Postup : 2016/2019(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0131/2016

Predkladané texty :

A8-0131/2016

Rozpravy :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Hlasovanie :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0132

SPRÁVA     
PDF 1421kWORD 772k
11.4.2016
PE 577.035v02-00 A8-0131/2016

o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017

(2016/2019(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Indrek Tarand

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017

(2016/2019(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. októbra 2015 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2015 o spoločnom texte návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu(6),

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka v súvislosti s vypracovaním predbežného návrhu odhadu rozpočtu Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017, ktorú odovzdal Predsedníctvu,

–  so zreteľom na predbežný návrh odhadu rozpočtu, ktorý vypracovalo Predsedníctvo 11. apríla 2016 v súlade s článkom 25 ods. 7 a článkom 96 ods. 1 rokovacieho poriadku Parlamentu,

–  so zreteľom na návrh odhadu, ktorý vypracoval Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 96 ods. 2 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na články 96 a 97 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0131/2016),

A.  keďže tento postup je druhý úplný rozpočtový postup uskutočnený v novom volebnom období a v štvrtom roku viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020;

B.  keďže rozpočet na rok 2017, ako sa navrhuje v správe generálneho tajomníka, by charakterizovalo pokračovanie a zintenzívnenie politiky inštitúcie zameranej na zvýšenie efektívnosti vo všetkých oblastiach, v ktorých je to možné, bez zníženia kvality pracovného prostredia poslancov a zamestnancov;

C.   keďže generálny tajomník navrhol pre rozpočet na rok 2017 štyri prioritné ciele, a to: bezpečnosť a kybernetická bezpečnosť, postupné zrušenie výnimky pre írsky jazyk, prebiehajúce opatrenia na posilnenie postavenia poslancov v rámci ich mandátu a zatraktívnenie Parlamentu pre verejnosť a návštevníkov;

D.   keďže v súčasnej politickej a bezpečnostnej situácii vyplývajúcej z teroristických útokov v Európe by rozpočtový postup na rok 2017 mal viesť k zvýšeniu bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti Parlamentu;

E.   keďže generálny tajomník navrhol v predbežnom návrhu odhadu rozpočtu Parlamentu na rok 2017 rozpočet vo výške 1 910 073 000 EUR, čo predstavuje celkový nárast o 3,9 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2016, z čoho 1,7 % sa považuje za bežné výdavky, a predstavoval by 19,26 % prostriedkov okruhu V vo VFR na roky 2014 – 2020;

F.  keďže v rokoch 2017 až 2022 sa postupne zruší výnimka umožňujúca neprekladať všetky úradné dokumenty do írskeho jazyka, čo znamená prekladanie všetkých oficiálnych dokumentov aj do írčiny, pričom sa navrhujú dodatočné mimoriadne výdavky vo výške 3,7 milióna EUR na splnenie tejto novej jazykovej požiadavky, čo zodpovedá 0,2 % celkového zvýšenia;

G.  keďže na posilnenie bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti sú potrebné dodatočné mimoriadne investície vo výške 47,6 milióna EUR, čo zodpovedá 2,6 % celkového zvýšenia;

H.  keďže miery inflácie sa od roku 2011 neustále znižujú; keďže skutočná miera inflácie v rámci pracovísk Európskeho parlamentu bola v rokoch 2015 a 2016 nižšia ako skutočná miera zvýšenia jeho rozpočtu;

I.  keďže takmer 60 % rozpočtu sú indexované výdavky, ktoré sú väčšinou určené na odmeny poslancov a zamestnancov a sú upravené podľa služobného poriadku, a na zmluvné záväzky, ktoré zodpovedajú osobitnej indexácii, ktorá je obyčajne vyššia ako štandardná miera inflácie;

J.   keďže Parlament vo svojom uznesení o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016(7)29. apríla 2015 zdôraznil, že rozpočet na rok 2016 by mal byť založený na realistickom základe a mal by byť v súlade so zásadami rozpočtovej disciplíny a riadneho finančného hospodárenia;

K.   keďže dôveryhodnosť Parlamentu ako zložky rozpočtového orgánu vo veľkej miere závisí od jeho schopnosti dostať pod kontrolu svoje vlastné výdavky;

L.   keďže Predsedníctvo prijalo 26. októbra 2015 nový súbor pravidiel pre riadenie príspevkov na asistentskú výpomoc, sprísnenie požiadaviek na úhradu zmlúv miestnych asistentov, a to prostredníctvom vyčlenenia aspoň 25 % výdavkov na asistentskú výpomoc na pokrytie výdavkov na akreditovaných asistentov;

Všeobecný rámec

1.  zdôrazňuje, že podiel rozpočtu Parlamentu v roku 2017 by sa mal udržať pod úrovňou 20 % prostriedkov okruhu V; poznamenáva, že úroveň predbežného návrhu odhadu rozpočtu na rok 2017 v podobe prijatej Predsedníctvom 7. marca 2016 zodpovedá 19,26 %, čo je menej ako v roku 2016 (19,39 %) a druhý najnižší podiel okruhu V za posledných osem rokov; ďalej znižuje svoj podiel na okruhu V na 19,17 % v roku 2017;

2.  domnieva sa však, berúc do úvahy spomalenie hospodárskeho rastu v členských štátoch, že predpokladaná miera inflácie na rok 2017 by sa nemala považovať za hlavné kritérium pre zvýšenie bežných výdavkov;

3.  potvrdzuje, že sa požadujú mimoriadne výdavky, ktoré predstavujú zvýšenie o 0,2 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2016, na postupné zrušenie výnimky pre írsky jazyk, ktoré vyplýva z nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958(8), a o 2,6 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2016 na dodatočné potreby v oblasti bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti;

4.   pripomína žiadosť zvýšiť výdavky na bezpečnosť a kybernetickú bezpečnosť o 2,6 %, čím by sa viac ako zdvojnásobili prostriedky vyčlenené v roku 2016; vyzýva generálneho tajomníka, aby Výbor pre rozpočet podrobne a transparentne informoval o súčasných a nadchádzajúcich opatreniach v oblasti bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti a o prehľade nákladov na ne;

5.  schvaľuje balík mimoriadnych výdavkov na investície do bezpečnosti v roku 2017 na základe analýzy predloženej Predsedníctvu vo februári 2016 a kontroly uskutočnenej po udalostiach z 22. marca 2016 (47,6 milióna EUR) a balík mimoriadnych výdavkov spojený s postupným ukončením výnimky pre používanie írskeho jazyka (3,7 milióna EUR);

6.  obmedzuje zvýšenie svojich bežných výdavkov na rok 2017 (bez uvedených dvoch mimoriadnych balíkov) na 1,4 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2016;

7.  stanovuje celkovú úroveň odhadu na rok 2017 na 1 900 873 000 EUR, čo zodpovedá celkovému zvýšeniu v porovnaní s rokom 2016 o 3,4 %;

8.  zdôrazňuje, že Parlament by mal mať k dispozícii dostatočné zdroje potrebné na vykonávanie svojej základnej úlohy spolurozhodovacieho a rozpočtového orgánu; zdôrazňuje, že v súčasnej hospodárskej situácii by sa s týmito zdrojmi malo hospodáriť úsporne, pragmaticky a efektívne; poukazuje na to, že zabezpečenie primeranej úrovne financovania Parlamentu síce zodpovedá uplatňovaniu európskej demokracie, dôrazne sa však odporúča úsilie s cieľom hľadať možné úspory a ďalej zvyšovať efektívnosť využívania verejných finančných prostriedkov;

9.  zdôrazňuje, že najväčšia časť rozpočtu Parlamentu a jeho ročná indexácia je stanovená podľa zákonných alebo zmluvných záväzkov, ktoré Parlament nemôže ovplyvniť v rozpočtovom postupe;

Transparentnosť, prístupnosť a zrozumiteľnosť

10.  vyzýva generálneho tajomníka, aby predložil návrh na prezentáciu rozpočtu širokej verejnosti s dostatočnou podrobnosťou a v zrozumiteľnej a užívateľsky prístupnej forme na internetovej stránke Parlamentu s cieľom umožniť všetkým občanom lepšie pochopiť činnosti, priority a zodpovedajúcu štruktúru výdavkov Parlamentu; domnieva sa, že prvým krokom by mohlo byť sprístupnenie grafických informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na intranete, aj na internetovej stránke Parlamentu;

11.  domnieva sa, že pokiaľ ide o rozpočtový postup, všetky relevantné informácie by sa mali predkladať členom Predsedníctva a Výboru pre rozpočet v každom štádiu postupu včas a zrozumiteľným spôsobom a s potrebnou mierou podrobnosti a členenia s cieľom umožniť Predsedníctvu, Výboru pre rozpočet a politickým skupinám viesť riadne rokovania a pri rozhodnutiach vychádzať z komplexného obrazu o stave a potrebách rozpočtu Parlamentu;

12.  zdôrazňuje potrebu presnosti a transparentnosti vo vývoji rozpočtu z jedného roka do druhého; domnieva sa, že hoci určité mimoriadne výdavky na bezpečnosť v rozpočte na rok 2017 sú opodstatnené, čoraz častejšie využívanie mimoriadnych ročných výdavkov je problematické z hľadiska rozpočtovej kontroly a stability; požaduje presnejšie vymedzenie mimoriadnych výdavkov; domnieva sa, že na účely zodpovednosti a porovnateľnosti údajov vo všeobecnom rozpočte by sa malo posúdiť, či by sa mimoriadne výdavky mali zahrnúť do základu pre výpočet medziročného percentuálneho rozdielu medzi rozpočtami;

13.  opakuje svoju výzvu na strednodobé a dlhodobé rozpočtové plánovanie vrátane jasného rozlišovania medzi investíciami a operačnými výdavkami súvisiacimi s fungovaním Parlamentu, ako aj s jeho štatutárnymi povinnosťami (vrátane nájmov a akvizícií), ako požadoval vo svojom uznesení z 29. apríla 2015 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016(9), požaduje preto zmenu prezentovania rozpočtu, ktorou sa jasne odlíšia investičné a operačné výdavky;

14.  vyjadruje uznanie Predsedníctvu a GR ITEC v súvislosti s novým usporiadaním osobných stránok poslancov na oficiálnej internetovej stránke Parlamentu, ktoré umožňuje väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o zloženie a štatút ich pracovného tímu (vytvorenie novej záložky „asistent“ s podnadpismi: asistenti, akreditovaní asistenti, akreditovaní asistenti (zoskupenia), miestni asistent, poskytovatelia služieb, osoby poverené výkonom platieb, stážisti); žiada generálneho tajomníka, aby zabezpečil potrebnú kontrolu vykonávania nového súboru pravidiel týkajúcich sa príspevkov na asistentskú výpomoc, ktorý prijalo Predsedníctvo 26. októbra 2015;

15.  požaduje, aby rozpočet bol najmenej raz za päť rokov zostavený na základe reálnych potrieb jednotlivých položiek a nie na základe systému koeficientov;

Bezpečnosť a kybernetická bezpečnosť

16.  požaduje strednodobé a dlhodobé rozpočtové plány vrátane jasných informácií, pokiaľ ide o výdavky týkajúce sa bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti; okrem toho vzhľadom na nedávne udalosti vyzýva Predsedníctvo, aby aktualizovalo celkovú koncepciu bezpečnosti a čo najskôr ju zverejnilo, a to najneskôr do júna 2016;

17.  domnieva sa, že akékoľvek opatrenie v tejto oblasti by malo vychádzať z jasného hodnotenia potrieb Parlamentu a z primeranosti vzhľadom na súvisiace riziká; žiada generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby včas pred čítaním rozpočtu na rok 2017 v Parlamente predložili Výboru pre rozpočet celkovú koncepciu bezpečnosti vrátane celkového hodnotenia vnímaných rizík a plánovaných bezpečnostných opatrení, ako aj alternatívnych možností spolu s podrobným posúdením ich vplyvu na rozpočet na rok 2017 a na nasledujúce rozpočty s jasným rozlíšením medzi investíciami a opakujúcimi sa výdavkami, a aby načrtli plánované opatrenia na posilnenie bezpečnosti Parlamentu v jeho priestoroch aj mimo nich, ako aj vplyv takýchto opatrení na rozpočet na rok 2017; žiada informácie o finančných dôsledkoch dohôd o medziinštitucionálnej administratívnej spolupráci v oblasti bezpečnosti;18.  žiada generálneho tajomníka, aby posúdil, či je potrebné prehodnotiť platné poistné zmluvy (pre poslancov a zamestnancov) vzhľadom na teroristické hrozby, a aby v prípade potreby predložil návrhy na riešenie možných nedostatkov;

19.  domnieva sa, že systém bezpečnosti mimo priestorov Parlamentu by mali naďalej zabezpečovať belgické orgány;

Podpora poslancov pri výkone mandátu

20.  berie na vedomie prebiehajúce opatrenia s cieľom podporovať poslancov pri výkone mandátu;

21.  víta rozšírenie digitálneho portálu poslancov (elektronický portál), vyzýva však generálneho tajomníka, aby vzhľadom na „bezpapierovú iniciatívu“ zlepšil súčasný systém zasielania papierovej kópie potvrdení o zaplatení poslancom s cieľom úplne tento systém zrušiť do konca roka 2017; domnieva sa, že elektronický portál by takúto možnosť mal poskytovať štandardne všetkým poslancom, čo by malo za následok značné úspory času, ako aj financií;

22.  víta zvýšenie kvality poradenstva a výskumu poskytovaného poslancom a výborom; pripomína, že so strednodobým hodnotením účinnosti spolupráce medzi výskumnou službou Európskeho parlamentu (EPRS) a tematickými sekciami sa počítalo pri vytváraní EPRS v roku 2013; žiada preto generálneho tajomníka, aby takéto hodnotenie uskutočnil a Výboru pre rozpočet predložil jeho výsledky do konca roka 2016; domnieva sa, že toto hodnotenie by malo obsahovať návrhy, ako zabezpečiť, aby pomoc, ktorú EPRS poskytuje, bola najlepšie prepojená s vývojom v príslušných tematických výboroch a zároveň spĺňala potreby poslancov a neprekrývala sa s ich aktivitami tematických sekcií a neviedla ku konkurencii medzi útvarmi;

23.  zastáva názor, že treba posudzovať potrebu prítomnosti poslancov v ich volebných obvodoch, a to aj s prihliadnutím na rozdiely medzi jednotlivými obvodmi, s cieľom zlepšiť postavenie poslancov pri práci v ich volebných obvodoch; domnieva sa, že mobilné pracoviská pre poslancov a podpora vo volebných obvodoch by mali vychádzať z posúdenia skutočných potrieb a využívania a nemali by vytvárať žiadne výrazné ani opakujúce sa dodatočné náklady pre Parlament; trvá na tom, že by sa nemal poskytovať žiaden hardware, keďže príspevok na všeobecné výdavky poskytuje dostatočné zdroje na nákup špičkových zariadení; spochybňuje potrebu vytvárania súkromných mobilných pracovísk pre poslancov, keďže sa nezdá, že by to zodpovedalo spôsobu, akým si poslanci a ich kancelárie organizujú svoju prácu;

24.  súhlasí s tým, že nástroje informačných technológií sú dôležitým prostriedkom pre poslancov na to, aby mohli plniť svoje úlohy; opakuje však, že je potrebné umožniť inštaláciu voľne dostupného softvéru, čo by umožnilo dosiahnuť značné úspory nákladov na komunikačné poplatky a zlepšilo pracovné procesy v kanceláriách poslancov, pričom by sa zlepšila kybernetická bezpečnosť a zabezpečila ochrana údajov;

25.  požaduje, aby sa možnosť podpisovať interné dokumenty elektronickým podpisom stala samozrejmosťou vo všetkých prípadoch, ako je napríklad podpisovanie formulárov, písomných vyhlásení atď., pričom sa zabezpečí spoľahlivosť a bezpečnosť; požaduje preskúmanie možnosti zaviesť overovací systém TAN v mobilných telefónoch poslancov Európskeho parlamentu; okrem toho sa domnieva, že by sa malo odrádzať od používania faxov a postupne by sa malo od ich používania upustiť;

26.  víta novú reformu týkajúcu sa doplňujúcich písomných otázok schválenú 3. septembra 2015 Výborom pre ústavné veci na žiadosť Výboru pre rozpočet pri prijímaní rozpočtu Parlamentu na rok 2016; žiada generálneho tajomníka, aby zriadil potrebné kontroly vykonávania nového výkladu; vyzýva Konferenciu predsedov, aby vykonala posúdenie tohto nového režimu písomných otázok, pokiaľ ide o doplňujúce otázky, aby sa preskúmali vzniknuté úspory, a aby o výsledkoch tohto posúdenia do augusta 2016 pred čítaním rozpočtu v Parlamente na jeseň roku 2016 informovala Výbor pre rozpočet;

27.  považuje za vhodné zachovať rozpočtové prostriedky na krytie výdavkov na asistentskú výpomoc na rok 2017 na rovnakej úrovni ako v roku 2016, zohľadňujúc pri tom právne záväznú indexáciu platnú podľa služobného poriadku úradníkov;

28.  je presvedčený, že súčasná prezentácia parlamentnej činnosti poslancov na internetovej stránke Parlamentu nie je dostatočne presná ani nezodpovedá skutočným činnostiam poslancov; navrhuje, aby sa súčasné používanie hodnotenia stránok zrušilo a aby sa zlepšili informácie o činnostiach jednotlivých poslancov na oficiálnej webovej stránke Parlamentu; požaduje, aby sa hodnotili prezentácie, najmä v prípade vysvetlení hlasovania a jednominútových vystúpení, aby sa mohli zobrazovať oddelene od vystúpení v pléne a aby sa posudzovala pridaná hodnota vysvetlení hlasovania a možné alternatívy; očakáva, že príslušná pracovná skupina Predsedníctva, ktorá sa touto vecou zaoberá, predloží svoj program a zistenia Výboru pre rozpočet, hneď ako budú k dispozícii;

Výdavky poslancov

29.  potvrdzuje svoju pozíciu k príspevku na všeobecné výdavky, ktorú uviedol v rozpočtových uzneseniach z 29. apríla 2015 a 28. októbra 2015; opakuje výzvu na väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o príspevok na všeobecné výdavky poslancov; vyzýva Predsedníctvo, aby pracovalo na vymedzení presnejších pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti za výdavky povolené v rámci týchto príspevkov bez toho, aby znamenali dodatočné náklady Parlamentu;

Politika v oblasti nehnuteľností

30.  pripomína, že strednodobá stratégia v oblasti nehnuteľností, ktorú prijalo Predsedníctvo v roku 2010, je v súčasnosti predmetom revízie; ľutuje, že Predsedníctvo ešte neuzavrelo svoje rokovania o strednodobej stratégii Parlamentu v oblasti nehnuteľností; vyzýva generálneho tajomníka, aby Výboru pre rozpočet čo najskôr predložil novú strednodobú stratégiu v oblasti nehnuteľností, a to najneskôr do augusta 2016, ešte pred čítaním rozpočtu v Parlamente na jeseň 2016;

31.   vyzýva Predsedníctvo, aby predložilo dlhodobú stratégiu pre budovy Parlamentu; opätovne pripomína, že k dlhodobým investíciám, ako sú projekty Parlamentu v oblasti nehnuteľností, sa musí pristupovať obozretne a transparentne; trvá na prísnom riadení nákladov, plánovaní projektov a dohľade; opakuje svoju výzvu týkajúcu sa transparentného rozhodovacieho procesu v rámci politiky v oblasti nehnuteľností založeného na včasnom poskytovaní informácií s náležitým zreteľom na článok 203 nariadenia o rozpočtových pravidlách; domnieva sa, že správa o dôvodoch omeškania a vyšších nákladoch Domu európskej histórie by sa mala začleniť do dlhodobej stratégie v oblasti budov;

32.   žiada, aby sa stanovisko týkajúce sa budov Parlamentu verne odrážalo v rozpočte; žiada preto, aby sa náklady na budovu Konrad Adenauer jasne uvádzali v konečnom rozpočte Parlamentu a aby sa majetkové investície v budúcnosti zahŕňali do rozpočtu, s cieľom vyhnúť sa možným zberným presunom;

33.   navrhuje preto, aby sa počnúc rokom 2018 vytvoril osobitný riadok pre investície do výstavby budov, v rámci ktorého by sa ako základ na financovanie v roku 2018 použili prostriedky, ktoré sú navrhnuté na rok 2017 na mimoriadne výdavky;

34.  navrhuje, berúc do úvahy mimoriadne okolnosti v roku 2017, ktoré si vyžadujú veľké investície do bezpečnostnej infraštruktúry, aby sa použili všetky prostriedky nevyužité do konca roku 2017 na zaplatenie výdavkov na výstavbu budovy KAD s cieľom predísť v čo najvyššej miere platbám úrokov bankám za úvery, ktoré treba uzavrieť na financovanie výstavby;

35.  požaduje viac informácií o aktuálnom stave projektu renovácie budovy PHS; žiada, aby sa vykonala štúdia o renovácii budovy a aby túto štúdiu preskúmalo Predsedníctvo; očakáva od Predsedníctva, že pri príprave harmonogramu renovácie zváži potrebu zdravých a bezpečných pracovných podmienok; žiada, aby Predsedníctvo informovalo Výbor pre rozpočet o všetkých krokoch hneď, ako budú známe; v tejto súvislosti vyzýva Predsedníctvo, aby vytvorilo základy pre zmenu budovy PHS na príkladnú najmodernejšiu budovu z hľadiska energetickej účinnosti a urýchlene začalo modernizáciu budovy;

36.  vyzýva zodpovedných podpredsedov, aby Výboru pre rozpočet predložili správu o pokroku týkajúcu sa budovy KAD;

37.  domnieva sa, že štrukturálne a organizačné reformy zamerané na dosiahnutie väčšej efektívnosti, environmentálnej udržateľnosti a účinnosti by mali pokračovať prostredníctvom dôkladného preskúmania možných synergií a úspor; pripomína významné úspory, ktoré by sa mohli dosiahnuť, ak by Parlament mal jedno pracovisko namiesto troch (Brusel, Štrasburg, Luxemburg); zdôrazňuje, že tento proces by sa mal viesť bez ohrozenia prvotriednej legislatívnej práce Parlamentu, jeho rozpočtových a kontrolných právomocí alebo kvality pracovných podmienok poslancov, asistentov a zamestnancov;

Otázky týkajúce sa zamestnancov

38.  víta návrh znížiť svoj plán pracovných miest v roku 2017 o 60 pracovných miest v súlade s dohodou dosiahnutou s Radou o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu 14. novembra 2015;

39.  pripomína, že celkový stav zamestnancov v politických skupinách je vyňatý z cieľa zníženia počtu zamestnancov o 5 % v súlade s rozhodnutiami prijatými v súvislosti s rozpočtovými rokmi 2014, 2015 a 2016;

40.  podporuje ďalšie pracovné miesta požadované pre preklady a tlmočenie v írskom jazyku; vyníma tieto dodatočné pracovné miesta z cieľa zníženia o 5 % v súlade s odporúčaním Komisie; žiada generálneho tajomníka, aby konzultoval s írskymi poslancami s ohľadom na možnú racionalizáciu používania írskeho jazyka bez ohrozenia zaručených práv poslancov;

41.  podporuje zavedenie tlmočenia do a z medzinárodnej posunkovej reči pre všetky plenárne rozpravy tak, aby aspoň tieto boli skutočne prístupné pre všetkých európskych občanov;

42.  víta pokrok, ktorý sa dosiahol v oblasti efektívnosti prekladu a tlmočenia; uznáva kvalitu a pridanú hodnotu služieb poskytovaných tlmočníkmi; požaduje skoré uzavretie udržateľnej dohody medzi generálnym tajomníkom a zástupcami tlmočníkov spájajúcej vysokú kvalitu pracovných podmienok a účinné riadenie s cieľom zamedziť nerovnovážnym stavom, pokiaľ ide o pracovný čas a celkovú neistotu medzi tlmočníkmi, berúc do úvahy sociálne nároky; žiada generálneho tajomníka, aby predložil ďalšie racionalizačné návrhy, napríklad vo väčšej miere vykonávať preklady a tlmočenie na požiadanie, najmä pokiaľ ide o činnosti medziskupín Európskeho parlamentu; domnieva sa, že systém jazykového profilovania zavedený od októbra 2014 v prípade pozmeňujúcich návrhov na úrovni výborov je príkladom zvýšenia účinnosti, ktoré možno vykonať a ktoré sa môže ďalej rozvíjať; zastáva názor, že tlmočenie a preklad sú základnými zložkami európskej demokracie, ktorá je otvorená pre všetkých, a v tom zmysle požaduje odmietnutie každej reformy, ktorá obmedzuje maximálny prístup k činnosti a dokumentom Parlamentu v najväčšej možnej miere;

43.  vyzýva Predsedníctvo, aby vyhodnotilo a v prípade potreby zrevidovalo pravidlá upravujúce štatút stážistov vrátane zavedenia minimálnej odmeny a harmonizácie súvisiacej s cenovými ponukami týkajúcimi sa stravovania pre všetkých stážistov v administratíve Parlamentu a v kanceláriách poslancov s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie a chrániť sociálne práva stážistov;

44.  vyzýva na revíziu pravidiel týkajúcich sa uhrádzania nákladov na služobné cesty súvisiacich s cestovaním medzi pracoviskami Parlamentu, ktoré vynaložili akreditovaní asistenti poslancov, s cieľom zosúladiť ich s pravidlami platnými pre ostatných zamestnancov;

45.  zastáva názor, že by sa mal zaviesť tretí postup na to, aby zmluvu medzi poslancom a asistentom bolo možné ukončiť vzájomnou dohodou;

Služby vodičov/mobilita

46.  má výhrady voči návrhu na internalizáciu služby vodičov s cieľom nahradiť externého poskytovateľa tejto služby zmluvnými zamestnancami Parlamentu, čo bude zodpovedať približne 3,7 miliónu EUR bezprostredných dodatočných nákladov; domnieva sa, že za alternatívnu možnosť by sa mala považovať dobre vypracovaná externá zmluva uzatvorená v súlade s platnými pravidlami verejného obstarávania, v ktorej by externý poskytovateľ služieb bol jednoznačne povinný prevziať zodpovednosť za bezpečnosť a overovanie spoľahlivosti, ako aj za dôstojné pracovné podmienky a mzdy; zvážil by internalizáciu služby len v prípade, že náklady nepresiahnu náklady spojené so súčasným systémom a ak umožní dôstojné pracovné podmienky a mzdy pre vodičov, lepšiu rodovú rovnováhu a používanie ekologickejších vozidiel; žiada o podrobné informácie, ktoré sa majú poskytnúť Výboru pre rozpočet pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia;

47.  žiada generálneho tajomníka, aby konzultoval s belgickými orgánmi s cieľom zabezpečiť jednoduchý prístup a celkovo optimálne využívanie, pokiaľ ide o nové priame vlakové spojenie medzi železničnou stanicou Bruxelles-Luxembourg a letiskom Zaventem, čo by mohlo zahŕňať aj akceptovanie preukazov poslancov namiesto súčasného systému laissez passer;

48.  domnieva sa, že vozový park by mal pozostávať z nákladovo a palivovo účinnejších a bezpečnejších vozidiel; vyzýva generálneho tajomníka, aby odovzdal správu týkajúcu sa úplného prechodu na elektrické dopravné prostriedky do konca tohto desaťročia;

49.  žiada generálneho tajomníka, aby uskutočnil rokovanie s cestovnou kanceláriou Parlamentu; vyzýva cestovnú kanceláriu, aby intenzívnejšie porovnávala ceny; vyzýva ju, aby pri rezerváciách aktívne hľadala lacnejšie lístky a vo všeobecnosti ponúkala konkurenčnejšie ceny pre poslancov a všetky kategórie zamestnancov, pričom by mala zabezpečiť primeranú úroveň pohodlia a vhodné podmienky v prípade potreby výmeny lístkov;

Komunikácia

50.  požaduje výsledky hodnotenia ex post týkajúceho sa celkovej stratégie a metodiky informačnej a komunikačnej kampane v roku 2014 (hodnotiaca správa sa očakávala v 2. polroku 2015);

51.  pripomína generálnemu tajomníkovi, aby informoval Výbor pre rozpočet o hodnotení parlamentnej volebnej kampane v roku 2014 a účinnosti komunikačných opatrení Parlamentu určených širokej verejnosti;

52.  uznáva úlohu informačných kancelárií Parlamentu pri zvyšovaní informovanosti o činnostiach Parlamentu a Únie vo všeobecnosti; domnieva sa, že v súvislosti s informačnými kanceláriami Parlamentu by sa malo počítať s opatreniami na zvýšenie efektívnosti; domnieva sa, že informačné kancelárie EP by v najväčšej možnej miere mali byť umiestnené v tej istej budove ako zastúpenia Komisie a mali by spoločne s nimi využívať služby back-office; žiada hodnotenie cieľov, úloh a výkonnosti informačných kancelárií EP, pričom s ohľadom na toto hodnotenie by sa mali vymedziť priority;

53.  žiada posúdenie možnosti užšej spolupráce s televíziou ARTE v Štrasburgu s cieľom zriadiť európske mediálne centrum na účely odbornej prípravy pre mladých novinárov;

54.  vyzýva generálneho tajomníka, aby podal správu o podnikoch a organizáciách, ktoré získali prístup do Európskeho Parlamentu, aby mohli usporiadať fóra týkajúce sa ich aktivít; vyzýva generálneho tajomníka, aby zabezpečoval rovnováhu medzi rôznymi odvetviami a rôznymi druhmi organizácií, ktoré získajú prístup do Parlamentu;

Ďalšie otázky

55.  naliehavo vyzýva generálneho tajomníka, aby predložil podrobnú správu o vykonávaní administratívnych častí dohôd o spolupráci medzi Parlamentom, Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a na jej základe navrhol opatrenia na prehĺbenie administratívnej spolupráce v oblastiach ako logistika, infraštruktúra a bezpečnosť;

56.  naliehavo vyzýva generálneho tajomníka, aby objasnil súčasné riadenie telocvične Parlamentu a jej aktuálne využívanie zamestnancami Parlamentu; ďalej žiada objasnenie pokračujúcich súdnych sporov a dostupných možností, ktoré sú k dispozícii na zabezpečenie ich účinného a nákladovo efektívneho riadenia v budúcnosti;

57.  víta obmedzenejšie a efektívnejšie používanie prepravných debien („cantines“); nabáda na spoločné využívanie týchto prepravných debien pri cestách do Štrasburgu;

58.  žiada generálneho tajomníka, aby v plnej miere uplatňoval ducha a znenie nového nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o ekologické a hospodársky efektívne verejné obstarávanie, prostredníctvom posilnenia súvisiacej stratégie verejného obstarávania Parlamentu;

59.  nabáda na ďalšie úsilie o dosahovanie úspor energie, a to najmä pokiaľ ide o systémy osvetlenia a vykurovania budov, keďže z rokovaní o rozpočte na rok 2016 vyplýva, že existuje priestor na zlepšenie;

60.  podporuje väčšiu propagáciu zdravých a organických potravín; preto navyše vyzýva Predsedníctvo, aby posúdilo možnosti poskytovania zdravých potravín nielen z hľadiska diverzifikácie služieb, ale predovšetkým v súvislosti s poskytovaním čerstvého ovocia a zeleniny za prijateľnejšie ceny;

o

o  o

61.  schvaľuje odhad rozpočtu na rozpočtový rok 2017;

62.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a odhad rozpočtu Rade a Komisii.

 

Predbežný návrh odhadov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017

 

v znení, ktoré vypracoval Výbor pre rozpočet na svojej schôdzi

 

11. apríla 2016

 

PREDBEŽNÝ NÁVRH ODHADOV

2017

Príspevok Európskej únie k financovaniu výdavkov

Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017

Názov

Suma

 

 

Výdavky

1.900.873.000

Vlastné zdroje

157.861.070

Potrebný príspevok

1.743.011.930

ODHAD PRÍJMOV

Hlava Kapitola Článok Položka

Názov

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

 

 

 

 

 

4

PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCIÁCH A V OSTATNÝCH ORGÁNOCH ÚNIE

 

 

 

4 0

RÔZNE DANE A ODVODY

 

 

 

4 0 0

Výnosy z daní odvádzaných z platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov, ostatných zamestnancov a osôb poberajúcich dôchodok

73.410.920

73.484.272

69.454.180

4 0 3

Výnosy z dočasného príspevku z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

p. m.

p. m.

13.613

4 0 4

Výnosy z mimoriadneho odvodu a zo solidárnej dane z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

10.907.330

10.797.731

9.959.483

 

 

84.318.250

84.282.003

79.427.275

Kapitola 4 0 — Súčet

4 1

PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

 

 

 

4 1 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

64.131.820

59.667.459

58.498.210

4 1 1

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

9.200.000

9.100.000

9.241.578

4 1 2

Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia v prípade pracovného voľna z osobných dôvodov

10.000

10.000

57.702

 

 

73.341.820

68.777.459

67.797.490

Kapitola 4 1 — Súčet

4 2

OSTATNÉ PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

 

 

 

4 2 1

Príspevky poslancov Európskeho parlamentu do systému dôchodkového zabezpečenia pre starobný dôchodok

p. m.

p. m.

0

 

Kapitola 4 2 — Súčet

0

0

0

 

Hlava 4 — Súčet

157.660.070

153.059.462

147.224.765

5

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

 

 

 

5 0

Výnosy z predaja hnuteľného majetku (dodávky tovaru) a nehnuteľného majetku

 

 

 

5 0 0

Výnosy z predaja hnuteľného majetku (dodávky tovaru)

p. m.

p. m.

0

5 0 0 0

Výnosy z predaja dopravných prostriedkov — Pripísané príjmy

p. m.

p. m.

0

5 0 0 1

Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku — Pripísané príjmy

p. m.

p. m.

25.526

5 0 0 2

Výnosy z poskytovania tovaru iným inštitúciám alebo orgánom — Pripísané príjmy

p. m.

p. m.

55.871

5 0 1

Výnosy z predaja nehnuteľného majetku

p. m.

p. m.

0

5 0 2

Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov — Pripísané príjmy

p. m.

p. m.

0

 

Kapitola 5 0 — Súčet

p. m.

p. m.

81.397

5 1

VÝNOSY Z NÁJMU

 

 

 

5 1 1

Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku a úhrada nákladov spojených s nájmom

p. m.

p. m.

 

5 1 1 0

Príjmy z nájmu a z podnájmu nehnuteľného majetku – Pripísané príjmy

p. m.

p. m.

2.807.906

5 1 1 1

Úhrada nákladov spojených s nájmom — Pripísané príjmy

p. m.

p. m.

16.372

 

Kapitola 5 1 — Súčet

p. m.

p. m.

2.824.279

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV A Z BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV

 

 

 

5 2 0

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov na účtoch inštitúcie

200.000

410.000

216.417

 

Kapitola 5 2 — Súčet

200.000

410.000

216.417

5 5

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB A PRÁC

 

 

 

5 5 0

Príjmy zo služieb a prác poskytnutých iným inštitúciám alebo orgánom vrátane náhrad vrátených inými inštitúciami alebo orgánmi za diéty na služobné cesty zaplatené v ich mene — Pripísané príjmy

p. m.

p. m.

5.557.309

5 5 1

Príjmy od tretích strán zo služieb alebo prác poskytnutých na ich žiadosť — Pripísané príjmy

p. m.

p. m.

729.104

 

Kapitola 5 5 — Súčet

p. m.

p. m.

6.286.413

5 7

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

 

 

 

5 7 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm — Pripísané príjmy

p. m.

p. m.

3.292.213

5 7 1

Účelovo viazané príjmy, ako sú príjmy z nadácií, dotácie, dary a odkazy v závetoch, vrátane účelovo viazaných príjmov osobitných pre každú inštitúciu — Pripísané príjmy

p. m.

p. m.

0

5 7 2

Náhrada výdavkov na sociálne zabezpečenie vynaložených v mene inej inštitúcie

p. m.

p. m.

0

5 7 3

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie — Pripísané príjmy

p. m.

p. m.

3.476.281

 

Kapitola 5 7 — Súčet

p. m.

p. m.

6.768.495

5 8

RÔZNE NÁHRADY

 

 

 

5 8 1

Príjmy z poistenia — Pripísané príjmy

p. m.

p. m.

179.793

 

Kapitola 5 8 — Súčet

p. m.

 

 

 

Hlava 5 — Súčet

200.000

410.000

16.356.793

6

PRÍSPEVKY A NÁHRADY V RÁMCI DOHÔD A PROGRAMOV ÚNIE

 

 

 

6 6

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY

 

 

 

6 6 0

Ostatné príspevky a náhrady

p. m.

p. m.

p. m.

6 6 0 0

Ostatné pripísané príspevky a náhrady — Pripísané príjmy

p. m.

p. m.

11.848.214

6 6 0 1

Ostatné nepripísané príspevky a náhrady

p. m.

p. m.

0

 

Kapitola 6 6 — Súčet

p. m.

p. m.

11.848.214

 

Hlava 6 — Súčet

p. m.

p. m.

11.848.214

9

RÔZNE PRÍJMY

 

 

 

9 0

RÔZNE PRÍJMY

 

 

 

9 0 0

Rôzne príjmy

1.000

1.000

937.952

 

Kapitola 9 0 — Súčet

1.000

1.000

937.952

 

Hlava 9 — Súčet

1.000

1.000

937.952

 

CELKOVÝ SÚČET

157.861.070

153.470.462

176.367.724

ODHAD VÝDAVKOV

Celkový prehľad rozpočtových prostriedkov (na rok 2017 a 2016) a plnenia (v roku 2015)

Hlava Kapitola

Názov

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

 

 

 

 

 

1

OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

ČLENOVIA INŠTITÚCIE

209.825.500

213.281.500

213.915.852

1 2

ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

642.573.000

627.305.500

597.484.150

1 4

OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

135.764.500

125.501.000

116.618.310

1 6

OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

17.539.500

17.772.500

17.535.481

 

Hlava 1 — Súčet

1.005.702.500

983.860.500

945.553.793

 

 

 

 

 

2

BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

256.137.000

211.173.440

265.369.143

2 1

VÝPOČTOVÁ TECHNIKA, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK

168.142.500

166.845.910

136.912.387

 

REZERVA (1 0 0)

1.892.000

 

 

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

5.719.000

5.992.750

4.458.475

 

Hlava 2 — Súčet

431.890.500

384.012.100

406.740.005

 

 

 

 

 

3

VÝDAVKY V SÚVISLOSTI S VÝKONOM VŠEOBECNÝCH ÚLOH INŠTITÚCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

ZASADNUTIA A KONFERENCIE

32.827.000

35.423.000

31.170.192

3 2

ODBORNÉ PORADENSTVO A INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

108.238.000

115.433.000

107.799.775

 

Hlava 3 — Súčet

141.065.000

150.856.000

138.969.967

 

 

 

 

 

4

VÝDAVKY V SÚVISLOSTI S VÝKONOM OSOBITNÝCH ÚLOH INŠTITÚCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

OSOBITNÉ VÝDAVKY NIEKTORÝCH INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

111.905.000

111.100.000

102.924.578

4 2

VÝDAVKY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA ASISTENTSKÚ VÝPOMOC

206.890.000

202.140.000

184.233.696

4 4

ZASADNUTIA A INÉ ČINNOSTI POSLANCOV A BÝVALÝCH POSLANCOV

420.000

420.000

400.000

 

Hlava 4 — Súčet

320.215.000

313.660.000

287.558.274

 

 

 

 

 

5

Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie a Výbor nezávislých významných osobností

 

 

 

5 0

Výdavky Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie a Výboru nezávislých významných osobností

p. m.

p. m.

0

5 0 0

Operačné výdavky úradu

p. m.

p. m.

0

5 0 0 0

Operačné výdavky úradu

p. m.

p. m.

0

5 0 1

Rezerva na systém EMAS

p. m.

p. m.

0

5 0 1 0

Rezerva na systém EMAS

p. m.

p. m.

0

 

Hlava 5 — Súčet

0

0

0

 

 

 

 

 

10

OSTATNÉ VÝDAVKY

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

PREDBEŽNE VYČLENENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p. m.

p. m.

0

10 1

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ VÝDAVKY

3.000.000

6.000.000

0

10 3

REZERVA NA PROCES ROZŠIROVANIA

p. m.

p. m.

0

10 4

REZERVA NA INFORMAČNÚ A KOMUNIKAČNÚ POLITIKU

p. m.

p. m.

0

10 5

PREDBEŽNE VYČLENENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY NA BUDOVY

p. m.

p. m.

0

10 6

REZERVA NA PRIPRAVOVANÉ PRIORITNÉ PROJEKTY

p. m.

p. m.

0

10 8

Rezerva na systém EMAS

p. m.

p. m.

0

 

Hlava 10 — Súčet

3.000.000

6.000.000

0

 

CELKOVÝ SÚČET

1.900.873.000

1.838.388.600

1.778.822.039

Zdroje — Vlastné zdroje

Hlava 4 — Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie

Kapitola 4 0 — Rôzne dane a odvody

Článok 4 0 0 — Výnosy z daní odvádzaných z platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov, ostatných zamestnancov a osôb poberajúcich dôchodok

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

73 410 920

73 484 272

69 454 180,00

Právne základy

Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie, a najmä jeho článok 12.

Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 z 29. februára 1968, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 8).

Článok 4 0 3 — Výnosy z dočasného príspevku z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

13 613,00

Právne základy

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 66a v znení účinnom do 15. decembra 2003.

Článok 4 0 4 — Výnosy z mimoriadneho odvodu a zo solidárnej dane z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

10 907 330

10 797 731

9 959 483,00

Právne základy

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 66a.

Kapitola 4 1 — Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

Článok 4 1 0 — Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

64 131 820

59 667 459

58 498 210,00

Právne základy

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 83 ods. 2.

Článok 4 1 1 — Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

9 200 000

9 100 000

9 241 578,00

Právne základy

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä článok 4, článok 11 ods. 2 a 3 a článok 48 jeho prílohy VIII.

Článok 4 1 2 — Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia v prípade pracovného voľna z osobných dôvodov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

10 000

10 000

57 702,00

Kapitola 4 2 — Ostatné príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

Článok 4 2 1 — Príspevky poslancov Európskeho parlamentu do systému dôchodkového zabezpečenia pre starobný dôchodok

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

 

Právne základy

Pravidlá o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich príloha III.

Hlava 5 — Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

Kapitola 5 0 — Výnosy z predaja hnuteľného majetku (dodávky tovaru) a nehnuteľného majetku

Článok 5 0 0 — Výnosy z predaja hnuteľného majetku (dodávky tovaru)

Položka 5 0 0 0 — Výnosy z predaja dopravných prostriedkov — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

 

Poznámky

Táto položka je určená na zaúčtovanie príjmov z predaja alebo čiastočnej výmeny dopravných prostriedkov, ktoré patria inštitúcii.

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Položka 5 0 0 1 — Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

25 526,00

Poznámky

Táto položka je určená na zaúčtovanie príjmov z predaja alebo čiastočnej výmeny iného hnuteľného majetku, ako sú dopravné prostriedky, ktorý patrí inštitúcii.

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Položka 5 0 0 2 — Výnosy z poskytovania tovaru iným inštitúciám alebo orgánom — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

55 871,00

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

V prílohe k tomuto rozpočtu sa uvedú podrobné údaje o výdavkoch a príjmoch plynúcich z pôžičiek, nájomného alebo poskytovania služieb v rámci tejto rozpočtovej položky.

Článok 5 0 1 — Výnosy z predaja nehnuteľného majetku

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

 

Poznámky

Tento článok je určený na zaúčtovanie príjmov z predaja nehnuteľného majetku, ktorý patrí inštitúcii.

Článok 5 0 2 — Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

 

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Tento článok obsahuje aj príjmy z predaja týchto produktov v elektronickej podobe.

Kapitola 5 1 — Výnosy z nájmu

Článok 5 1 1 — Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku a úhrada nákladov spojených s nájmom

Položka 5 1 1 0 — Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

2 807 906,00

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

V prílohe k tomuto rozpočtu sa uvedú podrobné údaje o výdavkoch a príjmoch plynúcich z pôžičiek, nájomného alebo poskytovania služieb v rámci tejto rozpočtovej položky.

Položka 5 1 1 1 — Úhrada nákladov spojených s nájmom — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

16 372,00

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Kapitola 5 2 — Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov

Článok 5 2 0 — Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

200 000

410 000

216 417,00

Poznámky

Tento článok je určený na zaúčtovanie príjmov z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankových a iných úrokov na účtoch inštitúcie.

Kapitola 5 5 — Príjmy z poskytnutých služieb a prác

Článok 5 5 0 — Príjmy zo služieb a prác poskytnutých iným inštitúciám alebo orgánom vrátane náhrad vrátených inými inštitúciami alebo orgánmi za diéty na služobné cesty zaplatené v ich mene — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

5 557 309,00

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Článok 5 5 1 — Príjmy od tretích strán zo služieb alebo prác poskytnutých na ich žiadosť — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

729 104,00

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Kapitola 5 7 — Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie

Článok 5 7 0 — Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

3 292 213,00

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Článok 5 7 1 — Účelovo viazané príjmy, ako sú príjmy z nadácií, dotácie, dary a odkazy v závetoch, vrátane účelovo viazaných príjmov osobitných pre každú inštitúciu — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

0,00

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do okruhov, kde sú uvedené počiatočné výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Článok 5 7 2 — Náhrada výdavkov na sociálne zabezpečenie vynaložených v mene inej inštitúcie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

0,00

Poznámky

Tento článok je určený na zaúčtovanie príjmov spojených s náhradou výdavkov na sociálne zabezpečenie, ktoré boli vynaložené v mene inej inštitúcie.

Článok 5 7 3 — Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

3 476 281,00

Kapitola 5 8 — Rôzne platby

Článok 5 8 1 — Príjmy z poistenia — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

179 793,00

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Tento článok zahŕňa zároveň aj náhradu mzdy úradníkov poisťovacou spoločnosťou v prípade úrazu.

Hlava 6 — Príspevky a náhrady v rámci dohôd a programov Únie

Kapitola 6 6 — Ostatné príspevky a náhrady

Článok 6 6 0 — Ostatné príspevky a náhrady

Položka 6 6 0 0 — Ostatné pripísané príspevky a náhrady — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

11 848 214,00

Poznámky

Táto položka je v súlade s článkom 21 nariadenia o rozpočtových pravidlách určená na zaúčtovanie príjmov, ktoré nie sú uvedené v ostatných častiach hlavy 6 a ktoré umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov na financovanie výdavkov, ku ktorým sú tieto príjmy pripísané.

Položka 6 6 0 1 — Ostatné nepripísané príspevky a náhrady

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

 

Hlava 9 — Rôzne príjmy

Kapitola 9 0 — Rôzne príjmy

Článok 9 0 0 — Rôzne príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Plnenie v roku 2015

1 000

1 000

937 952,00

Poznámky

Tento článok je určený na zaúčtovanie rôznych príjmov.

V prílohe k tomuto rozpočtu sa uvedú podrobné údaje o výdavkoch a príjmoch plynúcich z pôžičiek, nájomného alebo poskytovania služieb v rámci tohto článku.

Výdavky— Výdavky

Hlava 1 — Osoby pracujúce v inštitúcii

Kapitola 1 0 — Členovia inštitúcie

Článok 1 0 0 — Platy a príspevky

Položka 1 0 0 0 — Platy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

75 020 000

72 520 000

71 860 133,95

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platov stanovených v štatúte poslancov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Právne základy

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho články 9 a 10.

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 12.

Položka 1 0 0 4 — Bežné cestovné výdavky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

69 200 000

73 340 000

71 418 750,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov a diét spojených s cestami na miesto a z miesta pracovísk a s inými služobnými cestami.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 25 000 EUR.

Právne základy

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 20.

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 10 až 21 a článok 24.

Položka 1 0 0 5 — Ostatné cestovné výdavky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

6 000 000

7 050 000

5 550 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu doplnkových cestovných nákladov a nákladov na cesty poslancov do členského štátu, v ktorom boli zvolení.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 1 000 EUR.

Právne základy

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 20.

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 22 a 23.

Položka 1 0 0 6 — Príspevok na všeobecné výdavky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

39 886 000

39 715 000

38 754 450,55

Poznámky

V súlade s vykonávacími pravidlami k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu je tento príspevok určený na pokrytie výdavkov vyplývajúcich z parlamentnej činnosti poslancov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 75 000 EUR.

Právne základy

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 20.

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 25 až 28.

Položka 1 0 0 7 — Príspevky na výkon funkcie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

181 500

181 500

175 257,06

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych diét a príspevkov na reprezentáciu, ktoré sú spojené s výkonom funkcie predsedu Európskeho parlamentu.

Právne základy

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 20.

Rozhodnutie Predsedníctva zo 17. júna 2009

Článok 1 0 1 — Úrazové a zdravotné poistenie a iné opatrenia sociálneho zabezpečenia

Položka 1 0 1 0 — Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

3 097 000

3 058 000

2 191 208,67

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov úrazového poistenia a náhradu liečebných nákladov poslancov, ako aj poistenia pre prípad straty a odcudzenia osobných vecí poslancov.

Sú určené aj na poistenie poslancov a pomoc poslancom v prípade nutnosti repatriácie počas služobných ciest, ak vážne ochorejú, utrpia úraz alebo ak im nepredvídateľné udalosti znemožnia riadny priebeh cesty. Pomoc zahŕňa zorganizovanie repatriácie a úhradu nákladov, ktoré s ňou súvisia.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 60 000 EUR.

Právne základy

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho články 18 a 19.

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 3 až 9 a článok 29.

Spoločné predpisy o poistení úradníkov Európskej únie pre prípad úrazu a choroby z povolania.

Spoločné predpisy o poistení úradníkov Európskych spoločenstiev pre prípad choroby.

Rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú všeobecné vykonávacie pravidlá úhrad liečebných nákladov.

Položka 1 0 1 2 — Osobitné opatrenia na výpomoc poslancom so zdravotným postihnutím

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

775 000

798 000

653 406,83

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie určitých výdavkov potrebných na poskytnutie pomoci poslancovi s ťažkým zdravotným postihnutím.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Právne základy

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich článok 30.

Článok 1 0 2 — Dočasné príspevky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

930 000

1 770 000

9 544 350,06

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie dočasného príspevku po skončení mandátu poslanca.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Právne základy

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 13.

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 45 až 48 a článok 77.

Článok 1 0 3 — Dôchodky

Položka 1 0 3 0 — Starobné dôchodky (PÚVPP)

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

11 450 000

11 450 000

10 675 653,64

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vyplácania starobného dôchodku po skončení mandátu poslanca.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 150 000 EUR.

Právne základy

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich článok 75 a príloha III k Pravidlám o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu (ďalej len „PÚVPP“).

Položka 1 0 3 1 — Invalidné dôchodky (PÚVPP)

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

303 000

291 000

281 721,32

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vyplácania dôchodku v prípade invalidity poslanca, ktorá nastane počas trvania jeho mandátu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Právne základy

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich článok 75 a príloha II k Pravidlám o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu (ďalej len „PÚVPP“).

Položka 1 0 3 2 — Pozostalostné dôchodky (PÚVPP)

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

2 313 000

2 458 000

2 207 741,36

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vyplácania pozostalostného a/alebo sirotského dôchodku v prípade úmrtia poslanca alebo bývalého poslanca.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 15 000 EUR.

Právne základy

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich článok 75 a príloha I k Pravidlám o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu (ďalej len „PÚVPP“).

Položka 1 0 3 3 — Dobrovoľné dôchodkové zabezpečenie pre poslancov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

3 178,74

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku inštitúcie do systému dobrovoľného doplnkového dôchodkového zabezpečenia poslancov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 500 EUR.

Právne základy

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 27.

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich článok 76 a príloha VII k Pravidlám o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu (ďalej len „PÚVPP“).

Článok 1 0 5 — Jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

670 000

650 000

600 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky pre poslancov.

Právne základy

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich článok 44.

Rozhodnutie Predsedníctva zo 4. mája 2009 o jazykových kurzoch a kurzoch výpočtovej techniky pre poslancov.

Článok 1 0 9 — Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na vyrovnanie dôsledkov prípadných úprav platieb poslancom.

Tieto rozpočtové prostriedky majú predbežný charakter a môžu sa použiť len po presune do iných okruhov v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Kapitola 1 2 — Úradníci a dočasní zamestnanci

Článok 1 2 0 — Platy a iné nároky

Položka 1 2 0 0 — Platy a príspevky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

638 333 000

623 007 500

594 444 744,13

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie týchto výdavkov súvisiacich s úradníkmi a dočasnými zamestnancami na pracovných miestach uvedených v pláne pracovných miest:

platy, príspevky a platby súvisiace s platmi,

zdravotné a úrazové poistenie, poistenie pre prípad choroby z povolania a iné náklady na sociálne zabezpečenie,

paušálne príspevky za nadčasy,

ďalšie príspevky a prídavky,

príspevky na cestovné náklady úradníkov alebo dočasných zamestnancov, ich manželiek/manželov a závislých osôb z miesta výkonu práce do miesta pôvodu,

dôsledky uplatnenia opravných koeficientov na platy a na časť zárobku prevedeného do inej krajiny, ako je krajina výkonu práce,

poistenie dočasných zamestnancov pre prípad nezamestnanosti, ako aj odvody inštitúcie za dočasných zamestnancov s cieľom umožniť im získať alebo udržať si dôchodkové práva v krajine ich pôvodu.

Sú určené aj na pokrytie úrazového poistenia užívateľov športového centra Európskeho parlamentu v Bruseli a Štrasburgu pre prípad úrazu pri výkone športových aktivít.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 300 000 EUR.

Právne základy

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Položka 1 2 0 2 — Platené nadčasy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

135 000

248 000

66 500,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na odmeny za nadčasy podľa podmienok stanovených vo vyššie uvedených ustanoveniach.

Právne základy

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 56 a príloha VI.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Položka 1 2 0 4 — Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom zo služby

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

2 950 000

2 950 000

2 560 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

cestovných nákladov úradníkov a dočasných zamestnancov (vrátane ich rodinných príslušníkov) spojených s nástupom do služby, s odchodom zo služby a s preložením na iné miesto výkonu práce,

príspevkov na usídlenie/presídlenie a nákladov na sťahovanie úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí musia pri nástupe do služby alebo zmene miesta výkonu práce, ako aj pri ukončení služby a následnom usídlení na inom mieste zmeniť bydlisko,

diét pre úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí predložia dôkaz, že pri nástupe do služby alebo pri preložení na nové miesto výkonu práce musia zmeniť bydlisko,

kompenzácie pre úradníka v skúšobnej lehote, ktorý bol prepustený z dôvodu zjavne neuspokojivého pracovného výkonu,

náhrady pre dočasného zamestnanca, ktorého zmluva bola ukončená zo strany inštitúcie,

rozdielu medzi príspevkami zmluvných zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia členského štátu a príspevkami do systému Únie v prípade zmeny pracovného zaradenia zamestnancov na základe zmluvy.

Právne základy

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Článok 1 2 2 — Príspevky pri predčasnom ukončení výkonu služby

Položka 1 2 2 0 — Príspevky v prípade prepustenia a voľna zo služobných dôvodov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

1 155 000

1 100 000

412 905,67

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov vyplácaných:

úradníkom, ktorí boli v dôsledku opatrenia na zníženie počtu pracovných miest v inštitúcii zaradení mimo činnej služby,

úradníkom, ktorí čerpajú voľno na plnenie organizačných potrieb spojených so získavaním nových spôsobilostí v rámci inštitúcie,

úradníkom a dočasným zamestnancom politických skupín v platovej triede AD 16 a AD 15, ktorí sú prepustení zo služobných dôvodov.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené aj na pokrytie príspevkov zamestnávateľa na zdravotné poistenie a na vyrovnanie dôsledkov použitia opravných koeficientov na úpravu týchto príspevkov (s výnimkou zamestnancov poberajúcich príspevky podľa článku 42c, ktorí nemajú nárok na opravný koeficient).

Právne základy

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho články 41, 42c a 50 a jeho príloha IV, ako aj článok 48a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

Položka 1 2 2 2 — Príspevky pri ukončení výkonu služby a osobitný systém odchodu do dôchodku pre úradníkov a dočasných zamestnancov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

príspevkov podľa ustanovení služobného poriadku alebo nariadení Rady (ES, Euratom, ESUO) č. 2689/95 a (ES, Euratom) č. 1748/2002,

príspevkov zamestnávateľa na zdravotné poistenie zamestnancov poberajúcich príspevky,

vyrovnanie dôsledkov použitia opravných koeficientov na úpravu rôznych príspevkov.

Právne základy

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho články 64 a 72.

Nariadenie Rady (ES, Euratom, ESUO) č. 2689/95 zo 17. novembra 1995, ktorým sa zavádzajú osobitné opatrenia na skončenie služobného pomeru dočasných zamestnancov Európskych spoločenstiev v dôsledku pristúpenia Rakúska, Fínska a Švédska (Ú. v. ES L 280, 23.11.1995, s. 4).

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1748/2002 z 30. septembra 2002, ktorým sa v rámci modernizácie Európskeho parlamentu zavádzajú osobitné opatrenia na skončenie služby úradníkov Európskych spoločenstiev menovaných na stále pracovné miesto v Európskom parlamente a dočasných zamestnancov pracujúcich v politických skupinách Európskeho parlamentu (Ú. v. ES L 264, 2.10.2002, s. 9).

Kapitola 1 4 — Ostatní zamestnanci a externé služby

Článok 1 4 0 — Ostatní zamestnanci a externí pracovníci

Položka 1 4 0 0 — Ostatní zamestnanci — Generálny sekretariát a politické skupiny

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

43 915 000

41 867 289

38 317 487,57

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie týchto výdavkov okrem výdavkov týkajúcich sa ostatných zamestnancov generálneho riaditeľstva pre bezpečnosť, ktorí vykonávajú funkcie týkajúce sa bezpečnosti osôb a majetku, bezpečnosti informácií a hodnotenia rizík, a výdavkov týkajúcich sa ostatných zamestnancov, ktorí vykonávajú úlohy vodičov na generálnom sekretariáte alebo zabezpečujú ich koordináciu:

platy vrátane príspevkov a prídavkov ostatných zamestnancov vrátane zmluvných zamestnancov a osobitných poradcov (v zmysle Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie), príspevky zamestnávateľa do rôznych systémov sociálneho zabezpečenia, najmä do systému Spoločenstva, ako aj vyrovnanie dôsledkov použitia opravných koeficientov na úpravu platov týchto zamestnancov,

zamestnávanie dočasného personálu,

faktúry vystavené PMO na zamestnanie zamestnancov, ktorí spracúvajú administratívnu dokumentáciu zamestnancov Európskeho parlamentu (najmä pokiaľ ide o dávky v nezamestnanosti, dôchodkové práva atď.).

Časť týchto rozpočtových prostriedkov sa použije na zamestnávanie zmluvných zamestnancov so zdravotným postihnutím v súlade s rozhodnutím Predsedníctva zo 7. a 9. júla 2008.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 3 000 000 EUR.

Právne základy

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (Hlava IV, V a VI).

Všeobecné vykonávacie ustanovenia týkajúce sa konkurzov a výberových konaní, prijímania a zaraďovania úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho parlamentu (rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu zo 17. októbra 2014).

Položka 1 4 0 1 — Ostatní zamestnanci — Bezpečnosť

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

24 962 000

22 433 711

17 222 235,00

Poznámky

Nová položka

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie ďalej uvedených výdavkov týkajúcich sa ostatných zamestnancov generálneho riaditeľstva pre bezpečnosť, ktorí plnia úlohy spojené s bezpečnosťou osôb a majetku, bezpečnosťou informácií a hodnotením rizík:

platy zmluvných zamestnancov a pomocných zmluvných zamestnancov vrátane príspevkov a prídavkov, ako aj vyrovnanie dôsledkov použitia opravných koeficientov na úpravu platov týchto zamestnancov,

zamestnávanie dočasného personálu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Právne základy

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (Hlava IV).

Všeobecné vykonávacie ustanovenia týkajúce sa konkurzov a výberových konaní, prijímania a zaraďovania úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho parlamentu (rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu zo 17. októbra 2014).

Položka 1 4 0 2 — Ostatní zamestnanci — Vodiči na generálnom sekretariáte

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

7 938 000

 

 

Poznámky

Nová položka

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie nasledujúcich výdavkov týkajúcich sa ostatných zamestnancov, ktorí vykonávajú úlohy vodičov na generálnom sekretariáte alebo zabezpečujú ich koordináciu:

platy zmluvných zamestnancov a pomocných zmluvných zamestnancov vrátane príspevkov a prídavkov, ako aj vyrovnanie dôsledkov použitia opravných koeficientov na úpravu platov týchto zamestnancov,

zamestnávanie dočasného personálu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Právne základy

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (Hlava IV).

Všeobecné vykonávacie ustanovenia týkajúce sa konkurzov a výberových konaní, prijímania a zaraďovania úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho parlamentu (rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu zo 17. októbra 2014).

Položka 1 4 0 4 — Stáže, granty a výmeny úradníkov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

6 806 500

7 185 000

6 379 886,24

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

nákladov spojených s výberom, zamestnávaním a prijímaním stážistov,

príspevkov pre stážistov s ukončeným vzdelaním (štipendium) vrátane jednak akýchkoľvek príspevkov na domácnosť, a jednak dodatočných platieb (až do výšky 50 % štipendia) vyplácaných z dôvodu zdravotného postihnutia,

príspevkov vyplácaných stážistom, ktorí sa ešte vzdelávajú,

cestovných výdavkov stážistov,

nemocenského a úrazového poistenia pre stážistov,

nákladov spojených s výmenou zamestnancov medzi Európskym parlamentom a verejným sektorom členských krajín alebo iných krajín uvedených v predpisoch,

nákladov spojených s vysielaním národných expertov do Európskeho parlamentu, najmä ich príspevkov a cestovných výdavkov,

nákladov na úrazové poistenie pre vyslaných národných expertov,

príspevkov na študijné návštevy,

organizácie vzdelávacích programov pre konferenčných tlmočníkov a prekladateľov, najmä v spolupráci s tlmočníckymi školami a univerzitami poskytujúcimi vzdelanie v oblasti prekladu, ako aj štipendií na vzdelávanie a ďalšie zvyšovanie odbornosti tlmočníkov a prekladateľov, nákupu výučbových materiálov a súvisiacich nákladov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Právne základy

Pravidlá upravujúce uvoľňovanie úradníkov Európskeho parlamentu a dočasných zamestnancov politických skupín na pôsobenie v národných verejných orgánoch, orgánoch verejného charakteru a medzinárodných organizáciách (rozhodnutie Predsedníctva zo 7. marca 2005).

Pravidlá vysielania národných expertov do Európskeho parlamentu (rozhodnutie Predsedníctva zo 4. mája 2009).

Vnútorné pravidlá pre stáže a študijné návštevy na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu (rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu z 1. februára 2013).

Položka 1 4 0 5 — Výdavky na tlmočenie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

47 785 000

45 125 000

46 423 856,43

Poznámky

Nová položka, predtým položka 1 4 0 2

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie týchto výdavkov:

platy a podobné príspevky, príspevky na sociálne zabezpečenie, cestovné náklady a iné náklady konferenčných tlmočníkov zamestnávaných Európskym parlamentom na účely zasadnutí, ktoré organizuje Európsky parlament pre vlastné potreby alebo pre potreby iných inštitúcií alebo orgánov, ak potrebné služby nemôžu zabezpečiť tlmočníci Európskeho parlamentu (z radov úradníkov alebo dočasných zamestnancov),

výdavkov na konferenčné agentúry, technický personál a administrátorov vyššie uvedených zasadnutí, ak potrebné služby nemôžu zabezpečiť úradníci, dočasní alebo iní zamestnanci Európskeho parlamentu,

nákladov spojených so službami, ktoré Európskemu parlamentu poskytujú tlmočníci iných regionálnych, národných alebo medzinárodných inštitúcií,

nákladov týkajúcich sa činností spojených s tlmočením, najmä s prípravou schôdzí, prípravy a výberu tlmočníkov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 4 830 000 EUR.

Právne základy

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Dohovor, ktorým sa stanovujú pracovné podmienky a mzda konferenčných tlmočníkov (a vykonávacie predpisy k nemu) z 28. júla 1999, ku ktorému boli 13. októbra 2004 vznesené pripomienky a ktorý bol zrevidovaný 31. júla 2008.

Položka 1 4 0 6 — Pozorovatelia

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie uhrádzania výdavkov súvisiacich s pozorovateľmi v súlade s článkom 13 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

Článok 1 4 2 — Služby externého prekladu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

9 196 000

8 890 000

8 274 845,04

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prekladanie, písanie, kódovanie a technickú výpomoc, ktoré sú zabezpečované externými dodávateľmi.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 135 000 EUR.

Kapitola 1 6 — Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

Článok 1 6 1 — Výdavky súvisiace s personálnym riadením

Položka 1 6 1 0 — Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

214 000

254 000

215 980,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

výdavkov na organizáciu výberových konaní, ktoré sú ustanovené podľa článku 3 rozhodnutia 2002/621/ES, a na úhradu cestovných nákladov a diét kandidátov pozvaných na pohovor a vstupnú lekársku prehliadku,

výdavkov na organizáciu výberových konaní na prijímanie zamestnancov.

V prípadoch, ktoré sú riadne odôvodnené funkčnými potrebami, a po konzultácii Európskeho úradu pre výber pracovníkov sa môžu tieto rozpočtové prostriedky použiť aj na výberové konania organizované samotnou inštitúciou.

Právne základy

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho články 27 až 31 a článok 33 a príloha III.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a európskeho ombudsmana 2002/620/ES z 25. júla 2002 o založení Úradu pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 197, 26.7.2002, s. 53) a rozhodnutie generálnych tajomníkov Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, tajomníka Súdneho dvora, generálnych tajomníkov Dvora audítorov, Hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a zástupcu európskeho ombudsmana 2002/621/ES z 25. júla 2002 o organizácii a činnosti Úradu pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 197, 26.7.2002, s. 56).

Položka 1 6 1 2 —Ďalšie odborné vzdelávanie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

5 515 000

6 200 000

4 950 971,49

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na výdavky na kurzy zamerané na zlepšenie zručností zamestnancov a zvýšenie výkonu a efektívnosti inštitúcie napr. prostredníctvom jazykových kurzov pre oficiálne pracovné jazyky.

Právne základy

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 24a.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Článok 1 6 3 — Opatrenia na pomoc zamestnancom inštitúcie

Položka 1 6 3 0 — Sociálna starostlivosť

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

768 000

784 000

485 584,20

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na:

pomoc osobám so zdravotným postihnutím v rámci medziinštitucionálnej politiky v týchto kategóriách:

úradníci a dočasní zamestnanci v aktívnom služobnom pomere,

manželky/manželia úradníkov a dočasných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere,

všetky nezaopatrené deti v zmysle Služobného poriadku úradníkov Európskej únie,

na náhradu, v rámci rozpočtových možností a po uplatnení prípadných nárokov priznaných v krajine bydliska alebo v krajine pôvodu, iných ako zdravotných výdavkov, ktoré sa považujú za potrebné, vyplývajú z postihnutia, sú riadne odôvodnené a nepreplácajú sa v rámci spoločného systému zdravotného poistenia,

poskytnutie pomoci úradníkom a iným zamestnancom, ktorí sa nachádzajú v mimoriadne zložitej situácii,

pokrytie príspevku pre Výbor zamestnancov a menších výdavkov v rámci sociálnej starostlivosti. Príspevky alebo úhrada výdavkov účastníkom sociálnych aktivít zo strany Výboru zamestnancov budú zamerané na financovanie činností, ktoré majú sociálny, kultúrny alebo jazykový rozmer, ale nebudú zahŕňať žiadne dotácie pre jednotlivých zamestnancov alebo domácnosti,

ďalšie opatrenia sociálneho charakteru na inštitucionálnej alebo medziinštitucionálnej úrovni, ktorých cieľom je integrácia úradníkov a zamestnancov,

financovanie primeraných opatrení na prispôsobenie alebo výdavkov na lekársku analýzu alebo posúdenie sociálnej situácie v prípade úradníkov, ostatných zamestnancov a stážistov so zdravotným postihnutím alebo úradníkov a ostatných zamestnancov, u ktorých zdravotné postihnutie nastalo počas výberového konania, a stážistov, u ktorých zdravotné postihnutie nastalo počas výberu, v súlade s článkom 1d služobného poriadku, najmä opatrení osobnej asistencie na pracovisku alebo počas služobných ciest.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 50 000 EUR.

Právne základy

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 1d, článok 9 ods. 3 tretí pododsek a článok 76.

Položka 1 6 3 1 — Mobilita

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

700 000

754 000

636 049,44

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s mobilitou na rôznych pracoviskách.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Položka 1 6 3 2 — Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

230 000

238 000

198 962,27

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na podporu a finančné zabezpečenie všetkých iniciatív, ktorých cieľom je rozvoj spoločenských vzťahov medzi zamestnancami rôznych národností, napr. príspevky pre kluby, zamestnanecké športové a kultúrne združenia atď., ako aj na čiastočné uhrádzanie nákladov stáleho centra voľného času (kultúrne aktivity, záľuby, reštaurácie).

Pokrývajú aj finančnú podporu medziinštitucionálnych spoločenských aktivít.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 600 000 EUR.

Článok 1 6 5 — Činnosti týkajúce sa všetkých osôb pracujúcich v inštitúcii

Položka 1 6 5 0 — Lekárska služba

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

1 275 000

1 250 000

1 095 232,08

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov lekárskej služby na troch pracoviskách vrátane nákupu materiálu a farmaceutických výrobkov atď., výdavkov na preventívne lekárske prehliadky, výdavkov vyplývajúcich z činnosti posudkového výboru a výdavkov na služby externých lekárov špecialistov, ktoré považujú interní lekári za nevyhnutné.

Zároveň pokrývajú výdavky na nákup niektorých pracovných nástrojov nevyhnutných v rámci lekárskej služby a taktiež výdavky na lekársky personál alebo pomocný zdravotný personál v súlade s ustanoveniami o poskytovaní služieb alebo na zamestnávanie pracovníkov na krátkodobé zastupovanie.

Právne základy

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 59 a článok 8 jeho prílohy II.

Položka 1 6 5 2 — Prevádzkové výdavky na reštaurácie a jedálne

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

1 380 000

1 365 000

3 500 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na správu a prevádzku reštaurácií a jedální.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 70 000 EUR.

Položka 1 6 5 4 — Zariadenia starostlivosti o deti

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

7 162 500

6 727 500

6 167 701,36

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku Európskeho parlamentu na celkové výdavky detského centra a jaslí, s ktorými bola uzavretá dohoda.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 3 400 000 EUR.

Položka 1 6 5 5 — Príspevok Európskeho parlamentu pre akreditované európske školy typu II

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

295 000

200 000

285 000,00

Poznámky

Plnenie rozhodnutia Komisie C(2013)4886 z 1. augusta 2013 (Ú. v. EÚ C 222, 2.8.2013, s. 8).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku Európskeho parlamentu európskym školám typu II, ktoré majú akreditáciu od Najvyššej rady európskych škôl, alebo na úhradu Komisii za príspevok európskym školám typu II, ktoré majú akreditáciu od Najvyššej rady európskych škôl. Hradia sa nimi náklady týkajúce sa detí zamestnancov Európskeho parlamentu, na ktorých sa vzťahuje služobný poriadok, ktoré sú zapísané v takýchto školách.

Hlava 2 — Budovy, hnuteľný majetok, zariadenie a iné prevádzkové výdavky

Poznámky

Keďže poisťovacie spoločnosti zrušili poistné krytie, všeobecný rozpočet Európskej únie musí pokrývať riziko pracovných konfliktov a teroristických útokov v budovách Európskeho parlamentu.

Rozpočtové prostriedky uvedené v tejto hlave preto pokrývajú všetky výdavky, ktoré súvisia so škodami vyplývajúcimi z pracovných konfliktov a teroristických útokov.

Kapitola 2 0 — Budovy a súvisiace náklady

Článok 2 0 0 — Budovy

Položka 2 0 0 0 — Nájomné

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

37 169 000

33 058 000

28 433 672,09

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájomného za budovy alebo časti budov, ktoré používa Európsky parlament.

Zároveň pokrývajú náklady na daň z nehnuteľnosti. Nájomné sa vypočítava na obdobie 12 mesiacov na základe existujúcich alebo pripravovaných nájomných zmlúv, ktoré zvyčajne zohľadňujú vývoj životných, resp. stavebných nákladov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 1 500 000 EUR.

Finančné príspevky od členských štátov alebo ich verejných orgánov alebo subjektov vo forme financovania alebo úhrady nákladov a súvisiacich poplatkov spojených s nadobudnutím alebo využívaním pozemkov alebo budov, ako aj poplatkov súvisiacich s budovami alebo zariadeniami inštitúcie, sa považujú za vonkajšie pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Položka 2 0 0 1 — Ročné splátky nájomného

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

77 584 999,73

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie ročných splátok nájomného za budovy alebo časti budov stanovených na základe súčasných alebo pripravovaných nájomných zmlúv.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 50 000 EUR.

Finančné príspevky od členských štátov alebo ich verejných orgánov alebo subjektov vo forme financovania alebo úhrady nákladov a súvisiacich poplatkov spojených s nadobudnutím alebo využívaním pozemkov alebo budov, ako aj poplatkov súvisiacich s budovami alebo zariadeniami inštitúcie, sa považujú za vonkajšie pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Položka 2 0 0 3 — Nadobúdanie nehnuteľného majetku

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nadobúdanie nehnuteľného majetku. K dotáciám v súvislosti s pozemkami a ich úpravou sa bude pristupovať v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 1 000 000 EUR.

Finančné príspevky od členských štátov alebo ich verejných orgánov alebo subjektov vo forme financovania alebo úhrady nákladov a súvisiacich poplatkov spojených s nadobudnutím alebo využívaním pozemkov alebo budov, ako aj poplatkov súvisiacich s budovami alebo zariadeniami inštitúcie, sa považujú za vonkajšie pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Položka 2 0 0 5 — Výstavba budov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

32 970 000

15 770 000

19 569 857,83

Poznámky

Táto položka je určená na prípadné zahrnutie rozpočtových prostriedkov na výstavbu budov (stavebné práce, honoráre za štúdie, prvé úpravy a dodávky potrebné na uvedenie do prevádzky a všetky s tým súvisiace náklady).

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Finančné príspevky od členských štátov alebo ich verejných orgánov alebo subjektov vo forme financovania alebo úhrady nákladov a súvisiacich poplatkov spojených s nadobudnutím alebo využívaním pozemkov alebo budov, ako aj poplatkov súvisiacich s budovami alebo zariadeniami inštitúcie, sa považujú za vonkajšie pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Položka 2 0 0 7 — Zariadenie priestorov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

85 550 000

57 045 440

44 515 781,85

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úpravy a na iné s tým súvisiace výdavky, najmä honoráre architektov alebo inžinierov atď.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 600 000 EUR.

Finančné príspevky od členských štátov alebo ich verejných orgánov alebo subjektov vo forme financovania alebo úhrady nákladov a súvisiacich poplatkov spojených s nadobudnutím alebo využívaním pozemkov alebo budov, ako aj poplatkov súvisiacich s budovami alebo zariadeniami inštitúcie, sa považujú za vonkajšie pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Poste 2 0 0 8 — Ostatné osobitné opatrenia v oblasti správy nehnuteľného majetku

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

5 114 000

5 256 000

4 116 976,99

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na správu nehnuteľného majetku, ktoré nie sú osobitne uvedené v iných článkoch tejto kapitoly, najmä na:

hospodárenie a zaobchádzanie s odpadom,

povinné kontroly, kontroly kvality, odborné posudky, audity, dohľad nad dodržiavaním predpisov atď.,

technickú knižnicu,

podporu správy (poradenská služba pre oblasť nehnuteľného majetku),

správu dokumentácie budov a informačných médií,

ostatné výdavky.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 50 000 EUR.

Článok 2 0 2 — Výdavky týkajúce sa budov

Položka 2 0 2 2 — Údržba, prevádzka a upratovanie budov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

59 440 000

62 944 000

55 608 835,44

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov stanovených na základe platných zmlúv na údržbu, prevádzku a upratovanie budov (kancelárií, iných priestorov a technických zariadení), ktoré má Európsky parlament v prenájme alebo vo vlastníctve.

Inštitúcia sa pred obnovením alebo uzatvorením zmlúv poradí s inými inštitúciami o podmienkach, ktoré každá z nich dohodla (ceny, dohodnutá mena, zohľadnenie cenového vývoja, dĺžka trvania zmluvy, iné ustanovenia), so zreteľom na článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 200 000 EUR.

Položka 2 0 2 4 — Spotreba energie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

16 690 000

19 660 000

16 058 031,06

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie nákladov na vodu, plyn, elektrickú energiu a vykurovanie.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 000 EUR.

Položka 2 0 2 6 — Bezpečnosť a stráženie budov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

18 420 000

16 760 000

18 844 027,40

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie nákladov na bezpečnosť a stráženie budov, ktoré slúžia Európskemu parlamentu na jeho troch obvyklých pracoviskách, a v informačných kanceláriách Európskeho parlamentu v Únii, ako aj v jeho pobočkách v tretích krajinách.

Inštitúcia sa pred obnovením alebo uzatvorením zmlúv poradí s inými inštitúciami o podmienkach, ktoré každá z nich dohodla (ceny, dohodnutá mena, zohľadnenie cenového vývoja, dĺžka trvania zmluvy, iné ustanovenia), so zreteľom na článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 120 000 EUR.

Položka 2 0 2 8 — Poistenie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

784 000

680 000

636 941,05

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb poistného.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 50 000 EUR.

Kapitola 2 1 — Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok

Poznámky

Inštitúcia sa v otázkach verejného obstarávania poradí s inými inštitúciami o zmluvných podmienkach, ktoré každá z nich dohodla.

Článok 2 1 0 — Výpočtová technika a telekomunikácie

Položka 2 1 0 0 — Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

24 920 000

25 310 000

24 431 283,98

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup, nájom, prevádzku a údržbu technického a programového vybavenia, ako aj výdavkov na výkony subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti opakujúcich sa prevádzkových činností potrebných na riadny chod výpočtových a telekomunikačných systémov Európskeho parlamentu. Tieto výdavky sa týkajú najmä systémov vo výpočtovom a telekomunikačnom stredisku, počítačových systémov v rámci oddelení a spravovania siete.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 184 200 EUR.

Položka 2 1 0 1 — Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

18 382 000

19 029 000

15 985 141,04

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup, nájom, prevádzku a údržbu technického a programového vybavenia, ako aj výdavkov na výkony subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti opakujúcich sa prevádzkových činností zameraných na správu a údržbu infraštruktúry súvisiacej s výpočtovými a telekomunikačnými systémami Európskeho parlamentu. Tieto výdavky sa týkajú najmä infraštruktúry v súvislosti so sieťami, káblami, telekomunikáciami, individuálnym vybavením, ako aj hlasovacími systémami.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 165 000 EUR.

Položka 2 1 0 2 — Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti v súvislosti so všeobecnou podporou používateľom

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

13 588 000

14 170 985

13 370 460,21

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup, nájom, prevádzku a údržbu technického a programového vybavenia, ako aj výdavkov na výkony subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti opakujúcich sa prevádzkových činností všeobecnej pomoci a podpory používateľom v súvislosti s výpočtovými a telekomunikačnými systémami Európskeho parlamentu. Tieto výdavky sa týkajú služieb podpory pre poslancov a iných užívateľov, najmä pokiaľ ide o aplikácie v oblasti administratívy, legislatívnej činnosti a komunikácie.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Položka 2 1 0 3 — Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa činnosti v oblasti správy aplikácií IKT

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

23 139 400

24 788 302

25 259 382,50

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup, nájom, prevádzku a údržbu technického a programového vybavenia a s tým súvisiacich prác, ako aj výdavkov na výkony subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti opakujúcich sa činností zameraných na správu aplikácií IKT inštitúcie. Tieto výdavky sa týkajú najmä aplikácií súvisiacich s poslancami a komunikáciou, ako aj administratívnych a legislatívnych aplikácií.

Sú určené aj na pokrytie výdavkov na nástroje IKT financované spoločne v rámci medziinštitucionálnej spolupráce v oblasti jazykov na základe rozhodnutí prijatých Medziinštitucionálnym výborom pre prekladateľské a tlmočnícke služby.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 32 000 EUR.

Položka 2 1 0 4 — Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do infraštruktúry

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

22 023 500

21 824 135

23 291 216,22

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup technického a programového vybavenia, ako aj výdavkov na výkony subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti investícií do infraštruktúry týkajúcej sa výpočtového a telekomunikačného systému Európskeho parlamentu. Investície sa týkajú najmä systémov vo výpočtovom a telekomunikačnom stredisku, sietí, káblov, ako aj systémov videokonferencií.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 9 000 EUR.

Položka 2 1 0 5 — Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do projektov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

28 086 500

25 549 621

14 417 285,70

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup technického a programového vybavenia, ako aj výdavkov na výkony subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti investícií týkajúcich sa existujúcich a nových projektov IKT Parlamentu. Investície sa týkajú najmä aplikácií súvisiacich s poslancami, aplikácií v legislatívnej, administratívnej, finančnej oblasti a oblasti komunikácií, ako aj aplikácií týkajúcich sa správy IKT.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 2 600 EUR.

Článok 2 1 2 — Nábytok

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

6 005 000

6 014 000

2 415 168,52

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup, nájom, údržbu a opravy nábytku, najmä na nákup ergonomického kancelárskeho nábytku, výmenu nábytku, ktorý je opotrebovaný a nepoužíva sa, ako aj kancelárskej techniky. Sú tiež určené na pokrytie rôznych výdavkov týkajúcich sa správy hnuteľného majetku Európskeho parlamentu.

V prípade umeleckých diel sú tieto rozpočtové prostriedky určené na pokrytie nákladov na obstaranie osobitného materiálu a bežných nákladov, ktoré sa na ne vzťahujú, ako sú náklady na znalecké posudky, konzerváciu, zarámovanie, reštaurovanie, čistenie, poistenie a ad hoc náklady na prepravu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Článok 2 1 4 — Technické zariadenie a vybavenie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

29 356 100

30 114 385

19 982 469,18

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup, nájom, údržbu a opravy technického zariadenia a vybavenia, a najmä:

rôznych pevných a prenosných technických zariadení a vybavenia určeného na publikovanie, bezpečnostné opatrenia (vrátane výpočtového programového vybavenia), do jedální a budov atď.,

vybavenia určeného najmä pre tlačiareň, telefónnu službu, jedálne, obchody, bezpečnostné opatrenia, technické zabezpečenie konferencií, audiovizuálny sektor atď.,

špeciálneho vybavenia (elektronického, počítačového a elektrického) a súvisiacich externých služieb,

na zavedenie dvoch ďalších telefónnych liniek do kancelárií poslancov, ak o to požiadajú.

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj náklady na inzerciu odpredaja alebo likvidáciu vyradeného majetku, ako aj náklady na technickú pomoc (poradenstvo) v prípade spisov, ktoré si vyžadujú externé odborné poradenstvo.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 35 000 EUR.

Článok 2 1 6 — Preprava poslancov, iných osôb a tovaru

Číselné údaje

 

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

2 1 6

2 642 000

6 682 000

5 745 560,21

Rezerva (10 0)

1 892 000

 

 

Spolu

4 534 000

6 682 000

5 745 560,21

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup, prevádzku, údržbu a opravy dopravných prostriedkov (vozový park a bicykle) a nájom áut, taxíkov, autobusov a nákladných áut so šoférom alebo bez neho vrátane príslušného poistenia a na iné správne náklady. Pri výmene vozového parku a nákupe alebo nájme dopravných prostriedkov sa budú uprednostňovať vozidlá, ktoré najmenej znečisťujú životné prostredie, ako napr. hybridné vozidlá.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 000 EUR.

Podmienky pre uvoľnenie rezervy

Rozpočtové prostriedky sa budú môcť uvoľniť po rozhodnutí Predsedníctva o internalizácii dopravnej služby pre poslancov.

Kapitola 2 3 — Bežné administratívne výdavky

Poznámky

Inštitúcia sa v otázkach verejného obstarávania poradí s inými inštitúciami o zmluvných podmienkach, ktoré každá z nich dohodla.

Článok 2 3 0 — Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

1 440 500

1 756 000

1 406 201,94

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup papiera, obálok, kancelárskych potrieb a zásob pre tlačiarenské a rozmnožovacie centrum atď., ako aj na pokrytie súvisiacich správnych nákladov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 2 500 EUR.

Článok 2 3 1 — Poplatky za finančné služby

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

40 000

40 000

21 500,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu bankových poplatkov (provízie, ážio, ostatné poplatky) a ostatných nákladov na finančné služby vrátane vedľajších nákladov na financovanie budov.

Článok 2 3 2 — Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

1 110 000

1 110 000

870 825,70

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

poplatkov, ktoré môžu byť uložené Európskemu parlamentu na základe rozhodnutia Súdneho dvora, Všeobecného súdu, Súdu pre verejnú službu, ako aj vnútroštátnych súdov,

nákladov na služby externých právnych zástupcov Európskeho parlamentu pred súdmi Únie a vnútroštátnymi súdmi, služby právnych poradcov alebo expertov na výpomoc právnej službe,

honorárov právnych zástupcov v rámci disciplinárnych a podobných konaní,

výdavkov týkajúcich sa náhrady škôd a úrokov,

náhrady, na ktorej sa účastníci dohodli urovnaním sporu zmierom v zmysle článkov 91 a 92 (predtým články 69 a 70) rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Článok 2 3 6 — Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

271 000

303 000

209 661,67

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú výdavky na poštovné, spracovanie a doručenie vnútroštátnou poštovou službou alebo súkromnými doručovateľskými spoločnosťami.

Sú určené aj na pokrytie nákladov na poštové služby.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 2 500 EUR.

Článok 2 3 7 — Sťahovanie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

1 434 000

1 440 000

1 064 561,92

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie a s tým súvisiacich manipulačných prác vykonávaných sťahovacími firmami alebo dočasne aj personálom externých firiem.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Článok 2 3 8 — Ostatné administratívne výdavky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

1 161 000

1 093 750

854 287,77

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

tých druhov poistenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v inej položke,

nákupu a údržby uniforiem pre uvádzačov, vodičov, recepčných pracovníkov, správcov skladov, pracovníkov sťahovacej služby, ako aj zamestnancov začlenených do útvarov pre návštevy a semináre, Parlamentária, zdravotnej služby, bezpečnostnej služby, služby údržby budov a rôznych technických služieb,

ostatných prevádzkových a správnych výdavkov vrátane výdavkov za správu platených PMO v súvislosti s dôchodkami bývalých poslancov na základe štatútu, ako aj nákupu tovaru alebo služieb, ktoré nie sú výslovne uvedené v inej položke,

rôznych nákupov súvisiacich s činnosťami v rámci schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (propagačné kampane atď.).

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Článok 2 3 9 — Činnosti EMAS vrátane podpory a kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

262 500

250 000

31 436,10

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s činnosťami EMAS zameranými na zlepšenie environmentálneho správania Európskeho parlamentu vrátane podpory týchto činností a na kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu.

Hlava 3 — Výdavky v súvislosti s výkonom všeobecných úloh inštitúcie

Kapitola 3 0 — Schôdze a konferencie

Článok 3 0 0 — Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

25 370 000

27 700 000

25 160 801,87

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na pracovné cesty zamestnancov inštitúcie, vyslaných národných expertov, stážistov a zamestnancov iných európskych alebo medzinárodných inštitúcií pozvaných inštitúciou medzi ich pracoviskom a ktorýmkoľvek z troch pracovísk Európskeho parlamentu (Brusel, Luxemburg a Štrasburg) a na služobné cesty na akékoľvek iné miesto než tieto tri pracoviská. Pokryté výdavky pozostávajú z cestovných nákladov, diét a ubytovacích nákladov a náhrad za prácu v neštandardných hodinách. Pokryté sú aj súvisiace náklady (aj náklady v súvislosti s vrátením cestovných lístkov a zrušením rezervácií ubytovania, náklady súvisiace so systémom elektronickej fakturácie, náklady na cestovné poistenie počas služobnej cesty).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené aj na pokrytie výdavkov spojených s akoukoľvek kompenzáciou emisií CO2 v prípade služobných ciest a ciest zamestnancov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 240 000 EUR.

Právne základy

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 71 a články 11, 12 a 13 jeho prílohy VII.

Článok 3 0 2 — Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

1 015 000

1 388 000

790 910,91

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

výdavkov spojených so záväzkami inštitúcie, ktoré sa týkajú pohostenia vrátane pohostenia v súvislosti s prácou oddelenia inštitúcie pre vyhodnocovanie vedeckých a technologických alternatív (STOA), a výdavkov na reprezentáciu členov inštitúcie,

výdavkov na reprezentáciu predsedu počas služobných ciest mimo pracovísk,

výdavkov na reprezentáciu a príspevok na výdavky sekretariátu kancelárie predsedu,

výdavkov na pohostenie a reprezentáciu sekretariátu vrátane nákupu predmetov a medailí pre úradníkov, ktorí zavŕšili 15 alebo 25 rokov služby,

rôznych nákladov spojené s protokolom: zástavy, stojany, pozvánky, tlač jedálnych lístkov atď.,

cestovných nákladov a diét VIP návštevníkov inštitúcie,

výdavkov na víza poslancov a pracovníkov Európskeho parlamentu v prípade oficiálnych služobných ciest,

výdavkov na pohostenie a reprezentáciu a ostatných špecifických výdavkov poslancov, ktorí vykonávajú oficiálnu funkciu v Európskom parlamente.

Článok 3 0 4 — Rôzne výdavky na schôdze

Položka 3 0 4 0 — Rôzne výdavky na schôdze

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

1 712 000

1 400 000

1 736 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nápoje, občerstvenie a príležitostné pohostenie počas zasadnutí usporiadaných inštitúciou, ako aj na správu týchto služieb.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Položka 3 0 4 2 — Schôdze, kongresy a konferencie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

1 565 000

1 795 000

1 133 175,80

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie:

výdavkov súvisiacich s organizovaním zasadnutí mimo pracovísk (výbory alebo ich delegácie, politické skupiny) a v prípade potreby aj výdavkov na reprezentáciu,

členských príspevkov medzinárodným organizáciám, ktorých členom je Európsky parlament alebo jeden z jeho orgánov (Medziparlamentná únia, Združenie generálnych tajomníkov parlamentov, Skupina dvanásť plus pri Medziparlamentnej únii).

podielu Parlamentu na nákladoch na výrobu preukazov EÚ (vybavenie, zamestnanci a materiál) Komisii na základe dohody o poskytovaní služieb medzi Európskym parlamentom a Komisiou a v súlade s Protokolom o výsadách a imunitách Európskej únie (článok 6), článkom 23 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie, článkami 11 a 81 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie a nariadením Rady (EÚ) č. 1417/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje forma preukazov vydávaných Európskou úniou (Ú. v. EÚ L 353, 28.12.2013, s. 26).

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 20 000 EUR.

Položka 3 0 4 3 — Rôzne výdavky na organizovanie schôdzí parlamentných zhromaždení, medziparlamentných delegácií a iných delegácií

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

1 005 000

1 100 000

430 151,67

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na iné výdavky ako tie, na ktoré sa vzťahuje kapitola 1 0 a článok 3 0 0, spojené s organizovaním schôdzí:

delegácií pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ, pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení, pri Parlamentnom zhromaždení Euronest a ich orgánov,

schôdzí Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredozemie, jeho výborov a jeho predsedníctva; tieto výdavky zahŕňajú príspevok Európskeho parlamentu do rozpočtu autonómneho sekretariátu zhromaždenia alebo na priamu úhradu výdavkov predstavujúcich podiel Európskeho parlamentu na rozpočte zhromaždenia,

a schôdzí medziparlamentných delegácií, delegácií ad hoc, spoločných parlamentných výborov, parlamentných výborov pre spoluprácu, parlamentných delegácií pri WTO, ako aj s organizovaním schôdzí Parlamentnej konferencie o WTO a jej riadiaceho výboru.

Položka 3 0 4 9 — Výdavky na služby cestovnej kancelárie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

2 160 000

2 040 000

1 919 152,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov cestovnej kancelárie, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Európskym parlamentom.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 50 000 EUR.

Kapitola 3 2 — Odborné poradenstvo a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

Článok 3 2 0 — Získavanie odborného poradenstva

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

9 211 500

9 309 500

6 768 247,79

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

nákladov súvisiacich so zmluvami s kvalifikovanými odborníkmi a výskumnými ústavmi o štúdiách a iných výskumných činnostiach (semináre, rokovania za okrúhlym stolom, panely expertov alebo vypočutia a konferencie) realizovaných pre orgány Európskeho parlamentu, parlamentné výbory, parlamentné delegácie a administratívu,

nadobudnutia alebo prenájmu špecializovaných informačných zdrojov, ako sú špecializované databázy, súvisiaca literatúra alebo technická podpora, ak je to potrebné na doplnenie vyššie uvedených zmlúv s kvalifikovanými odborníkmi,

cestovných nákladov, diét a vedľajších nákladov odborníkov a iných osôb vrátane osôb predkladajúcich petície Európskemu parlamentu, ktoré sú prizvané na účasť na schôdzach výborov, delegácií a študijných alebo pracovných skupín, ako aj na semináre,

nákladov na šírenie výsledkov interného alebo externého parlamentného výskumu a iných súvisiacich výsledkov slúžiacich inštitúcií alebo verejnosti (najmä prostredníctvom publikácií na internete, interných databáz, brožúr a publikácií),

výdavkov na účasť externých osôb na práci orgánov, akým je disciplinárny výbor a špecializovaná komisia pre finančné nezrovnalosti.

Článok 3 2 1 — Získavanie odborného poradenstva pre parlamentné výskumné služby, knižnicu a archívy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

8 314 000

8 829 000

6 995 311,01

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s činnosťou GR EPRS, najmä:

získavanie špecializovaného odborného poradenstva a podpory pre výskumné činnosti Európskeho parlamentu (vrátane článkov, štúdií, seminárov, rokovaní za okrúhlym stolom, panelov expertov a konferencií), ktoré sa môžu v prípade potreby realizovať v partnerstve s inými inštitúciami, medzinárodnými organizáciami, výskumnými oddeleniami a knižnicami národných parlamentov, expertných skupín, výskumných inštitúcií a iných kvalifikovaných odborníkov,

získavanie špecializovaného odborného poradenstva v oblastiach štúdií vplyvu/hodnotení ex ante a ex post, európskej pridanej hodnoty a vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA),

získavanie alebo požičiavanie kníh, časopisov, novín, databáz, produktov tlačových agentúr a akýchkoľvek iných informačných materiálov v rôznych formátoch určených pre knižnicu, a to aj vrátane poplatkov za autorské práva, systémy zabezpečenia kvality, nákladov na viazacie a ochranné materiály a práce a iné súvisiace služby,

náklady na externé služby v oblasti archivovania (organizácia, výber, opis, prenos na rôzne nosiče a iné ako papierové materiály, získavanie primárnych archívnych zdrojov),

získavanie, rozvoj, inštalácia, využívanie a údržba špecializovanej knižničnej a archivačnej dokumentácie a špeciálnych materiálov pre mediatéku vrátane elektrických, elektronických a informačných materiálov a/alebo systémov, ako aj viazacích a ochranných materiálov,

náklady na šírenie výsledkov interného alebo externého parlamentného výskumu a iných súvisiacich výsledkov slúžiacich inštitúcií alebo verejnosti (najmä prostredníctvom publikácií na internete, interných databáz, brožúr a publikácií),

cestovné výdavky, diéty a súvisiace výdavky odborníkov a iných hostí pozvaných na prezentácie, semináre alebo iné činnosti tohto druhu, ktoré organizuje generálne riaditeľstvo EPRS,

účasť oddelenia pre vyhodnocovanie vedeckých a technologických alternatív (skupina STOA) na činnostiach európskych a medzinárodných vedeckých subjektov,

povinnosti Európskeho parlamentu na základe medzinárodných a/alebo medziinštitucionálnych dohôd o spolupráci vrátane príspevku Európskeho parlamentu na finančných záväzkoch súvisiacich so správou historických archívov Únie v súlade s nariadením Rady (EHS, Euratom) č. 354/83.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 20 000 EUR.

Právne základy

Nariadenie Rady (EHS/Euratom) č. 354/83 z 1. februára 1983 o otvorení historických archívov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. ES L 43, 15.2.1983, s. 1).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

Rozhodnutie Predsedníctva z 28. novembra 2001 o predpisoch o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, naposledy zmenené 22. júna 2011 (Ú. v. EÚ C 216, 22.7.2011, s. 19).

Rozhodnutie Predsedníctva zo 16. decembra 2002 o pravidlách platných pre archívy Európskeho parlamentu konsolidované 3. mája 2004.

Rozhodnutie Predsedníctva z 10. marca 2014 o pravidlách spracovania osobných archívov poslancov a bývalých poslancov Európskeho parlamentu.

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/496 zo 17. marca 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 354/83, v súvislosti s uložením historických archívov inštitúcií v Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii.

Článok 3 2 2 — Výdavky na dokumentáciu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

2 044 000

2 010 621

378 881,87

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

predplatného na noviny a periodiká a poplatkov tlačovým agentúram a predplatného na ich elektronické publikácie a služby vrátane autorských práv na reprodukciu a rozširovanie predplatených médií tlačenou a/alebo elektronickou formou a na zmluvy o poskytovaní tlačových prehľadov a článkov z novín,

predplatného alebo zmlúv o poskytovaní sumárov a rozborov obsahu periodík alebo ukladanie článkov z týchto periodík na optické nosiče,

výdavkov spojených s používaním externých dokumentačných a štatistických databáz (s výnimkou výdavkov na hardvér počítačov a výdavkov na telekomunikácie),

nákupu nových slovníkov a lexikónov a ich obnovu na všetkých druhoch nosičov, a to aj pre nové jazykové oddelenia, a nákupu iných diel pre jazykové služby a pre oddelenia kvality legislatívy.

Článok 3 2 3 — Podpora demokracie a posilnenie kapacít parlamentov tretích krajín

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

1 175 000

1 100 000

708 187,42

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

výdavkov na programy výmeny informácií a spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi pristupujúcich krajín, najmä západného Balkánu a Turecka,

výdavkov na rozvoj vzťahov medzi Európskym parlamentom a demokraticky zvolenými národnými parlamentmi tretích krajín (iných, ako sú krajiny uvedené v predchádzajúcom odseku), ako aj príslušnými regionálnymi parlamentnými organizáciami; príslušných činností zameraných najmä na posilnenie parlamentných kapacít v nových a vznikajúcich demokraciách, najmä v susedstve EÚ (juh a východ);

výdavkov na propagáciu činností podpory pri mediácii a programov pre mladých vedúcich politických činiteľov z Európskej únie a z krajín európskeho susedstva,

výdavkov na organizačné zabezpečenie Sacharovovej ceny (najmä výška ceny, náklady na cestu a prijatie laureáta či laureátov, výdavky na fungovanie siete laureátov Sacharovovej ceny a služobné cesty členov tejto siete) a na činnosti zamerané na podporovanie ľudských práv.

Tieto činnosti zahŕňajú informačné a študijné návštevy v Európskom parlamente v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu a z finančných prostriedkov sa uhrádza celková alebo čiastočná suma výdavkov účastníkov, najmä cestovné náklady, pobytový a denný príspevok.

Právne základy

Rozhodnutie Predsedníctva z 12. decembra 2011 o vytvorení riaditeľstva pre podporu demokracie v rámci GR EXPO.

Článok 3 2 4 — Produkcia a šírenie

Položka 3 2 4 0 — Úradný vestník Európskej únie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

4 500 000

4 373 000

3 867 901,53

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie podielu inštitúcie na výdavkoch Úradu pre publikácie, ktoré súvisia s publikovaním, šírením a inými vedľajšími nákladmi týkajúcimi sa textov uverejňovaných v Úradnom vestníku Európskej únie.

Položka 3 2 4 1 — Digitálne a tradičné publikácie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

3 650 000

3 771 000

3 245 065,10

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

všetkých nákladov na digitálne publikovanie (intranetové stránky) a nákladov na tradičné publikovanie (rôzne dokumenty a tlačené materiály zadané subdodávateľom) vrátane distribúcie,

progresívneho a korekčného vývoj a údržby vydavateľských systémov,

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 6 000 EUR.

Položka 3 2 4 2 — Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

10 580 000

11 395 930

10 990 325,20

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na informačné publikácie vrátane elektronických publikácií, na informačné aktivity, vzťahy s verejnosťou a účasť na verejných podujatiach, veľtrhoch a výstavách v členských štátoch Európskej únie, pristupujúcich krajinách a v krajinách, v ktorých má Európsky parlament kontaktnú kanceláriu, ako aj na aktualizáciu legislatívneho prehľadu (OEIL) a vývoj nástrojov alebo prostriedkov, ktoré majú slúžiť na posilnenie a uľahčenie jeho prístupnosti pre verejnosť prostredníctvom mobilných zariadení.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Položka 3 2 4 3 — Parlamentárium — Návštevnícke centrum Európskeho parlamentu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

5 742 500

5 841 817

5 810 992,39

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie Parlamentária – Návštevníckeho centra Európskeho parlamentu v Bruseli, ako aj na inštalácie, výstavy a materiály, ktoré sú upravené alebo reprodukované tak, aby sa mohli používať samostatne mimo Bruselu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 9 300 EUR

Položka 3 2 4 4 — Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

30 845 000

30 431 966

30 859 064,13

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie grantov poskytovaných skupinám návštevníkom a nákladov na ich sprievod, ako aj príslušnú infraštruktúru, financovanie stáží pre mienkotvorcov z tretích krajín a prevádzkových nákladov na programy Euroscola, Euromed-Scola a Euronest-Scola. Programy Euromed-Scola a Euronest-Scola sa konajú každý rok striedavo v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu alebo v Bruseli okrem roka, v ktorom sa konajú európske voľby.

Tieto rozpočtové prostriedky sa každoročne zvýšia s použitím deflátora zohľadňujúceho vývoj hrubého národného dôchodku a cien.

Každý poslanec Európskeho parlamentu má právo pozvať počas jedného kalendárneho roka maximálne päť skupín s celkovým počtom 110 návštevníkov.

V položke je zahrnutá primeraná suma pre návštevníkov so zdravotným postihnutím.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 000 EUR.

Právne základy

Rozhodnutie Predsedníctva zo 16. decembra 2002 o pravidlách, ktorými sa riadi prijímanie skupín návštevníkov a programy Euroscola a Euromed Scola, naposledy zmenené 26. februára 2013.

Položka 3 2 4 5 — Organizovanie sympózií, seminárov a kultúrnych podujatí

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

4 466 000

5 262 000

4 573 742,50

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

výdavkov alebo príspevkov súvisiacich s organizovaním národných a medzinárodných sympózií a seminárov pre mienkotvorcov z členských a pristupujúcich krajín a krajín, v ktorým má Európsky parlament kontaktnú kanceláriu, na pokrytie nákladov na organizovanie parlamentných sympózií a seminárov a na financovanie kultúrnych projektov v európskom záujme, napríklad Európskej filmovej ceny Európskeho parlamentu LUX,

výdavkov na organizovanie mimoriadnych podujatí v zasadacej miestnosti v Štrasburgu a v Bruseli v súlade s ročným plánom, ktorý prijalo Predsedníctvo,

opatrení a nástrojov na podporu viacjazyčnosti, ako sú semináre a konferencie, stretnutia s poskytovateľmi odbornej prípravy pre tlmočníkov a prekladateľov, opatrení a činností na zvýšenie povedomia o viacjazyčnosti a tlmočníckej či prekladateľskej profesii vrátane programu štipendií pre univerzity, školy a iné inštitúcie zaoberajúce sa štúdiom tlmočenia alebo prekladateľstva, riešení podporujúcich elektronickú komunikáciu a účasti na podobných akciách a opatreniach, ktoré sú organizované spoločne s inými útvarmi v rámci medziinštitucionálnej a medzinárodnej spolupráce.

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj výdavky spojené s organizáciou uvedených činností vrátane využívania služieb, nákladov na pohostenie a nákladov spojených s pozývaním novinárov na tieto akcie.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 25 000 EUR.

Položka 3 2 4 6 — Parlamentný televízny kanál (Web TV)

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

4 600 000

4 509 804

4 507 668,22

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie nákladov spojených s produkciou a hostingom klipov pre web a audiovizuálneho materiálu pripraveného na šírenie Európskym parlamentom (EuroparlTV) v súlade s komunikačnou stratégiou Európskeho parlamentu.

Položka 3 2 4 7 — Dom európskej histórie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

7 470 000

6 305 844

7 318 160,12

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie činnosti Domu európskej histórie, ako sú osobitné úpravy vnútorných priestorov, získavanie predmetov do zbierok, usporadúvanie výstav a náklady na prevádzku vrátane nákladov súvisiacich s obstarávaním kníh, časopisov a iných publikácií súvisiacich s činnosťou Domu európskej histórie.

Slúžia aj na úhradu nákladov súvisiacich so zmluvami s kvalifikovanými znalcami, odborníkmi a výskumnými ústavmi o štúdiách a iných výskumných činnostiach (semináre, rokovania za okrúhlym stolom, panely expertov a konferencie) realizovaných pre Dom európskej histórie.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 000 EUR.

Položka 3 2 4 8 — Výdavky na audiovizuálne informácie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

14 490 000

14 506 000

13 018 782,11

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

prevádzkových nákladov audiovizuálneho sektora (vrátane vlastných výkonov a externej podpory, napríklad technických služieb pre rozhlasové a televízne stanice, realizácie, produkcie a koprodukcie audiovizuálnych programov, nájmu liniek, vysielania televíznych a rozhlasových programov a iných opatrení zameraných na rozvoj vzťahov medzi inštitúciou a poskytovateľmi audiovizuálneho vysielania),

výdavkov na priame internetové prenosy z plenárnych schôdzí a zasadnutí parlamentných výborov,

vytvárania príslušných archívov, ktoré budú médiám a občanom umožňovať stály prístup k týmto informáciám.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 13 000 EUR.

Právne základy

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2002 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2003 (Ú. v. EÚ C 47 E, 27.2.2003, s. 72).

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. mája 2002 o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2003 (Ú. v. EÚ C 180 E, 31.7.2003, s. 150).

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. mája 2003 o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2004 (Ú. v. EÚ C 67 E, 17.3.2004, s. 179).

Položka 3 2 4 9 — Výmena informácií s národnými parlamentmi

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

250 000

250 000

103 180,83

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

výdavkov na podporu vzťahov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Týkajú sa parlamentných vzťahov, ktoré nie sú zahrnuté v kapitolách 1 0 a 3 0, výmeny informácií a dokumentácií a výpomoci pri analýze a správe týchto informácií vrátane spolupráce s Európskym centrom pre parlamentný výskum a dokumentáciu,

programov spolupráce a vzdelávacích programov pre úradníkov vyššie uvedených parlamentov a činností na posilnenie ich parlamentných kapacít vo všeobecnosti.

Tieto programy zahŕňajú študijné návštevy v Európskom parlamente v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu; z rozpočtových prostriedkov sa uhrádza celková alebo čiastočná suma výdavkov účastníkov, najmä cestovné náklady, ubytovanie a diéty,

opatrení spolupráce, predovšetkým opatrení, ktoré sa vzťahujú na legislatívnu prácu, ako aj na dokumentáciu, analýzu, informácie a zabezpečenie domény www.ipex.eu, vrátane tých, ktoré sa uskutočňujú v Európskom centre pre parlamentný výskum a dokumentáciu.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi v oblasti parlamentnej kontroly SZBP/SBOP v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie, a najmä s článkami 9 a 10 protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii.

Právne základy

Konferencie predsedov európskych parlamentov (jún 1977) a parlamentov Európskej únie (september 2000, marec 2001).

Článok 3 2 5 — Výdavky súvisiace s informačnými kanceláriami

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

900 000

900 000

668 683,35

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie režijných nákladov a rôznych výdavkov súvisiacich s informačnými kanceláriami Európskeho parlamentu (kancelárske potreby, telekomunikácie, poplatky za doručovanie, manipulačné výdavky, doprava, skladovanie, všeobecné propagačné predmety, databázy).

Hlava 4 — Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

Kapitola 4 0 — Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

Článok 4 0 0 — Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

61 000 000

61 000 000

58 950 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie týchto výdavkov politických skupín a nezaradených poslancov:

výdavky na prevádzku kancelárií, administratívne a prevádzkové výdavky,

výdavky na politické a informačné aktivity v súvislosti s politickou činnosťou Únie.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 50 000 EUR.

Právne základy

Rozhodnutie predsedníctva o pravidlách o používaní rozpočtových prostriedkov z rozpočtového riadka 4 0 0 z 30. júna 2003, naposledy zmeneného 27. apríla 2015.

Článok 4 0 2 — Financovanie európskych politických strán

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

31 905 000

31 400 000

27 913 879,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie politických strán na európskej úrovni.

Právne základy

Zmluva o Európskej únii, a najmä jej článok 10 ods. 4.

Zmluva o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 224.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 zo 4. novembra 2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni (Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2003, s. 1).

Rozhodnutie Predsedníctva Európskeho parlamentu z 29. marca 2004 upravujúce pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni (Ú. v. EÚ C 112, 9.4.2011, s. 1).

Článok 4 0 3 — Financovanie európskych politických nadácií

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

19 000 000

18 700 000

16 060 699,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie politických nadácií na európskej úrovni.

Právne základy

Zmluva o Európskej únii, a najmä jej článok 10 ods. 4.

Zmluva o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 224.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 zo 4. novembra 2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni (Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2003, s. 1).

Rozhodnutie Predsedníctva Európskeho parlamentu z 29. marca 2004 upravujúce pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni (Ú. v. EÚ C 112, 9.4.2011, s. 1).

Kapitola 4 2 — Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc

Článok 4 2 2 — Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

206 890 000

202 140 000

184 233 696,17

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zamestnancov a poskytovateľov služieb zodpovedných za asistentskú výpomoc poslancom, ako aj výdavkov spojených s osobami poverenými výkonom platieb.

Tieto rozpočtové prostriedky sú tiež určené na pokrytie kurzových rozdielov, ktoré sa uhrádzajú z rozpočtu Európskeho parlamentu, v súlade s ustanoveniami o úhrade výdavkov na asistentskú výpomoc, ako aj výdavkov súvisiacich s poskytovaním podporných služieb pri riadení asistentskej výpomoci.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 775 000 EUR.

Právne základy

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 21.

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 33 až 44.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, a najmä ich článok 5a a články 125 až 139.

Rozhodnutie Predsedníctva zo 14. apríla 2014 o vykonávacích pravidlách k hlave VII Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Kapitola 4 4 — Schôdze a iné činnosti poslancov a bývalých poslancov

Článok 4 4 0 — Náklady na schôdze a iné činnosti bývalých poslancov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

210 000

210 000

200 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zasadnutia Združenia bývalých poslancov Európskeho parlamentu a v prípade potreby aj ďalšie s tým súvisiace náklady.

Článok 4 4 2 — Náklady na schôdze a iné činnosti Európskeho parlamentného združenia

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

210 000

210 000

200 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zasadnutia Európskeho parlamentného združenia a v prípade potreby aj ďalšie s tým súvisiace náklady.

Hlava 5 — Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie a výbor nezávislých významných osobností

Kapitola 5 0 — Výdavky Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie a výboru nezávislých významných osobností

Článok 5 0 0 — Operačné výdavky Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

 

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie s cieľom zabezpečiť jeho plné a nezávislé fungovanie.

Právne základy

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1), a najmä jeho článok 6 ods. 1 a 7 a článok 41.

Článok 5 0 1 — Výdavky spojené s výborom nezávislých významných osobností

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

 

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so sekretariátom a financovaním výboru nezávislých významných osobností.

Právne základy

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1), a najmä jeho článok 11 ods. 2.

Hlava 10 — Ostatné výdavky

Kapitola 10 0 — Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

(*)

p. m.

0,—

(*) Bola vytvorená rezerva vo výške 1 892 000 EUR podľa článku 2016.

Kapitola 10 1 — Rezerva na nepredvídané výdavky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

3 000 000

6 000 000

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu výdavkov vyplývajúcich z rozhodnutí o rozpočte, ktoré boli prijaté v príslušnom rozpočtovom roku (výdavky, ktoré nemožno odhadnúť).

Kapitola 10 3 — Rezerva na proces rozširovania

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s prípravou inštitúcie na rozširovanie.

Kapitola 10 4 — Rezerva na informačnú a komunikačnú politiku

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na informačnú a komunikačnú politiku.

Kapitola 10 5 — Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na budovy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie investícií inštitúcie do nehnuteľného majetku a na úpravy, ktoré uskutoční. Od Predsedníctva Európskeho parlamentu sa žiada, aby prijalo koherentnú a zodpovednú dlhodobú stratégiu v oblasti majetku a budov, ktorá zohľadní osobitný problém rastu nákladov na údržbu, potrieb renovácie a nákladov na bezpečnosť a zabezpečí udržateľnosť rozpočtu Európskeho parlamentu.

Kapitola 10 6 — Rezerva na pripravované prioritné projekty

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s pripravovanými prioritnými projektmi inštitúcie.

Kapitola 10 8 — Rezerva na systém EMAS

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie v roku 2015

p. m.

p. m.

0,—

Poznámky

V nadväznosti na rozhodnutia, ktoré má prijať Predsedníctvo v súvislosti s vykonávaním akčného plánu EMAS, najmä v súvislosti s auditom „uhlíkovej stopy“ Európskeho parlamentu, sú tieto rozpočtové prostriedky určené na zabezpečenie prostriedkov pre príslušné prevádzkové okruhy.

1.S — ZAMESTNANCI

1.1.S 1 — Oddiel I — Európsky parlament

Funkčná skupina a trieda

2016

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Iné

Politické skupiny

Bez zaradenia

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

223

2

7

30

AD 13

443

8

2

40

AD 12

242

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

25

AD 9

177

0

6

29

AD 8

433

0

3

37

AD 7

286

0

6

59

AD 6

196

0

8

48

AD 5

219

0

5

63

AD spolu

2 648

10

66

436

AST 11

120

10

0

36

AST 10

84

0

20

33

AST 9

491

0

4

44

AST 8

308

0

6

40

AST 7

388

0

2

43

AST 6

309

0

6

72

AST 5

305

0

19

74

AST 4

393

0

3

78

AST 3

243

0

4

78

AST 2

88

0

0

58

AST 1

45

0

0

67

AST spolu

2 774

10

64

623

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

100

0

0

0

AST/SC spolu

150

0

0

0

Spolu

5 573

20 (10)

130

1 059

Súčet celkom

6 762 (11)

Funkčná skupina a trieda

2017

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Iné

Politické skupiny

Bez zaradenia

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

54

0

1

5

AD 14

216

2

7

36

AD 13

443

8

2

38

AD 12

297

0

13

60

AD 11

154

0

7

29

AD 10

220

0

7

25

AD 9

157

0

6

32

AD 8

448

0

7

39

AD 7

315

0

2

66

AD 6

181

0

8

45

AD 5

184

0

5

54

AD spolu

2 682

10

66

436

AST 11

120

10

0

37

AST 10

84

0

20

35

AST 9

586

0

4

42

AST 8

293

0

6

39

AST 7

333

0

2

47

AST 6

309

0

6

74

AST 5

370

0

19

69

AST 4

358

0

4

89

AST 3

230

0

3

85

AST 2

38

0

0

51

AST 1

45

0

0

55

AST spolu

2 766

10

64

623

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

100

0

0

0

SC spolu

150

0

0

0

Spolu

5599

20 (12)

130

1 059

Súčet celkom

6 788 (13) (14)

Dodatok

PRIPÍSANÉ PRÍJMY

Rozpočtový riadok

Názov

Príjmy dosiahnuté v roku

Odhady

2015

2017

5000

Výnosy z predaja dopravných prostriedkov

-

p. m.

5001

Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku

25.526

5.000

5002

Výnosy z poskytovania tovaru iným inštitúciám alebo orgánom

55.871

19.000

502

Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov

-

1.000

5110

Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku

2.807.906

2.760.000

5111

Náhrada nákladov spojených s nájmom

16.372

677.000

550

Príjmy zo služieb a prác poskytnutých iným inštitúciám alebo orgánom vrátane náhrad vrátených inými inštitúciami alebo orgánmi za diéty na služobné cesty zaplatené v ich mene

5.557.309

793.000

551

Príjmy od tretích strán zo služieb alebo prác poskytnutých na ich žiadosť

729.104

p. m.

570

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm

3.292.213

295.000

571

Účelovo viazané príjmy, ako sú príjmy z nadácií, dotácie, dary a odkazy v závetoch, vrátane účelovo viazaných príjmov osobitných pre každú inštitúciu

-

p. m.

573

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie

3.476.281

10.000

581

Príjmy plynúce z prijatých platieb poistného

179.793

p. m.

6600

Ostatné pripísané príspevky a náhrady

11.848.214

70.000

 

 SÚČET

27.988.590

4.630.000

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

11.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

27

14

0

Members present for the final vote

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Mercedes Bresso, Sven Giegold, Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Michał Marusik, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Susanne Melior, Josep-Maria Terricabras

(1)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 15.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0376.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0407.

(7)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0172.

(8)

Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385.

(9)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0172.

(10)

Virtuálna rezerva úradníkov preradených v záujme služby, nezapočítaná do celkového súčtu.

(11)

Medziinštitucionálna dohoda o spolupráci podpísanej 5. februára 2014 medzi Európskym parlamentom, Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom sa má do Európskeho parlamentu presunúť až 80 nových pracovných miest (60 AD a 20 AST) z týchto výborov. Tento presun sa uskutoční postupne od jesene 2014 a začlenenie príslušných pracovných miest do plánu pracovných miest Európskeho parlamentu (uskutočnilo sa už v roku 2014) bude kompenzované zrušením zodpovedajúceho počtu pracovných miest v plánoch pracovných miest týchto výborov.

(12)

Virtuálna rezerva úradníkov preradených v záujme služby, nezapočítaná do celkového súčtu.

(13)

Podľa dohody o medziinštitucionálnej spolupráci podpísanej 5. februára 2014 medzi Parlamentom, Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom sa má do Parlamentu presunúť až 80 nových pracovných miest (60 AD a 20 AST) z týchto výborov. Tento presun sa uskutoční postupne od jesene 2014, a začlenenie príslušných pracovných miest do plánu pracovných miest Parlamentu (uskutočnilo sa už v roku 2014) by malo byť kompenzované zrušením zodpovedajúceho počtu pracovných miest v plánoch pracovných miest týchto výborov.

(14)

Ohlásené zníženie o 1 % (60 miest) bude do celkového súčtu započítané podľa jednotlivých platových tried a kategórií pri čítaní návrhu rozpočtu na rok 2016 v EP.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia