Procedura : 2016/2019(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0131/2016

Teksty złożone :

A8-0131/2016

Debaty :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Głosowanie :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0132

SPRAWOZDANIE     
PDF 1454kWORD 734k
11.4.2016
PE 577.035v02-00 A8-0131/2016

w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2017

(2016/2019(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Indrek Tarand

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2017

(2016/2019(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 października 2015 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej(6),

–  uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego dla Prezydium dotyczące sporządzenia wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu na rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając wstępny projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Prezydium w dniu 11 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 25 ust. 7 oraz art. 96 ust. 1 Regulaminu Parlamentu,

–  uwzględniając projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Komisję Budżetową zgodnie z art. 96 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 96 i 97 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8–0131/2016),

A.  mając na uwadze, że niniejsza procedura jest drugą procedurą budżetową przeprowadzoną całkowicie w nowej kadencji i dotyczy czwartego roku wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020;

B.  mając na uwadze, że budżet na rok 2017 zgodnie z propozycją zawartą w sprawozdaniu sekretarza generalnego cechowałby się kontynuowaniem i wzmocnieniem polityki Parlamentu zmierzającej do zwiększania wydajności we wszystkich dziedzinach, w których jest to możliwe, bez pogarszania warunków pracy posłów i personelu;

C.   mając na uwadze, że sekretarz generalny zaproponował cztery cele priorytetowe dla budżetu na 2017 r., a mianowicie: bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo, stopniowe zniesienie odstępstwa dla języka irlandzkiego, bieżące działania na rzecz wzmocnienia pozycji posłów w ramach ich mandatu i uatrakcyjnienie Parlamentu dla społeczeństwa i odwiedzających;

D.   mając na uwadze, że w obecnym kontekście politycznym i przy obecnym stanie bezpieczeństwa w związku z atakami terrorystycznymi w Europie procedura budżetowa na 2017 r. powinna skutkować zwiększeniem bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa Parlamentu;

E.   mając na uwadze, że sekretarz generalny zaproponował we wstępnym projekcie preliminarza budżetowego dla Parlamentu na rok 2017 kwotę w wysokości 1 910 073 000 EUR, co oznacza ogólny wzrost o 3,9% w stosunku do budżetu na rok 2016, z czego 1,7% jest uznawane za wydatki zwyczajne, a także mając na uwadze, że kwota ta stanowiłaby 19,26% działu 5 wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020;

F.  mając na uwadze, że w okresie 2017–2022 odstępstwo dotyczące nietłumaczenia wszystkich dokumentów urzędowych na język irlandzki będzie stopniowo znoszone, co oznacza tłumaczenie wszystkich dokumentów urzędowych na irlandzki, w związku z czym w celu sprostania temu nowemu wymogowi językowemu proponuje się uwzględnienie dodatkowych wydatków nadzwyczajnych w wysokości 3,7 mln EUR, co odpowiada 0,2% ogólnego wzrostu wydatków;

G.  mając na uwadze, że w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa wymagane są dodatkowe inwestycje nadzwyczajne na kwotę 47,6 mln EUR, która stanowi 2,6% ogólnego wzrostu wydatków;

H.  mając na uwadze, że stopy inflacji stale spadają od 2011 r.; mając na uwadze, że w latach 2015 i 2016 rzeczywista stopa inflacji w miejscach pracy Parlamentu była niższa niż faktyczna stopa wzrostu jego budżetu;

I.  mając na uwadze, że prawie 60% budżetu to wydatki podlegające indeksacji, odpowiadające – w przeważającej części – wynagrodzeniom posłów i pracowników, które dostosowane są zgodnie z regulaminem pracowniczym, a także zobowiązaniom umownym odpowiadającym indeksacji sektorowej, która zazwyczaj jest wyższa niż standardowa stopa inflacji;

J.   mając na uwadze, że Parlament podkreślił w swojej rezolucji z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2016(7), że budżet na rok 2016 r. powinien być określony w oparciu o realistyczne przesłanki, zgodny z zasadą dyscypliny budżetowej oraz z zasadą należytego zarządzania finansami;

K.   mając na uwadze, że wiarygodność Parlamentu Europejskiego jako organu władzy budżetowej zależy w dużej mierze od jego zdolności do kontroli własnych wydatków;

L.   mając na uwadze, że w dniu 26 października 2015 r. Prezydium przyjęło nowe przepisy dotyczące zarządzania zwrotem kosztów pomocy parlamentarnej, zaostrzając tym samym wymogi w zakresie zwrotu kosztów poniesionych w związku z umowami o pracę z asystentami krajowymi, tj. co najmniej 25% środków na pokrycie kosztów pomocy parlamentarnej zostanie przeznaczone na wydatki związane z zatrudnieniem akredytowanych asystentów parlamentarnych;

Ramy ogólne

1.  podkreśla, że budżet przeznaczony dla Parlamentu w 2017 r. powinien pozostać na poziomie poniżej 20% działu 5; zauważa, że poziom wstępnego projektu preliminarza na 2017 r., przyjętego przez Prezydium w dniu 7 marca 2016 r., wynosi 19,26%, co stanowi wartość niższą niż uzyskana w 2016 r. (19,39%), a także jest przedostatnim pod względem wielkości udziałem wydatków w dziale 5 w minionych ośmiu latach; ponadto zmniejsza swój udział w dziale 5 do 19,17% na 2017 r.;

2.  uważa jednak, biorąc pod uwagę spowolnienie gospodarcze w państwach członkowskich, że prognozowany poziom inflacji na 2017 r. nie powinien być traktowany jako główny wyznacznik zwiększania wydatków zwyczajnych;

3.  potwierdza, że wystąpiono o uwzględnienie wydatków nadzwyczajnych, stanowiących wzrost o 0,2% w stosunku do budżetu na rok 2016, na stopniowe zniesienie tymczasowych środków stanowiących odstępstwo dla języka irlandzkiego, ustanowionych na podstawie rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r.(8), oraz dodatkowych potrzeb związanych z bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem, stanowiących wzrost o 2,6% w stosunku do budżetu na rok 2016;

4.   zauważa, że wystąpiono o zwiększenie o 2,6% środków na potrzeby związane z bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem, co stanowiłoby ponad dwukrotność środków przydzielonych w 2016 r.; wzywa sekretarza generalnego do przedstawienia Komisji Budżetowej w przejrzysty sposób szczegółowych informacji na temat aktualnych i planowanych środków bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa wraz z podziałem kosztów;

5.  zatwierdza poziom wydatków nadzwyczajnych na inwestycje związane z bezpieczeństwem w 2017 r. w następstwie analizy przedłożonej Prezydium w lutym 2016 r., uzupełnionej przeglądem dokonanym w następstwie wydarzeń w dniu 22 marca 2016 r. (47,6 mln EUR), oraz poziom wydatków nadzwyczajnych na stopniowe zniesienie tymczasowych środków stanowiących odstępstwo dla języka irlandzkiego (3,7 mln EUR);

6.  ogranicza wzrost swych wydatków zwyczajnych na 2017 r., pomijając dwie wspomniane pule środków nadzwyczajnych, do 1,4% w stosunku do budżetu na rok 2016;

7.  ustanawia ogólny poziom swego preliminarza na 2017 r. na kwotę 1 900 873 000 EUR, co stanowi całkowity wzrost o 3,4% w stosunku do budżetu na rok 2016;

8.  podkreśla, że Parlament powinien otrzymać wystarczające zasoby na zapewnienie właściwego wykonywania swojej podstawowej funkcji jako organu prawodawczego i władzy budżetowej; podkreśla, że obecnym kontekście gospodarczym zasobami tymi należy gospodarować w sposób zdyscyplinowany, pragmatyczny i efektywny; zauważa, że chociaż wola zagwarantowania odpowiedniego poziomu finansowania Parlamentu jest odpowiednia dla funkcjonowania demokracji europejskiej, to należy silnie zachęcać do wysiłków zmierzających do poszukiwania oszczędności i dążenia do dalszego zwiększania efektywności w wykorzystywaniu pieniędzy publicznych;

9.  podkreśla, że największa część budżetu Parlamentu i jego rocznej indeksacji jest ustalana w oparciu o obowiązki statutowe lub umowne, na które Parlament nie ma wpływu w procedurze budżetowej;

Przejrzystość, dostępność i czytelność

10.  wzywa sekretarza generalnego do zaproponowania takiego sposobu zaprezentowania obywatelom budżetu na stronie internetowej Parlamentu, aby zapewnić odpowiedni poziom szczegółowości oraz aby budżet był czytelny i przyjazny użytkownikowi, dzięki czemu wszyscy obywatele będą mogli lepiej zrozumieć działania Parlamentu, jego priorytety oraz odnośną dynamikę wydatków; uważa, że pierwszym krokiem mogłoby być udostępnienie na stronie internetowej Parlamentu infografiki dostępnej obecnie tylko na stronie intranetowej;

11.  uważa, że w procedurze budżetowej wszelkie istotne informacje należy przedstawiać członkom Prezydium i Komisji Budżetowej na każdym jej etapie, terminowo, w sposób czytelny oraz z zachowaniem niezbędnego poziomu szczegółowości i w sposób odpowiednio uporządkowany, tak aby umożliwić Prezydium, Komisji Budżetowej i grupom politycznym właściwą analizę i podejmowanie decyzji na podstawie pełnego obrazu stanu budżetu i potrzeb budżetowych Parlamentu;

12.  podkreśla, że przy corocznych zmianach budżetu konieczna jest precyzja i przejrzystość; uważa, że choć określone wydatki nadzwyczajne, jak te związane z bezpieczeństwem, znajdują uzasadnienie w budżecie na 2017 r., to coraz większe coroczne wykorzystanie wydatków nadzwyczajnych stanowi problem w kontekście kontroli i stabilności budżetowej; zwraca się o sformułowanie dokładniejszej definicji wydatków nadzwyczajnych; uważa, że w celu zapewnienia rozliczalności i porównywalności danych w budżecie ogólnym należy ocenić, czy wydatki nadzwyczajne powinny być uwzględniane przy wyliczaniu procentowej różnicy między budżetami rok do roku;

13.  ponawia swój apel o średnio- i długoterminowe planowanie budżetu, w tym o precyzyjne rozróżnienie między inwestycjami a wydatkami operacyjnymi związanymi z funkcjonowaniem Parlamentu i jego prawnymi obowiązkami (w tym w odniesieniu do wynajmu i zakupów), zgodnie z rezolucją Parlamentu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2016(9), i w tym względzie domaga się zmiany sposobu prezentacji poprzez jasne rozdzielenie wydatków inwestycyjnych i operacyjnych;

14.  wyraża uznanie dla Prezydium i Dyrekcji Generalnej ds. Innowacji i Wsparcia Technologicznego za nowy układ graficzny osobistych stron posłów na oficjalnej stronie internetowej Parlamentu, zapewniający większą przejrzystość informacji o składzie ich zespołów roboczych i kategoriach członków zespołów (nowa zakładka „Asystenci” z następującymi kategoriami: asystenci, asystenci akredytowani, asystenci akredytowani (grupa), asystenci krajowi, usługodawcy, upoważnieni płatnicy, stażyści); zwraca się do sekretarza generalnego o zapewnienie niezbędnej kontroli wdrażania nowych przepisów dotyczących zwrotu kosztów pomocy parlamentarnej przyjętych przez Prezydium w dniu 26 października 2015 r.;

15.  apeluje, aby co najmniej raz na pięć lat budżet był planowany w oparciu o rzeczywiste potrzeby w poszczególnych pozycjach, a nie na podstawie metody współczynnikowej;

Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo

16.  apeluje o średnio- i długoterminowe planowanie budżetu, w tym o precyzyjne informacje o wydatkach związanych z bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem; ponadto, w świetle ostatnich wydarzeń, zwraca się do Prezydium o zaktualizowanie ogólnej koncepcji bezpieczeństwa i bezzwłoczne jej przedstawienie, najpóźniej do czerwca 2016 r.;

17.  uważa, że wszelkie środki w tej dziedzinie powinny być oparte na jasnej ocenie potrzeb Parlamentu oraz proporcjonalne do ryzyka; zwraca się do sekretarza generalnego i Prezydium o przedstawienie Komisji Budżetowej w odpowiednim terminie przed czytaniem przez Parlament budżetu na 2017 r. ogólnej koncepcji bezpieczeństwa zawierającej ogólną ocenę ryzyka, planowanych środków bezpieczeństwa i opcji alternatywnych, wraz ze szczegółową oceną ich wpływu na budżet na 2017 r. oraz budżety na kolejne lata i z wyraźnym rozróżnieniem inwestycji i stałych wydatków, a także o przedstawienie środków służących wzmocnieniu bezpieczeństwa Parlamentu wewnątrz i na zewnątrz jego budynków oraz wpływu tych środków na budżet na 2017 r.; domaga się informacji na temat skutków finansowych ustaleń dotyczących międzyinstytucjonalnej współpracy administracyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa;

18.  zwraca się do sekretarza generalnego o ocenę, czy w świetle zagrożeń terrorystycznych istnieje potrzeba dokonania przeglądu obowiązujących polis ubezpieczeniowych (posłów i pracowników) oraz – w stosownych przypadkach – o przedstawienie propozycji uzupełnienia ewentualnych braków w tym zakresie;

19.  uważa, że system bezpieczeństwa poza budynkami Parlamentu powinien być nadal zapewniany przez władze belgijskie;

Wzmocnienie pozycji posłów w ramach ich mandatu

20.  odnotowuje bieżące działania na rzecz wzmocnienia pozycji posłów w ramach ich mandatu;

21.  z zadowoleniem przyjmuje rozbudowę portalu cyfrowego dla posłów (e-portal), zwraca się jednak do sekretarza generalnego o to, by w świetle inicjatywy eliminowania papierowej formy dokumentów dokonał dalszych zmian w obecnym systemie wysyłania posłom papierowych pasków wypłaty, z myślą o docelowym zniesieniu tego systemu do końca 2017 r.; jest zdania, że wszyscy posłowie powinni mieć automatycznie dostęp do tej usługi w formie elektronicznej na e-portalu, dzięki czemu osiągnięto by istotne oszczędności zarówno czasu, jak i pieniędzy;

22.  z zadowoleniem przyjmuje coraz wyższą jakość usług doradczych i analiz oferowanych posłom i komisjom; przypomina, że przy tworzeniu Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) w 2013 r. przewidziano śródokresową ocenę skuteczności współpracy EPRS z departamentami tematycznymi; zwraca się w związku z tym do sekretarza generalnego o przystąpienie do takiej oceny i przedstawienie Komisji Budżetowej jej wyników przed końcem 2016 r.; jest zdania, że ocena ta powinna zawierać propozycje działań umożliwiających dopilnowanie, by wsparcie świadczone przez EPRS było jak najlepiej dopasowane do postępów prac odnośnych komisji tematycznych i jednocześnie zaspokajało potrzeby poszczególnych posłów oraz aby nie pokrywało się z działaniami departamentów tematycznych i nie prowadziło do współzawodnictwa pomiędzy poszczególnymi służbami;

23.  jest zdania, że potrzeby posłów w ich okręgach wyborczych należy poddać ocenie, biorąc również pod uwagę różnice pomiędzy okręgami, tak aby zwiększyć możliwości posłów w pracy w okręgach wyborczych; uważa, że mobilna przestrzeń biurowa dla posłów do PE i wsparcie w okręgach wyborczych powinny opierać się na ocenie rzeczywistych potrzeb i wykorzystania oraz nie powinny generować żadnych istotnych ani stałych dodatkowych kosztów dla Parlamentu; nalega na to, by nie oferować żadnego sprzętu, ponieważ dieta z tytułu kosztów ogólnych jest wystarczająco wysoka, aby można było zakupić nowoczesne urządzenia; kwestionuje potrzebę rozwijania prywatnej mobilnej przestrzeni biurowej dla posłów, ponieważ koncepcja ta zdaje się różnić od koncepcji organizacji pracy posłów i ich biur;

24.  zgadza się, że narzędzia informatyczne bardzo pomagają posłom wywiązywać się z obowiązków; powtarza jednak, że konieczne jest, przy uwzględnieniu aspektu cyberbezpieczeństwa i zapewnieniu ochrony danych, umożliwienie zainstalowania otwartego oprogramowania, co umożliwiłoby znaczne oszczędności na opłatach telekomunikacyjnych i poprawiłoby organizację pracy w biurach posłów;

25.  zwraca się o upowszechnienie możliwości cyfrowego podpisywania dokumentów wewnętrznych we wszystkich organach, np. formularzy, oświadczeń pisemnych itp., przy jednoczesnym zapewnieniu wiarygodności i bezpieczeństwa; zwraca się o sprawdzenie możliwości wprowadzenia systemu kodów autoryzacji transakcji w telefonach komórkowych posłów; uważa ponadto, że należy zniechęcać do stosowania faksów i stopniowo je wycofywać;

26.  z zadowoleniem przyjmuje nową reformę dotyczącą dodatkowych pytań wymagających odpowiedzi na piśmie przyjętą w dniu 3 września 2015 r. przez Komisję Spraw Konstytucyjnych na wniosek Komisji Budżetowej po przyjęciu budżetu Parlamentu na rok 2016; zwraca się do sekretarza generalnego o wprowadzenie niezbędnych kontroli stosowania nowej wykładni; zwraca się do Konferencji Przewodniczących o przeprowadzenie oceny tego nowego systemu pytań wymagających odpowiedzi na piśmie pod kątem pytań dodatkowych, aby przeanalizować wygenerowane oszczędności, oraz o poinformowanie Komisji Budżetowej o wynikach tej oceny do sierpnia 2016 r., tj. zanim Parlament przystąpi do czytania budżetu jesienią 2016 r.;

27.  uznaje, że właściwe byłoby utrzymanie wydatków na pomoc parlamentarną w 2017 r. na tym samym poziomie co w 2016 r., z zastrzeżeniem prawnie wiążącej indeksacji stosowanej na podstawie regulaminu pracowniczego;

28.  uważa, że wykaz działalności parlamentarnej posłów na stronie internetowej Parlamentu nie jest obecnie dokładny oraz nie odzwierciedla rzeczywistej działalności i zaangażowania posłów; proponuje odstąpienie od korzystania ze stron rankingowych, przy jednoczesnym udoskonaleniu informacji o działalności poszczególnych posłów, które są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Parlamentu; zwraca się o przeprowadzenie oceny tego, jak prezentowane są w szczególności objaśnienia głosowania i wystąpienia jednominutowe, w tym oceny możliwości prezentowania ich odrębnie od wystąpień na posiedzeniu plenarnym, a także apeluje o ocenę wartości dodanej objaśnień głosowania i możliwych alternatyw; oczekuje, że właściwa grupa robocza Prezydium odpowiedzialna za tę kwestię przedstawi Komisji Budżetowej swój program prac i ustalenia, jak tylko będą one dostępne;

Wydatki posłów

29.  potwierdza swoje stanowisko w sprawie zwrotu kosztów ogólnych, przedstawione w rezolucjach budżetowych z dnia 29 kwietnia 2015 r. i z dnia 28 października 2015 r.; ponawia apel o większą przejrzystość w odniesieniu do zwrotu kosztów ogólnych ponoszonych przez posłów; wzywa Prezydium do podjęcia prac nad zdefiniowaniem precyzyjniejszych przepisów dotyczących odpowiedzialności za wydatki kwalifikujące się do zwrotu z tego tytułu, bez generowania dodatkowych kosztów dla Parlamentu;

Polityka w zakresie nieruchomości

30.  przypomina, że obecnie trwa przegląd średnioterminowej strategii w zakresie nieruchomości, która została przyjęta przez Prezydium w 2010 r.; ubolewa, że Prezydium nie zakończyło jeszcze omawiania średnioterminowej strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości; zwraca się do sekretarza generalnego, aby jak najszybciej i najpóźniej do sierpnia 2016 r. przedstawił Komisji Budżetowej nową średnioterminową strategię w zakresie nieruchomości, zanim jesienią 2016 r. Parlament przystąpi do czytania budżetu;

31.   wzywa Prezydium do przedstawienia długoterminowej strategii dotyczącej nieruchomości Parlamentu; powtarza, że inwestycje długoterminowe, takie jak projekty Parlamentu w zakresie nieruchomości, należy realizować z zachowaniem ostrożności i przejrzystości; domaga się ścisłego zarządzania kosztami, planowania projektów i nadzoru; ponawia apel o przejrzyste podejmowanie decyzji dotyczących polityki w zakresie nieruchomości, na podstawie wcześnie podawanych informacji, z należytym uwzględnieniem art. 203 rozporządzenia finansowego; uważa, że elementem długoterminowej strategii w zakresie nieruchomości powinno być sprawozdanie wyjaśniające powody opóźnienia realizacji i wyższych kosztów Domu Historii Europejskiej;

32.   zwraca się o wierne odzwierciedlenie w budżecie sytuacji dotyczącej nieruchomości Parlamentu; w tym względzie domaga się, aby koszty związane z budynkiem Konrad Adenauer zostały wyraźnie ujęte w ostatecznym budżecie Parlamentu, a także aby w przyszłości inwestycje w nieruchomości były uwzględniane w budżecie w celu uniknięcia konieczności korzystania z przesunięć niewykorzystanych środków niezróżnicowanych;

33.   proponuje zatem ujęcie w budżecie, począwszy od 2018 r., konkretnej pozycji przeznaczonej na inwestycje w budowę nieruchomości – w pozycji tej w 2018 r., jako podstawa finansowania, znalazłyby się środki, które w 2017 r. zostały zaproponowane na wydatki nadzwyczajne;

34.  z uwagi na nadzwyczajne okoliczności w 2017 r., wymagające dokonania znacznych inwestycji w infrastrukturę bezpieczeństwa, proponuje spożytkowanie wszelkich środków, które nie zostaną wykorzystane do końca 2017 r., w celu pokrycia wydatków na budowę budynku ADENAUER; dzięki temu uniknie się płacenia jak największej kwoty odsetek od kredytów bankowych, które trzeba zaciągnąć w celu sfinansowania tej budowy;

35.  wzywa do udostępnienia większej ilości informacji na temat stanu realizacji projektu remontu budynku Paul Henri Spaak (PHS); domaga się podjęcia i przeprowadzenia przez Prezydium analizy dotyczącej remontu; oczekuje, że przy ustalaniu czasu remontu Prezydium uwzględni potrzebę zapewnienia zdrowych i bezpiecznych warunków pracy; wzywa Prezydium do przekazywania Komisji Budżetowej informacji o wszystkich etapach, gdy tylko będą one dostępne; zwraca się w związku z tym do Prezydium o stworzenie podstaw dla przekształcenia budynku PHS w budynek przykładny pod względem nowoczesnych rozwiązań i efektywności energetycznej oraz o niezwłoczne rozpoczęcie modernizacji budynku;

36.  zwraca się do właściwych wiceprzewodniczących o przedstawienie Komisji Budżetowej sprawozdania z postępów realizacji projektu budynku Konrad Adenauer (KAD);

37.  uważa, że reformy strukturalne i organizacyjne mające na celu zwiększenie skuteczności, zrównoważenia środowiskowego i wydajności, powinny być kontynuowane poprzez staranną analizę możliwych synergii i oszczędności; ponownie podkreśla, że można by uzyskać znaczące oszczędności, gdyby zamiast trzech miejsc pracy (Bruksela, Strasburg, Luksemburg) było tylko jedno; podkreśla, że proces ten należy przeprowadzić bez uszczerbku dla wysokiej jakości prac ustawodawczych Parlamentu, jego uprawnień budżetowych i kontrolnych lub jakości warunków pracy posłów, asystentów i pracowników instytucji;

Kwestie dotyczące personelu

38.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję zmniejszenia planu zatrudnienia w 2017 r. o 60 stanowisk zgodnie ze swoim porozumieniem z Radą w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej w dniu 14 listopada 2015 r.;

39.  przypomina, że cel zakładający 5-procentową redukcję zatrudnienia nie dotyczy ogólnej liczby pracowników grup politycznych, na mocy decyzji podjętych w odniesieniu do lat budżetowych: 2014, 2015 i 2016;

40.  popiera postulat utworzenia dodatkowych stanowisk na potrzeby tłumaczenia pisemnego i ustnego na język irlandzki; zgodnie z zaleceniem Komisji postanawia, że te dodatkowe stanowiska nie są objęte celem 5-procentowej redukcji; zwraca się do sekretarza generalnego o skonsultowanie się z posłami irlandzkimi w celu uzgodnienia sposobów ewentualnej racjonalizacji korzystania z języka irlandzkiego, bez naruszania praw zagwarantowanych posłom;

41.  popiera wprowadzenie tłumaczenia na międzynarodowy język migowy wszystkich debat plenarnych, aby były one rzeczywiście dostępne dla wszystkich obywateli europejskich;

42.  z zadowoleniem przyjmuje postępy dokonane w dziedzinie wydajności tłumaczenia pisemnego i ustnego; potwierdza jakość i wartość dodaną usług świadczonych przez tłumaczy ustnych; apeluje o wczesne, trwałe porozumienie między sekretarzem generalnym a przedstawicielami tłumaczy ustnych, uwzględniające wysoką jakość warunków pracy w powiązaniu z efektywnym zarządzaniem w celu uniknięcia nierównowagi w zakresie czasu pracy i ogólnej niepewności wśród tłumaczy ustnych, przy uwzględnieniu praw socjalnych; zwraca się do sekretarza generalnego o wysunięcie dalszych propozycji racjonalizatorskich, np. dotyczących szerszego korzystania z usług tłumaczenia pisemnego i ustnego na żądanie, w szczególności w odniesieniu do działań zespołów międzypartyjnych Parlamentu Europejskiego; uważa, że funkcjonujący od października 2014 r. system profilów językowych, dotyczący poprawek na etapie rozpatrywania w komisjach, jest przykładem możliwych usprawnień i może być dalej rozwijany; wyraża przekonanie, że tłumaczenia ustne i pisemne stanowią podstawę demokracji europejskiej otwartej na wszystkich, w związku z czym wzywa do niepodejmowania żadnych reform, które zaszkodziłyby jak najszerszemu i jak najbardziej włączającemu społecznie dostępowi do działań i dokumentów Parlamentu Europejskiego;

43.  wzywa Prezydium do dokonania oceny oraz, w stosownych przypadkach, przeglądu przepisów regulujących status stażystów, z uwzględnieniem wprowadzenia minimalnego wynagrodzenia i ujednolicenia ofert cenowych usług cateringu dla wszystkich stażystów zarówno w administracji Parlamentu, jak i w biurach poselskich w celu zapewnienia równego traktowania i ochrony praw socjalnych stażystów;

44.  wzywa Prezydium do dokonania przeglądu przepisów regulujących zwrot kosztów podróży służbowej między miejscami pracy Parlamentu, ponoszonych przez akredytowanych asystentów parlamentarnych, w celu dostosowania ich do przepisów dotyczących pozostałych pracowników;

45.  wyraża przekonanie, że należy wdrożyć trzecią procedurę umożliwiającą rozwiązanie umowy między posłem a asystentem za porozumieniem stron;

Usługi kierowców i mobilność

46.  ma zastrzeżenia do propozycji, by zinternalizować usługi kierowców i zastąpić usługodawcę zewnętrznego pracownikami kontraktowymi Parlamentu, co będzie się wiązało z bezpośrednimi kosztami dodatkowymi w wysokości ok. 3,7 mln EUR; uznaje, że dobrze sformułowana umowa zewnętrzna zawarta zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami w dziedzinie zamówień publicznych, w ramach której usługodawca zewnętrzny ma wyraźny obowiązek zagwarantowania na własną odpowiedzialność kontroli bezpieczeństwa i podstawowego sprawdzenia oraz godnych warunków pracy i płacy, winna być rozważona jako alternatywna opcja; mógłby rozważyć internalizację tylko wówczas, gdyby jej koszty nie przekroczyły kosztów obecnego systemu oraz jeśli pozwoli ona zapewnić godne warunki pracy i płacy kierowców, lepszą równowagę płci i korzystanie z bardziej ekologicznych samochodów; zwraca się o przekazywanie Komisji Budżetowej szczegółowych informacji przed podjęciem każdej decyzji;

47.  zwraca się do sekretarza generalnego o przeprowadzenie konsultacji z władzami belgijskimi w celu zapewnienia łatwej dostępności i ogólnie jak najlepszego wykorzystania nowego bezpośredniego połączenia kolejowego między stacją Bruxelles-Luxembourg a lotniskiem Zaventem, w ramach którego akceptowano by identyfikatory posłów zamiast obecnych przepustek;

48.  uważa, że flota samochodowa mogłaby się składać z bardziej oszczędnych pod względem kosztów i zużycia paliwa oraz bezpieczniejszych pojazdów; wzywa sekretarza generalnego do sporządzenia sprawozdania dotyczącego ewentualności całkowitego przejścia do końca dekady na pojazdy o napędzie elektrycznym;

49.  zwraca się do sekretarza generalnego o odbycie rozmów z biurem podróży Parlamentu; zachęca biuro podróży do częstszego porównywania cen; zwraca się do biura podróży, aby aktywnie szukało tańszych biletów przy dokonywaniu rezerwacji oraz aby oferowało ogólnie bardziej konkurencyjne ceny posłom i wszystkim pracownikom, przy zapewnieniu stosownego poziomu wygody i odpowiednich warunków wymiany biletów;

Komunikacja

50.  zwraca się o podanie wyników oceny ex post ogólnej strategii i metodyki kampanii informacyjno-komunikacyjnej z 2014 r. (sprawozdanie z oceny miało zostać sporządzone do końca pierwszego semestru 2015 r.);

51.  wzywa sekretarza generalnego do przedstawienia Komisji Budżetowej sprawozdania w sprawie oceny kampanii wyborczej Parlamentu z 2014 r., a także skuteczności środków komunikacji podjętych przez Parlament i skierowanych do ogółu społeczeństwa;

52.  uznaje rolę biur informacyjnych Parlamentu Europejskiego w poszerzaniu wiedzy o działalności Parlamentu i całej Unii; uważa, że należy rozważyć działania zwiększające efektywność biur informacyjnych Parlamentu Europejskiego; uważa, że biura informacyjne Parlamentu Europejskiego powinny jak najczęściej mieścić się w tych samych budynkach co przedstawicielstwa Komisji i powinny one mieć wspólne zaplecze administracyjne; zwraca się o przeprowadzenie oceny celów, zadań i wyników biur informacyjnych Parlamentu Europejskiego, na podstawie której należy określić priorytety;

53.  zwraca się o dokonanie oceny możliwości bliższej współpracy z ARTE w Strasburgu w celu utworzenia europejskiego węzła medialnego do celów szkoleniowych dla młodych dziennikarzy;

54.  wzywa sekretarza generalnego do przedstawienia sprawozdania dotyczącego przedsiębiorstw i organizacji, które uzyskały dostęp do Parlamentu Europejskiego po to, aby mogły tam prowadzić fora powiązane z ich działalnością; wzywa sekretarza generalnego do utrzymania równowagi między różnymi sektorami i różnymi rodzajami organizacji, którym umożliwiono dostęp do Parlamentu Europejskiego;

Inne kwestie

55.  wzywa sekretarza generalnego do przedstawienia szczegółowego sprawozdania w sprawie wdrażania części administracyjnych umów o współpracy między Parlamentem Europejskim a Komitetem Regionów i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz do opracowania na tej podstawie ewentualnych uzgodnień dotyczących dalszej współpracy administracyjnej w takich obszarach, jak logistyka, infrastruktura czy bezpieczeństwo;

56.  wzywa sekretarza generalnego do wyjaśnienia obecnego zarządzania centrum sportowym Parlamentu i obecnego sposobu korzystania z niego przez personel Parlamentu w tym kontekście; ponadto domaga się wyjaśnienia w sprawie toczącego się postępowania sądowego oraz przedstawionych opcji, tak aby zapewnić skuteczne i oszczędne zarządzanie tym obiektem w przyszłości;

57.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że rzadziej i wydajniej korzysta się ze skrzyń transportowych; zachęca do wspólnego korzystania ze skrzyń transportowych w podróżach do Strasburga;

58.  zwraca się do sekretarza generalnego o postępowanie w pełni zgodnie z duchem i literą nowego rozporządzenia finansowego w odniesieniu do zielonych i skutecznych gospodarczo zamówień publicznych dzięki wzmocnieniu strategii zamówień Parlamentu w tym zakresie;

59.  zachęca do dalszych oszczędności energii, w szczególności związanych z systemami oświetleniowymi i grzewczymi w budynkach, ponieważ dyskusje na temat budżetu na 2016 r. pokazały, że istnieje pole do poprawy;

60.  zachęca do większego propagowania zdrowej i ekologicznej żywności; w związku z tym wzywa Prezydium do oceny możliwości zapewnienia zdrowej żywności nie tylko pod względem zróżnicowania usług, ale również i przede wszystkim pod względem zapewnienia świeżych owoców i warzyw w bardziej przystępnych cenach;

o

o  o

61.  przyjmuje preliminarz na rok budżetowy 2017;

62.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i preliminarza budżetowego Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK: PROJEKT PRELIMINARZA

 

PROJEKT PRELIMINARZA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO NA ROK BUDŻETOWY 2017

 

W FORMIE USTANOWIONEJ PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETOWĄ NA POSIEDZENIU W DNIU

 

11 KWIETNIA 2016 R.

 

PROJEKT PRELIMINARZA

2017

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków

Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2017

Dział

Kwota:

 

 

Wydatki

1.900.873.000

Środki własne

157.861.070

Należny wkład

1.743.011.930

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja

Dział

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

 

 

 

 

 

4

DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI I INNYCH ORGANÓW UNII

 

 

 

4 0

RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA

 

 

 

4 0 0

Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury

73.410.920

73.484.272

69.454.180

4 0 3

Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

p.m.

p.m.

13.613

4 0 4

Wpływy ze składki specjalnej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

10.907.330

10.797.731

9.959.483

 

 

84.318.250

84.282.003

79.427.275

Rozdział 4 0 — Ogółem

4 1

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

 

 

 

4 1 0

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

64.131.820

59.667.459

58.498.210

4 1 1

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

9.200.000

9.100.000

9.241.578

4 1 2

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych

10.000

10.000

57.702

 

 

73.341.820

68.777.459

67.797.490

Rozdział 4 1 — Ogółem

4 2

INNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

 

 

 

4 2 1

Składki posłów do Parlamentu Europejskiego na ubezpieczenia emerytalne

p.m.

p.m.

0

 

Rozdział 4 2 — Ogółem

0

0

0

 

Tytuł 4 — Ogółem

157.660.070

153.059.462

147.224.765

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

 

 

 

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTARCZENIE TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

5 0 0

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów)

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Wpływy ze sprzedaży pojazdów — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

25.526

5 0 0 2

Wpływy z tytułu dostawy towarów na rzecz innych instytucji lub organów — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

55.871

5 0 1

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0

 

Rozdział 5 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

81.397

5 1

WPŁYWY Z NAJMU

 

 

 

5 1 1

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem

p.m.

p.m.

 

5 1 1 0

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

2.807.906

5 1 1 1

Zwrot opłat związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

16.372

 

Rozdział 5 1 — Ogółem

p.m.

p.m.

2.824.279

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

 

 

 

5 2 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

200.000

410.000

216.417

 

Rozdział 5 2 — Ogółem

200.000

410.000

216.417

5 5

DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I WYKONYWANIA PRAC

 

 

 

5 5 0

Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

5.557.309

5 5 1

Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

729.104

 

Rozdział 5 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

6.286.413

5 7

INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

 

 

 

5 7 0

Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

3.292.213

5 7 1

Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Zwrot wydatków socjalnych poniesionych na rzecz innej instytucji

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

3.476.281

 

Rozdział 5 7 — Ogółem

p.m.

p.m.

6.768.495

5 8

RÓŻNE ODSZKODOWANIA

 

 

 

5 8 1

Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

179.793

 

Rozdział 5 8 — Ogółem

p.m.

 

 

 

Tytuł 5 — Ogółem

200.000

410.000

16.356.793

6

SKŁADKI I ZWROTY W RAMACH POROZUMIEŃ I PROGRAMÓW UNIJNYCH

 

 

 

6 6

INNE SKŁADKI I ZWROTY

 

 

 

6 6 0

Inne składki i zwroty

p.m.

p.m.

p.m.

6 6 0 0

Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel — Dochody przeznaczone na określony cel

p.m.

p.m.

11.848.214

6 6 0 1

Inne składki i zwroty nieprzeznaczone na określone cele

p.m.

p.m.

0

 

Rozdział 6 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

11.848.214

 

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

11.848.214

9

RÓŻNE DOCHODY

 

 

 

9 0

RÓŻNE DOCHODY

 

 

 

9 0 0

Różne dochody

1.000

1.000

937.952

 

Rozdział 9 0 — Ogółem

1.000

1.000

937.952

 

Tytuł 9 — Ogółem

1.000

1.000

937.952

 

ŁĄCZNIE

157.861.070

153.470.462

176.367.724

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Ogólne zestawienie środków (lata 2017 i 2016) i wynik (2015)

Tytuł Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

 

 

 

 

 

1

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

209.825.500

213.281.500

213.915.852

1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

642.573.000

627.305.500

597.484.150

1 4

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

135.764.500

125.501.000

116.618.310

1 6

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

17.539.500

17.772.500

17.535.481

 

Tytuł 1 — Ogółem

1.005.702.500

983.860.500

945.553.793

 

 

 

 

 

2

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

256.137.000

211.173.440

265.369.143

2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY

168.142.500

166.845.910

136.912.387

 

Rezerwy (10 0)

1.892.000

 

 

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

5.719.000

5.992.750

4.458.475

 

Tytuł 2 — Ogółem

431.890.500

384.012.100

406.740.005

 

 

 

 

 

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ JEJ ZADAŃ ZWYCZAJOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

POSIEDZENIA I NARADY

32.827.000

35.423.000

31.170.192

3 2

DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA,PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

108.238.000

115.433.000

107.799.775

 

Tytuł 3 — Ogółem

141.065.000

150.856.000

138.969.967

 

 

 

 

 

4

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

WYDATKI SZCZEGÓLNE NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW

111.905.000

111.100.000

102.924.578

4 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓW

206.890.000

202.140.000

184.233.696

4 4

POSIEDZENIA I NNA DZIAŁALNOŚĆ POSŁÓW ORAZ BYŁYCH POSŁÓW

420.000

420.000

400.000

 

Tytuł 4 — Ogółem

320.215.000

313.660.000

287.558.274

 

 

 

 

 

5

Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistości

 

 

 

5 0

Wydatki Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości

p.m.

p.m.

0

 

Wydatki operacyjne Urzędu

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Wydatki operacyjne Urzędu

p.m.

p.m.

0

5 0 1

Rezerwa na EMAS

p.m.

p.m.

0

5 0 1 0

Rezerwa na EMAS

p.m.

p.m.

0

 

Tytuł 5 — Ogółem

0

0

0

 

 

 

 

 

10

INNE WYDATKI

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

ŚRODKI REZERWOWE

p.m.

p.m.

0

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

3.000.000

6.000.000

0

10 3

REZERWA NA ROZSZERZENIE

p.m.

p.m.

0

10 4

REZERWA NA POLITYKĘ INFORMACYJNĄ I POLITYKĘ KOMUNIKACJI

p.m.

p.m.

0

10 5

ŚRODKI REZERWOWE NA BUDYNKI

p.m.

p.m.

0

10 6

REZERWA NA PRIORYTETOWE PROJEKTY W FAZIE ROZWOJU

p.m.

p.m.

0

10 8

Rezerwa na EMAS

p.m.

p.m.

0

 

Tytuł 10 — Ogółem

3.000.000

6.000.000

0

 

ŁĄCZNIE

1.900.873.000

1.838.388.600

1.778.822.039

Dochody — Środki własne

Tytuł 4 — Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów Unii

Rozdział 4 0 — Różne podatki i potrącenia

Artykuł 4 0 0 — Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

73 410 920

73 484 272

69 454 180,00

Podstawa prawna

Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12.

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 8).

Artykuł 4 0 3 — Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

13 613,00

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 66a w wersji obowiązującej do dnia 15 grudnia 2003 r.

Artykuł 4 0 4 — Wpływy ze składki specjalnej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

10 907 330

10 797 731

9 959 483,00

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 66a.

Rozdział 4 1 — Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Artykuł 4 1 0 — Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

64 131 820

59 667 459

58 498 210,00

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 83 ust. 2.

Artykuł 4 1 1 — Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

9 200 000

9 100 000

9 241 578,00

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 4, art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 48 załącznika VIII.

Artykuł 4 1 2 — Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

10 000

10 000

57 702,00

Rozdział 4 2 — Inne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Artykuł 4 2 1 — Składki posłów do Parlamentu Europejskiego na ubezpieczenia emerytalne

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

 

Podstawa prawna

Przepisy dotyczące zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich załącznik III.

Tytuł 5 — Dochody z działalności administracyjnej instytucji

Rozdział 5 0 — Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów) i nieruchomości

Artykuł 5 0 0 — Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów)

Pozycja 5 0 0 0 — Wpływy ze sprzedaży pojazdów - Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

 

Uwagi

W niniejszej pozycji przewidziane są dochody ze sprzedaży lub wymiany pojazdów będących własnością instytucji.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Pozycja 5 0 0 1 — Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

25 526,00

Uwagi

W niniejszej pozycji przewidziane są dochody ze sprzedaży lub wymiany majątku ruchomego innego niż pojazdy, będącego własnością instytucji.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Pozycja 5 0 0 2 — Wpływy z tytułu dostawy towarów na rzecz innych instytucji lub organów — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

55 871,00

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów i wydatków związanych z udostępnieniem lub wynajmem oraz dostawą usług w ramach niniejszej pozycji zamieszczone są w załączniku do niniejszego budżetu.

Artykuł 5 0 1 — Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

 

Uwagi

W niniejszym artykule przewidziane są dochody ze sprzedaży nieruchomości będących własnością instytucji.

Artykuł 5 0 2 — Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

 

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Niniejszy artykuł obejmuje również wpływy ze sprzedaży tych produktów zapisanych na nośnikach elektronicznych.

Rozdział 5 1 — Wpływy z najmu

Artykuł 5 1 1 — Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem

Pozycja 5 1 1 0 — Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

2 807 906,00

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów i wydatków związanych z udostępnieniem lub wynajmem oraz dostawą usług w ramach niniejszej pozycji zamieszczone są w załączniku do niniejszego budżetu.

Pozycja 5 1 1 1 — Zwrot opłat związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

16 372,00

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Rozdział 5 2 — Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek

Artykuł 5 2 0 — Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

200 000

410 000

216 417,00

Uwagi

W niniejszym artykule przewidziane są dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji.

Rozdział 5 5 — Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac

Artykuł 5 5 0 — Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

5 557 309,00

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Artykuł 5 5 1 — Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

729 104,00

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Rozdział 5 7 — Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji

Artykuł 5 7 0 — Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

3 292 213,00

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Artykuł 5 7 1 — Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

0,00

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 2 litera d) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Artykuł 5 7 2 — Zwrot wydatków socjalnych poniesionych na rzecz innej instytucji

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

0,00

Uwagi

W niniejszym artykule przewidziane są dochody związane ze zwrotem wydatków socjalnych poniesionych na rzecz innej instytucji.

Artykuł 5 7 3 — Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

3 476 281,00

Rozdział 5 8 — Różne odszkodowania

Artykuł 5 8 1 — Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

179 793,00

Uwagi

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Niniejszy artykuł obejmuje również zwrot wynagrodzeń urzędników, którzy ulegli wypadkom, dokonany przez firmy ubezpieczeniowe.

Tytuł 6 — Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych

Rozdział 6 6 — Inne składki i zwroty

Artykuł 6 6 0 — Inne składki i zwroty

Pozycja 6 6 0 0 — Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

11 848 214,00

Uwagi

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego niniejsza pozycja obejmuje ewentualne dochody nieprzypisane do określonego celu w ramach innych pozycji tytułu 6 i stanowiące podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów.

Pozycja 6 6 0 1 — Inne składki i zwroty nieprzeznaczone na określone cele

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

 

Tytuł 9 — Różne dochody

Rozdział 9 0 — Różne dochody

Artykuł 9 0 0 — Różne dochody

Dane liczbowe

Budżet 2017

Budżet 2016

Wynik 2015

1 000

1 000

937 952,00

Uwagi

W artykule tym przewidziane są dochody różne.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków i dochodów związanych z udostępnieniem lub wynajmem oraz dostawą usług w ramach niniejszego artykułu zamieszczone są w załączniku do niniejszego budżetu.

Wydatki — Wydatki

Tytuł 1 — Osoby pracujące dla instytucji

Rozdział 1 0 — Członkowie instytucji

Artykuł 1 0 0 — Wynagrodzenia i dodatki

Pozycja 1 0 0 0 — Wynagrodzenia

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

75 020 000

72 520 000

71 860 133,95

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotów kosztów przewidzianych w statucie posła.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5 000 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 9 i 10.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 1 i 2.

Pozycja 1 0 0 4 — Zwykłe koszty podróży

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

69 200 000

73 340 000

71 418 750,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży i pobytu związanych z podróżami pomiędzy miejscami pracy i innymi podróżami służbowymi.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 25 000 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 10–21 i 24.

Pozycja 1 0 0 5 — Inne koszty podróży

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

6 000 000

7 050 000

5 550 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu dodatkowych kosztów podróży i kosztów podróży odbytych w państwie, w którym posłowie zostali wybrani.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 1 000 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 22 i 23.

Pozycja 1 0 0 6 — Zwrot kosztów ogólnych

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

39 886 000

39 715 000

38 754 450,55

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności parlamentarnej posłów zgodnie z przepisami wykonawczymi do statutu posła do Parlamentu Europejskiego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 75 000 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności art. 25–28.

Pozycja 1 0 0 7 — Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

181 500

181 500

175 257,06

Uwagi

Środki te przeznaczone są na ryczałt z tytułu pobytu służbowego i kosztów reprezentacyjnych związanych z pełnieniem funkcji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 20.

Decyzja Prezydium z dnia 17 czerwca 2009 r.

Artykuł 1 0 1 — Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

Pozycja 1 0 1 0 — Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

3 097 000

3 058 000

2 191 208,67

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, zwrotu kosztów opieki medycznej i ryzyka kradzieży lub utraty rzeczy osobistych posłów.

Środki te są także przeznaczone na zapewnienie ubezpieczenia i pomocy dla posłów, którzy potrzebują repatriacji w czasie podróży służbowych, w przypadku poważnej choroby, wypadku lub niespodziewanej sytuacji uniemożliwiającej im kontynuowanie podróży. Pomoc ta obejmuje organizację repatriacji posła i pokrycie wszelkich związanych z nią kosztów.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 60 000 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 18 i 19.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 3–9 i 29.

Wspólne przepisy dotyczące ubezpieczenia urzędników Unii Europejskiej od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych.

Wspólne przepisy dotyczące ubezpieczenia na wypadek choroby urzędników Wspólnot Europejskich.

Decyzja Komisji ustalająca ogólne przepisy wykonawcze dotyczące zwrotu kosztów opieki medycznej.

Pozycja 1 0 1 2 — Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

775 000

798 000

653 406,83

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie pewnych wydatków niezbędnych do zapewnienia wsparcia poważnie niepełnosprawnym posłom.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5 000 EUR.

Podstawa prawna

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 30.

Artykuł 1 0 2 — Odprawy przejściowe

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

930 000

1 770 000

9 544 350,06

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odpraw przejściowych wypłacanych wraz z wygaśnięciem mandatu poselskiego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5 000 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 13.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 45–48 i 77.

Artykuł 1 0 3 — Świadczenia emerytalne i rentowe

Pozycja 1 0 3 0 — Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

11 450 000

11 450 000

10 675 653,64

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wypłat emerytur z tytułu wysługi lat po wygaśnięciu mandatu poselskiego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 150 000 EUR.

Podstawa prawna

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 75, oraz załącznik III do Przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego („przepisy ZKDP”).

Pozycja 1 0 3 1 — Renty inwalidzkie (ZKDP)

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

303 000

291 000

281 721,32

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wypłat rent inwalidzkich posłom, którzy stali się inwalidami w trakcie pełnienia mandatu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5 000 EUR.

Podstawa prawna

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 75, oraz załącznik II do Przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego („przepisy ZKDP”).

Pozycja 1 0 3 2 — Renty rodzinne (ZKDP)

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

2 313 000

2 458 000

2 207 741,36

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wypłacania renty rodzinnej lub sierocej w wyniku zgonu posła lub byłego posła.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 15 000 EUR.

Podstawa prawna

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 75, oraz załącznik I do Przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego („przepisy ZKDP”).

Pozycja 1 0 3 3 — Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

3 178,74

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie instytucjonalnej części składki na uzupełniające dobrowolne ubezpieczenia emerytalne posłów.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 500 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 27.

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 76, oraz załącznik VII do Przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego („przepisy ZKDP”).

Artykuł 1 0 5 — Kursy językowe i komputerowe

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

670 000

650 000

600 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych oraz kursów komputerowych dla posłów.

Podstawa prawna

Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 44.

Decyzja Prezydium z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie kursów językowych i komputerowych dla posłów.

Artykuł 1 0 9 — Środki rezerwowe

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie ewentualnych zmian wysokości świadczeń dla posłów.

Mają one charakter rezerw i mogą być wykorzystane jedynie po uprzednim przyporządkowaniu ich do odpowiednich linii budżetowych zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego.

Rozdział 1 2 — Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

Artykuł 1 2 0 — Wynagrodzenia i inne świadczenia

Pozycja 1 2 0 0 — Wynagrodzenia i zwroty kosztów

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

638 333 000

623 007 500

594 444 744,13

Uwagi

Środki te przeznaczone są przede wszystkim, w odniesieniu do urzędników i pracowników tymczasowych zajmujących stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia, na pokrycie następujących kosztów:

wynagrodzeń, zwrotów kosztów i dodatków do wynagrodzeń,

ubezpieczeń chorobowych, wypadkowych i od chorób zawodowych oraz innych opłat z zakresu zabezpieczenia socjalnego,

ryczałtów z tytułu godzin nadliczbowych,

innych dodatków i zwrotów różnych kosztów,

kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia przysługujących urzędnikom i pracownikom tymczasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu,

kosztów związanych z zastosowaniem wskaźnika korygującego do wynagrodzenia i części poborów przekazywanych do kraju innego niż kraj zatrudnienia,

ubezpieczenia od bezrobocia dla personelu tymczasowego oraz dokonywanych przez instytucję wpłat na ustanowienie lub utrzymanie dla tego personelu praw emerytalnych w jego kraju pochodzenia.

Środki te mają jednocześnie pokryć składki na ubezpieczenie od wypadków związanych z uprawianiem sportów dla użytkowników centrum sportowego Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasburgu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 300 000 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Pozycja 1 2 0 2 — Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

135 000

248 000

66 500,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, na warunkach przewidzianych w wyżej wymienionych przepisach.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Pozycja 1 2 0 4 — Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

2 950 000

2 950 000

2 560 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

kosztów podróży urzędników i pracowników czasowych (wraz z rodzinami) przy obejmowaniu i opuszczaniu stanowiska lub przy zmianie miejsca pracy wynikającej ze służbowego przeniesienia,

dodatków z tytułu zagospodarowania, ponownego zagospodarowania i przeniesienia, należnych urzędnikom i pracownikom tymczasowym zmuszonym do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, zmianie miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczaniu stanowiska i związanej z tym zmianie miejsca zamieszkania,

diet dla urzędników i pracowników tymczasowych, którzy udokumentują konieczność zmiany przez nich miejsca zamieszkania w związku z objęciem stanowiska lub zmianą miejsca pracy,

odprawy w przypadku zakończenia stosunku pracy urzędników w okresie próbnym, których wyniki pracy są bezspornie niedostateczne,

odprawy w przypadku wypowiedzenia przez instytucję umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym,

wypłaty różnicy pomiędzy składkami odprowadzanymi przez pracowników kontraktowych na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w państwie członkowskim a składkami należnymi w ramach systemu ubezpieczeń społecznych Unii w przypadku zmiany rodzaju umowy o pracę.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Artykuł 1 2 2 — Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

Pozycja 1 2 2 0 — Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1 155 000

1 100 000

412 905,67

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie świadczeń:

dla urzędników w tymczasowym stanie spoczynku w związku z procesem redukcji stanowisk w instytucji,

dla urzędników odesłanych na urlop w celach organizacyjnych związanych z nabyciem nowych umiejętności w instytucjach,

dla urzędników i pracowników tymczasowych wyższego szczebla zatrudnionych w grupach politycznych i posiadających grupę zaszeregowania AD 16 i AD 15 odwołanych w interesie służby.

Środki te są także przeznaczone na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenie chorobowe osób otrzymujących świadczenia oraz kosztów związanych z zastosowaniem do powyższych świadczeń współczynnika korygującego (z wyjątkiem osób, do których stosuje się art 42c i które nie mają prawa do współczynnika korygującego).

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 41, 42c i 50 oraz załącznik IV do niego, jak również art. 48a warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Pozycja 1 2 2 2 — Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

świadczeń wypłacanych na podstawie regulaminu pracowniczego lub rozporządzenia Rady (WE, Euratom, EWWiS) nr 2689/95 i (WE, Euratom) nr 1748/2002,

składek pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z tych świadczeń,

kosztów wynikających z zastosowania wskaźnika korygującego do poszczególnych świadczeń.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 64 i 72.

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom, EWWiS) nr 2689/95 z dnia 17 listopada 1995 r. ustanawiające, w związku z przystąpieniem Austrii, Finlandii i Szwecji, specjalne środki dotyczące zakończenia służby pracowników czasowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 280 z 23.11.1995, s. 4).

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1748/2002 z dnia 30 września 2002 r. wprowadzające, w związku z modernizacją instytucji, specjalne środki mające na celu zakończenie służby urzędników Wspólnot Europejskich mianowanych na stanowisko w Parlamencie Europejskim oraz pracowników czasowych zatrudnionych w grupach politycznych Parlamentu Europejskiego (Dz.U. L 264 z 2.10.2002, s. 9).

Rozdział 1 4 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

Artykuł 1 4 0 — Inni pracownicy i personel zewnętrzny

Pozycja 1 4 0 0 — Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

43 915 000

41 867 289

38 317 487,57

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie następujących wydatków, z wyjątkiem wydatków dotyczących innych pracowników zatrudnionych w Dyrekcji Generalnej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i pełniących funkcje związane z ochroną osób i mienia, bezpieczeństwem informacji oraz oceną ryzyka, a także wydatków dotyczących innych pracowników pełniących funkcje kierowców w Sekretariacie Generalnym lub zajmujących się koordynacją pracy kierowców:

wynagrodzeń, w tym dodatków i innych świadczeń, innych pracowników, w tym pracowników kontraktowych oraz specjalnych doradców (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składek pracodawcy na różne systemy ubezpieczeń społecznych, głównie na system wspólnotowy, oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników,

zatrudnienia personelu tymczasowego,

faktur wystawionych przez PMO, odnoszących się do zatrudniania pracowników do rozpatrywania dokumentacji administracyjnej pracowników Parlamentu Europejskiego (zwłaszcza w przypadku zasiłków dla bezrobotnych, uprawnień emerytalnych itp.).

Część tych środków ma zostać wykorzystana na zatrudnienie niepełnosprawnych pracowników kontraktowych zgodnie z decyzją Prezydium z dni 7 i 9 lipca 2008 r.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 3 000 000 EUR.

Podstawa prawna

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (tytuł IV, tytuł V i tytuł VI).

Ogólne przepisy wykonawcze dotyczące konkursów i procedur naboru, zatrudniania i zaszeregowania urzędników i innych pracowników Parlamentu Europejskiego (decyzja sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 17 października 2014 r.).

Pozycja 1 4 0 1 — Inni pracownicy — Bezpieczeństwo

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

24 962 000

22 433 711

17 222 235,00

Uwagi

Nowa pozycja

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie następujących wydatków dotyczących innych pracowników zatrudnionych w Dyrekcji Generalnej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i pełniących funkcje związane z ochroną osób i mienia, bezpieczeństwem informacji oraz oceną ryzyka:

wynagrodzeń pracowników kontraktowych i pomocniczych pracowników kontraktowych, w tym dodatków i innych świadczeń, oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników,

zatrudnienia personelu tymczasowego,

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Podstawa prawna

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (tytuł IV).

Ogólne przepisy wykonawcze dotyczące konkursów i procedur naboru, zatrudniania i zaszeregowania urzędników i innych pracowników Parlamentu Europejskiego (decyzja sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 17 października 2014 r.).

Pozycja 1 4 0 2 — Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

7 938 000

 

 

Uwagi

Nowa pozycja

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie następujących wydatków dotyczących innych pracowników pełniących funkcje kierowców w Sekretariacie Generalnym lub zajmujących się koordynacją pracy kierowców:

wynagrodzeń pracowników kontraktowych i pomocniczych pracowników kontraktowych, w tym dodatków i innych świadczeń, oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników,

zatrudnienia personelu tymczasowego,

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Podstawa prawna

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (tytuł IV).

Ogólne przepisy wykonawcze dotyczące konkursów i procedur naboru, zatrudniania i zaszeregowania urzędników i innych pracowników Parlamentu Europejskiego (decyzja sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 17 października 2014 r.).

Pozycja 1 4 0 4 — Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

6 806 500

7 185 000

6 379 886,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

kosztów związanych z selekcją, rekrutacją i przyjmowaniem stażystów,

wynagrodzeń dla absolwentów odbywających staż (stypendia), w tym, z jednej strony, ewentualnych dodatków na gospodarstwo domowe, oraz, z drugiej strony, kosztów dodatku wypłacanego z tytułu niepełnosprawności (do 50% wysokości stypendium),

dodatków wypłacanych stażystom odbywającym szkolenia,

kosztów podróży stażystów,

kosztów ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków dla stażystów,

kosztów związanych z oddelegowaniem do dyspozycji Parlamentu Europejskiego personelu sektora publicznego państw członkowskich lub innych państw wskazanych w przepisach,

kosztów związanych z oddelegowaniem ekspertów krajowych do Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza ich świadczeń i kosztów podróży,

kosztów ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków dla oddelegowanych ekspertów krajowych,

świadczeń związanych z wizytami naukowymi,

kosztów organizacji programów kształcenia tłumaczy konferencyjnych i tłumaczy pisemnych, zwłaszcza we współpracy ze szkołami tłumaczy ustnych i uniwersytetami proponującymi kształcenie w zakresie tłumaczeń pisemnych, jak również stypendiów na kształcenie i doskonalenie zawodowe tłumaczy ustnych i pisemnych, zakup pomocy dydaktycznych i związanych z tym kosztów,

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Podstawa prawna

Zasady regulujące oddelegowanie urzędników Parlamentu Europejskiego i pracowników tymczasowych grup politycznych do administracji krajowych, organizmów im podobnych i organizacji międzynarodowych (decyzja Prezydium z dnia 7 marca 2005 r.).

Zasady regulujące oddelegowania ekspertów krajowych do Parlamentu Europejskiego (decyzja Prezydium z dnia 4 maja 2009 r.).

Przepisy wewnętrzne dotyczące staży i wizyt naukowych w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego (decyzja sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 1 lutego 2013 r.).

Pozycja 1 4 0 5 — Wydatki na tłumaczenie ustne

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

45 785 000

45 125 000

46 423 856,43

Uwagi

Nowa pozycja, dawniej pozycja 1 4 0 2

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących wydatków:

wynagrodzeń i powiązanych świadczeń, składek na ubezpieczenie, kosztów podróży i innych wydatków kontraktowych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Parlament Europejski na posiedzenia zwołane przez Parlament Europejski na potrzeby własne lub innych instytucji lub organów w sytuacji, gdy niezbędne usługi nie mogą zostać zapewnione przez tłumaczy ustnych Parlamentu Europejskiego (urzędników lub pracowników tymczasowych),

kosztów związanych z pracownikami obsługi, technikami i administratorami konferencji w przypadku wspomnianych wyżej posiedzeń, w sytuacji, gdy usługi te nie mogą zostać zapewnione przez urzędników, pracowników tymczasowych lub innych pracowników Parlamentu Europejskiego,

kosztów związanych z usługami świadczonymi na rzecz Parlamentu Europejskiego przez tłumaczy konferencyjnych będących pracownikami instytucji regionalnych, krajowych i międzynarodowych,

kosztów dotyczących działań związanych z tłumaczeniem konferencyjnym, w szczególności z przygotowywaniem posiedzeń oraz kształceniem i wyborem tłumaczy ustnych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 4 830 000 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Układ ustanawiający warunki pracy i system wynagrodzeń czasowych tłumaczy konferencyjnych (i przepisy wykonawcze do niego), sporządzony dnia 28 lipca 1999 r., w wersji z adnotacjami z dnia 13 października 2004 r. oraz zmieniony w dniu 31 lipca 2008 r.

Pozycja 1 4 0 6 — Obserwatorzy

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z obserwatorami zgodnie z art. 13 Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 1 4 2 – Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

8 196 000

8 890 000

8 274 845,04

Uwagi

Środki te przeznaczone są na tłumaczenia, maszynopisanie, kodowanie oraz pomoc techniczną zlecane usługodawcom zewnętrznym.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 135 000 EUR.

Rozdział 1 6 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

Artykuł 1 6 1 — Wydatki związane z zarządzaniem personelem

Pozycja 1 6 1 0 — Wydatki na rekrutację personelu

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

214 000

254 000

215 980,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

wydatków związanych z organizacją konkursów przewidzianych w art. 3 decyzji 2002/621/WE, a także na pokrycie kosztów podróży i pobytu kandydatów podczas rozmów kwalifikacyjnych oraz wstępnych badań lekarskich,

kosztów związanych z organizacją naboru pracowników.

W przypadkach należycie uzasadnionych wymogami funkcjonalnymi i po konsultacji z Europejskim Urzędem Doboru Kadr część z tych środków może być wykorzystana do zorganizowania przez daną instytucję własnego konkursu.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 27–31 i art. 33 oraz załącznik III.

Decyzja 2002/620/WE Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. ustanawiająca Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 197 z 26.7.2002, s. 53) i decyzja 2002/621/WE sekretarzy generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, sekretarzy generalnych Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 197 z 26.7.2002, s. 56).

Artykuł 1 6 1 2 — Doskonalenie zawodowe

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

5 515 000

6 200 000

4 950 971,49

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z rozwijaniem umiejętności pracowników oraz wydajnością i skutecznością instytucji, przykładowo poprzez kursy językowe w zakresie roboczych języków urzędowych.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24a.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Artykuł 1 6 3 — Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

Pozycja 1 6 3 0 — Świadczenia socjalne

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

768 000

784 000

485 584,20

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

wydatków na następujące kategorie osób niepełnosprawnych, w ramach międzyinstytucjonalnej polityki pomocy osobom niepełnosprawnym:

urzędnicy oraz pracownicy tymczasowi czynnie zatrudnieni,

małżonkowie urzędników i pracowników tymczasowych czynnie zatrudnionych,

dzieci na utrzymaniu w rozumieniu Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej,

w granicach kwoty uwzględnionej w budżecie, po wykorzystaniu uprawnień przysługujących w kraju zamieszkania lub pochodzenia, zwrot wydatków o charakterze pozamedycznym, które zostały uznane za niezbędne, wynikających z niepełnosprawności i odpowiednio udokumentowanych, które nie są zwracane przez powszechny system ubezpieczeń chorobowych,

pomocy urzędnikom i innym pracownikom, których sytuacja jest szczególnie trudna,

dofinansowania na rzecz Komitetu Pracowniczego oraz drobnych wydatków służb socjalnych. dopłaty lub pokrywanie kosztów przez Komitet Pracowniczy uczestnikom działań o charakterze społecznym będą skierowane na działania w dziedzinie finansowania mające wymiar społeczny, kulturowy lub językowy, jednak nie będą oferowane dotacje dla poszczególnych pracowników lub gospodarstw domowych,

innych działań o charakterze socjalnym podejmowanych na szczeblu instytucjonalnym i międzyinstytucjonalnym z myślą o  integracji urzędników i pracowników,

finansowania specjalnych rozsądnych przystosowań lub wydatków na analizy lekarskie lub socjalne dla urzędników, innych pracowników niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych stażystów lub urzędników i innych pracowników niepełnosprawnych w trakcie rekrutacji oraz niepełnosprawnych stażystów w trakcie procedury wyboru zgodnie z art. 1d regulaminu pracowniczego, a zwłaszcza pomocy osobistej w miejscu pracy lub podczas podróży służbowych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 50 000 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 1d, art. 9 ust. 3 akapit trzeci i art. 76.

Pozycja 1 6 3 1 — Mobilność

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

700 000

754 000

636 049,44

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków dotyczących mobilności w różnych miejscach pracy.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Pozycja 1 6 3 2 — Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

230 000

238 000

198 962,27

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wsparcie i rozwój wszelkich inicjatyw służących rozwojowi kontaktów społecznych pracowników różnych narodowości, m.in. dotacje dla klubów oraz stowarzyszeń sportowych i kulturalnych, a także udział w kosztach utrzymania stałego miejsca spotkań w czasie wolnym (działalność kulturalna, sportowa, uprawianie hobby, restauracje).

Środki te służą również współfinansowaniu międzyinstytucjonalnej działalności socjalnej.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 600 000 EUR.

Artykuł 1 6 5 — Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji

Pozycja 1 6 5 0 — Służba zdrowia

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1 275 000

1 250 000

1 095 232,08

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności gabinetów lekarskich we wszystkich trzech miejscach pracy instytucji, w tym zakupu wyposażenia, leków itd., na pokrycie kosztów profilaktycznych badań lekarskich, wydatków związanych z działalnością Komitetu ds. Inwalidztwa, a także na pokrycie wydatków na specjalistyczne świadczenia lekarskie, uznane za niezbędne przez lekarzy urzędowych.

Środki te przeznaczone są również na pokrycie wydatków na zakup narzędzi pracy niezbędnych z medycznego punktu widzenia, a także wydatków na personel medyczny i pomocniczy w ramach umów o świadczenie usług lub krótkoterminowych zastępstw.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II.

Pozycja 1 6 5 2 — Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1 380 000

1 365 000

3 500 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia i eksploatacji restauracji i stołówek.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 70 000 EUR.

Pozycja 1 6 5 4 — Placówki opieki nad dziećmi

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

7 162 500

6 727 500

6 167 701,36

Uwagi

Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie udziału Parlamentu Europejskiego w łącznych wydatkach na Centrum Małego Dziecka i te żłobki zewnętrzne, z którymi została zawarta stosowna umowa.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 3 400 000 EUR.

Pozycja 1 6 5 5 — Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich (typu II)

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

295 000

200 000

285 000,00

Uwagi

Wykonanie decyzji Komisji C(2013) 4886 z dnia 1 sierpnia 2013 r. (Dz.U. C 222 z 2.8.2013, s. 8).

Środki te przeznaczone są na pokrycie wkładu wypłacanego przez Parlament Europejski szkołom europejskim typu II akredytowanym przez Radę Najwyższą Szkół Europejskich lub na zwrot Komisji wkładu wypłaconego przez nią szkołom europejskim typu II akredytowanym przez Radę Najwyższą Szkół Europejskich w imieniu Parlamentu Europejskiego. Wkład pokrywa koszty nauki dzieci personelu Parlamentu Europejskiego objętego regulaminem pracowniczym, które są uczniami tych szkół.

Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

Uwagi

Ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe wypowiedziały ochronę ubezpieczeniową, ryzyko wynikające ze sporów pracowniczych oraz zamachów terrorystycznych na budynki Parlamentu Europejskiego musi zostać pokryte z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

W związku z tym środki wymienione w niniejszym tytule pokrywają wszystkie wydatki związane ze szkodami wynikającymi z następstw sporów pracowniczych bądź zamachów terrorystycznych.

Rozdział 2 0 — Budynki i koszty dodatkowe

Artykuł 2 0 0 — Budynki

Pozycja 2 0 0 0 — Czynsze

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

37 169 000

33 058 000

28 433 672,09

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie czynszów najmu budynków lub ich części zajmowanych przez Parlament Europejski.

Przeznaczone są one także na opłacenie podatku od nieruchomości. Czynsze są naliczane za okres 12 miesięcy, na podstawie umów już obowiązujących bądź będących w przygotowaniu, w których z reguły przewiduje się indeksację na podstawie wskaźnika inflacji lub wzrostu cen robót lub materiałów budowlanych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 1 500 000 EUR.

Wkłady finansowe państw członkowskich, ich agencji lub jednostek publicznych w formie finansowania lub zwrotu kosztów i opłat związanych z zakupem lub użytkowaniem gruntów lub budynków, lub wydatków związanych z budynkami lub wyposażeniem instytucji, są uznawane za zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 nowego rozporządzenia finansowego.

Pozycja 2 0 0 1 — Opłaty za użytkowanie wieczyste

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

77 584 999,73

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie wieczyste budynków służbowych lub ich części, na podstawie umów już obowiązujących bądź będących w przygotowaniu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 50 000 EUR.

Wkłady finansowe państw członkowskich, ich agencji lub jednostek publicznych w formie finansowania lub zwrotu kosztów i opłat związanych z zakupem lub użytkowaniem gruntów lub budynków, lub wydatków związanych z budynkami lub wyposażeniem instytucji, są uznawane za zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 nowego rozporządzenia finansowego.

Pozycja 2 0 0 3 — Zakup nieruchomości

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu nieruchomości. Dofinansowanie na zakup działki i uzbrojenie przyznawane jest zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 1 000 000 EUR.

Wkłady finansowe państw członkowskich, ich agencji lub jednostek publicznych w formie finansowania lub zwrotu kosztów i opłat związanych z zakupem lub użytkowaniem gruntów lub budynków, lub wydatków związanych z budynkami lub wyposażeniem instytucji, są uznawane za zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 nowego rozporządzenia finansowego.

Pozycja 2 0 0 5 — Budowa budynków

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

32 970 000

15 770 000

19 569 857,83

Uwagi

W pozycji tej zostaną zapisane ewentualne środki przeznaczone na budowę budynków (roboty, wynagrodzenia za ekspertyzy, podstawowe wyposażenie, dostawy niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji i koszty pokrewne).

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Wkłady finansowe państw członkowskich, ich agencji lub jednostek publicznych w formie finansowania lub zwrotu kosztów i opłat związanych z zakupem lub użytkowaniem gruntów lub budynków, lub wydatków związanych z budynkami lub wyposażeniem instytucji, są uznawane za zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 nowego rozporządzenia finansowego.

Pozycja 2 0 0 7 — Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

85 550 000

57 045 440

44 515 781,85

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania oraz innych związanych z tym wydatków, w szczególności honorariów architektonicznych, inżynieryjnych itp.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 600 000 EUR.

Wkłady finansowe państw członkowskich, ich agencji lub jednostek publicznych w formie finansowania lub zwrotu kosztów i opłat związanych z zakupem lub użytkowaniem gruntów lub budynków, lub wydatków związanych z budynkami lub wyposażeniem instytucji, są uznawane za zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 nowego rozporządzenia finansowego.

Pozycja 2 0 0 8 — Zarządanie nieruchomościami – wydatki specjalne

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

5 114 000

5 256 000

4 116 976,99

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem nieruchomościami, nieprzewidzianych wyraźnie w innych artykułach niniejszego rozdziału, w szczególności na:

utylizację odpadów i zarządzanie w tym zakresie,

obowiązkowe kontrole, kontrole jakości, ekspertyzy, audyt, kontrolę regulacyjną itd.,

bibliotekę techniczną,

wsparcie administracyjne (punkt informacyjny w budynku),

zarządzanie w zakresie planów budynków oraz nośników informacji,

inne wydatki.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 50 000 EUR.

Artykuł 2 0 2 — Koszty związane z budynkami

Pozycja 2 0 2 2 — Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

59 440 000

62 944 000

55 608 835,44

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynikających z obowiązujących umów dotyczących utrzymania, konserwacji, administracji i sprzątania budynków (pomieszczeń i wyposażenia technicznego), które Parlament Europejski zajmuje jako najemca lub właściciel.

Przed przedłużeniem lub zawarciem umowy dana instytucja powinna uzgodnić z innymi instytucjami każde wynegocjowane przez nie postanowienie umowne (cena, wybrana waluta, indeksacja, czas trwania umowy, inne postanowienia), z należytym uwzględnieniem art. 104 rozporządzenia finansowego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 200 000 EUR.

Pozycja 2 0 2 4 — Zużycie energii

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

16 690 000

19 660 000

16 058 031,06

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie m.in. kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 100 000 EUR.

Pozycja 2 0 2 6 — Ochrona i nadzór nad budynkami

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

18 420 000

16 760 000

18 844 027,40

Uwagi

Środki te przeznaczone są w głównej mierze na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynków służbowych Parlamentu Europejskiego we wszystkich trzech zwyczajowych miejscach pracy oraz w biurach informacyjnych Parlamentu Europejskiego w Unii i w biurach w państwach trzecich.

Przed przedłużeniem lub zawarciem umowy dana instytucja powinna uzgodnić z innymi instytucjami każde wynegocjowane przez nie postanowienie umowne (cena, wybrana waluta, indeksacja, czas trwania umowy, inne postanowienia), z należytym uwzględnieniem art. 104 rozporządzenia finansowego.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 120 000 EUR.

Pozycja 2 0 2 8 — Ubezpieczenia

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

784 000

680 000

636 941,05

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek ubezpieczeniowych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 50 000 EUR.

Rozdział 2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

Uwagi

W odniesieniu do zamówień publicznych instytucja powinna uzyskać informacje od innych instytucji o wynegocjowanych przez nie warunkach umowy.

Artykuł 2 1 0 — Informatyka i telekomunikacja

Pozycja 2 1 0 0 — Informatyka i telekomunikacja — zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

24 920 000

25 310 000

24 431 283,98

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zakupem, najmem, konserwacją oraz utrzymaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wydatków na usługi świadczone przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego w zakresie zwykłych działań niezbędnych, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych i łączności w Parlamencie Europejskim. Wydatki te dotyczą w szczególności systemów centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, systemów informatycznych poszczególnych departamentów i zarządzania siecią.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 184 200 EUR.

Pozycja 2 1 0 1 — Informatyka i telekomunikacja — zwykłe działania związane z infrastrukturą

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

18 382 000

19 029 000

15 985 141,04

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zakupem, najmem, konserwacją oraz utrzymaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wydatków na usługi świadczone przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego w zakresie zwykłych działań w ramach zarządzania i konserwacji infrastruktury związanej z systemami informatycznymi i łączności w Parlamencie Europejskim. Wydatki te dotyczą w szczególności infrastruktury związanej z sieciami, okablowania, systemów łączności, wyposażenia indywidualnego oraz systemów głosowania.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 165 000 EUR.

Pozycja 2 1 0 2 — Informatyka i telekomunikacja — zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

13 588 000

14 170 985

13 370 460,21

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zakupem, najmem, konserwacją oraz utrzymaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wydatków na usługi świadczone przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego w zakresie zwykłych działań w ramach pomocy i wsparcia dla użytkowników, jeśli chodzi o systemy informatyczne i łączności w Parlamencie Europejskim. Wydatki te dotyczą usług wsparcia dla posłów i innych użytkowników, w szczególności w zakresie aplikacji administracyjnych, ustawodawczych i związanych z komunikacją.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Pozycja 2 1 0 3 — Informatyka i telekomunikacja — zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

23 139 400

24 788 302

25 259 382,50

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na zakup, wynajem, konserwację oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz na związane z tym prace, a także wydatków na usługi świadczone przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego w zakresie zwykłych działań związanych z zarządzaniem aplikacjami ICT w instytucji. Wydatki te są związane w szczególności z aplikacjami stosowanymi przez posłów, używanymi w łączności, oraz aplikacjami administracyjnymi i ustawodawczymi.

Środki te są także przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z narzędziami ICT finansowanymi wspólnie w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej w dziedzinie języków w następstwie decyzji podjętych przez Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń Pisemnych i Ustnych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 32 000 EUR.

Pozycja 2 1 0 4 — Informatyka i telekomunikacja — inwestycje w infrastrukturę

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

22 023 500

21 824 135

23 291 216,22

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wydatków na usługi świadczone przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego w zakresie inwestycji w infrastrukturę związaną z systemami informatycznymi i łączności w Parlamencie Europejskim. Inwestycje dotyczą w szczególności systemów centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, sieci, okablowania oraz systemów wideokonferencyjnych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 9 000 EUR.

Pozycja 2 1 0 5 — Informatyka i telekomunikacja — inwestycje w projekty

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

28 086 500

25 549 621

14 417 285,70

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wydatków na usługi świadczone przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego w zakresie inwestycji związanych z istniejącymi i nowymi projektami ICT. Inwestycje dotyczą w szczególności aplikacji stosowanych przez posłów, aplikacji w dziedzinie ustawodawczej, administracyjnej, finansowej i komunikacyjnej oraz aplikacji związanych z zarządzaniem ICT.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 2 600 EUR.

Artykuł 2 1 2 — Meble

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

6 005 000

6 014 000

2 415 168,52

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem, wynajęciem, utrzymaniem i naprawą mebli, w szczególności z nabyciem ergonomicznego umeblowania biur, wymiany mebli zużytych i nienadających się do użytku oraz urządzeń biurowych. Są one przeznaczone również na pokrycie różnych wydatków wynikających z zarządzania majątkiem ruchomym Parlamentu Europejskiego.

W przypadku dzieł sztuki, środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z pozyskaniem lub zakupem specjalnych materiałów oraz wynikających z tego kosztów bieżących, m.in. kosztów ekspertyz, konserwacji, oprawy, renowacji, czyszczenia, ubezpieczenia oraz doraźnych kosztów transportu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Artykuł 2 1 4 — Wyposażenie i instalacje techniczne

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

29 356 100

30 114 385

19 982 469,18

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, utrzymania, naprawy i zarządzania w zakresie instalacji i wyposażenia technicznego, w szczególności:

różnego rodzaju wyposażenia oraz stałych bądź ruchomych instalacji technicznych związanych z publikacją, ochroną (w tym programów informatycznych), stołówkami, budynkami itd.,

wyposażenia drukarni, centrali telefonicznej, stołówek, sklepów dla personelu, ochrony, obsługi technicznej konferencji, działu audiowizualnego itd.,

materiałów specjalnych (elektronicznych, informatycznych, elektrycznych) oraz związanych z tym usług zewnętrznych,

instalacji w biurach posłów dwóch dodatkowych linii telefonicznych na życzenie.

Środki te pokrywają również koszty ogłoszeń dotyczących sprzedaży lub wyprzedaży mienia zewidencjonowanego po cenach zaniżonych oraz koszty wsparcia technicznego (konsultacji) w przypadku dokumentacji wymagającej wiedzy fachowej z zewnątrz.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 35 000 EUR.

Artykuł 2 1 6 — Przewóz posłów, innych osób i towarów

Dane liczbowe

 

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

2 1 6

2 642 000

6 682 000

5 745 560,21

Rezerwy (10 0)

1 892 000

 

 

Łącznie

4 534 000

6 682 000

5 745 560,21

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, utrzymanie, eksploatację i naprawę pojazdów (park samochodowy i rowery) oraz na wynajem samochodów, taksówek, autokarów i ciężarówek z kierowcą lub bez, w tym na pokrycie stosownych ubezpieczeń i innych kosztów związanych z zarządzaniem. Podczas wymiany floty samochodowej lub kupna albo wynajmu pojazdów preferowane będą samochody, które najmniej zanieczyszczają środowisko, takie jak samochody hybrydowe.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 100 000 EUR.

Warunki uwolnienia rezerwy

Środki będą mogły zostać uwolnione po decyzji Prezydium dotyczącej internalizacji usług transportowych dla posłów.

Rozdział 2 3 — Bieżące wydatki administracyjne

Uwagi

W odniesieniu do zamówień publicznych instytucja powinna uzyskać informacje od innych instytucji o wynegocjowanych przez nie warunkach umowy.

Artykuł 2 3 0 — Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1 440 500

1 756 000

1 406 201,94

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek itp., a także na pokrycie wynikających z tego kosztów zarządzania.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 2 500 EUR.

Artykuł 2 3 1 — Obciążenia finansowe

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

40 000

40 000

21 500,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych (opłat, prowizji, kosztów różnych) oraz innych kosztów finansowych łącznie z kosztami dodatkowymi przeznaczonymi na finansowanie budynków.

Artykuł 2 3 2 — Koszty prawne i odszkodowania

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1 110 000

1 110 000

870 825,70

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

ewentualnych kar nałożonych na Parlament Europejski przez Trybunał Sprawiedliwości, Sąd, Sąd do spraw Służby Publicznej i sądy krajowe,

kosztów usług adwokatów zewnętrznych reprezentujących Parlament Europejski w sprawach przed sądami unijnymi i krajowymi, zatrudnienia radców prawnych w celu wsparcia Wydziału Prawnego,

zwrotu kosztów adwokackich w ramach procedur dyscyplinarnych lub podobnych,

wydatków z tytułu odszkodowań i odsetek,

kosztów odszkodowań uzgodnionych w ramach postępowań polubownych, na mocy art. 91 i 92 (dawne art. 69 i 70) regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Artykuł 2 3 6 — Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

271 000

303 000

209 661,67

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych i obsługi dostarczania przesyłek pocztowych przez pocztę krajową bądź firmy kurierskie.

Środki te są również przeznaczone na pokrycie usług przewozowych w zakresie dostarczania korespondencji.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 2 500 EUR.

Artykuł 2 3 7 — Przeprowadzki

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1 434 000

1 440 000

1 064 561,92

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie prac związanych z przeprowadzkami i transportem, wykonywanych przez firmy świadczące usługi w zakresie przeprowadzek lub tymczasowo powierzanych zewnętrznym przedsiębiorstwom usług przewozowych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Artykuł 2 3 8 — Inne wydatki operacyjno-administracyjne

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1 161 000

1 093 750

854 287,77

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

wydatków związanych z ubezpieczeniami, niewyszczególnionych w innych pozycjach,

zakupu i konserwacji odzieży służbowej dla woźnych, kierowców, recepcjonistów, magazynierów, pracowników działu usług przewozowych oraz dla personelu obsługującego wizyty i seminaria, personelu Parlamentarium, służb medycznych, ochrony, służb konserwacji budynków i różnych służb technicznych,

innych wydatków operacyjnych i zarządczych, w tym kosztów zarządzania zapłaconych PMO w związku z emeryturami i rentami statutowymi byłych posłów, zakupem towarów lub usług niewymienionych w innej pozycji,

różnych zakupów związanych z działalnością systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) (kampanie promocyjne itd.).

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Artykuł 2 3 9 — Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

262 500

250 000

31 436,10

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z działalnością EMAS mającą na celu poprawę efektywności środowiskowej Parlamentu Europejskiego, co obejmuje także promowanie tych działań, a także wydatków związanych z programem kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego.

Tytuł 3 — Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych

Rozdział 3 0 — Posiedzenia i narady

Artykuł 3 0 0 — Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

25 370 000

27 700 000

25 160 801,87

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z podróżami służbowymi pracowników instytucji, oddelegowanych ekspertów krajowych, stażystów i pracowników innych instytucji europejskich lub międzynarodowych zaproszonych przez instytucję między miejscem zatrudnienia a trzema miejscami pracy Parlamentu Europejskiego (Bruksela, Luksemburg i Strasburg) oraz z podróżami służbowymi we wszelkie miejsca poza trzema miejscami pracy. Wydatki obejmują koszty podróży, diety dzienne, koszty zakwaterowania oraz rekompensaty z tytułu pracy poza normalnymi godzinami. Środki obejmują również koszty dodatkowe (w tym anulowanie biletów i rezerwacji zakwaterowania, koszty związane z systemem elektronicznego fakturowania, koszty związane z ubezpieczeniem w czasie podróży służbowej).

Środki te są także przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z rekompensowaniem emisji dwutlenku węgla związanych z wyjazdami służbowymi personelu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 240 000 EUR.

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 71 oraz art. 11, 12 i 13 załącznika VII.

Artykuł 3 0 2 — Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1 015 000

1 388 000

790 910,91

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

wydatków związanych ze zobowiązaniami instytucji dotyczącymi przyjęć i celów reprezentacyjnych, w tym przyjęć wynikających z działalności prowadzonej przez grupę Naukowej Weryfikacji Rozwiązań Technologicznych (STOA), oraz celów reprezentacyjnych posłów,

kosztów reprezentacyjnych przewodniczącego podczas odbywanych przez niego wyjazdów poza miejsca pracy Parlamentu,

kosztów reprezentacyjnych i udziału w kosztach sekretariatu Gabinetu Przewodniczącego,

wydatków na przyjęcia i kosztów reprezentacyjnych Sekretariatu Generalnego, w tym na zakup artykułów oraz odznaczeń dla urzędników, którzy przepracowali piętnaście i/lub dwadzieścia pięć lat w służbie,

wydatków różnych wynikających z protokołu, tj. flag, stojaków, zaproszeń, druku jadłospisów itp.,

kosztów podróży i pobytu w związku z wizytami ważnych osobistości w instytucji,

kosztów wiz posłów i pracowników Parlamentu Europejskiego w związku z ich podróżami oficjalnymi,

wydatków na przyjęcia i cele reprezentacyjne oraz innych wydatków posłów związanych z pełnieniem funkcji w Parlamencie Europejskim.

Artykuł 3 0 4 — Wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Pozycja 3 0 4 0 — Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1 712 000

1 400 000

1 736 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na napoje zimne i gorące, jak również na przekąski serwowane w trakcie posiedzeń instytucji, jak również na zarządzanie tymi usługami.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Pozycja 3 0 4 2 — Posiedzenia, kongresy i konferencje

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1 565 000

1 795 000

1 133 175,80

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie głównie:

kosztów związanych z organizacją posiedzeń poza miejscami pracy (komisji lub ich delegacji, grup politycznych), w tym również, w miarę potrzeby, wydatków reprezentacyjnych,

składek na organizacje międzynarodowe, do których należy Parlament lub jeden z jego organów (Unia Międzyparlamentarna, Związek Sekretarzy Generalnych Parlamentów, Grupa Dwanaście Plus przy Unii Międzyparlamentarnej),

składki Parlamentu uiszczanej na rzecz Komisji – na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej między Parlamentem i Komisją – na pokrycie kosztów wydawania unijnych laissez-passer (sprzęt, personel i materiały), zgodnie z protokołem w sprawie przywilejów i immunitetów (art. 6), art. 23 statutu urzędników Unii Europejskiej, art. 11 i 81 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii oraz rozporządzeniem Rady (UE) nr 1471/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym formę dokumentu laissez-passer wydawanego przez Unię Europejską (Dz.U. L 353 z 28.12.2013, s. 26).

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 20 000 EUR.

Pozycja 3 0 4 3 — Wydatki na organizację zgromadzeń parlamentarnych, delegacji międzyparlamentarnych i innych delegacji

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1 005 000

1 100 000

430 151,67

Uwagi

Środki te są przeznaczone w szczególności na pokrycie wydatków, innych niż te pokrywane z rozdziału 1 0 i artykułu 3 0 0, związanych z organizacją posiedzeń:

delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, Zgromadzenia Parlamentarnego Eurolat, Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest oraz ich organów,

Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza, jego komisji i prezydium; koszty te obejmują wkład Parlamentu Europejskiego do budżetu niezależnego sekretariatu Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza lub bezpośrednie pokrycie kosztów stanowiących wkład Parlamentu Europejskiego do budżetu Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza,

delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc, wspólnych komisji parlamentarnych, parlamentarnych komisji współpracy i delegacji do WTO, a także Konferencji Parlamentarnej ds. WTO oraz jej komitetu pilotażowego.

Pozycja 3 0 4 9 — Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

2 160 000

2 040 000

1 919 152,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacyjnych biura podróży wynikających z umowy z Parlamentem.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 50 000 EUR.

Rozdział 3 2 — Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

Artykuł 3 2 0 — Pozyskiwanie opinii ekspertów

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

9 211 500

9 309 500

6 768 247,79

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

kosztów umów z wykwalifikowanymi ekspertami i instytucjami badawczymi w zakresie studiów i prac badawczych (warsztaty, dyskusje przy okrągłym stole, panele eksperckie i wysłuchania z udziałem ekspertów, konferencje), przeprowadzanych na rzecz organów Parlamentu Europejskiego, komisji parlamentarnych, delegacji parlamentarnych i administracji,

kosztów nabycia lub wynajmu specjalistycznych źródeł informacji, takich jak specjalistyczne bazy danych, literatura przedmiotu lub wsparcie techniczne, jeżeli są potrzebne w celu uzupełnienia umów o wiedzę ekspercką, o których mowa powyżej,

kosztów podróży, pobytu oraz dodatkowych kosztów związanych z zapraszaniem na posiedzenia komisji, delegacji oraz grup roboczych i na warsztaty ekspertów i osobistości, w tym osób, które skierowały petycje do Parlamentu Europejskiego,

kosztów popularyzacji wyników wewnętrznej i zewnętrznej działalności badawczej Parlamentu i innych odnośnych produktów, w interesie instytucji i opinii publicznej (zwłaszcza za pośrednictwem publikacji internetowych, wewnętrznych baz danych, broszur i publikacji),

wydatków ekspertów zewnętrznych, wezwanych przez instytucję w celu uczestniczenia w pracy jej zespołów, takich jak rada dyscyplinarna lub wyspecjalizowany zespół do spraw nieprawidłowości finansowych.

Artykuł 3 2 1 — Pozyskiwanie fachowej wiedzy dla Biura Analiz Parlamentu Europejskiego, biblioteki i archiwum

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

8 314 000

8 829 000

6 995 311,01

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z działalnością DG EPRS, a zwłaszcza:

pozyskiwanie fachowej wiedzy specjalistycznej i pomocniczej w działaniach naukowo-badawczych Parlamentu (w tym artykuły, analizy, warsztaty, seminaria, dyskusje przy okrągłym stole, panele eksperckie i konferencje) przeprowadzanych w razie potrzeby we współpracy z innymi instytucjami, organizacjami międzynarodowymi, departamentami badawczymi i bibliotekami parlamentów narodowych, grupami analitycznymi, organami badawczymi i innymi wykwalifikowanymi ekspertami,

pozyskiwanie fachowej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie oceny skutków/oceny ex ante i ex post, europejskiej wartości dodanej oraz weryfikacji rozwiązań technologicznych (STOA),

zakup lub wypożyczanie książek, czasopism, gazet, baz danych, publikacji agencji prasowych i wszelkich innych nośników informacji przeznaczonych dla biblioteki w różnych formatach, w tym koszty praw autorskich, systemu zarządzania jakością, materiałów i prac introligatorskich oraz innych niezbędnych usług,

koszty zewnętrznych usług w zakresie archiwizowania (organizacja, selekcja, opis, przenoszenie na różne nośniki i dematerializacja, zakup pierwotnych materiałów archiwalnych),

zakup, rozbudowę, instalację, użytkowanie i konserwację dokumentacji specjalnej biblioteki, archiwum i specjalnego wyposażenia w zbiorach multimedialnych, w tym sprzętu i/lub systemów elektrycznych, elektronicznych i informatycznych, a także sprzętu introligatorskiego,

koszty popularyzacji wyników wewnętrznej i zewnętrznej działalności badawczej Parlamentu i innych odnośnych produktów, w interesie instytucji i opinii publicznej (zwłaszcza za pośrednictwem publikacji internetowych, wewnętrznych baz danych, broszur i publikacji),

koszty podróży, pobytu i koszty dodatkowe ekspertów i autorów zaproszonych do udziału w prezentacjach, seminariach, warsztatach lub innej działalności tego typu organizowanych przez DG EPRS,

udział grupy Naukowej Weryfikacji Rozwiązań Technologicznych (STOA) w działalności europejskich i międzynarodowych instytucji naukowych,

zobowiązania Parlamentu Europejskiego na podstawie międzynarodowych i/lub międzyinstytucjonalnych umów o współpracy, w tym udział Parlamentu Europejskiego w kosztach zarządzania historycznymi archiwami Unii, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom) nr 354/83.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 20 000 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 354/83 z dnia 1 lutego 1983 r. o publicznym dostępie do historycznych archiwów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. L 43 z 15.2.1983, s. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

Decyzja Prezydium z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie przepisów dotyczących publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, ostatnio zmieniona w dniu 22 czerwca 2011 r. (Dz.U. C 216 z 22.7.2011, s. 19).

Decyzja Prezydium z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca przepisów w sprawie archiwizacji dokumentów Parlamentu Europejskiego, ujednolicona w dniu 3 maja 2004 r.

Decyzja Prezydium z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie przepisów dotyczących pozyskiwania przez Parlament Europejski prywatnych archiwów posłów i byłych posłów do Parlamentu Europejskiego.

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/496 z dnia 17 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (EWG/Euratom) nr 354/83 w odniesieniu do powierzania Europejskiemu Instytutowi Uniwersyteckiemu we Florencji historycznych materiałów archiwalnych należących do instytucji

Artykuł 3 2 2 — Wydatki na dokumentację

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

2 044 000

2 010 621

378 881,87

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

prenumeraty dzienników, czasopism oraz serwisów agencji informacyjnych, w tym kosztów opłat wynikających z przepisów prawa autorskiego za powielanie i rozpowszechnianie tychże prenumerat w formie pisemnej i/lub elektronicznej, umów w zakresie sporządzania i dostarczania przeglądów prasowych i wycinków z gazet,

prenumeraty bądź umowy na sporządzanie streszczeń oraz analiz treści czasopism lub archiwizację artykułów pochodzących z tych czasopism na optycznych nośnikach danych,

kosztów korzystania z zewnętrznych baz danych statystycznych i dokumentów (z wyjątkiem sprzętu komputerowego i opłat telekomunikacyjnych),

zakupu nowych słowników, leksykonów na wszelkich nośnikach lub zastąpienia ich nowszymi egzemplarzami, w tym dla nowych działów językowych, oraz zakupu innych publikacji z przeznaczeniem dla służb językowych oraz dla działów ds. jakości tekstów legislacyjnych.

Artykuł 3 2 3 — Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

1 175 000

1 100 000

708 187,42

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

wydatków na programy wymiany informacji i współpracy między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi krajów przygotowujących się do członkostwa, w szczególności Bałkanów Zachodnich, i Turcji,

zobowiązań zaciągniętych w związku z promowaniem stosunków między Parlamentem Europejskim a demokratycznie wybranymi parlamentami narodowymi krajów trzecich (inne niż wskazane w poprzednim tiret), a także odpowiednimi regionalnymi organizacjami parlamentarnymi; odnośne działania mają zwłaszcza na celu wzmocnienie parlamentarnego potencjału w nowych i rodzących się demokracjach, zwłaszcza w krajach Sąsiedztwa Europejskiego (Południe i Wschód),

wydatków na wspieranie działań wspierających mediację oraz na programy na rzecz młodych przywódców politycznych z Unii Europejskiej i krajów Sąsiedztwa Europejskiego,

zobowiązań zaciągniętych w związku z organizacją wręczenia nagrody im. Sacharowa (zwłaszcza kwota nagrody, koszty podróży i ugoszczenia laureata(-ów), koszty funkcjonowania sieci Nagrody im. Sacharowa i podróże służbowe jej członków) oraz na działalność mającą na celu promowanie praw człowieka.

Działania te obejmują wizyty o charakterze informacyjnym w siedzibach Parlamentu Europejskiego w Brukseli, w Luksemburgu lub w Strasburgu, a środki te pokrywają całkowicie lub częściowo koszty uczestnictwa w tych wizytach, w szczególności podróży, przejazdów, zakwaterowania i diet.

Podstawa prawna

Decyzja Prezydium z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiająca w DG EXPO Dyrekcję ds. Wspierania Demokracji.

Artykuł 3 2 4 — Produkcja i rozpowszechnianie

Pozycja 3 2 4 0 — Dziennik Urzędowy

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

4 500 000

4 373 000

3 867 901,53

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie udziału instytucji w kosztach publikacji, rozpowszechniania i innych kosztach dodatkowych Urzędu Publikacji ponoszonych na teksty do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pozycja 3 2 4 1 — Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

3 650 000

3 771 000

3 245 065,10

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

całości kosztów publikacji w formie cyfrowej (strony intranetowe) i w formie tradycyjnej (dokumenty i różne druki wymagające podzlecania wydania), w tym dystrybucji,

kosztów aktualizacji oraz obsługi (gwarantującej wprowadzanie zmian i korekt) systemów redakcji.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 6000 EUR.

Pozycja 3 2 4 2 — Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

10 580 000

11 395 930

10 990 325,20

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na publikacje informacyjne, w tym publikacje elektroniczne, na działania informacyjne, działania PR, udział w imprezach o charakterze publicznym oraz w wystawach i targach w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach przystępujących i państwach, w których Parlament Europejski posiada biuro łącznikowe, a także aktualizację europejskiego obserwatorium legislacyjnego (OEIL) i rozwój narzędzi i środków ułatwiających opinii publicznej dostęp do niego z urządzeń mobilnych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5000 EUR.

Pozycja 3 2 4 3 — Parlamentarium — Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

5 742 500

5 841 817

5 810 992,39

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie Parlamentarium – Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego w Brukseli, a także instalacji, wystaw i materiałów przystosowanych lub reprodukowanych do wykorzystania poza Brukselą.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 9300 EUR.

Pozycja 3 2 4 4 — Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

30 845 000

30 431 966

30 859 064,13

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dofinansowania dla grup odwiedzających, jak również związanych z tym kosztów infrastrukturalnych i organizacyjnych, a także na finansowanie staży dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich (program wizyt w instytucjach Unii Europejskiej – EUVP) oraz kosztów funkcjonowania programów Euroscola, Euromed-Scola i Euronest-Scola. Programy Euromed-Scola i Euronest-Scola są organizowane co roku, na zmianę, w budynkach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu lub w Brukseli, z wyjątkiem lat, w których odbywają się wybory.

Środki te będą co roku zwiększane przy zastosowaniu deflatora, który uwzględnia zmiany DNB i cen.

Każdy poseł do Parlamentu Europejskiego ma prawo zaproszenia nie więcej niż pięciu grup w ciągu roku kalendarzowego, w sumie 110 osób.

Odpowiednią kwotę przeznacza się dla niepełnosprawnych osób zwiedzających.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 100 000 EUR.

Podstawa prawna

Decyzja Prezydium z dnia 16 grudnia 2002 r., w sprawie przepisów dotyczących przyjmowania grup odwiedzających oraz programów Euroscola, Euromed-Scola i Euronest-Scola, ostatnio zmieniona decyzją z dnia 26 lutego 2013 r.

Pozycja 3 2 4 5 — Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

4 466 000

5 262 000

4 573 742,50

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

wydatków lub dotacji na organizację krajowych lub międzynarodowych kolokwiów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich, krajów przystępujących do Unii i krajów, w których Parlament posiada biuro łącznikowe, jak również na pokrycie kosztów organizacji kolokwiów i sympozjów parlamentarnych oraz finansowanie inicjatyw kulturalnych o wymiarze europejskim, jak np. nagroda Parlamentu Europejskiego „LUX” dla kina europejskiego,

wydatków związanych z organizacją szczególnych wydarzeń w salach obrad plenarnych w Strasburgu i Brukseli, zgodnie z harmonogramem rocznym przyjętym przez Prezydium,

działań i narzędzi wspierających wielojęzyczność, takich jak seminaria i konferencje, spotkania szkoleniowe dla tłumaczy ustnych i pisemnych, środki i działania mające na celu uwrażliwienie na kwestię wielojęzyczności i promowanie zawodu tłumacza ustnego i pisemnego, w tym program dotacji dla uniwersytetów, szkół i innych instytucji zajmujących się studiami nad tłumaczeniami ustnymi lub pisemnymi, rozwiązania sprzyjające komunikacji wirtualnej, udział w działaniach i środkach podejmowanych w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej, a także w działaniach organizowanych wspólnie z innymi służbami w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej.

Środki te pokrywają również koszty związane z organizacją tych działań, w tym prace powierzane usługodawcom i koszty cateringu oraz koszty poniesione w związku z zapraszaniem do udziału w nich dziennikarzy.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 25 000 EUR.

Pozycja 3 2 4 6 — Parlamentarny kanał telewizyjny (WebTV)

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

4 600 000

4 509 804

4 507 668,22

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie kosztów produkcji i przechowywania przez Parlament Europejski (EuroparlTV) klipów przeznaczonych do sieci i materiału audiowizualnego gotowego do emisji, zgodnie ze strategią komunikacyjną Parlamentu Europejskiego.

Pozycja 3 2 4 7 — Dom Historii Europejskiej

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

7 470 000

6 305 844

7 318 160,12

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie działalności Domu Historii Europejskiej, w tym specjalnego urządzenia pomieszczeń, zakupu zbiorów, organizacji wystaw i kosztów operacyjnych oraz kosztów związanych z zakupem książek, magazynów i innych publikacji związanych z działalnością Domu Historii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie kosztów umów z wykwalifikowanymi ekspertami i instytutami badawczymi, dotyczącymi studiów i prac badawczych (warsztatów, dyskusji przy okrągłym stole, paneli eksperckich, konferencji) wykonywanych dla Domu Historii Europejskiej.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 5 000 000 EUR.

Pozycja 3 2 4 8 — Wydatki na informację audiowizualną

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

14 490 000

14 506 000

13 018 782,11

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

wydatków administracyjnych w zakresie mediów audiowizualnych (działania we własnym zakresie oraz wsparcie zewnętrzne, takie jak usługi techniczne dla stacji radiowych i telewizyjnych, produkcja, koprodukcja i rozpowszechnianie programów audiowizualnych, rezerwacja częstotliwości i transmisja programów radiowych i telewizyjnych, inne działania zmierzające do rozwoju współpracy instytucji z mediami audiowizualnymi),

wydatków na transmitowanie na żywo za pośrednictwem Internetu posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji parlamentarnych,

stworzenia stosownego archiwum umożliwiającego mediom i obywatelom stały dostęp do tego typu informacji.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 13 000 EUR.

Podstawa prawna

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej w 2003 r. (Dz. U. C 47 E z 27.2.2003, s. 72).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2003 (Dz.U. C 180 E z 31.7.2003, s. 150).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2004 (Dz.U. C 67 E z 17.3.2004, s. 179).

Pozycja 3 2 4 9 — Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

250 000

250 000

103 180,83

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów:

wydatków przewidzianych na wspieranie stosunków między Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi. Wydatki te dotyczą stosunków parlamentarnych, nieujętych w rozdziałach 1 0 i 3 0, wymiany informacji i dokumentacji, jak również wsparcia przy analizie i zarządzaniu tymi informacjami, w tym wymiany z Europejskim Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej (ECPRD),

finansowania programów współpracy oraz działań mających na celu kształcenie urzędników wyżej wymienionych parlamentów oraz poprawę ich kompetencji w zakresie wykonywania funkcji parlamentarnych.

Działania te obejmują wizyty o charakterze informacyjnym w siedzibach Parlamentu Europejskiego w Brukseli, w Luksemburgu i w Strasburgu; powyższe kwoty pokrywają całkowicie lub częściowo koszty uczestnictwa w tych wizytach, w szczególności podróży, przejazdów, zakwaterowania i diet,

współpracy, szczególnie w zakresie działalności legislacyjnej, jak również działań o charakterze dokumentacyjnym, analitycznym i informacyjnym, zabezpieczenia domeny www.ipex.eu, w tym działalności Europejskiego Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej (ECPRD).

Środki te przeznaczone są na finansowanie współpracy między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi w zakresie kontroli parlamentarnej dotyczącej WPZiB/WPBiO, zgodnie z postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 9 i 10 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej.

Podstawa prawna

Konferencje przewodniczących Europejskich Zgromadzeń Parlamentarnych (czerwiec 1977 r.) i parlamentów Unii Europejskiej (wrzesień 2000 r., marzec 2001 r.).

Artykuł 3 2 5 — Wydatki związane z biurami informacyjnymi

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

900 000

900 000

668 683,35

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ogólnych i drobnych wydatków różnego rodzaju związanych z biurami informacyjnymi Parlamentu Europejskiego (zwłaszcza wydatków na materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne, doręczenia, obsługę, transport, przechowywanie, ogólne materiały promocyjne, bazy danych).

Tytuł 4 — Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej szczególnych zadań

Rozdział 4 0 — Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

Artykuł 4 0 0 — Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

61 000 000

61 000 000

58 950 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących wydatków grup politycznych i posłów niezrzeszonych:

wydatków administracyjnych, operacyjnych oraz na utrzymanie sekretariatu,

wydatków związanych z prowadzoną działalnością polityczną i informacyjną w ramach działalności politycznej Unii.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 50 000 EUR.

Podstawa prawna

Decyzja Prezydium z dnia 30 czerwca 2003 r., w sprawie przepisów regulujących wykorzystanie środków z pozycji budżetowej 4 0 0, ostatnio zmieniona w dniu 27 kwietnia 2015 r.

Artykuł 4 0 2 — Finansowanie europejskich partii politycznych

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

31 905 000

31 400 000

27 913 879,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie partii politycznych na poziomie europejskim.

Podstawa prawna

Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 10 ust. 4.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 224.

Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 1).

Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2004 r. ustanawiająca przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. C 112 z 9.4.2011, s. 1).

Artykuł 4 0 3 — Finansowanie europejskich fundacji politycznych

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

19 000 000

18 700 000

16 060 699,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie fundacji politycznych na poziomie europejskim.

Podstawa prawna

Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 10 ust. 4.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 224.

Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 1).

Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2004 r. ustanawiająca przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. C 112 z 9.4.2011, s. 1).

Rozdział 4 2 — Wydatki związane z asystentami posłów

Artykuł 4 2 2 — Wydatki związane z asystentami posłów

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

206 890 000

202 140 000

184 233 696,17

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z personelem i usługodawcami odpowiedzialnymi za pomoc parlamentarną dla posłów, a także kosztów związanych z upoważnionymi płatnikami.

Środki te przeznaczone są również na pokrycie różnic kursów walutowych w ramach wydatków z budżetu Parlamentu Europejskiego, w myśl postanowień dotyczących zwrotu kosztów pomocy parlamentarnej, oraz kosztów świadczenia usług wsparcia w związku z zarządzaniem pomocą parlamentarną.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 775 000 EUR.

Podstawa prawna

Statut posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności jego art. 21.

Przepisy wykonawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego, w szczególności ich art. 33–44.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności ich art. 5a i 125–139.

Decyzja Prezydium z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przepisów wykonawczych do tytułu VII warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Rozdział 4 4 — Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów

Artykuł 4 4 0 — Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

210 000

210 000

200 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów posiedzeń Stowarzyszenia Byłych Posłów Parlamentu Europejskiego, jak również ewentualne inne związane z nimi koszty.

Artykuł 4 4 2 — Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

210 000

210 000

200 000,00

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów posiedzeń Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego, jak również ewentualnych innych związanych z tym kosztów.

Tytuł 5 — Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistości

Rozdział 5 0 — Wydatki Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości

Artykuł 5 0 0 — Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

 

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych, aby w pełni umożliwić mu niezależną działalność.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1), w szczególności jego art. 6 ust. 1, art. 6 ust. 7 i art. 41.

Artykuł 5 0 1 — Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

 

Uwagi

Środki te są przeznaczone na wydatki związane z sekretariatem i finansowaniem Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1), w szczególności jego art. 11 ust. 2.

Tytuł 10 — Inne wydatki

Rozdział 10 0 — Środki rezerwowe

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

(*)

p.m.

0,—

(*) Rezerwa w kwocie 1.892.000 EUR została utworzona w art. 216.

Rozdział 10 1 — Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

3 000 000

6 000 000

0,—

Uwagi

Niniejsze środki są przeznaczone na pokrycie nieprzewidzianych wydatków wynikających z decyzji budżetowych podjętych w trakcie roku budżetowego.

Rozdział 10 3 — Rezerwa na rozszerzenie

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania instytucji do rozszerzenia.

Rozdział 10 4 — Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków z tytułu polityki informacyjnej i polityki komunikacji.

Rozdział 10 5 — Środki rezerwowe na budynki

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków instytucji na inwestycje w nieruchomości oraz ich zagospodarowanie. Prezydium Parlamentu Europejskiego zaapelowało o przyjęcie spójnej długoterminowej i odpowiedzialnej strategii w dziedzinie nieruchomości, która uwzględnia szczególny problem kosztów utrzymania, potrzeb remontowych i kosztów zapewnienia bezpieczeństwa, a jednocześnie czuwa nad skutecznym wykorzystaniem budżetu Parlamentu Europejskiego.

Rozdział 10 6 — Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z priorytetowymi projektami instytucji znajdującymi się w fazie rozwoju.

Rozdział 10 8 — Rezerwa na EMAS

Dane liczbowe

Budżet 2017

Środki 2016

Wynik 2015

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

W nawiązaniu do decyzji, które Prezydium ma podjąć odnośnie do wdrażania planu działania EMAS, szczególnie po przeprowadzonym przez Parlament Europejski audycie emisji dwutlenku węgla, niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie odpowiednich pozycji operacyjnych.

1. S — PERSONEL

1.1. S 1 — Sekcja 1 — Parlament Europejski

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Inne

Grupy polityczne

Spoza kategorii

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

223

2

7

30

AD 13

443

8

2

40

AD 12

242

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

25

AD 9

177

0

6

29

AD 8

433

0

3

37

AD 7

286

0

6

59

AD 6

196

0

8

48

AD 5

219

0

5

63

Ogółem AD

2 648

10

66

436

AST 11

120

10

0

36

AST 10

84

0

20

33

AST 9

491

0

4

44

AST 8

308

0

6

40

AST 7

388

0

2

43

AST 6

309

0

6

72

AST 5

305

0

19

74

AST 4

393

0

3

78

AST 3

231

0

16

78

AST 2

88

0

0

58

AST 1

45

0

0

67

Ogółem AST

2 762

10

76

623

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

100

0

0

0

Ogółem AST/SC

150

0

0

0

Ogółem

5 561

20 (10)

142

1 059

Suma całkowita

6 762 (11)

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2017

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Inne

Grupy polityczne

Spoza kategorii

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

54

0

1

5

AD 14

216

2

7

36

AD 13

443

8

2

38

AD 12

297

0

13

60

AD 11

154

0

7

29

AD 10

220

0

7

25

AD 9

157

0

6

32

AD 8

448

0

7

39

AD 7

315

0

2

66

AD 6

181

0

8

45

AD 5

177

0

5

54

Ogółem AD

2 675

10

66

436

AST 11

120

10

0

37

 

84

0

20

35

AST 9

586

0

4

42

AST 8

293

0

6

39

AST 7

333

0

2

47

AST 6

309

0

6

74

AST 5

377

0

19

69

AST 4

358

0

4

89

AST 3

218

0

15

85

AST 2

38

0

0

51

AST 1

45

0

0

55

Ogółem AST

2 761

10

76

623

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

100

0

0

0

SC ogółem

150

0

0

0

Ogółem

5587

20 (12)

142

1 059

Suma całkowita

6 788 (13) (14)

Załącznik

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

Pozycja w budżecie

Tytuł

Uzyskane dochody

Prognozy

2015

2017

5000

Wpływy ze sprzedaży pojazdów

-

p.m.

5001

Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego

25.526

5.000

5002

Wpływy z tytułu dostawy towarów na rzecz innych instytucji lub organów

55.871

19.000

502

Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów

-

1.000

5110

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości

2.807.906

2.760.000

5111

Zwrot opłat związanych z najmem

16.372

677.000

550

Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu

5.557.309

793.000

551

Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie

729.104

p.m.

570

Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo

3.292.213

295.000

571

Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji

-

p.m.

573

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji

3.476.281

10.000

581

Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń

179.793

p.m.

6600

Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel

11.848.214

70.000

 

 OGÓŁEM

27.988.590

4.630.000

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

11.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

14

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Xabier Benito Ziluaga, Mercedes Bresso, Sven Giegold, Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Michał Marusik, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Susanne Melior, Josep-Maria Terricabras

(1)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 15.

(5)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0376.

(6)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0407.

(7)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0172.

(8)

Dz.U. C 17 z 6.10.1958, s. 385.

(9)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0172.

(10)

Rezerwa „wirtualna” dla urzędników oddelegowanych w interesie służby nieujęta w pozycji „suma ogółem”.

(11)

W porozumieniu o współpracy międzyinstytucjonalnej podpisanym w dniu 5 lutego 2014 r. przez Parlament Europejski, Komitet Regionów i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przewidziano przeniesienie z tych Komitetów do Parlamentu Europejskiego maksymalnie 80 nowych stanowisk (60 stanowisk AD i 20 stanowisk AST). Przeniesienie będzie dokonywane stopniowo i rozpocznie się jesienią 2014 r., zaś ujęcie ww. stanowisk w planie zatrudnienia Parlamentu Europejskiego (czego dokonano już w 2014 r.) zostanie zrekompensowane likwidacją odpowiedniej liczby stanowisk w planach zatrudnienia obu komitetów.

(12)

Rezerwa „wirtualna” dla urzędników oddelegowanych w interesie służby nieujęta w pozycji „suma ogółem”.

(13)

W porozumieniu o współpracy międzyinstytucjonalnej podpisanym w dniu 5 lutego 2014 r. przez Parlament, Komitet Regionów i Komitet Ekonomiczno-Społeczny przewidziano przeniesienie z Komitetów do Parlamentu maksymalnie 80 nowych stanowisk (60 stanowisk AD i 20 stanowisk AST). Przeniesienie będzie dokonywane stopniowo i rozpocznie się jesienią 2014 r., zaś ujęcie ww. stanowisk w planie zatrudnienia Parlamentu (czego dokonano już w 2014 r.) zostanie zrekompensowane likwidacją odpowiedniej liczby stanowisk w planach zatrudnienia obu Komitetów.

(14)

Podczas czytania w PE projektu budżetu na 2017 r. w pozycji „ogółem” uwzględni się zapowiedzianą redukcję personelu o 1% (60 stanowisk) w podziale na grupy zaszeregowania i kategorie.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności