Procedure : 2015/2160(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0132/2016

Indgivne tekster :

A8-0132/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.19
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0155

BETÆNKNING     
PDF 366kWORD 86k
8.4.2016
PE 571.513v02-00 A8-0132/2016

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion VII - Regionsudvalget

(2015/2160(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Monica Macovei

ÆNDRINGSFORSLAG
 1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE


1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion VII - Regionsudvalget

(2015/2160(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2014 (COM(2015)0377 – C8-0205/2015)(2),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0132/2016),

1.  meddeler Regionsudvalgets generalsekretær decharge for gennemførelsen af Regionsudvalgets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Regionsudvalget, Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion VII - Regionsudvalget

(2015/2160(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion VII - Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0132/2016),

1.  noterer sig, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2014 har bemærket, at der ikke er blevet konstateret væsentlige svagheder med hensyn til revisionen af emnerne menneskelige ressourcer og indkøbsaftaler, for så vidt angår Regionsudvalget;

2.  bemærker, at Revisionsretten på grundlag af sin revision konkluderede, at betalingerne vedrørende institutionernes og organernes administrationsudgifter og andre udgifter for regnskabsåret, der afsluttedes den 31. december 2014, som helhed betragtet var uden væsentlig fejlforekomst;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.  bemærker, at Regionsudvalget i 2014 rådede over et godkendt budget på 87 600 000 EUR (87 373 000 EUR i 2013), hvoraf 86 300 000 EUR var forpligtelsesbevillinger med en udnyttelsesgrad på 98,5 %; glæder sig over stigningen i udnyttelsesgraden i 2014;

4.  bemærker, at mål 4 for Direktoratet for Administration og Finans "at sikre et effektivt internt kontrolmiljø og overvåge gennemførelsen af finansforordningen" ikke blev nået med hensyn til to af tre effektindikatorer: Antallet af rettelser af retlige eller budgetmæssige forpligtelser eller betalinger faldt til under målet på 4 %, mens antallet af finansielle undtagelser steg med 6 % i 2014 i stedet for at falde med 3 %;

5.  er bekymret over antallet i indberetninger af undtagelser: 87 finansielle undtagelser og tre administrative undtagelser; understreger, at tre af de administrative undtagelser vedrørte manglende overholdelse af interne procedurer; bemærker, at der blev gjort fire undtagelser i 2014 (sammenlignet med en i 2013) for regler for offentlige indkøb eller kontraktforvaltning, og at de fleste indberetninger af undtagelser (58 af 81) vedrørte manglende eller utilstrækkelige retlige forpligtelser; anmoder om detaljerede oplysninger om, hvordan disse undtagelser opstod og de berørte beløb; anmoder om en fuldstændig rapport inden udgangen af juni 2016 om de korrigerende foranstaltninger, der er truffet for at forhindre tilsvarende situationer;

6.  noterer sig de 13 overførsler mellem budgetposter i løbet af regnskabsåret 2014; er af den opfattelse, at overførslerne vedrørende de politiske gruppers kommunikationsbudget og trykning i Den Europæiske Unions Tidende kunne have været forudset i det oprindeligt godkendte budget;

Besparelser og administrationsudgifter

7.  understreger, at Regionsudvalgets budget er af rent administrativ karakter, hvor et stort beløb anvendes på personer, der arbejder i institutionen, og det resterende beløb på ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter;

8.  bemærker dog, at et samlet beløb på 8 277 556 EUR i 2014 udelukkende blev anvendt til rejse- og mødedagpenge til Regionsudvalgets medlemmer og stedfortrædere samt 409 100 EUR til ansattes tjenesterejser og rejseudgifter; anser antallet tjenesterejser (787) for at være særdeles højt i lighed med de udgifter, som anvendes til medlemmernes rejse- og mødedagpenge; mener, at tjenesterejser, der foretages af medlemmer, bør være klart beskrevet i den årlige aktivitetsrapport med detaljerede udgifter og en cost-benefit-analyse; understreger, at henvisningen til medlemmers tjenesterejser er vage, upræcise og indeholder ikke klare tal; opfordrer indtrængende Regionsudvalget til at medtage data om medlemmernes tjenesterejser i dens årlige aktivitetsrapport;

9.  mener, at det samlede beløb på 9 594 089 EUR, som betales af Regionsudvalget til lejeudgifter i 2014 (eksterne udlejere), er for højt; minder om, at selv efter at bidraget fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) på 1 181 382 EUR er trukket fra, var det nettobeløb, der betales af Regionsudvalget, højere end den regnskabsmæssige del af de lejeudgifter, som var registreret som bygningsudgifter (852 464 EUR); understreger, at de fleste af Regionsudvalgets passiver er resultatet af transaktioner, der genereres af de lejede bygninger (95,6 % i 2014), og at den finansielle gæld som følge af leje ved udgangen af 2014 beløb sig til 65 051 695 EUR; opfordrer Regionsudvalget til at finde løsninger i fællesskab med Parlamentet og Kommissionen (f.eks. omfattende fælles udnyttelse af bygninger, mødelokaler og konferencelokaler) for at reducere omkostningerne;

10.  anmoder om, at Regionsudvalgets bygningspolitik vedlægges den årlige aktivitetsrapport, navnlig i betragtning af at det er vigtigt, at omkostningerne til en sådan politik rationaliseres behørigt og ikke er uforholdsmæssigt høje;

11.  bemærker besparelserne i tolketjenesterne; beklager, at der i den årlige aktivitetsrapport ikke er grundig information om udnyttelsen og andelen af annullerede tolketjenester; anmoder om, at disse oplysninger medtages i Regionsudvalgets årlige aktivitetsrapport for 2015;

12.  bemærker med tilfredshed, at Regionsudvalget har medtaget oplysninger om uudnyttede tolketjenester i sin årlige aktivitetsrapport for 2013; finder det positivt, at andelen af uudnyttede tolketjenester faldt fra 3,23 % i 2012 til 2,51 % i 2013, og mener, at denne sats stadig kan forbedres; opfordrer Regionsudvalget til at sikre en bedre planlægning af møderne;

13.  noterer sig Regionsudvalgets øgede brug af videokonferencer; beklager imidlertid de forsinkelser i indførelsen af bærbare videokonferencefaciliteter, og anmoder om at blive underrettet om udviklingen i Regionsudvalgets årlige aktivitetsrapport for 2015; erfarer fra Regionsudvalget, at videokonferenceredskabet er blevet anvendt i de møder, hvor der ikke er behov for tolkning; tilskynder Regionsudvalget til at anvende sprogundervisning effektivt for at sikre, at der er behov for mindre tolkning og dermed gøre institutionens arbejde mere produktivt og effektivt; opfordrer Regionsudvalget til at orientere dechargemyndigheden herom inden udgangen af juni 2016;

14.  opfordrer til omfattende brug af videokonferencer og alle dermed forbundne værktøjer for i væsentlig grad at nedbringe omkostningerne; forstår ikke, hvordan et så stort antal tjenesterejser til Grækenland eller Italien (henholdsvis 77 og 125) giver merværdi for borgerne i disse lande eller for andre EU-borgere;

Samarbejde og aftaler

15.  glæder sig over vedtagelsen af chartret for flerniveaustyring i Europa i 2014, der blev lanceret med et tilsagn om at udvikle nye former for dialog og partnerskaber mellem alle offentlige myndigheder i Unionen for at optimere de offentlige politikker og de offentlige udgifter og øge gennemførelsen af politikker; anmoder om at blive underrettet om projektets strategi i denne forbindelse og dets resultater;

16.  noterer sig, at samarbejdsaftalen mellem Parlamentet, Regionsudvalget og EØSU blev undertegnet den 5. februar 2014 med det formål at udvikle det politiske samarbejde; noterer sig, at der også blev godkendt et bilag om det administrative samarbejde;

17.  konstaterer, at der stadig er plads til forbedringer i samarbejdet mellem Parlamentet og Regionsudvalget baseret på samarbejdsaftalen, navnlig med hensyn til politiske aspekter; opfordrer begge institutioner til at undersøge, hvorvidt der kan findes frem til yderligere synergier, der øger produktiviteten på de områder, der er omfattet af samarbejdsaftalen, og anmoder om at blive holdt underrettet om udviklingen i denne forbindelse; anmoder om, at der fastsættes konkrete og detaljerede bestemmelser om funktionsmåden af de tjenester, som Parlamentet, Regionsudvalget og EØSU deles om;

18.  anmoder om, at der foretages en tilfredshedsundersøgelse blandt Regionsudvalgets medlemmer om de tjenester, som ydes af EPRS; anmoder om fortsat at blive informeret om udviklingen med hensyn til aftalen;

19.  anmoder om en detaljeret vurdering for hver enkelt institution af de budgetbesparelser og/eller af de forhøjede budgetudgifter, der følger af samarbejdsaftalen, og som ligeledes skal indgå i midtvejsevalueringen;

20.  bemærker, at Regionsudvalget og EØSU – inden for rammerne af samarbejdsaftalen mellem EØSU, Regionsudvalget og Europa-Parlamentet – havde en positiv budgetstilling i 2014; noterer sig med bekymring, at der inden for rammerne af denne aftale er blevet overført 36 tjenestemænd fra EØSU og 24 fra Regionsudvalget, der kom fra oversættelsestjenesterne, og som for størstedelens vedkommende var meget tætte på pensionsalderen med det resultat, at begge institutioner vil opnå betydelige besparelser i budgetkapitler på personaleområdet (løn og pensioner), mens Parlamentets udgifter vil stige betydeligt både på kort sigt (lønninger) og på lang sigt (pensioner);

21.  noterer sig, at en ny administrativ bilateral samarbejdsaftale mellem Regionsudvalget og EØSU blev undertegnet i 2015; anmoder om at blive holdt orienteret om dette bilaterale samarbejde i forbindelse med midtvejsevalueringen;

22.  bemærker samarbejdet mellem Regionsudvalget og Parlamentets Budgetkontroludvalg, navnlig med hensyn til dechargeproceduren;

Forvaltning af menneskelige ressourcer

23.  beklager, at mål 2 for Direktoratet for Oversættelse – "forbedre arbejdsmetoderne og optimere de menneskelige og forvaltning af finansielle ressourcer forvaltning" – ikke blev nået; er bekymret over den lave gennemførelsesgrad for budgetpost 1420 (ekstern oversættelse og oversættelsesværktøjer); bemærker navnlig, at budgetgennemførelsesgraden for flere af oversættelsens poster lå et godt stykke under gennemsnittet for de foregående år;

24.  anerkender de resultater, som Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning har opnået med hensyn til at indføre en harmoniseret metode, der muliggør direkte sammenligninger af alle institutioners oversættelsesomkostninger; glæder sig over, at Regionsudvalget leverer data i henhold til denne metode;

25.  bemærker den fortsatte mangel på kvinder i ledende stillinger i Regionsudvalget; kræver, at der indføres en plan for lige muligheder med hensyn til ledende poster med henblik på hurtigst muligt at få rettet op på denne ubalance;

26.  beklager, at mindre end 35 % af lederne er kvinder, mens mere end 60 % af personalet består af kvinder; understreger derfor, at kun 28 % af lederstillinger er besat af kvinder; opfordrer Regionsudvalget til at rette op på denne skæve situation for kvinder;

Indkøb og kontraktforvaltning

27.  understreger, at revisionsudvalget analyserede Regionsudvalgets nuværende praksis for indkøb og fremsatte anbefalinger til forbedring af de finansielle kredsløb, der blev ledsaget af 15 foranstaltninger til at styrke kontrolsystemerne; anmoder om detaljerede oplysninger om gruppen til sikring af kvaliteten af indkøb og effektiviteten heraf og en beskrivelse af og opfølgning på anbefalingerne fra revisionsudvalget herom inden udgangen af juni 2016;

28.  beklager, at antallet af undtagelser fra reglerne for offentlige indkøb eller kontraktforvaltning steg fra 1 i 2013 til 4 i 2014; bemærker, at en af disse undtagelser skyldes en procedurefejl i en fælles procedure mellem Regionsudvalget og Parlamentet om kontinuiteten af IT-tjenester; opfordrer Regionsudvalget til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at en sådan situation ikke gentager sig; anmoder Regionsudvalget om straks at behandle det aktuelle spørgsmål om alle indberetninger af undtagelser som følge af manglende overholdelse af bestemmelserne i finansforordningen og den interne forretningsorden; bemærker, at antallet af undtagelser imidlertid kun udgør 0,4 % af de pågældende transaktioner;

Intern revision

29.  bemærker, at revisionsudvalget, som blev nedsat i 2013, mødtes to gange i 2014; er bekymret over resultaterne af opfølgningen af revisionen af gennemførelsen af IT-projekter; mener, at resultaterne af IT-projekter og -applikationer er en klart identificeret svaghed, for hvilke der er truffet få eller ingen foranstaltninger; beklager dybt, at kun en af de 15 anbefalinger fra revisionsmyndigheden blev afsluttet; anmoder om, at der foretages en konsekvensanalyse af disse IT-projekter og deres merværdi for EU-borgere inden udgangen af juni 2016;

30.  noterer sig med tilfredshed, at 16 ud af de 18 anbefalinger fra revisorerne om resultatet af den eksterne skriftlige kommunikation blev afsluttet, og at risikoen for manglende produktivitet og effektivitet på grund af de resterende udestående anbefalinger ifølge den anden opfølgningsrapport betragtes som lav;

31.  bemærker, at generalsekretæren (i 2015) godkendte revisionen om tilstrækkeligheden af systemet til fastsættelse af de lovbestemte rettigheder og anmoder om supplerende oplysninger om de 19 anbefalinger om revision af subdelegationsprocedurer, forbedring af risikoanalysen i forbindelse med verifikationsresultater, opstilling eller revision af procedurer og tjeklister, anvendelse af uddannelsespolitik, offentliggørelse af afgørelser om udnævnelser, overførsel og status; opfordrer indtrængende Regionsudvalget til inden udgangen af juni 2016 at forelægge en handlingsplan, som er blevet udarbejdet af de reviderede tjenester, som bør omfatte frister for gennemførelse af de nødvendige korrigerende foranstaltninger;

Regler for whistleblowing, interessekonflikter og "svingdørssituationer"

32.  glæder sig over, at Regionsudvalget har vedtaget en afgørelse om regler for whistleblowing(6)

, som trådte i kraft den 1. januar 2016; mener, at det tog for lang tid at gennemføre disse regler; opfordrer Regionsudvalget til at offentliggøre og håndhæve dem uden yderligere forsinkelse og til at underrette dechargemyndigheden om de fremskridt, der gøres med gennemførelsen i den årlige aktivitetsrapport;

33.   finder det uacceptabelt, at Regionsudvalget siden 2003 har behandlet den samme whistleblowingsag, og at det trods EU-Personaleretten domme fra 2013 og 2014 og Parlamentets dechargebeslutning af 29. april 2015, endnu ikke har rettet sig efter disse domme, anerkendt sagsøgers søgsmål som retmæssigt eller endeligt afsluttet sagen; opfordrer indtrængende Regionsudvalget til at træffe alle de nødvendige foranstaltninger til at løse denne situation uden yderligere forsinkelse og offentligt at erkende, at whistleblowerens konstateringer var korrekte, således som Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og andre EU-organer har konstateret; opfordrer Regionsudvalget til at orientere Parlamentet om fremskridt i whistleblowingsagen inden udgangen af juni 2016;

34.   konstaterer, at der ifølge Regionsudvalget ikke opstod nogen situationer med interessekonflikter i løbet af regnskabsåret 2014; opfordrer indtrængende Regionsudvalget til at offentliggøre CV'er og interesseerklæringer for alle medlemmer og ledende tjenestemænd og at vedtage en intern politik og klare regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og "svingdørssituationer" i overensstemmelse med de retningslinjer, som Kommissionen har offentliggjort; forventer, at Regionsudvalget forelægger disse CV'er, interesseerklæringer og bestemmelser for Parlamentet inden udgangen af juni 2016;

Overordnede resultater, planlægning og strategisk forvaltning

35.  noterer sig Regionsudvalgets indsats og resultater i forhold til at optrappe sin informations- og kommunikationspolitik;

36.  understreger, at de risici, der er konstateret i forbindelse med revisioner og risikoanalyser, der er udført, navnlig med hensyn til økonomisk forvaltning og operationelle eller organisatoriske spørgsmål, skal løses hurtigst muligt; anmoder om en detaljeret præsentation af de afhjælpende foranstaltninger, som Regionsudvalget foreslår, og en klar tidsplan for gennemførelsen, inden udgangen af juni 2016;

37.  anmoder Regionsudvalget om at underrette Parlamentet om de foranstaltninger, der træffes for at tilskynde til deltagelse fra EU-borgernes side, som f.eks. situationer, hvor gensidige udvekslinger med borgere og deres deltagelse har fundet sted, og hvor der ved en sådan deltagelse er blevet opnået direkte resultater, der er målbare, fokuserede og med en synlig effekt;

38.  konkluderer, at selv om listen for 2014 over Regionsudvalgets aktiviteter til støtte for Unionens politikker er ganske omfattende, redegøres der vagt og upræcist for deres praktiske resultater; opfordrer til en grundig SWOT-analyse af resultaterne og SMART-indikatorerne for Regionsudvalgets mål sammen med en beskrivelse af en række direkte fordele for EU-borgerne, der opnås som følge af dets mandat og aktiviteter.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

4.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

14

7

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

EUT L 51 af 4.11.2015.

(2)

EUT C 377 af 13.11.2015, s. 1.

(3)

EUT C 373 af 10.11.2015, s. 1.

(4)

EUT C 377 af 13.11.2015, s. 146.

(5)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(6)

Regionsudvalgets afgørelse nr. 508/2015 af 17. december 2015, om regler for whistleblowing.

2 Personaleretten (Første Afdeling) den 7. maj 2013, Robert McCoy mod Regionsudvalget for Den Europæiske Union (sag F-86/11; ECLI:EU:F:2013:56).

3 Personaleretten (Første Afdeling) den 18. november 2014, Robert McCoy mod Regionsudvalget for Den Europæiske Union (sag F-156/12; ECLI:EU:F:2014:247).

4 Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion VII – Regionsudvalget (EUT L 255 af 30.9.2015, s. 132).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik