ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl VII – Výbor regionů

8.4.2016 - (2015/2160(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodajka: Monica Macovei


Postup : 2015/2160(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0132/2016
Předložené texty :
A8-0132/2016
Přijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl VII – Výbor regionů

(2015/2160(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014[1],

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0205/2015)[2],

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi orgánů[3],

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti[4] účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[5], a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0132/2016),

1.  uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Výboru regionů za plnění rozpočtu Výboru regionů na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2014, oddíl VII – Výbor regionů

(2015/2160(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl VII – Výbor regionů,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0132/2016),

1.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2014 uvedl, že u Výboru regionů („výbor“) nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

2.  konstatuje, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící dne 31. prosince 2014 v oblasti správních a jiných výdajů orgánů a institucí nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že v roce 2014 měl výbor schválen rozpočet ve výši 87 600 000 EUR (oproti 87 373 000 EUR v roce 2013), z čehož 86 300 000 EUR byly prostředky na závazky s mírou plnění 98,5 %; vítá, že se v roce 2014 zvýšila míra plnění;

4.  konstatuje, že cíl 4 ředitelství pro administrativu a finance ­ – „zajistit podmínky pro účinnou vnitřní kontrolu a sledovat provádění finančních nařízení“­ – nebyl naplněn u dvou ze tří ukazatelů dopadů: návratnost u oprav právních nebo rozpočtových závazků či plateb poklesla pod 4% cíl a množství finančních výjimek se v roce 2014 nesnížilo o 3 %, nýbrž zvýšilo o 6 %;

5.  je znepokojen zvýšením počtu zpráv o výjimkách: 87 finančních výjimek a tři administrativní výjimky; zdůrazňuje, že tyto tři administrativní výjimky se týkaly nedodržení vnitřních postupů; konstatuje, že v roce 2014 byly učiněny čtyři odchylky (oproti jedné v roce 2013) od pravidel pro řízení zakázek a smluv a že většina zpráv o odchylkách (58 z 81) se týká neexistence nebo nedostatečnosti právních závazků; žádá podrobné informace o příčinách těchto odchylek a o tom, o jaké částky se jedná; do konce června 2016 požaduje celkovou zprávu o nápravných opatřeních, která byla přijata s cílem zabránit vzniku podobných situací;

6.  bere na vědomí, že v rozpočtovém roce 2014 bylo provedeno 13 převodů mezi rozpočtovými položkami; zastává názor, že s převody souvisejícími s rozpočtem politických skupin na komunikaci a tiskem Úředního věstníku Evropské unie mohlo být počítáno v původně schváleném rozpočtu;

Úspory a správní výdaje

7.  zdůrazňuje, že rozpočet výboru je čistě administrativní – jeho významná část se využívá na výdaje související s osobami pracujícími v této instituci a zbývající částka je určena na budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje;

8.  nicméně podotýká, že jen na cestovní výdaje členů a náhradníků výboru a na jejich účast na schůzích byla v roce 2014 vynaložena částka 8 277 556 EUR a na služební cesty a cestovní výdaje zaměstnanců částka 409 100 EUR; domnívá se, že počet služebních cest je mimořádně vysoký (787), stejně jako výdaje členů za cesty a schůze; domnívá se, že služební cesty členů by měly být jasně popsány ve výroční zprávě o činnosti s uvedením podrobných výdajů a analýzy nákladů a přínosů; zdůrazňuje, že údaje o služebních cestách členů jsou neurčité, nepřesné a že nejsou jasně vyčísleny náklady; naléhavě vyzývá výbor, aby do svých výročních zpráv o činnosti informace o služebních cestách členů vždy zařazoval;

9.  domnívá se, že celková částka ve výši 9 594 089 EUR, kterou výbor v roce 2014 zaplatil za pronájem (externím pronajímatelům), je příliš vysoká; připomíná, že i po odečtení příspěvku Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) ve výši 1 181 382 EUR je čistá částka zaplacená výborem vyšší, než činí účetní podíl těchto plateb, přičemž rozdíl je vykázán jako výdaje na budovy (852 464 EUR); zdůrazňuje, že většina závazků výboru pochází z operací souvisejících s pronajatými budovami (95,6 % v roce 2014) a že ke konci roku 2014 činil dluh na finančním leasingu 65 051 695 EUR; vyzývá výbor, aby ve spolupráci s Parlamentem a Komisí navrhl řešení vedoucí ke snížení nákladů, například rozsáhlé společné využívání budov, zasedacích místností a jednacích sálů;

10.  žádá, aby výbor do své výroční zprávy o činnosti zahrnul politiku v oblasti nemovitostí, neboť je důležité, aby tyto náklady byly náležitě racionalizovány a aby nebyly nepřiměřeně vysoké;

11.  bere na vědomí úspory v oblasti tlumočnických služeb; s politováním konstatuje, že ve výroční zprávě o činnosti nejsou uvedeny podrobné informace o míře využití a rušení tlumočnických služeb; požaduje, aby tyto údaje byly zahrnuty do výroční zprávy výboru o činnosti za rok 2015;

12.  s uspokojením konstatuje, že výbor uvedl informace o nevyužitých tlumočnických službách ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2013; pokládá za pozitivní, že míra nevyužití tlumočnických služeb poklesla z 3,23 % v roce 2012 na 2,51 % v roce 2013, a je přesvědčen, že ji lze ještě snížit; vyzývá výbor, aby své schůze lépe plánoval;

13.  bere na vědomí, že výbor častěji využívá videokonference; vyjadřuje však politování nad prodlevami při zavádění přenosných zařízení pro videokonference a žádá, aby byl informován o dalším vývoji ve výroční zprávě o činnosti výboru za rok 2015; bere na vědomí informaci výboru, že videokonference byly při schůzích využity v případech, kdy nebylo zapotřebí tlumočení; vybízí výbor, aby účinně využíval jazykového vzdělávání s cílem zajistit, aby se omezila potřeba tlumočení a práce orgánu tak byla efektivnější a účinnější; vyzývá výbor, aby orgán příslušný k udělení absolutoria do konce června 2016 informoval o vývoji v této věci;

14.  požaduje, aby byly v zájmu výrazného snížení nákladů široce využívány videokonference a všechny související nástroje; nerozumí tomu, jakou přidanou hodnotu má tak vysoký počet služebních cest do Řecka (77) nebo Itálie (125) pro občany těchto zemí nebo pro občany Unie;

Spolupráce a dohody

15.  vítá, že byla v roce 2014 přijata Listina víceúrovňové správy v Evropě, která představuje závazek k vytvoření nových forem dialogu a partnerství mezi všemi veřejnými orgány v Unii s cílem optimalizovat veřejnou politiku, veřejné výdaje a zlepšit naplňování stanovených cílů; žádá, aby byl informován o strategii a výsledcích tohoto projektu;

16.  konstatuje, že 5. února 2014 byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Parlamentem, Výborem regionů a EHSV za účelem prohloubení spolupráce v oblasti politiky; bere na vědomí rovněž schválení přílohy o administrativní spolupráci;

17.  domnívá se, že v rámci dohody o spolupráci stále existuje prostor ke zlepšení spolupráce mezi Parlamentem a Výborem regionů, zejména pokud jde o politické aspekty; vyzývá tyto tři instituce, aby posoudily, zda je možné nalézt další formy součinnosti, které zvýší produktivitu v oblastech upravených dohodou o spolupráci, a žádá, aby byl informován o vývoji v této věci; vyzývá k vytvoření zvláštních podrobných ustanovení týkajících se fungování služeb sdílených Parlamentem, výborem a EHSV;

18.  vyzývá, aby byl proveden průzkum spokojenosti členů výboru se službami, které jim poskytuje výzkumná služba Evropského parlamentu; požaduje, aby byl informován o vývoji situace v souvislosti s dohodou;

19.  žádá, aby bylo do přezkumu dohody o spolupráci v polovině období zařazeno společné posouzení rozpočtových úspor vyplývajících z této dohody;

20.  konstatuje, že v rámci dohody o spolupráci mezi EHSV, výborem a Parlamentem byla v roce 2014 rozpočtová situace výboru i EHSV pozitivní; se znepokojením konstatuje, že v rámci této dohody došlo k převedení 36 úředníků EHSV a 24 úředníků výboru, kteří působili v překladatelské službě a z nichž většina se svým věkem blížila hranici odchodu do důchodu, což znamená významnou úsporu v oddílu pracovníků (platy a důchody) EHSV a Výboru regionů, zato však nezanedbatelné zvýšení nákladů na straně Parlamentu, ať již z krátkodobého hlediska (platy), nebo z dlouhodobého hlediska (důchody);

21.  bere na vědomí, že v roce 2015 byla podepsána nová dvoustranná dohoda o administrativní spolupráci mezi Výborem regionů a EHSV; požaduje, aby byl o této dvoustranné spolupráci informován v rámci hodnocení v polovině období;

22.  bere na vědomí spolupráci mezi výborem a Výborem pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu, zejména v souvislosti s udělováním absolutoria;

Řízení lidských zdrojů

23.  vyjadřuje politování nad tím, že nebylo dosaženo cíle 2 ředitelství pro překlady – „zlepšit pracovní postupy a optimalizovat řízení lidských a finančních zdrojů“; je znepokojen nízkou mírou plnění u rozpočtové položky 1420 (externí překlady a nástroje pro překlad); zejména poznamenává, že míra plnění rozpočtu v několika rozpočtových položkách týkajících se překladu byla výrazně pod průměrem minulých let;

24.  bere na vědomí výsledky interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení, který se shodl na harmonizované metodě umožňující přímé srovnávání nákladů všech orgánů na překlady; vítá skutečnost, že výbor poskytuje údaje podle této metodiky;

25.  konstatuje, že výbor má nadále nedostatečné zastoupení žen ve vysokých funkcích; žádá, aby byl vytvořen plán rovných příležitostí pro obsazování řídících funkcí s cílem tuto nerovnováhu co nejdříve odstranit;

26.  vyjadřuje politování nad tím, že ženy tvoří méně než 35 % řídících pracovníků, i když 60 % zaměstnanců jsou ženy; v této souvislosti zdůrazňuje, že vyšší vedoucí pozice zastává pouze 28 % žen; vyzývá výbor, aby tuto nevyváženou situaci týkající se žen napravil;

Řízení zakázek a smluv

27.  zdůrazňuje, že výbor pro audit vypracoval analýzu stávajících postupů výboru při zadávání zakázek a vydal doporučení za účelem zlepšení finančních toků, spolu s 15 opatřeními k posílení systémů kontroly; do konce června 2016 požaduje podrobné informace o skupině pro zajištění kvality při zadávání zakázek a její efektivitě a popis doporučení výboru pro audit v této oblasti a jejich plnění;

28.  vyjadřuje politování nad tím, že počet odchylek od pravidel pro řízení zakázek a smluv se z jedné v roce 2013 zvýšil na čtyři v roce 2014; konstatuje, že jedna takováto odchylka byla důsledkem chyby v postupu v rámci postupu společné kontinuity výboru a Parlamentu v oblasti služeb IT; vyzývá výbor, aby přijal veškerá nezbytná opatření, která zajistí, aby se tato situace neopakovala; vyzývá výbor, aby se neprodleně zabýval přetrvávajícím problémem zpráv o výjimkách z důvodu nedodržení ustanovení finančního nařízení nebo jednacího řádu výboru; konstatuje, že počet výjimek však představuje pouze 0,4 % dotčených operací;

Interní audit

29.  konstatuje, že výbor pro audit, který byl zřízen v roce 2013, se v roce 2014 sešel dvakrát; je znepokojen výsledky opatření v návaznosti na audit výkonnosti projektů v oblasti IT; domnívá se, že výkonnost projektů a aplikací IT je jasně zjištěným nedostatkem, u nějž bylo učiněno málo opatření k nápravě, pokud vůbec nějaká; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že pouze jedno z patnácti doporučení orgánu pro audit bylo uzavřeno; do konce června 2016 požaduje analýzu dopadů těchto projektů IT a jejich přidané hodnoty pro občany Unie;

30.  s uspokojením konstatuje, že 16 z 18 doporučení auditorů k výkonnosti vnější písemné komunikace bylo uzavřeno a že podle druhé zprávy o navazujících opatřeních byla rizika spojená s nízkou efektivitou v souvislosti s doposud neprovedenými opatřeními vyhodnocena jako nízká;

31.  bere na vědomí, že generální tajemník schválil (v roce 2015) audit vhodnosti systému definování statutárních práv, a žádá doplňující informace o 19 doporučeních k revizi postupů dalšího delegování, zlepšení analýzy rizik v souvislosti s výsledky ověřování, definování nebo revizi postupů a kontrolních seznamů, provádění politiky odborné přípravy, zveřejňování rozhodnutí o jmenování, převodu a statusu; naléhavě vyzývá výbor, aby do konce června 2016 předložil akční plán vypracovaný útvarem pro audit, v němž budou uvedeny lhůty pro provedení nezbytných nápravných opatření;

Pravidla pro oznamování nekalých praktik (whistleblowing), střety zájmů a situace tzv. „otáčivých dveří“

32.  vítá, že výbor s platností od 1. ledna 2016 přijal rozhodnutí, kterým stanoví pravidla pro wistleblowing[6]; domnívá se, že se zavedením těchto pravidel otálel příliš dlouho; vyzývá výbor, aby je zveřejnil a uplatňoval bez dalších prodlev a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o pokroku při jejich provádění ve výroční zprávě o činnosti;

33.   pokládá za nepřijatelné, že výbor se stejným případem whistleblowingu zabývá již od roku 2003 a že navzdory rozsudkům Soudu pro veřejnou službu z roku 2013 a 2014 a usnesení Parlamentu o udělení absolutoria ze dne 29. dubna 2015 dosud neučinil požadované kroky, neuznal žalobu žalobce za oprávněnou a případ neuzavřel; naléhavě vyzývá výbor, aby bez dalších prodlev učinil všechny potřebné kroky k vyřešení této situace a aby veřejně přiznal, že zjištění oznamovatele nekalých praktik byla pravdivá, jak potvrdily Evropský úřad pro boj proti podvodům a orgány Unie; žádá výbor, aby Parlament do konce června 2016 informoval o vývoji tohoto případu;

34.   bere na vědomí, že podle informací výboru v rozpočtovém roce 2014 nedošlo k žádným střetům zájmů; naléhavě žádá výbor, aby zveřejnil životopisy a prohlášení o zájmech všech členů a řídících pracovníků a aby zavedl vnitřní politiku a jasná pravidla pro prevenci a řešení střetů zájmů a situací „otáčivých dveří“, v souladu s pokyny vydanými Komisí; očekává, že výbor tyto životopisy, prohlášení o zájmech a pravidla předloží Parlamentu do konce června 2016;

Celková výkonnost, plánování a strategické řízení

35.  bere na vědomí úsilí a výsledky výboru při zkvalitňování své informační a komunikační politiky;

36.  zdůrazňuje, že musí být bezodkladně vyřešena rizika zjištěná při provedených auditech a analýzách rizik, zejména v oblasti finančního řízení a operačních/organizačních záležitostí; do konce června 2016 žádá podrobné informace o opatřeních ke zmírnění rizik, která výbor navrhuje, a přesný harmonogram jejich provádění;

37.  žádá výbor, aby Parlamentu podal informace o činnostech zaměřených na aktivní zapojení občanů Unie, jako jsou například případy, kdy došlo k vzájemné výměně s občany a jejich zapojení a díky tomu bylo dosaženo přímých výsledků, jež jsou měřitelné, cílené a měly viditelný dopad;

38.  dospěl k závěru, že ačkoli je seznam činností výboru za rok 2014 na podporu politik Unie poměrně obsáhlý, není dostatečně zřejmý jejich praktický dopad; žádá vypracování podrobné analýzy výsledků z hlediska silných stránek, slabin, příležitostí a hrozeb (SWOT) a ukazatelů SMART pro cíle výboru, spolu s přehledem některých přímých výhod pro občany Unie, jichž bude dosaženo díky mandátu a činnosti výboru.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

7

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]  Úř. věst. L 51, 20.2.2014.
  • [2]  Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 1.
  • [3]  Úř. věst. C 373, 10.11.2015, s. 1.
  • [4]  Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 146.
  • [5]  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [6]  Rozhodnutí Výboru regionů č. 508/2015 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro oznamování nekalých praktik (whistleblowing).