Procedură : 2016/2019(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0131/2016

Texte depuse :

A8-0131/2016

Dezbateri :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Voturi :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0132

RAPORT     
PDF 1459kWORD 854k
11.4.2016
PE 577.035v02-00 A8-0131/2016

referitor la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2017

(2016/2019(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Indrek Tarand

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2017

(2016/2019(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 octombrie 2015 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2015 referitoare la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 aprobat de comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare(6),

–  având în vedere raportul prezentat Biroului de către Secretarul General privind proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere proiectul preliminar de estimare a bugetului întocmit de Birou la 11 aprilie 2016 în conformitate cu articolul 25 alineatul (7) și cu articolul 96 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Parlamentului,

–  având în vedere proiectul de estimare a bugetului întocmit de Comisia pentru bugete în conformitate cu articolul 96 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului,

–  având în vedere articolele 96 și 97 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0131/2016),

A.  întrucât această procedură reprezintă a doua procedură bugetară completă desfășurată în noua legislatură și cel de-al patrulea an al cadrului financiar multianual 2014-2020;

B.  întrucât bugetul 2017, în forma propusă în raportul Secretarului General, va fi marcat de continuarea și intensificarea politicii instituției de a crește eficiența în toate domeniile în care acest lucru este posibil fără a afecta calitatea mediului de lucru al deputaților și al personalului;

C.   întrucât Secretarul General a propus patru obiective prioritare pentru bugetul 2017, și anume: securitatea și securitatea cibernetică, eliminarea treptată a derogării privind limba irlandeză, actualele măsuri de sprijinire a deputaților în exercitarea mandatului, precum și asigurarea atractivității Parlamentului pentru public și vizitatori;

D.   întrucât, în actualul context politic și de securitate generat de atacurile teroriste din Europa, procedura bugetară 2017 ar trebui să conducă la creșterea securității și securității cibernetice a Parlamentului;

E.   întrucât Secretarul General a propus un buget de 1 910 073 000 EUR pentru proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru exercițiul financiar 2017, ceea ce reprezintă o majorare cu 3,9 % față de bugetul pentru 2016, din care un procentaj de 1,7 % este considerat drept cheltuieli curente, și ar constitui 19,26 % din rubrica V din CFM 2014-2020;

F.  întrucât, între 2017 și 2022, derogarea privind netraducerea tuturor documentelor oficiale în limba irlandeză va fi eliminată treptat, fapt care va implica traducerea tuturor documentelor oficiale și în limba irlandeză, și se propun cheltuieli extraordinare suplimentare în valoare de 3,7 milioane EUR pentru conformarea la această nouă cerință lingvistică, ceea ce reprezintă 0,2 % din majorarea totală;

G.  întrucât sunt necesare investiții extraordinare suplimentare de 47,6 milioane EUR pentru a consolida securitatea și securitatea cibernetică, ceea ce reprezintă 2,6 % din majorarea totală,

H.  întrucât ratele inflației au scăzut constant din 2011; întrucât rata inflației reale în locurile de desfășurare a activității Parlamentului din 2015 și 2016 a fost mai mică decât rata reală de creștere a bugetului său;

I.  întrucât aproape 60 % din buget este alcătuit din cheltuieli indexate care se referă, în cea mai mare parte, la remunerațiile deputaților și personalului, ajustate în conformitate cu Statutul funcționarilor, precum și la obligații contractuale, care corespund indexării sectoriale, de obicei mai mare decât rata standard a inflației;

J.   întrucât Parlamentul European a subliniat în Rezoluția sa din 29 aprilie 2015 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2016(7) că bugetul pe 2016 ar trebui să aibă o bază realistă și să fie în conformitate cu principiile disciplinei bugetare și bunei gestiuni financiare;

K.   întrucât credibilitatea Parlamentului în calitatea sa de componentă a autorității bugetare depinde în mare măsură de capacitatea sa de a-și ține sub control cheltuielile proprii;

L.   întrucât Biroul a adoptat la 26 octombrie 2015 un nou set de norme privind administrarea indemnizațiilor de asistență parlamentară, înăsprind condițiile aferente rambursării contractelor cu asistenți locali, și anume prin alocarea a cel puțin 25 % din indemnizația de asistență parlamentară în scopul acoperirii cheltuielilor cu asistenții acreditați,

Cadrul general

1.  subliniază că proporția bugetului Parlamentului în 2017 ar trebui menținută sub 20 % din rubrica V; constată că nivelul proiectului preliminar de estimare a bugetului pentru 2017, astfel cum a fost adoptat de Birou la 7 martie 2016, corespunde unui procentaj de 19,26 %, mai mic decât cel din 2016 (19,39 %) și al doilea cel mai mic procentaj din cadrul rubricii V din ultimii opt ani; își reduce și mai mult partea din rubrica V până la 19,17 % pentru 2017;

2.  consideră totuși că, având în vedere încetinirea creșterii economice cu care se confruntă statele membre, nivelul inflației prognozat pentru 2017 nu ar trebui să fie considerat principalul criteriu de referință pentru majorarea cheltuielilor curente;

3.  confirmă faptul că au fost solicitate cheltuieli extraordinare cu 0,2 % mai mari față de bugetul 2016 pentru eliminarea treptată a măsurilor derogatorii temporare privind utilizarea limbii irlandeze care au fost stabilite prin Regulamentul nr. 1 din 15 aprilie 1958(8) și cu 2,6 % mai mari față de bugetul 2016 pentru necesitățile suplimentare legate de securitate și securitatea cibernetică;

4.   ia act de cererea de majorare cu 2,6 % a fondurilor alocate securității și securității cibernetice, până la un nivel mai mult decât dublu față de nivelul resurselor alocate în 2016; solicită Secretarului General să prezinte Comisiei pentru bugete informații detaliate în mod transparent cu privire la actualele și viitoarele măsuri de securitate și de securitate cibernetică și la defalcarea costurilor acestora;

5.  aprobă bugetul de cheltuieli extraordinare pentru realizarea de investiții de securitate în 2017 în urma analizei prezentate Biroului în februarie 2016 și completate de evaluarea efectuată în urma evenimentelor din 22 martie 2016 (47,6 milioane EUR), precum și bugetul de cheltuieli excepționale legate de eliminarea treptată a derogării temporare privind utilizarea limbii irlandeze (3,7 milioane EUR);

6.  limitează creșterea cheltuielilor sale curente pentru 2017, cu excepția celor două pachete extraordinare, la un nivel de 1,4 % în comparație cu bugetul 2016;

7.  stabilește nivelul global al bugetului estimat pentru 2017 la 1 900 873 000 EUR, ceea ce reprezintă o creștere totală cu 3,4 % comparativ cu bugetul 2016;

8.  subliniază că Parlamentul ar trebui să dispună de suficiente resurse necesare pentru a-și exercita funcția principală de organ legiuitor și autoritate bugetară; evidențiază că în actualul context economic resursele respective ar trebui gestionate cu rigoare, pragmatism și eficiență; subliniază faptul că, deși asigurarea unui nivel corespunzător de finanțare a Parlamentului este un lucru adecvat pentru exercițiul democratic european, sunt încurajate ferm eforturile de a realiza economii și a îmbunătăți în continuare eficiența utilizării fondurilor publice;

9.  subliniază că cea mai mare parte a bugetului Parlamentului și a indexării sale anuale face obiectul obligațiilor statutare sau contractuale, care nu pot fi modificate de Parlament în cadrul procedurii bugetare;

Transparența, accesibilitatea și lizibilitatea

10.  îl invită pe Secretarul General să facă o propunere privind prezentarea bugetului pe site-ul Parlamentului către publicul larg într-un mod suficient de detaliat, precum și inteligibil și ușor de utilizat, pentru a permite tuturor cetățenilor să înțeleagă mai bine activitățile și prioritățile Parlamentului, precum și dinamica cheltuielilor aferente; consideră că un prim pas ar putea consta în a publica pe site-ul Parlamentului informațiile grafice disponibile în prezent pe intranet;

11.  consideră că, în ceea ce privește procesul bugetar, toate informațiile relevante ar trebui să fie prezentate membrilor Biroului și ai Comisiei pentru bugete în fiecare etapă a procedurii, în timp util și în mod inteligibil, precum și cu detaliile și defalcările necesare, pentru a permite Biroului, Comisiei pentru bugete și grupurilor politice să desfășoare deliberări adecvate și să își bazeze deciziile pe o imagine cuprinzătoare a situației și necesităților bugetului Parlamentului;

12.  subliniază nevoia de precizie și transparență în ceea ce privește evoluția bugetului de la un exercițiu la altul; consideră că, deși se justifică înscrierea anumitor cheltuieli extraordinare, cum ar fi cele de securitate, în bugetul pe 2017, utilizarea într-o măsură crescândă în fiecare an a cheltuielilor extraordinare este problematică din punctul de vedere al controlului și stabilității bugetare; solicită o definiție mai precisă a cheltuielilor extraordinare; consideră că, pentru a asigura responsabilitatea, precum și comparabilitatea datelor din bugetul general, ar trebui să se evalueze dacă cheltuielile extraordinare ar trebui incluse în baza de calcul al diferenței procentuale dintre bugete de la un an la altul;

13.  își reiterează apelul în favoarea unei planificări bugetare pe termen mediu și lung, care să includă o distincție clară între investiții și cheltuielile operaționale legate de funcționarea Parlamentului, precum și de obligațiile statutare ale acestuia (inclusiv chirii și achiziții), în conformitate cu Rezoluția sa din 29 aprilie 2015 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2016(9); solicită, prin urmare, modificarea modului de prezentare pentru a face o distincție clară între cheltuielile de investiții și cheltuielile operaționale;

14.  felicită Biroul și DG ITEC pentru noul format al paginilor personale ale deputaților de pe site-ul oficial al Parlamentului, care oferă mai multă transparență privind componența și statutul echipelor de lucru ale acestora [crearea unui nou tabulator „asistent”, cu subtitlurile: asistenți, asistenți acreditați, asistenți acreditați (grupare), asistenți locali, prestatori de servicii, agenți de plată, stagiari]; solicită Secretarului General să asigure controalele necesare pentru punerea în aplicare a noului set de norme privind indemnizațiile de asistență parlamentară, adoptat de Birou la 26 octombrie 2015;

15.  solicită ca bugetul să fie întocmit, cel puțin o dată la cinci ani, pe baza nevoilor reale ale posturilor bugetare individuale și nu pe baza unui sistem de coeficienți;

Securitatea și securitatea cibernetică

16.  solicită o planificare bugetară pe termen mediu și lung, care să includă informații clare cu privire la cheltuielile legate de securitate și securitatea cibernetică; în plus, având în vedere evenimentele recente, invită Biroul să își actualizeze conceptul de securitate globală și să îl prezinte cât mai curând posibil, cel târziu până în iunie 2016;

17.  consideră că orice măsură în acest domeniu ar trebui să se bazeze pe o evaluare clară a nevoilor Parlamentului și să fie proporțională cu riscurile existente; solicită Secretarului General și Biroului să prezinte Comisiei pentru bugete în timp util înainte de lectura Parlamentului referitoare la bugetul 2017 un concept de securitate globală, inclusiv o evaluare globală privind riscurile percepute și măsurile de securitate prevăzute, precum și opțiunile alternative, care să fie însoțită de o evaluare detaliată a impactului lor bugetar asupra bugetului 2017 și a bugetelor ulterioare, distingându-se în mod clar între investiții și cheltuieli curente, și să descrie măsurile avute în vedere pentru consolidarea securității Parlamentului în interiorul și în exteriorul clădirilor sale, precum și impactul acestor măsuri asupra bugetului 2017; cere informații cu privire la consecințele financiare ale acordurilor interinstituționale de cooperare administrativă din domeniul securității;

18.  solicită Secretarului General să evalueze dacă este necesară revizuirea contractelor de asigurare existente (pentru deputați și personal), având în vedere amenințările teroriste, și să prezinte, dacă este cazul, propuneri pentru a remedia eventualele deficiențe;

19.  consideră că sistemul de securitate din exteriorul clădirilor Parlamentului ar trebui asigurat în continuare de autoritățile belgiene;

Sprijinirea deputaților în exercitarea mandatului

20.  ia act de actualele măsuri de sprijinire a deputaților în exercitarea mandatului lor;

21.  salută extinderea portalului digital pentru deputați (e-Portal), dar îl invită pe Secretarul General să îmbunătățească, în lumina inițiativei „fără hârtie”, sistemul actual de transmitere pe suport de hârtie a borderourilor de plată către deputați, cu scopul de a-l elimina până la sfârșitul anului 2017; consideră că e-Portal ar trebui să ofere în mod implicit tuturor deputaților posibilitatea transmiterii în format electronic, care ar putea conduce la economii considerabile atât de timp, cât și de fonduri;

22.  salută creșterea calității serviciilor de consiliere și cercetare oferite deputaților și comisiilor; reamintește că o evaluare la jumătatea perioadei a eficacității cooperării dintre Serviciul de Cercetare al Parlamentului European (EPRS) și departamentele tematice a fost prevăzută în momentul înființării EPRS în 2013; solicită, prin urmare, Secretarului General să procedeze la realizarea unei astfel de evaluări și să prezinte Comisiei pentru bugete rezultatele evaluării respective până la sfârșitul anului 2016; consideră că această evaluare ar trebui să conțină propuneri cu privire la modalitățile de corelare optimă a sprijinului acordat de EPRS cu evoluțiile din cadrul comisiilor tematice respective, răspunzând totodată nevoilor deputaților individuali, precum și la modalitățile de evitare a suprapunerilor cu activitățile departamentelor tematice și a încurajării concurenței între servicii;

23.  este de părere că necesitățile deputaților din circumscripțiile lor ar trebui evaluate, ținând cont și de diferențele dintre circumscripții, cu scopul de a permite deputaților să își desfășoare mai bine activitatea în circumscripțiile proprii; consideră că spațiile de lucru mobile pentru deputați și acordarea de sprijin în circumscripțiile electorale ar trebui să se bazeze pe evaluarea necesităților reale și a utilizării și nu ar trebui să genereze costuri suplimentare semnificative sau recurente pentru Parlament; insistă asupra faptului că nu ar trebui furnizate echipamente informatice întrucât ICG pune la dispoziție suficiente resurse pentru achiziționarea de dispozitive de ultimă generație; pune sub semnul întrebării necesitatea dezvoltării unui spațiu de lucru mobil cu caracter privat pentru deputați, deoarece un astfel de spațiu nu pare să corespundă modului în care deputații și birourile acestora se organizează;

24.  este de acord că instrumentele informatice reprezintă un instrument important pentru ca deputații să își exercite mandatul; reamintește, cu toate acestea, necesitatea de a permite instalarea de software cu sursă deschisă, care ar permite realizarea unor economii semnificative în ceea ce privește costurile comunicațiilor și ar îmbunătăți fluxul de lucru al birourilor deputaților, ținând cont totodată de securitatea cibernetică și asigurând protecția datelor;

25.  solicită ca posibilitatea de a semna documente interne în mod digital să devină o practică obișnuită, în toate cazurile, cum ar fi semnarea formularelor, a declarațiilor scrise etc., asigurându-se totodată fiabilitatea și securitatea; solicită să se examineze posibilitatea de a introduce un sistem de verificare TAN pe telefoanele mobile ale deputaților; consideră, de asemenea, că utilizarea faxurilor ar trebui descurajată și eliminată treptat;

26.  salută noua reformă privind întrebările suplimentare cu solicitare de răspuns scris adoptată la 3 septembrie 2015 de către Comisia pentru afaceri constituționale la cererea Comisiei pentru bugete, formulată cu ocazia adoptării bugetului Parlamentului pentru exercițiul 2016; solicită Secretarului General să instituie controalele necesare pentru punerea în aplicare a noii interpretări; invită Conferința președinților să efectueze o evaluare a acestui nou regim al întrebărilor cu solicitare de răspuns scris în cazul întrebărilor suplimentare pentru a analiza economiile generate și să informeze Comisia pentru bugete cu privire la rezultatele acestei evaluări până în august 2016, înaintea examinării bugetului în Parlament în toamna anului 2016;

27.  consideră că este oportun să se mențină creditele aferente pachetului financiar destinat cheltuielilor pentru asistența parlamentară pentru 2017 la același nivel ca în 2016, sub rezerva indexării obligatorii din punct de vedere juridic care este aplicabilă în temeiul Statutului funcționarilor;

28.  consideră că actuala descriere de pe site-ul Parlamentului a activităților parlamentare ale deputaților nu este clară și nu reflectă implicarea și activitățile efective ale deputaților; sugerează ca utilizarea actuală a clasamentelor de site-uri să fie abandonată, îmbunătățind totodată informațiile privind activitățile fiecărui deputat de pe site-ul oficial al Parlamentului; solicită o evaluare a modului de prezentare în special în cazul explicațiilor privind voturile și intervențiilor cu durata de un minut, inclusiv a opțiunii ca acestea să fie indicate separat de discursurile în plen, precum și o evaluare a valorii adăugate a explicațiilor privind voturile și a alternativelor posibile; se așteaptă ca grupul de lucru relevant al Biroului care se ocupă de această chestiune să își prezinte agenda și concluziile Comisiei pentru bugete de îndată ce vor fi disponibile;

Cheltuielile deputaților

29.  confirmă poziția sa privind indemnizația pentru cheltuieli generale adoptată în rezoluțiile sale bugetare din 29 aprilie 2015 și 28 octombrie 2015; reiterează apelul privind asigurarea unei transparențe sporite în ceea ce privește indemnizația pentru cheltuieli generale a deputaților; invită Biroul Parlamentului să lucreze la definirea unor norme mai precise privind responsabilitatea pentru cheltuielile autorizate în cadrul acestei indemnizații, fără a cauza Parlamentului costuri suplimentare;

Politica imobiliară

30.  reamintește că strategia imobiliară pe termen mediu, adoptată de Birou în 2010, se află în curs de revizuire; regretă că Biroul nu și-a încheiat încă deliberările referitoare la strategia imobiliară pe termen mediu; invită Secretarul General să prezinte Comisiei pentru bugete noua strategie imobiliară pe termen mediu cât mai curând posibil și cel mai târziu până în august 2016, înaintea examinării bugetului în Parlament în toamna anului 2016;

31.   invită Biroul să prezinte o strategie pe termen lung pentru clădirile Parlamentului; reiterează faptul că investițiile pe termen lung, cum ar fi proiectele imobiliare ale Parlamentului, trebuie să fie tratate cu prudență și în mod transparent; insistă asupra unei gestiuni a costurilor, unei planificări a proiectelor și unei supravegheri stricte; își reiterează solicitarea de a se asigura un proces decizional transparent în domeniul politicii imobiliare, bazat pe o informare timpurie, ținând seama în mod corespunzător de articolul 203 din Regulamentul financiar; consideră că strategia imobiliară pe termen lung ar trebui să conțină un raport privind motivele întârzierii și costurilor mai mari înregistrate în privința Casei Istoriei Europene;

32.   solicită ca bugetul să reflecte fidel situația parcului imobiliar al Parlamentului; solicită, în acest sens, să se prezinte clar costurile clădirii Konrad Adenauer în bugetul final al Parlamentului și ca, pe viitor, investițiile imobiliare să fie înscrise în buget astfel încât să se evite nevoia de transferuri colectoare;

33.   propune, prin urmare, ca, începând din 2018, să se introducă o linie specifică pentru investițiile în construirea de clădiri, care ar utiliza ca bază de finanțare în 2018 fondurile propuse în 2017 pentru cheltuieli extraordinare;

34.  date fiind circumstanțele extraordinare în 2017, care impun investiții ridicate în infrastructura de securitate, propune să se utilizeze eventualele fonduri neutilizate până la sfârșitul lui 2017 pentru a acoperi cheltuielile de construire a clădirii ADENAUER, cu scopul de a evita plata către bănci a unei sume maxime corespunzătoare ratelor dobânzilor pentru creditele ce trebuie contractate pentru a finanța construcția;

35.  solicită mai multe informații cu privire la situația actuală a proiectului de renovare a clădirii PHS; solicită ca studiul privind renovarea să fie lansat și examinat de către Birou; invită Biroul să ia în considerare necesitatea unor condiții de muncă sigure și sănătoase la stabilirea calendarului de renovare; solicită Biroului să informeze Comisia pentru bugete cât mai curând posibil cu privire la toate etapele; invită, în acest context, Biroul să pregătească terenul pentru transformarea clădirii PHS într-o clădire de ultimă generație care să reprezinte un exemplu de eficiență energetică și să purceadă fără întârziere la modernizarea clădirii;

36.  invită vicepreședinții responsabili să prezinte Comisiei pentru bugete un raport privind progresele înregistrate în legătură cu clădirea KAD;

37.  consideră că reformele structurale și organizaționale menite să îmbunătățească eficiența, durabilitatea mediului și eficacitatea ar trebui să continue prin examinarea detaliată a posibilelor sinergii și economii; reamintește economiile substanțiale care ar putea fi realizate prin stabilirea unui singur loc de desfășurare a activității în loc de trei (Bruxelles, Strasbourg, Luxemburg); subliniază că acest proces ar trebui să se desfășoare fără a pune în pericol excelența legislativă a Parlamentului, competențele bugetare și competențele de control ale acestuia și nici calitatea condițiilor de muncă pentru deputați, asistenți și personal;

Aspecte legate de personal

38.  salută propunerea de reducere a schemei sale de personal cu 60 de posturi în 2017, în conformitate cu acordul încheiat cu Consiliul referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, aprobat de comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare la 14 noiembrie 2015;

39.  reamintește că nivelul total al personalului grupurilor politice este exceptat de la obiectivul de reducere cu 5 % a personalului în conformitate cu deciziile luate în ceea ce privește exercițiile financiare 2014, 2015 și 2016;

40.  sprijină crearea posturilor suplimentare necesare pentru traducerea și interpretarea în limba irlandeză; scutește aceste posturi suplimentare de la obiectivul de reducere cu 5 %, în conformitate cu recomandarea Comisiei; solicită Secretarului General să se consulte cu deputații irlandezi în legătură cu o posibilă raționalizare a utilizării limbii irlandeze fără a compromite drepturile garantate ale deputaților;

41.  sprijină introducerea interpretării în limbajul internațional al semnelor pentru toate dezbaterile în plen astfel încât cel puțin acestea să fie cu adevărat accesibile tuturor cetățenilor europeni;

42.  salută progresele înregistrate în ceea ce privește eficiența traducerii și interpretării; recunoaște valoarea adăugată și calitatea serviciilor oferite de interpreți; solicită un acord timpuriu și sustenabil între Secretarul General și reprezentanții interpreților care să combine condiții de muncă de calitate și o gestiune eficientă pentru a se evita dezechilibrele în ceea ce privește timpul de lucru și nesiguranța generalizată în rândul interpreților, ținând cont de drepturile sociale; solicită Secretarului General să facă propuneri suplimentare de raționalizare, de exemplu recurgerea sporită la traducerea și interpretarea la cerere, în special cu privire la activitățile intergrupurilor din Parlamentul European; consideră că sistemul de profiluri lingvistice în vigoare din octombrie 2014 pentru amendamentele depuse spre examinare în comisii reprezintă un exemplu de creșteri ale eficienței care pot fi realizate și consolidate; consideră că interpretarea și traducerea sunt componente esențiale ale unei democrații europene deschise tuturor și, în consecință, solicită să nu se îngăduie nicio reformă care să afecteze accesibilitatea pe o scară cât mai largă și de o manieră cât mai cuprinzătoare la activitățile și documentele Parlamentului;

43.  solicită Biroului să evalueze și, după caz, să revizuiască normele care reglementează statutul stagiarilor, printre altele introducând o remunerație minimă și armonizând ofertele de preț din domeniul serviciilor de catering pentru toți stagiarii atât din cadrul administrației Parlamentului, cât și din birourile deputaților, pentru a asigura egalitatea de tratament și a proteja drepturile sociale ale stagiarilor;

44.  solicită Biroului să revizuiască normele care reglementează rambursarea cheltuielilor de misiune legate de deplasările între locurile de desfășurare a activității Parlamentului și suportate de către asistenții parlamentari acreditați, pentru a le alinia cu normele aplicabile restului personalului;

45.  consideră că ar trebui să se introducă o treia procedură pentru a permite rezilierea de comun acord a unui contract între un deputat și un asistent;

Serviciile de șoferi/mobilitatea

46.  își exprimă rezervele față de propunerea de internalizare a serviciului de șoferi pentru a înlocui prestatorul extern de servicii cu agenți contractuali ai Parlamentului, ceea ce va reprezenta cheltuieli suplimentare imediate în valoare de aproximativ 3,7 milioane EUR; consideră că un contract extern bine organizat, încheiat în conformitate cu reglementările în vigoare privind achizițiile publice, prin care prestatorul extern de servicii este obligat în mod explicit să își asume responsabilitatea pentru securitate și verificarea antecedentelor, precum și pentru asigurarea unor condiții de muncă și salarii decente, ar trebui privită ca o opțiune alternativă; ar examina opțiunea internalizării doar în cazul în care costurile sale nu depășesc costurile sistemului actual și în care aceasta permite o remunerare și condiții de lucru decente pentru șoferi, un echilibru de gen mai bun și utilizarea unor autovehicule mai ecologice; solicită furnizarea de informații detaliate către Comisia pentru bugete înainte de luarea oricărei decizii;

47.  solicită Secretarului General să se consulte cu autoritățile belgiene pentru a asigura un acces facil și o utilizare generală optimă a noii legături feroviare directe dintre gara Bruxelles-Luxembourg și aeroportul Zaventem, care ar putea include acceptarea ecusoanelor deputaților în locul actualului sistem de liberă trecere;

48.  consideră că parcul auto ar trebui să constea în autoturisme mai sigure și mai eficiente din punctul de vedere al costurilor și al consumului de combustibil; solicită Secretarului General să prezinte un raport privind posibilitatea trecerii complete la transportul electric la sfârșitul acestui deceniu;

49.  solicită Secretarului General să poarte discuții cu agenția de voiaj a Parlamentului; încurajează agenția de turism să practice o comparare mai intensă a prețurilor; solicită agenției de turism să caute activ bilete mai ieftine atunci când face rezervări și, în general, să propună prețuri mai competitive pentru deputați și toate categoriile de personal, asigurând în același timp un nivel adecvat de confort și condiții corespunzătoare pentru schimbarea biletelor;

Comunicarea

50.  solicită rezultatele evaluării ex-post a strategiei și metodologiei globale aferente campaniei de informare și comunicare din 2014 (raportul de evaluare era așteptat pentru cel de-al 2-lea semestru al anului 2015);

51.  reamintește Secretarului General să prezinte Comisiei pentru bugete un raport privind evaluarea campaniei pentru alegerile parlamentare din 2014, precum și cu privire la eficacitatea măsurilor de comunicare ale Parlamentului care vizează publicul larg;

52.  recunoaște rolul birourilor de informare ale Parlamentului în ceea ce privește sensibilizarea cu privire la activitățile Parlamentului și ale Uniunii în general; consideră că ar trebui avute în vedere măsuri de eficiență în ceea ce privește birourile de informare ale Parlamentului; consideră că birourile de informare ale Parlamentului European ar trebui să fie amplasate, pe cât posibil, în aceleași clădiri ca și reprezentanțele Comisiei și să partajeze serviciile administrative cu acestea; solicită evaluarea obiectivelor, sarcinilor și performanțelor birourilor de informare ale Parlamentului European, în vederea definirii priorităților;

53.  solicită să se evalueze posibilitatea unei cooperări mai strânse cu ARTE la Strasbourg pentru a se crea un centru mediatic european pentru formarea tinerilor jurnaliști;

54.  solicită Secretarului General să prezinte un raport privind întreprinderile și organizațiile care au primit acces la sediile Parlamentului astfel încât acestea să poată organiza forumuri cu privire la activitățile lor; solicită Secretarului General să mențină un echilibru între diferitele sectoare și diferitele tipuri de organizații care au acces la sediile Parlamentului;

Alte aspecte

55.  îndeamnă Secretarul General să prezinte un raport detaliat privind punerea în aplicare a părților administrative ale acordurilor de cooperare dintre Parlament, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European și, pe această bază, să stabilească eventuale modalități de continuare a cooperării administrative în domenii cum ar fi logistica, infrastructura sau securitatea;

56.  solicită Secretarului General să prezinte clarificări cu privire la gestionarea actuală a sălii de sport a Parlamentului și la utilizarea actuală a personalului Parlamentului în acest context; solicită, în plus, clarificări cu privire la litigiul în curs și la opțiunile existente pentru a se asigura gestionarea sa eficientă și rentabilă în viitor;

57.  salută o utilizare mai limitată și mai eficientă a cuferelor; încurajează partajarea cuferelor pentru deplasările la Strasbourg;

58.  solicită Secretarului General să pună pe deplin în aplicare spiritul și litera noului regulament financiar în ceea ce privește achizițiile publice ecologice și eficiente din punct de vedere economic, prin consolidarea strategiei de achiziții a Parlamentului în acest sens;

59.  îndeamnă la realizarea de economii de energie în continuare, în special în ceea ce privește sistemele de iluminat și de încălzire ale clădirilor, dezbaterile privind bugetul 2016 demonstrând că mai pot fi aduse îmbunătățiri;

60.  încurajează o mai bună promovare a alimentelor ecologice și sănătoase; în plus, invită, prin urmare, Biroul să evalueze posibilitățile de a oferi alimente sănătoase nu numai prin diversificarea serviciilor, ci și, mai ales, prin furnizarea de fructe și legume proaspete la prețuri mai accesibile;

o

o  o

61.  adoptă estimarea bugetului pentru exercițiul financiar 2017;

62.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta rezoluție și estimarea bugetului.

ANEXĂ: PROIECT DE ESTIMARE A BUGETULUI

 

PROIECTUL DE ESTIMARE A BUGETULUI PARLAMENTULUI EUROPEAN PENTRU EXERCIȚIUL 2017

 

ASTFEL CUM A FOST STABILIT DE COMISIA PENTRU BUGETE ÎN CADRUL REUNIUNII SALE DIN

 

11 APRILIE 2016

 

PROIECT DE ESTIMARE A BUGETULUI

2017

Contribuția Uniunii Europene la finanțarea cheltuielilor

Parlamentului European în exercițiul financiar 2017

Denumire

Sumă

 

 

Cheltuieli

1 900 873 000

Venituri proprii

157 861 070

Contribuția datorată

1 743 011 930

SITUAȚIA VENITURILOR

Titlul Capitolul Articolul Postul

Denumire

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

 

 

 

 

 

4

VENITURI PROVENITE DE LA PERSONALUL INSTITUȚIILOR ȘI AL ALTOR ORGANISME ALE UNIUNII

 

 

 

4 0

IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE

 

 

 

4 0 0

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor, ale celorlalți agenți și ale beneficiarilor de pensii

73 410 920

73 484 272

69 454 180

4 0 3

Încasări din contribuția temporară care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

p.m

p.m

13 613

4 0 4

Încasări din prelevarea specială și din taxa de solidaritate care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

10 907 330

10 797 731

9 959 483

 

 

84 318 250

84 282 003

79 427 275

Capitolul 4 0 — Total

4 1

CONTRIBUȚII LA SISTEMUL DE PENSII

 

 

 

4 1 0

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

64 131 820

59 667 459

58 498 210

4 1 1

Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

9 200 000

9 100 000

9 241 578

4 1 2

Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

10 000

10 000

57 702

 

 

73 341 820

68 777 459

67 797 490

Capitolul 4 1 — Total

4 2

ALTE CONTRIBUȚII LA SISTEMUL DE PENSII

 

 

 

4 2 1

Contribuții ale deputaților în Parlamentul European la un sistem de pensii

p.m

p.m

0

 

Capitolul 4 2 — Total

0

0

0

 

Titlul 4 — Total

157 660 070

153 059 462

147 224 765

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

 

 

 

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE

 

 

 

5 0 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri)

p.m

p.m

0

5 0 0 0

Încasări din vânzarea de mijloace de transport — Venituri alocate

p.m

p.m

0

5 0 0 1

Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile — Venituri alocate

p.m

p.m

25 526

5 0 0 2

Încasări din livrările de bunuri către alte instituții sau organisme — Venituri alocate

p.m

p.m

55 871

5 0 1

Încasări din vânzarea de bunuri imobile

p.m

p.m

0

5 0 2

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme — Venituri alocate

p.m

p.m

0

 

Capitolul 5 0 — Total

p.m

p.m

81 397

5 1

ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI

 

 

 

5 1 1

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile și rambursarea de cheltuieli locative

p.m

p.m

 

5 1 1 0

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile — Venituri alocate

p.m

p.m

2 807 906

5 1 1 1

Rambursarea de cheltuieli locative — Venituri alocate

p.m

p.m

16 372

 

Capitolul 5 1 — Total

p.m

p.m

2 824 279

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

 

 

 

5 2 0

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

200 000

410 000

216 417

 

Capitolul 5 2 — Total

200 000

410 000

216 417

5 5

VENITURI PROVENITE DIN ÎNCASĂRILE PENTRU SERVICIILE ȘI LUCRĂRILE PRESTATE

 

 

 

5 5 0

Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate în beneficiul altor instituții sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organisme și rambursate de către acestea — Venituri alocate

p.m

p.m

5 557 309

5 5 1

Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora — Venituri alocate

p.m

p.m

729 104

 

Capitolul 5 5 — Total

p.m

p.m

6 286 413

5 7

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI

 

 

 

5 7 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat — Venituri alocate

p.m

p.m

3 292 213

5 7 1

Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații și moșteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții — Venituri alocate

p.m

p.m

0

5 7 2

Rambursarea cheltuielilor de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituții

p.m

p.m

0

5 7 3

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției — venituri alocate

p.m

p.m

3 476 281

 

Capitolul 5 7 — Total

p.m

p.m

6 768 495

5 8

INDEMNIZAȚII DIVERSE

 

 

 

5 8 1

Venituri provenind din indemnizațiile de asigurări încasate — venituri alocate

p.m

p.m

179 793

 

Capitolul 5 8 — Total

p.m

 

 

 

Titlul 5 — Total

200 000

410 000

16 356 793

6

CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI ÎN CADRUL ACORDURILOR ȘI PROGRAMELOR UNIUNII

 

 

 

6 6

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI

 

 

 

6 6 0

Alte contribuții și restituiri

p.m

p.m

p.m

6 6 0 0

Alte contribuții și restituiri alocate — venituri alocate

p.m

p.m

11 848 214

6 6 0 1

Alte contribuții și restituiri nealocate

p.m

p.m

0

 

Capitolul 6 6 — Total

p.m

p.m

11 848 214

 

Titlul 6 — Total

p.m

p.m

11 848 214

9

VENITURI DIVERSE

 

 

 

9 0

VENITURI DIVERSE

 

 

 

9 0 0

Venituri diverse

1 000

1 000

937 952

 

Capitolul 9 0 — Total

1 000

1 000

937 952

 

Titlul 9 — Total

1 000

1 000

937 952

 

TOTAL GENERAL

157 861 070

153 470 462

176 367 724

SITUAȚIA CHELTUIELILOR

Recapitularea generală a creditelor (2017 și 2016) și a execuției (2015)

Titlul Capitolul

Denumire

Credite 2017

Credite 2016

Execuție 2015

 

 

 

 

 

1

PERSONALUL INSTITUȚIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

MEMBRII INSTITUȚIEI

209 825 500

213 281 500

213 915 852

1 2

FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

642 573 000

627 305 500

597 484 150

1 4

ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE

135 764 500

125 501 000

116 618 310

1 6

ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONALUL INSTITUȚIEI

17 539 500

17 772 500

17 535 481

 

Titlul 1 — Total

1 005 702 500

983 860 500

945 553 793

 

 

 

 

 

2

CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

256 137 000

211 173 440

265 369 143

2 1

INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER

168 142 500

166 845 910

136 912 387

 

Rezerve (10 0)

1.892.000

 

 

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

5 719 000

5 992 750

4 458 475

 

Titlul 2 — Total

431 890 500

384 012 100

406 740 005

 

 

 

 

 

3

CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE GENERALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

32 827 000

35 423 000

31 170 192

3 2

EXPERTIZĂ ȘI INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

108 238 000

115 433 000

107 799 775

 

Titlul 3 — Total

141 065 000

150 856 000

138 969 967

 

 

 

 

 

4

CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE SPECIFICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

CHELTUIELI SPECIFICE ALE ANUMITOR INSTITUȚII ȘI ALE ANUMITOR ORGANE

111 905 000

111 100 000

102 924 578

4 2

CHELTUIELI AFERENTE ASISTENȚEI PARLAMENTARE

206 890 000

202 140 000

184 233 696

4 4

REUNIUNI ȘI ALTE ACTIVITĂȚI ALE DEPUTAȚILOR ȘI ALE FOȘTILOR DEPUTAȚI

420 000

420 000

400 000

 

Titlul 4 — Total

320 215 000

313 660 000

287 558 274

 

 

 

 

 

5

Autoritatea pentru partidele și fundațiile politice europene și comitetul de personalități independente

 

 

 

5 0

Cheltuielile autorității pentru partidele și fundațiile politice europene și ale comitetului de personalități independente

p.m

p.m

0

5 0 0

Cheltuielile operaționale ale Autorității

p.m

p.m

0

5 0 0 0

Cheltuielile operaționale ale Autorității

p.m

p.m

0

5 0 1

Rezervă EMAS

p.m

p.m

0

5 0 1 0

Rezervă EMAS

p.m

p.m

0

 

Titlul 5 — Total

0

0

0

 

 

 

 

 

10

ALTE CHELTUIELI

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

CREDITE PROVIZORII

p.m

p.m

0

10 1

REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

3 000 000

6 000 000

0

10 3

REZERVĂ PENTRU EXTINDERE

p.m

p.m

0

10 4

REZERVĂ PENTRU POLITICA DE INFORMARE ȘI DE COMUNICARE

p.m

p.m

0

10 5

CREDITE PROVIZORII PENTRU CLĂDIRI

p.m

p.m

0

10 6

REZERVE PENTRU PROIECTE PRIORITARE ÎN CURS DE DEZVOLTARE

p.m

p.m

0

10 8

Rezervă EMAS

p.m

p.m

0

 

Titlul 10 — Total

3 000 000

6 000 000

0

 

TOTAL GENERAL

1 900 873 000

1 838 388 600

1 778 822 039

Venituri — Resurse proprii

Titlul 4 — Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale Uniunii

Capitolul 4 0 — Impozite și rețineri diverse

Articolul 4 0 0 — Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor, ale celorlalți agenți și ale beneficiarilor de pensii

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

73 410 920

73 484 272

69 454 180,00

Temei juridic

Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, în special articolul 12.

Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a condițiilor și a procedurii de aplicare a impozitului stabilit în beneficiul Comunităților Europene (JO L 56, 4.3.1968, p. 8).

Articolul 4 0 3 — Încasări din contribuția temporară care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

13 613,00

Temei juridic

Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 66a din respectivul statut, în versiunea în vigoare până la 15 decembrie 2003.

Articolul 4 0 4 — Încasări din prelevarea specială și din taxa de solidaritate care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

10 907 330

10 797 731

9 959 483,00

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 66a.

Capitolul 4 1 — Contribuții la sistemul de pensii

Articolul 4 1 0 — Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

64 131 820

59 667 459

58 498 210,00

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 83 alineatul (2).

Articolul 4 1 1 — Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

9 200 000

9 100 000

9 241 578,00

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 4, articolul 11 alineatele (2) și (3) și articolul 48 din anexa VIII.

Articolul 4 1 2 — Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

10 000

10 000

57 702,00

Capitolul 4 2 — Alte contribuții la sistemul de pensii

Articolul 4 2 1 — Contribuții ale deputaților în Parlamentul European la un sistem de pensii

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

 

Temei juridic

Normele privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European, în special anexa III.

Titlul 5 — Venituri din funcționarea administrativă a instituției

Capitolul 5 0 — Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri) și imobile

Articolul 5 0 0 — Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri)

Postul 5 0 0 0 — Încasări din vânzarea de mijloace de transport — Venituri alocate

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

 

Comentarii

Acest post este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea sau răscumpărarea parțială a mijloacelor de transport aparținând instituției.

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Postul 5 0 0 1 — Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile — Venituri alocate

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

25 526,00

Comentarii

Acest post este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea sau răscumpărarea parțială de bunuri mobile aparținând instituției, altele decât mijloace de transport.

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Postul 5 0 0 2 — Încasări din livrările de bunuri către alte instituții sau organisme — Venituri alocate

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

55 871,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Detaliile privind cheltuielile și veniturile rezultate din împrumuturi și închirieri sau din prestări de servicii în cadrul acestui post sunt prezentate într-o anexă la prezentul buget.

Articolul 5 0 1 — Încasări din vânzarea de bunuri imobile

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

 

Comentarii

Prezentul articol este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea de bunuri imobile aparținând instituției.

Articolul 5 0 2 — Încasări din vânzarea de publicații, de imprimate și de filme — Venituri alocate

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

 

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Acest articol cuprinde, de asemenea, veniturile din vânzarea acestor produse pe suport electronic.

Capitolul 5 1 — Încasări din închirieri

Articolul 5 1 1 — Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile și rambursarea de cheltuieli locative

Postul 5 1 1 0 — Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile — Venituri alocate

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

2 807 906,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Detaliile privind cheltuielile și veniturile rezultate din împrumuturi și închirieri sau din prestări de servicii în cadrul acestui post sunt prezentate într-o anexă la prezentul buget.

Postul 5 1 1 1 — Rambursarea de cheltuieli locative — Venituri alocate

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

16 372,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Capitolul 5 2 — Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele

Articolul 5 2 0 — Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

200 000

410 000

216 417,00

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor provenite din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției.

Capitolul 5 5 — Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate

Articolul 5 5 0 — Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate în beneficiul altor instituții sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organisme și rambursate de către acestea — Venituri alocate

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

5 557 309,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Articolul 5 5 1 — Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora — Venituri alocate

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

729 104,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Capitolul 5 7 — Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției

Articolul 5 7 0 — Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat — Venituri alocate

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

3 292 213,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Articolul 5 7 1 — Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații și moșteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții — Venituri alocate

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

0,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Articolul 5 7 2 — Rambursarea cheltuielilor de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituții

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

0,00

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor aferente rambursării de cheltuieli de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituții.

Articolul 5 7 3 — Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției — Venituri alocate

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

3 476 281,00

Capitolul 5 8 — Indemnizații diverse

Articolul 5 8 1 — Venituri provenind din indemnizațiile de asigurări încasate — Venituri alocate

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

179 793,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Acest articol cuprinde, de asemenea, rambursarea de către societățile de asigurare a remunerațiilor funcționarilor implicați în accidente.

Titlul 6 — Contribuții și restituiri în cadrul acordurilor și programelor Uniunii

Capitolul 6 6 — Alte contribuții și restituiri

Articolul 6 6 0 — Alte contribuții și restituiri

Postul 6 6 0 0 — Alte contribuții și restituiri alocate — Venituri alocate

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

11 848 214,00

Comentarii

Acest post este destinat înregistrării, în conformitate cu dispozițiile articolului 21 din Regulamentul financiar, a eventualelor venituri care nu sunt prevăzute în altă parte în titlul 6 și care conduc la deschiderea de credite suplimentare destinate finanțării cheltuielilor pentru care aceste venituri sunt alocate.

Postul 6 6 0 1 — Alte contribuții și restituiri nealocate

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

 

Titlul 9 — Venituri diverse

Capitolul 9 0 — Venituri diverse

Articolul 9 0 0 — Venituri diverse

Cifre

Buget 2017

Buget 2016

Execuție 2015

1 000

1 000

937 952,00

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor diverse.

Detaliile privind cheltuielile și veniturile rezultate din împrumuturi și închirieri sau din prestări de servicii din cadrul acestui articol sunt prezentate într-o anexă la prezentul buget.

Cheltuieli — Cheltuieli

Titlul 1 — Personalul instituției

Capitolul 1 0 — Membrii instituției

Articolul 1 0 0 — Indemnizații și alocații

Postul 1 0 0 0 — Indemnizații

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

75 020 000

72 520 000

71 860 133,95

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere finanțarea indemnizațiilor prevăzute de Statutul deputaților.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolele 9 și 10.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 1 și 2.

Postul 1 0 0 4 — Cheltuieli de deplasare ordinare

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

69 200 000

73 340 000

71 418 750,00

Comentarii

Acest credit este destinat rambursării cheltuielilor de deplasare și de ședere legate de deplasările spre și dinspre locurile de desfășurare a activității și alte misiuni.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 25 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 10-21 și 24.

Postul 1 0 0 5 — Alte cheltuieli pentru deplasări

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

6 000 000

7 050 000

5 550 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat rambursării cheltuielilor pentru deplasările complementare și a cheltuielilor pentru deplasările efectuate în statul membru în care a fost ales deputatul.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 1 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 22 și 23.

Postul 1 0 0 6 — Indemnizație pentru cheltuieli generale

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

39 886 000

39 715 000

38 754 450,55

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activității parlamentare a deputaților, în conformitate cu Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 75 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 25-28.

Postul 1 0 0 7 — Indemnizație pentru cheltuieli generale

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

181 500

181 500

175 257,06

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile forfetare de ședere și de reprezentare aferente funcțiilor Președintelui Parlamentului European.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

Decizia Biroului din17 iunie 2009.

Articolul 1 0 1 — Asigurări de accident, de boală și alte măsuri de protecție socială

Postul 1 0 1 0 — Asigurări de accident, de boală și alte cheltuieli de asigurări sociale

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

3 097 000

3 058 000

2 191 208,67

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere asigurările de accident, rambursarea cheltuielilor medicale ale deputaților și asigurările de pierdere și furt pentru efectele și obiectele personale ale deputaților.

De asemenea, acesta este destinat să acopere asigurările și asistența oferită deputaților care se află în deplasare oficială și au nevoie de repatriere, dacă se îmbolnăvesc grav, sunt victime ale unui accident sau ale unor incidente neprevăzute care împiedică buna desfășurare a deplasării. Asistența cuprinde organizarea repatrierii și achitarea cheltuielilor aferente.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 60 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolele 18 și 19.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 3-9 și articolul 29.

Normele comune privind asigurările de accident și de boli profesionale ale funcționarilor Uniunii Europene.

Normele comune privind asigurările de boală ale funcționarilor Comunităților Europene.

Decizia Comisiei de stabilire a dispozițiilor generale de punere în aplicare privind rambursarea cheltuielilor medicale.

Postul 1 0 1 2 — Intervenții specifice în beneficiul deputaților cu handicap

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

775 000

798 000

653 406,83

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere anumite cheltuieli necesare furnizării de asistență unui deputat cu handicap grav.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 30.

Articolul 1 0 2 — Indemnizații tranzitorii

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

930 000

1 770 000

9 544 350,06

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere finanțarea indemnizației tranzitorii la încetarea mandantului unui deputat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 13.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 45-48 și 77.

Articolul 1 0 3 — Pensii

Postul 1 0 3 0 — Pensii pentru limită de vârstă (CID)

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

11 450 000

11 450 000

10 675 653,64

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii pentru limită de vârstă după încheierea mandatului unui deputat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 150 000 EUR.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 75 și anexa II la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European (denumite în continuare „normele CID”).

Postul 1 0 3 1 — Pensii de invaliditate (CID)

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

303 000

291 000

281 721,32

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii în caz de invaliditate a unui deputat, ce survine în cursul mandatului acestuia.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 75 și anexa II la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European (denumite în continuare „normele CID”).

Postul 1 0 3 2 — Pensii de urmaș (CID)

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

2 313 000

2 458 000

2 207 741,36

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii de urmaș în caz de deces al unui deputat sau al unui fost deputat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 15 000 EUR.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 75 și anexa II la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European (denumite în continuare „normele CID”).

Postul 1 0 3 3 — Regimul facultativ de pensii al membrilor

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

3 178,74

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cota-parte a instituției din contribuția la regimul facultativ de pensii complementare al deputaților.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 500 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 27.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 76 și anexa VII la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European (denumite în continuare „normele CID”).

Articolul 1 0 5 — Cursuri de limbi străine și informatică

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

670 000

650 000

600 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente cursurilor de limbi străine și cheltuielile aferente cursurilor de informatică pentru deputați.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 44.

Decizia Biroului din 4 mai 2009 privind cursurile de limbi străine și de informatică pentru deputați.

Articolul 1 0 9 — Credit provizoriu

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere efectele eventualelor ajustări ale plăților către membrii instituției.

Acest credit are un caracter pur provizoriu și nu poate fi utilizat decât după efectuarea unui transfer către alte linii în conformitate cu dispozițiile din Regulamentul financiar.

Capitolul 1 2 — Funcționari și agenți temporari

Articolul 1 2 0 — Remunerații și alte drepturi

Postul 1 2 0 0 — Remunerații și indemnizații

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

638 333 000

623 007 500

594 444 744,13

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special următoarele elemente, pentru funcționarii și agenții temporari care ocupă un post prevăzut în organigramă:

salariile, indemnizațiile și alocațiile aferente salariilor;

asigurarea de boală, asigurarea de accident și de boli profesionale, precum și alte cheltuieli de asigurări sociale;

indemnizațiile forfetare pentru ore suplimentare;

celelalte alocații și indemnizații diverse;

plata cheltuielilor de călătorie pentru funcționarul sau agentul temporar, pentru soțul sau soția sa și pentru persoanele aflate în întreținerea sa de la locul de muncă la locul de origine;

efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor și cotei din plăți transferate într-o altă țară decât cea a locului de muncă;

asigurarea de șomaj pentru agenții temporari, precum și plățile pe care instituția trebuie să le efectueze în beneficiul agenților temporari pentru a constitui sau a menține drepturile acestora la pensie în țara lor de origine.

Acesta este destinat să acopere, de asemenea, primele de asigurare „accidente – activități sportive” pentru utilizatorii centrului sportiv al Parlamentului European de la Bruxelles și Strasbourg.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 300 000 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Postul 1 2 0 2 — Ore suplimentare plătite

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

135 000

248 000

66 500,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata orelor suplimentare în condițiile prevăzute de dispozițiile menționate mai sus.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 56 și anexa VI.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Postul 1 2 0 4 — Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

2 950 000

2 950 000

2 560 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

cheltuielile de călătorie datorate funcționarilor și agenților temporari (inclusiv membrilor familiilor lor) la începerea sau la încetarea activității sau în cazul unui transfer care implică schimbarea locului de muncă;

indemnizațiile de instalare/reinstalare și cheltuielile de mutare datorate funcționarilor și agenților temporari care trebuie să își schimbe reședința după începerea activității sau în urma unui transfer la un nou loc de muncă, precum și în momentul încetării definitive a activității, urmată de stabilirea într-o altă localitate;

diurnele datorate funcționarilor și agenților temporari care dovedesc că sunt obligați să își schimbe reședința la începerea activității sau în cazul unui transfer la un nou loc de muncă;

indemnizația de plecare pentru un funcționar după perioada de probă, în caz de inaptitudine manifestă;

indemnizația de reziliere de către instituție a contractului unui agent temporar;

diferența dintre cotizațiile plătite de către agenții contractuali unui sistem de pensii într-un stat membru și cele datorate sistemului de la nivelul Uniunii în cazul reclasificării unui contract.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Articolul 1 2 2 — Indemnizații după încetarea anticipată a activității

Postul 1 2 2 0 — Indemnizații în caz de pensionare și concediu în interes de serviciu

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

1 155 000

1 100 000

412 905,67

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile care trebuie plătite:

funcționarilor disponibilizați ca urmare a unei măsuri de reducere a numărului de locuri de muncă din instituție;

funcționarilor plasați în concediu acordat în scopuri organizatorice legate de dobândirea de noi competențe în cadrul instituției;

funcționarilor și agenților temporari angajați de grupurile politice, care ocupă un post din gradele AD 16 sau AD 15 și sunt pensionați în interes de serviciu.

Acest credit acoperă, de asemenea, cota-parte a angajatorului din asigurarea medicală și efectele coeficienților de corecție aplicabili acestor indemnizații (cu excepția persoanelor care beneficiază de dispozițiile articolului 42c, cărora nu li se aplică coeficienți de corecție).

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 41, 42c și 50 și anexa IV, precum și articolul 48a din Regimul aplicabil celorlalți agenți.

Postul 1 2 2 2 — Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității și sistemul special de pensionare pentru funcționari și agenți temporari

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

indemnizațiile care trebuie plătite în conformitate cu Statutul funcționarilor sau cu Regulamentele (CE, Euratom, CECO) nr. 2689/95 și (CE, Euratom) nr. 1748/2002 ale Consiliului;

cota-parte a angajatorului din asigurarea medicală a beneficiarilor indemnizațiilor;

efectul coeficienților de corecție aplicabili diverselor indemnizații.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 64 și 72.

Regulamentul (CE, Euratom, CECO) nr. 2689/95 al Consiliului din 17 noiembrie 1995 de instituire, cu ocazia aderării Austriei, Finlandei și Suediei, a unor măsuri specifice de încetare definitivă a activității funcționarilor Comunităților Europene (JO L 280, 23.11.1995, p. 4).

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1748/2002 al Consiliului din 30 septembrie 2002 de stabilire, în cadrul modernizării instituției, a unor măsuri speciale privind încetarea definitivă a funcțiilor unor funcționari ai Comunităților Europene, numiți într-un post permanent al Parlamentului European și ca agenți temporari ai grupurilor politice din Parlamentul European (JO L 264, 2.10.2002, p. 9).

Capitolul 1 4 — Alte categorii de personal și servicii externe

Articolul 1 4 0 — Alți agenți și personal extern

Postul 1 4 0 0 — Alți agenți — Secretariatul general și grupurile politice

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

43 915 000

41 867 289

38 317 487,57

Comentarii

Acest credit este în principal destinat să acopere următoarele cheltuieli, cu excepția celor relative la ceilalți agenți afectați în cadrul Direcției Generale Securitate și exercitând funcții privind securitatea persoanelor și a bunurilor, securitatea informațiilor și evaluarea riscurilor și relative la agenți cu funcția de șofer în cadrul Secretariatului general sau asigurând coordonarea acestora:

remunerațiile, inclusiv alocațiile și indemnizațiile, ale celorlalți agenți, inclusiv ale agenților contractuali și ale consilierilor speciali (în sensul Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene), cotizațiile angajatorului la diversele sisteme de securitate socială, în principal la sistemul comunitar, precum și efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor acestor agenți;

angajarea de personal interimar;

facturile emise de PMO pentru angajarea agenților însărcinați cu tratarea dosarelor administrative ale agenților Parlamentului European (în special alocațiile de șomaj, drepturile de pensie etc.).

O parte din acest credit trebuie să fie utilizată pentru recrutarea de agenți contractuali cu handicap în conformitate cu deciziile Biroului din 7 și 9 iulie 2008.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 3 000 000 EUR.

Temei juridic

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (titlul IV, titlul V și titlul VI).

Dispozițiile generale de punere în aplicare privind concursurile și procedurile de selecție, recrutarea și încadrarea în grad a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Parlamentului European (Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 17 octombrie 2014).

Postul 1 4 0 1 — Alți agenți — Securitate

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

24 962 000

22 433 711

17 222 235,00

Comentarii

Post nou

Acest credit este destinat în special să acopere cheltuielile pentru alți agenți afectați în cadrul Direcției Generale Securitate care îndeplinesc sarcini legate de securitatea persoanelor și a bunurilor, securitatea informațiilor, precum și evaluarea riscurilor:

remunerațiile, inclusiv alocațiile și indemnizațiile, agenților contractuali auxiliari, precum și efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor acestor agenți;

angajarea de personal interimar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (titlul IV).

Dispozițiile generale de punere în aplicare privind concursurile și procedurile de selecție, recrutarea și încadrarea în grad a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Parlamentului European (Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 17 octombrie 2014).

Postul 1 4 0 2 — Alți agenți — Șoferi în cadrul Secretariatului general

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

6 100 000

 

 

Comentarii

Post nou

Acest credit este destinat în special să acopere cheltuielile pentru alți agenți afectați în cadrul Direcției Generale Securitate care îndeplinesc sarcina de șofer sau care coordonează activitățile legate de aceasta:

remunerațiile agenților contractuali și ai agenților contractuali auxiliari, inclusiv alocațiile și indemnizațiile, precum și efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor acestor agenți;

angajarea de personal interimar;

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (titlul IV).

Dispozițiile generale de punere în aplicare privind concursurile și procedurile de selecție, recrutarea și încadrarea în grad a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Parlamentului European (Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 17 octombrie 2014).

Postul 1 4 0 4 — Stagii, subvenții și schimburi de funcționari

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

6 806 500

7 185 000

6 379 886,24

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

cheltuielile aferente selectării, recrutării și primirii stagiarilor;

remunerarea stagiarilor diplomați (burse) și eventualele alocații familiale, respectiv cheltuielile suplimentare (până la 50% din cuantumul bursei) pentru persoanele cu handicap;

indemnizații pentru stagiari aflați în formare;

cheltuielile de deplasare pentru stagiari,

cheltuielile cu asigurarea medicală și asigurarea în caz de accident pentru stagiari;

cheltuielile aferente schimbului de personal dintre Parlamentul European și sectorul public din statele membre sau alte țări menționate în normele aplicabile;

cheltuielile aferente detașării unor experți naționali la Parlamentul European, în special indemnizațiile și cheltuielile de călătorie pentru aceștia;

cheltuielile de asigurare împotriva accidentelor pentru experții naționali detașați;

indemnizațiile pentru vizitele de studiu;

organizarea de acțiuni de formare de interpreți de conferință și traducători, în special în colaborare cu școlile de interpreți și universitățile care oferă programe de formare a traducătorilor, precum și acordarea de burse pentru formarea și perfecționarea profesională a interpreților și traducătorilor, achiziționarea de material didactic și cheltuielile conexe.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Norme privind punerea unor funcționari ai Parlamentului European și a unor agenți temporari ai grupurilor politice la dispoziția autorităților naționale, a organismelor asimilate acestora și a unor organizații internaționale (Decizia Biroului din 7 martie 2005).

Norme privind detașarea unor experți naționali la Parlamentul European (Decizia Biroului din 4 mai 2009).

Normele interne privind stagiile și vizitele de studiu la Secretariatul General al Parlamentului European (Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 1 februarie 2013).

Postul 1 4 0 5 — Cheltuieli aferente serviciilor de interpretare

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

45 785 000

45 125 000

46 423 856,43

Comentarii

Post nou, fostul post 1 4 0 2

Acest credit este destinat să acopere următoarele cheltuieli:

retribuțiile și indemnizațiile asimilate, cotizațiile sociale, cheltuielile de deplasare și alte cheltuieli ale agenților interpreți de conferință recrutați de Parlamentul European pentru reuniunile organizate de acesta în scop propriu sau în folosul altor instituții sau organisme, în cazul în care serviciile necesare nu pot fi asigurate de interpreții Parlamentului European (funcționari sau agenți temporari);

cheltuielile pentru operatori, tehnicieni și administratori de conferință pentru reuniunile menționate anterior, în cazul în care serviciile respective nu pot fi asigurate de funcționari, agenți temporari sau alți agenți ai Parlamentului European;

cheltuielile legate de serviciile prestate în folosul Parlamentului de către interpreții altor instituții regionale, naționale sau internaționale;

cheltuielile aferente activităților legate de interpretariat, în special cele legate de pregătirea reuniunilor și formarea și selecționarea interpreților.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 4 830 000 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Convenția care stabilește condițiile de lucru și condițiile financiare pentru interpreții de conferință (precum și normele de aplicare aferente), adoptate la 28 iulie 1999, așa cum au fost consemnate la 13 octombrie 2004 și revizuite la 31 iulie 2008.

Postul 1 4 0 6 — Observatori

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii plăților aferente cheltuielilor pentru observatori, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European.

Articolul 1 4 2 — Servicii de traducere externe

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

8 196 000

8 890 000

8 274 845,04

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu serviciile de traducere, dactilografiere, codificare și asistență tehnică prestate de terți.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 135 000 EUR.

Capitolul 1 6 — Alte cheltuieli legate de personalul instituției

Articolul 1 6 1 — Cheltuieli aferente administrării personalului

Postul 1 6 1 0 — Cheltuieli de recrutare

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

214 000

254 000

215 980,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

cheltuielile de organizare a concursurilor prevăzute la articolul 3 din Decizia 2002/621/CE, precum și cheltuielile de deplasare și de ședere ale candidaților la interviurile de angajare și la vizitele medicale de angajare;

cheltuielile de organizare a procedurilor de selecție a personalului.

În cazuri justificate în mod corespunzător de nevoile funcționale și după consultarea Oficiului pentru Selecția Personalului Uniunii Europene, acest credit poate fi utilizat pentru concursuri organizate chiar de instituție.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 27-31 și 33 și anexa III.

Decizia 2002/620/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a Ombudsmanului European din 25 iulie 2002 de înființare a Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L 197, 26.7.2002, p. 53) și Decizia 2002/621/CE a secretarilor generali ai Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, a grefierului Curții de Justiție, a secretarilor generali ai Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor și a reprezentantului Ombudsmanului European din 25 iulie 2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L 197, 26.7.2002, p. 56).

Postul 1 6 1 2 — Perfecționare profesională

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

5 515 000

6 200 000

4 950 971,49

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru formarea personalului în vederea îmbunătățirii competențelor acestuia și a performanței și eficienței instituției, de exemplu prin intermediul unor cursuri de limbi străine vizând limbile de lucru oficiale.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 24a din respectivul statut.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Articolul 1 6 3 — Intervenții în favoarea personalului instituției

Postul 1 6 3 0 — Serviciul social

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

768 000

784 000

485 584,20

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

în cadrul unei politici interinstituționale în favoarea persoanelor cu handicap aparținând următoarelor categorii:

funcționari și agenți temporari în activitate;

soții și soțiile funcționarilor și agenților temporari în activitate;

copii aflați în întreținere în sensul Statutului funcționarilor Uniunii Europene,

rambursarea, în limitele posibilităților bugetare, după epuizarea drepturilor eventual acordate la nivel național în țara de reședință sau de origine, a cheltuielilor de altă natură decât medicale care sunt recunoscute ca fiind necesare și sunt generate de handicap, justificate în mod corespunzător și nerambursate de către regimul comun de asigurări medicale;

intervențiile în favoarea funcționarilor și a agenților care sunt într-o situație deosebit de dificilă;

acordarea unei subvenții în beneficiul Comitetului pentru personal și pentru cheltuielile accesorii ale Serviciului social. Contribuțiile sau rambursarea cheltuielilor Comitetului pentru personal pentru participanții la o activitate de asistență socială vor fi destinate să finanțeze activități care au o dimensiune socială, culturală sau lingvistică, dar nu vor constitui subvenții destinate individual unor membri ai personalului sau unor familii;

alte măsuri cu caracter social, la nivel instituțional și interinstituțional, în vederea integrării funcționarilor și agenților;

finanțarea unor măsuri de amenajare rezonabilă sau a cheltuielilor de analize medicale sau sociale specifice pentru funcționarii și alți agenți cu handicap, precum și pentru stagiarii cu handicap, în curs de recrutare, respectiv de selectare, în conformitate cu articolul 1d din Statutul funcționarilor, în special măsuri de asistență personală la locul de muncă și pe durata misiunilor.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 1d, articolul 9 alineatul (3) al treilea paragraf și articolul 76.

Postul 1 6 3 1 — Mobilitate

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

700 000

754 000

636 049,44

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu planul de mobilitate din diferitele locuri de desfășurare a activității.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 1 6 3 2 — Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

230 000

238 000

198 962,27

Comentarii

Acest credit este destinat să încurajeze și să susțină financiar orice inițiativă de promovare a relațiilor sociale între agenții de diverse naționalități, de exemplu prin subvenții pentru cluburi, cercuri sportive și culturale ale personalului, precum și să contribuie la costul unei structuri permanente de întrunire (activități culturale și recreative, restaurant) pentru timpul liber.

Acest credit acoperă, de asemenea, participarea financiară la activitățile sociale interinstituționale.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 600 000 EUR.

Articolul 1 6 5 — Activități privind întregul personal al instituției

Postul 1 6 5 0 — Serviciul medical

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

1 275 000

1 250 000

1 095 232,08

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de funcționare a cabinetului medical în cele trei locuri de desfășurare a activității, inclusiv achiziționarea de materiale, produse farmaceutice etc., cheltuielile aferente examenelor medicale preventive, cheltuielile ocazionate de funcționarea Comitetului pentru invaliditate, precum și cheltuielile aferente serviciilor externe prestate de specialiști medicali, considerate necesare de consilierii medicali.

Acest credit acoperă, de asemenea, cheltuielile de achiziționare a anumitor instrumente de lucru considerate necesare din punct de vedere medical și cheltuielile cu personalul medical sau paramedical plătit în conformitate cu regimul de prestări de servicii sau de suplinire pe termen scurt.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 59 și articolul 8 din anexa II.

Postul 1 6 5 2 — Cheltuieli de funcționare curentă pentru restaurante și cantine

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

1 380 000

1 365 000

3 500 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de exploatare a restaurantelor și a cantinelor.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 70 000 EUR.

Postul 1 6 5 4 — Structuri de îngrijire a copiilor

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

7 162 500

6 727 500

6 167 701,36

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cota-parte a Parlamentului European din totalul cheltuielilor Centrului pentru copii preșcolari și ale creșelor externe cu care a fost încheiat un contract.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 3 400 000 EUR.

Postul 1 6 5 5 — Contribuția Parlamentului European la Școlile Europene de tipul II acreditate

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

295 000

200 000

285 000,00

Comentarii

Punerea în aplicare a Deciziei C(2013) 4886 a Comisiei din 1 august 2013 (JO C 222, 2.8.2013, p. 8).

Acest credit este destinat să acopere contribuția Parlamentului European la cheltuielile Școlilor Europene de tipul II acreditate de către Consiliul superior al Școlilor Europene sau rambursarea contribuției plătite de Comisie în numele Parlamentului European pentru Școlile Europene de tipul II acreditate de către Consiliul superior al Școlilor Europene. Creditul acoperă cheltuielile aferente școlarizării copiilor personalului statutar al Parlamentului European în respectivele școli.

Titlul 2 — Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

Comentarii

Întrucât societățile de asigurare au anulat acoperirea riscului de conflicte de muncă și de atentate teroriste la care sunt expuse clădirile Parlamentului European, acest risc trebuie să fie acoperit de la bugetul general al Uniunii Europene.

Prin urmare, creditele înscrise la acest titlu acoperă toate cheltuielile ocazionate de daunele cauzate de conflicte de muncă și atentate teroriste.

Capitolul 2 0 — Clădiri și cheltuieli conexe

Articolul 2 0 0 — Clădiri

Postul 2 0 0 0 — Chirii

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

37 169 000

33 058 000

28 433 672,09

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere chiriile pentru clădirile ocupate, parțial sau integral, de către Parlamentul European.

Acest credit acoperă, de asemenea, impozitele pe clădiri. Chiriile sunt calculate pentru 12 luni, pe baza contractelor existente sau în curs de pregătire, care prevăd, în mod normal, indexarea în funcție de costul vieții sau de costul de construcție.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 1 500 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 1 — Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

77 584 999,73

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata anuală a chiriei pentru locațiunea pe termen lung a clădirilor sau a părților de clădiri, în temeiul contractelor în vigoare sau al contractelor în curs de pregătire.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 3 — Achiziționarea de bunuri imobile

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziționarea de bunuri imobile. Subvențiile pentru terenuri și viabilizarea acestora sunt tratate conform dispozițiilor din Regulamentul financiar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 1 000 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 5 — Construcția de clădiri

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

32 970 000

15 770 000

19 569 857,83

Comentarii

Acest post este destinat eventualei înscrieri a unui credit destinat construcției de clădiri (lucrări, onorariile consultanților, amenajările și mobilierul indispensabile recepției clădirii și toate costurile aferente).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 7 — Amenajarea spațiilor

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

85 550 000

57 045 440

44 515 781,85

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere executarea de lucrări de amenajare, precum și celelalte cheltuieli aferente acestor amenajări, în special cheltuielile aferente onorariilor arhitecților sau ale inginerilor etc.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 600 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 8 — Gestiune imobiliară specifică

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

5 114 000

5 256 000

4 116 976,99

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente gestiunii imobiliare care nu sunt prevăzute în mod expres la alte articole din prezentul capitol, în special:

gestionarea și tratarea deșeurilor;

controalele obligatorii, controalele de calitate, expertize, audituri, monitorizare regulamentară etc.;

biblioteca tehnică;

asistența de gestiune (Building Helpdesk);

gestionarea planurilor clădirilor și a suporturilor de informare;

celelalte cheltuieli.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Articolul 2 0 2 — Cheltuieli aferente clădirilor

Postul 2 0 2 2 — Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

59 440 000

62 944 000

55 608 835,44

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de întreținere, mentenanță, gestionare și curățenie aferente clădirilor (spații și echipamente tehnice) ocupate, în proprietate sau în chirie, de Parlamentul European, conform contractelor în curs.

Înainte de reînnoirea sau încheierea contractelor, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale (preț, moneda aleasă, indexare, durată, alte clauze) obținute de fiecare dintre ele, cu respectarea articolului 104 din Regulamentul financiar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 200 000 EUR.

Postul 2 0 2 4 — Consumul de energie

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

16 690 000

19 660 000

16 058 031,06

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile ocazionate de consumul de apă, gaz, electricitate și de încălzire.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 000 EUR.

Postul 2 0 2 6 — Securitatea și supravegherea clădirilor

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

18 420 000

16 760 000

18 844 027,40

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile cu paza și supravegherea clădirilor ocupate de Parlamentul European în cele trei locuri de desfășurare a activității, a birourilor de informare ale Parlamentului European din Uniune, precum și a antenelor din țări terțe.

Înainte de reînnoirea sau încheierea contractelor, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale (preț, moneda aleasă, indexare, durată, alte clauze) obținute de fiecare dintre ele, cu respectarea articolului 104 din Regulamentul financiar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 120 000 EUR.

Postul 2 0 2 8 — Asigurări

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

784 000

680 000

636 941,05

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata primelor de asigurare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Capitolul 2 1 — INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER

Comentarii

În ceea ce privește achizițiile publice, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale obținute de fiecare dintre ele.

Articolul 2 1 0 — Informatică și telecomunicații

Postul 2 1 0 0 — Informatică și telecomunicații — Activități recurente de funcționare

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

24 920 000

25 310 000

24 431 283,98

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii și mentenanței hardware-ului și a software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță pentru activitățile recurente necesare bunei funcționări a sistemelor informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European. Aceste cheltuieli vizează în special sistemele din centrul informatic și de telecomunicații, sistemul informatic al diverselor departamente și gestionarea rețelei.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 184 200 EUR.

Postul 2 1 0 1 — Informatică și telecomunicații — Activități recurente referitoare la infrastructură

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

18 382 000

19 029 000

15 985 141,04

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii și mentenanței hardware-ului și software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță pentru activitățile recurente de gestionare și de întreținere a infrastructurilor aferente sistemelor informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European. Aceste cheltuieli vizează în special infrastructurile aferente rețelelor, cablajului, telecomunicațiilor, echipamentelor individuale și sistemelor de vot.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 165 000 EUR.

Postul 2 1 0 2 — Informatică și telecomunicații — Activități recurente legate de asistența generală oferită utilizatorilor

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

13 588 000

14 170 985

13 370 460,21

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii și mentenanței hardware-ului și software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță pentru activitățile recurente de sprijin și de asistență generală oferite utilizatorilor în legătură cu sistemele informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European. Aceste cheltuieli vizează serviciile de asistență pentru deputați și pentru alți utilizatori, în special pentru aplicațiile administrative, legislative și cele legate de comunicare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 2 1 0 3 — Informatică și telecomunicații — Activități recurente de gestionare a aplicațiilor TIC

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

23 139 400

24 788 302

25 259 382,50

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii și reparării hardware-ului și software-ului și lucrărilor conexe, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță pentru activitățile recurente de gestionare a aplicațiilor TIC ale instituției. Aceste cheltuieli vizează în special aplicațiile aferente deputaților, cele aferente comunicațiilor, precum și aplicațiile administrative și legislative.

Acest credit este destinat să acopere și cheltuielile legate de instrumentele TIC finanțate în comun în cadrul cooperării interinstituționale în domeniul lingvistic, ca urmare a deciziilor adoptate de Comitetul Interinstituțional pentru Traducere și Interpretare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 32 000 EUR.

Postul 2 1 0 4 — Informatică și telecomunicații — Investiții în infrastructură

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

22 023 500

21 824 135

23 291 216,22

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării hardware-ului și software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță pentru investițiile aferente infrastructurilor sistemelor informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European. Investițiile vizează în special sistemele din centrul informatic și de telecomunicații, rețelele, cablajul și sistemele de videoconferință.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 9 000 EUR.

Postul 2 1 0 5 — Informatică și telecomunicații — Investiții în proiecte

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

28 086 500

25 549 621

14 417 285,70

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării hardware-ului și software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță în legătură cu investițiile aferente proiectelor TIC existente sau noi. Investițiile vizează în special aplicațiile aferente deputaților, aplicațiile din domeniul legislativ, administrativ, financiar și al comunicațiilor, precum și cele aferente gestionării TIC.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 2 600 EUR.

Articolul 2 1 2 — Mobilier

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

6 005 000

6 014 000

2 415 168,52

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziția, închirierea, întreținerea și reparația mobilierului, în special achiziția de mobilier ergonomic de birou, înlocuirea mobilierului învechit și scos din uz, precum și a echipamentelor de birou. Este destinat să acopere, de asemenea, cheltuielile diverse de gestiune a bunurilor mobile ale Parlamentului European.

În ceea ce privește operele de artă, acest credit este destinat să acopere atât cheltuielile de achiziție a operelor și a materialelor specifice, cât și cheltuielile curente conexe, cum ar fi onorariile de experți, cheltuielile de conservare, de înrămare, de restaurare, de curățare, de asigurare, precum și cheltuielile de transport ocazionale.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 1 4 — Echipament și instalații tehnice

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

29 356 100

30 114 385

19 982 469,18

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziția, închirierea, întreținerea și reparația de echipamente și instalații tehnice, precum și gestionarea acestora, în special:

diverse echipamente și instalații tehnice, fixe și mobile, pentru editare, securizare (inclusiv programele informatice), restaurare, imobile etc.;

echipamente, în special pentru atelierul de tipografie, serviciul telefonic, cantine, magazinele pentru personal, securitate, serviciul tehnic de conferințe, sectorul audiovizual etc.;

echipamente speciale (electronice, informatice, electrice) cu prestațiile externe aferente;

instalarea a două linii telefonice suplimentare în birourile deputaților, la cerere.

Acest credit acoperă, de asemenea, cheltuielile de publicitate pentru revânzarea și eliminarea bunurilor casate, precum și cheltuielile legate de asistența tehnică (consultanță) pentru dosarele pentru care este necesar să se apeleze la competențe de specialitate externe.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 35 000 EUR.

Articolul 2 1 6 — Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor

Cifre

 

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

2 1 6

2 642 000

6 682 000

5 745 560,21

Rezerve (10 0)

1 892 000

 

 

Total

4 534 000

6 682 000

5 745 560,21

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziția, întreținerea, exploatarea și reparația mijloacelor de transport (parc auto și biciclete) și închirierea de mașini, taxiuri, autocare și camioane, cu sau fără șofer, inclusiv asigurările aferente și alte cheltuieli de gestionare. La înlocuirea parcului auto sau la achiziționarea sau închirierea de mijloace de transport se vor prefera mijloacele de transport cel mai puțin poluante, cum ar fi mașinile hibrid.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 000 EUR.

Condiții de îndeplinit pentru deblocarea creditelor din rezervă

Creditele vor putea fi eliberate după decizia Biroului privind internalizarea serviciului de transport al deputaților.

Capitolul 2 3 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

Comentarii

În ceea ce privește achizițiile publice, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale obținute de fiecare dintre ele.

Articolul 2 3 0 — Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

1 440 500

1 756 000

1 406 201,94

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achizițiile de hârtie, plicuri, materiale de birou, produse pentru imprimerie și atelierele de reproducere a documentelor etc., precum și cheltuielile de gestionare aferente.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 2 500 EUR.

Articolul 2 3 1 — Cheltuieli financiare

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

40 000

40 000

21 500,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare (comisioane, agiouri, costuri diverse) și celelalte cheltuieli financiare, inclusiv cheltuielile conexe pentru finanțarea clădirilor.

Articolul 2 3 2 — Cheltuieli judiciare și daune

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

1 110 000

1 110 000

870 825,70

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

sumele la plata cărora Parlamentul European este eventual condamnat prin hotărâri pronunțate de Curtea de Justiție, de Tribunal, de Tribunalul Funcției Publice, precum și de instanțele naționale;

angajarea de avocați externi pentru reprezentarea Parlamentului European în fața instanțelor naționale și ale Uniunii, angajarea de consilieri juridici sau experți pentru a acorda asistență Serviciului Juridic;

rambursarea cheltuielilor pentru avocați în cadrul procedurilor disciplinare și asimilate;

cheltuieli privind daunele și dobânzile;

cuantumul despăgubirilor acordate, convenite în înțelegerile amiabile, conform articolelor 91 și 92 (fostele articole 69 și 70) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice al Uniunii Europene.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 3 6 — Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

271 000

303 000

209 661,67

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de francare, de procesare și de expediere de către serviciile poștale naționale și serviciile de mesagerie.

Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, costul serviciilor de curierat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 2 500 EUR.

Articolul 2 3 7 — Mutări

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

1 434 000

1 440 000

1 064 561,92

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente lucrărilor de mutare și de manipulare efectuate prin intermediul unor societăți specializate în acest domeniu sau de către manipulanți temporari puși la dispoziție de agenții externe.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 3 8 — Alte cheltuieli administrative

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

1 161 000

1 093 750

854 287,77

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

asigurările care nu sunt prevăzute în mod expres la alt post;

achiziția și întreținerea de uniforme de serviciu pentru aprozi, șoferi, recepționeri, magazineri și manipulanți, precum și pentru personalul Unității pentru vizite și seminare, al Unității Parlamentarium, al serviciului medical, al serviciului de securitate, al serviciilor de întreținere a clădirilor și al diverselor servicii tehnice;

diverse cheltuieli de funcționare și gestiune, inclusiv comisioanele de gestiune plătite PMO în legătură cu pensiile statutare ale foștilor deputați, achiziționarea de bunuri și servicii care nu sunt specificate în mod expres la alte posturi;

diverse achiziții legate de activitățile Sistemului de management de mediu și de audit (EMAS) (campanii de promovare etc.).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 3 9 — Activitățile EMAS, inclusiv promovarea, și Sistemul de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

262 500

250 000

31 436,10

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităților EMAS menite să îmbunătățească performanța ecologică a Parlamentului European, inclusiv promovarea acestor activități, precum și Sistemului de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European.

Titlul 3 — CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE GENERALE

Capitolul 3 0 — REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

Articolul 3 0 0 — Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

25 370 000

27 700 000

25 160 801,87

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente deplasărilor personalului instituției, ale experților naționali detașați, ale stagiarilor și ale personalului celorlalte instituții europene sau internaționale invitat de instituție, între locul de muncă și unul dintre cele trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului European (Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg) și cheltuielile aferente misiunilor în orice alt loc decât cele trei locuri de desfășurare a activității. Cheltuielile acoperite sunt constituite din cheltuieli de transport, diurne, cheltuieli de cazare și indemnizații compensatorii pentru orarele solicitante. Sunt acoperite și cheltuielile conexe (inclusiv cheltuielile legate de anularea titlurilor de transport și a rezervărilor de cazare, cheltuielile legate de sistemul de facturare electronică, cheltuielile aferente asigurărilor pentru misiuni).

Acest credit este destinat să acopere și cheltuielile aferente unor eventuale compensări ale emisiilor de dioxid de carbon legate de misiuni și de deplasările personalului.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 240 000 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 71 și articolele 11, 12 și 13 din anexa VII.

Articolul 3 0 2 — Cheltuieli de protocol și de reprezentare

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

1 015 000

1 388 000

790 910,91

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

cheltuielile aferente obligațiilor de protocol ce revin instituției, inclusiv în ceea ce privește activitatea Unității pentru Evaluarea Opțiunilor Științifice și Tehnologice (STOA) a instituției, și cheltuielile de reprezentare ale membrilor instituției;

cheltuielile de reprezentare ale Președintelui efectuate în cursul deplasărilor în afara locurilor de desfășurare a activității;

cheltuielile de reprezentare și participarea la cheltuielile de secretariat ale Cabinetului Președintelui;

cheltuielile de protocol și de reprezentare ale Secretariatului General, inclusiv achiziționarea de articole și medalii pentru funcționarii care au 15 și/sau 25 de ani de muncă;

cheltuieli diverse ale Serviciului protocol, precum drapele, standuri de expunere, invitații, imprimarea de meniuri etc.;

cheltuieli de deplasare și de ședere ale vizitatorilor VIP ai instituției;

cheltuielile de obținere a vizelor pentru deplasările oficiale ale deputaților și ale membrilor personalului;

cheltuielile de primire și de reprezentare și celelalte cheltuieli specifice deputaților care exercită o funcție oficială în cadrul Parlamentului European.

Articolul 3 0 4 — Cheltuieli diverse aferente reuniunilor

Postul 3 0 4 0 — Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

1 712 000

1 400 000

1 736 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente servirii, în cursul reuniunilor instituției, de băuturi răcoritoare și de altă natură și, ocazional, de gustări, precum și cheltuielile aferente gestionării acestor servicii.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 3 0 4 2 — Reuniuni, congrese și conferințe

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

1 565 000

1 795 000

1 133 175,80

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere, în special:

cheltuielile generate de organizarea de reuniuni în afara locurilor de desfășurare a activității (comisii sau delegații ale acestora, grupuri politice), inclusiv, dacă este cazul, cheltuielile de reprezentare;

cotizațiile la organizațiile internaționale la care este membru Parlamentul European sau unul dintre organele sale (Uniunea Interparlamentară, Asociația Secretarilor Generali de Parlamente, Grupul 12 Plus al Uniunii Interparlamentare);

rambursarea către Comisie, pe baza unui acord de prestare servicii semnat între Parlament și Comisie, a cotei-părți datorate de Parlament cu titlu de cheltuieli pentru fabricarea permiselor de liberă trecere comunitare (echipamente, personal și furnituri), conform Protocolului privind privilegiile și imunitățile (articolul 6), articolului 23 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, articolelor 11 și 81 din regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii, precum și Regulamentului (UE) nr. 1417/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind stabilirea formei permisului de liberă trecere emis de Uniunea Europeană (JO L 353, 28.12.2013, p. 26).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 20 000 EUR.

Postul 3 0 4 3 — Cheltuieli diverse cu organizarea adunărilor parlamentare, a delegațiilor interparlamentare și a altor delegații

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

1 005 000

1 100 000

430 151,67

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere, în special, cheltuielile, altele decât cele acoperite de capitolul 1 0 și de articolul 3 0 0, legate de organizarea reuniunilor:

delegațiilor la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE, la Adunarea Parlamentară EuroLat, la Adunarea Parlamentară Euronest, precum și a reuniunilor organelor acestora;

Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterana (APEM), ale comisiilor și biroului acesteia; aceste cheltuieli includ contribuția Parlamentului European la bugetul secretariatului autonom al APEM sau achitarea directă a cheltuielilor care reprezintă cota-parte a Parlamentului European în bugetul APEM;

delegațiilor interparlamentare, delegațiilor ad hoc, comisiilor parlamentare mixte, comisiilor parlamentare de cooperare și delegațiilor parlamentare la OMC, precum și Conferinței parlamentare privind OMC și ale comitetului său director.

Postul 3 0 4 9 — Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

2 160 000

2 040 000

1 919 152,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente funcționării agenției de voiaj cu care Parlamentul European are contract.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Capitolul 3 2 — EXPERTIZĂ ȘI INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

Articolul 3 2 0 — Achiziționarea de servicii de expertiză

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

9 211 500

9 309 500

6 768 247,79

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

costurile aferente contractelor încheiate cu experți calificați și institute de cercetare pentru studii și celelalte activități de cercetare (ateliere, mese rotunde, grupuri și audieri de experți, conferințe) realizate pentru organele Parlamentului, pentru comisiile parlamentare, pentru delegațiile parlamentare și pentru administrație;

achiziționarea sau închirierea de surse de informare specializate, cum ar fi bazele de date specializate, literatura de specialitate sau asistența tehnică, atunci când sunt necesare pentru completarea contractelor de expertiză menționate mai sus;

cheltuielile de deplasare, de ședere și accesorii ale experților și ale altor personalități, inclusiv ale persoanelor care au adresat o petiție Parlamentului European, convocate pentru a participa la lucrările comisiilor, ale delegațiilor și ale grupurilor de studiu și de lucru, precum și la ateliere de lucru;

cheltuielile aferente difuzării produselor cercetării parlamentare interne sau externe și a altor produse pertinente, în beneficiul instituției și al publicului (în special prin intermediul publicării pe internet, al bazelor de date interne, al broșurilor și al publicațiilor);

cheltuielile aferente persoanelor externe care sunt invitate să participe la lucrările unor organe, precum Consiliul de disciplină sau Grupul specializat în nereguli financiare.

Articolul 3 2 1 — Achiziția de expertiză pentru serviciile de cercetare parlamentară, biblioteca și arhivele

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

8 314 000

8 829 000

6 995 311,01

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităților DG SCPE, în special:

achiziția serviciilor care țin de competențe de specialitate și a serviciilor de sprijinire a activităților de cercetare din cadrul Parlamentului European (inclusiv articole, studii, ateliere, seminare, mese rotunde, grupuri de experți și conferințe), care pot fi realizate, dacă este necesar, în parteneriat cu alte instituții, organizații internaționale, departamente de cercetare și biblioteci din cadrul parlamentelor naționale, grupuri de reflecție, organisme de cercetare și alți experți calificați;

achiziția serviciilor care țin de competențe de specialitate privind studiile de impact/evaluările ex ante și ex post, valoarea adăugată europeană și evaluarea alegerilor științifice și tehnologice (STOA);

achiziția sau închirierea de cărți, reviste, ziare, baze de date, produse ale agențiilor de presă și de orice alte suporturi informaționale destinate bibliotecii, în diferite formate, inclusiv cheltuielile aferente drepturilor de autor, sistemul de gestionare a calității, echipamentele și lucrările de legare și conservare și alte servicii pertinente;

costul serviciilor externe de arhivare (organizarea, selecția, descrierea, transpunerea pe diferite suporturi și dematerializarea, achiziția de surse arhivistice primare);

achiziția, elaborarea, instalarea, exploatarea și întreținerea documentației specifice pentru bibliotecă și arhivare și a echipamentelor specifice pentru mediatecă, inclusiv a echipamentelor și/sau a sistemelor electrice, electronice și informatice, precum și a echipamentelor pentru legare și conservare;

cheltuielile aferente difuzării produselor cercetării parlamentare interne sau externe și a altor produse pertinente, în beneficiul instituției și al publicului (în special prin intermediul publicării pe internet, al bazelor de date interne, al broșurilor și al publicațiilor);

cheltuielile de deplasare, de ședere și cheltuielile conexe suportate de experții și autorii invitați să participe la prezentări, seminare, ateliere sau alte activități de acest tip organizate de DG SCPE;

participarea grupului de evaluare a alegerilor științifice și tehnologice (grupul STOA) la activitățile organismelor științifice europene și internaționale;

obligațiile ce îi revin Parlamentului European în temeiul acordurilor de cooperare internațională și/sau interinstituțională, inclusiv contribuția Parlamentului European la cheltuielile legate de gestionarea arhivelor istorice ale Uniunii în conformitate cu Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 354/83 al Consiliului.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 20 000 EUR.

Temei juridic

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 354/83 al Consiliului din 1 februarie 1983 privind deschiderea către public a arhivelor istorice ale Comunității Economice Europene și ale Comunității Europene a Energiei Atomice și modificările ulterioare (JO L 43, 15.2.1983, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

Decizia Biroului din 28 noiembrie 2001 privind normele de reglementare a accesului public la documentele Parlamentului European, astfel cum a fost modificată ultima dată la 22 iunie 2011 (JO C 216, 22.7.2011, p. 19).

Decizia Biroului din 16 decembrie 2002 privind normele de reglementare a arhivelor Parlamentului European, consolidată la 3 mai 2004.

Decizia Biroului din 10 martie 2014 privind normele privind procesarea patrimoniului arhivistic al deputaților și al foștilor deputați europeni.

Regulamentul (UE) 2015/496 al Consiliului din 17 martie 2015 de modificare a Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 354/83 în ceea ce privește depozitarea arhivelor istorice ale instituțiilor la Institutul Universitar European din Florența.

Articolul 3 2 2 — Cheltuieli de documentare

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

2 044 000

2 010 621

378 881,87

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

abonamentele la ziare, periodice, agenții de presă, la publicațiile și serviciile online ale acestora, inclusiv drepturile de autor pentru reproducerea și difuzarea în scris și/sau prin mijloace electronice a acestor abonamente și contractele de servicii pentru revista presei și extrase din presă;

abonamentele sau contractele de prestări servicii pentru furnizarea de rezumate și analize ale conținutului periodicelor și pentru înregistrarea pe suport optic a articolelor extrase din aceste periodice;

cheltuielile aferente utilizării bazelor de date documentare și statistice externe, cu excepția echipamentelor informatice și a costurilor serviciilor de telecomunicații;

achiziționarea și înlocuirea dicționarelor și a glosarelor, pe orice suport, inclusiv pentru noile secțiuni lingvistice, și a altor lucrări destinate serviciilor lingvistice și unităților pentru calitate legislativă.

Articolul 3 2 3 — Sprijinirea democrației și consolidarea capacității parlamentare a parlamentelor din țări terțe

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

1 175 000

1 100 000

708 187,42

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

cheltuielile pentru programele de schimb de informații și de cooperare dintre Parlamentul European și parlamentele naționale din țările aflate în etapa de preaderare, în special țările din Balcanii de Vest și Turcia;

cheltuielile angajate pentru favorizarea relațiilor dintre Parlamentul European și parlamentele naționale alese în mod democratic din țări terțe (în afara celor menționate la liniuța precedentă), precum și relațiile cu organizațiile parlamentare regionale corespondente. Activitățile în cauză vizează în special să consolideze capacitatea parlamentară a democrațiilor noi și emergente, în special din țările aflate în vecinătatea sudică și estică a Uniunii;

cheltuielile angajate pentru a promova activitățile de susținere a medierii și programele destinate tinerilor lideri politici din Uniunea Europeană, precum și din țările aflate în vecinătatea Uniunii;

cheltuielile angajate pentru organizarea Premiului Saharov (în special cuantumul premiului, cheltuielile legate de deplasarea și primirea laureatului sau laureaților, cheltuielile de funcționare a rețelei Saharov și misiunile membrilor rețelei) și pentru activități de promovare a drepturilor omului.

Aceste operațiuni includ vizite de informare la Parlamentul European la Bruxelles, la Luxemburg și la Strasbourg, iar creditele acoperă integral sau parțial cheltuielile suportate de participanți, în special cele de călătorie, deplasare, cazare și de diurnă.

Temei juridic

Decizia Biroului din 12 decembrie 2011 de înființare a Direcției de sprijinire a democrației în cadrul DG EXPO.

Articolul 3 2 4 — Producție și difuzare

Postul 3 2 4 0 — Jurnalul Oficial

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

4 500 000

4 373 000

3 867 901,53

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere partea instituției la cheltuielile de publicare, de difuzare și la alte cheltuieli conexe ale Oficiului pentru Publicații pentru textele pe care Parlamentul trebuie să le publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Postul 3 2 4 1 — Publicații electronice și tradiționale

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

3 650 000

3 771 000

3 245 065,10

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

toate cheltuielile de editare digitală (site-uri intranet) și tradițională (documente și imprimate diverse, subcontractate), inclusiv difuzarea;

actualizarea și întreținerea evolutivă și corectivă a sistemelor editoriale.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 6 000 EUR.

Postul 3 2 4 2 — Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

10 580 000

11 395 930

10 990 325,20

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru publicațiile informative, inclusiv pentru cele electronice, activitățile de informare, relațiile publice, participarea la manifestări publice, la târguri și expoziții în statele membre, în țările în curs de aderare și în țările în care Parlamentul European are un birou de legătură, precum și actualizarea Observatorului legislativ (OEIL) și dezvoltarea de instrumente sau mijloace care să îmbunătățească și să faciliteze accesibilitatea acestuia pentru public prin intermediul echipamentelor mobile.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 3 2 4 3 — Parlamentariumul — Centrul pentru vizitatori al Parlamentului European

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

5 742 500

5 841 817

5 810 992,39

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze Parlamentariumul — Centrul pentru vizitatori al Parlamentului European la Bruxelles, precum și instalațiile, expozițiile și materialele adaptate sau reproduse pentru a fi utilizate separat în afara incintei de la Bruxelles.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 9 300 EUR.

Postul 3 2 4 4 — Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

30 845 000

30 431 966

30 859 064,13

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere subvențiile acordate grupurilor de vizitatori, precum și cheltuielile de supraveghere și de infrastructură conexe, finanțarea stagiilor pentru multiplicatorii de opinie din țări terțe (EUVP) și cheltuielile de funcționare a programelor Euroscola, Euromed-Scola și Euronest-Scola. Programele Euromed-Scola și Euronest-Scola se desfășoară în fiecare an, cu excepția anilor electorali, alternând între incintele Parlamentului European de la Bruxelles și de la Strasbourg.

Acest credit va fi majorat anual cu un coeficient de corecție în funcție de variațiile VNB și ale prețurilor.

Fiecare deputat din Parlamentul European are dreptul de a invita cel mult cinci grupuri cu un total de 110 vizitatori într-un an calendaristic.

Este inclusă o sumă adecvată pentru vizitatorii cu handicap.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 000 EUR.

Temei juridic

Decizia Biroului din 16 decembrie 2002 privind normele de reglementare a primirii grupurilor de vizitatori și a programelor Euroscola, Euromed-Scola și Euronest-Scola, astfel cum a fost modificată la 26 februarie 2013.

Postul 3 2 4 5 — Organizarea de colocvii, seminare și acțiuni culturale

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

4 466 000

5 262 000

4 573 742,50

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

cheltuielile sau subvențiile aferente organizării de colocvii și seminare naționale sau internaționale destinate multiplicatorilor de opinie din statele membre, din țările în curs de aderare și din țările în care Parlamentul European are un birou de legătură, cheltuielile de organizare a colocviilor și simpozioanelor parlamentare și finanțarea proiectelor culturale de interes european, cum ar fi premiul LUX pentru cinematografia europeană al Parlamentului European;

cheltuielile aferente realizării „operațiunilor hemiciclu” la Strasbourg și Bruxelles, conform programului anual adoptat de Birou;

măsurile și instrumentele de sprijinire a multilingvismului, cum ar fi seminare și conferințe, reuniunile cu responsabilii pentru formarea interpreților și a traducătorilor, măsuri și acțiuni de sensibilizare cu privire la multilingvism și la profesia de interpret și de traducător, inclusiv un program de subvenții pentru universitățile, școlile și alte organisme care se ocupă de studii de interpretare sau de traducere, soluții privind comunicarea virtuală, precum și participarea la acțiuni și măsuri similare organizate împreună cu alte servicii în contextul cooperării interinstituționale și internaționale;

Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, cheltuielile legate de organizarea acestor activități, inclusiv achiziționarea de servicii și costurile de protocol și cheltuielile legate de invitarea jurnaliștilor la aceste activități.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 25 000 EUR.

Postul 3 2 4 6 — Postul de televiziune al Parlamentului (Web TV)

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

4 600 000

4 509 804

4 507 668,22

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze cheltuielile legate de producerea și găzduirea, de către Parlamentul European (Europarl TV), a videoclipurilor pentru internet și a materialului audiovizual gata de difuzare, în concordanță cu strategia de comunicare a Parlamentului European.

Postul 3 2 4 7 — Casa istoriei europene

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

7 470 000

6 305 844

7 318 160,12

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze activitățile Casei istoriei europene, cum ar fi amenajarea specifică a interiorului, achiziționarea de colecții, organizarea de expoziții și cheltuielile de funcționare, inclusiv cheltuielile aferente achiziției de cărți, reviste și de alte publicații legate de activitatea Casei istoriei europene.

Acest credit este destinat, de asemenea, să acopere costurile aferente contractelor încheiate cu experți calificați și cu institute de cercetare pentru studii și alte activități de cercetare (ateliere, mese rotunde, grupuri de experți, conferințe) realizate pentru Casa istoriei europene.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 000 EUR.

Postul 3 2 4 8 — Cheltuieli pentru informare audiovizuală

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

14 490 000

14 506 000

13 018 782,11

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

bugetul de funcționare a sectorului audiovizual (servicii în regie proprie și asistență externă, precum servicii tehnice pentru stațiile radio și de televiziune, realizarea, producția, coproducția și difuzarea de programe audiovizuale, închirierea de frecvențe și transmiterea de programe de televiziune și radio, alte acțiuni de dezvoltare a relațiilor instituției cu organismele de difuziune audiovizuală);

cheltuielile aferente transmiterii în direct, pe internet, a ședințelor plenare și a reuniunilor comisiilor parlamentare;

crearea de arhive adecvate care să garanteze presei și cetățenilor accesul permanent la aceste informații.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 13 000 EUR.

Temei juridic

Rezoluția Parlamentului European din 12 martie 2002 privind orientările pentru procedura bugetară 2003 (JO C 47 E, 27.2.2003, p. 72).

Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2002 privind estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului pentru exercițiul financiar 2003 (JO C 180 E, 31.7.2003, p. 150).

Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2003 privind estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului pentru exercițiul financiar 2004 (JO C 67 E, 17.3.2004, p. 179).

Postul 3 2 4 9 — Schimburi de informații cu parlamentele naționale

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

250 000

250 000

103 180,83

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

cheltuielile angajate pentru favorizarea relațiilor dintre Parlamentul European și parlamentele naționale. Cheltuielile în cauză vizează relațiile parlamentare, altele decât cele care intră sub incidența capitolelor 1 0 și 3 0, schimburile de informații și documente, asistența pentru analiza și gestionarea informațiilor, inclusiv schimburile cu Centrul European de Cercetare și Documentare Parlamentară (CECDP);

finanțarea programelor de cooperare și a operațiunilor de formare a funcționarilor parlamentelor menționate mai sus și, în general, a activităților de consolidare a capacităților lor parlamentare.

Aceste operațiuni includ vizite de informare la Parlamentul European la Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg; creditele acoperă, integral sau parțial, cheltuielile participanților, în special cheltuielile de deplasare și cazare și diurna;

acțiunile de cooperare, în special cele privind activitatea legislativă, precum și acțiunile vizând activitatea de documentare, de analiză și de informare și securizarea domeniului www.ipex.eu, inclusiv acțiunile desfășurate în cadrul CECDP.

Acest credit vizează finanțarea cooperării dintre Parlamentul European și parlamentele naționale în domeniul controlului parlamentar al PESC/PSAC, în conformitate cu dispozițiile Tratatului privind Uniunea Europeană și ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 9 și 10 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană.

Temei juridic

Conferința Președinților Adunărilor Parlamentare Europene (iunie 1977) și Conferințele Parlamentelor din Uniunea Europeană (septembrie 2000, martie 2001).

Articolul 3 2 5 — Cheltuieli aferente birourilor de informare

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

900 000

900 000

668 683,35

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile generale și diversele cheltuieli mărunte aferente birourilor de informare ale Parlamentului European (în special, pentru materiale de birou, telecomunicații, taxe poștale, întreținere, transport, stocare, obiecte promoționale generice, baze de date).

Titlul 4 — CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE SPECIFICE

Capitolul 4 0 — CHELTUIELI SPECIFICE ALE ANUMITOR INSTITUȚII ȘI ALE ANUMITOR ORGANE

Articolul 4 0 0 — Cheltuieli administrative de funcționare, activități politice și de informare ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

61 000 000

61 000 000

58 950 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere, pentru grupurile politice și deputații neafiliați:

cheltuielile de secretariat, administrative și de funcționare;

cheltuielile aferente activităților lor politice și de informare în cadrul activităților politice ale Uniunii.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 50 000 EUR.

Temei juridic

Decizia Biroului din 30 iunie 2003 privind utilizarea creditelor din postul bugetar 4 0 0, modificată ultima dată la 27 aprilie 2015.

Articolul 4 0 2 — Contribuții în beneficiul partidelor politice europene

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

31 905 000

31 400 000

27 913 879,00

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze partidele politice la nivel european.

Temei juridic

Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 10 alineatul (4).

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, articolul 224.

Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european (JO L 297, 15.11.2003, p. 1).

Decizia Biroului Parlamentului European din 29 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european (JO C 112, 9.4.2011, p. 1).

Articolul 4 0 3 — Finanțarea fundațiilor politice europene

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

19 000 000

18 700 000

16 060 699,00

Comentarii

Creditul este destinat să finanțeze fundațiile politice la nivel european.

Temei juridic

Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 10 alineatul (4).

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, articolul 224.

Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european (JO L 297, 15.11.2003, p. 1).

Decizia Biroului Parlamentului European din 29 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european (JO C 112, 9.4.2011, p. 1).

Capitolul 4 2 — CHELTUIELI AFERENTE ASISTENȚEI PARLAMENTARE

Articolul 4 2 2 — Cheltuieli aferente asistenței parlamentare

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

206 890 000

202 140 000

184 233 696,17

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente personalului și prestatorilor de servicii responsabili pentru serviciile de asistență parlamentară furnizate deputaților, precum și costurile asociate activității agenților de plată.

De asemenea, acest credit este destinat să acopere diferențele de curs valutar acoperite de la bugetul Parlamentului European, în conformitate cu dispozițiile aplicabile rambursării cheltuielilor de asistență parlamentară, precum și cheltuielile legate de prestarea de servicii de sprijin pentru gestionarea asistenței parlamentare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 775 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 21.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 33-44.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 5a și articolele 125-139.

Decizia Biroului din 14 aprilie 2014 privind normele de aplicare a titlului VII din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Capitolul 4 4 — REUNIUNI ȘI ALTE ACTIVITĂȚI ALE DEPUTAȚILOR ȘI ALE FOȘTILOR DEPUTAȚI

Articolul 4 4 0 — Cheltuieli aferente reuniunilor și altor activități ale foștilor deputați

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

210 000

210 000

200 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze reuniunile Asociației Foștilor Deputați în Parlamentul European, precum și, după caz, alte cheltuieli conexe.

Articolul 4 4 2 — Costul reuniunilor și al altor activități ale Asociației Parlamentare Europene

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

210 000

210 000

200 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze reuniunea Asociației Parlamentare Europene, precum și, după caz, alte cheltuieli conexe.

Titlul 5 — AUTORITATEA PENTRU PARTIDELE ȘI FUNDAȚIILE POLITICE EUROPENE ȘI COMITETUL DE PERSONALITĂȚI INDEPENDENTE

Capitolul 5 0 — CHELTUIELILE AUTORITĂȚII PENTRU PARTIDELE ȘI FUNDAȚIILE POLITICE EUROPENE ȘI ALE COMITETULUI DE PERSONALITĂȚI INDEPENDENTE

Articolul 5 0 0 — Cheltuielile operaționale ale Autorității pentru partidele și fundațiile politice europene și ale Comitetului de personalități independente

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

 

Comentarii

Aceste credite sunt destinate să acopere cheltuielile Autorității pentru partidele și fundațiile politice europene, pentru a asigura funcționarea sa deplină și independentă.

Temei juridic

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1), în special articolul 6 alineatele (1) și (7) și articolul 41.

Articolul 5 0 1 — Cheltuieli legate de Comitetul de personalități independente

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

 

Comentarii

Aceste credite sunt destinate să acopere cheltuielile legate de secretariatul și finanțarea Comitetului de personalități independente.

Temei juridic

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1), în special articolul 11 alineatul (2).

Titlul 10 — ALTE CHELTUIELI

Capitolul 10 0 — CREDITE PROVIZORII

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

(*)

p.m.

0,—

(*) O rezervă în valoare de 1 892 000 EUR a fost creată la articolul 216.

Capitolul 10 1 — REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

3 000 000

6 000 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile neprevăzute care sunt generate de deciziile bugetare adoptate în cursul exercițiului (cheltuieli care nu pot fi estimate).

Capitolul 10 3 — REZERVĂ PENTRU EXTINDERE

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile pregătirii instituției pentru extindere.

Capitolul 10 4 — REZERVĂ PENTRU POLITICA DE INFORMARE ȘI DE COMUNICARE

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind politica de informare și de comunicare.

Capitolul 10 5 — CREDITE PROVIZORII PENTRU CLĂDIRI

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu investițiile imobiliare și lucrările de amenajare ale instituției. Biroul Parlamentului European este invitat să adopte o strategie coerentă și responsabilă pe termen lung în domeniul proprietății și al clădirilor, care să ia în considerare problema specială a creșterii costurilor de întreținere, nevoile de renovare și costurile de securitate și să asigure durabilitatea bugetului Parlamentului European.

Capitolul 10 6 — REZERVE PENTRU PROIECTE PRIORITARE ÎN CURS DE DEZVOLTARE

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu proiectele prioritare în curs de dezvoltare ale instituției.

Capitolul 10 8 — REZERVĂ EMAS

Cifre

Buget 2017

Credite 2016

Execuție 2015

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

În urma deciziilor care urmează să fie adoptate de către Birou pentru aplicarea Planului de acțiune EMAS, în special în urma auditului emisiilor de dioxid de carbon generate de Parlamentul European, acest credit este destinat să alimenteze capitolele operaționale corespunzătoare.

1.S — Personal

1.1.S 1 — Secțiunea I — Parlamentul European

Grupa de funcții și gradul

2016

Posturi permanente

Posturi temporare

Altele

Grupuri politice

În afara categoriilor

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

223

2

7

30

AD 13

443

8

2

40

AD 12

242

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

25

AD 9

177

0

6

29

AD 8

433

0

3

37

AD 7

286

0

6

59

AD 6

196

0

8

48

AD 5

219

0

5

63

Total AD

2 648

10

66

436

AST 11

120

10

0

36

AST 10

84

0

20

33

AST 9

491

0

4

44

AST 8

308

0

6

40

AST 7

388

0

2

43

AST 6

309

0

6

72

AST 5

305

0

19

74

AST 4

393

0

3

78

AST 3

231

0

16

78

AST 2

88

0

0

58

AST 1

45

0

0

67

Total AST

2 762

10

76

623

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

100

0

0

0

Total AST/SC

150

0

0

0

Total

5 561

20 (10)

142

1 059

Total general

6 762 (11)

Grupa de funcții și gradul

2017

Posturi permanente

Posturi temporare

Altele

Grupuri politice

În afara categoriilor

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

54

0

1

5

AD 14

216

2

7

36

AD 13

443

8

2

38

AD 12

297

0

13

60

AD 11

154

0

7

29

AD 10

220

0

7

25

AD 9

157

0

6

32

AD 8

448

0

7

39

AD 7

315

0

2

66

AD 6

181

0

8

45

AD 5

177

0

5

54

Total AD

2 675

10

66

436

AST 11

120

10

0

37

AST 10

84

0

20

35

AST 9

586

0

4

42

AST 8

293

0

6

39

AST 7

333

0

2

47

AST 6

309

0

6

74

AST 5

377

0

19

69

AST 4

358

0

4

89

AST 3

218

0

15

85

AST 2

38

0

0

51

AST 1

45

0

0

55

Total AST

2 761

10

76

623

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

100

0

0

0

Total SC

150

0

0

0

Total

5 587

20 (12)

142

1 059

Total general

6 788 (13) (14)

Anexă

VENITURI ALOCATE

Linie bugetară

Rubrică

Venituri realizate

Previziuni

2015

2017

5000

Încasări din vânzarea de mijloace de transport

-

p.m.

5001

Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile

25 526

5 000

5002

Încasări din livrările de bunuri către alte instituții sau organisme

55 871

19 000

502

Încasări din vânzarea de publicații, de imprimate și de filme

-

1 000

5110

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile

2 807 906

2 760 000

5111

Rambursarea de cheltuieli locative

16 372

677 000

550

Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate în beneficiul altor instituții sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organisme și rambursate de către acestea

5 557 309

793 000

551

Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora

729 104

p.m.

570

Venituri provenite din restituirea sumelor plătite nejustificat

3 292 213

295 000

571

Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații și moșteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții

-

p.m.

573

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției

3 476 281

10 000

581

Venituri provenite din indemnizațiile de asigurări încasate

179 793

p.m.

6600

Alte contribuții și restituiri alocate

11 848 214

70 000

 

 TOTAL

27 988 590

4 630 000

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

11.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

14

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga, Mercedes Bresso, Sven Giegold, Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Michał Marusik, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Susanne Melior, Josep-Maria Terricabras

(1)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

JO L 287, 29.10.2013, p. 15.

(5)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0376.

(6)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0407.

(7)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0172.

(8)

JO 17, 6.10.1958, p. 385.

(9)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0172.

(10)

Rezervă virtuală pentru funcționari detașați în interes de serviciu, care nu sunt incluși în totalul general.

(11)

Acordul de cooperare interinstituțională semnat la 5 februarie 2014 între Parlamentul European, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European prevede ca până la 80 de noi posturi (60 AD și 20 AST) să fie transferate de la cele două comitete la Parlamentul European. Această operațiune va fi efectuată treptat, începând în toamna lui 2014, iar includerea în schema de personal a Parlamentului European a respectivelor posturi (deja în 2014) va fi compensată de eliminarea unui număr echivalent de posturi în schema de personal a celor două comitete.

(12)

Rezervă virtuală pentru funcționari detașați în interes de serviciu, care nu sunt incluși în total.

(13)

Acordul de cooperare interinstituțională semnat la 5 februarie 2014 între Parlament, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social prevede ca până la 80 de noi posturi (60 AD și 20 AST) să fie transferate de la cele două comitete la Parlament. Această operațiune va fi efectuată treptat, începând în toamna lui 2014, iar includerea în schema de personal a Parlamentului a respectivelor posturi (deja în 2014) va fi compensată de eliminarea unui număr echivalent de posturi în schema de personal a celor două comitete.

(14)

Aplicarea reducerii anunțate de 1 % din efective (60 de posturi) totalului, în funcție de grad și de categorie, se va efectua în cadrul examinării de către Parlament a proiectului de buget 2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate