Postopek : 2016/2019(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0131/2016

Predložena besedila :

A8-0131/2016

Razprave :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Glasovanja :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0132

POROČILO     
PDF 1301kWORD 722k
11.4.2016
PE 577.035v02-00 A8-0131/2016

o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017

(2016/2019(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Indrek Tarand

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017

(2016/2019(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. oktobra 2015 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016(5),

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 25. novembra 2015 o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki ga je odobril spravni odbor v okviru proračunskega postopka(6),

–  ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja predsedstvu glede priprave predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov, ki ga je predsedstvo pripravilo 11. aprila 2016 v skladu s členoma 25(7) in 96(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju predloga načrta prihodkov in odhodkov, ki ga je pripravil Odbor za proračun v skladu s členom 96(2) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 96 in 97 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0131/2016),

A.  ker je to drugi celotni proračunski postopek v novem zakonodajnem obdobju in četrto leto večletnega finančnega okvira 2014–2020,

B.  ker se bo v proračunu za leto 2017, kot ga je predlagal generalni sekretar v svojem poročilu, nadaljevala in okrepila politika institucije, ki predvideva varčevanje na vseh področjih, kjer je to mogoče, ne da bi bila ogrožena kakovost delovnega okolja poslancev in zaposlenih;

C.   ker je generalni sekretar za proračun za leto 2017 predlagal štiri prednostne cilje, in sicer: varnost in kibernetska varnost, postopna odprava odstopanja za irščino, potekajoči ukrepi za podporo poslancem pri opravljanju mandata ter povečanje privlačnosti Parlamenta za javnost in obiskovalce;

D.   ker bi morali v proračunskem postopku za leto 2017 glede na trenutne politične in varnostne razmere, ki so jih povzročili teroristični napadi v Evropi, zagotoviti večjo varnost in kibernetsko varnost Parlamenta;

E.   ker je generalni sekretar v predhodnem predlogu načrta prihodkov in odhodkov Parlamenta za leto 2017 predvidel proračun v znesku 1.910.073.000 EUR, kar je 3,9 % več kot v letu 2016, od česar redni odhodki znašajo 1,7 %, vse skupaj pa bi predstavljalo 19,26 % razdelka V večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020;

F.  ker bo odstopanje za irščino, ki je pomenilo, da se v ta jezik niso prevajali vsi uradni dokumenti, med letoma 2017 in 2022 postopoma odpravljeno, zaradi česar so bili za to novo jezikovno potrebo predvideni dodatni izredni odhodki v znesku 3,7 milijona EUR, ki so k skupnemu povečanju prispevali 0,2 %;

G.  ker so za povečanje varnosti in kibernetske varnosti potrebne dodatne izredne naložbe v znesku 47,6 milijona EUR, kar ustreza 2,6 % skupnega povečanja;

H.  ker se je stopnja inflacije od leta 2011 stalno zmanjševala; ker je bila dejanska stopnja inflacije v krajih dela Parlamenta leta 2015 in 2016 nižja kot dejanska stopnja povečanja njegovega proračuna;

I.  ker skoraj 60 % proračuna predstavljajo odhodki, odvisni od indeksacije, večinoma plače poslancev in uslužbencev, ki se prilagajajo v skladu s kadrovskimi predpisi, in pogodbene obveznosti, pri katerih se uporablja posebna sektorska indeksacija, ki je običajno višja od standardne stopnje inflacije;

J.   ker je Parlament v svoji resoluciji z dne 29. aprila 2015 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2016(7) poudaril, da bi bilo treba proračun za leto 2016 zastaviti na realistični podlagi in da bi moral biti skladen z načeloma proračunske discipline in dobrega finančnega poslovodenja;

K.   ker je verodostojnost Parlamenta kot veje proračunskega organa v veliki meri odvisna od njegove sposobnosti nadzorovanja svojih lastnih odhodkov;

L.   ker je predsedstvo 26. oktobra 2015 sprejelo nova pravila o upravljanju nadomestil za parlamentarno pomoč, ki vsebujejo strožje zahteve za povračilo stroškov pogodb z lokalnimi pomočniki, tako da je treba najmanj 25 % nadomestila za parlamentarno pomoč porabiti za akreditirane pomočnike;

Splošni okvir

1.  meni, da delež proračuna Parlamenta tudi v letu 2017 ne bi smel preseči 20 % razdelka V; ugotavlja, da so odhodki v predhodnem predlogu za leto 2017, ki ga je predsedstvo sprejelo 7. marca 2016, znašali 19,26 % razdelka V, ta delež pa je nižji kot v letu 2016 (19,39 %) in drugi najnižji v zadnjih osmih letih; svoj delež razdelka V za leto 2017 še zmanjšuje na 19,17 %;

2.  meni pa, da glede na gospodarsko recesijo v državah članicah napovedane ravni inflacije za leto 2017 ne bi smeli uporabljati kot glavno merilo za povečanje rednih odhodkov;

3.  ugotavlja, da so bili zahtevani izredni odhodki glede na proračun za leto 2016, in sicer 0,2 % več za postopno odpravo odstopanja za irščino v skladu z Uredbo št. 1 z dne 15. aprila 1958(8) in 2,6% več za dodatne potrebe v zvezi z varnostjo in kibernetsko varnostjo;

4.   je seznanjen z zahtevo za 2,6-odstotno povečanje za varnost in kibernetsko varnost, s čimer bi se več kot podvojila sredstva, dodeljena v letu 2016; poziva generalnega sekretarja, naj Odboru za proračun na pregleden način posreduje podrobne informacije o trenutnih in prihodnjih varnostnih ukrepih in ukrepih kibernetske varnosti ter razčlenitev njihovih stroškov;

5.  odobri izredne odhodke za varnostne naložbe v letu 2017 na osnovi analize, ki je bila predsedstvu predstavljena februarja 2016 in dopolnjena s preverjanjem po dogodkih 22 marca 2016 (47,6 milijona EUR), ter izredne odhodke za postopno opuščanje začasnega odstopanja za uporabo irščine (3,7 milijona EUR);

6.  povečanje rednih odhodkov za leto 2017, brez omenjenih izrednih odhodkov, omeji na 1,4 % glede na proračun za leto 2016;

7.  določa, da bo skupna raven ocenjenih odhodkov za leto 2017 znašala 1.900.873.000 EUR, kar je 3,4 % kot v proračunu za leto 2016;

8.  poudarja, da mora imeti Parlament dovolj sredstev za izvajanje svoje osnovne funkcije sozakonodajnega in proračunskega organa; poudarja, da bi bilo treba v trenutnih gospodarskih razmerah sredstva upravljati vestno, pragmatično in učinkovito; poudarja, da je zagotavljanje ustrezne ravni financiranja Parlamenta sicer ustrezno za zagotavljanje evropske demokracije, vendar bi si morali bolj prizadevati za prihranke in učinkovitejšo rabo javnega denarja;

9.  poudarja, da sta večji del proračuna Parlamenta in njegova letna indeksacija določena z zakonskimi ali pogodbenimi obveznostmi, na katere Parlament v okviru proračunskega postopka ne more vplivati;

Preglednost, dostopnost in razumljivost

10.  poziva generalnega sekretarja, naj predlaga, da se proračun z ustreznimi podrobnostmi na jasen in uporabniku prijazen način objavi na spletnem mestu Parlamenta, da bodo vsi državljani bolje razumeli dejavnosti, prednostne naloge in ustrezne vzorce porabe Parlamenta; meni, da bi bil prvi korak lahko objava obstoječih grafičnih informacij z intranetnih strani na spletnem mestu Parlamenta;

11.  meni, da bi bilo treba v vseh fazah proračunskega postopka vse pomembne in ustrezno razčlenjene informacije pravočasno, na razumljiv način in dovolj podrobno predstaviti članom predsedstva in Odboru za proračun, da bodo lahko predsedstvo, Odbor za proračun in politične skupine resnično razpravljali in odločitve utemeljili na celoviti podobi stanja in potreb proračuna Parlamenta;

12.  poudarja, da je treba porast proračuna v primerjavi s prejšnjim letom oceniti natančno in pregledno; meni, da so nekateri izredni odhodki za varnost v proračunu za leto 2017 sicer upravičeni, da pa je vse večja letna rast izrednih odhodkov problematična v smislu proračunskega nadzora in stabilnosti; prosi za boljšo opredelitev izrednih odhodkov; verjame, da bi morali zaradi odgovornosti in primerljivosti podatkov v splošnem proračunu oceniti, ali bi bilo smiselno izredne odhodke vključiti v osnovo za izračun deleža razlike med proračuni v zaporednih letih;

13.  znova poziva k srednje- in dolgoročnemu proračunskemu načrtovanju, vključno z jasnim razlikovanjem med naložbami in operativnimi odhodki, povezanimi z delovanjem in zakonskimi obveznostmi Parlamenta (vključno z najemninami in nakupi), v skladu z njegovo resolucijo z dne 29. aprila 2015 o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta za proračunsko leto 2016(9); v zvezi s tem poziva k spremembi predstavitve, s katero bi se jasno razločevali odhodki za naložbe in odhodki za delovanje za leto 2017;

14.  izreka pohvalo predsedstvu in GD ITEC za novo postavitev osebnih strani poslancev na uradnem spletnem mestu Parlamenta, ki je zagotovila večjo preglednost pri sestavi in statusu delovne ekipe poslancev (ustvarjen je bil nov zavihek „Pomočniki“ z naslednjimi podnaslovi: pomočniki, akreditirani pomočnik, akreditirani pomočnik (skupina), lokalni pomočnik, izvajalci storitev, plačilni zastopniki, pripravniki); poziva generalnega sekretarja, naj zagotovi potreben nadzor za izvajanje novega niza pravil za nadomestila za parlamentarno pomoč, ki ga je predsedstvo sprejelo 26. oktobra 2015;

15.  poziva, naj se vsaj vsakih pet let oblikuje proračun na podlagi dejanskih potreb v posameznih postavkah, ne pa po sistemu količnikov;

Varnost in kibernetska varnost

16.  poziva k srednje- in dolgoročnemu proračunskemu načrtovanju, vključno z jasnimi informacijami o odhodkih za varnost in kibernetsko varnost; poleg tega v luči nedavnih dogodkov poziva predsedstvo, naj posodobi koncept splošne varnosti in ga čim prej predloži, najkasneje do junija 2016;

17.  meni, da morajo vsi ukrepi na tem področju izhajati iz jasne ocene potreb Parlamenta in biti sorazmerni z nastalimi tveganji; zahteva, da generalni sekretar in predsedstvo pravočasno, pred obravnavo proračuna za leto 2017 v Parlamentu, Odboru za proračun predložita celovit koncept varnosti, vključno s celovito oceno ugotovljenih tveganj in predvidenih varnostnih ukrepov, pa tudi alternativnih možnosti, ter ji priložita podrobno oceno njihovih proračunskih posledic za proračun za leto 2017 in prihodnje proračune, z jasno ločitvijo naložb in ponavljajočih se odhodkov, in da navedeta predvidene ukrepe za okrepitev varnosti Parlamenta znotraj in izven njegovih prostorov, pa tudi vpliv takšnih ukrepov na proračun za leto 2017; zahteva informacije o finančnih posledicah medinstitucionalnih sporazumov o upravnem sodelovanju na področju varnosti;  poziva generalnega sekretarja, naj oceni, ali je zaradi teroristične grožnje potreben pregled obstoječih pogodb o zavarovanju (za poslance in zaposlene), in po potrebi predlaga odpravo pomanjkljivosti;

19.  meni, da morale varovanje zunaj poslopij Parlamenta še naprej zagotavljati belgijske oblasti;

Podpora poslancem pri opravljanju mandata

20.  je seznanjen s potekajočimi ukrepi za podporo poslancem pri izvajanju mandata;

21.  pozdravlja razširitev digitalnega portala za poslance (e-Portal), a vseeno poziva generalnega sekretarja, naj v luči pobude za delo brez papirja izboljša obstoječo prakso, da poslanci potrdila izplačilih še vedno prejemajo v tiskani obliki, saj naj bi bila opuščena konec leta 2017; meni, da bi morala biti elektronska potrdila o izplačilih v e-Portalu samodejno na voljo vsem poslancem, s čimer bi ustvarili precejšnje prihranke pri času in denarju;

22.  pozdravlja vse večjo kakovost svetovanja in raziskav za poslance in odbore; spominja, da pri ustanovitvi raziskovalne službe Evropskega parlamenta (EPRS) v letu 2013 ni bila predvidena vmesna ocena uspešnosti sodelovanja med to službo in tematskimi sektorji; zato zahteva, da generalni sekretar to oceno opravi in njene rezultate do konca leta 2016 predstavi Odboru za proračun; meni, da bi morala ta ocena vsebovati predloge, kako bi podpora EPRS čim bolje upoštevala dogajanje v ustreznih tematskih odborih in hkrati zadostila potrebam posameznih poslancev, pri tem pa se ne bi prekrivala z dejavnostmi tematskih sektorjev in ne bi spodbujala konkurence med službami;

23.  meni, da bi bilo treba oceniti potrebe poslancev v njihovih volilnih okrajih, pri tem pa upoštevati tudi razlike med temi okraji, da bi bolje okrepili vlogo poslancev pri njihovem tamkajšnjem delu; je prepričan, da bi morala mobilno delovno okolje za poslance in podpora v volilnih okrajih izhajati iz resničnih potreb in ocen uporabe, Parlamentu pa ne bi smela povzročati večjih ali ponavljajočih se dodatnih stroškov; vztraja, da ne bi smeli zagotavljati strojne opreme, saj nadomestilo splošnih stroškov zadostuje za nakup najsodobnejših naprav; dvomi, da je zasebno mobilno okolje za poslance potrebno, saj ne ustreza načinu organiziranosti poslancev in njihovih pisarn;

24.  se strinja, da so orodja IT pomembna pri opravljanju nalog poslancev; vseeno ponavlja, da bi bilo treba namestiti odprtokodno programsko opremo, s čimer bi veliko prihranili pri stroških komunikacije in izboljšali potek dela v poslanskih pisarnah, pri tem pa upoštevali kibernetsko varnost in zagotovili zaščito podatkov;

25.  zahteva, da se digitalno podpisovanje internih dokumentov omogoči povsod, na primer za obrazce, pisne izjave itd., ob tem pa se zagotavlja zanesljivost in varnost; poziva, naj se ugotovi, ali je mogoče na mobilne telefone poslancev Parlamenta namestiti sistem preverjanja TAN; meni tudi, da bi morali uporabnike odvračati od uporabe faksov in slednjo postopno popustiti;

26.  pozdravlja novo reformo v zvezi z dodatnimi vprašanji za pisni odgovor, ki jo je 3. septembra 2015 na zahtevo Odbora za proračun po sprejetju proračuna Parlamenta za leto 2016 sprejel Odbor za ustavne zadeve; poziva generalnega sekretarja, naj vzpostavi potreben nadzor za izvajanje tega novega tolmačenja; poziva konferenco predsednikov, naj opravi oceno tega novega režima vprašanj za pisni odgovor v zvezi z dodatnimi vprašanji, da bi analizirala ustvarjanje prihrankov, ter do avgusta 2016, pred obravnavo proračuna v Parlamentu jeseni 2016, obvesti Odbor za proračun o rezultatih te ocene;

27.  meni, da bi bilo treba proračunska sredstva za parlamentarno pomoč v letu 2017 ohraniti na ravni iz leta 2016, in sicer glede na zakonsko zavezujočo indeksacijo iz kadrovskih predpisov;

28.  meni, da obstoječa predstavitev parlamentarnih dejavnosti poslancev na spletnem mestu Parlamenta ni dovolj točna in ne odraža dejanskih dejavnosti in udeleženosti poslancev; priporoča, da se sedanja raba spletnih mest z razvrščanjem opusti, ob tem pa se izboljša informacije o dejavnostih posameznih poslancev, ki so na voljo na uradnem spletnem mestu Parlamenta; zahteva ocene predstavitev, zlasti obrazložitev glasovanja in enominutnih govorov, vključno z možnostjo, da se prikazujejo ločeno od govorov na plenarnem zasedanju, pa tudi ovrednotenje dodane vrednosti obrazložitev glasovanja in morebitnih nadomestnih rešitev; pričakuje, da bo ustrezna delovna skupina predsedstva Odboru za proračun predstavila svoj program in ugotovitve, takoj ko bodo na voljo;

Stroški poslancev

29.  ponovno izraža stališče o nadomestilu splošnih stroškov, navedeno v resolucijah o proračunu z dne 29. aprila 2015 in 28. oktobra 2015; znova poziva k večji preglednosti glede nadomestila splošnih stroškov za poslance; poziva predsedstvo, naj oblikuje natančnejša pravila o odgovornosti za odhodke, ki jih je dovoljeno kriti s tem nadomestilom, ne da bi zaradi tega nastali dodatni stroški za Parlament;

Nepremičninska politika

30.  spominja, da trenutno poteka pregled srednjeročne strategije za nepremičninsko politiko, ki jo je predsedstvo sprejelo leta 2010; obžaluje, da predsedstvo še ni končalo razprave o srednjeročni nepremičninski strategiji Parlamenta; poziva generalnega sekretarja, naj Odboru za proračun čim prej, vendar najpozneje do avgusta 2016, še pred obravnavo proračuna v Parlamentu jeseni 2016, predstavi novo srednjeročno strategijo za nepremičnine;

31.   poziva predsedstvo, naj predstavi dolgoročno strategijo za nepremičnine Parlamenta; ponovno poudarja, da je treba z dolgoročnimi naložbami, kot so gradbeni projekti Parlamenta, ravnati previdno in pregledno; vztraja pri strogem obvladovanju stroškov, načrtovanju projektov in nadzoru; znova poziva k preglednemu procesu odločanja na področju nepremičninske politike na osnovi pravočasnih informacij in ob strogem upoštevanju člena 203 finančne uredbe; meni, da bi bilo treba pri dolgoročni nepremičninski strategiji upoštevati tudi informacije iz poročila o zamudah in višjih stroških Hiše evropske zgodovine;

32.   poziva, da se razmere na področju nepremičnin, katerih lastnih ali najemnik je Parlament, pošteno odražajo v proračunu; zato zahteva, da se stroški zgradbe Konrad Adenauer jasno prikažejo v končnem proračunu Parlamenta ter da se v prihodnosti naložbe v nepremičnine vključijo v proračun, da tako ne bi bilo potrebno zbiranje neporabljenih proračunskih sredstev iz drugih postavk ob koncu leta;

33.   zato predlaga, da se za leto 2018 uvede posebna vrstica za naložbe v gradnjo stavb, ki bo osnova za financiranje v tem letu s sredstvi, ki so bila v letu 2017 predlagana za izredne odhodke;

34.  glede na izredne okoliščine, ki bodo v letu 2017 zahtevale velike naložbe v varnostno infrastrukturo, predlaga, da se s sredstvi, ki do konca leta 2017 ne bodo porabljena, poravnajo stroški gradnje stavbe KAD, da bi tako zmanjšali bančne obresti za posojila, ki jih bo treba najeti za financiranje gradnje;

35.  poziva k dodatnim informacijam o tem, zakaj se projekt obnove stavbe PHS ne premakne z mrtve točke; poziva predsedstvo, naj naroči in preuči študijo o obnovi; pričakuje, da bo predsedstvo pri določitvi časovnega okvira za obnovo upoštevalo potrebo po pogojih za zdravo in varno delo; poziva predsedstvo, naj Odboru za proračun posreduje informacije o vseh ukrepih, takoj ko bodo na voljo; v zvezi s tem poziva predsedstvo, naj položi temelje za preobrazbo stavbe PHS v moderno poslopje, ki bo zgled v smislu energetske učinkovitosti, ter naj nemudoma nadaljuje s posodobitvijo stavbe;

36.  poziva pristojne podpredsednike, naj Odboru za proračun posredujejo poročilo o napredku v zvezi s stavbo KAD;

37.  meni, da bi bilo treba strukturne in organizacijske reforme, ki naj bi povečale učinkovitost, okoljsko trajnostnost in uspešnost, nadaljevati na osnovi temeljite analize morebitnih sinergij in prihrankov; opozarja na ogromne prihranke, ki bi jih lahko dosegli s prehodom s treh (Bruselj, Strasbourg in Luxembourg) na en sam kraj dela; poudarja, da ta proces ne sme ogroziti zakonodajne odličnosti Parlamenta, njegovih proračunskih in nadzornih pristojnosti ter kakovosti delovnih razmer poslancev, pomočnikov in uslužbencev;

Zadeve, povezane z zaposlenimi

38.  pozdravlja predlog za krčenje kadrovskega načrta za 60 delovnih mest v letu 2017, v skladu z dogovorom o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki je bil dosežen s Svetom in ki ga je spravni odbor odobril 14. novembra 2015 v okviru proračunskega postopka;

39.  spominja, da bodo zaposleni v političnih skupinah izvzeti iz cilja 5-odstotnega zmanjšanja števila delovnih mest v skladu s sklepi, ki jih je sprejel za proračunska leta 2014, 2015 in 2016;

40.  podpira uvedbo dodatnih delovnih mest za prevajalce in tolmače v irščino; ta delovna mesta izvzema iz 5-odstotnega zmanjšanja v skladu s priporočilom Komisije; poziva generalnega sekretarja, naj se z irskimi poslanci posvetuje o morebitni racionalizaciji uporabe irščine, ne da bi zato trpele zajamčene pravice poslancev;

41.  podpira uvedbo tolmačenja v mednarodni znakovni jezik vseh razprav na plenarnih zasedanjih, da bi bile vsaj te dejansko dostopne vsem evropskim državljanom;

42.  pozdravlja napredek, dosežen pri učinkovitosti prevajalskih in tolmaških služb; priznava kakovost in dodano vrednost storitev, ki jih zagotavljajo tolmači; poziva k hitremu in trajnostnemu sporazumu med generalnim sekretarjem in predstavniki tolmačev, ki bi združeval izjemno kakovostne delovne pogoje in učinkovito upravljanje, da bi preprečili neuravnoteženost delovnega časa in splošno negotovost tolmačev, ob upoštevanju socialnih pravic; poziva generalnega sekretarja, naj pripravi dodatne predloge za racionalizacijo, na primer večji obseg prevajanja in tolmačenja na zahtevo, zlasti v zvezi z dejavnostmi medskupin Evropskega parlamenta; meni, da je sistem jezikovnega profiliranja, ki se od oktobra 2014 uporablja za predloge sprememb v fazi odborov, zgleden primer učinkovitosti, ki jo je mogoče doseči in še nadalje razvijati; meni, da sta tolmačenje in prevajanje v jedru evropske demokracije, ki je odprta za vse, zato poziva, naj se ne dovoli nobena reforma, ki bi ogrožala najširšo in najbolj vključujočo možno dostopnost dejavnosti in dokumentov Parlamenta;

43.  poziva predsedstvo, naj oceni in po potrebi spremeni pravila statuta za praktikante, vključno z uvedbo minimalnega plačila in uskladitvijo cen gostinske ponudbe za vse praktikante v upravi Parlamenta in pisarnah poslancev, da bi zagotovili enakopravno obravnavo in zaščitili socialne pravice praktikantov;

44.  poziva predsedstvo, naj pregleda pravila o povračilu stroškov za službena potovanja, ki se nanašajo na potovanja akreditiranih parlamentarnih pomočnikov med kraji dela Parlamenta, da bi jih uskladili s pravili, ki veljajo za preostalo osebje;

45.  meni, da bi bilo treba uvesti tretji postopek, s katerim bi se omogočila sporazuma prekinitev pogodbe med poslancem in pomočnikom;

Šoferska služba in mobilnost

46.  ima pomisleke v zvezi s predlogom internalizacije šoferske službe, v skladu s katerim bi zunanjega izvajalca nadomestili s pogodbenimi uslužbenci Parlamenta, zaradi česar se bodo izdatki takoj povečali za dodatnih 3,7 milijona EUR; meni, da bi bila pogodba z zunanjim izvajalcem, izbranim na dobro organiziranem javnem razpisu v skladu z veljavnimi pravili za javno naročanje, po katerih bi bil zunanji izvajalec jasno obvezan prevzeti odgovornost za varnostno preverjanje in preverjanje zanesljivosti osebja, pa tudi za dostojne delovne razmere in plačilo, lahko nadomestna rešitev; o internalizaciji bi razmišljal samo, če njeni stroški ne bodo presegli stroškov sedanjega sistema in če bo omogočala dostojne delovne pogoje in plačilo za voznike ter bolj uravnoteženo zastopanost spolov in spodbujala uporabo okolju prijaznejših avtomobilov; poziva, naj se pred sprejetjem odločitve Odboru za proračun posredujejo natančne informacije;

47.  poziva generalnega sekretarja, naj se posvetuje z belgijskimi oblastmi, da bo omogočen lažji dostop in najboljši izkoristek nove direktne železniške linije med postajo Bruselj-Luxembourg in letališčem v Zaventemu, kar bi lahko vključevalo sprejemanje poslanskih izkaznic namesto sedanjih prepustnic (laissez passer);

48.  meni, da bi moralo biti v voznem parku več avtomobilov, ki so stroškovno učinkoviti, varčni z gorivom in varni; poziva generalnega sekretarja, naj predloži poročilo o popolnem prehodu na električne avtomobile do konca desetletja;

49.  poziva generalnega sekretarja, naj organizira razprave s potovalno agencijo Parlamenta; spodbuja potovalno agencijo, naj pogosteje primerja cene; poziva jo, naj aktivno išče cenejše letalske vozovnice in v splošnem ponuja bolj konkurenčne cene za službena potovanja poslancev in vse kategorije zaposlenih, hkrati pa dovolj udobja in primerne pogoje za zamenjavo vozovnic;

Komuniciranje

50.  zahteva rezultate naknadne ocene splošne strategije in metodologije informacijske in komunikacijske kampanje v letu 2014 (ocenjevalno poročilo naj bi bilo nared v drugem polletju 2015);

51.  spominja generalnega sekretarja, naj Odboru za proračun poroča o oceni parlamentarne volilne kampanje za leto 2014 ter o učinkovitosti komunikacijskih ukrepov Parlamenta, namenjenih splošni javnosti;

52.  priznava vlogo informacijskih pisarn Parlamenta pri ozaveščanju o dejavnostih Parlamenta in Unije nasploh; meni, da bi bilo treba ukrepe za večjo učinkovitost načrtovati ob upoštevanju informacijskih pisarn Parlamenta; meni, da bi morale informacijske pisarne v čim večji meri deliti prostore in interne službe s predstavništvi Komisije; zahteva oceno ciljev, nalog in smotrnosti poslovanja informacijskih pisarn, na podlagi katere je treba opredeliti prednostne naloge;

53.  poziva k razmisleku o tesnejšem sodelovanju z medijsko hišo ARTE v Strasbourgu, da bi vzpostavili evropsko medijsko središče za usposabljanje mladih novinarjev;

54.  poziva generalnega sekretarja, naj predstavi poročilo o podjetjih in organizacijah, ki so dobila dostop do Evropskega parlamenta, da bi tam organizirala forume o svojih dejavnostih; poziva generalnega sekretarja, naj ohranja ravnotežje med različnimi sektorji in različnimi vrstami organizacij, ki jim je odobren dostop do Evropskega parlamenta;

Druge zadeve

55.  poziva generalnega sekretarja, naj predstavi podrobno poročilo o izvajanju upravnega dela sporazumov o sodelovanju med Parlamentom, Odborom regij in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, na podlagi tega pa naj pripravi morebitno ureditev za dodatno upravno sodelovanje na področjih, kot so logistika, infrastruktura ali varnost;

56.  poziva generalnega sekretarja, naj pojasni trenutno upravljanje telovadnice Parlamenta in uporabo osebja Parlamenta v zvezi s tem; prav tako zahteva pojasnila v zvezi s trenutnim sporom in možnostmi, s katerimi bi bilo mogoče zagotoviti stroškovno učinkovito in uspešno upravljanje v prihodnje;

57.  pozdravlja bolj omejeno in učinkovito rabo zabojnikov; spodbuja souporabo zabojnikov na potovanjih v Strasbourgu;

58.  poziva generalnega sekretarja, naj v zvezi z okolju prijaznimi in ekonomsko učinkovitimi javnimi naročili v celoti in v skladu z duhom in črko izvaja novo finančno uredbo ter v tem smislu izboljša strategijo javnega naročanja Parlamenta;

59.  spodbuja k nadaljnjim prihrankom energije, zlasti v zvezi s sistemi razsvetljave in ogrevanja v stavbah, saj je razprava o proračunu za leto 2016 pokazala, da obstajajo možnosti za izboljšave;

60.  se zavzema za večje spodbujanje zdravih in ekološko pridelanih živil; prav tako poziva predsedstvo, naj oceni, kako bi lahko ponudili zdrava živila, ne le v smislu diverzifikacije storitev, temveč predvsem prodaje svežega sadja in zelenjave po dostopnejših cenah;

o

o  o

61.  sprejme načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2017;

62.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in načrt prihodkov in odhodkov posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA: PREDLOG NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

PREDLOG NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV EVROPSKEGA PARLAMENTA ZA PRORAČUNSKO LETO 2017,

 

KOT GA JE SPREJEL ODBOR ZA PRORAČUN NA SEJI

 

11. APRILA 2016

 

PREDLOG NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2017

Prispevek Evropske unije k financiranju odhodkov

Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017

Postavka

Znesek

 

 

Odhodki

1.900.873.000

Lastna sredstva

157.861.070

Prispevek

1.743.011.930

PRIHODKI

Naslov Poglavje Člen Postavka

Postavka

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

 

 

 

 

 

4

PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH UNIJE

 

 

 

4 0

RAZNI DAVKI IN ODBITKI

 

 

 

4 0 0

Prihodki od davka na plače in prejemke članov institucije, uradnikov, drugih uslužbencev ter prejemnikov pokojnin

73.410.920

73.484.272

69.454.180

4 0 3

Prihodki od začasnega prispevka iz plač članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

p.m

p.m

13.613

4 0 4

Prihodki od posebnih dajatev in solidarnostnih dajatev na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

10.907.330

10.797.731

9.959.483

 

 

84.318.250

84.282.003

79.427.275

Poglavje 4 0 – skupaj

4 1

PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

 

 

 

4 1 0

Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

64.131.820

59.667.459

58.498.210

4 1 1

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

9.200.000

9.100.000

9.241.578

4 1 2

Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov

10.000

10.000

57.702

 

 

73.341.820

68.777.459

67.797.490

Poglavje 4 1 – skupaj

4 2

DRUGI PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

 

 

 

4 2 1

Prispevki poslancev Evropskega parlamenta za pokojninsko zavarovanje

p.m

p.m

0

 

Poglavje 4 2 – skupaj

0

0

0

 

Naslov 4 – skupaj

157.660.070

153.059.462

147.224.765

5

PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH UNIJE

 

 

 

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (DOBAVA BLAGA) IN NEPREMIČNIN

 

 

 

5 0 0

Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga)

p.m

p.m

0

5 0 0 0

Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki

p.m

p.m

0

5 0 0 1

Prihodki od prodaje premičnin – Namenski prejemki

p.m

p.m

25.526

5 0 0 2

Prihodki od prodaje blaga drugim institucijam ali organom – Namenski prejemki

p.m

p.m

55.871

5 0 1

Prihodki od prodaje nepremičnin

p.m

p.m

0

5 0 2

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki

p.m

p.m

0

 

Poglavje 5 0 – skupaj

p.m

p.m

81.397

5 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM

 

 

 

5 1 1

Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem ter povračila najemnih stroškov

p.m

p.m

 

5 1 1 0

Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem – Namenski prejemki

p.m

p.m

2.807.906

5 1 1 1

Povračila stroškov, povezanih z oddajanjem v najem – Namenski prejemki

p.m

p.m

16.372

 

Poglavje 5 1 – skupaj

p.m

p.m

2.824.279

5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

 

 

 

5 2 0

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

200.000

410.000

216.417

 

Poglavje 5 2 – skupaj

200.000

410.000

216.417

5 5

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV IN DEL

 

 

 

5 5 0

Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe, skupaj z nadomestili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki

p.m

p.m

5.557.309

5 5 1

Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – Namenski prejemki

p.m

p.m

729.104

 

Poglavje 5 5 – skupaj

p.m

p.m

6.286.413

5 7

DRUGI PRISPEVKI IN POVRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

 

 

 

5 7 0

Prihodki iz vračila nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki

p.m

p.m

3.292.213

5 7 1

Namenski prihodki, kot so prihodki iz fundacij, subvencije, darila in volila, vključno z namenskimi prejemki, specifičnimi za vsako institucijo – Namenski prejemki

p.m

p.m

0

5 7 2

Povračila socialnih odhodkov, nastalih v imenu druge institucije

p.m

p.m

0

5 7 3

Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije – Namenski prejemki

p.m

p.m

3.476.281

 

Poglavje 5 7 – skupaj

p.m

p.m

6.768.495

5 8

RAZNA NADOMESTILA

 

 

 

5 8 1

Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki

p.m

p.m

179.793

 

Poglavje 5 8 – skupaj

p.m

 

 

 

Naslov 5 – skupaj

200.000

410.000

16.356.793

6

PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH UNIJE

 

 

 

6 6

DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA

 

 

 

6 6 0

Drugi prispevki in vračila

p.m

p.m

p.m

6 6 0 0

Drugi namenski prispevki in vračila – Namenski prejemki

p.m

p.m

11.848.214

6 6 0 1

Drugi nenamenski prispevki in vračila

p.m

p.m

0

 

Poglavje 6 6 – skupaj

p.m

p.m

11.848.214

 

Naslov 6 – skupaj

p.m

p.m

11.848.214

9

PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH UNIJE

 

 

 

9 0

RAZNI PRIHODKI

 

 

 

9 0 0

Razni prihodki

1.000

1.000

937.952

 

Poglavje 9 0 – skupaj

1.000

1.000

937.952

 

Naslov 9 – skupaj

1.000

1.000

937.952

 

SKUPAJ

157.861.070

153.470.462

176.367.724

ODHODKI

Splošni pregled proračunskih sredstev (2017 in 2016) in realizacije (2015)

Naslov Poglavje

Postavka

Sredstva 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

 

 

 

 

 

1

ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

ČLANI INSTITUCIJE

209.825.500

213.281.500

213.915.852

1 2

URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI

642.573.000

627.305.500

597.484.150

1 4

DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE

135.764.500

125.501.000

116.618.310

1 6

DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

17.539.500

17.772.500

17.535.481

 

Naslov 1 – skupaj

1.005.702.500

983.860.500

945.553.793

 

 

 

 

 

2

NEPREMIČNINE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI OPERATIVNI ODHODKI

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

NEPREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

256.137.000

211.173.440

265.369.143

 

INFORMATIKA, OPREMA IN PREMIČNINE

Rezerva (10 0)

168.142.500

1.892.000

166.845.910

 

136.912.387

 

2 2

TEKOČI ODHODKI ZA UPRAVNO DELOVANJE

5.719.000

5.992.750

4.458.475

 

Naslov 2 – skupaj

431.890.500

384.012.100

406.740.005

 

 

 

 

 

3

ODHODKI ZA SPLOŠNE NALOGE, KI JIH IZVAJA INSTITUCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

SEJE IN KONFERENCE

32.827.000

35.423.000

31.170.192

3 2

IZVEDENSKA MNENJA IN INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN ŠIRJENJE

108.238.000

115.433.000

107.799.775

 

Naslov 3 – skupaj

141.065.000

150.856.000

138.969.967

 

 

 

 

 

4

ODHODKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH IZVAJA INSTITUCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

POSEBNI ODHODKI NEKATERIH INSTITUCIJ IN ORGANOV

111.905.000

111.100.000

102.924.578

4 2

ODHODKI ZA PARLAMENTARNO POMOČ

206.890.000

202.140.000

184.233.696

4 4

SEJE IN DRUGE DEJAVNOSTI SEDANJIH IN NEKDANJIH POSLANCEV

420.000

420.000

400.000

 

Naslov 4 – skupaj

320.215.000

313.660.000

287.558.274

 

 

 

 

 

5

Organ za evropske politične stranke in fundacije ter odbor neodvisnih uglednih oseb

 

 

 

5 0

Odhodki organa za evropske politične stranke in fundacije ter odbora neodvisnih uglednih oseb

p.m

p.m

0

5 0 0

Odhodki za poslovanje organa

p.m

p.m

0

5 0 0 0

Odhodki za poslovanje organa

p.m

p.m

0

5 0 1

Rezerva za EMAS

p.m

p.m

0

5 0 1 0

Rezerva za EMAS

p.m

p.m

0

 

Naslov 5 – skupaj

0

0

0

 

 

 

 

 

10

DRUGI ODHODKI

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

ZAČASNE ODOBRITVE

p.m

p.m

0

10 1

VARNOSTNA REZERVA

3.000.000

6.000.000

0

10 3

REZERVA ZA ŠIRITEV

p.m

p.m

0

10 4

REZERVA ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO POLITIKO

p.m

p.m

0

10 5

ZAČASNE ODOBRITVE ZA STAVBE

p.m

p.m

0

10 6

REZERVA ZA PREDNOSTNE PROJEKTE V PRIPRAVI

p.m

p.m

0

10 8

REZERVA ZA EMAS

p.m

p.m

0

 

Naslov 10 – skupaj

3.000.000

6.000.000

0

 

SKUPAJ

1.900.873.000

1.838.388.600

1.778.822.039

Prihodki — Lastna sredstva

Naslov 4 — Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih unije

Poglavje 4 0 — Razni davki in odbitki

Člen 4 0 0 — Prihodki od davka na plače in prejemke članov institucije, uradnikov, drugih uslužbencev ter prejemnikov pokojnin

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

73 410 920

73 484 272

69 454 180,00

Pravna podlaga

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije, zlasti člen 12.

Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8).

Člen 4 0 3 — Prihodki od začasnega prispevka iz plač članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

13 613,00

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 66(a) v različici, ki je veljala do 15. decembra 2003.

Člen 4 0 4 — Prihodki od posebnih dajatev in solidarnostne dajatve na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

10 907 330

10 797 731

9 959 483,00

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 66a.

Poglavje 4 1 — Prispevki za pokojninsko zavarovanje

Člen 4 1 0 — Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

64 131 820

59 667 459

58 498 210,00

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 83(2).

Člen 4 1 1 — Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

9 200 000

9 100 000

9 241 578,00

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 4, člen 11(2) in (3) ter člen 48 Priloge VIII.

Člen 4 1 2 — Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

10 000

10 000

57 702,00

Poglavje 4 2 — Drugi prispevki za pokojninsko zavarovanje

Člen 4 2 1 — Prispevki poslancev Evropskega parlamenta za pokojninsko zavarovanje

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

 

Pravna podlaga

Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta, zlasti priloga III.

Naslov 5 — Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

Poglavje 5 0 — Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga) in nepremičnin

Člen 5 0 0 — Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga)

Postavka 5 0 0 0 — Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

 

Opombe

V to postavko se vpišejo prihodki od prodaje ali zamenjave vozil v lasti institucije.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Postavka 5 0 0 1 — Prihodki od prodaje premičnin – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

25 526,00

Opombe

V to postavko se vpišejo prihodki od prodaje ali zamenjave premičnin (razen vozil), ki so v lasti institucije.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Postavka 5 0 0 2 — Prihodki od prodaje blaga drugim institucijam ali organom – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

55 871,00

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Podrobnosti, ki se nanašajo na odhodke in prihodke iz posojil, najemnin ali izvajanja storitev iz te proračunske vrstice, je treba navesti v Prilogi k temu proračunu.

Člen 5 0 1 — Prihodki od prodaje nepremičnin

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

 

Opombe

V ta člen se vpišejo prihodki od prodaje nepremičnin v lasti institucij.

Člen 5 0 2 — Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

 

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

V ta člen se vpišejo tudi prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov na elektronskih nosilcih podatkov.

Poglavje 5 1 — Prihodki od dajanja v najem

Člen 5 1 1 — Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem ter povračila najemnih stroškov

Postavka 5 1 1 0 — Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

2 807 906,00

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Podrobnosti, ki se nanašajo na odhodke in prihodke iz posojil, najemnin ali izvajanja storitev iz te proračunske vrstice, je treba navesti v Prilogi k temu proračunu.

Postavka 5 1 1 1 — Povračila stroškov, povezanih z oddajanjem v najem – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

16 372,00

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Poglavje 5 2 — Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti

Člen 5 2 0 — Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

200 000

410 000

216 417,00

Opombe

Ta člen je namenjen evidentiranju prihodkov od investicij ali odobrenih posojil, bančnih ali drugih obresti na računih institucij.

Poglavje 5 5 — Prihodki od opravljenih storitev in del

Člen 5 5 0 — Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe, skupaj z nadomestili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

5 557 309,00

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 5 1 — Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

729 104,00

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Poglavje 5 7 — Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije

Člen 5 7 0 — Prihodki iz vračila nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

3 292 213,00

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 7 1 — Namenski prihodki, kot so prihodki iz fundacij, subvencije, darila in volila, vključno z namenskimi prejemki, specifičnimi za vsako institucijo – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

0,00

Opombe

V skladu s členom 21(2)(d) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske, tako nastala dodatna sredstva pa se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 7 2 — Povračila socialnih odhodkov, nastalih v imenu druge institucije

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

0,00

Opombe

V ta člen se vpišejo prihodki iz vračila stroškov za socialno skrbstvo, nastalih v imenu druge institucije.

Člen 5 7 3 — Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

3 476 281,00

Poglavje 5 8 — Razna nadomestila

Člen 5 8 1 — Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

179 793,00

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Ta člen prav tako zajema vračilo plač uradnikov in drugih zaposlenih, udeleženih v nesrečah, ki ga izplačajo zavarovalnice.

Naslov 6 — Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi unije

Poglavje 6 6 — Drugi prispevki in vračila

Člen 6 6 0 — Drugi prispevki in vračila

Postavka 6 6 0 0 — Drugi namenski prispevki in vračila –– Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

11 848 214,00

Opombe

V to postavko se v skladu s členom 21 finančne uredbe vpišejo vsi prihodki, ki niso vključeni v druge dele naslova 6 in s katerimi se zagotovijo dodatna proračunska sredstva za financiranje odhodkov, katerim je ta prihodek namenjen

Postavka 6 6 0 1 — Drugi nenamenski prispevki in vračila

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

 

Naslov 9 — Razni prihodki

Poglavje 9 0 — Razni prihodki

Člen 9 0 0 — Razni prihodki

Zneski

Proračun 2017

Proračun 2016

Realizacija 2015

1 000

1 000

937 952,00

Opombe

V ta člen se vpišejo razni prihodki.

Podrobnosti, ki se nanašajo na odhodke in prihodke iz posojil, dajanja v najem ali izvajanja storitev iz te proračunske vrstice, je treba navesti v Prilogi k temu proračunu.

Odhodki — Odhodki

Naslov 1 — Zaposleni v instituciji

Poglavje 1 0 — Člani institucije

Člen 1 0 0 — Plače in nadomestila

Postavka 1 0 0 0 — Plače

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

75 020 000

72 520 000

71 860 133,95

Opombe

Te odobritve so namenjene plačam, ki jih predvideva statut poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 9 in 10.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 1 in 2.

Postavka 1 0 0 4 — Redni potni stroški

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

69 200 000

73 340 000

71 418 750,00

Opombe

Te odobritve so namenjene nadomestilu potnih stroškov in stroškov bivanja, ki so povezani s potovanjem v in iz treh krajev dela in drugimi nalogami.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 25.000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi 10 do 21 in člen 24.

Postavka 1 0 0 5 — Drugi potni stroški

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

6 000 000

7 050 000

5 550 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene nadomestilu dodatnih potnih stroškov in potnih stroškov v državi članici, kjer je bil poslanec izvoljen.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 1.000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 22 in 23.

Postavka 1 0 0 6 — Nadomestila splošnih stroškov

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

39 886 000

39 715 000

38 754 450,55

Opombe

Te odobritve so namenjene, v skladu z izvedbenimi ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, odhodkom za parlamentarne dejavnosti poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 75.000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi 25 do 28.

Postavka 1 0 0 7 — Nadomestila za opravljanje nalog

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

181 500

181 500

175 257,06

Opombe

Te odobritve so namenjene pavšalnim dnevnicam za bivanje in reprezentančnim stroškom v zvezi z opravljanjem dolžnosti predsednika Evropskega parlamenta.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

Sklep predsedstva z dne 17. junija 2009.

Člen 1 0 1 — Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi odhodki za socialno varnost

Postavka 1 0 1 0 — Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

3 097 000

3 058 000

2 191 208,67

Opombe

Te odobritve so namenjene nezgodnemu zavarovanju in povračilu zdravstvenih stroškov poslancev ter zavarovanju za primer izgube in kraje osebnih predmetov poslancev.

Namenjene so tudi kritju zavarovanja in pomoči poslancem, če se morajo med službeno potjo nujno vrniti v domovino, ker hudo zbolijo, so udeleženi v nesreči ali se jim zgodi nekaj nepredvidenega, zaradi česar se njihovo potovanje ne more normalno nadaljevati. Pomoč obsega organizacijo vrnitve v domovino in prevzem s tem povezanih stroškov.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 60.000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 18 in 19.

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi 3 do 9 in člen 29.

Skupna pravila o zavarovanju uradnikov Evropske unije za primer nezgode ali poklicne bolezni.

Skupna pravila o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti.

Odločba Komisije o splošnih izvedbenih določbah za povračilo zdravstvenih stroškov.

Postavka 1 0 1 2 — Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

775 000

798 000

653 406,83

Opombe

Te odobritve so namenjene za nekatere odhodke za pomoč poslancem s hudo stopnjo invalidnosti.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Pravna podlaga

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 30.

Člen 1 0 2 — Začasna nadomestila

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

930 000

1 770 000

9 544 350,06

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju začasnega nadomestila po izteku mandata poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 13.

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi 45 do 48 in člen 77.

Člen 1 0 3 — Pokojnine

Postavka 1 0 3 0 – Starostne pokojnine (PEAM)

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

11 450 000

11 450 000

10 675 653,64

Opombe

Te odobritve so namenjene plačilu starostne pokojnine po prenehanju mandata poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 150.000 EUR.

Pravna podlaga

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 75, in Priloga III Pravilnika o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta („pravilnik PEAM“).

Postavka 1 0 3 1 — Invalidske pokojnine (PEAM)

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

303 000

291 000

281 721,32

Opombe

Te odobritve so namenjene plačilu pokojnine poslancem, ki so med mandatom postali invalidi.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Pravna podlaga

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 75, in Priloga II Pravilnika o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta („pravilnik PEAM“).

Postavka 1 0 3 2 — Družinske pokojnine (PEAM)

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

2 313 000

2 458 000

2 207 741,36

Opombe

Te odobritve so namenjene plačilu družinskih pokojnin za preživele zakonce in/ali sirote v primeru smrti poslanca oziroma nekdanjega poslanca.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 15.000 EUR.

Pravna podlaga

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 75, in Priloga I Pravilnika o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta („pravilnik PEAM“).

Postavka 1 0 3 3 — Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

3 178,74

Opombe

Te odobritve so namenjene prispevkom institucije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 500 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 27.

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 76, in Priloga VII Pravilnika o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta („pravilnik PEAM“).

Člen 1 0 5 — Jezikovni in računalniški tečaji

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

670 000

650 000

600 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene stroškom jezikovnih in računalniških tečajev za poslance.

Pravna podlaga

Izvedbeni ukrepi v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 44.

Sklep predsedstva z dne 4. maja 2009 o jezikovnem in računalniškem izobraževanju za poslance.

Člen 1 0 9 — Začasne odobritve

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene odhodkom, nastalim zaradi usklajevanja izplačil poslancem.

Te odobritve so začasne in se lahko uporabijo le po prerazporeditvi v ustrezne postavke v skladu s finančno uredbo.

Poglavje 1 2 — Uradniki in začasni uslužbenci

Člen 1 2 0 — Osebni prejemki in druge pravice

Postavka 1 2 0 0 — Osebni prejemki in nadomestila

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

638 333 000

623 007 500

594 444 744,13

Opombe

S temi sredstvi se za uradnike in začasne uslužbence na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu, krijejo zlasti:

plače, dodatki in druga plačila, ki se nanašajo na plače,

zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje, zavarovanje za primer poklicne bolezni in drugi stroški za socialno varnost,

pavšalna nadomestila za nadurno delo,

razni dodatki in finančna pomoč,

potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja za uradnike ali začasno zaposlene, njihove zakonce in vzdrževane družinske člane,

učinek količnikov plač na osebne prejemke in del prejemkov, prenesen v državo, različno od države zaposlitve,

zavarovanje začasno zaposlenih za primer brezposelnosti in plačilo institucije začasno zaposlenim za pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic v matičnih državah.

Namenjena so tudi kritju zavarovalnih premij za nezgode med športnim udejstvovanjem uporabnikov športnega središča Evropskega parlamenta v Bruslju in Strasbourgu.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 300.000 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Postavka 1 2 0 2 — Plačano nadurno delo

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

135 000

248 000

66 500,00

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju plačila nadurnega dela v skladu z zgoraj navedenimi določbami.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 56 ter Priloga VI.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Postavka 1 2 0 4 — Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

2 950 000

2 950 000

2 560 000,00

Opombe

S temi sredstvi se krijejo:

potni stroški za uradnike in začasne uslužbence (vključno z njihovimi družinami) ob nastopu ali prenehanju zaposlitve oziroma premestitvi v drug kraj zaposlitve,

nadomestila za nastanitev/preselitev in stroški selitve uradnikov ter začasno zaposlenih, ki morajo spremeniti stalno prebivališče ob nastopu službe, premestitvi v nov kraj zaposlitve in ob dokončnem odhodu iz institucije ter preselitvi v drug kraj,

dnevna nadomestila za uradnike in začasno zaposlene uslužbence, ki predložijo dokazilo, da se morajo preseliti iz svojega kraja prebivanja ob nastopu službe ali premestitvi v drug kraj zaposlitve,

odpravnine v primeru odpustitve uradnika na poskusnem delu zaradi očitne neustreznosti,

odpravnine v primeru, da ustanova prekliče pogodbo o začasni zaposlitvi,

razlike med prispevki, ki so jih pogodbeni uslužbenci plačali za pokojninsko zavarovanje v državi članici, in prispevki, ki jih je treba plačati za pokojninsko zavarovanje Unije, v primeru spremembe pogodbe.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Člen 1 2 2 — Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve

Postavka 1 2 2 0 – Nadomestila v primeru upokojitve ali določitve dopusta v interesu službe

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1 155 000

1 100 000

412 905,67

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju nadomestil, ki se izplačujejo:

uradnikom, ki jim je dodeljen neaktiven status zaradi zmanjšanja števila delovnih mest v instituciji,

uradnikom, ki jim je določen dopust zaradi organizacijskih razlogov, povezanih s pridobivanjem novih veščin in znanja znotraj institucije,

uradnikom in začasnim uslužbencem v vodstvu političnih skupin, ki so se upokojili v službenem interesu z delovnega mesta stopnje AD 16 ali AD 15.

Krije se tudi prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje in učinek količnikov na ta nadomestila (razen upravičencev iz člena 42c, ki niso upravičeni do korekcijskega količnika).

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi 41, 42(c), 50, in Priloga IV ter člen 48a pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

Postavka 1 2 2 2 — Nadomestila ob dokončnem prenehanju delovnega razmerja in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasne uslužbence

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

nadomestil, ki se izplačajo v skladu s kadrovskimi predpisi ali uredbama Sveta (ES, Euratom, ESPJ) št. 2689/95 in (ES, Euratom) št. 1748/2002,

prispevkov delodajalca za zdravstveno zavarovanje prejemnikov nadomestil,

učinka korekcijskih količnikov plač na razna nadomestila.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 64 in 72.

Uredba Sveta (ES, Euratom, ESPJ) št. 2689/95 z dne 17. novembra 1995 o uvedbi posebnih ukrepov za dokončno prenehanje službe uradnikov Evropskih skupnosti zaradi pristopa Avstrije, Finske in Švedske (UL L 280, 23.11.1995, str. 4).

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1748/2002 z dne 30. septembra 2002 o uvedbi, v okviru posodabljanja institucije, posebnih ukrepov za prenehanje zaposlitve uradnikov Evropskih skupnosti, imenovanih na stalno delovno mesto v Evropskem parlamentu, in začasnega osebja, ki dela v političnih skupinah Evropskega parlamenta (UL L 264, 2.10.2002, str. 9).

Poglavje 1 4 — Drugi uslužbenci in zunanje storitve

Člen 1 4 0 — Drugi uslužbenci in zunanje osebje

Postavka 1 4 0 0 — Drugi uslužbenci — Generalni sekretariat in politične skupine

Zneski(10)

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

43 915 000

41 867 289

38 317 487,57

Opombe

Te odobritve so namenjene zlasti kritju naslednjih odhodkov, z izjemo odhodkov, povezanih z drugimi uslužbenci generalnega direktorata za varnost, ki opravljajo funkcije, povezane z varnostjo oseb in premoženja, varnostjo informacij in ocenjevanjem tveganj, ter odhodkov za druge uslužbence, ki v okviru generalnega sekretariata opravljajo naloge voznikov ali zagotavljajo njihovo usklajevanje:

osebnih prejemkov, izplačil in nadomestil drugih uslužbencev, vključno s pogodbenimi uslužbenci in posebnimi svetovalci (v skladu s pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije), prispevkov delodajalca v razne sisteme socialnega zavarovanja, večji del v sistem Unije, ter učinka korekcijskih količnikov plač na osebne prejemke teh uslužbencev,

zaposlitve začasnih uslužbencev v agencijah,

računov, ki jih urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO) izda v zvezi z zaposlitvijo uslužbencev, ki obdelujejo upravne spise uslužbencev Evropskega parlamenta (zlasti nadomestila za brezposelnost, pokojninske pravice itd.).

Del teh odobritev se lahko uporabi za zaposlitev invalidnih pogodbenih uslužbencev v skladu s sklepoma predsedstva z dne 7. in 9. julija 2008.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 3.000.000 EUR.

Pravna podlaga

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (naslov IV, naslov V in naslov VI).

Splošne izvedbene določbe o natečajih in izbirnih postopkih, zaposlovanju in uvrstitvi v plačilni razred za uradnike in druge uslužbence Evropskega parlamenta (sklep generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 17. oktobra 2014).

Postavka 1 4 0 1 — Drugi uslužbenci — Varnost

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

24 962 000

22 433 711

17 222 235,00

Opombe

Nova postavka

Te odobritve so predvsem namenjene kritju naslednjih odhodkov za druge uslužbence generalnega direktorata, pristojnega za varnost, ki opravljajo funkcije, povezane z varnostjo oseb in premoženja, varnostjo informacij in ocenjevanjem tveganj:

prejemki pogodbenih uslužbencev in pomožnih pogodbenih uslužbencev, vključno z izplačili in nadomestili ter učinki korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo za prejemke teh uslužbencev,

zaposlitev začasnih uslužbencev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Pravna podlaga

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (naslov IV).

Splošne izvedbene določbe o natečajih in izbirnih postopkih, zaposlovanju in uvrstitvi v plačilni razred za uradnike in druge uslužbence Evropskega parlamenta (sklep Generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 17. oktobra 2014).

Postavka 1 4 0 2 — Drugi uslužbenci — Vozniki generalnega sekretariata

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

7 938 000

 

 

Opombe

Nova postavka

Te odobritve so predvsem namenjene kritju naslednjih odhodkov za druge uslužbence, ki v generalnem sekretariatu opravljajo naloge voznikov ali zagotavljajo njihovo usklajevanje:

prejemki pogodbenih uslužbencev in pomožnih pogodbenih uslužbencev, vključno z izplačili in nadomestili ter učinki korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo za prejemke teh uslužbencev,

zaposlitev začasnih uslužbencev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Pravna podlaga

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (naslov IV).

Splošne izvedbene določbe o natečajih in izbirnih postopkih, zaposlovanju in uvrstitvi v plačilni razred za uradnike in druge uslužbence Evropskega parlamenta (sklep generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 17. oktobra 2014).

Postavka 1 4 0 4 — Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

6 806 500

7 185 000

6 379 886,24

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

stroškov, povezanih z izborom, zaposlovanjem in sprejemom pripravnikov,

prejemkov pripravnikov diplomantov (štipendije), vključno z morebitnimi gospodinjskimi dodatki in dodatnimi plačili zaradi invalidnosti (do 50 % štipendije),

dodatkov za osebe, ki so na praksi za usposabljanje,

potnih stroškov pripravnikov,

stroškov za zdravstveno in nezgodno zavarovanje pripravnikov,

odhodkov, nastalih zaradi izmenjave uslužbencev med Evropskim parlamentom in javnim sektorjem v državah članicah ali drugih državah, določenih v predpisih,

izdatkov, nastalih zaradi začasne napotitve nacionalnih strokovnjakov v Evropski parlament, zlasti njihovih nadomestil in potnih stroškov,

stroškov nezgodnega zavarovanja za napotene nacionalne strokovnjake,

povračil za študijske obiske,

organizacije programov usposabljanja za konferenčne tolmače in prevajalce, med drugim v sodelovanju s šolami za tolmače in univerzami, ki ponujajo usposabljanje iz prevajanja, pa tudi štipendij za usposabljanje in nadaljnje usposabljanje tolmačev in prevajalcev, nakupu učnega gradiva in s tem povezanimi stroški,

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Pravna podlaga

Pravilnik o premeščanju uradnikov Evropskega parlamenta in uslužbencev za določen čas pri političnih skupinah na mesta v nacionalnih organih, podobnih telesih ali mednarodnih organizacijah (sklep predsedstva z dne 7. marca 2005).

Pravilnik o začasni napotitvi nacionalnih strokovnjakov v Evropski parlament (sklep predsedstva z dne 4. maja 2009).

Interni pravilnik za opravljanje prakse in študijske obiske v sekretariatu Evropskega parlamenta (sklep generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 1. februarja 2013).

Postavka 1 4 0 5 — Odhodki za tolmačenje

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

45 785 000

45 125 000

46 423 856,43

Opombe

Nova postavka, prej postavka 1 4 0 2

Iz teh odobritev se krijejo:

honorarji in z njimi povezana nadomestila, prispevki za socialno varnost, potni stroški in drugi stroški konferenčnih tolmačev, ki jih Evropski parlament najema za sestanke, ki jih organizira sam za svoje potrebe ali za potrebe drugih institucij ali organov, kadar tolmači uradniki oziroma začasni uslužbenci Evropskega parlamenta tolmačenja ne morejo zagotoviti,

odhodki za storitve konferenčnih agencij, tehnikov in administratorjev pri pripravi omenjenih sej, kadar uradniki, začasni uslužbenci ali drugi uslužbenci Evropskega parlamenta potrebnih storitev ne morejo opraviti,

stroški, povezani s storitvami, ki jih Evropskemu parlamentu zagotavljajo tolmači drugih regionalnih, nacionalnih ali mednarodnih institucij,

stroški za dejavnosti, ki so povezane s tolmačenjem, zlasti za tiste, ki se nanašajo na pripravo sej ter na usposabljanje in izbor tolmačev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 4.830.000 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Sporazum o delovnih pogojih in plačilu konferenčnih tolmačev (in pravila za njegovo izvajanje), kot je bil sklenjen 28. julija 1999, spremenjen 13. oktobra 2004 in revidiran 31. julija 2008.

Postavka 1 4 0 6 — Opazovalci

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju stroškov opazovalcev v skladu s členom 13 Pravilnika Evropskega parlamenta.

Člen 1 4 2 — Zunanje prevajalske storitve

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

8 196 000

8 890 000

8 274 845,04

Opombe

Te odobritve so namenjene plačilu prevajanja, tipkanja, kodiranja in tehnične pomoči zunanjih izvajalcev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 135.000 EUR.

Poglavje 1 6 — Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

Člen 1 6 1 — Odhodki za upravljanje kadrov

Postavka 1 6 1 0 — Stroški zaposlovanja

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

214 000

254 000

215 980,00

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju:

odhodkov za organizacijo natečajev iz člena 3 Sklepa 2002/621/ES, potnih stroškov in dnevnic kandidatov, poklicanih na razgovor, ter zdravniških pregledov,

stroškov organizacije izbirnih postopkov za uslužbence.

V primerih, upravičenih zaradi operativnih potreb, in po posvetovanju z Evropskim uradom za izbor osebja lahko institucija ta sredstva uporabi tudi za organizacijo lastnih natečajev.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi 27 do 31, člen 33in Priloga III.

Sklep 2002/620/ES Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča, Računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij in Evropskega varuha človekovih pravic z dne 25. julija 2002 o ustanovitvi Urada za izbor osebja Evropskih skupnosti (UL L 197, 26.7.2002, str. 53) in Sklep 2002/621/ES generalnih sekretarjev Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sodnega tajnika Evropskega sodišča, generalnih sekretarjev Računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij ter predstavnika Evropskega varuha človekovih pravic z dne 25. julija 2002 o organizaciji in delovanju Urada za izbor osebja Evropskih skupnosti (UL L 197, 26.7.2002, str. 56).

Postavka 1 6 1 2 — Strokovno izpopolnjevanje

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

5 515 000

6 200 000

4 950 971,49

Opombe

Te odobritve so namenjene stroškom usposabljanja za izboljšanje znanja zaposlenih ter storilnosti in učinkovitosti institucije, na primer za jezikovne tečaje uradnih delovnih jezikov.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 24(a).

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Člen 1 6 3 — Ukrepi v korist uslužbencev institucije

Postavka 1 6 3 0 — Socialna služba

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

768 000

784 000

485 584,20

Opombe

S temi sredstvi se krijejo:

v okviru medinstitucionalne politike pomoči invalidom za naslednje kategorije invalidnih oseb:

aktivno zaposleni uradniki in začasni uslužbenci,

zakonci aktivno zaposlenih uradnikov ali začasnih uslužbencev,

vzdrževani otroci v smislu kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije,

povračila, v kolikor to dopušča proračun in po uveljavitvi vseh zajamčenih pravic v državi bivanja ali matični državi, nemedicinskih izdatkov, ki so ocenjeni kot nujni, so posledica invalidnosti, za katere obstajajo ustrezna dokazila in se ne povrnejo v okviru skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja,

ukrepi, sprejeti za uradnike in druge uslužbence v posebno težavnih razmerah,

donacije za odbor uslužbencev in manjši odhodki službe socialnega varstva. Prispevki ali stroški, ki jih udeležencem v socialni dejavnosti krije odbor uslužbencev, bodo namenjeni financiranju družabnih, kulturnih ali jezikovnih dejavnosti, vendar ne subvencioniranju posameznih uslužbencev odbora ali gospodinjstev,

drugi institucionalni in medinstitucionalni ukrepi socialnega značaja za vključevanje uradnikov in drugih uslužbencev,

financiranje posebnih in razumnih ukrepov ali stroškov medicinskih ali socialnih analiz za prilagoditev delovnega okolja invalidnim uradnikom, drugim uslužbencem in pripravnikom oziroma invalidnim uradnikom in drugim uslužbencem, ki so v postopku zaposlitve, in invalidnim pripravnikom, ki so v postopku izbire, v skladu s členom 1(d) kadrovskih predpisov, zlasti osebne pomoči na delovnem mestu ali službenih potovanjih.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 1(d), tretji pododstavek člena 9(3) in člen 76.

Postavka 1 6 3 1 — Mobilnost

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

700 000

754 000

636 049,44

Opombe

Te odobritve so namenjene stroškom v zvezi z mobilnostjo med posameznimi kraji dela.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Postavka 1 6 3 2 — Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

230 000

238 000

198 962,27

Opombe

Te odobritve so namenjene spodbujanju in subvencioniranju vseh dejavnosti za druženje uslužbencev različnih narodnosti, na primer subvencije klubom, športnim združenjem, kulturnim društvom itd., ter prispevku za stalni center za dejavnosti med prostim časom (kulturne, športne, rekreativne in gostinske).

Te odobritve so namenjene tudi finančni podpori za medinstitucionalne družabne dejavnosti.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 600.000 EUR.

Člen 1 6 5 — Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

Postavka 1 6 5 0 — Zdravstvena služba

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1 275 000

1 250 000

1 095 232,08

Opombe

Te odobritve so namenjene delovanju zdravstvene službe na treh krajih dela, vključno z nakupom opreme, farmacevtskih izdelkov itd., preventivnim zdravniškim pregledom, delovanju invalidske komisije in zdravstveni oskrbi pri zunanjih zdravnikih specialistih, ki so jo zdravniki ocenili za potrebno.

Namenjena so tudi odhodkom za delovna orodja, ki so z medicinskega vidika nepogrešljiva, vključno z odhodki za medicinsko in reševalno osebje, ki dela po pogodbah o opravljanju storitev ali opravlja kratkoročno nadomeščanje.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II.

Postavka 1 6 5 2 — Tekoči stroški delovanja restavracij in menz

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1 380 000

1 365 000

3 500 000,00

Opombe

Te odobritve so namenjene delovanju in upravljanju restavracij in menz.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 70.000 EUR.

Postavka 1 6 5 4 — Otroško varstvo

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

7 162 500

6 727 500

6 167 701,36

Opombe

Te odobritve so namenjene prispevku Evropskega parlamenta k celotnim stroškom vrtca in zunanjih jasli, s katerimi je bila sklenjena pogodba.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 3.400.000 EUR.

Postavka 1 6 5 5 — Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2

Zneski

Proračun 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

295 000

200 000

285 000,00

Opombe

Izvajanje Sklepa Komisije C(2013) 4886 z dne 1. avgusta 2013 (UL C 222, 2.8.2013, str. 8).

Ta sredstva so namenjena za kritje prispevka Evropskega parlamenta za evropske šole vrste 2, ki so prejele akreditacijo sveta guvernerjev evropskih šol, ali za povračilo prispevka za evropske šole vrste 2, ki so prejele akreditacijo sveta guvernerjev evropskih šol, ki ga je Komisija plačala v imenu Evropskega parlamenta. Krijejo se stroški za otroke uslužbencev Evropskega parlamenta, za katere se uporabljajo kadrovski predpisi, ki so vpisani v tovrstne šole.

Naslov 2 — Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni operativni odhodki

Opombe

Škoda zaradi morebitnega terorističnega napada na stavbe Evropskega parlamenta ali poslovnih sporov se krije iz splošnega proračuna Evropske unije, ker so zavarovalnice kritje preklicale.

Sredstva iz tega naslova so namenjena vsem odhodkom, povezanim s škodo zaradi terorističnih napadov in poslovnih sporov.

Poglavje 2 0 — Nepremičnine in z njimi povezani stroški

Člen 2 0 0 — Nepremičnine

Postavka 2 0 0 0 — Najemnine

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

37 169 000

33 058 000

28 433 672,09

Opombe

Ta sredstva so namenjena najemninam za stavbe ali dele stavb, kjer ima Evropski parlament prostore.

Iz njih se poravna tudi davek na nepremičnine. Najemnine se izračunajo na letni ravni, na podlagi obstoječih najemnih pogodb ali najemnih pogodb v pripravi, ki so navadno vezane na indeks življenjskih stroškov oziroma indeks cen v gradbeništvu.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 1.500.000 EUR.

Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

Postavka 2 0 0 1 — Letne zakupnine

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

77 584 999,73

Opombe

Ta sredstva so namenjena letnim zakupninam za stavbe ali dele stavb na podlagi obstoječih zakupnih pogodb ali pogodb v pripravi.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

Postavka 2 0 0 3 — Nakup nepremičnin

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa nepremičnin. Subvencije za zemljišča in njihovo urejanje se obravnavajo v skladu z določbami finančne uredbe.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 1.000.000 EUR.

Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

Postavka 2 0 0 5 — Gradnja nepremičnin

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

32 970 000

15 770 000

19 569 857,83

Opombe

V to postavko se vpišejo morebitne odobritve za gradnjo stavb (gradbena dela, honorarji za svetovalce, osnovna oprema in materiali, potrebni za začetek uporabe, in vsi povezani stroški).

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

Postavka 2 0 0 7 — Oprema prostorov

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

85 550 000

57 045 440

44 515 781,85

Opombe

Ta sredstva so namenjena opremljanju, vključno z drugimi odhodki v zvezi s tem delom, predvsem honorarji za arhitekte ali inženirje itd.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 600.000 EUR.

Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

Postavka 2 0 0 8 — Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

5 114 000

5 256 000

4 116 976,99

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov za upravljanje nepremičnin, ki niso posebej predvideni v drugih členih tega poglavja, npr.:

ravnanje z odpadki in njihova obdelava,

obvezni pregledi, preverjanje kakovosti, mnenja strokovnjakov, revizije, spremljanje skladnosti ipd.,

tehnična knjižnica,

podpora pri upravljanju (služba pomoči na področju nepremičnin),

skrb za načrte stavb in informacijske medije,

drugi odhodki.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Člen 2 0 2 — Stroški v zvezi z nepremičninami

Postavka 2 0 2 2 — Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

59 440 000

62 944 000

55 608 835,44

Opombe

Ta sredstva so na podlagi veljavnih pogodb namenjena kritju stroškov za vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb (pisarn, drugih prostorov in naprav), ki jih ima Evropski parlament v najemu ali lasti.

Institucija se pred obnovitvijo ali sklenitvijo pogodb ob upoštevanju člena 104 finančne uredbe posvetuje z drugimi institucijami glede pogodbenih pogojev (cena, izbrana denarna enota, indeksacija, trajanje pogodbe, druga določila), za katere se je vsaka od institucij dogovorila.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 200.000 EUR.

Postavka 2 0 2 4 — Poraba energije

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

16 690 000

19 660 000

16 058 031,06

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vode, plina, električne energije in ogrevanja.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100.000 EUR.

Postavka 2 0 2 6 — Varnost in nadzor nepremičnin

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

18 420 000

16 760 000

18 844 027,40

Opombe

Ta sredstva so namenjena predvsem za kritje stroškov hišniških storitev in nadzora v nepremičninah, v katerih ima Evropski parlament prostore v treh običajnih krajih dela, in v informacijskih pisarnah Evropskega parlamenta v Uniji ter anten v tretjih državah.

Institucija se pred obnovitvijo ali sklenitvijo pogodb ob upoštevanju člena 104 finančne uredbe posvetuje z drugimi institucijami glede pogodbenih pogojev (cena, izbrana denarna enota, indeksacija, trajanje pogodbe, druga določila), za katere se je vsaka od institucij dogovorila.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 120.000 EUR.

Postavka 2 0 2 8 — Zavarovanje

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

784 000

680 000

636 941,05

Opombe

Iz teh sredstev se krije plačilo zavarovalnih premij.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Poglavje 2 1 — Informatika, oprema in premičnine

Opombe

Institucija se glede javnih naročil posvetuje z drugimi institucijami o pogodbenih pogojih, o katerih se je vsaka od njih dogovorila.

Člen 2 1 0 — Računalništvo in telekomunikacije

Postavka 2 1 0 0 — Računalništvo in telekomunikacije — Tekoče operativne dejavnosti

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

24 920 000

25 310 000

24 431 283,98

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov in odhodkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za ponavljajoče se dejavnosti, potrebne za dobro delovanje informacijskih in telekomunikacijskih sistemov Evropskega parlamenta. Odhodki se nanašajo zlasti na center za obdelavo podatkov in telekomunikacijski center, računalniški sistem na ravni oddelkov in upravljanje mreže.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 184.200 EUR.

Postavka 2 1 0 1 — Računalništvo in telekomunikacije — Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

18 382 000

19 029 000

15 985 141,04

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov in odhodkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za ponavljajoče se dejavnosti, potrebne za upravljanje in vzdrževanje infrastrukture informacijskih in telekomunikacijskih sistemov Evropskega parlamenta. Odhodki se nanašajo zlasti na infrastrukturo, povezano z omrežji, kabli, telekomunikacijami, osebno opremo in sistemi glasovanja.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 165.000 EUR.

Postavka 2 1 0 2 — Računalništvo in telekomunikacije — Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

13 588 000

14 170 985

13 370 460,21

Opombe

Ta sredstva so namenjena odhodkom za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov in odhodkom za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za ponavljajoče se dejavnosti pomoči in splošne podpore uporabnikom v zvezi z informacijskimi in telekomunikacijskimi sistemi Evropskega parlamenta. Odhodki se nanašajo na storitve podpore za poslance in druge uporabnike, zlasti za administrativne in zakonodajne aplikacije ter za aplikacije, namenjene komunikacijam.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Postavka 2 1 0 3 — Računalništvo in telekomunikacije — Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

Zneski(11)

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

23 139 400

24 788 302

25 259 382,50

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme in računalniških programov ter s tem povezanih del ter odhodkov za plačilo storitvenih in svetovalnih podjetij, ki se najamejo za pomoč pri rednih delih, povezanih z upravljanjem aplikacij IKT institucij. Odhodki se nanašajo zlasti na aplikacije, povezane s poslanci in komunikacijo, ter na administrativne in zakonodajne aplikacije.

Ta sredstva so namenjena tudi kritju odhodkov za orodja IKT, ki se sofinancirajo v okviru medinstitucionalnega sodelovanja na jezikovnem področju po sklepih, ki jih je sprejel medinstitucionalni odbor za prevajanje in tolmačenje.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 32.000 EUR.

Postavka 2 1 0 4 — Računalništvo in telekomunikacije — Naložbe v infrastrukturo

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

22 023 500

21 824 135

23 291 216,22

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov za nakup opreme ter računalniških programov in odhodkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za naložbe v zvezi z infrastrukturo informacijskega in telekomunikacijskega sistema Evropskega parlamenta. Naložbe zadevajo predvsem sisteme za center za obdelavo podatkov in telekomunikacijski center, omrežja, kable in sisteme za videokonference.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 9.000 EUR.

Postavka 2 1 0 5 — Računalništvo in telekomunikacije — Naložbe v projekte

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

28 086 500

25 549 621

14 417 285,70

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov za nakup opreme ter računalniških programov in odhodkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za naložbe v zvezi z obstoječimi in novimi projekti IKT. Naložbe zadevajo predvsem aplikacije, povezane s poslanci, zakonodajne, administrativne, finančne in komunikacijske aplikacije ter aplikacije za upravljanje IKT.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 2.600 EUR.

Člen 2 1 2 — Pohištvo

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

6 005 000

6 014 000

2 415 168,52

Opombe

Iz teh sredstev se poravna nakup, najem, vzdrževanje in popravilo pohištva, vključno z nakupom ergonomskega pohištva, zamenjava zastarelega in zlomljenega pohištva ter pisarniških strojev. Iz teh sredstev se prav tako krijejo razni odhodki, povezani z upravljanjem pohištvenega inventarja Evropskega parlamenta.

Kar zadeva umetniška dela, se iz teh sredstev poravnajo stroški nakupa in nabave posebnega materiala ter s tem povezani tekoči stroški, kot so izvedenska mnenja, konservatorski stroški, stroški uokvirjanja, restavriranja, čiščenja, zavarovanja in izrednega prevoza.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Člen 2 1 4 — Tehnične naprave in material

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

29 356 100

30 114 385

19 982 469,18

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju nakupa, najema, vzdrževanja, popravila ter upravljanja tehnične opreme in naprav, zlasti:

različnih neprenosnih in prenosnih tehničnih naprav in opreme za tiskanje, varovanje (vključno z računalniškimi programi IT), menze, stavbe itd.,

opreme za tiskarno, telefonske storitve, menze, prodajalne za uslužbence, varovanje, konference, avdiovizualni sektor itd.,

posebne opreme (elektronska, računalniška in električna) ter z njo povezanih zunanjih storitev,

namestitve dveh dodatnih telefonskih linij v pisarne poslancev (na zahtevo).

Prav tako so namenjena oglaševanju za nadaljnjo prodajo in uničenju predmetov ter stroškom, povezanim s tehnično pomočjo (svetovanje) za dosjeje, ki potrebujejo zunanje strokovno znanje.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 35.000 EUR.

Člen 2 1 6 — Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

Zneski

 

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

2 1 6

2 642 000

6 682 000

5 745 560,21

Rezerva (10 0)

1 892 000

 

 

Skupaj

4 534 000

6 682 000

5 745 560,21

Opombe

Ta sredstva so namenjena nakupu, vzdrževanju, uporabi in popravilom vozil (avtomobilov in koles) ter najemu avtomobilov, taksijev, avtobusov in tovornjakov z voznikom ali brez, vključno s potrebnim zavarovanjem in drugimi stroški upravljanja. Pri zamenjavi voznega parka ter nakupu in najemu vozil imajo prednost avtomobili, ki manj onesnažujejo okolje, na primer avtomobili na hibridni pogon.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100.000 EUR.

Pogoji za sprostitev rezerve

Rezerva bo sproščena, ko bo predsedstvo sprejelo sklep o internalizaciji šoferske službe za poslance.

Poglavje 2 3 — Tekoči odhodki za upravno delovanje

Opombe

Institucija se glede javnih naročil posvetuje z drugimi institucijami o pogodbenih pogojih, o katerih se je vsaka od njih dogovorila.

Člen 2 3 0 — Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

1 440 500

1 756 000

1 406 201,94

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju nakupa papirja, ovojnic, pisarniškega materiala, materiala za tiskarne in fotokopirnice itd. ter s tem povezanih stroškov upravljanja.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 2.500 EUR.

Člen 2 3 1 — Stroški finančnih storitev

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

40 000

40 000

21 500,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški (provizije, premije in razni stroški) in drugi finančni stroški, vključno z dodatnimi stroški financiranja stavb.

Člen 2 3 2 — Pravni stroški in odškodnine

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

1 110 000

1 110 000

870 825,70

Opombe

S temi sredstvi se krijejo:

stroški, ki jih Evropskemu parlamentu naloži Sodišče Evropske unije, Splošno sodišče, Sodišče za uslužbence ali nacionalna sodišča,

stroški za najem odvetnikov za zastopanje Evropskega parlamenta na sodiščih Unije in nacionalnih sodiščih ter stroški najema pravnih svetovalcev ali strokovnjakov za pomoč pravni službi,

odvetniški honorarji za disciplinske in podobne postopke,

odškodnine in obresti,

nadomestila, dogovorjena s sporazumno poravnavo v skladu s členoma 91 in 92 (prej člena 69 in 70) poslovnika Sodišča Evropske unije.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Člen 2 3 6 — Poštnine in stroški dostave

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

271 000

303 000

209 661,67

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov poštnine, obdelave in dostave, ki jih opravljajo nacionalne pošte ali zasebna dostavna podjetja.

Sredstva so namenjena tudi stroškom za poštne storitve.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 2.500 EUR.

Člen 2 3 7 — Selitve

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

1 434 000

1 440 000

1 064 561,92

Opombe

Ta sredstva so namenjena odhodkom za selitvena dela, ki jih izvajajo selitvena podjetja ali začasno osebje, najeto pri zunanjih agencijah.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Člen 2 3 8 — Drugi odhodki za upravno delovanje

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

1 161 000

1 093 750

854 287,77

Opombe

S temi sredstvi se krijejo:

zavarovanje, ki ni posebej predvideno v drugih postavkah,

nakup in vzdrževanje uniform za vratarje, voznike, receptorje, skladiščnike, selitvene delavce ter za uslužbence oddelka za obiske in seminarje, Parlamentariuma, zdravstvene službe, varnostne službe, služb za vzdrževanje stavb in tehničnih služb,

različni stroški delovanja in upravljanja, vključno s stroški upravljanja, ki se plačajo Uradu za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO) v povezavi s pokojninami, do katerih so upravičeni nekdanji poslanci, nakup dobrin ali plačilo storitev, ki niso posebej predvidene v drugih postavkah,

različni nakupi za dejavnosti sistema Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (promocijske kampanje itd.).

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Člen 2 3 9 — Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

262 500

250 000

31 436,10

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov za dejavnosti EMAS, ki naj bi izboljšale okoljsko učinkovitost Evropskega parlamenta, vključno s promocijo teh dejavnosti, pa tudi odhodkov za izravnavanje ogljikovih emisij Evropskega parlamenta.

Naslov 3 — Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija

Poglavje 3 0 — Seje in konference

Člen 3 0 0 — Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

25 370 000

27 700 000

25 160 801,87

Opombe

S temi sredstvi se poravnajo stroški službenih poti uslužbencev institucij, napotenih nacionalnih strokovnjakov, pripravnikov in osebja drugih evropskih ali mednarodnih institucij, ki jih je institucija povabila, med krajem zaposlitve ter katerim koli od treh krajev dela Evropskega parlamenta (Bruselj, Luxembourg in Strasbourg) ter stroški službenih potovanj v druge kraje. V krite stroške so vključeni stroški prevoza, dnevnice, stroški nastavitve ter nadomestila za obvezno delo zunaj delovnega časa. Kriti so tudi dodatni stroški (vključno s stroški, povezanimi z odpovedjo vozovnic in rezervacij za prenočitve, stroški za elektronske račune ter stroški zavarovanja službenih potovanj).

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov, povezanih z morebitnim zmanjšanjem ogljikovih emisij zaradi misij in potovanja uslužbencev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 240.000 EUR.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 71 ter členi 11, 12 in 13 Priloge VII.

Člen 3 0 2 — Stroški za sprejeme in reprezentanco

Zneski

Proračun 2017

 

Sredstva 2016

Realizacija 2015

1 015 000

1 388 000

790 910,91

Opombe

S temi sredstvi se krijejo:

stroški, povezani z obveznostmi institucije glede sprejemov, tudi sprejemov v zvezi z delom enote za presojo znanstvenih in tehnoloških možnosti (STOA), ter reprezentančni stroški poslancev,

reprezentančni stroški predsednika, kadar potuje zunaj krajev dela,

reprezentančni stroški in prispevki za stroške tajništva urada predsednika,

reprezentančni stroški in stroški sprejemov generalnega sekretariata, vključno z nakupom blaga in medalj za uradnike, ki dopolnijo 15 ali 25 let delovne dobe,

razni protokolarni stroški, na primer za nakup zastav, stojnic, vabil, tiskanje jedilnikov itd.,

potni stroški in dnevnice pomembnih obiskovalcev institucije,

stroški za vizume poslancev in uslužbencev Evropskega parlamenta zaradi uradnih potovanj,

stroški sprejemov in reprezentančni stroški ter drugi posebni stroški poslancev, povezani z opravljanjem uradnih dolžnosti v Evropskem parlamentu.

Člen 3 0 4 — Razni odhodki za seje

Postavka 3 0 4 0 — Razni odhodki za interne seje

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

1 712 000

1 400 000

1 736 000,00

Opombe

Ta sredstva so namenjena odhodkom za pijače, okrepčila in priložnostne prigrizke, postrežene na sejah, ki jih skliče institucija, vključno s stroški upravljanja teh storitev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Postavka 3 0 4 2 — Seje, kongresi in konference

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

1 565 000

1 795 000

1 133 175,80

Opombe

S temi sredstvi se krijejo predvsem:

stroški v zvezi z organizacijo sej zunaj krajev dela (odbori ali njihove delegacije, politične skupine), vključno z reprezentančnimi stroški, če so potrebni,

stroški članstva v mednarodnih organizacijah, v katere je vključen Evropski parlament ali eno izmed njegovih teles (medparlamentarna unija, združenje generalnih sekretarjev parlamentov, skupina „Dvanajst plus“ medparlamentarne unije),

povračilo Komisiji na podlagi dogovora o zagotavljanju storitev, sklenjenega med Evropskim parlamentom in Komisijo, o deležu stroškov Parlamenta pri izdelavi prepustnic EU (oprema, osebje in pripomočki) v skladu s protokolom o privilegijih in imunitetah Evropske unije (člen 6), členom 23 kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije, členoma 11 in 81 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije ter Uredbo Sveta (EU) št. 1417/2013 z dne 17. decembra 201 o določitvi obrazca za prepustnice, ki jih izdaja Evropska unija (UL L 353, 28.12.2013, str. 26).

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 20.000 EUR.

Postavka 3 0 4 3 — Razni odhodki za organizacijo sej parlamentarnih skupščin, medparlamentarnih in drugih delegacij

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

1 005 000

1 100 000

430 151,67

Opombe

Ta sredstva so namenjena zlasti kritju stroškov, ki se ne poravnajo s sredstvi iz poglavja 1 0 in člena 3 0 0 in so povezani z organizacijo sej:

delegacije skupne parlamentarne skupščine AKP-EU, parlamentarne skupščine EuroLat, parlamentarne skupščine Euronest in njihovih organov,

parlamentarne skupščine Unije za Sredozemlje, njenih odborov in predsedstva; ta odhodek vključuje prispevek Evropskega parlamenta k proračunu samostojnega sekretariata skupščine ali h kritju neposrednih stroškov, ki so delež Evropskega parlamenta v proračunu skupščine,

medparlamentarnih in ad hoc delegacij, skupnih parlamentarnih odborov, odborov za parlamentarno sodelovanje in parlamentarnih delegacij pri STO ter parlamentarne konference o STO in njenega usmerjevalnega odbora.

Postavka 3 0 4 9 — Odhodki za storitve potovalnih agencij

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

2 160 000

2 040 000

1 919 152,00

Opombe

Ta sredstva so namenjena tekočim stroškom potovalne agencije, ki ima z Evropskim parlamentom sklenjeno pogodbo.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Poglavje 3 2 — Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje

Člen 3 2 0 — Pridobivanje izvedenskih mnenj

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

9 211 500

9 309 500

6 768 247,79

Opombe

S temi sredstvi se krijejo:

stroški pogodb s strokovnimi izvedenci in raziskovalnimi inštituti za študije in druge raziskovalne dejavnosti (delavnice, okrogle mize, strokovni odbori in predstavitve strokovnjakov, konference), opravljene za organe Evropskega parlamenta, parlamentarne odbore in delegacije ter njegovo upravo,

nakup ali najem posebnih informacijskih virov, kot so posebne podatkovne zbirke, sorodne publikacije ali tehnična podpora, s katero se po potrebi dopolni zgoraj navedeno strokovno znanje,

potni stroški, dnevnice in dodatni stroški izvedencev in drugih, tudi oseb, ki Evropskemu parlamentu predlagajo peticije, povabljenih v odbore, delegacije ter študijske in delovne skupine, pa tudi delavnice,

stroški širjenja proizvodov notranjega ali zunanjega parlamentarnega raziskovanja ter drugih ustreznih proizvodov v korist institucije ali javnosti (zlasti prek internetnih objav, internih podatkovnih zbirk, brošur in publikacij),

stroški za zunanje osebe, ki so bile pozvane k sodelovanju pri delu v organih, kot je disciplinska komisija ali posebna komisija za ugotavljanje finančnih nepravilnosti.

Člen 3 2 1 — Pridobivanje strokovnega znanja za parlamentarno raziskovalno službo, knjižnico in arhiv

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

8 314 000

8 829 000

6 995 311,01

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov za dejavnosti GD EPRS, zlasti za:

strokovno svetovanje in podporo za raziskovalne dejavnosti Parlamenta (vključno s članki, študijami, delavnicami, seminarji, okroglimi mizami, skupinami izvedencev, konferencami), ki se lahko po potrebi izvajajo tudi v sodelovanju z drugimi institucijami, mednarodnimi organizacijami, raziskovalnimi centri in knjižnicami nacionalnih parlamentov, skupinami za razmislek, raziskovalnimi organizacijami ter drugimi kvalificiranimi strokovnjaki,

strokovno znanje na področju ocene učinka/predhodne in naknadne presoje, evropske dodane vrednosti in presoje znanstvenih in tehnoloških možnosti (STOA);

nakup ali izposojo knjig, revij, časnikov, podatkovnih zbirk, izdelkov tiskovnih agencij in drugih nosilcev podatkov za knjižnico v različnih oblikah, vključno s stroški za avtorske pravice, sistemom upravljanja kakovosti, materialom in delom, potrebnim za vezavo, vzdrževanjem in drugimi povezanimi storitvami,

stroške zunanjih storitev arhiviranja (organizacija, izbor, opis, prenos na različne nosilce in dematerializacija, pridobivanje primarnih arhivskih virov);

nakup, razvoj, namestitev, izkoriščanje in vzdrževanje posebne knjižnične in arhivske dokumentacije ter posebne opreme mediateke, vključno z električno, elektronsko ter računalniško opremo in/ali sistemi, kot tudi opreme za vezavo in vzdrževanje,

stroške širjenja proizvodov notranjega ali zunanjega parlamentarnega raziskovanja ter drugih ustreznih proizvodov v korist institucije ali javnosti (zlasti prek internetnih objav, internih podatkovnih zbirk, brošur in publikacij),

potne stroške, dnevnice in dodatne stroške strokovnjakov in drugih gostov, ki so povabljeni na predstavitve, seminarje, delavnice ali druge podobne dejavnosti, ki jih organizira GD EPRS,

sodelovanje skupine za presojo znanstvenih in tehnoloških možnosti (skupina STOA) pri dejavnostih evropskih in mednarodnih znanstvenih organov,

obveznosti Evropskega parlamenta v skladu z mednarodnimi in/ali medinstitucionalnimi sporazumi o sodelovanju, vključno s prispevkom Evropskega parlamenta k odhodkom, povezanim z upravljanjem zgodovinskih arhivov Unije, v skladu z Uredbo Sveta (EGS, Euratom) št. 354/83.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 20.000 EUR.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 354/83 z dne 1. februarja 1983 o odpiranju za javnost arhivskega gradiva Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 45, 15.12.83, str. 1).

Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

Sklep predsedstva z dne 28. novembra 2001 o pravilniku o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega Parlamenta, kot je bil dopolnjen 22. junija 2011 (UL C 216, 22.7.2011, str. 19).

Sklep predsedstva z dne 16. decembra 2002 o arhivih Evropskega parlamenta, prečiščeno besedilo z dne 3. maja 2004.

Sklep predsedstva z dne 10. marca 2014 o pravilniku o urejanju gradiva sedanjih in nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta.

Uredba Sveta (EU) 2015/496 z dne 17. marca 2015 o spremembi Uredbe (EGS, Euratom) št. 354/83 v zvezi z deponiranjem arhivskega gradiva institucij pri Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah.

Člen 3 2 2 — Stroški za dokumentacijo

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

2 044 000

2 010 621

378 881,87

Opombe

S temi sredstvi se krijejo:

naročnine na časopise, periodični tisk, agencijske novice in njihove publikacije, spletne storitve, vključno z avtorskimi pravicami za razmnoževanje in širjenje navedenega v pisni in/ali elektronski obliki, ter naročila tiskovnih recenzij in povzetkov,

naročnine ali naročila povzetkov in analiz vsebin periodičnega tiska ter shranjevanje člankov iz periodičnega tiska na optične nosilce podatkov,

uporaba zunanjih dokumentarnih in statističnih podatkovnih zbirk (razen stroškov računalniške strojne opreme in telekomunikacije),

nakup novih slovarjev in glosarjev ali njihova nadomestitev, ne glede na medij, tudi za nove jezikovne oddelke, ter drugih del za jezikovne službe in za oddelke za kakovost zakonodajnih besedil.

Postavka 3 2 3 — Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

1 175 000

1 100 000

708 187,42

Opombe

S temi sredstvi se krijejo:

odhodki za programe za izmenjavo informacij in sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti predpristopnih držav, zlasti iz regije zahodnega Balkana in Turčije;

odhodki za poglabljanje odnosov med Evropskim parlamentom in demokratično izvoljenimi nacionalnimi parlamenti tretjih držav (ki niso države iz prejšnje alineje), pa tudi ustreznimi regionalnimi parlamentarnimi organizacijami, dejavnosti, katerih cilj je predvsem krepitev parlamentarne zmogljivosti v novih in pojavljajočih se demokracijah, zlasti v sosedstvu Evrope (južnem in vzhodnem);

odhodki za spodbujanje dejavnosti v podporo mediaciji ter programi za mlade politične voditelje iz Evropske unije in držav iz sosedstva Evrope;

odhodki za organizacijo nagrade Saharova (zlasti za znesek nagrade, stroške, povezane s potovanjem in sprejemom nagrajencev, stroške delovanja mreže Saharova in misij članov mreže) in za dejavnosti spodbujanja človekovih pravic.

V te operacije so vključeni informacijski obiski Evropskega parlamenta v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu, ta sredstva pa krijejo vse izdatke ali del izdatkov udeležencev, zlasti potne stroške, stroške nastanitve in dnevnice.

Pravna podlaga

Sklep predsedstva z dne 12. decembra 2011 o ustanovitvi direktorata za podporo demokraciji v GD EXPO.

Člen 3 2 4 — Izdelava in širjenje

Postavka 3 2 4 0 — Uradni list

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

4 500 000

4 373 000

3 867 901,53

Opombe

S temi sredstvi se poravna delež izdatkov urada za uradne publikacije za objavo in razpečevanje, ki ga je dolžan plačati Parlament, in drugi dodatni stroški v zvezi z besedili, ki bodo objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

Postavka 3 2 4 1 — Digitalne in običajne publikacije

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

3 650 000

3 771 000

3 245 065,10

Opombe

S temi sredstvi se krijejo:

vsi stroški digitalnih (intranetne strani) in običajnih objav (različni dokumenti in tiskovine, ki jih izdelujejo podizvajalci), vključno z distribucijo,

nadgradnja in popravki ter nadaljnji razvoj uredniških sistemov.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 6.000 EUR.

Postavka 3 2 4 2 — Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

10 580 000

11 395 930

10 990 325,20

Opombe

Ta sredstva so namenjena odhodkom za informativne publikacije, vključno z elektronskimi, informacijske dejavnosti, stike z javnostmi ter udeležbo na javnih prireditvah, sejmih in razstavah v državah članicah, državah pristopnicah ter v državah, kjer ima Evropski parlament svoje urade za zvezo, posodabljanju zakonodajnega observatorija (OEIL) ter razvoju orodij in načinov za izboljšanje in omogočanje dostopa javnosti prek mobilne opreme.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Postavka 3 2 4 3 — Parlamentarium – središče za obiskovalce Evropskega parlamenta

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

5 742 500

5 841 817

5 810 992,39

Opombe

Ta sredstva so namenjena financiranju Parlamentariuma, središča za obiskovalce Evropskega parlamenta v Bruslju, ter za inštalacije, razstave in material, prirejen ali reproduciran za ločeno uporabo zunaj Bruslja.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 9.300 EUR.

Postavka 3 2 4 4 — Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

30 845 000

30 431 966

30 859 064,13

Opombe

Ta sredstva so namenjena subvencijam za skupine obiskovalcev, s tem povezanim stroškom infrastrukture in nadzora, financiranju pripravništva za oblikovalce javnega mnenja iz tretjih držav in stroškom izvajanja programov Euroscola, EuroMed-Scola in Euronest-Scola. Programa EuroMed-Scola in Euronest-Scola potekata vsako leto, izmenično v prostorih Evropskega parlamenta v Strasbourgu in Bruslju, razen v volilnem letu.

Ta sredstva se vsako leto povečajo na podlagi deflatorja, ki upošteva gibanje BND in cen.

Vsak poslanec Evropskega parlamenta ima pravico, da vsako koledarsko leto povabi največ pet skupin (skupaj 110 obiskovalcev).

Vključen je ustrezen znesek za invalidne obiskovalce.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100.000 EUR.

Pravna podlaga

Sklep predsedstva z dne 16. decembra 2002 o ureditvi, ki velja za sprejem skupin obiskovalcev in za programe Euroscola, Euromed-Scola in Euronest-Scola, kakor je bil nazadnje spremenjen 26. februarja 2013.

Postavka 3 2 4 5 — Organizacija seminarjev, simpozijev in kulturnih dejavnosti

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

 

Realizacija 2015

4 466 000

5 262 000

4 573 742,50

Opombe

S temi sredstvi se krijejo:

stroški ali subvencije za organizacijo nacionalnih in mednarodnih simpozijev in seminarjev za oblikovalce javnega mnenja iz držav članic in držav pristopnic ter držav, v katerih ima Evropski parlament urad za zvezo, kot tudi stroški parlamentarnih simpozijev in seminarjev ter financiranje kulturnih projektov evropskega interesa, kot je nagrada LUX Evropskega parlamenta, namenjena evropski kinematografiji,

stroški posebnih prireditev v sejnih dvoranah v Strasbourgu in Bruslju v skladu z letnim programom, ki ga sprejme predsedstvo,

ukrepi v podporo večjezičnosti, kot so seminarji in konference, sestanki z osebami, ki skrbijo za usposabljanje tolmačev ali prevajalcev, ukrepi za ozaveščanje o večjezičnosti in promoviranje poklica tolmača ali prevajalca, vključno s programom subvencij za univerze, šole in druge organizacije, ki se ukvarjajo s študijem tolmačenja ali prevajanja, ter udeležba pri podobnih dejavnostih in ukrepih, organiziranih skupaj z drugimi službami v okviru medinstitucionalnega in mednarodnega sodelovanja.

Ta sredstva so namenjena tudi stroškom organizacije teh dejavnosti, med drugim gostinskim storitvam, ter stroškom, povezanim s povabili novinarjem na te dejavnosti.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 25.000 EUR.

Postavka 3 2 4 6 – Parlamentarni televizijski program (spletna televizija)

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

4 600 000

4 509 804

4 507 668,22

Opombe

Ta sredstva so namenjena financiranju stroškov, ki jih ima Evropski parlament s produkcijo in spletnim gostovanjem (EuroparlTV), spletnimi videoposnetki in avdiovizualnim gradivom za oddajanje v skladu s svojo komunikacijsko strategijo.

Postavka 3 2 4 7 — Hiša evropske zgodovine

Zneski

Proračun 2017

 

Sredstva 2016

Realizacija 2015

7 470 000

6 305 844

7 318 160,12

Opombe

Ta sredstva so namenjena financiranju dejavnosti Hiše evropske zgodovine, kot so specifična dela za opremljanje prostorov, nakup zbirk, organizacija razstav in tekoči stroški, vključno s stroški nakupa knjig, revij in drugih publikacij, povezanih z dejavnostmi Hiše evropske zgodovine.

Namenjena so tudi kritju stroškov pogodb s strokovnimi izvedenci in raziskovalnimi inštituti za študije in druge raziskovalne dejavnosti (delavnice, okrogle mize, strokovni odbori in konference), opravljene za Hišo evropske zgodovine.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000.000 EUR.

Postavka 3 2 4 8 — Odhodki za avdiovizualno informiranje

Zneski

Proračun 2017

 

Sredstva 2016

Realizacija 2015

14 490 000

14 506 000

13 018 782,11

Opombe

S temi sredstvi se krijejo:

operativni proračun avdiovizualnega oddelka (ki vključuje lastne storitve in zunanjo pomoč, na primer tehnične storitve za radijske in televizijske postaje, pripravo, produkcijo in koprodukcijo avdiovizualnih programov, najem linij, oddajanje televizijskih in radijskih programov ter druge ukrepe za razvoj odnosov med institucijo in ponudniki avdiovizualnih storitev),

odhodki neposrednega prenosa plenarnih zasedanj in sestankov parlamentarnih odborov v spletu,

vzpostavitev primernih arhivov, ki bi zagotovili nemoten dostop medijev in javnosti do teh informacij.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 13.000 EUR.

Pravna podlaga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2002 o smernicah za proračunski postopek 2003 (UL C 47 E, 27.2.2003, str. 72).

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. maja 2002 o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta za proračunsko leto 2003 (UL C 180 E, 31.07.03, str. 150).

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. maja 2003 o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta za proračunsko leto 2004 (UL C 67 E, 17.3.2004, str. 179).

Postavka 3 2 4 9 — Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

250 000

250 000

103 180,83

Opombe

S temi sredstvi se krijejo:

izdatki za spodbujanje odnosov med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti: ti izdatki se nanašajo na parlamentarne odnose, ki niso navedeni v poglavjih 1 0 in 3 0, izmenjavo informacij in dokumentacije, pomoč pri analizi in upravljanju teh informacij, vključno z izmenjavami z Evropskim centrom za parlamentarne raziskave in dokumentacijo (CEDRP),

financiranje programov sodelovanja in usposabljanja za uradnike omenjenih parlamentov ter dejavnosti za povečanje zmogljivosti teh parlamentov nasploh:

programi usposabljanja obsegajo študijske obiske Evropskega parlamenta v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu, iz teh sredstev pa se krijejo vsi izdatki ali del izdatkov udeležencev, zlasti potni stroški, dodatki za bivanje in dnevnice,

ukrepi sodelovanja, tudi na področju zakonodajnega dela, ukrepi v zvezi z dokumentacijo, analizami ter informacijami in ukrepi za zavarovanje domene www.ipex.eu, vključno s tistimi ukrepi, ki jih izvaja Evropski center za parlamentarne raziskave in dokumentacijo (ECPRD).

Ta sredstva so namenjena financiranju sodelovanja med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti na področju parlamentarnega nadzora skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike, v skladu z določbami Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členoma 9 in 10 protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji.

Pravna podlaga

Konferenca predsednikov evropskih parlamentarnih skupščin (junij 1977) in parlamentov Evropske unije (september 2000, marec 2001).

Člen 3 2 5 — Odhodki za informacijske pisarne

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

900 000

900 000

668 683,35

Opombe

Ta sredstva so namenjena splošnim stroškom in drugim manjšim izdatkom informacijskih pisarn Evropskega parlamenta (pisarniške potrebščine, telekomunikacija, stroški dobave, oskrbe, prevoza in hrambe, običajni promocijski izdelki, podatkovne zbirke).

Naslov 4 — Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

Poglavje 4 0 — Posebni odhodki nekaterih institucij in organov

Člen 4 0 0 — Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

61 000 000

61 000 000

58 950 000,00

Opombe

Za politične skupine in samostojne poslance se iz teh sredstev krijejo:

izdatki za pisarniško pomoč, upravo in poslovanje,

izdatki za politične in informacijske dejavnosti v okviru političnih dejavnosti Unije.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Pravna podlaga

Sklep predsedstva z dne 30. junija 2003 o predpisih, ki urejajo uporabo sredstev iz proračunske vrstice 4 0 0, kakor je bil nazadnje spremenjen 27. aprila 2015.

Člen 4 0 2 – Financiranje evropskih političnih strank

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

31 905 000

31 400 000

27 913 879,00

Opombe

S temi sredstvi se financirajo politične stranke na evropski ravni.

Pravna podlaga

Pogodba o Evropski uniji, zlasti člen 10(4).

Pogodba o delovanju Evropske unije, zlasti člen 224.

Uredba (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja (UL L 297, 15.11.2003, str. 1).

Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 29. marca 2004 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja (UL C 112, 9.4.2011, str. 1).

Člen 4 0 3 – Financiranje evropskih političnih ustanov

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

19 000 000

18 700 000

16 060 699,00

Opombe

Ta sredstva so namenjena financiranju političnih ustanov na evropski ravni.

Pravna podlaga

Pogodba o Evropski uniji, zlasti člen 10(4).

Pogodba o delovanju Evropske unije, zlasti člen 224.

Uredba (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja (UL L 297, 15.11.2003, str. 1).

Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 29. marca 2004 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja (UL C 112, 9.4.2011, str. 1).

Poglavje 4 2 — Odhodki za parlamentarno pomoč

Člen 4 2 2 — Odhodki za parlamentarno pomoč

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

206 890 000

202 140 000

184 233 696,17

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov osebja in ponudnikov storitev, ki zagotavljajo parlamentarno pomoč poslancem, pa tudi stroškov plačilnih posrednikov.

Namenjena so tudi kritju tečajnih razlik iz proračuna Evropskega parlamenta v skladu z določbami, ki se uporabljajo za povračilo stroškov za parlamentarno pomoč, in pa stroškov, povezanih z izvajanjem storitev podpore za upravljanje parlamentarne pomoči.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 775.000 EUR.

Pravna podlaga

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 21.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi od 33 do 44.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 5(a) in členi od 125 do 139.

Sklep predsedstva z dne 14. aprila 2014 o izvedbenih ukrepih v zvezi z naslovom VII pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Poglavje 4 4 — Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev

Člen 4 4 0 — Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

210 000

210 000

200 000,00

Opombe

Ta sredstva so namenjena stroškom sej združenja nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta in morebitnim drugim, s tem povezanim stroškom.

Člen 4 4 2 — Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

210 000

210 000

200 000,00

Opombe

Ta sredstva so namenjena stroškom sej Evropskega parlamentarnega združenja in, če je primerno, s tem povezanih stroškov.

Naslov 5 — organ za evropske politične stranke in fundacije ter odbor neodvisnih uglednih oseb

Poglavje 5 0 — Odhodki organa za evropske politične stranke in fundacije ter odbora neodvisnih uglednih oseb

Člen 5 0 0 — Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena odhodkom organa za evropske politične stranke in fundacije, da se mu omogoči polno in neodvisno delovanje.

Pravna podlaga

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL L 317, 4.11.2014, str. 1), zlasti členi 6(1), 6(7) in 41.

Člen 5 0 1 — Odhodki odbora neodvisnih uglednih oseb

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena odhodkom sekretariata in financiranju odbora neodvisnih uglednih oseb.

Pravna podlaga

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL L 317, 4.11.2014, str. 1), zlasti člen 11(2).

Naslov 10 — Drugi odhodki

Poglavje 10 0 — Začasna sredstva

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

(*)

p.m.

0,—

(*) V členu 2 1 6 je bila ustvarjena rezerva v znesku 1.892.000 EUR.

Poglavje 10 1 — Varnostna rezerva

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

3 000 000

6 000 000

0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena nepredvidenim odhodkom, nastalim zaradi odločitev, sprejetih med proračunskim letom.

Poglavje 10 3 — Rezerva za širitev

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Sredstva so namenjena kritju stroškov institucije za priprave na širitev.

Poglavje 10 4 — Rezerva za informacijsko in komunikacijsko politiko

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo odhodki za informacijsko in komunikacijsko politiko.

Poglavje 10 5 — Začasna sredstva za stavbe

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Ta sredstva se namenijo za naložbe institucije v nepremičnine in njihovo opremljanje. Predsedstvo Evropskega parlamenta mora na področju premoženja in stavb sprejeti skladno in odgovorno dolgoročno strategijo, ki bo upoštevala problematiko rastočih stroškov vzdrževanja, potreb po prenovi in stroškov varovanja ter zagotovila trajnost proračuna Evropskega parlamenta.

Poglavje 10 6 — Rezerva za prednostne projekte v pripravi

Zneski

Proračun 2017

 

Sredstva 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena odhodkom za prednostne projekte institucije v pripravi.

Poglavje 10 8 — Rezerva za Emas

Zneski

Proračun 2017

Sredstva 2016

Realizacija 2015

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V zvezi s sklepi, ki jih mora predsedstvo sprejeti o izvajanju akcijskega načrta EMAS, zlasti ob upoštevanju revizije ogljikovih emisij Evropskega parlamenta, se ta sredstva namenijo za financiranje ustreznih operativnih postavk.

1. S — USLUŽBENCI

1.1. S 1 — oddelek I — Evropski parlament

Funkcionalna skupina in razred

2016

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Drugo

Politične skupine

Brez kategorije

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

223

2

7

30

AD 13

443

8

2

40

AD 12

242

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

25

AD 9

177

0

6

29

AD 8

433

0

3

37

AD 7

286

0

6

59

AD 6

196

0

8

48

AD 5

219

0

5

63

Skupaj AD

2 648

10

66

436

AST 11

120

10

0

36

AST 10

84

0

20

33

AST 9

491

0

4

44

AST 8

308

0

6

40

AST 7

388

0

2

43

AST 6

309

0

6

72

AST 5

305

0

19

74

AST 4

393

0

3

78

AST 3

231

0

16

78

AST 2

88

0

0

58

AST 1

45

0

0

67

Skupaj AST

2 762

10

76

623

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

100

0

0

0

Skupaj AST/SC

150

0

0

0

Skupaj

5 561

20 (12)

142

1 059

Skupni seštevek

6 762 (13)

Funkcionalna skupina in razred

2017

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Drugo

Politične skupine

Brez kategorije

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

54

0

1

5

AD 14

216

2

7

36

AD 13

443

8

2

38

AD 12

297

0

13

60

AD 11

154

0

7

29

AD 10

220

0

7

25

AD 9

157

0

6

32

AD 8

448

0

7

39

AD 7

315

0

2

66

AD 6

181

0

8

45

AD 5

184

0

5

54

Skupaj AD

2 682

10

66

436

AST 11

120

10

0

37

AST 10

84

0

20

35

AST 9

586

0

4

42

AST 8

293

0

6

39

AST 7

333

0

2

47

AST 6

309

0

6

74

AST 5

370

0

19

69

AST 4

358

0

4

89

AST 3

218

0

15

85

AST 2

38

0

0

51

AST 1

45

0

0

55

Skupaj AST

2 761

10

76

623

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

100

0

0

0

Skupaj SC

150

0

0

0

Skupaj

5587

20 (14)

142

1 059

Skupni seštevek

6 788 (15) (16)

Priloga

NAMENSKI PREJEMKI

Proračunska vrstica

Postavka

Prejemki

Napoved

2015

2017

5000

Prihodki od prodaje vozil

-

p.m.

5001

Prihodki od prodaje drugih premičnin

25.526

5.000

5002

Prihodki od prodaje blaga drugim institucijam ali organom

55.871

19.000

502

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov

-

1.000

5110

Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem

2.807.906

2.760.000

5111

Povračila najemniških stroškov

16.372

677.000

550

Prihodki od opravljenih storitev in izvedenih del za druge institucije ali organe, vključno s povračili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov

5.557.309

793.000

551

Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo

729.104

p.m.

570

Prihodki iz vračil nepravilno plačanih zneskov

3.292.213

295.000

571

Prihodki od ustanov, subvencije, darila in volila, vključno z namenskimi prejemki, ki so specifični za vsako institucijo

-

p.m.

573

Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije

3.476.281

10.000

581

Prihodki od prejetih zavarovalnin

179.793

p.m.

6600

Drugi namenski prejemki in povračila

11.848.214

70.000

 

SKUPAJ

27.988.590

4.630.000

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

11.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

14

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Mercedes Bresso, Sven Giegold, Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Michał Marusik, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Nils Torvalds, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Susanne Melior, Josep-Maria Terricabras

(1)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

UL L 287, 29.10.2013, str. 15.

(5)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0376.

(6)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0407.

(7)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0172.

(8)

UL 17, 6.10.1958, str. 385.

(9)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0172.

(10)

Del sredstev iz leta 2016 in zneskov iz naslova realizacije 2015, ki se nanašajo na postavko 1400, se prenesejo v novo postavko 1401 tega dokumenta, da se omogoči primerljivost podatkov.

(11)

V letu 2017 se sredstva v višini 5,9 milijona EUR, namenjena informacijskim projektom na področju komuniciranja in obveščanja (GD COMM), prenesejo iz postavk 2140 in 3242 v postavko 2103, da bi prispevali k skladnosti proračunske nomenklature. Del sredstev iz leta 2016 in zneska iz naslova realizacije 2015, ki se povečini nanašajo na postavki 2140 in 3242, se prav tako prenesejo v postavko 2103 tega dokumenta, da bi omogočili primerljivost podatkov.

(12)

Teoretična rezerva za uradnike, premeščene v interesu službe, ki ni vključena v skupno vsoto.

(13)

Medinstitucionalni sporazum o sodelovanju, ki so ga 5. februarja 2014 podpisali Evropski parlament, Odbor regij in Ekonomsko-socialni odbor, predvideva, da se največ 80 novih delovnih mest (60 AD in 20 AST) iz teh odborov prenese na Evropski parlament. Prenos se bo izvajal postopoma, začel pa se je jeseni 2014. Delovna mesta, ki so bila že leta 2014 prerazporejena v kadrovski načrt Evropskega parlamenta, bodo ustrezno izbrisana iz kadrovskih načrtov odborov.

(14)

Teoretična rezerva za uradnike, premeščene v interesu službe, ki ni vključena v skupno vsoto.

(15)

Medinstitucionalni sporazum o sodelovanju, ki so ga 5. februarja 2014 podpisali Parlament, Odbor regij in Ekonomsko-socialni odbor, predvideva, da se do 80 novih delovnih mest (60 AD in 20 AST) iz teh odborov prenese na Parlament. Prenos se bo izvajal postopoma, začel pa se je jeseni 2014. Delovna mesta, ki so bila že leta 2014 prerazporejena v kadrovski načrt Parlamenta, bodo ustrezno izbrisana iz kadrovskih načrtov odborov.

(16)

Napovedano zmanjšanje števila uslužbencev za 1 % (60 delovnih mest) bo opravljeno glede na celoto, po funkcionalnih skupinah in razredih, med obravnavo predloga proračuna za leto 2017 v EP.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov