Förfarande : 2016/2019(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0131/2016

Ingivna texter :

A8-0131/2016

Debatter :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Omröstningar :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0132

BETÄNKANDE     
PDF 1231kWORD 582k
11.4.2016
PE 577.035v02-00 A8-0131/2016

om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017

(2016/2019(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Indrek Tarand

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017

(2016/2019(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 oktober 2015 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2015 om det gemensamma förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet(6),

–  med beaktande av generalsekreterarens rapport till presidiet inför upprättandet av det preliminära förslaget till parlamentets budgetberäkning för budgetåret 2017,

–  med beaktande av det preliminära förslag till budgetberäkning som presidiet upprättade den 11 april 2016 i enlighet med artiklarna 25.7 och 96.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av förslaget till budgetberäkning som budgetutskottet upprättat i enlighet med artikel 96.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 96 och 97 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0131/2016), och av följande skäl:

A.  Detta förfarande är det andra fullständiga budgetförfarande som genomförs under den nya valperioden och det fjärde året i den fleråriga budgetramen för 2014–2020.

B.  Budgeten för 2017, såsom den föreslås i generalsekreterarens rapport, skulle präglas av ett fullföljande och en intensifiering av institutionens politik att genomföra effektivitetsvinster inom alla områden där detta är möjligt utan att försämra ledamöternas och personalens arbetsmiljö.

C.   Generalsekreteraren har föreslagit fyra prioriterade mål för 2017 års budget, nämligen säkerhet och it-säkerhet, utfasning av det tillfälliga undantaget för iriska, löpande åtgärder för ökat stöd till ledamöterna i samband med utövande av deras mandat och insatser för att göra parlamentet attraktivt för allmänhet och besökare.

D.   Med hänsyn till den aktuella politiska och säkerhetsmässiga situation som uppstod till följd av terroristattackerna i Europa, bör 2017 års budgetförfarande resultera i en förstärkning av parlamentets säkerhet och it-säkerhet.

E.   Generalsekreteraren har föreslagit en budget på 1 910 073 000 EUR för parlamentets preliminära budgetberäkning för 2017, vilket innebär en övergripande ökning med 3,9 % jämfört med 2016 års budget, varav 1,7 % betraktas som ordinarie utgifter och skulle utgöra 19,26 % av rubrik 5 i den fleråriga budgetramen för 2014−2020.

F.  Mellan 2017 och 2022 kommer undantaget avseende översättning av alla officiella dokument till iriska gradvis att upphävas, vilket innebär att alla officiella dokument även ska översättas till iriska. Ett belopp på 3,7 miljoner EUR föreslås för ytterligare extraordinära utgifter för att uppfylla detta nya språkliga krav, vilket motsvarar 0,2 % av den övergripande ökningen.

G.  Det krävs 47,6 miljoner EUR i kompletterande särskilda investeringar för att stärka säkerheten och it-säkerheten, vilket motsvarar 2,6 % av den övergripande ökningen.

H.  Inflationen har konstant minskat sedan 2011. Den faktiska inflationen på parlamentets arbetsorter under 2015 och 2016 var lägre än den faktiska ökningen av dess budget.

I.  Nästan 60 % av budgeten består av indexreglerade utgifter som huvudsakligen gäller ledamöternas och personalens arvoden och löner och som justeras i enlighet med tjänsteföreskrifterna, och av avtalsförpliktelser som gäller sektorsspecifik indexering som vanligtvis är högre än den normala inflationsnivån.

J.   I sin resolution av den 29 april 2015 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016(7) betonade parlamentet att 2016 års budget bör ha en realistisk grund och att den bör vara förenlig med principerna om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning.

K.   Europaparlamentets trovärdighet som en del av budgetmyndigheten beror i stor utsträckning på dess kapacitet att kontrollera sina egna utgifter.

L.   Den 26 oktober 2015 antog presidiet en ny uppsättning regler för hanteringen av ersättningen för assistentstöd till ledamöterna som innebär en skärpning av kraven för ersättning av utgifterna för kontrakten för lokala parlamentsassistenter, närmare bestämt genom att öronmärka åtminstone 25 % av ersättningen för assistentstöd till ledamöterna för att täcka utgifter för ackrediterade assistenter.

Allmänna ramar

1.  Europaparlamentet understryker att den andel som motsvarar parlamentets budget för 2017 bör ligga under 20 % av rubrik 5. Parlamentet noterar att i det preliminära förslaget till budgetberäkning, som antogs av presidiet den 7 mars 2016, uppgår denna andel till 19,26 %, vilket är lägre än vad som uppnåddes 2016 (19,39 %) och det andra lägsta avsnittet av rubrik 5 under de senaste åtta åren. Parlamentet minskar ytterligare sin andel av rubrik 5 för att uppnå 19,17 % år 2017.

2.  Europaparlamentet anser emellertid att med hänsyn till den ekonomiska avmattningen i medlemsstaterna bör den beräknade inflationsnivån för 2017 inte betraktas som det främsta riktmärket för ökningarna av de ordinarie utgifterna.

3.  Europaparlamentet bekräftar att man har begärt extraordinära utgifter som motsvarar en ökning på 0,2 % jämfört med 2016 års budget för utfasningen av det tillfälliga undantag för iriskan som infördes genom förordning nr 1 av den 15 april 1958(8), och en ökning på 2,6 % jämfört med 2016 års budget för de ytterligare behoven i samband med säkerhet och it-säkerhet.

4.   Europaparlamentet noterar begäran om en ökning på 2,6 % för säkerhet och it-säkerhet, vilket skulle innebära mer än en fördubbling av de avsatta anslagen 2016. Parlamentet uppmanar eftertryckligen generalsekreteraren att på ett transparent sätt förse budgetutskottet med detaljerade uppgifter om aktuella och kommande säkerhets- och it-säkerhetsåtgärder och hur kostnaderna för dessa åtgärder är fördelade.

5.  Europaparlamentet godkänner anslaget till extraordinära utgifter för säkerhetsinvesteringar under 2017 till följd av den analys som lades fram inför presidiet i februari 2016 och som kompletterades av den undersökning som gjordes efter händelserna den 22 mars 2016 (47,6 miljoner EUR) och anslaget till extraordinära utgifter för utfasningen av det tillfälliga undantaget för användningen av det iriska språket (3,7 miljoner EUR).

6.  Europaparlamentet begränsar ökningen av sina ordinarie utgifter för 2017, med undantag av de två extraordinära anslagen, till 1,4 % jämfört med 2016 års budget.

7.  Europaparlamentet fastställer den övergripande nivån för budgetberäkning för 2017 till 1 900 873 000 EUR, vilket motsvarar en total ökning på 3,4 % jämfört med 2016 års budget.

8.  Europaparlamentet understryker att parlamentet bör ges tillräckliga medel så att det kan utöva sin centrala uppgift som ett medlagstiftande organ och budgetmyndighet. Parlamentet betonar att man i den aktuella ekonomiska situationen bör förvalta dessa resurser på ett rigoröst, pragmatiskt och effektivt sätt. Parlamentet påpekar att det med hänsyn till den demokratiska processen i EU visserligen är korrekt att säkerställa en lämplig nivå för finansiering av parlamentet, men att insatser för att göra besparingar och ytterligare effektivisera utnyttjandet av offentliga medel kraftfullt rekommenderas.

9.  Europaparlamentet betonar att den största andelen av parlamentets budget och dess årliga indexering bestäms av lagstadgade eller kontraktsenliga skyldigheter som parlamentet inte kan påverka under budgetförfarandet.

Transparens, tillgänglighet och läsbarhet

10.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att lägga fram ett förslag om presentation av budgeten för allmänheten på lämplig detaljnivå och på ett begripligt och användarvänligt sätt på parlamentets webbplats, så att alla medborgare kan skapa sig en bättre förståelse av parlamentets verksamhet och prioriteringar samt dithörande utgiftsmönster. Parlamentet anser att ett första steg skulle kunna vara att på parlamentets webbplats offentliggöra den grafiska information som för närvarande är tillgänglig på intranätet.

11.  Europaparlamentet anser när det gäller budgetförfarandet att all relevant information bör lämnas till presidiets och budgetutskottets ledamöter vid varje etapp i förfarandet, i god tid och på ett begripligt sätt samt med de detaljer och utgiftsfördelningar som är nödvändiga för att presidiet, budgetutskottet och de politiska grupperna ska kunna föra ändamålsenliga diskussioner och basera sina beslut på en heltäckande bild av parlamentet budget och dess behov.

12.  Europaparlamentet understryker behovet av precision och transparens när det gäller budgetens utveckling från ett år till ett annat. Parlamentet anser att även om vissa extraordinära utgifter t.ex. för säkerhet är motiverade i budgeten för 2017, så är det ökade utnyttjandet av extraordinära utgifter varje år problematiskt när det gäller budgetkontroll och budgetstabilitet. Parlamentet efterlyser en mer exakt definition av extraordinära utgifter. Parlamentet anser att man för att säkra ansvar och jämförbarhet när det gäller uppgifterna i den allmänna budgeten bör undersöka om de extraordinära utgifterna bör ingå i beräkningsbasen för den procentuella skillnaden mellan budgetarna från ett år till ett annat.

13.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på en budgetplanering på medellång och lång sikt, med en tydlig åtskillnad mellan investeringar och driftsutgifter i samband med parlamentets verksamhet och dess stadgeenliga skyldigheter (inbegripet avseende hyror och förvärv), i enlighet med parlamentets resolution av den 29 april 2015 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016(9), och efterlyser därför en ändring av presentationen där en klar åtskillnad görs mellan investeringar och driftsutgifter

14.  Europaparlamentet lovordar presidiet och GD ITEC för den nya utformningen av ledamöternas personliga sidor på parlamentets officiella webbplats, vilken bidrar till ökad transparens när det gäller deras arbetsgruppers sammansättning och status (införande av en ny flik ”assistenter” med underrubrikerna assistenter, ackrediterade assistenter, ackrediterade assistenter (gruppering), lokala assistenter, tjänsteleverantörer, betalningsombud och praktikanter). Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att se till att det finns nödvändiga kontroller för genomförandet av den nya uppsättning regler för hanteringen av ersättningen för assistentstöd till ledamöterna som presidiet antog den 26 oktober 2015.

15.  Europaparlamentet anser att man minst vart femte år bör utarbeta en budget på basis av faktiska behov inom enskilda budgetposter, och inte på basis av ett system med koefficienter.

Säkerhet och it-säkerhet

16.  Europaparlamentet efterlyser en budgetplanering på medellång och lång sikt, med tydlig information om utgifterna för säkerhet och it-säkerhet. I ljuset av den senaste tidens händelser uppmanar parlamentet dessutom presidiet att uppdatera det övergripande säkerhetskonceptet och snarast möjligt, dock senast i juni 2016, informera om detta.

17.  Europaparlamentet anser att alla åtgärder på detta område bör baseras på en klar bedömning av parlamentets behov och åtgärdernas proportionalitet i förhållande till riskerna. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren och presidiet att i god tid före parlamentets behandling av 2017 års budget förelägga budgetutskottet ett övergripande säkerhetskoncept med en global utvärdering av uppfattade risker och de säkerhetsåtgärder som planerats liksom möjliga alternativ, tillsammans med en detaljerad bedömning av deras budgetmässiga konsekvenser på 2017 års budget och efterföljande budgetar, där det görs en klar åtskillnad mellan investeringar och återkommande utgifter, och att redogöra för de åtgärder som planerats för att öka säkerheten inom och utanför parlamentets byggnader, tillsammans med dessa åtgärders inverkan på 2017 års budget. Parlamentet efterfrågar också information om de ekonomiska konsekvenserna av avtalen om interinstitutionellt administrativt samarbete på säkerhetsområdet.

18.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att bedöma om det finns behov av att se över befintliga försäkringsavtal (för ledamöter och personal) i ljuset av terroristhoten, och att vid behov lägga fram förslag för att åtgärda eventuella brister.

19.  Europaparlamentet anser att säkerhetssystemet utanför parlamentets byggnader även i fortsättningen bör garanteras av de belgiska myndigheterna.

Stärkt stöd till ledamöterna i samband med utövande av deras mandat

20.  Europaparlamentet noterar de pågående insatserna för att stärka stödet till ledamöterna i samband med utövande av deras mandat.

21.  Europaparlamentet välkomnar utvidgningen av ledamotsportalen (e-portalen), men uppmanar dock generalsekreteraren att i linje med initiativet om en ”papperslös miljö” förbättra det aktuella systemet som innebär att en papperskopia av betalningsbeskeden skickas till ledamöterna, med målet att det ska vara helt avskaffat i slutet av 2017. Parlamentet anser att e-portalen standardmässigt bör erbjuda denna funktion elektroniskt till alla ledamöter, vilket skulle generera avsevärda besparingar i både tid och pengar.

22.  Europaparlamentet gläder sig över att kvaliteten på den rådgivning och forskning som erbjuds ledamöterna och utskotten har förbättrats. Parlamentet påminner om att man när Europaparlamentets utredningstjänst inrättades 2013 planerade en utvärdering efter halva tiden för att bedöma hur effektivt samarbetet fungerade mellan denna tjänst och utredningsavdelningarna. Parlamentet uppmanar därför generalsekreteraren att genomföra denna utvärdering och att lämna resultatet till budgetutskottet före utgången av 2016. Parlamentet anser att denna utvärdering bör innehålla förslag till hur man kan säkerställa att det stöd som tillhandahålls av Europaparlamentets utredningstjänst på bästa sätt kopplas till utvecklingen inom de olika tematiska utskotten och samtidigt tillgodoser de enskilda ledamöternas behov, och inte överlappar med utredningsavdelningarnas verksamhet eller uppmuntrar till konkurrens mellan olika enheter.

23.  Europaparlamentet anser att man bör bedöma ledamöternas behov i deras valkretsar, även så att hänsyn tas till skillnader mellan valkretsar, i syfte att i högre grad stödja ledamöterna i deras valkretsarbete. Parlamentet anser att mobila arbetsutrymmen för ledamöterna och stöd i valkretsarna bör baseras på en bedömning av faktiska behov och utnyttjande, och bör inte generera avsevärda eller återkommande ytterligare kostnader för parlamentet. Parlamentet insisterar på att ingen datautrustning bör tillhandahållas eftersom ersättningarna för allmänna utgifter är tillräckliga omfattande för att täcka inköp av modern utrustning. Parlamentet ifrågasätter behovet av att utveckla privata mobila arbetsutrymmen för ledamöterna, eftersom detta inte verkar motsvara det sätt på vilket ledamöterna och deras kontor organiserar sig.

24.  Europaparlamentet medger att it-verktygen är viktiga instrument för ledamöterna när de utför sina uppgifter. Parlamentet upprepar dock att det är nödvändigt att tillåta installation av fri programvara, vilket skulle möjliggöra avsevärda besparingar i kommunikationsutgifter och förbättra arbetsflödet i ledamöternas kontor, samtidigt som hänsyn tas till it-säkerhet och uppgiftsskydd garanteras.

25.  Europaparlamentet kräver att möjligheten att elektroniskt underteckna alla typer av interna dokument, såsom formulär och skriftliga förklaringar, bör generaliseras, parallellt med att tillförlitligheten och säkerheten garanteras. Parlamentet begär att man undersöker möjligheten att installera ett verifieringssystem med TAN-kod på ledamöternas mobiltelefoner. Parlamentet anser vidare att användningen av fax inte bör uppmuntras, utan gradvis fasas ut.

26.  Europaparlamentet välkomnar den nya reform angående ytterligare skriftliga frågor som utskottet för konstitutionella frågor antog den 3 september 2015 på begäran av budgetutskottet, i samband med antagandet av parlamentets budget för budgetåret 2016. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att upprätta nödvändiga kontroller för genomförandet av den nya tolkningen. Parlamentet uppmanar talmanskonferensen att göra en utvärdering av detta nya system för skriftliga frågor när det gäller ytterligare frågor för att analysera de besparingar som åstadkommits, och att senast i augusti 2016, före parlamentets behandling av budgeten under hösten 2016, informera budgetutskottet om resultaten av denna bedömning.

27.  Europaparlamentet anser att anslagen till utgifterna för assistentstöd till ledamöterna för 2017 bör bibehållas på samma nivå som för 2016 och respektera den bindande indexering som gäller enligt tjänsteföreskrifterna.

28.  Europaparlamentet anser att den nuvarande beskrivningen av ledamöternas parlamentariska verksamhet på parlamentets webbplats inte är korrekt och att den inte avspeglar ledamöternas verkliga verksamhet och engagemang. Parlamentet föreslår att den nuvarande metoden med rangordning av webbplatser avskaffas och att information om varje enskild ledamots verksamhet bättre framhålls på parlamentets officiella webbplats. Parlamentet kräver en utvärdering av presentationen, i synnerhet när det gäller röstmotiveringar och anföranden på en minut, inbegripet en möjlighet att visa dem separat från inläggen i kammaren, samt en bedömning av mervärdet med röstförklaringar och möjliga alternativ. Parlamentet förväntar sig att presidiets behöriga arbetsgrupp som arbetar med denna fråga lägger fram sin agenda och sina slutsatser inför budgetutskottet så snart de finns tillgängliga.

Ledamöternas utgifter

29.  Europaparlamentet bekräftar den ståndpunkt när det gäller ersättningar för allmänna utgifter som parlamentet intog i budgetresolutionerna av den 29 april 2015 och 28 oktober 2015. Parlamentet upprepar sin uppmaning om större transparens när det gäller ersättningen för ledamöternas allmänna utgifter. Parlamentet uppmanar presidiet att fastställa mer exakta bestämmelser för redovisningsskyldigheten när det gäller utgifter som ersätts av detta anslag, utan att detta medför några merkostnader för parlamentet.

Fastighetspolitiken

30.  Europaparlamentet påminner om att fastighetsstrategin på medellång sikt, som antogs av presidiet 2010, håller på att ses över. Parlamentet beklagar att presidiet ännu inte har slutfört sina diskussioner om parlamentets fastighetsstrategi på medellång sikt. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att så snart som möjligt, och senast i augusti 2016 före parlamentets behandling av budgeten under hösten 2016, lägga fram den nya fastighetsstrategin på medellång sikt för budgetutskottet.

31.   Europaparlamentet uppmanar presidiet att lägga fram en långsiktig strategi för parlamentets fastigheter. Parlamentet påminner om att långsiktiga investeringar såsom parlamentets fastighetsprojekt måste hanteras med försiktighet och transparens. Parlamentet insisterar på strikt kostnadshantering, projektplanering och kontroll. Parlamentet upprepar sin begäran om en transparent beslutsprocess inom fastighetspolitiken, baserad på tidig information, med full hänsyn till artikel 203 i budgetförordningen. Parlamentet anser att en rapport om orsakerna till förseningen och de högre kostnaderna för Europeiska historiens hus bör ingå i den långsiktiga fastighetsstrategin.

32.   Europaparlamentet kräver att situationen för Europaparlamentets fastighetsbestånd korrekt återspeglas i budgeten. Parlamentet begär därför att kostnaden för Konrad Adenauer-byggnaden tydligt framgår i parlamentets slutliga budget, och kräver att investeringar i fast egendom i framtiden budgetiseras så att man kan undvika uppsamlingsöverföringar.

33.   Europaparlamentet föreslår därför att man från och med 2018 inför en specifik budgetpost för investeringar i byggnader, som skulle använda de anslag som föreslås 2017 för extraordinära utgifter som bas för finansieringen under 2018.

34.  Europaparlamentet föreslår, med hänsyn till de extraordinära omständigheter 2017 som kräver höga investeringar i säkerhetsinfrastruktur, att man använder alla medel som inte utnyttjats i slutet av 2017 till att betala kostnaderna för byggandet av Adenauer-byggnaden, för att i så hög grad som möjligt undvika räntebetalningar till bankerna för lån som måste tas för att finansiera byggandet.

35.  Europaparlamentet kräver mer information om läget när det gäller projektet att renovera PHS-byggnaden. Parlamentet begär att presidiet inleder och behandlar en undersökning avseende renoveringen. Parlamentet förväntar sig att presidiet beaktar behovet av hälsosamma och säkra arbetsvillkor när tidsplanen för renoveringen fastställs. Parlamentet uppmanar presidiet att informera budgetutskottet om alla åtgärder så snart information finns tillgänglig. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang presidiet att förbereda omvandlingen av PHS-byggnaden till en exemplarisk modern byggnad i fråga om energieffektivitet och att snabbt inleda moderniseringen av byggnaden.

36.  Europaparlamentet uppmanar ansvariga vice talmän att presentera en framstegsrapport om KAD-byggnaden för budgetskottet.

37.  Europaparlamentet anser att de strukturella och organisatoriska reformer som syftar till att öka effektiviteten, den miljömässiga hållbarheten och ändamålsenligheten bör fortsätta med hjälp av en grundlig undersökning av möjliga synergier och besparingar. Parlamentet påminner om de avsevärda besparingar som skulle kunna göras om man endast hade en arbetsort i stället för tre (Bryssel, Strasbourg och Luxemburg). Parlamentet understryker att denna process inte får äventyra den höga kvaliteten på parlamentets lagstiftningsarbete, dess budgetbefogenheter och kontrollbefogenheter samt kvaliteten på ledamöternas, assistenternas och personalens arbetsförhållanden.

Personalrelaterade frågor

38.  Europaparlamentet välkomnar förslaget att minska antalet tjänster i tjänsteförteckningen med 60 tjänster år 2017 i linje med den överenskommelse som nåddes med rådet om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 och som godkändes av förlikningskommittén inom ramen för budgetförfarandet den 14 november 2015.

39.  Europaparlamentet påminner om att den totala personalstyrkan i de politiska grupperna ska undantas från målet att minska personalen med 5 % i överensstämmelse med de beslut som fattades i förbindelse med budgetåren 2014, 2015, och 2016.

40.  Europaparlamentet stöder inrättandet av de ytterligare tjänster som krävs för översättning och tolkning från och till iriska. Parlamentet undantar dessa extra tjänster från minskningsmålet på 5 % i linje med kommissionens rekommendation. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att konsultera de irländska ledamöterna med avseende på en eventuell rationalisering av användningen av det iriska språket, utan att undergräva ledamöternas garanterade rättigheter.

41.  Europaparlamentet stöder införandet av tolkning till ett internationellt teckenspråk av samtliga debatter i kammaren så att åtminstone dessa faktiskt blir tillgängliga för alla europeiska medborgare.

42.  Europaparlamentet välkomnar de effektivitetsvinster som har gjorts på området för översättning och tolkning. Parlamentet uppskattar kvaliteten och mervärdet när det gäller de tjänster som tillhandahålls av tolkarna. Parlamentet kräver en varaktig överenskommelse i ett tidigt skede mellan generalsekreteraren och företrädarna för tolkarna, där högkvalitativa arbetsvillkor kombineras med en effektiv förvaltning i syfte att undvika obalanser när det gäller arbetstider och allmän otrygghet bland tolkarna, så att hänsyn tas till sociala rättigheter. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att lägga fram nya förslag till rationalisering, såsom ökad användning av översättning och tolkning på begäran, i synnerhet när det gäller verksamheten i Europaparlamentets tvärpolitiska grupper. Parlamentet anser att det språkprofilsystem som är i kraft sedan oktober 2014 för ändringsförslag på utskottsnivå är ett exempel på möjliga effektivitetsvinster och att det ytterligare kan utvecklas. Parlamentet anser att tolkningen och översättningen står i centrum för en europeisk demokrati som är öppen för alla, och kräver därför att man motsätter sig alla reformer som skulle hindra maximal tillgång för alla till Europaparlamentets verksamhet och handlingar.

43.  Europaparlamentet uppmanar presidiet att utvärdera och, vid behov, se över bestämmelserna för praktikanternas ställning, och att bland annat införa en minimilön och harmonisera priserna för cateringtjänster för alla praktikanter både i parlamentets administration och i ledamöternas kansli, i syfte att säkerställa lika behandling och skydda praktikanternas sociala rättigheter.

44.  Europaparlamentet uppmanar presidiet att se över bestämmelserna för ersättning av kostnader för resor mellan parlamentets arbetsorter för ackrediterade ledamotsassistenter, i syfte att anpassa dem till de bestämmelser som gäller för övrig personal.

45.  Europaparlamentet anser att ett tredje förfarande bör införas så att ett kontrakt mellan en ledamot och en assistent genom kan upphävas genom ömsesidigt samförstånd.

Chaufförstjänster / rörlighet

46.  Europaparlamentet uttrycker förbehåll när det gäller förslaget att internalisera chaufförstjänsterna och ersätta den externa tjänsteleverantören med kontraktsanställda vid parlamentet, vilket kommer att medföra cirka 3,7 miljoner EUR i omedelbara extra utgifter. Parlamentet anser att ett väl organiserat externt kontrakt, som ingåtts i enlighet med tillämpliga regler för offentlig upphandling, där den externa tjänsteleverantören har en klar skyldighet att ta ansvar för säkerhets- och bakgrundskontroller samt för att säkra anständiga arbetsvillkor och löner bör övervägas som en alternativ möjlighet. Parlamentet skulle enbart överväga en internalisering om dess kostnader inte överstiger kostnaderna för det nuvarande systemet, och om det möjliggör anständiga arbetsvillkor och löner till chaufförerna, jämnare könsfördelning och användning av mer miljövänliga bilar. Parlamentet kräver att detaljerad information lämnas till budgetutskottet innan något beslut fattas.

47.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att samråda med de belgiska myndigheterna för att säkra lätt tillträde och ett allmänt bästa utnyttjande av den nya direkta tågförbindelsen mellan Luxemburgstationen i Bryssel och Zaventem-flygplatsen, vilket skulle kunna innebära att ledamöternas passerkort används i stället för det nuvarande laissez-passer-systemet.

48.  Europaparlamentet anser att bilparken bör bestå av mer kostnadseffektiva, bränslesnåla och säkra bilar. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att rapportera om möjligheten att helt övergå till elektriska fordon i slutet av århundradet.

49.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att diskutera med parlamentets resebyrå. Parlamentet uppmuntrar resebyrån att göra mer omfattande prisjämförelser. Parlamentet uppmanar vidare resebyrån att aktivt leta efter billigare biljetter i samband med bokningarna och att rent generellt erbjuda mer konkurrenskraftiga priser för ledamöterna och alla personalkategorier, där samma bekvämlighetsnivå ska säkerställas liksom lämpliga villkor för biljettbyten.

Kommunikation

50.  Europaparlamentet kräver att få tillgång till resultatet av efterhandsutvärderingen av den övergripande strategin och metoden för 2014 års informations- och kommunikationskampanj (utvärderingsrapporten var väntad till före det andra halvåret 2015).

51.  Europaparlamentet uppmanar återigen generalsekreteraren att rapportera till budgetutskottet om utvärderingen av 2014 års parlamentsvalkampanj samt om ändamålsenligheten när det gäller parlamentets kommunikationsåtgärder för att nå ut till allmänheten.

52.  Europaparlamentet anser att parlamentets informationskontor spelar en viktig roll för att sprida allmän information om parlamentets och unionens verksamhet. Parlamentet anser att åtgärder för att öka effektiviteten vid parlamentets informationskontor bör övervägas. Parlamentet anser vidare att informationskontoren i största möjliga utsträckning bör placeras i samma byggnad som kommissionens representation och dela de administrativa tjänsterna med denna. Parlamentet kräver att en utvärdering görs av informationskontorens mål, arbetsuppgifter och resultat och används som bas för fastställandet av prioriteringarna.

53.  Europaparlamentet kräver att en utvärdering görs av möjligheten till ett närmare samarbete med ARTE i Strasbourg i syfte att skapa ett europeiskt mediecentrum för utbildning av unga journalister.

54.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att lägga fram en rapport om de företag och organisationer som har fått tillträde till Europaparlamentet för att anordna forum med anknytning till deras verksamheter. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att säkra balans mellan de olika sektorer och de olika typer av organisationer som beviljas tillträde till Europaparlamentet.

Övriga frågor

55.  Europaparlamentet uppmanar bestämt generalsekreteraren att lägga fram en detaljerad rapport om genomförandet av de administrativa delarna av samarbetsavtalen mellan parlamentet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, och att på grundval av denna rapport utveckla möjliga arrangemang för ytterligare administrativt samarbete på områden såsom logistik, infrastruktur eller säkerhet.

56.  Europaparlamentet uppmanar bestämt generalsekreteraren att redogöra för den nuvarande förvaltningen av parlamentets gym och utnyttjandet i nuläget av parlamentets personal i detta sammanhang. Parlamentet kräver dessutom klargöranden av den pågående tvisten och de möjligheter som finns för att säkerställa en effektiv och kostnadseffektiv förvaltning av gymmet i framtiden.

57.  Europaparlamentet välkomnar en mer begränsad och effektiv användning av flyttlådor. Parlamentet anser att flyttlådor kan delas i samband med resorna till Strasbourg.

58.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att till fullo genomföra andan och bokstaven i den nya budgetförordningen när det gäller miljöanpassad och ekonomiskt effektiv offentlig upphandling, genom att förstärka parlamentets upphandlingsstrategi i detta avseende.

59.  Europaparlamentet vill att man fortsätter att sträva efter att åstadkomma energibesparingar, i synnerhet när det gäller belysnings- och uppvärmningssystemen i byggnaderna, eftersom diskussionerna om 2016 års budget har visat att det finns utrymme för förbättringar.

60.  Europaparlamentet vill i högre grad främja hälsosamma och ekologiska livsmedel. Parlamentet uppmanar därför också presidiet att utvärdera möjligheterna att tillhandahålla hälsosamma livsmedel, inte enbart i form av en diversifiering av tjänsterna, utan också och framför allt i form av färsk frukt och färska grönsaker till mer överkomliga priser.

o

o  o

61.  Europaparlamentet antar budgetberäkningen för budgetåret 2017.

62.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och budgetberäkningen till rådet och kommissionen.

BILAGA: FÖRSLAG TILL BUDGETBERÄKNING

 

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING FÖR 2017

 

UPPRÄTTAT AV BUDGETUTSKOTTET VID SAMMANTRÄDET DEN

 

11 APRIL 2016

 

FÖRSLAG TILL BUDGETBERÄKNING

2017

Europeiska unionens bidrag till finansieringen av

Europaparlamentets utgifter för budgetåret 2017

Rubrik

Belopp

 

 

Utgifter

1 900 873 000

Egna inkomster

157 861 070

Bidrag

1 743 011 930

INKOMSTER

Avdelning Kapitel Artikel Punkt

Rubrik

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

 

 

 

 

 

4

INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN

 

 

 

4 0

SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

 

 

 

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension

73 410 920

73 484 272

69 454 180

4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

p.m.

p.m.

13 613

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

10 907 330

10 797 731

9 959 483

 

 

84 318 250

84 282 003

79 427 275

Kapitel 4 0 — Totalt

4 1

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

 

 

 

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

64 131 820

59 667 459

58 498 210

4 1 1

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

9 200 000

9 100 000

9 241 578

4 1 2

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

10 000

10 000

57 702

 

 

73 341 820

68 777 459

67 797 490

Kapitel 4 1 — Totalt

4 2

ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

 

 

 

4 2 1

Avgifter från Europaparlamentets ledamöter till ett pensionssystem

p.m.

p.m.

0

 

Kapitel 4 2 — Totalt

0

0

0

 

Avdelning 4 — Totalt

157 660 070

153 059 462

147 224 765

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

 

 

 

5 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS (VAROR) OCH FAST EGENDOM

 

 

 

5 0 0

Inkomster från försäljning av lös egendom (varor)

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Inkomster från försäljning av transportmedel – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

25 526

5 0 0 2

Inkomster från leverans av varor för övriga institutioners eller organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

55 871

5 0 1

Inkomster från försäljning av fast egendom

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0

 

Kapitel 5 0 — Totalt

p.m.

p.m.

81 397

5 1

HYRESINKOMSTER

 

 

 

5 1 1

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter

p.m.

p.m.

 

5 1 1 0

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

2 807 906

5 1 1 1

Återbetalning av hyresutgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

16 372

 

Kapitel 5 1 — Totalt

p.m.

p.m.

2 824 279

5 2

INKOMSTER FRÅN INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

 

 

 

5 2 0

Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

200 000

410 000

216 417

 

Kapitel 5 2 — Totalt

200 000

410 000

216 417

5 5

INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER OCH UTFÖRANDE AV ARBETEN

 

 

 

5 5 0

Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

5 557 309

5 5 1

Inkomster från tredje part för tjänster eller arbeten som levererats eller utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

729 104

 

Kapitel 5 5 — Totalt

p.m.

p.m.

6 286 413

5 7

ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

 

 

 

5 7 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

3 292 213

5 7 1

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

3 476 281

 

Kapitel 5 7 — Totalt

p.m.

p.m.

6 768 495

5 8

DIVERSE ERSÄTTNINGAR

 

 

 

5 8 1

Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

179 793

 

Kapitel 5 8 — Totalt

p.m.

 

 

 

Avdelning 5 — Totalt

200 000

410 000

16 356 793

6

BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM

 

 

 

6 6

ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

 

 

 

6 6 0

Andra bidrag och återbetalningar

p.m.

p.m.

p.m.

6 6 0 0

Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

11 848 214

6 6 0 1

Andra bidrag och återbetalningar som inte avsatts för särskilt ändamål

p.m.

p.m.

0

 

Kapitel 6 6 — Totalt

p.m.

p.m.

11 848 214

 

Avdelning 6 — Totalt

p.m.

p.m.

11 848 214

9

DIVERSE INKOMSTER

 

 

 

9 0

DIVERSE INKOMSTER

 

 

 

9 0 0

Diverse inkomster

1 000

1 000

937 952

 

Kapitel 9 0 — Totalt

1 000

1 000

937 952

 

Avdelning 9 — Totalt

1 000

1 000

937 952

 

TOTALSUMMA

157 861 070

153 470 462

176 367 724

UTGIFTER

Allmän sammanfattning av anslag (2017 och 2016) och genomförande (2015)

Avdelning Kapitel

Rubrik

Anslag 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

 

 

 

 

 

1

PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

LEDAMÖTER

209 825 500

213 281 500

213 915 852

1 2

TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

642 573 000

627 305 500

597 484 150

1 4

ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

135 764 500

125 501 000

116 618 310

1 6

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

17 539 500

17 772 500

17 535 481

 

Avdelning 1 — Totalt

1 005 702 500

983 860 500

945 553 793

 

 

 

 

 

2

FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

BYGGNADER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

256 137 000

211 173 440

265 369 143

2 1

INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

168 142 500

166 845 910

136 912 387

 

 

Reserver (10 0)

1 892 000

 

 

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

5 719 000

5 992 750

4 458 475

 

Avdelning 2 — Totalt

431 890 500

384 012 100

406 740 005

 

 

 

 

 

3

UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

32 827 000

35 423 000

31 170 192

3 2

EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

108 238 000

115 433 000

107 799 775

 

Avdelning 3 — Totalt

141 065 000

150 856 000

138 969 967

 

 

 

 

 

4

UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN

111 905 000

111 100 000

102 924 578

4 2

UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA

206 890 000

202 140 000

184 233 696

4 4

SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIG VERKSAMHET FÖR LEDAMÖTER OCH FÖRE DETTA LEDAMÖTER

420 000

420 000

400 000

 

Avdelning 4 — Totalt

320 215 000

313 660 000

287 558 274

 

 

 

 

 

5

Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer

 

 

 

5 0

Utgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer

p.m.

p.m.

0

5 0 0

Driftsutgifter för myndigheten

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Driftsutgifter för myndigheten

p.m.

p.m.

0

5 0 1

Utgifter för kommittén av oavhängiga framstående personer

p.m.

p.m.

0

5 0 1 0

Utgifter för kommittén av oavhängiga framstående personer

p.m.

p.m.

0

 

Avdelning 5 — Totalt

0

0

0

 

 

 

 

 

10

ÖVRIGA UTGIFTER

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

0

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

3 000 000

6 000 000

0

10 3

RESERV FÖR UTVIDGNINGEN

p.m.

p.m.

0

10 4

RESERV FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLITIKEN

p.m.

p.m.

0

10 5

PRELIMINÄRA ANSLAG FÖR BYGGNADER

p.m.

p.m.

0

10 6

RESERV FÖR PRIORITERADE PROJEKT UNDER UTVECKLING

p.m.

p.m.

0

10 8

Emas-reserv

p.m.

p.m.

0

 

Avdelning 10 — Totalt

3 000 000

6 000 000

0

 

TOTALSUMMA

1 900 873 000

1 838 388 600

1 778 822 039

Inkomster — Egna inkomster

Avdelning 4 — Inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionsorgan

Kapitel 4 0 — Skatter och diverse avdrag

Artikel 4 0 0 — Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

73 410 920

73 484 272

69 454 180,00

Rättslig grund

Protokoll om Europeiska unionens förmåner och immunitet, särskilt artikel 12.

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).

Artikel 4 0 3 — Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

13 613,00

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i den version som var i kraft till och med den 15 december 2003.

Artikel 4 0 4 — Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

10 907 330

10 797 731

9 959 483,00

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.

Kapitel 4 1 — Avgifter till pensionssystemet

Artikel 4 1 0 — Personalens avgifter till pensionssystemet

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

64 131 820

59 667 459

58 498 210,00

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 83.2.

Artikel 4 1 1 — Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

9 200 000

9 100 000

9 241 578,00

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 4, artikel 11.2 och 11.3 samt artikel 48 i bilaga VIII.

Artikel 4 1 2 — Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

10 000

10 000

57 702,00

Kapitel 4 2 — Övriga avgifter till pensionssystemet

Artikel 4 2 1 — Avgifter från Europaparlamentets ledamöter till ett pensionssystem

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

 

Rättslig grund

Bestämmelser för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter, särskilt bilaga III.

Avdelning 5 — Inkomster från institutionens administration

Kapitel 5 0 — Inkomster från försäljning av lös (varor) och fast egendom

Artikel 5 0 0 — Inkomster från försäljning av lös egendom (varor)

Punkt 5 0 0 0 — Inkomster från försäljning av transportmedel – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av institutionens transportmedel.

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Punkt 5 0 0 1 — Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

25 526,00

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av annan lös institutionsegendom än transportmedel.

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Punkt 5 0 0 2 — Inkomster från leverans av varor för övriga institutioners eller organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

55 871,00

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna punkt ska anges i en bilaga till denna budget.

Artikel 5 0 1 — Inkomster från försäljning av fast egendom

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från försäljning av institutionens fasta egendom.

Artikel 5 0 2 — Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Under denna artikel samlas även inkomster från försäljning av dessa produkter i elektronisk form.

Kapitel 5 1 — Hyresinkomster

Artikel 5 1 1 — Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter

Punkt 5 1 1 0 — Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

2 807 906,00

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna punkt ska anges i en bilaga till denna budget.

Punkt 5 1 1 1 — Återbetalning av hyresutgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

16 372,00

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Kapitel 5 2 — Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor

Artikel 5 2 0 — Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

200 000

410 000

216 417,00

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton.

Kapitel 5 5 — Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbeten

Artikel 5 5 0 — Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

5 557 309,00

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 5 1 — Inkomster från tredje part för tjänster eller arbeten som levererats eller utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

729 104,00

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Kapitel 5 7 — Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet

Artikel 5 7 0 — Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

3 292 213,00

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 7 1 — Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

0,00

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.2 d i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 7 2 — Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

0,00

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning.

Artikel 5 7 3 — Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

3 476 281,00

Kapitel 5 8 — Diverse ersättningar

Artikel 5 8 1 — Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

179 793,00

Anmärkningar

I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

I denna artikel ingår även återbetalningar från försäkringar för tjänstemäns löner vid olycksfall.

Avdelning 6 — Bidrag och återbetalningar inom ramen för unionsavtal och unionsprogram

Kapitel 6 6 — Andra bidrag och återbetalningar

Artikel 6 6 0 — Andra bidrag och återbetalningar

Punkt 6 6 0 0 — Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

11 848 214,00

Anmärkningar

Under denna punkt ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, införas eventuella inkomster som inte är förutsedda inom andra delar av avdelning 6 och som ska användas för att tillhandahålla kompletterande anslag avsedda att finansiera utgifter för vilka dessa inkomster är avsatta.

Punkt 6 6 0 1 — Andra bidrag och återbetalningar som inte avsatts för särskilt ändamål

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

 

Avdelning 9 — Diverse inkomster

Kapitel 9 0 — Diverse inkomster

Artikel 9 0 0 — Diverse inkomster

Siffror

Budget 2017

Budget 2016

Genomförande 2015

1 000

1 000

937 952,00

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för diverse inkomster.

Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna punkt ska anges i en bilaga till denna budget.

Utgifter — Utgifter

Avdelning 1 — Personer knutna till institutionen

Kapitel 1 0 — Ledamöter

Artikel 1 0 0 — Arvoden och ersättningar

Punkt 1 0 0 0 — Arvoden

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

75 020 000

72 520 000

71 860 133,95

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av det arvode som föreskrivs i ledamotsstadgan.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 9 och 10.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 1 och 2.

Punkt 1 0 0 4 — Utgifter för ordinarie resor

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

69 200 000

73 340 000

71 418 750,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att ersätta utgifter för resa och uppehälle i samband med resor till och från arbetsorterna och övriga tjänsteresor.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 25 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 10–21 och 24.

Punkt 1 0 0 5 — Övriga reseutgifter

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

6 000 000

7 050 000

5 550 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att ersätta utgifter för kompletterande resor och utgifter för resor i den medlemsstat där ledamoten valts.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 1 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 22 och 23.

Punkt 1 0 0 6 — Ersättning för allmänna utgifter

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

39 886 000

39 715 000

38 754 450,55

Anmärkningar

Detta anslag ska täcka utgifter i samband med ledamöternas parlamentariska verksamhet, i enlighet med de ovannämnda artiklarna i tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets ledamotsstadga.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 75 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 25–28.

Punkt 1 0 0 7 — Ersättning för utövande av ämbeten

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

181 500

181 500

175 257,06

Anmärkningar

Detta anslag ska täcka de fasta ersättningarna för uppehälle och representation i samband med att Europaparlamentets talman utför sina uppgifter.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

Presidiets beslut av den 17 juni 2009.

Artikel 1 0 1 — Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

Punkt 1 0 1 0 — Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

3 097 000

3 058 000

2 191 208,67

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka olycksfallsförsäkring, ersättning för ledamöternas läkarkostnader samt försäkring mot stöld och förlust av ledamöternas personliga tillhörigheter och ägodelar.

Det är även avsett att försäkra och bistå ledamöterna i samband med hemsändning under en tjänsteresa, som en följd av en allvarlig sjukdom eller en olycka eller vid oförutsedda händelser som gör att resan inte kan fortsätta som planerat. Biståndet omfattar anordnandet av hemtransporten och betalning av kostnaderna i samband med detta.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 60 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 18 och 19.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 3–9 och 29.

Gemensamma regler om olycksfallsförsäkring och arbetssjukdomsförsäkring för tjänstemän vid Europeiska unionen.

Gemensamma regler om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

Kommissionens beslut om allmänna genomförandebestämmelser för ersättning för läkarkostnader.

Punkt 1 0 1 2 — Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

775 000

798 000

653 406,83

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka vissa nödvändiga utgifter för stöd till en gravt funktionshindrad ledamot.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Rättslig grund

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 30.

Artikel 1 0 2 — Övergångsersättningar

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

930 000

1 770 000

9 544 350,06

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av den övergångsersättning som utbetalas då ledamotens mandat upphör.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 13.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 45–48 och 77.

Artikel 1 0 3 — Pensioner

Punkt 1 0 3 0 — Ålderspensioner (PEAM)

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

11 450 000

11 450 000

10 675 653,64

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av en ålderspension efter det att en ledamots mandat upphört.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 150 000 EUR.

Rättslig grund

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 75. Bilaga III till bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter (PEAM).

Punkt 1 0 3 1 — Invaliditetspensioner (PEAM)

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

303 000

291 000

281 721,32

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av pension i händelse av att en ledamot blir invalidiserad under mandattiden.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Rättslig grund

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 75. Bilaga II till bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter (PEAM).

Punkt 1 0 3 2 — Efterlevandepensioner (PEAM)

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

2 313 000

2 458 000

2 207 741,36

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av efterlevandepension och/eller barnpension i händelse av att en ledamot eller f.d. ledamot avlider.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 15 000 EUR.

Rättslig grund

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 75. Bilaga I till bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter (PEAM).

Punkt 1 0 3 3 — Frivillig pensionsplan för ledamöter

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

3 178,74

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka institutionens andel av den frivilliga tilläggspensionsplanen för ledamöterna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 500 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 27.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 76. Bilaga VII till bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter (PEAM).

Artikel 1 0 5 — Språk- och datakurser

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

670 000

650 000

600 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för språkkurser och datakurser för ledamöterna.

Rättslig grund

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 44.

Presidiets beslut av den 4 maj 2009 om språk- och datakurser för ledamöterna.

Artikel 1 0 9 — Reserv

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för eventuella justeringar av ledamöternas ersättningar.

Anslaget är endast en reserv och kan användas först sedan det överförts till andra budgetposter, enligt bestämmelserna i budgetförordningen.

Kapitel 1 2 — Tjänstemän och tillfälligt anställda

Artikel 1 2 0 — Löner och andra rättigheter

Punkt 1 2 0 0 — Löner och ersättningar

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

638 333 000

623 007 500

594 444 744,13

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att främst täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen:

Löner, andra ersättningar och utbetalningar med anknytning till lön.

Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom samt andra sociala avgifter.

Schablonersättningar för övertid.

Diverse ersättningar och bidrag.

Reseutgifter för tjänstemän eller tillfälligt anställda, för medföljande och för personer gentemot vilka försörjningsplikt föreligger, från anställningsorten till ursprungsorten.

Effekterna av de justeringskoefficienter som tillämpas på lönerna och den del av ersättningen som överförs till ett annat land än anställningslandet.

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt anställda ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.

Det är även avsett att täcka försäkringspremier avseende ”olycksfall i samband med idrottsutövning” för personer som utnyttjar Europaparlamentets sport- och idrottsanläggning i Bryssel och Strasbourg.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 300 000 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Punkt 1 2 0 2 — Övertidsersättning

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

135 000

248 000

66 500,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett för betalning av övertid enligt de villkor som föreskrivs i ovannämnda bestämmelser.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI.

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Punkt 1 2 0 4 — Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

2 950 000

2 950 000

2 560 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort.

Bosättningsbidrag, flyttbidrag och flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på en annan ort.

Tillfälliga traktamenten för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan påvisa att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort.

Ersättningar om en provanställd tjänsteman avskedas på grund av uppenbar olämplighet.

Ersättningar om institutionen säger upp en tillfälligt anställds kontrakt.

Skillnaden mellan de avgifter som kontraktsanställda betalat till ett pensionssystem i en medlemsstat och de avgifter som ska betalas till unionens pensionssystem vid omvandling av ett kontrakt.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Artikel 1 2 2 — Ersättning vid förtida avgång

Punkt 1 2 2 0 — Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1 155 000

1 100 000

412 905,67

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättningar

till tjänstemän som står till förfogande till följd av en nedskärning av antalet tjänster vid institutionen,

till tjänstemän som beviljats ledighet av organisatoriska skäl i samband med rekrytering av personer med ny sakkunskap till institutionen,

till tjänstemän och tillfälligt anställda hos de politiska grupperna som innehar en tjänst i lönegrad AD 16 och AD 15 och som pensionerats i tjänstens intresse.

Det är också avsett att täcka arbetsgivaravgifter för sjukförsäkringen och effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för dessa ersättningar (med undantag av de mottagare som avses i artikel 42c som inte omfattas av korrigeringskoefficienter).

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 41, 42c och 50 och bilaga IV samt artikel 48a i anställningsvillkoren för övriga anställda.

Punkt 1 2 2 2 — Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Ersättningar som ska utbetalas enligt tjänsteföreskrifterna eller rådets förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2689/95 och förordning (EG, Euratom) nr 1748/2002.

Arbetsgivaravgiften för ersättningsmottagarnas sjukförsäkring.

Effekten av de justeringskoefficienter som tillämpas för diverse ersättningar.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 72.

Rådets förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2689/95 av den 17 november 1995 om vidtagande av särskilda åtgärder vid avgång från tjänsten för tillfälligt anställda vid Europeiska gemenskaperna med anledning av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning (EGT L 280, 23.11.1995, s. 4).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1748/2002 av den 30 september 2002 om införande, inom ramen för moderniseringen av institutionen, av särskilda åtgärder när det gäller definitiv avgång från tjänsten för tjänstemän vid Europeiska gemenskapen som är fast anställda vid Europaparlamentet och tillfälligt anställda i Europaparlamentets politiska grupper (EGT L 264, 2.10.2002, s. 9).

Kapitel 1 4 — Övrig personal och externa tjänster

Artikel 1 4 0 — Övriga anställda och externa personer

Punkt 1 4 0 0 — Övriga anställda — Generalsekretariatet och politiska grupper

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

43 915 000

41 867 289

38 317 487,57

Anmärkningar

Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka följande utgifter, med undantag för utgifter för övriga anställda som tjänstgör vid generaldirektoratet för säkerhet och som ansvarar för personers och varors säkerhet, informationssäkerhet och riskbedömning, samt utgifter för övriga anställda som tjänstgör som chaufförer vid generalsekretariatet eller ansvarar för samordningen av dessa:

- Löner, inklusive ersättningar och bidrag, till övriga anställda, bland annat kontraktsanställda och särskilda rådgivare (enligt anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem, i huvudsak till EU-institutionerna, samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda.

- Anställningen av tillfälligt inhyrd personal.

- Fakturor som utfärdas av byrån för löneadministration och individuella ersättningar för anställning av personal för hantering av administrativa ärenden avseende Europaparlamentets anställda (i synnerhet arbetslöshetsersättning, pensionsrättigheter, m.m.).

En del av detta anslag ska användas för rekrytering av kontraktsanställda med funktionshinder i enlighet med presidiets beslut av den 7 och 9 juli 2008.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 3 000 000 EUR.

Rättslig grund

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen (avdelningarna IV, V och VI).

Allmänna genomförandebestämmelser för uttagningsprov och urvalsförfaranden för rekrytering och klassificering av tjänstemän och övriga anställda vid Europaparlamentet (beslut av Europaparlamentets generalsekreterare av den 17 oktober 2014).

Punkt 1 4 0 1 — Övriga anställda — Säkerhet

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

24 962 000

22 433 711

17 222 235,00

Anmärkningar

Ny punkt

Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka följande utgifter för övriga anställda som tjänstgör vid generaldirektoratet för säkerhet och som ansvarar för personers och varors säkerhet, informationssäkerhet och riskbedömning:

Löner till kontraktsanställda och kontraktsanställda för övriga uppgifter, inklusive ersättningar och bidrag, samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda.

Anställningen av tillfälligt inhyrd personal.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Rättslig grund

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen (avdelning IV).

Allmänna genomförandebestämmelser för uttagningsprov och urvalsförfaranden för rekrytering och klassificering av tjänstemän och övriga anställda vid Europaparlamentet (beslut av Europaparlamentets generalsekreterare av den 17 oktober 2014).

Punkt 1 4 0 2 — Övriga anställda — Chaufförer vid generalsekretariatet

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

6 100 000

 

 

Anmärkningar

Ny punkt

Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka följande utgifter för övriga anställda som tjänstgör som chaufförer vid generalsekretariatet eller ansvarar för samordningen av dessa:

Löner till kontraktsanställda och kontraktsanställda för övriga uppgifter, inklusive ersättningar och bidrag, samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda.

Anställningen av tillfälligt inhyrd personal.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Rättslig grund

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen (avdelning IV).

Allmänna genomförandebestämmelser för uttagningsprov och urvalsförfaranden för rekrytering och klassificering av tjänstemän och övriga anställda vid Europaparlamentet (beslut av Europaparlamentets generalsekreterare av den 17 oktober 2014).

Punkt 1 4 0 4 — Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

6 806 500

7 185 000

6 379 886,24

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Kostnader för urval, rekrytering och mottagande av praktikanter.

Ersättning till praktikanter med akademisk examen (stipendier), inbegripet å ena sidan eventuella hushållstillägg och å andra sidan kompletterande utgifter med anledning av handikapp (upp till 50 % av stipendiebeloppet).

Ersättning till praktikanter under utbildning.

Resekostnader för praktikanter.

Kostnader för sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring för praktikanter.

Utgifterna för personalutbyte mellan Europaparlamentet och den offentliga sektorn i medlemsstaterna eller i andra länder som särskilt anges i regelverket.

Utgifter i samband med utstationering av nationella experter vid Europaparlamentet, i synnerhet deras ersättningar och resekostnader.

Kostnader för olycksfallsförsäkring för utsända nationella experter.

Ersättning för studiebesök.

Organisationen av utbildningsåtgärder för konferenstolkar och översättare, bland annat i samarbete med tolkskolorna och de universitet som tillhandahåller översättarutbildningar, liksom stipendier till utbildning och vidareutbildning av tolkar och översättare, inköp av undervisningsmateriel samt utgifter i samband härmed.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Rättslig grund

Bestämmelser om utlåning av tjänstemän vid Europaparlamentet och tillfälligt anställda vid de politiska grupperna till nationella eller motsvarande organ och internationella organisationer (presidiets beslut av den 7 mars 2005).

Bestämmelser för utstationering av nationella experter vid Europaparlamentet (presidiets beslut av den 4 maj 2009).

Interna bestämmelser om praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat (beslut av Europaparlamentets generalsekreterare av den 1 februari 2013).

Punkt 1 4 0 5 — Utgifter för tolkning

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

45 785 000

45 125 000

46 423 856,43

Anmärkningar

Ny punkt, tidigare punkt 1 4 0 2

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter:

Ersättningar och liknande arvoden, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och andra kostnader för konferenstolkar som Europaparlamentet rekryterar till möten som organiseras av Europaparlamentet, för sina egna eller för andra institutioners eller organs behov, och under vilka ett tillräckligt stort antal fast och tillfälligt anställda tolkar vid Europaparlamentet inte har möjlighet att tjänstgöra.

Utgifter för konferensoperatörer, konferenstekniker och konferensadministratörer för ovannämnda möten under vilka ett tillräckligt stort antal tjänstemän vid parlamentet, tillfälligt anställda eller andra anställda inte kan tjänstgöra.

Utgifter i samband med tjänster som tillhandahålls Europaparlamentet av tolkar från andra regionala, nationella eller internationella institutioner.

Utgifter i samband med tolkningsrelaterad verksamhet, särskilt förberedelser inför sammanträden och tolkutbildning samt urval av tolkar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 4 830 000 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Avtal om arbetsförhållanden och ekonomisk ersättning för kontraktsanställda konferenstolkar (och dess tillämpningsföreskrifter) fastställt den 28 juli 1999, med kommentarer av den 13 oktober 2004 och reviderat den 31 juli 2008.

Punkt 1 4 0 6 — Observatörer

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalningen av utgifter för observatörer, i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets arbetsordning.

Artikel 1 4 2 — Externa översättningstjänster

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

8 196 000

8 890 000

8 274 845,04

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka översättning, maskinskrivning, kodning och teknisk assistans som utförs av utomstående.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 135 000 EUR.

Kapitel 1 6 — Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

Artikel 1 6 1 — Utgifter knutna till personaladministration

Punkt 1 6 1 0 — Utgifter för rekrytering

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

214 000

254 000

215 980,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Utgifter för organisationen av de uttagningsprov som föreskrivs i artikel 3 i beslut 2002/621/EG samt rese- och traktamentsutgifter för de sökande i samband med intervjuer och läkarbesök före anställningen.

Utgifter för att organisera förfarandena för att välja ut anställda.

I fall som berättigas av verksamheten och efter att ha rådfrågat byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal får detta anslag användas för uttagningsprov som organiseras i parlamentets egen regi.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga III.

Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkommitténs och EU-ombudsmannens beslut 2002/620/EG av den 25 juli 2002 om upprättande av Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EGT L 197, 26.7.2002, s. 53) och beslut 2002/621/EG fattat av generalsekreterarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och EU-ombudsmannens representant av den 25 juli 2002 om hur Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov skall organiseras och fungera (EGT L 197, 26.7.2002, s. 56).

Punkt 1 6 1 2 — Vidareutbildning

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

5 515 000

6 200 000

4 950 971,49

Anmärkningar

Detta anslag ska täcka utgifter för utbildning för att förbättra personalens kompetens och förbättra institutionens prestationer och effektivitet, t.ex. via språkkurser för de officiella arbetsspråken.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 24a.

Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Artikel 1 6 3 — Åtgärder till förmån för institutionens personal

Punkt 1 6 3 0 — Socialt stöd

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

768 000

784 000

485 584,20

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Inom ramen för en interinstitutionell politik som gynnar personer med funktionshinder och omfattar kategorierna

tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst,

makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst,

barn för vilka försörjningsplikt föreligger enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen,

inom budgetens ramar och sedan eventuella nationella rättigheter i antingen uppehållslandet eller ursprungslandet ej längre kan utnyttjas, ersättning för andra nödvändiga utgifter än läkarutgifter som är en följd av handikappet och som är välgrundade och som inte ersätts genom det gemensamma sjukförsäkringssystemet.

Insatser till förmån för tjänstemän och andra anställda som befinner sig i en särskilt svår situation.

Beviljande av ett bidrag till personalkommittén och mindre utgifter till socialt stöd. Personalkommitténs bidrag till eller del av utgifterna för deltagare i en social verksamhet kommer att användas för att finansiera verksamhet som har en social, kulturell eller språklig dimension, men det kommer inte att utgå några bidrag till enskilda anställda eller deras familjer.

Annan verksamhet av social karaktär på institutionell och interinstitutionell nivå som syftar till att främja integreringen av tjänstemän och övriga anställda.

Finansiering av särskilda rimliga anpassningsåtgärder eller utgifter för medicinsk eller social utredning för tjänstemän, övriga anställda och praktikanter med funktionsnedsättning eller tjänstemän och övriga anställda med funktionsnedsättning som håller på att rekryteras och praktikanter med funktionsnedsättning som håller på att väljas ut, i enlighet med artikel 1d i tjänsteföreskrifterna, i synnerhet personlig assistans på arbetsplatsen eller i samband med tjänsteresor.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 1d, 9.3 tredje stycket och 76.

Punkt 1 6 3 1 — Rörlighet

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

700 000

754 000

636 049,44

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med rörlighetsplanen på de olika arbetsorterna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 1 6 3 2 — Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

230 000

238 000

198 962,27

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att uppmuntra och finansiellt stödja varje initiativ som har till syfte att främja den sociala samvaron mellan anställda av olika nationaliteter, i form av bidrag till personalens klubbar och sport- och kulturaktiviteter, samt bidra till att täcka omkostnaderna i samband med ett permanent fritidscentrum (kulturaktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurang).

Dessutom ska det täcka ekonomiska bidrag till sociala aktiviteter institutionerna emellan.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 600 000 EUR.

Artikel 1 6 5 — Verksamhet som berör samtliga personer knutna till institutionen

Punkt 1 6 5 0 — Hälsovård

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1 275 000

1 250 000

1 095 232,08

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftsutgifter för läkartjänsten på de tre arbetsorterna, inbegripet inköp av materiel, farmaceutiska produkter m.m., utgifter för förebyggande läkarundersökningar, utgifter för invaliditetskommitténs verksamhet samt utgifter för tjänster som tillhandahålls av utomstående experter, som bedöms nödvändiga av den medicinska personalen.

Det ska också täcka utgifter för inköp av vissa arbetshjälpmedel som bedöms nödvändiga av medicinska skäl samt utgifter för medicinsk eller paramedicinsk personal som betalas i egenskap av tjänsteleverantörer eller som är anställda på korttidsvikariat.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II.

Punkt 1 6 5 2 — Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1 380 000

1 365 000

3 500 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för förvaltning och drift av restaurangerna och personalmatsalarna.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 70 000 EUR.

Punkt 1 6 5 4 — Barnomsorg

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

7 162 500

6 727 500

6 167 701,36

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka Europaparlamentets andel av de samlade utgifterna till daghemmet och av utgifterna för de platser som är reserverade i externa daghem, med vilka man ingått avtal.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 3 400 000 EUR.

Punkt 1 6 5 5 — Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ 2)

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

295 000

200 000

285 000,00

Anmärkningar

Genomförande av kommissionens beslut C(2013) 4886 av den 1 augusti 2013 (EUT C 222, 2.8.2013, s. 8).

Detta anslag är avsett att täcka Europaparlamentets bidrag till Europaskolor av typ II, ackrediterade av Europaskolornas styrelse, eller återbetalning av det bidrag som betalats av kommissionen på Europaparlamentets vägnar till Europaskolor av typ II, ackrediterade av Europaskolornas styrelse. Det ska täcka kostnaderna för barn till Europaparlamentets tjänstemän som är inskrivna vid dessa skolor.

Avdelning 2 — Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

Anmärkningar

Eftersom försäkringsbolagen har upphört med sin risktäckning, måste risken vad gäller konflikter på arbetsmarknaden och terroristattacker mot Europaparlamentets byggnader täckas via Europeiska unionens allmänna budget.

Anslagen under denna avdelning täcker alla kostnader för skador orsakade av konflikter på arbetsmarknaden och terroristattacker.

Kapitel 2 0 — Byggnader och utgifter i samband med dessa

Artikel 2 0 0 — Byggnader

Punkt 2 0 0 0 — Hyror

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

37 169 000

33 058 000

28 433 672,09

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyror för de byggnader eller delar av byggnader som Europaparlamentet utnyttjar.

Detta anslag täcker också fastighetsskatt. Hyran är uträknad för tolv månader och utifrån existerande kontrakt eller kontrakt som är under utarbetande, där det normalt förekommer indexering i förhållande till levnadskostnader och byggkostnader.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 1 500 000 EUR.

Finansiella bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ eller enheter i form av finansiering eller återbetalning av kostnader och utgifter i förbindelse med förvärv eller utnyttjande av mark eller byggnader, eller utgifter i förbindelse med institutionens infrastruktur, ska betraktas som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 i budgetförordningen.

Punkt 2 0 0 1 — Årliga leasingavgifter

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

77 584 999,73

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka årliga leasingavgifter för byggnader eller delar av byggnader utifrån existerande kontrakt eller kontrakt som är under utarbetande.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Finansiella bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ eller enheter i form av finansiering eller återbetalning av kostnader och utgifter i förbindelse med förvärv eller utnyttjande av mark eller byggnader, eller utgifter i förbindelse med institutionens infrastruktur, ska betraktas som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 i budgetförordningen.

Punkt 2 0 0 3 — Fastighetsförvärv

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förvärv av fastigheter. Bidrag beträffande mark och färdigställande av denna kommer att ges i enlighet med budgetförordningen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 1 000 000 EUR.

Finansiella bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ eller enheter i form av finansiering eller återbetalning av kostnader och utgifter i förbindelse med förvärv eller utnyttjande av mark eller byggnader, eller utgifter i förbindelse med institutionens infrastruktur, ska betraktas som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 i budgetförordningen.

Punkt 2 0 0 5 — Uppförande av byggnader

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

32 970 000

15 770 000

19 569 857,83

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för eventuella anslag för uppförande av byggnader (byggnadsarbeten, utgifter för konsultarvoden, inredning och utrustning som är nödvändig för ibruktagandet och alla dithörande utgifter).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Finansiella bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ eller enheter i form av finansiering eller återbetalning av kostnader och utgifter i förbindelse med förvärv eller utnyttjande av mark eller byggnader, eller utgifter i förbindelse med institutionens infrastruktur, ska betraktas som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 i budgetförordningen.

Punkt 2 0 0 7 — Inredning av lokaler

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

85 550 000

57 045 440

44 515 781,85

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inredning av lokaler, inklusive andra utgifter i samband med sådant arbete, särskilt arkitekt- eller ingenjörsarvoden etc.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 600 000 EUR.

Finansiella bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ eller enheter i form av finansiering eller återbetalning av kostnader och utgifter i förbindelse med förvärv eller utnyttjande av mark eller byggnader, eller utgifter i förbindelse med institutionens infrastruktur, ska betraktas som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 i budgetförordningen.

Punkt 2 0 0 8 — Särskild fastighetsförvaltning

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

5 114 000

5 256 000

4 116 976,99

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för fastighetsförvaltning som inte är särskilt angivna under de övriga artiklarna i detta kapitel, bland annat

förvaltning och hantering av avfall,

obligatoriska inspektioner, kvalitetskontroller, expertutlåtanden, revisioner, regelövervakning etc.,

tekniska biblioteket,

förvaltningsstöd (building helpdesk),

förvaltning av byggnadsritningar och informationslagringsmedier,

övriga utgifter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Artikel 2 0 2 — Utgifter rörande byggnader

Punkt 2 0 2 2 — Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

59 440 000

62 944 000

55 608 835,44

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden, utifrån existerande kontrakt, för underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader (lokaler och teknisk utrustning) som Europaparlamentet hyr eller äger.

Innan parlamentet förnyar eller sluter några avtal ska det med vederbörligt iakttagande av artikel 104 i budgetförordningen rådfråga de andra institutionerna om avtalsvillkoren som varje institution har fått (priser, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 200 000 EUR.

Punkt 2 0 2 4 — Energiförbrukning

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

16 690 000

19 660 000

16 058 031,06

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bland annat utgifter för förbrukningen av vatten, gas, elektricitet och värme.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 000 EUR.

Punkt 2 0 2 6 — Säkerhet och övervakning av byggnader

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

18 420 000

16 760 000

18 844 027,40

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för bevakning och tillsyn av byggnader som Europaparlamentet utnyttjar på de tre vanliga arbetsorterna och av Europaparlamentets informationskontor i unionen samt kontoren i tredjeländer.

Innan parlamentet förnyar eller sluter några avtal ska det med vederbörligt iakttagande av artikel 104 i budgetförordningen rådfråga de andra institutionerna om avtalsvillkoren som varje institution har fått (priser, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 120 000 EUR.

Punkt 2 0 2 8 — Försäkringar

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

784 000

680 000

636 941,05

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka försäkringspremier.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Kapitel 2 1 — Informationsteknik, utrustning och inventarier

Anmärkningar

När det gäller offentlig upphandling ska institutionen samråda med övriga institutioner om de avtalsvillkor som var och en av dem har erhållit.

Artikel 2 1 0 — Databehandling och telekommunikationer

Punkt 2 1 0 0 — Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

24 920 000

25 310 000

24 431 283,98

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för löpande operativ verksamhet som är nödvändig för att Europaparlamentets it- och telekommunikationssystem ska fungera väl. Dessa utgifter omfattar i synnerhet data- och telekommunikationscentrets system, avdelningarnas informationsteknik och förvaltningen av nätet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 184 200 EUR.

Punkt 2 1 0 1 — Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet avseende infrastruktur

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

18 382 000

19 029 000

15 985 141,04

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för löpande förvaltning och underhåll av infrastruktur för Europaparlamentets it- och telekommunikationssystem. Dessa utgifter omfattar i synnerhet infrastruktur för nätverk, kabeldragning, telekommunikationer, enskild utrustning samt röstningssystem.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 165 000 EUR.

Punkt 2 1 0 2 — Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

13 588 000

14 170 985

13 370 460,21

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för löpande allmän användarstödverksamhet när det gäller Europaparlamentets it- och telekommunikationssystem. Dessa utgifter omfattar stödtjänster till ledamöterna och andra användare, i synnerhet avseende administrativa och lagstiftningsmässiga tillämpningar och kommunikationstillämpningar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 2 1 0 3 — Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

23 139 400

24 788 302

25 259 382,50

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara och arbete med dessa samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för löpande hantering av institutionens IKT-tillämpningar. Dessa utgifter omfattar i synnerhet tillämpningar avsedda för ledamöterna, kommunikationstillämpningar samt administrativa och lagstiftningsmässiga tillämpningar.

Anslaget ska också täcka utgifterna för den IKT-utrustning som finansieras gemensamt inom ramen för det interinstitutionella samarbetet på språkområdet, i enlighet med de beslut som fattats av den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 32 000 EUR.

Punkt 2 1 0 4 — Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

22 023 500

21 824 135

23 291 216,22

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för investeringar i Europaparlamentets it- och telekommunikationssysteminfrastruktur. Investeringarna omfattar i synnerhet data- och telekommunikationscentrets system, nätverken, kabeldragningen samt videokonferenssystemen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 9 000 EUR.

Punkt 2 1 0 5 — Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

28 086 500

25 549 621

14 417 285,70

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för investeringar i befintliga och nya IKT-projekt. Investeringarna omfattar i synnerhet tillämpningar avsedda för ledamöterna, lagstiftningsmässiga, administrativa och finansiella tillämpningar och kommunikationstillämpningar samt hantering av IKT-tillämpningar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 2 600 EUR.

Artikel 2 1 2 — Inventarier

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

6 005 000

6 014 000

2 415 168,52

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll och reparationer av inventarier, och särskilt inköp av ergonomiska kontorsmöbler samt utbyte av utnötta och skadade inventarier och kontorsmaskiner. Det är också avsett att täcka diverse utgifter för förvaltningen av Europarlamentets lösa egendom.

När det gäller konstverk ska detta anslag täcka kostnaderna för såväl förvärv av konst som inköp av särskild materiel samt även löpande kostnader i samband härmed, exempelvis kostnaderna för expertutlåtanden, konservering, inramning, restaurering, rengöring, försäkring och transporter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 2 1 4 — Teknisk utrustning och tekniska installationer

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

29 356 100

30 114 385

19 982 469,18

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll, reparationer och förvaltning av teknisk utrustning och tekniska installationer, i synnerhet

diverse teknisk utrustning och tekniska installationer, fasta och rörliga, för publicering, säkerhet (inklusive it-programvara), restauranger, fastigheter osv.,

utrustning särskilt i tryckeriet, inom telefontjänsten, i personalmatsalar, i personalbutiker, för säkerhet, för konferensteknik, inom den audiovisuella sektorn osv.,

specialmateriel (elektronisk, informationsteknisk, elektrisk) och externa tjänster i samband med denna,

ytterligare två telefonlinjer, som på begäran ska installeras i ledamöternas kontor.

Detta anslag är även avsett att täcka utgifterna för annonsering vid återförsäljning och utrangering av avskriven egendom samt utgifter för tekniskt stöd (konsulttjänster) för de ärenden som kräver extern expertkunskap.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 35 000 EUR.

Artikel 2 1 6 — Transport av ledamöter, andra personer och materiel

Siffror

 

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

2 1 6

2 642 000

6 682 000

5 745 560,21

Reserver (10 0)

1 892 000

 

 

Totalt

4 534 000

6 682 000

5 745 560,21

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med inköp, underhåll, drift och reparation av fordon (fordons- och cykelparken) och hyra av bilar, taxibilar, bussar och lastbilar, med eller utan förare, inklusive nödvändiga försäkringar och andra förvaltningskostnader. När bilparken ersätts eller när fordon köps eller hyrs ska företräde ges för de bilar som är minst miljöförorenande, exempelvis hybridbilar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 000 EUR.

Villkor för att frigöra reserven

Reserven kan frigöras efter beslut från presidiet om internaliseringen av ledamöternas transporttjänst.

Kapitel 2 3 — Löpande administrativa utgifter

Anmärkningar

När det gäller offentlig upphandling ska institutionen samråda med övriga institutioner om de avtalsvillkor som var och en av dem har erhållit.

Artikel 2 3 0 — Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1 440 500

1 756 000

1 406 201,94

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel, materiel till tryckeri- och dokumentreproduktionsavdelningarna osv. samt förvaltningskostnader i samband med detta.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 2 500 EUR.

Artikel 2 3 1 — Utgifter i samband med finansiella transaktioner

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

40 000

40 000

21 500,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter (kommissioner, agio och diverse utgifter) och andra finansiella utgifter inklusive utgifter i samband med finansiering av fastigheter.

Artikel 2 3 2 — Rättskostnader och skadestånd

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1 110 000

1 110 000

870 825,70

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Utgifter som domstolen, tribunalen, personaldomstolen eller nationella domstolar ådömer Europaparlamentet att bära.

Utgifter för advokatbistånd för att representera Europaparlamentet i mål inför unionens och medlemsstaternas domstolar samt för juridisk rådgivning eller sakkunniga till stöd för rättstjänsten.

Ersättning för advokatutgifter i samband med disciplinära och liknande förfaranden.

Skadeståndsersättningar och räntekostnader.

Överenskomna ersättningar i samband med förlikningar enligt artiklarna 91 och 92 (tidigare artiklarna 69 och 70) i rättegångsreglerna för Europeiska unionens personaldomstol.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 2 3 6 — Porto och andra försändelsekostnader

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

271 000

303 000

209 661,67

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto, expedition och vidarebefordran med nationell post eller privata budfirmor.

Det ska också täcka tjänster som tillhandahålls för posthanteringen.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 2 500 EUR.

Artikel 2 3 7 — Flyttningar

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1 434 000

1 440 000

1 064 561,92

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flytt- och hanteringsarbete som utförs av flyttfirmor eller av tillfällig personal som ställts till förfogande av utomstående byråer.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 2 3 8 — Övriga administrativa utgifter

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1 161 000

1 093 750

854 287,77

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Försäkringar som inte uttryckligen finns under andra punkter.

Inköp och underhåll av tjänste- och arbetskläder till parlamentsvaktmästare, chaufförer, receptionister, lagerarbetare och flyttkarlar samt till personal vid enheten för besök och seminarier, Parlamentarium, läkarmottagningen, säkerhetstjänsten, enheten för fastighetsunderhåll samt till tekniker.

Diverse utgifter för drift och förvaltning, inklusive förvaltningskostnaderna för byrån för löneadministration och individuella ersättningar i samband med tidigare ledamöters pensioner, samt för inköp av varor eller tjänster som inte specifikt förutsetts i en annan budgetpost.

Diverse inköp i samband med miljöstyrnings- och miljörevisionsordningens (Emas) verksamheter (informationskampanjer m.m.).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Artikel 2 3 9 — Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

262 500

250 000

31 436,10

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med Emas-aktiviteter som syftar till förbättring av Europaparlamentets miljöprestanda, inklusive marknadsföring av dessa aktiviteter samt kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet.

Avdelning 3 — Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför

Kapitel 3 0 — Sammanträden och konferenser

Artikel 3 0 0 — Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

25 370 000

27 700 000

25 160 801,87

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med resor som företas av personal vid institutionen, utlånade nationella experter, praktikanter och personal vid de andra europeiska institutionerna eller personal vid internationells institutioner som bjudits in av institutionen mellan anställningsorten och en av Europaparlamentets arbetsorter (Bryssel, Luxemburg och Strasbourg) samt i samband med tjänsteresor till annan ort än de tre arbetsorterna. Det ska täcka utgifter för resor, traktamenten och övernattningar samt kompensationsersättningarna vid obekväm arbetstid. Anslaget ska också täcka ytterligare utgifter (bland annat utgifter för avbokning av resehandlingar och hotellreservationer, utgifter för systemet för elektroniska fakturor samt utgifter för tjänstereseförsäkringar).

Detta anslag ska också täcka utgifter för eventuell kompensation för koldioxidutsläpp i samband med personalens tjänsteresor och förflyttningar.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 240 000 EUR.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 71 och artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga VII.

Artikel 3 0 2 — Utgifter för mottagning och representation

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1 015 000

1 388 000

790 910,91

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Utgifter i samband med de mottagningar som institutionen ålagts att anordna, bland annat mottagningarna till följd av arbete som utförs av institutionens enhet för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa), samt parlamentsledamöternas representation.

Talmannens representationsutgifter i samband med dennes resor utanför arbetsorterna.

Representationsutgifter och bidrag till sekretariatsutgifter för talmannens kansli.

Utgifter för generalsekretariatets mottagningar och representation, bland annat inköp av gåvor och medaljer för de tjänstemän som varit anställda i 15 eller 25 år.

Diverse utgifter i samband med det diplomatiska ceremonielet, exempelvis för flaggor, utställningshyllor, inbjudningskort, tryckta menyer etc.

Utgifter för resa och uppehälle för mycket viktiga personer som besöker parlamentet.

Utgifter för viseringar för Europaparlamentets ledamöter och anställda i samband med officiella resor.

Utgifter för mottagningar och representation samt övriga specifika utgifter för de ledamöter som utövar ett officiellt uppdrag inom Europaparlamentet.

Artikel 3 0 4 — Diverse utgifter för sammanträden

Punkt 3 0 4 0 — Diverse utgifter för interna sammanträden

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1 712 000

1 400 000

1 736 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för förfriskningar och andra drycker samt eventuellt en lätt måltid vid institutionens sammanträden, liksom även förvaltningen av dessa tjänster.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 3 0 4 2 — Sammanträden, kongresser och konferenser

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1 565 000

1 795 000

1 133 175,80

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka särskilt följande utgifter:

Utgifter i samband med anordnandet av sammanträden utanför arbetsorterna (utskotten eller deras delegationer, politiska grupper), inbegripet, där så är lämpligt, representationsutgifter.

Medlemsavgifter till internationella organisationer, som parlamentet eller ett av dess organ är medlemmar i (Interparlamentariska unionen, sammanslutningen av parlamentens generalsekreterare och 12+-gruppen vid Interparlamentariska unionen).

Återbetalning till kommissionen, på grundval av ett tjänsteavtal som undertecknats mellan parlamentet och kommissionen, av parlamentets andel för tillverkningskostnader för identitetshandlingar (utrustning, personal och materiel) i enlighet med protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier (artikel 6), artikel 23 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, artiklarna 11 och 81 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen och rådets förordning (EU) nr 1417/2013 av den 17 december 2013 om utformningen av de laissez-passer-handlingar som utfärdats av Europeiska unionen (EUT L 353, 28.12.2013, s. 26).

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 20 000 EUR.

Punkt 3 0 4 3 — Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1 005 000

1 100 000

430 151,67

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka i synnerhet utgifter, utöver de utgifter som täcks av kapitel 1 0 och artikel 3 0 0, i samband med anordnandet av möten i

delegationer till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och den parlamentariska församlingen Euronest liksom dessa församlingars organ,

den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet, dess utskott och dess presidium, i dessa utgifter ingår Europaparlamentets bidrag till budgeten för församlingens självständiga sekretariat eller de utgifter som utgör Europaparlamentets andel av församlingens budget,

de interparlamentariska delegationerna, ad hoc-delegationerna, de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, de parlamentariska samarbetskommittéerna, de parlamentariska WTO-delegationerna och den parlamentariska konferensen om WTO och dess styrkommitté.

Punkt 3 0 4 9 — Utgifter för resebyråtjänster

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

2 160 000

2 040 000

1 919 152,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnaderna för resebyråer som har kontrakt med Europaparlamentet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Kapitel 3 2 — Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

Artikel 3 2 0 — Experthjälp

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

9 211 500

9 309 500

6 768 247,79

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Utgifter för kontrakt med kvalificerade experter och forskningsinstitut för utredningar, studier och annan forskningsverksamhet (workshoppar, rundabordskonferenser, expertpaneler och konferenser) som utförs för parlamentets organ, utskott, delegationer och administration.

Anskaffning eller hyra av specialiserade informationskällor, såsom specialiserade databaser, därtill knuten litteratur eller tekniskt stöd, när detta behövs för att komplettera ovan nämnda expertkontrakt.

Utgifter för resa och uppehälle samt andra utgifter i samband härmed för sakkunniga och andra, inbegripet personer som har lämnat in framställningar till Europaparlamentet, som kallas till utskottssammanträden, delegationsmöten, studie- och arbetsgrupper samt workshoppar.

Kostnader för spridning av produkterna från parlamentets interna eller externa utredningar samt andra relevanta produkter till gagn för institutionen eller allmänheten (särskilt genom publicering på internet, interna databaser, broschyrer och publikationer).

Utgifter för att inkalla utomstående personer att delta i det arbete som utförs av organ som disciplinnämnden eller den specialiserade instansen för finansiella oegentligheter.

Artikel 3 2 1 — Expertis till parlamentariska utredningar, bibliotek och arkiv

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

8 314 000

8 829 000

6 995 311,01

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för GD EPRS verksamhet, i synnerhet följande:

Experthjälp och stöd till Europaparlamentets utredningsverksamhet (bl.a. artiklar, studier, workshopar, seminarier, rundabordskonferenser, expertpaneler och konferenser) som vid behov kan ske i partnerskap med andra institutioner, internationella organisationer, nationella parlaments utredningsavdelningar och bibliotek, tankesmedjor, forskningsinstitut och andra kvalificerade experter.

Experthjälp som är specialinriktad på konsekvensanalyser/förhands- och efterhandsutvärderingar, europeiskt mervärde och bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa).

Inköp eller hyra av böcker, tidskrifter, tidningar, databaser, material från nyhetsbyråer, samt allt annat informationsstöd i olika former till biblioteket, bl.a. avgifter för copyright, systemet för kvalitetsförvaltning, arbetsmaterial och tjänster för inbindning och konservering samt andra relevanta tjänster.

Kostnader för externa arkiveringstjänster (organisering, urval, beskrivning, överföring till olika medier och digitalisering samt förvärv av primära arkivkällor).

Inköp, utveckling, installation, utnyttjande och underhåll av särskild dokumentation för bibliotek och arkivering samt särskilda materiel till mediateket, bl.a. materiel och/eller elektriska, elektroniska eller datoriserade system samt materiel för inbindning och konservering.

Kostnader för spridning av produkterna från parlamentets interna eller externa utredningar samt andra relevanta produkter till gagn för institutionen eller allmänheten (särskilt genom publicering på internet, interna databaser, broschyrer och publikationer).

Reseersättningar, traktamenten och liknande ersättningar till experter och författare som inbjuds att delta i presentationer, seminarier, workshoppar eller andra liknande evenemang som GD EPRS anordnar.

Deltagande av gruppen för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) i verksamheter som anordnas av vetenskapliga organ på europeisk eller internationell nivå.

Europaparlamentets åtaganden i enlighet med internationella och/eller interinstitutionella samarbetsavtal, inklusive Europaparlamentets bidrag till kostnaderna för förvaltningen av unionens historiska arkiv enligt rådets förordning (EEG, Euratom) nr 354/83.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 20 000 EUR.

Rättslig grund

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 av den 1 februari 1983 om öppnandet för allmänheten av Europeiska ekonomiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens historiska arkiv (EGT L 45, 15.12.1983, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

Presidiets beslut av den 28 november 2001 om bestämmelser om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets handlingar, senast ändrat den 22 juni 2011 (EUT C 216, 22.7.2011, s. 19).

Presidiets beslut av den 16 december 2002 om att förbättra information och insyn, konsoliderad version av den 3 maj 2004.

Presidiets beslut av den 10 mars 2014 om bestämmelser för behandlingen av arkiv tillhörande ledamöter och f.d. ledamöter av Europaparlamentet.

Rådets förordning (EU) 2015/496 av den 17 mars 2015 om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 i fråga om deponering av institutionernas historiska arkiv vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens.

Artikel 3 2 2 — Informationsanskaffning

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

2 044 000

2 010 621

378 881,87

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Prenumeration på tidningar och tidskrifter och abonnemang hos nyhetsbyråer på deras publikationer och onlinetjänster, inklusive upphovsrättsliga kostnader för att mångfaldiga och sprida ovanstående i skriftlig och/eller elektronisk form, samt avtal om leverans av pressammanfattningar och urklipp.

Prenumerationer/abonnemang eller avtal om leverans av sammanfattning och analyser av innehållet i tidskrifter eller insamlandet på optiskt medium av artiklar ur dessa tidskrifter.

Användning av externa databaser med dokument och statistik (ej datorutrustning och kostnader för telekommunikation).

Inköp av nya eller ersättning av gamla ordböcker, lexikon, i pappersform, elektronisk form eller annan form, även för de nya språkenheterna, och andra verk för språkavdelningarna och för enheterna för god lagstiftning.

Artikel 3 2 3 — Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

1 175 000

1 100 000

708 187,42

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Utgifter för att finansiera program för utbyte av information och samarbete mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten i föranslutningsländerna, särskilt i västra Balkan och Turkiet.

Utgifter för att främja förbindelser mellan Europaparlamentet och demokratiskt valda nationella parlament i tredjeländer (andra än de som anges i föregående strecksats) samt med motsvarande regionala parlamentariska organisationer. Det ska i första hand täcka verksamhet som syftar till att stärka den parlamentariska kapaciteten i nya och framväxande demokratier, i synnerhet i det europeiska grannskapet (syd och öst).

Utgifter för att främja åtgärder till stöd för medling och åtgärder till förmån för unga politiska ledare från Europeiska unionen och från länder i det europeiska grannskapet.

Utgifter för anordnandet av Sacharovpriset (i synnerhet prissumman, utgifter för pristagarens eller pristagarnas resor och uppehälle, Sacharov-nätverkets driftskostnader och utgifter för tjänsteresor för dess medlemmar) och för verksamhet som syftar till att främja mänskliga rättigheter.

Detta omfattar informationsbesök till Europaparlamentet i Bryssel, Luxemburg eller Strasbourg. Anslaget ska helt eller delvis täcka deltagarnas utlägg, främst för resor, logi och dagtraktamenten.

Rättslig grund

Presidiets beslut av den 12 december 2011 om inrättandet av ett direktorat för demokratistöd inom GD EXPO.

Artikel 3 2 4 — Produktion och spridning

Punkt 3 2 4 0 — Europeiska unionens officiella tidning

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

4 500 000

4 373 000

3 867 901,53

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka institutionens andel av publikationsbyråns utgifter för publicering och distribution samt andra kostnader i samband med detta avseende texter som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkt 3 2 4 1 — Traditionella och digitala publikationer

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

3 650 000

3 771 000

3 245 065,10

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Samtliga utgifter för digital utgivning (intranetsidor) och traditionell utgivning (olika dokument och trycksaker genom underleverantörer), inklusive distribution.

Uppdatering samt utvecklande och korrigerande underhåll av utgivningssystem.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 6 000 EUR.

Punkt 3 2 4 2 — Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

10 580 000

11 395 930

10 990 325,20

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för informationspublikationer, inklusive elektroniska publikationer, informationsverksamhet, PR-verksamhet, deltagande i offentliga arrangemang, utställningar och mässor i medlemsstaterna, i kandidatländerna och i de länder där Europaparlamentet har ett sambandskontor, samt även uppdatering av Europaparlamentets webbplats för uppföljning av lagstiftningen (OEIL) och utveckling av verktyg eller metoder i syfte att förbättra och underlätta allmänhetens tillgång till den via mobil utrustning.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

Punkt 3 2 4 3 — Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

5 742 500

5 841 817

5 810 992,39

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att finansiera Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum i Bryssel, samt installationer, utställningar och utrustning som anpassats eller reproducerats för användning utanför Bryssel.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 9 300 EUR.

Punkt 3 2 4 4 — Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

30 845 000

30 431 966

30 859 064,13

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bidrag till besöksgrupper samt värdskap och infrastruktur i samband med dessa besök, finansiering av praktikperioder för opinionsbildare i icke-medlemsstater (EUVP) samt utgifter för Euroscola-, Euromedscola- och Euronestscolaprogrammen. Euroscola-, Euromedscola- och Euronestscolaprogrammen genomförs varje år, växelvis i Europaparlamentets lokaler i Strasbourg och i Bryssel, utom vid valår.

Anslaget ska ökas varje år med en deflator som tar hänsyn till förändringar i BNI och priser.

Varje ledamot av Europaparlamentet har rätt att varje kalenderår bjuda in högst fem grupper bestående av totalt 110 besökare.

Ett adekvat belopp ingår till förmån för besökare med funktionshinder.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 000 EUR.

Rättslig grund

Presidiets beslut av den 16 december 2002 om regler gällande mottagande av besöksgrupper och Euroscola-, Euromedscola- och Euronestscolaprogrammen, senast ändrat den 26 februari 2013.

Punkt 3 2 4 5 — Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

4 466 000

5 262 000

4 573 742,50

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Utgifter eller bidrag i samband med anordnande av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna och kandidatländerna och från de länder där Europaparlamentet har ett sambandskontor, liksom utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier samt finansiering av kulturella projekt i europeiskt intresse, till exempel Europaparlamentets LUX-pris för europeisk film

Utgifter för genomförandet av särskilda arrangemang i plenisalarna i Strasbourg och Bryssel i enlighet med det årliga program som antagits av presidiet.

Åtgärder och instrument till stöd för flerspråkighet, såsom seminarier och konferenser, möten med ansvariga för tolk- och översättarutbildning, åtgärder och insatser för att höja medvetenheten om flerspråkighet och för att främja tolk- och översättaryrket, inbegripet ett stödprogram för universitet, skolor och andra organ på området för tolk- och översättarutbildning, åtgärder för att främja kommunikation via nätet, samt deltagande i liknande insatser och åtgärder som organiseras gemensamt med andra enheter inom ramen för det interinstitutionella och internationella samarbetet.

Detta anslag ska även täcka utgifterna i samband med organisationen av dessa verksamheter, bland annat utgifter för tillhandahållande av tjänster, utgifter för mat och dryck samt utgifter för att bjuda in journalister till dessa verksamheter.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 25 000 EUR.

Punkt 3 2 4 6 — Europaparlamentets tv-kanal (webb-TV)

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

4 600 000

4 509 804

4 507 668,22

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att finansiera kostnaderna för Europaparlamentets (Europarl TV) produktion och tillhandahållande av nätvideor och audiovisuellt material för sändning i enlighet med Europaparlamentets kommunikationsstrategi.

Punkt 3 2 4 7 — Europeiska historiens hus

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

7 470 000

6 305 844

7 318 160,12

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att finansiera verksamheten vid Europeiska historiens hus, såsom den särskilda inredningen, anskaffningen av samlingar, anordnandet av utställningar samt driftskostnaderna, inbegripet kostnaderna för inköp av böcker, tidskrifter och övriga publikationer relaterade till verksamheten vid Europeiska historiens hus.

Det ska också täcka utgifter för kontrakt med kvalificerade experter och forskningsinstitut för utredningar, studier och annan forskningsverksamhet (workshoppar, rundabordskonferenser, expertpaneler och konferenser) som utförs för Europeiska historiens hus.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 000 EUR.

Punkt 3 2 4 8 — Utgifter för audiovisuell information

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

14 490 000

14 506 000

13 018 782,11

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Den audiovisuella sektorns driftsbudget (både interna och externa tjänster som t.ex. tekniskt arbete för radio- och tv-stationer, inspelning, produktion, samproduktion och distribution av audiovisuella program, hyra av riktade radiosignaler, överföring av tv- och radioprogram och andra åtgärder för att utveckla relationerna mellan institutionen och organ för audiovisuella sändningar).

Utgifter för direktsändning på internet av plenarsammanträden och utskottssammanträden.

Inrättande av lämpliga arkiv som garanterar att medierna och medborgarna ständigt har tillgång till denna information.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 13 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2002 om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2003 (EUT C 47 E, 27.2.2003, s. 72).

Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2002 om parlamentets beräknade inkomster och utgifter för budgetåret 2003 (EUT C 180 E, 31.7.2003, s. 150).

Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2003 om parlamentets beräknade inkomster och utgifter för budgetåret 2004 (EUT C 67 E, 17.3.2004, s. 179).

Punkt 3 2 4 9 — Informationsutbyte med nationella parlament

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

250 000

250 000

103 180,83

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

Utgifter för att främja förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten. Anslaget avser utgifter för andra parlamentariska förbindelser än de som täcks av kapitlen 1 0 och 3 0, informations- och dokumentationsutbyte samt stöd till förvaltning och analys av denna information, bland annat utbyte med Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation (CERDP).

Finansiering av samarbetsprogram och utbildningsåtgärder för ovannämnda parlaments personal och, i allmänhet, av verksamhet för att stärka deras parlamentariska arbete.

Dessa åtgärder inbegriper informationsbesök vid Europaparlamentet i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg. Anslagen ska helt eller delvis täcka deltagarnas utlägg, främst för resor, logi och dagtraktamenten.

Samarbetsåtgärder, särskilt sådana som rör lagstiftningsverksamhet och åtgärder som hänför sig till dokumentations-, analys- och informationsverksamhet samt säkring av domänen, inbegripet den verksamhet som bedrivs inom CERDP.

Detta anslag syftar till att finansiera samarbetet mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten i samband med den parlamentariska granskningen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, i enlighet med fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och särskilt artiklarna 9 och 10 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.

Rättslig grund

Konferenser för talmännen i de europeiska parlamentariska församlingarna (juni 1977) och i parlamenten i Europeiska unionen (september 2000 och mars 2001).

Artikel 3 2 5 — Utgifter med anknytning till informationskontoren

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

900 000

900 000

668 683,35

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka allmänna utgifter och diverse småutgifter för Europaparlamentets informationskontor (särskilt kontorsmaterial, telekommunikationer, portokostnader, underhåll, transporter, lagring, PR-materiel och databaser).

Avdelning 4 — Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför

Kapitel 4 0 — Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

Artikel 4 0 0 — Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

61 000 000

61 000 000

58 950 000,00

Anmärkningar

För de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna ska detta anslag täcka

sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter,

utgifter för politisk verksamhet och informationsverksamhet som bedrivs inom ramen för unionens politiska verksamhet.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

Rättslig grund

Presidiets beslut av den 30 juni 2003 om ibruktagande av anslag från budgetpunkt 4 0 0, senast ändrat den 27 april 2015.

Artikel 4 0 2 — Finansiering av europeiska politiska partier

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

31 905 000

31 400 000

27 913 879,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att finansiera politiska partier på europeisk nivå.

Rättslig grund

Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 10.4.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 224.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT L 297, 15.11.2003, s. 1).

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 29 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT C 112, 9.4.2011, s. 1).

Artikel 4 0 3 — Finansiering av europeiska politiska stiftelser

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

19 000 000

18 700 000

16 060 699,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att finansiera politiska stiftelser på europeisk nivå.

Rättslig grund

Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 10.4.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 224.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT L 297, 15.11.2003, s. 1).

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 29 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT C 112, 9.4.2011, s. 1).

Kapitel 4 2 — Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

Artikel 4 2 2 — Assistentstöd till ledamöterna

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

206 890 000

202 140 000

184 233 696,17

Anmärkningar

Detta anslag ska täcka utgifter för personal och tjänstetillhandahållare som står för assistentstöd till ledamöterna, liksom utgifter för betalningsombud.

Detta anslag är också avsett att täcka växelkursskillnader som belastar Europaparlamentets budget i överensstämmelse med bestämmelserna som avser ersättningar för utgifter för assistentstöd till ledamöterna, samt utgifter för tjänster till stöd för förvaltningen av ledamöternas assistentstöd.

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 775 000 EUR.

Rättslig grund

Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 21.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 33–44.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 5a och 125−139.

Presidiets beslut av den 14 april 2014 om tillämpningsföreskrifter för avdelning VII i anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Kapitel 4 4 — Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter

Artikel 4 4 0 — Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

210 000

210 000

200 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för sammanträden som anordnas av föreningen för Europaparlamentets före detta ledamöter och, i förekommande fall, andra eventuella dithörande kostnader.

Artikel 4 4 2 — Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

210 000

210 000

200 000,00

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och, i förekommande fall, andra eventuella dithörande kostnader.

Avdelning 5 — Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer

Kapitel 5 0 — Utgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer

Artikel 5 0 0 — Driftsutgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

Detta anslag ska täcka utgifterna för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser för att säkerställa att den kan verka oberoende och utan hinder.

Rättslig grund

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUT L 317, 4.11.2014, s. 1), särskilt artiklarna 6.1, 6.7 och 41.

Artikel 5 0 1 — Utgifter för kommittén av oavhängiga framstående personer

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

Detta anslag ska täcka utgifterna för sekretariatet för kommittén av oavhängiga framstående personer och dess finansiering.

Rättslig grund

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUT L 317, 4.11.2014, s. 1), särskilt artikel 11.2.

Avdelning 10 — Övriga utgifter

Kapitel 10 0 — Preliminära anslag

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

(*)

p.m.

0,—

(*) En reserv på 1 892 000 EUR har inrättats inom artikel 216.

Kapitel 10 1 — Reserv för oförutsedda utgifter

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

3 000 000

6 000 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är en allmän reserv för att täcka utgifter beroende på budgetbeslut som fattats under budgetåret (utgifter som inte kan beräknas).

Kapitel 10 3 — Reserv för utvidgningen

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för institutionens förberedelser för utvidgning.

Kapitel 10 4 — Reserv för informations- och kommunikationspolitiken

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för informations- och kommunikationspolitiken.

Kapitel 10 5 — Preliminära anslag för byggnader

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för institutionens investeringar i fastigheter och inredning av dessa. Europaparlamentets presidium måste anta en välavvägd och ansvarsfull långsiktig strategi för fastigheter och byggnader som tar hänsyn till de särskilda problemen med ökande underhållskostnader, renoveringsbehov och säkerhetskostnader och som garanterar att Europaparlamentets budget är hållbar.

Kapitel 10 6 — Reserv för prioriterade projekt under utveckling

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för institutionens prioriterade projekt under utveckling.

Kapitel 10 8 — Emas-reserv

Siffror

Budget 2017

Anslag 2016

Genomförande 2015

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Som ett resultat av beslut som kommer att fattats av presidiet avseende genomförande av Emas-handlingsplanen, i synnerhet efter Europaparlamentets ”koldioxidgranskning”, ska detta anslag användas för att fylla på relevanta driftsbudgetposter.

1. S — PERSONAL

1.1. S 1 — Avsnitt I — Europaparlamentet

Tjänstegrupper och grader

2016

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Övriga

Politiska grupper

Utanför kategori

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

223

2

7

30

AD 13

443

8

2

40

AD 12

242

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

25

AD 9

177

0

6

29

AD 8

433

0

3

37

AD 7

286

0

6

59

AD 6

196

0

8

48

AD 5

219

0

5

63

Totalt AD

2 648

10

66

436

AST 11

120

10

0

36

AST 10

84

0

20

33

AST 9

491

0

4

44

AST 8

308

0

6

40

AST 7

388

0

2

43

AST 6

309

0

6

72

AST 5

305

0

19

74

AST 4

393

0

3

78

AST 3

231

0

16

78

AST 2

88

0

0

58

AST 1

45

0

0

67

Totalt AST

2 762

10

76

623

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

100

0

0

0

Totalt AST/SC

150

0

0

0

Totalt

5561

20 (10)

142

1 059

Totalsumma

6 762 (11)

Tjänstegrupper och grader

2017

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Övriga

Politiska grupper

Utanför kategori

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

54

0

1

5

AD 14

216

2

7

36

AD 13

443

8

2

38

AD 12

297

0

13

60

AD 11

154

0

7

29

AD 10

220

0

7

25

AD 9

157

0

6

32

AD 8

448

0

7

39

AD 7

315

0

2

66

AD 6

181

0

8

45

AD 5

177

0

5

54

Totalt AD

2 675

10

66

436

AST 11

120

10

0

37

AST 10

84

0

20

35

AST 9

586

0

4

42

AST 8

293

0

6

39

AST 7

333

0

2

47

AST 6

309

0

6

74

AST 5

377

0

19

69

AST 4

358

0

4

89

AST 3

218

0

15

85

AST 2

38

0

0

51

AST 1

45

0

0

55

Totalt AST

2 761

10

76

623

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

100

0

0

0

Totalt SC

150

0

0

0

Totalt

5587

20 (12)

142

1 059

Totalsumma

6 788 (13) (14)

Bilaga

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

Budgetpost

Rubrik

Erhållna inkomster

Prognoser

2015

2017

5000

Inkomster från försäljning av transportmedel

-

p.m.

5001

Inkomster från försäljning av övrig lös egendom

25 526

5.000

5002

Inkomster från leverans av varor för övriga institutioners eller organs räkning

55 871

19 000

502

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer

-

1.000

5110

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom

2 807 906

2 760 000

5111

Återbetalning av hyresutgifter

16 372

677 000

550

Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut

5 557 309

793 000

551

Inkomster från tredje part för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran

729 104

p.m.

570

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder

3 292 213

295 000

571

Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål

-

p.m.

573

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet

3 476 281

10 000

581

Inkomster från försäkringsersättningar

179 793

p.m.

6600

Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål

11 848 214

70 000

 

 TOTALT

27 988 590

4 630 000

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

11.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

14

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Xabier Benito Ziluaga, Mercedes Bresso, Sven Giegold, Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Michał Marusik, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Susanne Melior, Josep-Maria Terricabras

(1)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUT L 287, 29.10.2013, s. 15.

(5)

Antagna texter, P8_TA(2015)0376.

(6)

Antagna texter, P8_TA(2015)0407.

(7)

Antagna texter, P8_TA(2015)0172.

(8)

EGT 17, 6.10.1958, s. 385.

(9)

Antagna texter, P8_TA(2015)0172.

(10)

Fiktiv reserv för de tjänstemän som utlånats i tjänstens intresse och inte ingår i totalsumman.

(11)

I det interinstitutionella samarbetsavtal som undertecknades den 5 februari 2014 mellan Europaparlamentet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén föreskrivs det att upp till 80 nya tjänster (60 AD och 20 AST) ska överföras från dessa kommittéer till Europaparlamentet. Överföringen kommer att göras gradvis, med början under hösten 2014, och införandet i Europaparlamentets tjänsteförteckning av de berörda tjänsterna (gjordes redan under 2014) kommer att balanseras av att ett motsvarande antal tjänster stryks i de två kommittéernas tjänsteförteckningar.

(12)

Fiktiv reserv för de tjänstemän som utlånats i tjänstens intresse och inte ingår i totalsumman.

(13)

I det interinstitutionella samarbetsavtal som undertecknades den 5 februari 2014 mellan parlamentet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén föreskrivs det att upp till 80 nya tjänster (60 AD och 20 AST) ska överföras från dessa kommittéer till parlamentet. Överföringen kommer att göras gradvis, med början under hösten 2014, och införandet i parlamentets tjänsteförteckning av de berörda tjänsterna (gjordes redan under 2014) kommer att balanseras av att ett motsvarande antal tjänster stryks i de två kommittéernas tjänsteförteckningar.

(14)

Den planerade minskningen med 1 % (60 tjänster) av den totala personalstyrkan, per grad och kategori, kommer att göras i samband med Europaparlamentets behandling av budgetförslaget för 2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy