Šios išlaidos visų pirma susijusios su kompiuterių centro ir telekomunikacijų sistemomis, įvairių skyrių kompiuteriais ir tinklo valdymu.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 184 200 EUR.

2 1 0 1 punktas — Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Su infrastruktūra susijusi nuolatinė veikla

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

18 382 000

19 029 000

15 985 141,04

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos pirkimu, nuoma, aptarnavimu ir priežiūra, taip pat aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdoma nuolatine veikla, būtina geram Europos Parlamento informacinių ir telekomunikacijų sistemų veikimui užtikrinti, susijusioms išlaidoms. Šios išlaidos visų pirma susijusios su tinklų, kabelių, telekomunikacijų, pavienės įrangos ir balsavimo sistemų infrastruktūra.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 165 000 EUR.

2 1 0 2 punktas — Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė bendra parama naudotojams

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

13 588 000

14 170 985

13 370 460,21

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos pirkimu, nuoma, aptarnavimu ir priežiūra, taip pat aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdomos pasikartojančios bendros pagalbos naudotojams, susijusios su Europos Parlamento informacinėmis ir telekomunikacijų sistemomis, teikimo išlaidoms. Šios išlaidos susijusios su pagalba Parlamento nariams ir kitiems vartotojams naudojant administravimo, teisėkūros procedūrų ir komunikacijos taikomąsias programas.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

2 1 0 3 punktas — Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinis informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

23 139 400

24 788 302

25 259 382,50

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos pirkimu, nuoma, aptarnavimu bei priežiūra ir su susijusiais darbais, taip pat su aptarnavimo tarnybų ir konsultantų vykdoma nuolatine informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymo veikla. Šios išlaidos visų pirma skirtos taikomosioms programoms, susijusioms su Parlamento nariais ir komunikacija, taip pat administravimo ir teisėkūros procedūrų taikomosioms programoms.

Asignavimas taip pat skirtas išlaidoms, susijusioms su IRT priemonėmis, bendrai finansuojamomis vykdant tarpinstitucinį bendradarbiavimą kalbų srityje atsižvelgiant į Institucijų vertimo raštu ir žodžiu komiteto priimtus sprendimus, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 32 000 EUR.

2 1 0 4 punktas — Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

22 023 500

21 824 135

23 291 216,22

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos pirkimu, taip pat aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdomos veiklos, susijusios su investicijomis į Europos Parlamento informacinių ir telekomunikacijų sistemų infrastruktūras, išlaidoms. Investicijos visų pirma susijusios su kompiuterių centro ir telekomunikacijų sistemomis, tinklais, kabeliais, taip pat vaizdo konferencijų sistemomis.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 9 000 EUR.

2 1 0 5 punktas — Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

28 086 500

25 549 621

14 417 285,70

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos pirkimu, taip pat aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdomos veiklos, susijusios su investicijomis į esamus ir naujus informacinių ir komunikacinių technologijų projektus, išlaidoms. Investicijos visų pirma susijusios su taikomosiomis programomis, susijusiomis su Europos Parlamento nariais, teisėkūros, administravimo, finansų ir komunikacijos sričių taikomosiomis programomis, taip pat su informacinių ir komunikacinių technologijų valdymo taikomosiomis programomis.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 2 600 EUR.

2 1 2 straipsnis — Baldai

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

6 005 000

6 014 000

2 415 168,52

Pastabos

Šis asignavimas skirtas baldų įsigijimo, nuomos, priežiūros ir remonto, įskaitant ergonominių biuro baldų įsigijimo, susidėvėjusių ir sulūžusių baldų bei biuro technikos pakeitimo, išlaidoms padengti. Be to, jis skirtas įvairioms išlaidoms, susijusioms su Europos Parlamento baldų atsargų tvarkymu, padengti.

Šis asignavimas skirtas tiek specialios įrangos, susijusios su meno kūriniais, įsigijimo išlaidoms, tiek ir atitinkamoms einamosioms išlaidoms, pavyzdžiui, ekspertizės, saugojimo, rėminimo, restauracijos, valymo, draudimo ir transporto išlaidoms, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

2 1 4 straipsnis — Techninė įranga ir įrenginiai

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

29 356 100

30 114 385

19 982 469,18

Pastabos

Šis asignavimas skirtas techninės įrangos ir įrenginių, ypač toliau išvardytų, pirkimo, nuomos, priežiūros ir taisymo, taip pat jų valdymo išlaidoms padengti:

įvairių įmontuotų ir kilnojamųjų techninių įrenginių, susijusių su leidyba, sauga (įskaitant programinę įrangą), valgyklomis, pastatais ir kt.,

įrangos, ypač spaustuvės, telefono paslaugų, valgyklų, darbuotojams skirtų parduotuvių, saugos, konferencijų rengimo, garso ir vaizdo sektoriaus ir kt.,

specialios įrangos (elektroninės, informatikos, elektros) ir su ja susijusių išorės paslaugų,

dviejų papildomų telefono linijų įrengimo Parlamento narių biuruose, atsižvelgiant į gautus prašymus.

Be to, šis asignavimas skirtas inventorizuoto turto išpardavimo reklamos ir jo nurašymo išlaidoms, taip pat išlaidoms, susijusioms su technine pagalba (konsultacijomis) tais klausimais, kuriais reikia išorės ekspertų paslaugų, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 35 000 EUR.

2 1 6 straipsnis — Parlamento narių, kitų asmenų ir prekių transportas

Duomenys

 

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

2 1 6

2 642 000

6 682 000

5 745 560,21

Rezervas (10 0)

1 892 000

 

 

Iš viso

4 534 000

6 682 000

5 745 560,21

Pastabos

Šis asignavimas skirtas transporto priemonių (automobilių ir dviračių parkų) pirkimo, priežiūros, eksploatavimo ir remonto, taip pat automobilių, taksi, autobusų ir sunkvežimių (su vairuotojais ar be jų) nuomos, įskaitant susijusias draudimo ir valdymo išlaidas, išlaidoms padengti. Keičiant automobilių parko automobilius, perkant ar nuomojant transporto priemones, pirmenybė bus teikiama mažiausiai aplinką teršiantiems automobiliams, pvz., hibridiniams automobiliams.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 000 EUR.

Rezervo panaudojimo sąlygos

Asignavimus galima panaudoti tuo atveju, jei Biuras priima sprendimą dėl Parlamento narių transporto paslaugų pavedimo vidaus darbuotojams.

2 3 skyrius — Einamosios administracinės išlaidos

Pastabos

Viešųjų pirkimų srityje institucija susitaria su kitomis institucijomis dėl kiekvienos iš jų gautų sutarties sąlygų.

2 3 0 straipsnis — Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

1 440 500

1 756 000

1 406 201,94

Pastabos

Šis asignavimas skirtas popieriaus, vokų, raštinės reikmenų, spausdinimo ir dokumentų kopijavimo skyriaus atsargų įsigijimo išlaidoms, taip pat susijusioms valdymo išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 2 500 EUR.

2 3 1 straipsnis — Finansinės išlaidos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

40 000

40 000

21 500,00

Pastabos

Šis asignavimas skirtas banko mokesčiams (komisiniams, banko įsipareigojimams ir įvairiems mokesčiams) ir kitiems finansiniams mokesčiams, įskaitant papildomas pastatų finansavimo išlaidas, padengti.

2 3 2 straipsnis — Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

1 110 000

1 110 000

870 825,70

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti:

bylinėjimosi išlaidoms, kurias Teisingumo Teismas, Bendrasis Teismas, Tarnautojų teismas ar nacionalinis teismas gali priteisti padengti Europos Parlamentui,

išorės advokatų atstovavimo Europos Parlamentui Sąjungos ir nacionaliniuose teismuose išlaidoms ir teisės patarėjų ar ekspertų samdymo pagelbėti Teisės tarnybai išlaidoms,

advokatų atlyginimo išlaidoms, susijusioms su drausminių ir joms prilyginamų bylų teismo procesais,

išlaidoms, susijusioms su žalos atlyginimu ir delspinigiais,

kompensacijų, nustatytų draugišku susitarimu pagal Europos Sąjungos tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 ir 92 straipsnius (buv. 69 ir 70 straipsnius), išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

2 3 6 straipsnis — Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

271 000

303 000

209 661,67

Pastabos

Šis asignavimas skirtas pašto ir nacionalinių pašto tarnybų ar privačių pašto gabenimo įmonių teikiamų apdorojimo ir pristatymo paslaugų išlaidoms padengti.

Be to, jis skirtas kurjerių suteiktų paslaugų išlaidoms apmokėti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 2 500 EUR.

2 3 7 straipsnis — Perkraustymo išlaidos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

1 434 000

1 440 000

1 064 561,92

Pastabos

Šis asignavimas skirtas perkraustymo ir krovinių tvarkymo darbų, kuriuos atlieka perkraustymo paslaugas teikiančios bendrovės ar laikinai įdarbintas ne institucijos tarnybų krovinių tvarkymo personalas, išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

2 3 8 straipsnis — Kitos administracinės veiklos išlaidos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

1 161 000

1 093 750

854 287,77

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti:

kitame punkte specialiai nenumatyto draudimo išlaidoms,

durininkų, vairuotojų, registratūros darbuotojų, pardavėjų, perkraustytojų, Vizitų ir seminarų skyriuje, Parlamentariume, medicinos tarnyboje, saugos tarnyboje, pastatų priežiūros tarnybose ir įvairiose techninėse tarnybose dirbančių darbuotojų darbo uniformų pirkimo išlaidoms,

įvairioms veiklos ir valdymo išlaidoms, įskaitant Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biurui (PMO) mokamas valdymo išlaidas, susijusias su buvusių Parlamento narių pagal statutą numatytomis pensijomis, prekių ar paslaugų, specialiai nenumatytų kituose punktuose, pirkimui,

įvairiems pirkimams, susijusiems su Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) veikla (skatinimo kampanijoms ir kt.).

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

2 3 9 straipsnis — EMAS veikla, įskaitant viešinimą, ir Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

262 500

250 000

31 436,10

Pastabos

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su EMAS veikla, kuria siekiama pagerinti Europos Parlamento aplinkosauginį veiksmingumą, įskaitant šios veiklos viešinimą, ir Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimu, padengti.

3 antraštinė dalis —Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos

3 0 skyrius — Posėdžiai ir konferencijos

3 0 0 straipsnis — Personalo komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

25 370 000

27 700 000

25 160 801,87

Pastabos

Šis asignavimas skirtas institucijos pakviestų Europos ar tarptautinių institucijų darbuotojų, deleguotuojų nacionalinių ekspertų ar stažuotojų darbinės kelionės iš įdarbinimo vietos į vieną iš trijų Europos Parlamento darbo vietų (Briuselis, Liuksemburgas ir Strasbūras) ir komandiruočių į bet kurią kitą nei minėtosios trys darbo vietos išlaidoms padengti. Padengiamas išlaidas sudaro transporto išlaidos, dienpinigiai, apsigyvenimo išlaidos ir kompensacinės išmokos už papildomas darbo valandas. Taip pat padengiamos papildomos išlaidos (įskaitant transporto bilietų ir viešbučio rezervacijų atšaukimo, elektroninių sąskaitų ir komandiruočių draudimo išlaidas).

Šis asignavimas taip pat skirtas išlaidoms, susijusioms su galimu dėl darbuotojų komandiruočių ir tarnybinių kelionių išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimu, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 240 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 71 straipsnis ir VII priedo 11, 12 ir 13 straipsniai.

3 0 2 straipsnis — Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

1 015 000

1 388 000

790 910,91

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti:

su institucijos įsipareigojimais susijusioms išlaidoms priėmimų, įskaitant priėmimus, surengtus institucijos mokslinių ir technologinių galimybių vertinimo (STOA) grupei atlikus darbus, ir Parlamento narių reprezentavimo išlaidoms,

Pirmininko atstovavimo išlaidoms, jam vykstant į kitą nei vieną iš trijų įprastinių darbo vietų,

pirmininko kabineto atstovavimo ir dalyvavimo išlaidoms, padengiant sekretoriato išlaidas,

Generalinio sekretoriato priėmimų ir reprezentavimo išlaidoms, įskaitant dovanų ir medalių 15 arba 25 metus tarnyboje išdirbusiems pareigūnams pirkimo išlaidas,

įvairioms su protokolu susijusioms išlaidoms, pvz., su vėliavomis, vitrinų stendais, pakvietimais, meniu spausdinimu ir pan. susijusioms išlaidoms,

VIP asmenų kelionės ir pragyvenimo išlaidoms, kurias patiria institucija,

su Europos Parlamento narių ir darbuotojų vizomis, reikalingomis jų oficialių kelionių metu, susijusioms išlaidoms,

priėmimų ir reprezentacinėms išlaidoms ir kitoms specialioms EP narių, Europos Parlamente vykdančių oficialias pareigas, išlaidoms.

3 0 4 straipsnis — Įvairios susirinkimų išlaidos

3 0 4 0 punktas — Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

1 712 000

1 400 000

1 736 000,00

Pastabos

Šis asignavimas skirtas gaiviųjų ir kitų gėrimų ir kartais institucijos organizuojamuose renginiuose patiekiamų lengvų užkandžių išlaidoms, taip pat minėtų paslaugų valdymo išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

3 0 4 2 punktas — Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

1 565 000

1 795 000

1 133 175,80

Pastabos

Šis asignavimas visų pirma skirtas padengti:

išlaidoms, susijusios su ne darbo vietoje organizuojamais susirinkimais (komitetų ir jų delegacijų, frakcijų), įskaitant, prireikus, reprezentavimo išlaidas,

narystės tarptautinėse organizacijose (Tarpparlamentinė sąjunga, Parlamentų generalinių sekretorių asociacija, Tarpparlamentinė sąjungos grupė „Dvylika plius“), kurioms priklauso Europos Parlamentas arba vienas iš jo organų, įmokoms,

tai yra Komisijai grąžinama Parlamentui tenkanti ES laissez-passer (įrangai, darbuotojams ir tiekiamoms prekėms) pagaminimo sąnaudų dalis, kaip numatyta pagal Protokolą dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų (6 straipsnis), Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 23 straipsnį, Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 11 ir 81 straipsnius ir 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1417/2013 dėl laissez-passer formos nustatymo Europos Sąjungoje (OL L 353, 2013 12 28, p. 26).

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 20 000 EUR.

3 0 4 3 punktas — Įvairios parlamentinių asamblėjų, tarpparlamentinių ir kitų delegacijų posėdžių organizavimo išlaidos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

1 005 000

1 100 000

430 151,67

Pastabos

Šis asignavimas visų pirma skirtas padengti išlaidoms, nepaminėtoms 1 0 skyriuje ir 3 0 0 straipsnyje, ir susijusioms su susirinkimų, kuriuos rengia šios organizacijos, organizavimu:

delegacijos į AKR ir ES jungtinę parlamentinę asamblėją (AKR ir ES JPA), Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinę asamblėją (EUROLAT), EURONEST parlamentinę asamblėją ir jų organus,

Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinė asamblėja (APEM), jos komitetai ir biuras; šios išlaidos apima Europos Parlamento įnašą į autonomišką APEM sekretoriato biudžetą, arba tiesiogines išlaidas, sudarančias dalį Europos Parlamento įnašo į APEM biudžetą,

tarpparlamentinės ir ad hoc delegacijos, bendri parlamentiniai komitetai, parlamentinio bendradarbiavimo komitetai ir parlamentinės delegacijos į PPO, taip pat parlamentinė konferencija PPO klausimais ir jos valdymo komitetas.

3 0 4 9 punktas — Išlaidos kelionių agentūrai

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

2 160 000

2 040 000

1 919 152,00

Pastabos

Šis asignavimas skirtas kelionių agentūros, dirbančios pagal sutartį su Europos Parlamentu, einamosioms išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 50 000 EUR.

3 2 skyrius — Ekspertinės žinios ir informacija: įgijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

3 2 0 straipsnis — Dalykinių žinių įgijimas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

9 211 500

9 309 500

6 768 247,79

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti:

tyrimų ir kitos tiriamosios veiklos (praktinių seminarų, apskritojo stalo diskusijų, ekspertų grupių, konferencijų), kuri vykdoma Europos Parlamento organams, Parlamento komitetams, delegacijoms ir administracijai, sutarčių sudarymo su kvalifikuotais ekspertais ir mokslinių tyrimų institucijomis išlaidoms,

specializuotų informacijos šaltinių, pavyzdžiui, specializuotų duomenų bazių, susijusios literatūros ar techninės paramos, jei reikia papildyti minėtąsias sutartis su kvalifikuotais ekspertais, įsigijimo ar nuomos išlaidoms;

ekspertų ir kitų asmenų, įskaitant Europos Parlamentui peticijas pateikusius asmenis, pakviestų dalyvauti komitetų posėdžiuose, delegacijose, tyrimų bei darbo grupėse ir praktiniuose seminaruose, kelionės, apgyvendinimo ir papildomoms išlaidoms,

Parlamento vidaus ar išorės mokslinių tyrimų veiklos produktų ir kitų atitinkamų produktų platinimo, kad jais galėtų pasinaudoti institucija ir visuomenė (ypač skelbimų internete, vidaus duomenų bazių, brošiūrų ir leidinių), išlaidoms,

išlaidoms, susijusioms su institucijoje nedirbančių asmenų kvietimu dalyvauti institucijų, kaip antai Drausmės komisijos ar Specialios finansinių pažeidimų komisija, veikloje.

3 2 1 straipsnis — Ekspertinių žinių įsigijimas Europos Parlamento tyrimų tarnybai, bibliotekai ir archyvams

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

8 314 000

8 829 000

6 995 311,01

Pastabos

Šis asignavimas skirtas EPRS GD veiklos išlaidoms padengti, ypač:

specializuotų ekspertinių žinių ir paramos Parlamento mokslinių tyrimų veiklai (įskaitant straipsnius, tyrimus, praktinius seminarus, seminarus, apskritojo stalo diskusijas, ekspertų grupes ir konferencijas), kuri, jei reikia, gali būti vykdoma bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, nacionalinių parlamentų mokslinių tyrimų skyriais ir bibliotekomis, svarstymų grupėmis, mokslinių tyrimų organizacijomis ir kitais kvalifikuotais ekspertais, įsigijimui,

specializuotų ekspertinių žinių poveikio vertinimo (ex ante ir ex post vertinimo), Europos pridėtinės vertės ir mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimo (STOA) srityse įsigijimui,

knygų, žurnalų, laikraščių, duomenų bazių, spaudos agentūrų produktų ir visų kitų įvairaus formato duomenų laikmenų, skirtų bibliotekai, įsigijimui, įskaitant autorinius mokesčius, kokybės valdymo sistemą, įrišimo ir saugojimo įrangą ir darbus ir kitas susijusias paslaugas,

išorės archyvavimo paslaugų išlaidoms (sisteminimui, atrankai, aprašymui, perkėlimui į įvairias laikmenas ir skaitmeninimui, pirminių archyvų šaltinių įsigijimui),

specialių bibliotekos ir archyvavimo dokumentų ir specialios mediatekos įrangos, įskaitant elektrinę, elektroninę ir kompiuterinę įrangą ir (arba) sistemas, taip pat įrišimo ir saugojimo įrangos įsigijimui, plėtrai, įdiegimui, naudojimui ir priežiūrai,

Parlamento vidaus ar išorės mokslinių tyrimų veiklos produktų ir kitų atitinkamų produktų platinimo, kad jais galėtų pasinaudoti institucija ir visuomenė (ypač skelbimų internete, vidaus duomenų bazių, brošiūrų ir leidinių), išlaidoms,

ekspertų ir autorių, pakviestų dalyvauti pristatymuose, seminaruose, praktiniuose seminaruose ar kitoje panašaus pobūdžio EPRS generalinio direktorato rengiamoje veikloje, kelionės, pragyvenimo ir kitoms išlaidoms,

Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimo (STOA) skyriaus dalyvavimo Europos ir tarptautinių mokslinių įstaigų veikloje išlaidoms,

Europos Parlamento įsipareigojimams pagal tarptautinius ir (arba) tarpinstitucinius bendradarbiavimo susitarimus, įskaitant Europos Parlamento dalyvavimą padengiant išlaidas, susijusias su Sąjungos istorinių archyvų valdymu, remiantis Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas) Nr. 354/83.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 20 000 EUR.

Teisinis pagrindas

1983 m. vasario 1 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 354/83 dėl Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos istorinių archyvų atvėrimo visuomenei, su vėlesniais pakeitimais (OL L 43, 1983 2 15, p. 1).

2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

2001 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento biuro sprendimas dėl visuomenės galimybę susipažinti su Europos Parlamento dokumentais reglamentuojančių nuostatų (OL C 216, 2011 7 22, p. 19).

2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento biuro sprendimas dėl Europos Parlamento archyvų nuostatų, kurio suvestinis dokumentas parengtas 2001 m. gegužės 3 d.

2014 m. kovo 10 d. Europos Parlamento biuro sprendimas dėl patvirtintų Europos Parlamento narių ir buvusių narių archyvinių dokumentų tvarkymo taisyklių.

2015 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/496, kuriuo dėl institucijų istorinių archyvų deponavimo Europos universitetiniame institute Florencijoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 354/83.

3 2 2 straipsnis — Dokumentavimo išlaidos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

2 044 000

2 010 621

378 881,87

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti:

išlaidoms, skirtoms laikraščių, periodinių leidinių ir naujienų agentūrų leidinių prenumeratai bei jų publikacijų ir interneto paslaugų užsakymui, įskaitant autorinius atlyginimus už prenumeruotų leidinių kopijavimą ir platinimą rašytine ir (arba) elektronine forma ir spaudos apžvalgos ir laikraščių iškarpų paslaugų teikimo sutartis,

išlaidoms, skirtoms periodinių leidinių santraukų ar jų turinio analizės prenumeratai ar paslaugų teikimo sutartims arba šių leidinių straipsnių saugojimui optinėse laikmenose,

išlaidoms už naudojimąsi išorinėmis dokumentų ir statistikos duomenų bazėmis (išskyrus kompiuterinės įrangos ir telekomunikacijos mokesčius),

naujų žodynų ir žodynų su paaiškinimais ar jų pakeitimo, nepaisant jų laikmenos tipo, įskaitant skirtus naujų kalbų skyriams, išlaidoms ir kitų lingvistinių tarnybų ir Teisėkūros aktų kokybės skyriams skirtų leidinių pirkimo išlaidoms.

3 2 3 straipsnis — Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

1 175 000

1 100 000

708 187,42

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti:

Europos Parlamento ir narystės ES siekiančių valstybių, visų pirma Vakarų Balkanų valstybių ir Turkijos, nacionalinių parlamentų keitimosi informacija ir bendradarbiavimo programų išlaidoms;

išlaidoms, skirtoms ryšiams tarp Europos Parlamento ir demokratiškai išrinktų trečiųjų valstybių (kitų negu paminėtos ankstesniame punkte ) nacionalinių parlamentų, taip pat ryšiams su atitinkamomis regioninėmis parlamentinėmis organizacijomis skatinti. Turima mintyje veikla, kuria konkrečiai siekiama stiprinti parlamentų gebėjimus naujos ir besiformuojančios demokratijos valstybėse, visų pirma esančiose Europos kaimynystėje (Pietuose ir Rytuose);

išlaidoms siekiant skatinti tarpininkavimo rėmimo veiklą ir jaunų politikos lyderių iš Europos Sąjungos ir iš šalių, esančių Europos kaimynystėje, rėmimo veiksmus;

išlaidoms, susijusioms su Sacharovo premijos teikimo organizavimu (ypač su premijos suma, laureato ar laureatų kelionės ir priėmimo, Sacharovo tinklo veikimo ir tinklo narių komandiruočių sąnaudomis) ir su žmogaus teisių rėmimo veikla.

Ši veikla apima pažintinius apsilankymus Europos Parlamente Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre ir asignavimais visiškai ar iš dalies padengiamos dalyvių išlaidos, ypač atvykimo, keliavimo ir apgyvendinimo išlaidos ir dienpinigiai.

Teisinis pagrindas

2011 m. gruodžio 12 d. Biuro sprendimas, pagal kurį Išorės politikos generaliniame direktorate sukuriamas Paramos demokratijai direktoratas.

3 2 4 straipsnis — Leidyba ir platinimas

3 2 4 0 punktas — Oficialusis leidinys

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

4 500 000

4 373 000

3 867 901,53

Pastabos

Šis asignavimas skirtas institucijos patirtoms informacijos skelbimo, sklaidos ir kitoms papildomoms išlaidoms, susijusioms su Europos Sąjungos Oficialiojo leidinio skelbiamais tekstais, padengti.

3 2 4 1 punktas — Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

3 650 000

3 771 000

3 245 065,10

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti:

visoms skaitmeninės (intraneto tinklalapiuose) ir įprastos leidybos (įvairūs pagal subrangos sutartį leidžiami dokumentai ir spaudiniai), įskaitant platinimo, išlaidoms,

leidybos sistemų atnaujinimo ir plėtros bei korektūros priežiūros išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 6 000 EUR.

3 2 4 2 punktas — Dalyvavimo viešuose renginiuose ir jų leidinių bei informacijos išlaidos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

10 580 000

11 395 930

10 990 325,20

Pastabos

Šis asignavimas skirtas informacinių leidinių, įskaitant elektroninių, informacinės veiklos, viešųjų ryšių ir dalyvavimo Europos Sąjungos valstybių narių, stojančiųjų valstybių ir valstybių, kuriose Europos Parlamentas turi ryšių palaikymo tarnybą, viešuosiuose renginiuose, prekybos mugėse ir parodose, taip pat Europos teisės aktų stebėsenos tarnybos (angl. OEIL) atnaujinimo darbų išlaidoms padengti ir priemonėms arba įrankiams sukurti, kuriais būtų siekiama padidinti ir palengvinti jos prieinamumą visuomenei naudojantis mobiliąja įranga.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

3 2 4 3 punktas — Parlamentariumas – Europos Parlamento lankytojų centras

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

5 742 500

5 841 817

5 810 992,39

Pastabos

Šis asignavimas skirtas Parlamentariumui – Europos Parlamento lankytojų centrui Briuselyje, taip pat įrenginiams, parodoms ir įrangai, pritaikytiems ar sukurtiems naudoti atskirai ne Briuselyje, finansuoti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 9 300 EUR.

3 2 4 4 punktas — Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

30 845 000

30 431 966

30 859 064,13

Pastabos

Šis asignavimas skirtas lankytojų grupėms skiriamoms subsidijoms bei papildomo personalo mokymo ir infrastruktūros išlaidoms, nuomonės reiškėjų iš trečiųjų šalių stažuotėms (Europos Sąjungos lankytojų programai – EUVP) finansuoti ir programų Euroscola, Euromed-Scola ir Euronest-Scola veikimo išlaidoms padengti. Programos Euromed-Scola ir Euronest-Scola įgyvendinamos kasmet pakaitomis Europos Parlamento patalpose Strasbūre arba Briuselyje, išskyrus tuos metus, kai vyksta rinkimai.

Šis asignavimas turi būti kasmet didinamas, atsižvelgiant į kainų lygio indeksą (defliatorių), pagal kurį įvertinami BNP ir kainų pokyčiai.

Kiekvienas Europos Parlamento narys turi teisę kiekvienais kalendoriniais metais pasikviesti ne daugiau kaip penkias lankytojų grupes – iš viso 110 lankytojų.

Neįgaliems lankytojams numatyta atitinkama suma.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 000 EUR.

Teisinis pagrindas

2012 m. gruodžio 16 d. Biuro sprendimas dėl lankytojų grupių priėmimo ir su programomis Euroscola, Euromed-Scola ir Euronest-Scola susijusių nuostatų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 26 d.

3 2 4 5 punktas — Seminarų, simpoziumų ir kultūrinių renginių organizavimas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

4 466 000

5 262 000

4 573 742,50

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti:

išlaidoms ar subsidijoms, susijusioms su nacionalinių ar tarptautinių simpoziumų ir seminarų, skirtų valstybių narių ir stojančiųjų valstybių bei šalių, kuriose Europos Parlamentas turi ryšių biurus, viešosios nuomonės skleidėjams, organizavimu, taip pat parlamentinių seminarų ir simpoziumų organizacinėms išlaidoms bei išlaidoms, susijusioms su Europos kultūrinėmis iniciatyvomis, pvz., Europos Parlamento LUX kino premija už Europos kiną,

specialių renginių, vykstančių Parlamento posėdžių salėse Strasbūre ir Briuselyje pagal Europos Parlamento biuro patvirtintą metinę programą, išlaidoms,

daugiakalbystės paramos priemonių, pvz., seminarų ir konferencijų, susitikimų su vertėjus žodžiu ar vertėjus raštu rengiančiomis institucijomis, priemonių ir veiksmų, skirtų plačiau informuoti apie daugiakalbystę ir vertėjo žodžiu ar vertėjo raštu profesiją, įskaitant subsidijų vertimų žodžiu ar vertimų raštu studijas organizuojantiems universitetams, mokykloms ir kitoms įstaigoms programą, virtualaus bendravimo sprendimų, taip pat dalyvavimo panašioje veikloje ir priemonėse, kurias, vykstant institucijų ir tarptautiniam bendradarbiavimui, bendrai organizuoja kitos tarnybos, išlaidoms.

Šis asignavimas taip pat skirtas išlaidoms, susijusioms su šios veiklos organizavimu, įskaitant maitinimo paslaugas ir su žurnalistų pakvietimu dalyvauti šioje veikloje susijusias išlaidas, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 25 000 EUR.

3 2 4 6 punktas — Parlamento internetinės televizijos kanalas (Web TV)

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

4 600 000

4 509 804

4 507 668,22

Pastabos

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su Europos Parlamente kuriamais ir priimamais internetinei televizijai („Europarl TV“) skirtais vaizdo įrašais ir platinti parengta garso ir vaizdo medžiaga, vadovaujantis institucijos komunikacijos strategija, padengti.

3 2 4 7 punktas — Europos istorijos namai

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

7 470 000

6 305 844

7 318 160,12

Pastabos

Šis asignavimas skirtas Europos istorijos namų veiklai, pvz., specialiam patalpų įrengimui, kolekcijų įsigijimui, parodų organizavimui ir eksploatavimui finansuoti, įskaitant knygų, žurnalų ir kitų su Europos istorijos namų veikla susijusių leidinių įsigijimo išlaidas.

Jis taip pat skirtas sutarčių su kvalifikuotais ekspertais ir mokslinių tyrimų institutais dėl mokslinių tyrimų ir kitos tiriamosios veiklos (praktinių seminarų, apskritojo stalo diskusijų, ekspertų grupių, konferencijų), vykdomos Europos istorijos namams, išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 000 EUR.

3 2 4 8 punktas — Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

14 490 000

14 506 000

13 018 782,11

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti:

garso ir vaizdo sektoriaus veiklos biudžetui (įskaitant institucijos valdomas ir išorės pagalbos paslaugas, pvz., techninės paslaugos radijo ir televizijos stotims, garso ir vaizdo programų teikimas, gamyba, bendra gamybai ir transliavimas, paketų nuoma ir televizijos bei radijo programų perdavimas, kitos priemonės, skirtos plėsti institucijos ryšius su garso ir vaizdo transliavimo įstaigomis),

išlaidoms, susijusioms su plenarinių sesijų ir Parlamento komitetų plenarinių posėdžių tiesiogine transliacija internetu,

atitinkamų archyvų, užtikrinančių žiniasklaidai ir piliečiams nuolatinę prieigą prie informacijos, kūrimo išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 13 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento 2002 m. kovo 12 d. rezoliucija dėl 2003 metų biudžetinės procedūros gairių (OL C 47 E, 2003 2 27, p. 72).

Europos Parlamento 2002 m. gegužės 14 d. rezoliucija dėl Parlamento 2003 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos (OL C 180 E, 2003 7 31, p. 150).

Europos Parlamento 2003 m. gegužės 14 d. rezoliucija dėl Parlamento 2004 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos (OL C 67 E, 2004 3 17, p. 179).

3 2 4 9 punktas — Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

250 000

250 000

103 180,83

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti:

išlaidoms, skirtoms Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų ryšiams gerinti. Jos susijusios su parlamentiniais ryšiais, neįtrauktais į 1 0 ir 3 0 skyrius, informacijos ir dokumentų mainais, pagalba analizuojant šios informacijos valdymą, įskaitant mainus su Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentacijos centru (angl. ECPRD),

išlaidoms, susijusioms su bendradarbiavimo programomis ir minėtų parlamentų valstybės tarnautojų mokymo planais ir apskritai su veikla, skirta jų parlamentiniams gebėjimams stiprinti.

Mokymo planai apima pažintines išvykas į Europos Parlamento darbo vietas Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre; šis asignavimas skirtas šių programų dalyvių visoms išlaidoms ar daliai išlaidų, visų pirma kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių išlaidoms, padengti,

išlaidoms, susijusioms su bendradarbiavimo priemonėmis, įskaitant susijusias su teisėkūros darbu, bei veiksmais, susijusiais su dokumentacija ir informacijos analize, domeno www.ipex.eu saugumo užtikrinimu, įskaitant Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentacijos centro įgyvendinamas priemones.

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimui BUSP ir BSGP parlamentinės kontrolės srityje finansuoti, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 9 ir 10 straipsnių, nuostatomis.

Teisinis pagrindas

Europos parlamentinių asamblėjų pirmininkų (1977 m. birželio mėn.) ir Europos Sąjungos parlamentų (2000 m. rugsėjo mėn., 2001 m. kovo mėn.) konferencijos.

3 2 5 straipsnis — Su informacijos centrais susijusios išlaidos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

900 000

900 000

668 683,35

Pastabos

Šis asignavimas skirtas visoms išlaidoms (biuro reikmenys, telekomunikacijos priemonės, pristatymo, tvarkymo, transporto išlaidos ir kitos smulkios išlaidos), susijusioms su Europos Parlamento informacijos biuru, padengti.

4 antraštinė dalis — Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos

4 0 skyrius — Atskiros kai kurių institucijų ir įstaigų išlaidos

4 0 0 straipsnis — Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

61 000 000

61 000 000

58 950 000,00

Pastabos

Šis asignavimas skirtas padengti frakcijų ir nepriklausomų Parlamento narių:

sekretoriato, administracinėms ir veiklos išlaidoms,

politinės ir informacinės veiklos, vykdomos atsižvelgiant į Sąjungos politinę veiklą, išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 50 000 EUR.

Teisinis pagrindas

2003 m. birželio 30 d. Biuro sprendimas dėl biudžeto 4 0 0 punkto asignavimų panaudojimo taisyklių su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 27 d.

4 0 2 straipsnis — Europos politinių partijų finansavimas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

31 905 000

31 400 000

27 913 879,00

Pastabos

Šis asignavimas skirtas Europos lygmens politinėms partijoms finansuoti.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 4 dalis.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 224 straipsnis.

2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių politines Europos partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių (OL L 297, 2003 11 15, p. 1).

2004 m. kovo 29 d. Europos Parlamento biuro sprendimas, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių įgyvendinimo taisykles (OL C 112, 2011 4 9, p. 1).

4 0 3 straipsnis — Europos politinių fondų finansavimas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

19 000 000

18 700 000

16 060 699,00

Pastabos

Asignavimas skirtas Europos politiniams fondams finansuoti.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 4 dalis.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 224 straipsnis.

2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių politines Europos partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių (OL L 297, 2003 11 15, p. 1).

2004 m. kovo 29 d. Europos Parlamento biuro sprendimas, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių įgyvendinimo taisykles (OL C 112, 2011 4 9, p. 1).

4 2 skyrius — Parlamento narių padėjėjų išlaidos

4 2 2 straipsnis — Parlamento narių padėjėjų išlaidos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

206 890 000

202 140 000

184 233 696,17

Pastabos

Šie asignavimai skirti padengti išlaidoms, susijusioms su darbuotojais ir paslaugų teikėjais, atsakingais už Parlamento narių padėjėjų paslaugų teikimą, taip pat išlaidoms, susijusioms su mokėjimų tarpininkais.

Šis asignavimas taip pat skirtas išlaidoms, kurios tenka Europos Parlamento biudžetui dėl valiutos keitimo skirtumų, padengti remiantis Europos Parlamento narių padėjėjų išlaidų kompensavimo nuostatomis, ir išlaidoms, susijusioms Parlamento padėjėjų paslaugų teikimo valdymu.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 775 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 21 straipsnis.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo priemonės, ypač jų 33–44 straipsniai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir ypač jų 5a straipsnis ir 125–139 straipsniai.

2014 m. balandžio 14 d. Biuro sprendimas dėl kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų VII antraštinės dalies nuostatų įgyvendinimo taisyklių.

4 4 skyrius — Susirinkimai ir kita parlamento narių ir buvusių parlamento narių veikla

4 4 0 straipsnis — Buvusių parlamento narių susirinkimų ir kitos veiklos išlaidos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

210 000

210 000

200 000,00

Pastabos

Šis asignavimas skirtas buvusių Europos Parlamento narių asociacijos susirinkimų ir, prireikus, kitoms su jais susijusioms išlaidoms padengti.

4 4 2 straipsnis — Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

210 000

210 000

200 000,00

Pastabos

Šis asignavimas skirtas Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir, prireikus, kitoms su jais susijusioms išlaidoms padengti.

5 antraštinė dalis — Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos ir nepriklausomų žymių žmonių komiteto išlaidos

5 0 skyrius — Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos ir nepriklausomų žymių žmonių komiteto išlaidos

5 0 0 straipsnis — Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

 

Pastabos

Šis asignavimas skirtas Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos išlaidoms padengti siekiant užtikrinti jos visapusišką ir nepriklausomą veikimą.

Teisinis pagrindas

2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (OL L 317, 2014 11 4, p. 1), ypač jo 6 straipsnio 1 ir 7 dalys ir 41 straipsnis.

5 0 1 straipsnis — Su nepriklausomų žymių žmonių komitetu susijusios išlaidos

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

 

Pastabos

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su nepriklausomų žymių žmonių komiteto sekretoriatu ir finansavimu, padengti.

Teisinis pagrindas

2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (OL L 317, 2014 11 4, p. 1), ypač jo 11 straipsnio 2 dalis.

10 antraštinė dalis — Kitos išlaidos

10 0 skyrius — Laikinieji asignavimai

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

(*)

p.m.

0,—

(*) 216 straipsnyje sukurtas 1 892 000 EUR rezervas.

10 1 skyrius — Rezervas nenumatytoms išlaidoms

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

3 000 000

6 000 000

0,—

Pastabos

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susidarančioms dėl per finansinius metus priimamų biudžeto sprendimų (išlaidos, kurių neįmanoma numatyti), padengti.

10 3 skyrius — Rezervas plėtrai

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

0,—

Pastabos

Šis asignavimas skirtas institucijos pasirengimo plėtrai išlaidoms padengti.

10 4 skyrius — Informacijos ir komunikacijos politikai skirtas rezervas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

0,—

Pastabos

Šis asignavimas skirtas informacijos ir komunikacijos politikai skirtoms išlaidoms padengti.

10 5 skyrius — Laikinieji asignavimai pastatams

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

0,—

Pastabos

Šis asignavimas skirtas institucijos investicijoms į nekilnojamąjį turtą ir įrengimo darbų išlaidoms padengti. Europos Parlamento Biuro prašoma patvirtinti nuoseklią ir atsakingą ilgalaikę nekilnojamojo turto ir pastatų strategiją, kurioje būtų atsižvelgta į konkrečią su didėjančiomis priežiūros išlaidomis, atnaujinimo poreikiu ir apsaugos išlaidomis susijusią problemą, ir būtų užtikrintas Europos Parlamento biudžeto tvarumas.

10 6 skyrius — Rezervas rengiamiems prioritetiniams projektams

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

0,—

Pastabos

Šis asignavimas skirtas rengiamų institucijos prioritetinių projektų išlaidoms padengti.

10 8 skyrius — EMAS rezervas

Duomenys

2017 m. biudžetas

2016 m. asignavimai

Vykdymas 2015 m.

p.m.

p.m.

0,—

Pastabos

Atsižvelgiant į būsimą Europos Parlamento biuro sprendimą dėl EMAS veiksmų plano įgyvendinimo, visų pirma atlikus Europos Parlamento anglies junginių išlakų auditą, šį asignavimą ketinama skirti veiklai pagal atitinkamas išlaidų kategorijas finansuoti.

1.S — DARBUOTOJAI

1.1. S 1 — I skirsnis — Europos Parlamentas

Kategorija ir lygis

2016

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Kita

Frakcijos

Be kategorijos

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

223

2

7

30

AD 13

443

8

2

40

AD 12

242

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

25

AD 9

177

0

6

29

AD 8

433

0

3

37

AD 7

286

0

6

59

AD 6

196

0

8

48

AD 5

219

0

5

63

Iš viso AD

2 648

10

66

436

AST 11

120

10

0

36

AST 10

84

0

20

33

AST 9

491

0

4

44

AST 8

308

0

6

40

AST 7

388

0

2

43

AST 6

309

0

6

72

AST 5

305

0

19

74

AST 4

393

0

3

78

AST 3

231

0

164

78

AST 2

88

0

0

58

AST 1

45

0

0

67

Iš viso AST

2 762

10

76

623

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

100

0

0

0

Iš viso AST/SC

150

0

0

0

Iš viso

5 561

20 (10)

142

1 059

Bendras skaičius

6 762 (11)

Kategorija ir lygis

2017

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Autres

Frakcijos

Be kategorijos

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

54

0

1

5

AD 14

216

2

7

36

AD 13

443

8

2

38

AD 12

297

0

13

60

AD 11

154

0

7

29

AD 10

220

0

7

25

AD 9

157

0

6

32

AD 8

448

0

7

39

AD 7

315

0

2

66

AD 6

181

0

8

45

AD 5

184

0

5

54

Iš viso AD

2 682

10

66

436

AST 11

120

10

0

37

AST 10

84

0

20

35

AST 9

586

0

4

42

AST 8

293

0

6

39

AST 7

333

0

2

47

AST 6

309

0

6

74

AST 5

370

0

19

69

AST 4

358

0

4

89

AST 3

218

0

15

85

AST 2

38

0

0

51

AST 1

45

0

0

55

Iš viso AST

2 761

10

76

623

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

100

0

0

0

Iš viso SC

150

0

0

0

Iš viso

5587

20 (12)

142

1 059

Bendras skaičius

6 788 (13) (14)

Priedas

ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

Biudžeto eilutė

Išlaidų kategorija

Gautos pajamos

Numatytos pajamos

2015

2017

5000

Pajamos, gautos pardavus transporto priemones

-

p.m.

5001

Pajamos, gautos pardavus kitą kilnojamąjį turtą

25 526

5 000

5002

Pajamos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas prekes

55 871

19 000

502

Pajamos už parduotus leidinius, spaudinius ir filmus

-

1 000

5110

Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos

2 807 906

2 760 000

5111

Su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas

16 372

677 000

550

Įplaukos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, įskaitant kitoms institucijoms arba įstaigoms išmokėtų komandiruočių išmokų kompensacijas

5 557 309

793 000

551

Įplaukos iš trečiųjų asmenų už jų prašymu suteiktas paslaugas ar atliktus darbus

729 104

p.m.

570

Įplaukos, gautos iš sugrąžintų nepagrįstai išmokėtų sumų

3 292 213

295 000

571

Konkrečiam tikslui numatytos įplaukos, pvz. fondų pajamos, subsidijos, dovanos ir testamentu paliktas turtas, įskaitant kiekvienai institucijai konkrečiam tikslui numatytas įplaukas

-

p.m.

573

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla

3 476 281

10 000

581

Įplaukos iš gautų draudimo įmokų

179 793

p.m.

6600

Kitos asignuotosios įmokos ir grąžinamosios išmokos

11 848 214

70 000

 

 IŠ VISO

27 988 590

4 630 000

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

11.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

14

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Xabier Benito Ziluaga, Mercedes Bresso, Sven Giegold, Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Michał Marusik, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Susanne Melior, Josep-Maria Terricabras

(1)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

OL L 287, 2013 10 29, p. 15.

(5)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0376.

(6)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0407.

(7)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0172.

(8)

OL 17, 1958 10 6, p. 385.

(9)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0172.

(10)

Į bendrą darbuotojų skaičių neįtrauktas darbo vietų rezervas pareigūnams, perėjusiems į kitas pareigas tarnybos sumetimais.

(11)

Pagal tarpinstitucinį bendradarbiavimo susitarimą, kurį 2014 m. vasario 5 d. pasirašė Europos Parlamentas, Regionų komitetas ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, numatyta iki 80 naujų pareigybių (60 AD ir 20 AST), kurios iš šių komitetų perkeliamos į Europos Parlamentą. Šis veiksmas bus atliktas palaipsniui, t. y. pradedamas 2014 m. rudenį, ir atitinkamų pareigybių įtraukimas į Europos Parlamento etatų planą (jau atliktas 2014 m.) turėtų būti kompensuotas atitinkamo skaičiaus etatų panaikinimu minėtų dviejų komitetų etatų planuose.

(12)

Į darbuotojų skaičių neįtrauktas darbo vietų rezervas pareigūnams, perėjusiems į kitas pareigas tarnybos sumetimais.

(13)

Pagal tarpinstitucinį bendradarbiavimo susitarimą, kurį 2014 m. vasario 5 d. pasirašė Parlamentas, Regionų komitetas ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, numatyta iki 80 naujų pareigybių (60 AD ir 20 AST), kurios iš šių komitetų perkeliamos į Parlamentą. Šis veiksmas bus atliktas palaipsniui, pradedant 2014 m. rudenį, ir atitinkamų pareigybių įtraukimas į Parlamento etatų planą (jau atliktas 2014 m.) turėtų būti kompensuotas atitinkamo skaičiaus etatų panaikinimu minėtų dviejų komitetų etatų planuose.

(14)

Paskelbtas darbuotojų skaičiaus mažinimas 1 proc. (60 etatų) nuo bendros etatų sumos pagal lygį ir kategoriją bus atliktas svarstant EP 2017 m. biudžeto projektą.

Teisinė informacija - Privatumo politika